FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandling Lastbilar (IOFF) Matilda Olenmark 352/14 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1. ANBUDSINBJUDAN 1.1. Anbudsobjekt Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad (IOFF), , inbjuder Leverantörer genom Göteborgs Stads Upphandlings AB (Upphandlingsbolaget), , att lämna anbud i enlighet med detta förfrågningsunderlag på två lätta LASTBILAR (totalvikt max 3500 kg per LASTBIL), med utrustning och prestanda enligt bifogad kravspecifikation Upphandlande myndighet Idrotts- och föreningsförvaltningen Göteborgs Stad, Nedre Kaserngården 1 Box Göteborg Idrotts- och föreningsförvaltningen bedriver verksamhet vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar och idrottsområden (bad, gym, sporthallar, bollplaner med mera). Förvaltningen svarar för uthyrning av idrottsanläggningar inom- och utomhus och samlingslokaler. Förvaltningen stöder föreningslivet genom sitt uppdrag att lämna centrala selektiva och generella föreningsbidrag och är också tillstånds-, registrerings- och tillsynsmyndighet enligt lotterilagen. I förvaltningens uppdraget ingår också att förvalta egna anläggningar samt byggnader och anläggningar som upplåts till park- och naturnämnden och stadsdelsnämnderna Avtalsanvändare Idrotts- och föreningsförvaltningen, Göteborgs Stad Omfattning Denna förfrågan omfattar två lätta LASTBILAR nytillverkad i alla delar (ej fabriksrenoverad) med erforderlig utrustning och prestanda enligt bifogad kravspecifikation. LASTBILARNA med erforderlig utrustning ska levereras besiktigade (och installeras) till angiven Utskrivet: :40 Sida 1 av 9

2 leveransadress. Krav på utrustning och prestanda mm framgår av kravspecifikationen (bifogas). Upphandlingen genomförs/slutförs under förutsättning att erforderliga beslut tas och att budget kan hållas Volym Upphandlingen omfattar leverans två lätta LASTBILAR med utrustning och prestanda enligt kravspecifikation Leveranstid (Utförande tid) LASTBILAR med erforderlig utrustning och prestanda ska levereras besiktigade (och installeras) på plats till nedan angivna leveransadresser, senast den 1 april En LASTBIL till Spadegatan 11, Angered, Sverige - En LASTBIL till Slottskogsvalen, Lars Israel Wahlmans Väg 32, Göteborg, Sverige Leveranstid i veckor från beställning till leverans ska tydligt framgå av anbud. Avtalet gäller från det att avtalet undertecknats av båda parter. Ange leveranstid i veckor från beställning. (Fritextsvar) 1.7. Bilagor Bifogade bilagor: Bilaga, ALOS 05 Bilaga, ALOS 05 Kommentarer Bilaga, Förebyggande information Bilaga, Referenser Bilaga, Kravspecifikation 1.8. Anbudsinbjudan Samliga villkor/anvisningar i Anbudsinbjudan accepteras! (/ svar) 2. ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 2.1. Krav på anbudet Leverantören ska i anbudet visa att den uppfyller förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget. Obligatoriska krav på Leverantören och tjänsten måste uppfyllas. Genom anbudssvar accepterar Leverantören samtliga föreskrivna villkor i förfrågningsunderlaget. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor är sanningsenliga. Leverantören är ansvarig för att efterfrågad information anges och att begärda dokument bifogas anbudet samt att samtliga obligatoriska krav är uppfyllda. Leverantören uppmanas därför att noggrant gå igenom och kontrollera sitt anbud innan det lämnas in. Om Leverantören avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras. Om Leverantören låst upp en skyddad anbudsbilaga eller ändrat i skyddade celler Utskrivet: :40 Sida 2 av 9

