Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet 2014-2020"

Transkript

1 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Marie Karlsson, Utvecklingsledare Samhällsanalysavdelningen Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet Förslag till beslut Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till program för Öresund-Kattegatt- Skagerack (ÖKS) Sammanfattning Remissen för ÖKS har skickats ut brett till kommuner, regioner, näringslivet och arbetsmarknadens parter, det civila samhället, universitet och högskolor samt andra offentliga myndigheter som är relevanta för programmet. För programmet har fyra tematiska områden valts, med tillhörande investeringsprioriteringar, se nedan: Tematiskt mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Starkare strukturer för forskning och innovation Bättre effekter av regionala innovationssystem Tematiskt mål: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Främja produktion och distribution av förnybar energi Främja energieffektivitet och användande av förnybar energi i företag Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn Tematiskt mål: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

2 2(3) Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser. Tematiskt mål 4: Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande. Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning För programmet finns det även tre horisontella kriterier som ska beaktas vid utarbetning, utformning, projekturval, bedömning och genomförande av all projektverksamhet: Hållbar utveckling Lika möjligheter och icke-diskriminering Jämställdhet De projekt som finansieras måste ha ett tydligt gränsregionalt mervärde inom geografin för ÖKS-programmet. Bakgrund Regionerna i Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjӕlland, Nordjylland och Midtjylland, samt fylkeskommunerna Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder har skrivit ett förslag till ett nytt operativt program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack inom målet Europeiskt territoriellt samarbete På uppdrag av de danska, svenska och norska regeringarna har Region Skåne samordnat framtagandet. Inledningsvis satte en syntesgrupp samman prioriteringar utifrån inspel från de ingående regionerna och deras utvecklingsstrategier samt olika analyser och studier som gjorts. En skrivargrupp har konkret skrivit fram programförslaget och en Joint Programming Committee agerar beredande organ inför beslut i den politiska strategigruppen som består av politiska företrädare för var och en av de femton ingående regionerna och fylkeskommunerna. Den politiska strategigruppen

3 3(3) har i uppdrag att ta ställning till programskrivningen i oktober och den 1 november överlämnas det operativa programmet till regeringarna i Danmark, Norge och Sverige. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

4 Remissversion Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Europas gröna hjärta, blå lunga och skarpa hjärna remissversion 1 (15)

5 Innehållsförteckning Förberedelse inför programperioden Interregprogrammet i ett sammanhang..4 Programmets bidrag till Europa 2020 och Östersjöstrategin Koppling till andra EU-program och strategier Gränsregionalt mervärde Bestående effekter Utmaningar och möjligheter för det gemensamma programområdet Utmaningar och möjligheter för delområdena Beskrivning av tematiska mål...7 Horisontella kriterier Tematiskt mål 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Tematiskt mål 2: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer Tematiskt mål 3: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Tematiskt mål 4: Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Bilaga 1: Komplett innehållsförteckning för det slutliga programdokumentet remissversion 2 (15)

6 Förberedelse inför programperioden Regionerna i Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjӕlland, Nordjylland och Midtjylland, samt fylkeskommunerna Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder har skrivit ett förslag till ett nytt operativt program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) inom målet Europeiskt territoriellt samarbete På uppdrag av de danska, svenska och norska regeringarna har Region Skåne samordnat framtagandet. Inledningsvis satte en syntesgrupp samman prioriteringar utifrån inspel från de ingående regionerna och deras utvecklingsstrategier samt olika analyser och studier som gjorts. En skrivargrupp har konkret skrivit fram programförslaget och en Joint Programming Committee agerar beredande organ inför beslut i den politiska strategigruppen som består av politiska företrädare för var och en av de femton ingående regionerna och fylkeskommunerna. Den politiska strategigruppen har i uppdrag att ta ställning till och överlämna det operativa programmet till regeringarna i Danmark, Norge och Sverige. Nuvarande förvaltande myndighet, det nuvarande programsekretariatet och den för förhandsutvärdering upphandlade konsultfirman Sweco Eurofutures deltar också i arbetet. Dialog förs löpande med EU-kommissionen, svenska Näringsdepartementet, danska Erhvervsstyrelsen samt norska Kommunal- og regionaldepartementet, liksom med angränsande strukturfondsprogram. Vid utarbetandet av förslag till program eftersträvas en hög delaktighet av berörda aktörer på regional och lokal nivå. Under framtagningsprocessen har ett antal referenspersoner identifierats och en dialog har förts kring sakinnehåll. En bred remiss sker under sommaren 2013 med utgångspunkt i privata och offentliga aktörer identifierade av de femton medverkande regionerna. Det handlar om kommuner, regioner, näringslivet och arbetsmarknadens parter, det civila samhället, universitet och högskolor, samt andra offentliga myndigheter som är relevanta för programmet. Även från gränsöverskridande organisationer efterfrågas remissvar. Dessa organisationer motsvarar även målgrupper för programmet. De analyser och studier som utgjort underlag för programförslaget är: - Programutvärderingar av Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak - Added Value of Cross-Border and Transnational Cooperation in Nordic Regions, Nordregio Working Paper 2012:4 - SWOT-analys för Kattegat Skagerrak-området - Den Øresundsregionale Udviklingsstrategi (ØRUS) - Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Sweden for the period Position of the Commission Services on the development of Partnership Agreement and programmes in Denmark for the period Faktaark Øresund Kattegat Skagerrak, ESPONs TerrEvi-prosjekt (november 2012) - KUSK analysunderlag för delar av KASK-området - Regionernas inspel med strategiska dokument Budgeten är i nuläget inte fastställd men kommer sannolikt att ligga på ungefär samma nivå som nuvarande programperiod, det vill säga runt 120 miljoner euro inklusive norska Interregmedel för Programmet kommer liksom i nuvarande programperiod att bestå av två delområden, Öresund och Kattegat-Skagerrak. Det är även möjligt att söka projektmedel för hela programgeografin. Programmets budget kommer indikativt att fördelas med 40 procent till respektive delområde samt 20 procent till ÖKS-projekt. Medfinansieringsgraden kommer troligtvis att ligga på 50 procent på samma sätt som i nuvarande program. Medlen kommer även att fördelas mellan de tematiska målen utifrån en sammanvägning av kriterier såsom - det tematiska målets karaktär (bredd, sektorsövergripande) - förväntade kostnader för ett typiskt projekt under det aktuella målet - efterfrågan i jämförelse med hur det har sett ut i nuvarande program - additionalitet i förhållande till andra relevanta EU-program och nationell finansiering - EUs och medlemsstaternas prioritering av det aktuella målet - programregionens prioritering av de tematiska målen. remissversion 3 (15)

7 Interregprogrammet i ett sammanhang Programmets bidrag till Europa 2020 och Östersjöstrategin Interregprogrammet för Öresund Kattegat Skagerrak har en viktig funktion att knyta samman Europa 2020-strategin med nationella planer och de regionala och lokala utvecklingsplanerna. Programmet ska kunna finansiera insatser inom ramen för makroregionala strategier såsom Östersjöstrategin, andra transnationella strategier samt även regionala och lokala utvecklingsplaner. Smart hållbar tillväxt för alla är den övergripande visionen i Europa 2020, med fem tydliggörande mål för sysselsättning, innovation, utbildning, social sammanhållning, energi och klimat som ska uppnås före Varje medlemsland har antagit egna nationella mål för respektive område. Östersjöstrategin ska bidra till en förbättrad miljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöstrategins tre mål är att 1) rädda havsmiljön, 2) koppla samman regionen och 3) öka välståndet. De fyra tematiska mål som valts för programmet ligger väl i linje med målen för Europa 2020 och delar av Östersjöstrategin. Därmed kommer insatser att kunna finansieras inom programmet som bidrar till att uppnå målen för strategierna. Koppling till andra EU-program och strategier Interregprogrammet Öresund-Kattegat-Skagerrak har tydliga beröringspunkter med flera andra EU-program, exempelvis: - Horisont Connecting Europe Facility - Life - Landsbygdsprogrammet - Fiskefonden - Nordsjöprogrammet - Östersjöprogrammet - Södra Östersjöprogrammet - Sverige-Norgeprogrammet - Dansk-Tyska programmet - Nationella och regionala strukturfondsprogrammen (i Sverige och Danmark) Ansökarna måste tydligt visa varför projektet passar bäst inom ÖKS-programmet (i förhållande till andra Interreg-program, sektorprogrammen eller i nationella och regionala strukturfondsprogram). Interregprogrammen skiljer sig från sektor- och nationella/regionala program genom behovet för gränsöverskridande samarbete och utveckling av gemensamma lösningar på problem och möjligheter. Gränsregionalt mervärde De projekt som finansieras av programmet måste ha ett tydligt gränsregionalt mervärde inom geografin för Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det finns olika typer av mervärden identifierade som projekten kan resultera i: Bygga administrativa och institutionella strukturer för samarbete och sammanhållning Lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer och visioner remissversion 4 (15)

8 Finna lösningar på gemensamma problem som löses bättre eller snabbare genom ett gränsregionalt samarbete Skapa kritisk massa sammanslagning av resurser för att skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda regionen eller landet Det nya programmet har tydligare tematiskt fokus än de föregående och höga ambitioner om gränsregional interaktion. En ytterligare utveckling är EU-kommissionens ambition att öka möjligheten till att skapa synergieffekter med EU:s övriga fonder och program. Beståendeeffekter Programmet bör sträva efter att varaktiga samarbetsstrukturer etableras samt att insatserna ger långsiktiga och bestående förändringar inom de områden som prioriteras av programmet. Det kan till exempel handla om att resultaten blir en integrerad del av en verksamhet eller bidrar till strategisk påverkan i form av avtal, policy och styrdokument, samt skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Det är angeläget att stimulera insatser som genererar samarbeten och synergieffekter mellan projekt som verkar inom samma tematiska område. För att uppnå detta ska projekt som verkar inom samma tematiska mål ingå i ÖKS temanätverk: De tematiska nätverken ska upprättas på tvärs över hela programgeografin och skapa sammanhang/kritisk massa mot bakgrund av de olika insatser och resultat som uppstår i projekten De ska sträva efter bestående effekter genom att engagera ägare och målgrupper De ska säkerställa att erfarenheter kan utbytas löpande och att synergier kan uppstå mellan projekten Utmaningar och möjligheter för det gemensamma programområdet Öresund-Kattegatt-Skagerrak-området är en attraktiv region som kännetecknas av en god ekonomi, hög utbildningsnivå och god tillgänglighet till natur och havsområden. Det är viktigt att se Öresund-Kattegat-Skagerrak-området i ett globalt sammanhang. Tillväxt och utveckling är beroende av händelser i andra delar av världen. ÖKS-regionen har styrkor och kompetenser som skapar efterfrågan även i länder med betydligt högre tillväxttakt än den som finns i vår egen geografi. I det internationella perspektivet finns en potential för invånare och företag i ÖKS-regionen både när det gäller sysselsättning och export av varor och tjänster såväl som forskningsutbyte. Regionen har även en konkurrensfördel i ett internationellt perspektiv när det gäller miljö- och klimatarbete, vilket är en möjlighet för forskning, innovation, företagande och sysselsättning. Öresund-Kattegat-Skagerrak bedöms ha goda möjligheter att vara en av Europas ledande regioner när det gäller forskning, högteknologisk utveckling och innovationskraft. ÖKS-regionen kännetecknas av relativt små sociala skillnader, bra välfärd, stark ekonomi och god tillgång till naturresurser. Det finns därmed goda möjligheter för att regionen ska kunna vara en drivkraft för hållbar utveckling. Inom ÖKS-regionen finns internationell konkurrenskraft och hög kompetens inom många olika branscher och sektorer. Några av de styrkeområden som ofta återkommer i olika analyser är informations- och kommunikationsteknik (IKT), life sciences, cleantech, den maritima sektorn, besöksnäring, kreativa näringar/upplevelseindustri, fordonsklustret, process- och kemiindustri, förnybar energi, landsbygdsnäringar inklusive livsmedel, välfärd- och hälsoteknologi. ÖKS-regionen har goda förutsättningar för att leda utvecklingen av en koldioxidsnål ekonomi och att utnyttja den marknadspotential som övergången medför. Styrkepositionerna är huvudsakligen relaterade till en hög grad av medvetenhet och samsyn gällande utmaningar som rör klimat- och energifrågor i programområdet, etablerade strukturer som den nordiska elmarknaden, en välfungerande offentlig sektor och korta avstånd mellan förvaltning, politik och medborgare, starka kunskapsmiljöer, en god tillgång till förnybara resurser och ett väl utvecklat näringsliv. Tillgänglighet och mobilitet är en viktig förutsättning för tillväxt, ekonomisk utveckling och balans i regionen. En god tillgänglighet för alla är också viktig för att regionen ska vara attraktiv för besök, boende, studier, arbete och företagande. Effektiv och hållbar logistik inom remissversion 5 (15)

9 programgeografin och mellan ÖKS-området och andra marknader är en förutsättning för företagande. De gemensamma havs- och kustområdena i ÖKS-området påverkar regionens utveckling och attraktivitet. Vattenkvaliteten och marina resurser är avgörande för bland annat utvecklingen av turism, fiske och angränsande näringar. Samtidigt är ÖKS ett havsområde med omfattande sjöfart. Detta innebär både en stor potential för utveckling, men innebär även en utsatthet för olyckor och naturkatastrofer. En övergripande utmaning handlar om demografin, med en allt äldre befolkning och färre som ska försörja alltfler. Samtidigt står vi inför utmaningar gällande ungdomar och utsatta gruppers låga deltagande på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark har mycket gemensamt och det finns en lång tradition av samarbete och utbyte mellan länderna. Regionerna i programområdet har därmed goda förutsättningar att dra nytta av varandras erfarenheter för att samarbeta över gränserna gällande arbetskraftens rörlighet, ökad sysselsättning, samt samverkan mellan näringslivet och innovationssystemet. Utmaningar och möjligheter för delområdena Programmet är uppdelat i två delområden eftersom det finns vissa skillnader i möjligheter och utmaningar mellan Öresund respektive Kattegat-Skagerrak. I den Öresundsregionala utvecklingsstrategin som antogs 2010 är utmaningarna kopplade till de fyra prioriterade områdena: - kunskap och innovation - kultur och upplevelser - sammanhållen och varierad arbetsmarknad - tillgänglighet och mobilitet I den SWOT-analys som gjordes för Kattegat Skagerrak 2011 konstateras att Kattegat Skagerrak har en attraktiv natur, hög utbildningsnivå, starka forskningsmiljöer med välutvecklade regionala innovationssystem, goda transportförbindelser i nord-sydlig riktning, och hög BRP, gemensamma näringslivsutvecklingsområden och goda möjligheter för utveckling av förnybar energi. Klimatförändringar, miljöförstöring och exploatering av naturresurserna utgör dock ett hot mot regionens attraktivitet som kan väntas påverka hela samhället. Även om KASK har en högre andel unga och en lägre andel äldre än EU-snittet finns det områden där försörjningsbördan ökar på grund av den demografiska utmaningen och det finns risker för arbetskraftsbrist inom vissa yrken, till exempel inom vård och omsorg. Det faktum att gods- och trafikmängden väntas öka kraftigt innebär en ökad press på järnvägsnät och vägnät. remissversion 6 (15)

10 Beskrivning av tematiska mål Regionernas inspel till tematiska mål har analyserats tillsammans med ett antal strategiska dokument, exempelvis regionala utvecklingsplaner. Därefter har diskussion och sammanvägning utifrån gränsregionalt mervärde, kritisk massa, helhetsperspektiv och koppling till andra EU-program lett till att följande tematiska mål föreslås för Interreg Öresund Kattegat Skagerrak från EU-kommissionens 11 mål 1 i utkastet till ETC-förordningen: - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur - Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Inom varje tematiskt mål är några investeringsprioriteringar valda samt ges exempel på typer av åtgärder som är särskilt relevanta i ett Öresund-Kattegat-Skagerrak-perspektiv. Demonstrationsprojekt och tester av ny teknik och teknologi kan finansieras om det har ett klart gränsöverskridande mervärde och additionalitet i relation till projektpartnernas ordinarie verksamhet och som kan finansieras inom andra EU-program och inom nationella och regionala program. Projekten kan bidra till att förbereda, tillrättalägga och förbättra utnyttjandet av planerade gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar, exempelvis inom transport och energi. Horisontella kriterier De horisontella kriterier som föreslås av EU-kommissionen ska beaktas vid utarbetning, utformning, projekturval, bedömning och genomförande av all projektverksamhet. De tre kriterier som identifierats för är: hållbar utveckling lika möjligheter samt icke-diskriminering jämställdhet Kriterierna ska medverka som drivkraft till hållbar tillväxt och regional konkurrenskraft. Genom att låta de horisontella kriterierna gå som en röd tråd genom projekten ökar potentialen att nå tillväxt inom de tematiska målen. Begreppet hållbar utveckling innefattar tre dimensioner: - social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls - ekonomisk hållbarhet handlar om långsiktig förvaltning av mänskliga och materiella resurser - ekologisk hållbarhet kan definieras som att utveckling inte ska ske på bekostnad av natur- och miljövärden Varje projekt som genomförs inom programmet kan inte nödvändigtvis uppfylla alla dimensionerna av hållbar utveckling. Däremot ska avvägningar alltid göras mot bakgrund av övergripande mål och prioriteringar för att utvecklingen sammantaget ska kunna bli hållbar. Ett hållbart samhälle ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers behov. Kriteriet kring lika möjligheter samt icke-diskriminering syftar till att främja lika möjligheter och förebygga diskriminering på grund av kön, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning medan samarbetsprogrammet utarbetas, utformas och genomförs. Bristande integration och frånvaro av mångfaldsperspektiv är inte enbart ett socialt problem, det innebär också att tillväxtpotentialen inte tas tillvara fullt ut. Att ta 1 EU kommissionens förslag till tematiska mål som ska bidra till EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla: 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen. remissversion 7 (15)

11 in detta perspektiv i ett projekt innebär att var och en har möjlighet att bidra med sin unika erfarenhet och kompetens så att samhällets mångfald blir en tillgång. Det ger bland annat möjligheter att nå nya marknader, förbättrade marknadspositioner, breddat rekryteringsunderlag, ökad kreativitet och förbättrad image. Jämställdhet syftar till att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden. Det kan till exempel handla om makt och inflytande, ekonomi, företagande, arbete, arbetsvillkor och utbildning. Att ha ett jämställdhetsperspektiv i ett projekt innebär att man försöker synliggöra kvinnors och mäns villkor, samt att kvinnor och mäns kunskaper och idéer tas tillvara. Inför projektplanering är det viktigt att fundera på vilka konsekvenser olika insatser får för kvinnor respektive män. Tematiskt mål 1: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Öresund-Kattegat-Skagerrak står starkt i europeiska mått med internationellt hög vetenskaplig kvalitet och innovativa regioner. För att utveckla och utnyttja denna starka position krävs insatser för att bättre koordinera regionens resurser och kompetenser, målinriktade gränsöverskridande satsningar på spetskompetensområden samt utnyttjande av komplementära styrkeområden. Gemensamma styrkor kan utvecklas exempelvis inom vård och hälsa, life sciences och cleantech, det maritima området, kreativa näringar och IKT samt materialvetenskap. Generellt kan ÖKS-programmet medverka till skapandet av mervärde och uppväxling inom hela programgeografin, genom gränsöverskridande projekt och sammankoppling mellan forskning och innovationsmiljöer över gränserna. Investeringsprioritering 1.1: Starkare strukturer för forskning och innovation (Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten för att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse.) Syftet med denna investeringsprioritet är att stärka programregionens konkurrenskraft och kompetens inom strategiska områden och styrkeområden inklusive satsningsområden som pekas ut i regionala innovationsstrategier. Insatserna skall göra det möjligt att tillvarata kompetenser och styrkeområden som utmärker och är gemensamma för stora delar av programgeografin. En ökad förståelse för de gränsöverskridande tillgångarna och utmaningarna behövs så att dessa kan leda till gränsregional samverkan och nytta. Specifikt mål 1.1.1: Fler och starkare samarbeten omkring spetsområden, t.ex. centers of excellence. - Samverkansprojekt som koordinerar och förstärker resurser på tvärs av gränsen, t.ex. ökat samarbete mellan centers of excellence inom ÖKSgeografin - Projekt som ökar kapacitetsutnyttjandet i forskningsinfrastrukturer i ÖKSgeografin - Projekt som ökar samarbete på tvärs av sektorer för att analysera samverkanspotentialen och implementera smarta specialiseringsstrategier - Gränsöverskridande samarbeten mellan kluster och forskningsinstitut - Projekt som bygger på samverkan mellan starka forskningsmiljöer som pekas ut i de regionala innovationsstrategierna - Projekt som ökar samarbetet, kunskapen och förmågan att förbättra statusen för havsmiljön i ÖKS-området - Upprättande av gränsöverskridande inkubatorer, entreprenörskapsutbildningar, studentdrivna innovations- och entreprenörskapsprojekt på universiteten, exempelvis studentinkubatorer och medel till student startups - Projekt som ökar den internationella interaktionen mellan parterna i ÖKS och parter i Östersjöområdet, Nordsjöområdet, EU och globalt Investeringsprioritering 1.2: Bättre effekter av regionala innovationssystem (Främja företagsinvesteringar inom innovation samt forskning och utveckling av förbindelser och synergier mellan företag, FoU-centrum och högre utbildning, särskilt produkt och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga remissversion 8 (15)

12 tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering. Stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion inom viktig möjliggörande teknik och spridning av teknik för allmänna ändamål.) Syftet med denna investeringsprioritering är att förbättra näringslivets och övriga samhällssektorers förmåga att ta till vara forskningsresultat och kompetens från forskningssektorn, att främja näringslivets investeringar inom forskning och innovation samt att medverka till kommersialisering av innovationer genom att stödja genomförandet av pilot-, test- och demonstrationsprojekt. Satsningar skall bland annat göras på teknikoch kunskapsöverföring från forskning till näringsliv. Näringslivet och andra samhällssektorer ges även möjlighet att delta i framarbetande av strategier och samverkansprojekt med utgångspunkt i regionala innovationsstrategier. Med ett starkt engagemang av olika aktörer kan smarta lösningar utvecklas gemensamt som kan fungera som hävstångseffekter för privat investering i forskning och innovation. Specifikt mål 1.2.1: Ökat samarbete mellan alla relevanta aktörer från forskning till marknad för bättre förmåga att tillvarata nya kunskaper Specifikt mål 1.2.2: Öka näringslivets investeringar i forskning och innovation Specifikt mål 1.2.3: Ökad marknadsintroduktion och accelererad kommersialisering - Projekt som stärker innovationssamverkan mellan många olika aktörer i FoIkedjan från utbud till efterfrågan. Dessa projekt ska öka förståelsen och förmågan att tätare integrera FoI-insatser med demonstrationer och piloter, med att utveckla smarta regleringar och standarder samt med efterfrågeåtgärder, särskilt offentliga upphandlingar - Projekt som underlättar kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv, inklusive små och medelstora företag - Projekt som utvecklar nya former för nyttiggörande av kunskap samt kunskaps- och tekniköverföring som leder till kommersialisering - Projekt som bygger på tidigare erfarenheter av nyttiggörande av kunskap samt kunskaps- och tekniköverföring som leder till kommersialisering, och som kan lyfta samverkan till nya nivåer och ny utveckling för regionen - Projekt som leder till kompetensmäkleri som bland annat har fokus på att öka små- och medelstora företags tillgång till nya kunskaper och innovationer - Pilotprojekt med inslag av demonstration och test som leder till praktiskt användbara metoder och modeller för nyttiggörande och kommersialisering av ny kunskap - Främjandet av socialt entreprenörskap, dvs. projekt som stödjer innovativa lösningar på samhällsproblem baserade på affärsmässiga metoder - Projekt som utvecklar nya kluster och tillvaratar kompetenser som identifieras i regionala innovationsstrategier och har förutsättningar att profileras som styrkeområde i ÖKS-geografin - Projekt som ökar den internationella interaktionen mellan parterna i ÖKS och parter i Östersjöområdet, Nordsjöområdet, EU och globalt Tematiskt mål 2: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer En stor del av regionerna inom ÖKS-området har strategier för sitt klimatarbete och många har ambitioner om att vara fossilfria eller koldioxidneutrala i framtiden med uttalade utvecklingsmål för exempelvis biogas, vindkraft, elbilar eller grön omställning. Klimatmässiga utmaningar kräver samarbete över landgränser. ÖKS-området kan ge den kritiska massa som behövs. Programgeografin har en positiv klimat- och miljöimage och starka, delvis komplementära närings- och kompetensmiljöer vilket är en styrka som kan utvecklas till en konkurrensfördel både vad gäller god livsmiljö och utveckling av grön energiteknologi en tillväxtnisch som kan ge nya exportmarknader. Att ÖKS-området knyts samman av gemensamt hav ger också en grund för samarbete inom miljö- och klimatområdet. Detta tematiska mål möjliggör en offensiv och näringslivsinriktad klimatinriktning som kan gälla exempelvis alternativa energikällor, stadsplaneringsfrågor och utveckling av energiteknologi, remissversion 9 (15)

13 tjänster och produkter. Det tematiska målet är sektorövergripande och har kopplingar till både forskning, teknisk utveckling och innovation och arbetsmarknad. Den tydligaste kopplingen finns emellertid till temat gällande hållbara transporter. Investeringsprioritering 2.1: Främja produktion och distribution av förnybar energi. Ökad produktion av förnybar energi innebär ofta en decentraliserad produktion. För ett ökat gränsöverskridande nyttjande av förnybar energi finns det behov av ett bättre och smartare distributionsnät. För att uppnå målet om en övergång till en koldioxidsnål ekonomi krävs såväl ny kunskap som att redan befintlig kunskap utnyttjas bättre. Insatser behövs inom forskning och utveckling, samt inom innovationsfrämjande åtgärder. Ett bättre och smartare distributionsnät gör det möjligt att utnyttja produktionstoppar och förbrukningstoppar mellan de olika energikällorna. Effektivare och jämnare utnyttjandegrad samt lagring av överskottsenergi resulterar i mindre energiförluster mellan producent och användare. Specifikt mål 2.1.1: Bättre och smartare distributionsnät, bättre och effektivare användning och lagring av överskottsenergi, ökad samverkan, utveckling av tekniska lösningar samt bättre och smartare energinät. - Ökad produktion av lokal och förnybar energi - Tester och demonstration av innovativ teknik - Samarbete om utveckling av lokala och regionala energiplaner, inklusive utveckling av ledningssystem - Cradle-to-Cradle 2 : Utbyte av erfarenheter, system och modeller för att återanvända, återvinna och utnyttja restprodukter - Kompetens och kunskapsnivå i hela kretsloppet - Gränsöverskridande åtgärder som bidrar till en säkrare, effektivare och smartare energidistribution - Utveckling av en sammankopplad och standardiserad laddinfrastruktur för förnybar energi i transportsektorn - Projekt som kopplar FoU-sektor, näringsliv och offentlig verksamhet på tvärs av regionen med syfte att utnyttja kapacitet, resurser och kompetens - Utveckling och test av energiledningssystem (smart grid) - Åtgärder som främjar gemensam energiförvaltning och kraftutväxling i ÖKSregionen, exempelvis genom att utnyttja gränsregionala synergier i utbud och efterfrågan (export av vattenkraft från Norge till Danmark när magasinen är fulla i Norge och det blåser lite i Danmark, och export av vindkraft till Norge när situationen är motsatt) Investeringsprioritering 2.2: Främja energieffektivitet och användande av förnybar energi i företag. Ökad energieffektivitet är ett av de mest effektiva sätten att säkra en stabil och säker energiförsörjning i Europa och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar. Det finns en betydande potential för energibesparingar i såväl byggnader, transport och produkter, som i produktionsprocesser. Specifikt mål Ökad energieffektivitet som ger besparingar i tillverkningsprocesser såväl i byggnader, transporter som produkter - Projekt som testar och demonstrerar innovativ teknik - Projekt som utvecklar och implementerar energiplanering, energi- och miljöstyrningssystem i näringslivet - Cradle-to-Cradle: Utbyte av erfarenheter, system och modeller för att återanvända, återvinna och utnyttja restprodukter 2 Cradle-to-Cradle är en teori och ett verktyg som innebär ett helhetsperspektiv på produktdesign och organisering av produktionsprocesser. Produkten ska, i alla livsfaser, släppa ut och efterlämna minimalt med föroreningar och avfall. Genom att planera för alla livsfaser i utvecklingen och produktionen av en produkt kan restprodukterna användas som komponenter och material i andra tillverkningsprocesser. På samma sätt krävs att produkter utformas för att beståndsdelarna enkelt ska kunna återanvändas. remissversion 10 (15)

14 - Projekt som utvecklar och testar hållbara distributionssystem, inklusive system för lokalproducerade varor - Projekt som stödjer energieffektiv produktion och distribution - Åtgärder som främjar lågenergibyggande och energieffektivitet - Projekt som stödjer utvecklingen av grön turism - Projekt som stödjer övergången till förnybar energi exempelvis taxi, godsdistribution, persontransporter, etc. Investeringsprioritering 2.3: Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn. Genom att ta en mer aktiv roll som ägare och utvecklare kan den offentliga sektorn genom sin roll som upphandlare vara en förebild och drivande kraft i teknik- och näringslivsutveckling. Potentialen för energieffektivisering är stor inom den offentliga sektorn, som på grund av sitt stora fastighetsinnehav bör vara drivande i utvecklingen. Ett bra samspel mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn är en viktig förutsättning för att utveckla och producera förnybar energi. Specifikt mål Besparing av utgifter knutna till minskad energiförbrukning och ökad användning av förnybar energi i offentlig verksamhet - Ökad användning av lokal och förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn - Lokal och regional energiplanering - Utbyte av erfarenheter, system och modeller för att återanvända, återvinna och utnyttja restprodukter - Åtgärder som ökar andelen offentliga resor som genomförs med förnybar energi - Kompetens kopplad till beställningsdriven innovations- och teknologiutveckling - Projekt som mobiliserar och skapar samsyn - Energieffektiv produktion och distribution - Åtgärder som främjar lågenergibyggande och energieffektivitet Tematiskt mål 3: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Effektiva transporter är av stor betydelse för möjligheterna att utveckla en sammanhängande, attraktiv och tillgänglig gränsöverskridande region. Ökad tillgänglighet i ett hållbart och gränsregionalt perspektiv bidrar också till näringslivets internationella konkurrenskraft, samt till att utveckla de andra tematiska målen om forskning och innovationer, koldioxidsnål ekonomi, samt sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. Programmet stödjer inte konkreta investeringar i fysisk infrastruktur. Investeringsprioritering 3.1: Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet. Specifikt mål 3.1.1: Förbättra tillgängligheten till och genom ÖKS-regionen genom att stödja genomförandet och optimera nyttjandet av prioriteringsprojekt och utvecklingen av kärnnätverket i TEN-T. - Åtgärder som bidrar till mer effektivt genomförande och optimalt nyttjande av planerade TEN-T-projekt, och/eller utveckling av korridorer och knutpunkter i kärnnätverket av TEN-T - Utveckla insatser som kan styrka sjötransportens och sjömotorvägars roll som den maritima dimensionen av kärnnätverket av TEN-T - Undersöka behovet av och möjligheterna för nya och förbättrade gränsöverskridande förbindelser för personer och gods, inklusive planer/strategier för att ta bort tekniska och organisatoriska flaskhalsar - Utveckla förslag till alternativa förbindelser som tar bort eller minskar trängselproblem remissversion 11 (15)

15 Investeringsprioritering 3.2: Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur. Specifikt mål 3.2.1: Stärka kopplingen till kärnnätverket (TEN-T) för invånarna och företagen i områden i regionen med längre avstånd och färre transportalternativ till arbete, utbildning samt knutpunkter för omlastning av gods och export. Den maximala transporttiden till närmaste knutpunkt i kärnnätverket i TEN-T bör inte överstiga två timmar - Utveckla strategier och lösningar för effektiv anslutning av sekundära knutpunkter (hamnar, terminaler, etc.) och korridorer med kärnnätverket inom TEN-T för lämpliga transportsätt - Utveckla åtgärder för att avlasta knutpunktshamnar och underlätta mer hållbara transporter till och från inlandet ( dryports, hub hinterland ) - Stärka små och medelstora hamnars marknadsposition och konkurrenskraft i transportsystemet - Säkra god tillgänglighet till internationella flygplatser för regionala flyg- och landtransporter Investeringsprioritering 3.3: Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser. Specifikt mål 3.3.1: Utveckla gröna transportkorridorer som kännetecknas av hållbara logistiklösningar, integrerade logistikupplägg med optimalt utnyttjande av trafikslagen, harmoniserade regelverk, koncentration av nationell och internationell godstrafik, effektiva och strategiskt placerade omlastningspunkter med stödjande infrastruktur och en plattform för utveckling och demonstration av innovativa logistiklösningar. Specifikt mål 3.3.2: Färre transportrelaterade miljöproblem i och kring städer. - Utveckla gröna gränsöverskridande transportkorridorer med effektiv logistik samt strategier för styrning och genomförande - Utveckla åtgärder för att förbättra järnvägens tillförlitlighet och konkurrenskraft till stöd för genomförandet av EU:s järnvägspaket nr IV - Undersöka och testa olika former av intelligenta transportsystem (ITS) som integrerar relevanta transportmedel och främjar multimodala resor - Utveckla, testa och lansera nya lösningar för koldioxidsnåla drivmedel och motordrivlina med tillhörande infrastruktur för laddning och fyllning - Utveckla lösningar, verktyg och metoder för att göra sjöfarten mer miljövänlig i linje med internationella och europeiska direktiv - Åtgärder för mer miljövänliga och effektiva flygresor samt drift av flygplatser - Utveckla lösningar/metoder som främjar mer hållbara och användarvänlig stadstrafik, inklusive utveckling av organisationsstrukturer, verksamhetsmodeller, finansiering och planering av åtgärder för att minska transportbehovet och optimera transportflöden ( mobility management, integrerad markanvändning och transportplanering) - Utveckling av miljöanpassad sjöburen passagerartrafik i urbana miljöer - Utveckling av skräddarsydda initiativ för tillgänglighet på landsbygden/regioner i glesbygden, inklusive lösningar för distansarbetet och studier, e-hälsa och efterfrågestyrd kollektivtrafik - Utveckla åtgärder för att öka gång- och cykeltrafik som kan bidra till gemensamma standarder och lösningar i ÖKS-regionen - Organisation av utbildning för effektiv och hållbart körbeteende eco driving Tematiskt mål 4: Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Dessa utmaningar kräver en matchning mellan utbildning och arbetsmarknad och en ökad flexibilitet över gränserna. För att hantera framtida utmaningar krävs en flexibel arbetsmarknad som är anpassad efter arbetskraftens rörlighet och ökade möjligheter för regionens näringsliv att växa och utvecklas. Målinriktade insatser för att snabbväxande företag ska kunna uppnå en kritisk massa genom att arbeta gränsöverskridande. Utveckling av gemensamma remissversion 12 (15)

16 rådgivningsprogram för entreprenörer och inkubatorinsatser kan dessutom öka tillgängligheten till marknadsmöjligheter och därmed öka sysselsättningen i ÖKS-regionen. Insatser krävs som på ett strategiskt plan analyserar den regionala arbetsmarknadssituationen och som därigenom stärker samarbetet kring en aktiv arbetsmarknadspolitik. För att hantera framtida utmaningar på arbetsmarknaden behöver det finnas arbetskraft som är rustad att verka i en gränsöverskridande kontext. Samarbeten mellan arbetsmarknadens parter och utbildningssystemet är därför av stor betydelse, inte minst när det gäller att ta fram standarder för gemensam meritvärdering och certifiering av utbildnings- och yrkeskvalifikationer. Investeringsprioritering 4.1: Utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande. Specifikt mål 4.1.1: Ökad sysselsättning i regionen och ett stärkt regionalt näringsliv i såväl ett lokalt som globalt perspektiv - Skapande av gränsöverskridande inkubatorsamarbete - Företagsrådgivning på en gränsregional arbetsmarknad - Metodutveckling, stöd och rådgivning till företag i nya branscher - Utveckling av entreprenörskapsutbildningar - Borttagande av formella samt informella gränshinder för näringslivet - Skapande av gränsöverskridande företagsnätverk och samarbetsplattformar - Upprättande av branschråd och klustersamarbeten Investeringsprioritering 4.2: Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning. Specifikt mål 4.2.1: En välfungerande gränsöverskridande arbetsmarknad i Öresund-Kattegat-Skagerrak. Bättre matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft samt ökade synergier som kan övervinna skillnader och förändringar i konjunkturen. Gränshinder på utbildnings- och arbetsmarknaden ska tas bort. - Öka samarbetet kring gränsöverskridande praktik- och utbildningsmöjligheter i regionen, särskilt fokus på ungdomar - Skapa gränsöverskridande regionala synergier på arbetsmarknaden - Utveckla gränsregionala arbetsmarknadsanalyser och statistiksamarbeten - Harmonisering av utbildning och certifiering för arbetstagare - Förbättra information och rådgivning för gränspendlare och näringslivet - Ta bort administrativa och mentala gränshinder - Insatser för att attrahera utländsk arbetskraft - Insatser för att minska ungdomsarbetslösheten genom att utnyttja gränsöverskridande synergier och komplementaritet i utbud och efterfrågan på arbetskraft remissversion 13 (15)

17 Bilaga 1: Komplett innehållsförteckning för det slutliga programdokumentet 1 FÖRBEREDELSE AV OPERATIONELLT PROGRAM 6 2 STRATEGI FÖR PROGRAMMETS BIDRAG TILL EUROPA STRATEGI FÖR PROGRAMMETS BIDRAG TILL EUROPA Utmaningar och möjligheter Sverige, Danmark, respektive Norges bidrag till genomförandet av Europa 2020 lägesrapport Motivering till val av mål och tillhörande investeringsprioriteringar MOTIVERING TILL FÖRDELNING AV MEDEL 22 3 BESKRIVNING AV PRIORITERADE OMRÅDEN 29 PRIORITERAT OMRÅDE 1: SMART TILLVÄXT TEMATISKT MÅL 1: ATT STÄRKA FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH INNOVATION INVESTERINGSPRIORITERING 1.1: Starkare strukturer för forskning och innovation Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 1.2: Bättre effekter av regionala innovationssystem Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen 39 PRIORITERAT OMRÅDE 2: HÅLLBAR TILLVÄXT TEMATISKT MÅL 2: ATT STÖDJA ÖVERGÅNGEN TILL EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI INOM ALLA SEKTORER (4) INVESTERINGSPRIORITERING 2.1: Främja produktion och distribution av förnybar energi Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 2.2: Främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i företag Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 2.3: Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen TEMATISKT MÅL 3: ATT FRÄMJA HÅLLBARA TRANSPORTER OCH FÅ BORT FLASKHALSAR I VIKTIG NÄTINFRASTRUKTUR (7) INVESTERINGSPRIORITERING 3.1: stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 3.2: främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument 59 remissversion 14 (15)

18 Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 3.3: utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen 62 PRIORITERAT OMRÅDE 3: INKLUDERANDE TILLVÄXT TEMATISKT MÅL 4: ATT FRÄMJA SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET INVESTERINGSPRIORITERING 4.1: utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen INVESTERINGSPRIORITERING 4.2: integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning Åtgärder som kan stödjas under investeringsprioritering Urval av projekt Finansiella instrument Planerad support till stora projekt Utfallsindikatorer för investeringsprioriteringen 71 PRIORITERAT OMRÅDE 4: TEKNISKT STÖD RESULTATRAM (PERFORMANCE FRAMEWORK BY PRIORITY AXIS) Insatskategori 73 4 FINANSERINGSPLAN FINANSIERING PER ÅR FINANSIERING PER INSATSOMRÅDE FINANSIERING PER INSATSOMRÅDE OCH TEMATISKT MÅL 75 5 INTEGRERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR TERRITORIELL UTVECKLING CLLD HÅLLBAR STADSUTVECKLING ITI SAMORDNING AV SAMARBETSAKTIVITETER OCH MAKROREGIONALA STRATEGIER (T.EX. ÖSTERSJÖSTRATEGIN) 77 6 SPECIFIKA BEHOV I OMRÅDEN TYNGDA AV FATTIGDOM, DISKRIMINERING OCH SOCIAL UTSLAGNING 79 7 SPECIFIKA BEHOV I REGIONER MED DEMOGRAFISKA NACKDELAR (GLESHET) 79 8 MYNDIGHETER ANSVARIGA FÖR GENOMFÖRANDE, KONTROLL OCH REVISION ANSVARIGA MYNDIGHETER PARTNERSKAPETS DELAKTIGHET I GENOMFÖRANDET 80 9 SAMARBETE MELLAN FONDERNA EAFRD, EMFF OCH ANDRA EUROPEISKA OCH NATIONELLA FINANSIERINGSINSTRUMENT OCH EIB FÖRHANDSVILLKOR MINSKAD ADMINISTRATIV BÖRDA FÖR STÖDMOTTAGARNA HORISONTELLA KRITERIER HÅLLBAR UTVECKLING LIKA MÖJLIGHETER SAMT ICKE-DISKRIMINERING JÄMSTÄLLDHET 90 remissversion 15 (15)

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK INNEHÅLL Har ni en projektidé som förbättrar samhället?...3

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Programmets mål: Bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet I EU:s regelverk för sammanhållningspolitiken 2014-2020 föreslås elva tematiska mål med underliggande investeringsprioriteringar som anger möjlig inriktning

Läs mer

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 1 Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 2014 2020 2 Innehåll 1. Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020

Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 utkast 24 oktober 2013 Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Europas gröna hjärta, blå lunga och skarpa hjärna programdokument utkast 24 oktober 2013

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete CCI Rubrik Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete Version 1.3 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslut nr Datum för kommissionens

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Marie Karlsson, Utvecklingsledare Samhällsanalysavdelningen 035-17 98 30 marie.karlsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-10-23 RS120047 Regionstyrelsen Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Guide till EU-stöd i Skåne

Guide till EU-stöd i Skåne Guide till EU-stöd i Skåne Öka din konkurrenskraft EU och offentliga organisationer satsar cirka 3 miljarder kronor i Skåne-Blekinge 2007-2013 för att motverka social utslagning, få fler människor i arbete

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18

PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 PROCESSTÖD TILL HÅLLBAR STADSUTVECKLING Hållbar stadsutveckling genom Urbact och andra EU-initiativ och program SKL, Stockholm 2014-11-18 Stefan Larsson Regionchef Södra Sverige Avdelningen Regioner Tillväxtverket

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer