1. Anvisningar för upphandlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anvisningar för upphandlingen"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling HVB för vuxna Annelie Kaarlenkaski Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anvisningar för upphandlingen 1.1. KORT OM UPPHANDLINGEN Region Gotland Region Gotland bildades 1 januari 2011 och omfattar geografiskt hela ön Gotland där cirka personer bor och verkar året runt. De största tätorterna utanför Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Region Gotland är öns största arbetsgivare med ungefär medarbetare och har i huvudsak tre uppdrag: kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och det regionala utvecklingsansvaret. Gotlands vision är att vara Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Gotland är också certifierad sedan 2010 som en Fairtrade Island. Region Gotland inbjuder att lämna anbud gällande Ramavtal för HVB-hem för vuxna från 25 år och äldre Upphandlingsobjekt Beskrivning Upphandlingen omfattar placeringar på tillståndspliktiga HVB-hem för vuxna i åldern 25 år och äldre. Syftet med upphandlingen är att få till stånd ramavtal med de anbudsgivare som efter utvärdering blivit antagna för att tillgodose Region Gotlands huvudsakliga behov av externa placeringar. För varje kategori finns ett högsta tak för hur många HVB-hem som kommer att antas. Ramavtal kommer att reglera samtliga villkor som avser relationen vårdgivare och Region Gotland under avtalsperioden. Det innebär att de priser som lämnats gäller under avtalsperioden och inget utrymme för förändring av vare sig pris eller villkor kommer att göras, bortsett från möjlighet till årlig indexuppräkning enligt särskilda villkor. Utskrivet: :42 Sida 1 av 9

2 Upphandlingen omfattar inte abonnemang på vårdplatser eller entreprenader. Upphandlingen omfattar heller inte boende som inte är en behandlingsinsats (t.ex utslussning) Upphandlingens värde Region Gotland har uppskattat sitt behov av HVB-placeringar för vuxna till vårddygn per år. Någon garanti för ovan volymer kan inte ges. Inga garantier kan heller lämnas att tilldelade HVB-hem erhåller viss andel av volym Ett anbud per verksamhet samt helt eller delat anbud En anbudsgivare kan driva verksamheter på flera orter.anbudsgivare med verksamhet på fler orter än en, för vilka man vill lämna anbud måste lämna ett separat anbud per verksamhetsort. Avtal kommer i isåfall att tecknas per geografisk verksamhetsort. I förfrågningsunderlaget lämnas generell information om verksamheten till och med kapitel 5, fr.o.m kapitel 6 och framåt återfinns nedan kategorier där specifik information per kategori efterfrågas. Upphandlingen omfattar behandlingsplacering HVB för vuxna med beroende av alkohol/narkotika/spel enligt följande kategorier: 1. "Kriminalitetsproblematik i kombination med beroende" 2. "Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende" 3. "Enbart missbruksproblematik alkohol/narkotika 4. "Neuropsykiatrisk problematik och beroende" 5. "Omvårdnadsbehov och beroende" 6. "Psykiska funktionsnedsättningar och beroende" 7. "Spelproblematik (spel om pengar)" Avtalstider Avtalsperioden börjar löpa när parterna undertecknat Ramavtalet, dock tidigast Den planerade ramavtalsperioden är till och med , med möjlighet till två (2) förlängningar om maximalt ett (1) år i taget, till och med Region Gotland påkallar förlängning av Ramavtalet ca tre (3) månader innan Ramavtalet löper ut. Förlängning av Ramavtalet ska vara skriftlig och undertecknad av båda parter Sista dag för anbudslämnande Anbud ska ha lämnats i TendSign senast: Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas Ersättning för upprättande av anbud Region Gotland medger inte ersättning för upprättandet av anbud ATT LÄMNA ANBUD Upphandlingsförfarande Upphandlingen görs enligt Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LOU genom ett: Förenklat förfarande Upphandlingsformen medger förhandling, anbud kan dock komma att antas utan föregående förhandling, varför anbudsgivare uppmanas att utforma anbudet med så förmånliga villkor Utskrivet: :42 Sida 2 av 9

3 som möjligt redan från början Frågor under anbudstiden Frågor och svar Om du har frågor gällande upphandlingen är det viktigt att ansvarig upphandlare kontaktas så tidigt som möjligt. Frågor ställs i TendSign. Alla svar, förtydliganden och kompletteringar kommer att publiceras i TendSign senast 6 dagar innan sista anbudsdag. Om du inte hämtat förfrågningsunderlaget direkt från TendSign måste du själv kontrollera om några förtydliganden och kompletteringar distribuerats. Du kan endast använda dig av de upplysningar som meddelats skriftligt av ansvarig upphandlare. Observera Frågor gällande tekniska problem med TendSign ställs till TendSign Support. Deras öppettider är normalt helgfria dagar kl , undantag är dag före röd dag då de stänger kl Sista dag för frågor till upphandlaren är: Obligatoriska krav Förfrågningsunderlaget med bilagor innehåller ett antal obligatoriska krav som benämns ska. För att ett anbud ska kunna gå vidare till utvärdering ska de obligatoriska kraven vara uppfyllda. De obligatoriska kraven gäller krav på såväl anbudsgivaren och anbudet (kvalificeringskrav) som på efterfrågad tjänst Anbudets form och innehåll Reservationer I anbudet ska inget så kallat sidoanbud förekomma. Skrivningar i anbudet som omfattar reservationer mot villkor i förfrågningsunderlaget accepteras inte Språk Anbud ska vara skrivet på svenska. Undantag får göras för tekniska beskrivningar, förkortningar, intyg eller dylika handlingar. Anbudsgivaren ska vid begäran ombesörja och bekosta översättning av handlingar från annat språk till svenska Information för urvalssökning För att underlätta sökning efter vårdgivare och individualisera insatsen enligt socialtjänstlagens krav ombeds anbudsgivare i avsnittet "Definitioner och informationskrav - Information för urvalssökning" att fylla i de urvalskriterier som passar in på anbudsgivarens verksamhet vid anbudsdag. En verksamhet inom socialtjänstens område måste kontinuerligt utvecklas. Detta innebär att det under avtalsperioden kommer att ske förändringar vad gäller sökbegrepp för verksamheten som anbudsgivaren angivit i avsnitt "Definitioner och informationskrav", till exempel vid ändrat tillstånd eller en förfining av målgrupp. Pris samt typ av uppdrag och rangordning inom detta kan inte ändras under avtalsperioden. Utskrivet: :42 Sida 3 av 9

4 Krav på inlämnande av anbud Det är viktigt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Möjligheterna att efter anbudstidens utgång inhämta kompletterande uppgifter och/eller handlingar är begränsade. Anbudssvar på frågor och svar ska endast lämnas i anvisade platser i Visma TendSign. I de fall en bilaga efterfrågas ska anbudsgivaren i anvisad fritextruta hänvisa till bilagans namn och eventuellt bilagenummer. Bilagor ska bifogas elektroniskt som fil i TendSign. Vid utvärdering av anbud kommer inte information, som inte efterfrågats, att beaktas. Hänvisningar till information utanför anbudet, t.ex. länkar till webbsidor, får endast förekomma i de fall detta uttryckligen har efterfrågats. Den information som lämnas i anbudet kommer att användas av handläggaren vid placering. Det är därför särskilt viktigt att vårdgivaren beskriver sin verksamhet noggrant men ändå kortfattat i anbudet så att innehållet blir tydligt och läsvänligt och inte ersätter efterfrågade beskrivningar gjorda i anbudet med exempelvis "se ovan". Intill förvalsfrågor (/) finns ofta ett kommentarsfält. Där det är särskilt angivet är det obligatoriskt att kommentera svaret i kommentarsfältet. För övriga förvalsfrågor har anbudsgivaren möjlighet att lämna kommentarer. Samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget ska besvaras. Krav på avlämnande av anbud: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Kravgräns Elektroniskt upphandlingsförfarande I denna upphandling accepteras endast elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystem Visma TendSign ( För anbudsgivare är det kostnadsfritt att använda systemet och att lämna anbud. Visma TendSign har en supportfunktion gällande användandet av systemet; telefon alternativt via e-post: Supporten har öppet helgfria vardagar måndag - fredag kl , med undantag för dag före röd dag då den stänger kl Situationen på anbudsdagen Anbudsgivaren ska i sitt anbud beskriva förhållanden som är aktuella på anbudsdagen, såvida inget annat uttryckligen angivits i förfrågningsunderlaget. Om Anbudsgivaren har kunskap om en närliggande förändring av verksamheten vilken träder i kraft efter anbudsdagen ska denna förändring informeras om i anbudet. Situation på anbudsdag: Accepterar Anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Kravgräns Originalhandlingar Undertecknade intyg och handlingar som begärs in i denna upphandling ska skannas in och Utskrivet: :42 Sida 4 av 9

5 laddas upp med anbudet. Region Gotland förbehåller sig rätten att under utvärderingsperioden vid behov begära att dessa handlingar även lämnas in i original, ex revisorsintyg. Originalhandlingar: Accepterar anbudsgivaren ovanstående krav? (/ svar) Kravgräns Sekretess Information om sekretess i upphandlingar och anbud Uppgifter i en upphandling omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) fram tills tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Vissa uppgifter kan omfattas av sekretess även efter denna tidpunkt. Anbudsgivare som vill att sekretess ska gälla även efter det att anbudssekretessen upphört ska skriftligen inkomma med en begäran om sekretess, innehållande precisering av vilka uppgifter som avses samt hur det skulle skada anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Alla uppgifter som anbudsgivaren vill sekretessbelägga bör lämnas i separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. Finns det uppgifter i ert anbud där ni vill att sekretess ska gälla även efter avslutad upphandling? (Fasta svarsalternativ) Bifoga sekretessbegärda uppgifter här, en bilaga per rubrik, ange till vilken rubrik resp bilaga hör. Ange varför sekretess ska gälla och på vilket sätt ert företag kan lida skada om uppgifterna kommer ut (Bifogat dokument) 1.3. VAD HÄNDER SEDAN Tid och plats för anbudsöppning Anbuden öppnas på Ekonomi och upphandling, Visborgsallén 19, Visby Öppningen är inte offentlig, men representant för handelskammare kan, på anbudsgivarens bekostnad, få närvara i enlighet med bestämmelserna i LOU. OM så är fallet, var vänlig kontakta ansvarig upphandlare för besked om hur dags anbudöppning sker Godkännande av anbud Först kontrollerar vi att anbud uppfyller de krav som ställts på anbudets form och innehåll, samt att efterfrågade bilagor finns med och vid behov är underskrivna. De anbud som inte klarar kontrollen läggs åt sidan och deltar inte längre i upphandlingen. Därefter prövas de kvalificeringskrav som ställts på anbudsgivaren i förfrågningsunderlaget. Uppfylls inte kraven läggs anbudet åt sidan och deltar inte längre i upphandlingen. I ett anbud som godkänts enligt ovan går vi igenom alla obligatoriska krav som ställts i Utskrivet: :42 Sida 5 av 9

6 förfrågningsunderlaget. De anbud som uppfyller alla obligatoriska krav går vidare till nästa steg, utvärdering Utvärdering av anbud Kategorier & avropsordning Inom varje kategori kommer flera leverantörer att antas och rangordnas där den som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, och/eller för kategori 5 "Omvårdnadsbehov och beroende" lägsta vårddygnspris, kommer att rangordnas högst. Behandlingshem HVB för vuxna 25 år och äldre med beroende av alkohol/narkotika/spel kommer att antas enligt följande kategorier: 1. "Kriminalitetsproblematik i kombination med beroende" - högst fem (5) kvalificerade leverantörer 2. "Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende" - högst två (2) kvalificerade leverantörer 3. "Enbart missbruksproblematik alkohol/narkotika"- högst tio (10) kvalificerade leverantörer 4. "Neuropsykiatrisk problematik och beroende" - högst tio (10) kvalificerade leverantörer 5. "Omvårdnadsbehov och beroende" - högst tre (3) kvalificerade leverantörer 6. "Psykiska funktionsnedsättningar och beroende" - högst tio (10) kvalificerade leverantörer 7. "Spelproblematik (spel om pengar)" - högst två (2) kvalificerade leverantörer Placeringar kommer i första hand att ske utifrån nedanstående fördelningsnyckel. Om fler än ett hem enligt fördelningsnyckeln visar sig vara anpassat för den enskildes behov kommer det hem som rangordnats högst att väljas. * Individens behov * Lämplighet * Behandlingsmetod * Geografisk placering av hemmet Om den enskilde ansöker om ett specifikt hem och om Region Gotland så beviljar, kan placering komma att ske utanför ramavtal. Som verktyg för den individuella placeringen kommer anbudsgivarna i upphandlingarna att precisera sin beskrivning av verksamheten utifrån olika matchningskriterier som ställts upp i förfrågningsunderlaget såsom verksamhetens inriktning, målgrupp förutom specificerade kategorier. I upphandlingen ingår inte omförhandling av befintliga placeringsavtal. Avropsordning: Accepterar anbudsgivare ovanstående krav och förfarande? (/ svar) Kravgräns I steg 3 utvärderas anbuden som uppfyllt kraven i steg 1 och steg 2 enligt principen: "Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud". Undantag gäller för kategori 5: "Omvårdnadsbehov och beroende" där princip: "Lägsta pris" kommer att användas. Anbud kan komma att antas helt eller delvis. Kvalificerade anbud för kategori 1-4 och 6-7 Utskrivet: :42 Sida 6 av 9

7 kommer att rangordnas efter den jämförelsesumma som anbudet erhållit efter utvärdering. Kategori 5 kommer kvalificerade anbud att utvärderas och rangordnas efter lägst vårddygnspris Mervärdesmodellen I denna upphandling tillämpas den så kallade mervärdesmodellen för att utvärdera de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden. Mervärdesmodellen innebär att utvärderingskriterier bedöms i utvärderingen. Varje utvärderingskriterium värderas för sig och ges ett ekonomisk mervärde i SEK. Vilket mervärde i SEK som respektive utvärderingskriterium ger anges i förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget benämns mervärdet i kronor "poäng". En poäng motsvarar en krona. Anbudssumman, dvs offererat pris/vårddygn, reduceras med det sammanslagna mervärdet för utvärderingskriterierna vilket ger en jämförelsesumma för anbudet. Anbudet med lägsta jämförelsesumman är det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och rangordnas som nummer ett (1), anbud med näst lägst jämförelsesumma rangordnas som nummer två (2) osv. Om två anbud får samma jämförelsesumma antas det anbud som har lägst faktisk anbudssumma högst i rangordningen. Därefter sker lottning av tredje part utsedd av Region Gotland. Beräkningsexempel: Anbud A Anbudspris (pris per vårddygn): kronor. Mervärde: (uppnått och godkänt) 150 poäng, dvs 150 kr. Jämförelsesumma: kronor kronor = 850 kronor Anbud B Anbudssumma Anbudspris (pris per vårddygn): kronor. Mervärde: (uppnått och godkänt) 300 poäng, dvs 300 kr. Jämförelsesumma: kronor kronor = 700 kronor Anbud B har lägst jämförelsesumma och har då lämnat det ekonomisk mest fördelaktiga anbudet Rättelse av fel, förtydligande och komplettering Enligt LOU får en upphandlande myndighet tillåta att en anbudsgivare rättar en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel i anbudet. Myndigheten får begära att en ansökan eller ett anbud förtydligas eller kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning Tilldelningsbeslut Tilldelning Avtal kommer att tilldelas flera vårdgivare per kategori. Upplysning om vilka vårdgivare som tilldelats det aktuella avtalet lämnas till alla anbudsgivare för den aktuella upphandlingen. Tilldelningsbeslut skickas via TendSign. Tilldelningsbeslutet medför inte en accept av anbudet. Alla anbudsgivare är därför bundna av Utskrivet: :42 Sida 7 av 9

8 sitt anbud tills upphandlingen avslutats genom att ett skriftligt avtal undertecknats Avtalsspärr När meddelande om tilldelningsbeslut skickats ut inträder en avtalsspärr, dvs ett förbud mot att ingå avtal under viss tid och som en bortre tidsgräns för när anbudsgivare senast kan ansöka om överprövning av upphandlingen. Om tilldelningsbeslutet meddelas till leverantörerna elektroniskt (t ex via e-post) gäller avtalsspärren i tio dagar om inte längre tid angivits i meddelandet. Avtalsspärren räknas från och med dagen efter att meddelandet har skickats Avtalstecknande När avtalsspärren upphört kan avtal tecknas med valda vårdgivare. Det skriftliga avtalet baseras på innehållet i förfrågningsunderlaget och antaget anbud. Förutsättningen för att avtalet ska vara civilrättsligt bindande är att det undertecknats av samtliga parter Avbrytande av upphandling Om upphandlingen måste avbrytas kommer samtliga anbudsgivare att underrättas. I underrättelsen anges grunden för beslutet Kontakt Region Gotland Upphandlande myndighet Region Gotland Organisationsnummer: För information om Region Gotland, se hemsida: Ansvarig upphandlare för denna upphandling är: Annelie Kaarlenkaski E-post: Adress: Region Gotland Ekonomi och upphandling Visby 1.5. Kontakt anbudsgivare Region Gotland kommer under upphandlingens genomförande att ställa frågor och skicka tilldelningsbeslut till den person som har skickat in anbudet för anbudsgivarens räkning i upphandlingssystemet TendSign. Kontakt kan ske genom e-post, telefon och i fråge- & svarsfunktionen i systemet TendSign. Anbudsgivaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns upplagda för den person som lagt upp anbud, är aktuella och korrekta. Anbudsgivaren ansvarar för att denna person är tillgänglig för mottagande av information samt för att svara på frågor i upphandlingen. Anbudsgivare ombeds kontrollera att det föreligger identitet mellan de uppgifter ni anger när ni registrerar er i upphandlingssystemet TendSign och det företag som utgör anbudsgivande företag. Kontrollera gärna att ni konsekvent anger företagsnamn (firma) och korrekt organisationsnummer på samtliga ställen där ni ombeds registrera uppgifter. Utskrivet: :42 Sida 8 av 9

9 Upphandlingen - Kontaktperson back up Här angiven person ska kunna kontaktas och vara insatt i lämnat anbud om den kontaktperson som är angiven för anbudet i TendSign av någon anledning inte går att nå, ex på grund av längre ledighet. Namn (Fritextsvar) Befattning (Fritextsvar) Telefonnummer (Fritextsvar) E-post (Fritextsvar) 1.6. Bilagor 1) Revisorsintyg Utskrivet: :42 Sida 9 av 9

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-12-17 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Särskilt boende Katthammarsvik Dag Hultemar 2012-25 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-02-14 Texten/frågan innehåller

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS

Administrativa föreskrifter HVB Ungdom Diarienummer: KS Administrativa föreskrifter 1.1. Inbjudan Enköping kommun inbjuder tillsammans med deltagande kommuner att lämna anbud på upphandling av HVB hem för unga. 1.1.1. Upphandlande myndigheter Avropsberättigade

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC2013.063 1 Innehåll 1.0 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGSOBJEKT... 3 1.3 BESKRIVNING AV SÄRSKILT

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen Upphandling Södertörn inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande HVB samt boende med särskild service, enligt nedanstående instruktioner. Upphandling Södertörn

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2016-04-26 Upphandlande organisation Gävleborgs läns landsting Upphandling Smärtrehabiltering Charlotte Lövblom RS 2015/597 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-05-25 Texten/frågan

Läs mer

1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) 2016

1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT) 2016 Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2016-04-08 16LS1806 1(11) Helena Fahlén helena.fahlen@lvn.se 1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Grundläggande psykoterapiutbildning inriktning kognitiv

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

Handläggare Datum Diarienr

Handläggare Datum Diarienr Förfrågningsunderlag G1 Handläggare Datum Diarienr Kjell-Arne Engström 2012-05-09 SN 149-2012 Telefon: 0521-275601 E-post: kjell-arne.engstrom@vgregion.se 1. UPPHANDLING Västra Götalandregionen inbjuder

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. 1.2 BAKGRUND Kommunens ramavtal för Frukt, grönsaker och rotfrukter färska löper ut och ny upphandling ska göras.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. 1.2 BAKGRUND Kommunens ramavtal för Frukt, grönsaker och rotfrukter färska löper ut och ny upphandling ska göras. 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN Nacka kommun (Kommunen) bjuder in till anbudsgivning i upphandlingen Färsk frukt och grönsaker 2016 med diarienummer KFKS 2015/700-050 enligt nedanstående instruktioner

Läs mer

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter.

Beställaren svarar för kundtjänst, registerhållning och fakturering av avfallsavgifter. Allmän orientering Beställare är, Märsta, Märsta Omfattning Syftet med upphandlingen är att uppfylla kommunens skyldighet att samla in och transportera bort hushållsavfall. Entreprenaden omfattar hela

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2016-05-11 Upphandlande organisation Region Jönköping Upphandling Ätstörningsvård Annika Stöök RJL 2015/1374 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-13 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

U 1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Taldiktering 2014

U 1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Taldiktering 2014 Tjänsteställe, handläggare Landstingsservice Inköp och 2014-05-07 14LS3212 1(10) Kim Gustavsson Distribution kim.gustavsson@lvn.se U 1 UPPHANDLINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Taldiktering 2014 2014-05-07 14LS3212

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person).

Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person). 1 Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person). 1.2 Referensnummer Upphandlingens

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst

Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst. Datum Anbudsinbjudan. Medarbetarhandledning i Region Väst Kriminalvården Region Väst Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post 403 17 Göteborg Lilla Badhusgatan 4 031-752 88 00 Region.vast@kriminalvarden.se 2(9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2012-05-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Försäkringskassan Webbutbildning och utbildning av interna instruktörer inom hot och våld Annika Fridh 027187-2012 Sista anbudsdag: 2012-06-13

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10

Vad du behöver veta när du ska lämna anbud. Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 Vad du behöver veta när du ska lämna anbud Pia Nedby, SISAB Upphandling24 Konferens Stora säljdagen 2013-04-10 SISAB boulevard 190 skolor + 400 förskolor = 1,7 miljoner kvadratmeter Det skulle krävas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna med beroendeproblematik

Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna med beroendeproblematik Konsulentstödd familjehemsvård för vuxna med beroendeproblematik Upphandling Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 UPPHANDLINGENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 1.2 AVTALSPERIOD... 2

Läs mer

Upphandling Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Läkartjänster Psykiatriker Häktet Uppsala

Upphandling Anbudsinbjudan Anbudsinbjudan Läkartjänster Psykiatriker Häktet Uppsala 1 (9) Läkartjänster Psykiatriker Häktet Uppsala 2 (9) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN... 3 2. BAKGRUND... 3 2.1 INLEDNING... 3 2.2 UPPHANDLINGSFORM... 3 2.3 UPPHANDLINGSTIDER...

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

6. Område 1. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6. Juridik eller Etik eller Hälsoekonomi eller Organisation

6. Område 1. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 6. Juridik eller Etik eller Hälsoekonomi eller Organisation Förfrågningsunderlag 2014-05-13 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Upphandling av SK-kurser 2015 106 30 Stockholm Dnr 2.7-43348/2013 Sista anbudsdag: 2014-06-15 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1 Information om upphandlingen

1 Information om upphandlingen 1 Information om upphandlingen 1.1 Presentation av tjänsten/varan Södertörns upphandlingsnämnd inbjuder härmed anbudsgivare till att lämna anbud gällande, enligt nedanstående instruktioner och bifogade

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör

Anbudsinbjudan avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 1 av 10 Anbudsinbjudan avseende Patientnära panel-pc, stationära datorer, bildskärmar och tillbehör Sida 2 av 10 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtalsperiod... 3 3.1.

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Följeforskning sidan 1 av 5

Förfrågningsunderlag. Följeforskning sidan 1 av 5 sidan 1 av 5 Innehållsförteckning Sid 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 2 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 3 1.5 Rättelse och

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

T1 Administrativa föreskrifter. Upphandling 2014 KBT-utbildning steg 1. Ansvarig: Erik Björklund

T1 Administrativa föreskrifter. Upphandling 2014 KBT-utbildning steg 1. Ansvarig: Erik Björklund T1 Administrativa föreskrifter Upphandling 2014 KBT-utbildning steg 1 Ansvarig: Erik Björklund INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 ALLMÄN INFORMATION 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 3 1.3 BAKGRUND TILL

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Upphandling Psykolog. Anbudsinbjudan. Datum Anbudsinbjudan. Psykolog. Kriminalvården Region Öst

Upphandling Psykolog. Anbudsinbjudan. Datum Anbudsinbjudan. Psykolog. Kriminalvården Region Öst 1 (8) Kriminalvården Region Öst Anstalterna Skänninge, Västervik och Kalmar 2 (8) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. ALLMÄNT OM UPPHANDLINGEN... 3 2. BAKGRUND... 3 2.1 INLEDNING... 3 2.2

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg Servicecentrum Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Förfrågningsunderlag Dnr B49-10-174 I underlaget ingående handlingar: Administrativa föreskrifter Uppdragsspecifikation

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2013-02-21 Upphandlingsansvarig Eskilstuna kommun Upphandling Företagsläkartjänster Fredrik Stake FS 13.018 Sista anbudsdag: 2013-04-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Upphandlingen genomförs som Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling.

Upphandlingen genomförs som Öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling. För, dess nämnder och förvaltningar samt Karlstads Stadshus AB med dotterbolag och övriga bolag och associationsformer där kommunen har ägarmajoritet, samt de kommunalförbund där ingår, Grums kommun samt

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling ramavtal 2010 Privat psykoterapi

Förfrågningsunderlag Upphandling ramavtal 2010 Privat psykoterapi 2010-11-19 1438-10 Förfrågningsunderlag ramavtal 2010 Privat psykoterapi Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på privat psykoterapi för leverans till Norrbottens läns landsting. Bifogat

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

Frågor och svar. Beskrivning: HVB för barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland.

Frågor och svar. Beskrivning: HVB för barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland. Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: SKL Kommentus Inköpscentral AB Namn: Handläggare: Frida Haag Referensnr: 10161 HVB -Barn och unga 0-24 år och familjer Skåne, Kronoberg, Halland 2012 Telefon:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14 Förfrågningsunderlag 2014-09-22 Upphandlande organisation Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandling Lastbilar (IOFF) Matilda Olenmark 352/14 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-10-29 Texten/frågan

Läs mer

Anbudsinbjudan. Avtalsanvändare är avropande enheter som ingår i Göteborgs Stad.

Anbudsinbjudan. Avtalsanvändare är avropande enheter som ingår i Göteborgs Stad. DiarieNr: 111/12 Handläggare Tina Jönfeldt Göteborgs Stads Upphandlings AB Stora Badhusgatan 6 411 21 Göteborg Anbudsinbjudan 1. Anbudsobjekt Göteborgs Stads Upphandlings AB inbjuder till anbudsgivning

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

Administrativa villkor

Administrativa villkor Sida 1 (5) Administrativa villkor Datum 2010-01-20 Referenser Beskrivning Upphandlingsform Alingsås kommun upphandlar kostförsörjningen för grundskolan, gymnasiet, äldreomsorgens egna boenden samt barn-

Läs mer