3 kan Leverantören komma att uteslutas. Anbudet ska vara författat på svenska. Dock kan certifikat, intyg och bevis eller liknande vara på engelska, norska eller danska. Ersättning för upprättande av anbud utgår inte Ansvarig upphandlare Upphandlingsbolaget Matilda Olenmark Upphandlingsförfarande Upphandlingen genomförs genom Förenklat förfarande 2.4. Avtalstyp Upphandlingen avser avtal om specifikt köp av två lätta LASTBILAR (totalvikt max 3500 kg per LASTBIL), med utrustning och prestanda enligt bifogad kravspecifikation. Upphandlingen avslutas genom att den upphandlande myndigheten tecknar avtal med en Leverantör Elektronisk anbudsgivning Anbud ska lämnas elektroniskt via den elektroniska anbudstjänsten, vilket innebär att anbud inte kan lämnas i pappersformat, via fax eller e-post. För att kunna lämna anbud krävs att behörig person för Leverantören registrerar ett användarkonto hos den elektroniska anbudstjänsten Den e-postadress som Leverantören använt för inloggning i systemet, är den som gäller för all kommunikation gällande upphandlingen. Leverantörens kontaktperson anges i den elektroniska anbudstjänsten. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan den elektroniska anbudstjänstens support kontaktas på telefon eller Upphandlingsfrågor besvaras endast av upphandlingsansvarig Sista anbudsdag Anbudet ska vara Upphandlingsbolaget tillhanda senast Anbudets giltighetstid För det fall upphandlingen blir föremål för överprövning ska Leverantören vara bunden av anbudet fram till och med en (1) månad efter den tid då eventuell överprövning avslutats genom lagakraftvunnen dom. Leverantören ska vara bunden av sitt anbud sex (6) månader efter sista anbudsdag Förtydliganden av förfrågningsunderlaget samt frågor och svar Eventuella förtydliganden eller kompletteringar lämnas alltid via den elektroniska anbudstjänsten. Leverantören svarar själv för att hålla sig uppdaterad. Frågor om upphandlingen eller begäran om förtydliganden av förfrågningsunderlaget ska ställas så tidigt som möjligt och senast nio (9) dagar innan sista anbudsdag genom den elektroniska anbudstjänsten. Sista dag Upphandlingsbolaget meddelar svar på inkomna frågor är sex (6) dagar före sista anbudsdag. Frågor och svar liksom eventuella förtydliganden och Utskrivet: :40 Sida 3 av 9

4 kompletteringar utgör en del av förfrågningsunderlaget. Frågor kan inte ställas utanför den elektroniska anbudstjänsten och endast skriftliga svar i den elektroniska anbudstjänsten är bindande Alternativa anbud eller reservationer tillåts inte I anbudet får inga alternativa anbud, s.k. sidoanbud, förekomma. Om Leverantören lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Leverantören uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågats och som kan ses som en reservation mot uppställda krav Anbudsöppning Anbudsöppning äger rum i närvaro av två (2) personer från Upphandlingsbolaget, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång Underrättelse om tilldelningsbeslut och kontraktstecknande Efter genomförd upphandling fattar den upphandlande myndigheten tilldelningsbeslut. Underrättelse om tilldelningsbeslut tillsänds samtliga Leverantören till den e-postadress Leverantören registrerat i den elektroniska anbudstjänsten, Tendsign. Tilldelningsbeslutet utgör inte ett bindande avtal. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan den upphandlande myndigheten och vinnande Leverantören sluts genom att avtal undertecknas av båda parter och träder i kraft först efter den tidsperiod som anges i 16 kap. LOU (avtalsspärr) löpt ut Sekretess Absolut sekretess (upphandlingssekretess) råder fram till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden som huvudregel offentliga. Undantag från offentlighetsprincipen är om delar av anbudet omfattas av s.k. kommersiell sekretess. En Leverantören som anser att uppgifter som lämnats i anbudet uppfyller villkoren för kommersiell sekretess (31 kap. 16 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) om affärs- och driftsförhållanden) ska i sitt anbud tydligt ange en begäran om sekretess. En sådan begäran ska vara preciserad med vilka uppgifter som avses samt vilken skada som Leverantören skulle lida om uppgifterna lämnas ut. Eventuell sekretessbegäran med preciseringar och motivering ska anges i nedanstående fält. En sekretessbedömning sker alltid i samband med att en uppgift begärs ut och den upphandlande myndigheten kan inte garantera att en begäran om sekretess inte medför att handlingen kan komma att lämnas ut. Ett sekretessbeslut kan även komma att prövas av domstol. Sekretessbegäran! (Fritextsvar) Adminstrativa bestämmelser Samtliga villkor/anvisningar i Administrativa bestämmelser accepteras! (/ svar) 3. KVALIFICERINGS KRAV 3.1. Krav på Leverantören Utskrivet: :40 Sida 4 av 9

5 Allmänt om krav och kontroll Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att avgöra om förtydliganden ska krävas in och om en närmare granskning av Leverantören och eventuell/a underleverantör/er behöver göras. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att kontrollera alla lämnade uppgifter. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget begränsar kontrollen till den Leverantör som efter utvärdering är aktuell för kontraktstilldelning. Om behov föreligger ska Leverantören kunna styrka samtliga i anbudet lämnade uppgifter. Genom anbudssvar accepterar Leverantören i förfrågningsunderlaget föreskrivna villkor, inklusive avtalsvillkor. Anbudssvar innebär även ett intyg på att uppgifter i anbud och bilagor är sanningsenliga. Krav avseende "Allmänt om krav och kontroll" accepteras! (/ svar) Uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU I 10 kap. 1 LOU anges uteslutningsgrunder som är förpliktigande medan 10 kap. 2 LOU anger grunder som gör det möjligt för den upphandlande myndigheten//upphandlingsbolaget att utesluta en Leverantörer från deltagande i upphandlingen. Göteborgs Stad och den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget arbetar aktivt med att försöka säkerställa att oseriösa Leverantörer inte förekommer i stadens avtal. I arbetet ingår en kontinuerlig uppföljning och prövning av Leverantörernas seriositet, bl.a. genom ett samarbete inom Kunskapscentrum i Göteborgs stad. I Kunskapscentrum ingår, förutom Göteborgs Stad, tio myndigheter och ett av målen för samarbetet är att identifiera otillbörligheter i samband med upphandlingar. Krav avseende "Uteslutning enligt 10 kap. 1-2 LOU" accepteras! (/ svar) Krav på skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering Leverantören ska ha fullgjort sina skyldigheter avseende inbetalning av socialförsäkringsavgifter och skatter samt vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register, som förs i det land där Leverantörens verksamhet är etablerad. Leverantören ska även vara registrerad för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis, undantaget skattefria verksamheter. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget kontrollerar, genom inhämtande av uppgifter från aktuella myndigheter, att Leverantören uppfyller lagenligt ställda krav avseende sina inbetalningar av skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering. Kravet ska vara uppfyllt per den dag inhämtandet sker. I det fall det inte är möjligt för den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Leverantören när den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Utländsk Leverantör ska, efter begäran från den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget, kunna tillhandahålla bevis i engelsk version som styrker att företaget inte har restförda skulder avseende skatter och sociala avgifter i det egna landet med motsvarande den information som framgår av Skatteverkets blankett SKV 4820 samt bevis i engelsk version som styrker registrering i det land verksamheten bedrivs enligt Utskrivet: :40 Sida 5 av 9

6 landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register. Leverantören ska fylla i Bilaga "Förebyggande information" med organisationsnummer i enlighet med delmoment 3.5. Krav förebyggande information och bifoga bilagan till anbudet. "Krav på skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering" uppfylls och erforderliga bevis/uppgifter såsom blanketten "Förebyggande information" har bifogats anbudet! (/ svar) Ange uppfyllandet av krav på skatter och socialförsäkringsavgifter samt registrering enligt enligt ovan i fritextfältet eller med hänvisning till en bilaga som bifogas anbudet! (Fritextsvar) Krav på ekonomisk och finansiell ställning Leverantören ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att avtalet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget inhämtar och bedömer Leverantörens kreditvärdighet med hjälp av affärs- och kreditupplysningsföretag. Leverantören ska för att kravet ska anses vara uppfyllt inneha en riskklass/rating motsvarande minst Kreditvärdig. I de fall Leverantören har lägre riskklass/rating kan Leverantören ändå anses uppfylla detta krav under förutsättning att: a.) Leverantörens moderbolag eller annan garant uppfyller kravet i första stycket denna punkt, lämnar moderbolagsgaranti undertecknat av moderbolagets firmatecknare eller likvärdig garanti, i vilken Leverantörens fullgörande av sina åtaganden enligt eventuellt ramavtal garanteras, eller; b.) Leverantörens revisor lämnar en sådan förklaring att den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget kan anse att det är klarlagt att Leverantören innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. En Leverantör som är medveten om eller misstänker att kravet på ovan angiven riskklass/rating inte är uppfyllt ska bifoga bevis enligt a-b ovan i sitt anbud. Intygen får inte vara äldre än tre (3) månader räknat från sista anbudsdag. "Krav på ekonomisk och finansiell ställning" uppfylls! (/ svar) Om kravet uppfylls enligt a-b ska detta redovisas i fritextfältet eller med hänvisning till en bilaga som bifogas anbudet! (Fritextsvar) Teknisk förmåga och kapacitet Leverantören och eventuella underleverantörer ska ha erforderlig teknisk förmåga och kapacitet för att upprätthålla garanti och eventuella serviceåtaganden. SOM BEVIS FÖR ATT KRAV UPPFYLLS REDOVISAS I ANBUD på lämpligt sätt en: A) företags-/organisationsbeskrivning (med bl.a. uppgifter om antalet anställda) som bl.a. beskriver hur Leverantören avser att upprätthålla garanti och eventuella serviceåtagande, vilket även ska inkludera hur Leverantören hanterar akutservice. Leverantören ska ha erfarenhet av likvärdigt uppdrag. Utskrivet: :40 Sida 6 av 9

7 Kravet på teknisk förmåga och kapacitet uppfylls! (/ svar) Ange beskrivning av teknisk förmåga och kapacitet enligt ovan i fritextfältet eller med hänvisning till en bilaga som bifogas anbudet! (Fritextsvar) Referensuppdrag Leverantören ska ha erfarenhet av att leverera/utföra det upphandlingen omfattar. Leverantören ansvarar för att kontaktpersoner är vidtalade och går att nå på angiven e-post samt har möjlighet att bekräfta referensuppdraget. Referensuppdrag inom den egna organisationen godtas inte och referensuppdragen ska avse olika uppdragsgivare. SOM BEVIS FÖR ATT KRAV UPPFYLLS REDOVISAS I ANBUD ifylld Bilaga "Referenser", som innehåller två (2) referenter (inte äldre än 3 år räknat från sista anbudsdag) avseende Leverantören. Referenterna ska kunna styrka att kvalificeringskraven för teknisk förmåga, kapacitet och erfarenhet uppfylls med bl.a. uppgifter om: Uppdragsgivarens organisation Uppdragsgivarens kontaktperson, namn, telefonnummer och e-post. Kontaktpersonen ska ha kunskap om hur arbetet bedrivits i sin verksamhet och kunna bekräfta att uppdraget genomförts så som det angetts i beskrivningen. En kort beskrivning av uppdraget och dess omfattning. Tidpunkten för referensuppdragets genomförande, uppdraget får inte vara äldre än tre (3) år från sista anbudsdag. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget förbehåller sig rätten att bedöma om angivet referensuppdrag är likvärdigt eller inte. En Leverantör som inte kan ange referensuppdrag enligt ovan, exempelvis på grund av att verksamheten är nystartad, ska på annat sätt kunna visa att kravet är uppfyllt exempelvis genom att personer i ledande ställning har erfarenhet av motsvarande uppdrag införskaffade i tidigare anställning eller verksamhet. Uppdragen får inte vara äldre än tre (3) år från det att Leverantörens nystartade verksamhet etablerades. Kravet Referenser uppfylls! (/ svar) Bifoga ifylld Bilaga "Referenser" enligt ovan! (Bifogat dokument) Extern kapacitet/underleverantörer En Leverantör, som inte själv har kapacitet att lämna anbud, har möjlighet att som extern kapacitet anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av avtalet under förutsättning att dessa redovisas i anbudet. Leverantör som avser att använda underleverantörer ska förfoga över dessa resurser i den omfattning som krävs för att uppfylla de krav som upphandlingen omfattar. Leverantören ska ha ett åtagande från underleverantören eller på annat sätt visa att det andra företaget kommer att ställa sina resurser till förfogande under hela avtalsperioden. Den upphandlande myndigheten/upphandlingsbolaget kommer vid behov att kontrollera leveranskapacitet med angivna underleverantörer som redovisats i anbudet. Kravet Extern kapacitet/underleverantörer uppfylls! (/ svar) Utskrivet: :40 Sida 7 av 9

8 3.2. Krav på pris Anbudspris Leverantören anger sitt anbudspris i prisrutan nedan. Ange totalt anbudspris (exkl moms) för två lätta LASTBILAR enligt villkor/krav i detta förfrågningsunderlag. (Prisruta) 100,00 % 3.3. Krav på varan (kravspecifikation) Kravspecifikation Samtliga villkor och förutsättningar i Bilaga "Kravspecifikation" accepteras/uppfylls och har redovisats i anbud där detta krävs! (/ svar) 3.4. Krav avtalsvillkor Kommersiella villkor Samtliga villkor och förutsättningar i Bilaga "ALOS 05" med undantag av de avvikelser och tillägg som finns angivna i Bilaga "Kravspecifikation" accepteras/uppfylls och har redovisats i anbud där detta krävs! (/ svar) 3.5. Krav förebyggande information Bilaga, Förebyggande information Samtliga villkor och förutsättningar i Bilaga "Förebyggande information" ska accepteras. Leverantören ska ladda ner bilagan och fylla i begärda uppgifter, spara ner och bifoga bilagan i anbudet. Om Leverantören t ex avser att lämna ut påbyggnaden av flaket till en underentreprenör ska Leverantörens uppgifter samt underentreprenörens uppgifter finnas angivna på blanketten. Den upphandlande myndighet/upphandlingsbolaget kommer att göra erforderliga kontroller hos Skatteverket på de företag som finns angivna på blanketten. Samtliga villkor och förutsättningar i Bilaga "Förebyggande information" accepteras och begärda uppgifter är ifyllda och bilagan har bifogats anbudet! (/ svar) 4. GRUNDER FÖR TILLDELNING AV KONTRAKT Utskrivet: :40 Sida 8 av 9

9 4.1. Grund för tilldelning av kontrakt Det anbud som uppfyller kvalificeringskraven och har lägst pris för två lätta LASTBILAR (totalvikt max 3500 kg per LASTBIL), med utrustning och prestanda enligt förfrågningsunderlaget kommer att antas. Utskrivet: :40 Sida 9 av 9

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

1. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG/RAMAVTAL

1. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG/RAMAVTAL Förfrågningsunderlag 2015-09-23 Upphandlande organisation Upphandling Göteborgs Stads Upphandlings AB Konsulttjänster för chefs- och medarbetarutveckling Mariah Collin 440/14 Sista anbudsdag: 2015-10-28

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

3. Kvalificeringskrav på leverantör

3. Kvalificeringskrav på leverantör Förfrågningsunderlag 2016-01-28 Upphandlande organisation Kungsbacka kommun Upphandling Webbaserade psykometriska tester Jennifer Johansson 16/2 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-02-25 Texten/frågan

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN ANBUDSINBJUDAN. Uppsala kommun inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling. Omfattning och villkor beskrivs i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. ANBUDETS FORM Anbud ska vara skriftliga och

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person).

Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person). 1 Allmän orientering 1.1 Beskrivning av upphandlingen Upphandlingen avser köp av 6 st nya Fordon till Höglandets Räddningstjänstförbund, s k FIPbilar (Första Insats Person). 1.2 Referensnummer Upphandlingens

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Upphandlingsföreskrifter

1. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Sundbybergs kommun Ewa Johansson Upphandling Behandlingshem, boende och öppenvård till vuxna missbrukare SAN-0171/2015, Symbolförklaring:

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg.

1.3 ALLMÄNT Polismyndigheten ( Polisen ) avser att upphandla en (1) polisbåt, vars längd understiger 15 meter, till Sjöpolisen i Göteborg. Handläggare Datum Cassandra Utas Stokic 2015-06-05 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Diarienummer A213.913/2014 Upphandling av polisbåt understigande 15 meter 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1. Upphandlingsformalia

1. Upphandlingsformalia Förfrågningsunderlag 2014-04-01 Upphandlande organisation Järfälla kommun Upphandling Växthusvägens förlängning Hans Löthman Ten 2012/628 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-05-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010:

Storumans kommun. Upphandling Familjerådgivning. Dnr: ON/2010: Storumans kommun Upphandling ANBUDSBEGÄRAN - FAMILJERÅDGIVNING Upphandlande enhet STORUMANS KOMMUN Omsorgsnämnden 923 81 Storuman Telefon: 0951-140 00 vx Telefax: 0951-140 09 Upphandlande enhets ombud

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet.

Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt skall bifogas anbudet. Bilaga 8 ANSÖKNINGSFORMULÄR avseende Hyresvärd gällande nya lokaler för Mittuniversitetet i Sundsvall Dnr MIUN 2013/1615 Anbudssökande: Underteckning behörig firmatecknare/vd: Bevis, alternativt fullmakt

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor)

UPPHANDLING AV SKJORTOR OCH TRÖJOR (8 bilagor) 1 (19) Datum 2015-12-11 Diarienr (åberopas) 936-A437.336/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Arash Jahani E-post arash.jahani@polisen.se ANBUDSFÖRFRÅGAN UPPHANDLING AV SKJORTOR

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2015-12-01 Upphandlande organisation Upphandling Gävleborgs läns landsting Medicinsk abstinensbehandling i slutenvård för minderåriga Charlotte Lövblom RS 2015/1096 Sista anbudsdag:

Läs mer

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280

Ansökningsinbjudan. Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion. 1. Ansökans form och innehåll 2012-05-14. Jonas Löfgren TEN 2009:280 Anbudsansökningsinbjudan - Upphandlarversion 2012-05-14 Upphandlingsansvarig Järfälla kommun Upphandling Växthusvägen Jonas Löfgren TEN 2009:280 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Eskilstuna Energi och Miljö AB, benämns nedan som EEM. Lena Lindkvist. Upphandlare. Bilagor Anbuds- och prisformulär. Mall för upphandlingskontrakt

Eskilstuna Energi och Miljö AB, benämns nedan som EEM. Lena Lindkvist. Upphandlare. Bilagor Anbuds- och prisformulär. Mall för upphandlingskontrakt Eskilstuna Energi och Miljö AB, inbjuder presumtiva anbudsgivare att lämna anbud på leverans av en st. ny sopbil 3-fack enligt dessa administrativa föreskrifter och bilagor. Eskilstuna Energi och Miljö

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer