1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Anbudsinbjudan 1.1. ANBUDSINBJUDAN Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud på Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) Detta förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Underlaget består av och är uppdelat i följande delar: -Anbudsinbjudan -Del A Kravspecifikation -Del B Kravspecifikation -Avtalsmall Förutsättningen för att ett anbud skall kunna prövas, utvärderas och antas är att samtliga skall-krav i underlaget är uppfyllda. Kraven avser såväl krav på anbudsgivaren som på efterfrågad vara eller tjänst och på innehållet i anbudet. Vi ber Er speciellt uppmärksamma att anbud skall vara inlämnat senast För sent inkommet anbud kommer inte att prövas. Observera att detta dokument innehåller frågor som skall besvaras elektroniskt i Tendsign. Vi emotser Ert anbud med intresse. Maria Thorstensson Upphandlingsavdelningen Landstinget Kronoberg 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Upphandlingsobjekt Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg. Sida 1 av 11

2 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet för denna upphandling är: Landstinget Kronoberg org. nr Box Växjö Ansvarig upphandlare Ansvarig upphandlare är: Maria Thorstensson, affärsjurist/upphandlare Begäran om förtydligande/komplettering skall ställas via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Övriga kontaktvägar: Tfn: Mobil: Växel: Epost: 1.3. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Upphandlingsförfarande Denna upphandling genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU) som Förenklat förfarande Det är av stor vikt att alla krav och förutsättningar enligt detta förfrågningsunderlag följs och att bästa villkor lämnas i anbudet Anbudstidens utgång Anbud skall lämnas elektroniskt i Tendsign senast Anbud som inkommer efter anbudstidens utgång får inte prövas Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande till Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning kan Landstinget Kronoberg komma att begära förlängning av anbudets giltighetstid, dock längst 10 (tio) månader Helt eller delat anbud Anbud skall lämnas på del A och/eller del B. Del A: psykoterapeutiska tjänster för vuxna. Del B: samtalsstöd/psykoterapeutiska tjänster till ungdomar över 18 år som är inskrivna på program i gymnasieskolan i Kronobergs län Anbudets språk Anbudet skall vara skriftligt, skrivet på svenska. Sida 2 av 11

3 Inlämning av elektroniskt anbud Landstinget Kronoberg använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet Tendsign. Anbudsgivare som vill delta skall lämna in elektroniskt anbud via Tendsign. För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för anbudsgivare att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. OBS! Registreringen i Tendsign ska göras i det företagsnamn med tillhörande organisationsnummer som lämnar anbud och skriver under "anbudets undertecknade och sanningsförsäkran". (T.ex. i en koncern ska inte inloggning ske i moderbolagets namn om anbudet avser ett dotterbolag). Vid frågor eller support kring hantering av systemet kan TendSigns support kontaktas på telefon Det är även möjligt att komma i kontakt med TendSign via deras hemsida. Då TendSigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support. Om Tendsign är otillgänglig, av skäl härrörande till Tendsign, under de sista tolv (12) timmarna innan anbudstiden upphör, dvs. mellan 12:00-24:00, gäller att den tid e-anbud varit otillgänglig för inlämning av anbudet läggs till anbudstiden E-anbudets form och innehåll Efterfrågade uppgifter skall besvaras direkt i förfrågningsunderlagets dokument och/eller eventuella frågeformulär och utgöra en del av anbudet. Dessa svar har företräde om anbudsgivaren lämnar motstridig information på annan plats i anbudet, t ex. acceptera ett obligatoriskt krav och samtidigt tillför villkor i anbudet som strider mot detta krav. De svarsbilagor som landstinget tillhandahållit bör inlämnas av anbudsgivaren i samma format som det erhållits i. I förfrågningsunderlaget finns kryssrutor som skall kryssas i för att markera svarsalternativ och i förekommande fall fritextfält som skall användas för svar och kommentarer. Utrymmet är inte begränsat i fritextfälten utan expanderar normalt efter utrymmesbehov. Räcker inte textfältet till, kan redovisning ske i separat bilaga med tydlig hänvisning till bilageoch sidnummer Undertecknande av anbud och sanningsförsäkring Anbudsgivaren ska på heder och samvete försäkra att lämnade uppgifter är sanningsenliga och korrekta. Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för anbudsgivaren fyller i och undertecknar bilaga "Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran", skannar in den och bifogar den tillsammans med anbudet. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda anbudsgivaren utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Endast elektroniska anbud accepteras. Bifoga bilaga "Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran" (Bifogat dokument) Sida 3 av 11

4 Datum och plats för anbudsöppning Anbudsöppning äger rum den Landstinget Kronoberg Upphandlingsavdelningen Emil Lindells väg Växjö Sluten anbudsöppning kommer att tillämpas. Vid förrättningen upprättas protokoll. Önskar anbudsgivaren övervaka förrättningen har denne att anlita/representeras av Svenska Handelskammaren. Handelskammarens medverkan bekostas av anbudsgivaren Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlag Om anbudsgivaren upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att ansvarig upphandlare kontaktas skriftligen så att missförstånd kan undvikas. Vi besvarar gärna frågor från anbudsgivare med anledning av förfrågningsunderlagets utformning och innehåll. Skulle anbudsgivaren anse att några av de ställda kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande är det viktigt att ansvarig upphandlare kontaktas skriftligen på ett så tidigt stadium som möjligt. Skriftlig begäran om förtydligande/komplettering skall ställas via frågor och svarsfunktionen i TendSign. Upphandlande myndighet besvarar frågor via samma funktion och endast svar lämnade via TendSign är bindande. Frågor och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till upphandlingen under Frågor och svar. Begäran om förtydligande/komplettering skall vara upphandlande myndighet tillhanda genom TendSign senast Förtydliganden/komplettering av förfrågningsunderlaget kommer senast 6 arbetsdagar före angiven sista anbudsdag att publiceras i anslutning till förfrågningsunderlaget Rättelse och förtydligande av anbud Den upphandlande myndigheten kan medge att anbudsgivare får rätta en uppenbar felskrivning eller felräkning eller annat uppenbart fel i anbudet. Den upphandlande myndigheten kan också begära att ett anbud förtydligas och kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Förtydliganden och kompletteringar skall bekräftas skriftligt Anbudspresentation Anbudsgivaren skall vara beredd att utan kostnad för landstinget muntligen presentera sitt anbud samt genomföra ev demonstration. Frågor kommer även att skickas till Anbudsgivaren i förväg för att möjliggöra förberedelser. Presentationen skall ske i Växjö Upplysning om tilldelningsbeslut Upplysning om vilken eller vilka anbudsgivare som genom tilldelningsbeslut tilldelats det Sida 4 av 11

5 aktuella uppdraget eller den aktuella leveransen, kommer att lämnas till alla anbudssökande och anbudsgivare för den aktuella upphandlingen samt till alla andra som begär det. Upplysning om tilldelning kommer att skickas ut via Tendsign Signering upphandlingskontrakt Upphandlingskontrakt utgörs av ett avtal, alternativt en skriftlig beställning som baseras på innehållet i detta förfrågningsunderlag och antaget anbud Ersättning för upprättande av anbud Landstinget medger inte ersättning för upprättandet av anbud. Ersättning utgår ej heller om samtliga anbud förkastas eller om upphandlingen avbryts Avbrytande av upphandlingen Landstinget kan komma att avbryta upphandlingen om sakliga skäl för detta finns. Om upphandlingen avbryts kommer samtliga anbudsgivare att underrättas Sekretess Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen fram tills dess att tilldelningsbeslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Nämnda uppgifter kan omfattas av sekretess även efter nämnda tidpunkt. Anbudsgivare som vill att kommersiell sekretess skall råda även efter det att anbudssekretessen upphört skall skriftligen inkomma med begäran om sekretess, innehållande precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs. Begäran om sekretess samt alla uppgifter som anbudsgivaren vill sekretessbelägga skall lämnas i form av separata bilagor som enkelt kan avskiljas från övriga uppgifter i anbudet. Landstinget gör en sekretessprövning varje gång en allmän handling begärs utlämnad. Den omständighet att en anbudsgivare begärt sekretess är dock ingen garanti för att uppgiften ifråga vid en prövning av sekretess kommer att anses omfattas av sekretess. Observera att uppgifter som rör utvärderingskriterierna (ex. pris) endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas. Begärs kommersiell sekretess? Om "" ange motivering i kommentarsfältet. (/ svar) 1.4. KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Kvalificering av anbudsgivare För att anbud på tjänsten ska kunna prövas och utvärderas måste anbudsgivaren kvalificeras och krav på anbudsgivare måste vara uppfyllda. Anbud kommer att prövas mot de krav på anbudsgivare som ställs i avsnitt "Krav på Anbudsgivaren" i detta dokument Kontaktuppgifter Anbudsgivaren skall ange kontaktpersoner för denna upphandling nedan. Sida 5 av 11

6 Behörig företrädare i samband med avtalstecknande: Namn: (Fritextsvar) Befattning: (Fritextsvar) Mobil (Fritextsvar) Anbudsansvarig: Namn: (Fritextsvar) Befattning: (Fritextsvar) Mobil: (Fritextsvar) Kontaktperson för verksamhetsfrågor: Namn: (Fritextsvar) Befattning (Fritextsvar) Mobil: (Fritextsvar) Uteslutning av anbudsgivare Enligt 10 Kap 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar : 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation, 2. bestickning, 3. bedrägeri, eller 4. penningtvätt. Är anbudsgivaren en juridisk person, ska anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Upphandlande myndighet kan komma att begära att anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 Kap 1 LOU? (/ svar) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) En anbudsgivare får, enligt 10 Kap 2 LOU uteslutas från deltagande i upphandlingen om han: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom Sida 6 av 11

7 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa detta 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av ovanstående Är anbudsgivaren en juridisk person, får anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 Kap 2 LOU? (/ svar) Bedömning av Upphandlande myndighet: (/ svar) Juridisk ställning Anbudsgivare skall uppfylla i Sverige eller i hemlandet lagenligt ställda krav avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudsgivaren skall vara registrerad för mervärdesskatt samt vara godkänd för F-skatt. För att underlätta för landstinget att endast anlita entreprenörer och leverantörer som fullgör sina lagstadgade skyldigheter avseende redovisningar och betalningar av skatter och avgifter samarbetar landstinget med Skatteverket. Skatteverket bistår med följande uppgifter avseende leverantör och eventuella underleverantörer:registrerad för moms och som arbetsgivare - erlagd arbetsgivaravgift de senaste tre redovisningsmånaderna - registrering för F-skatt, FA-skatt eller A-skatt - om skulder för svenska skatter och avgifter hos Skatteverket - om skulder hos kronofogdemyndigheten och eventuell uppgift om betalningsuppgörelse Avser leverantörer att utnyttja underleverantörer för att genomföra vissa delar kommer Skatteverket att göra motsvarande kontroll enligt ovan för underleverantörer. Ovanstående förfarande är endast tillämpbart i Sverige. Utländsk leverantör skall insända dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar av skatter och avgifter. Dessa intyg eller motsvarande skall inte vara äldre än tre månader räknat från sista anbudsdag. Uppfyller anbudsgivaren detta obligatoriska kravet på registrering i aktiebolags-, handelsbolags- eller liknande register, samt för mervärdesskatt? (/ svar) Uppfyller anbudsgivaren obligatoriska kravet att vara godkänd för F-skatt? (/ svar) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) Sida 7 av 11

8 Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning Anbudsgivare skall ha en stabil ekonomisk bas och kan komma att uteslutas om kravet inte uppfylls enligt nedan. Landstinget Kronoberg kommer att göra en bedömning av anbudsgivarens ekonomiska ställning med hjälp av CreditSafe i Sverige AB. Anbudsgivaren skall ha en kreditvärdighetsbedömning ( Rating ) på minst 40, motsvarande Kreditvärdig eller bättre. Om anbudsgivare inte uppfyller kravet gällande ekonomisk stabilitet ska anbudsgivare på begäran redovisa orsak och inkomma med annan handling som styrker anbudsgivares stabila ekonomiska ställning. Anbudsgivare med saknad eller sämre riskklass kan komma att godkännas om landstinget bedömer att den ekonomiska ställningen är stabil. Anbudsgivares ekonomiska stabilitet kan garanteras av moderbolag. I de fall en anbudsgivare ekonomiska stabilitet garanteras av moderbolag, ska intyg om detta bifogas och vara undertecknat av moderbolagets firmatecknare. Av intyget skall klart och tydligt framgå att moderbolaget träder in i Anbudsgivarens ställe i händelse av att denne inte längre kan fullgöra sina förpliktelser mot landstinget. Med förpliktelser avses både finansiellt och förpliktelser att fullgöra det egentliga åtagande i avtalet. Moderbolaget skall på motsvarande sätt uppfylla krav avseende "Uteslutning av anbudsgivare", "Juridisk ställning" och "Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning". Anbudsgivare som inte är skyldiga att upprätta årsredovisning eller årsbokslut, samt nybildade företag eller anbudsgivare som är registrerade utanför Sverige skall på annat sätt bevisa att kravet uppfylls. Anbudsgivaren bekräftar att kravet uppfylls. (/ svar) Bifoga eventuella bilagor (Bifogat dokument) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) Anbudsgivaren tekniska förmåga och kapacitet I anbudet ska redovisas anbudsgivarens erfarenhet av den i upphandlingen efterfrågade tjänsten. Anbudsgivaren ska lämna en kort allmän presentation av sin verksamhet och organisation. Bifoga bilaga, alt. beskriv i kommentarsfältet. (Bifogat dokument) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) Referensuppdrag (kravet gäller om Anbudsgivaren är en juridisk person) Anbudsgivaren skall lämna förteckning omfattande minst två referenter vilka under de senaste tre åren har fått uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art utförda av Sida 8 av 11

9 Anbudsgivaren. Landstinget kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att anbudsgivaren har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat anbudsgivarens tekniska förmåga (omfattande bland annat utbildning och kompetens) och kapacitet (resurser för att täcka frånvaro vid bl.a. sjukdom) i förhållande till uppdragets omfattning. Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: - Beskrivning av respektive uppdrags omfattning - Tidsperiod - Kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress Observera att i de fall Anbudsgivaren under de tre senaste åren haft uppdrag inom Landstinget Kronoberg ska Anbudsgivaren redovisa landstinget som en av två referenser Referensuppdrag 1 - juridisk person Namn på uppdragsgivarens organisation: (Fritextsvar) Kontaktperson: (Fritextsvar) Beskrivning av uppdraget: (Fritextsvar) Tidsperiod: (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 - juridisk person Namn på uppdragsgivarens organisation: (Fritextsvar) Kontaktperson: (Fritextsvar) Beskrivning av uppdraget: (Fritextsvar) Tidsperiod: (Fritextsvar) Referensuppdrag (kravet gäller om Anbudsgivaren är en fysisk person) Kravet nedan gäller om Anbudsgivaren är en fysisk person och tillika Vårdgivare vid utförande av uppdraget Anbudsgivaren skall lämna förteckning omfattande minst två referenter vilka under de senaste tre åren har fått uppdrag av liknande/motsvarande/jämförbar art utförda av Anbudsgivaren. Om Anbudsgivaren inte har haft liknande uppdrag tidigare kan referenserna istället vara tidigare eller nuvarande arbetsgivare som kan uttala sig om Anbudsgivarens/Vårdgivarens yrkeskompetens. Landstinget kan komma att kontakta referenterna för att förvissa sig om att anbudsgivaren har den tekniska förmåga och kapacitet som krävs för uppdragets genomförande. Förfrågan kan gälla bland annat anbudsgivarens tekniska förmåga (omfattande bland annat utbildning och kompetens) och kapacitet (resurser för att täcka frånvaro vid bl.a. sjukdom) i förhållande till uppdragets omfattning. Uppgift om referensuppdrag ska lämnas på följande sätt: - Beskrivning av respektive uppdrags omfattning - Tidsperiod Sida 9 av 11

10 - Kontaktpersoner med telefonnummer och e-postadress Referensuppdrag 1 - fysisk person Namn på uppdragsgivarens organisation alt arbetsgivare: (Fritextsvar) Kontaktperson: (Fritextsvar) Beskrivning av uppdraget alt. arbetsuppgifterna: (Fritextsvar) Tidsperiod: (Fritextsvar) Referensuppdrag 2 - fysisk person Namn på uppdragsgivarens organisation alt. arbetsgivare: (Fritextsvar) Kontaktperson: (Fritextsvar) Beskrivning av uppdraget alt. arbetsuppgifterna: (Fritextsvar) Tidsperiod: (Fritextsvar) Kvalitetsledningsystem Anbudsgivaren skall ha certifierat kvalitetsledningssystem eller på annat sätt arbeta med kvalitetsledning inom sin organisation. Beskrivning av kvalitetsledningssystem skall bifogas. Finns giltigt tredjepartcertifikat är det tillräckligt att bifoga detta. Bifoga bilaga, alt. beskriv i kommentarsfältet. (Bifogat dokument) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) Miljöledningssystem Anbudsgivaren skall ha certifierat miljöledningssystem eller på annat sätt arbeta med miljöledning inom sin organisation. Beskrivning av miljöledningssystem skall bifogas. Finns giltigt tredjepartcertifikat är det tillräckligt att bifoga detta. Bifoga bilaga, alt. beskriv i kommentarsfältet. (Bifogat dokument) Bedömning av upphandlande myndighet: (/ svar) 1.5. PRÖVNING OCH UTVÄRDERING AV ANBUD Anbudsprövning Efter kvalificering av anbudsgivarna sker prövning av anbuden. Sida 10 av 11

11 Anbud av kvalificerade anbudsgivare prövas avseende redovisade skall-krav på anbudet och efterfrågad tjänst. Anbud som inte uppfyller samtliga ställda skall-krav kommer inte att behandlas vidare. Bedömning av upphandlande myndighet att samtliga obligatoriska krav är uppfyllda: (/ svar) Utvärdering av anbuden Det anbud per del som är det ekonomiskt mest fördelaktiga kommer att tilldelas avtal. Del A och del B kommer utvärderas för sig. De kriterier som kommer bedömas vid anbudsutvärderingen är: 1. Pris vikt 65% 2. Verksamhetsidé för mottagningen vikt 10% 3. Antalet terapiformer som kan erbjudas vikt 25% Verksamhetsidé för mottagningen Det som bedöms vid anbudsutvärdering av Anbudsgivarens presenterade plan för genomförande av uppdraget. Denna ska presenteras i kravspecifikationen under rubriken "plan för genomförande av uppdraget". Terapiformer Det som bedöms vid anbudsutvärdering är Anbudsgivarens uppfyllelse av bör-kraven gällande vilka terapiformer som kan erbjudas Val av leverantör Varje del kommer att utvärderas för sig och det anbud som får flest poäng anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga och det anbudet antas för resp. del BILAGOR Följande bilagor ingår i förfrågningsunderlaget: Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran CORE-utvärdering Patientsäkerhetsberättelse Verksamhetsredovisning Sida 11 av 11

1. Del 1 Anbudsinbjudan

1. Del 1 Anbudsinbjudan Förfrågningsunderlag 2016-10-21 Upphandlande organisation Region Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Fördjupade utredningar inom det neuropsykiatriska området till Barn- och ungdomskliniken, Region

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg Servicecentrum Upphandling av bemanningstjänst psykolog till rättspsykiatriska regionkliniken, Förfrågningsunderlag Dnr B49-10-174 I underlaget ingående handlingar: Administrativa föreskrifter Uppdragsspecifikation

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-04 Upphandlingsansvarig LANDSTINGET GÄVLEBORG Upphandling Handledning Psykosocial personal Charlotte Lövblom LS 2012/460 Sista anbudsdag: 2012-11-02 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING 2014-09-25. Sista anbudsdag: 2014-10-23

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING 2014-09-25. Sista anbudsdag: 2014-10-23 Förfrågningsunderlag 2014-09-25 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Konduktiv pedagogik 14LTK716 Sista anbudsdag: 2014-10-23 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR

BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1246 BILAGA 1 ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne

VÅRDVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne VÅRDVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal LARO-mottagning i Vårdval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2014-05-23 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bärgning och destruktion av skepp Per-Olof Walldén 131238384-14/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-09 Texten/frågan

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

3. Upphandlingsföreskrifter

3. Upphandlingsföreskrifter Förfrågningsunderlag 2013-04-22 Upphandlande organisation Sundbybergs Stad Upphandling Drift av särskilt boende Ekbacken Hus F Mari-Ann Samuelsson 13/8 Sista anbudsdag: 2013-05-27 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015

Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic /2015 Förfrågningsunderlag 2016-04-13 Upphandlande organisation Upphandling Örebro universitet Utbildningshandledning i psykologisk behandling/psykoterapi på psykologprogrammet Boris Kovacic 2.4.2-05167/2015

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

3. Kvalificering av utföraren

3. Kvalificering av utföraren Förfrågningsunderlag 2015-06-30 Upphandlande organisation Upphandling Mariestads Kommun Eget val inom hemtjänst och delegerad hemsjukvård Katrin Jedselius SN 2009/0048-700 Symbolförklaring: Sista ansökansdag:

Läs mer

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag

Allmän orientering. Förfrågningsunderlag Allmän orientering, Kommun lednings konroret, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan

Övertorneå kommun Offertförfrågan Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-09-02 Nya värmefläktar samt installation i Aapua, Juoksengi, Pello och Svansteins avloppsreningsverk Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2011-02-16 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Konsulttjänst - GoVeSa-projektet Carina Westergren Larsson 2010/622 Sista anbudsdag: 2011-03-28 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare

Anbudsformulär. Kvalificering av anbudsgivare 1/7 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman 08-587 133 14 2012-10-16 Bilaga 1 till FXM 2012/578:3 Anbudsformulär Kvalificering av anbudsgivare Swedish Defence and Security Agency Box 56081, 102 17 Stockholm.

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC

Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC Administrativa föreskrifter Drift av särskilt boende, Lindbacken, Säffle Diarie Nr SOC2013.063 1 Innehåll 1.0 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGSOBJEKT... 3 1.3 BESKRIVNING AV SÄRSKILT

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER Hyresbostäder i Norrköping AB med dotterbolag Upphandling av Företagshälsovård Upprättade av: Karin Höglund 2013-06-27 Administrativa föreskrifter 1 Allmän orienteering Dessa upphandlingsföreskrifter

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51

2016-06-14. Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander 12/51 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-06-14 Upphandlande organisation Upphandling Halmstads kommun Avrop av enstaka platser i äldreboende enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Britt Wiklander

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se

Ytterligare upplysningar om Perstorps kommun kan erhållas på kommunens hemsida www.perstorp.se Förfrågningsunderlag Perstorps kommun Konsulttjänster inom revisionsområdet 1 ALLMÄN INFORMATION För Perstorps kommun, dess nämnder och förvaltningar, nedan kallad kommunen, infordras anbud på Konsulttjänster

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören

2. Anbudsformulär. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 2.1 Anbudsgivare Anbudsgivarens kontaktuppgifter. 2.2 Krav på Leverantören Förfrågningsunderlag 2015-09-04 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Marie Thorsell 2015-15929 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-10-13 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Upphandling avseende

1. Upphandling avseende Förfrågningsunderlag 2015-02-11 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling Bemötandeutbildning Maj Välimaa 13144496-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-03-05 23:59 Texten/frågan innehåller

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma.

Tilläggshandikapp i form av t.ex. rörelsehinder, syn, hörselnedsättning, epilepsi eller andra fysiska/psykiska funktionshinder kan förekomma. Allmän orientering, Södergatan 20, Märsta - alla tiders mötesplats - ligger mitt emellan Uppsala och Stockholm. Den tusenåriga staden Sigtuna och Arlanda flygplats utgör två spännande inslag på var sin

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun. Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare KRAVKATALOG UTFÖRARE 1 (7) Valfrihetssystem inom hemtjänst Uddevalla kommun Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Ledning www.uddevalla.se POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 451 81 UDDEVALLA

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem

Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem BILAGA Ansökan om godkännande Ansökan om godkännande att bedriva daglig verksamhet inom Borås Stads valfrihetssystem 1. Kontaktuppgifter för sökande/utförare a) Företagsnamn/firma/gruppens namn b) Organisationsnummer

Läs mer

T1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FARLIGT AVFALL OCH ICKE FARLIGT AVFALL

T1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FARLIGT AVFALL OCH ICKE FARLIGT AVFALL Datum Diarienr 2014-03-10 14LS1736 T1 ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER FARLIGT AVFALL OCH ICKE FARLIGT AVFALL Innehållsförteckning 1 Allmän orientering... 1 1.1 Upphandlingens omfattning och innehåll... 1 1.2

Läs mer