Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK"

Transkript

1 Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK

2 INNEHÅLL Har ni en projektidé som förbättrar samhället?...3 Stöd till samarbete över gränserna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak...4 Vad kan vi få pengar för?...6 Insatsområde 1: Innovation...7 Insatsområde 2: Grön ekonomi...8 Insatsområde 3: Transport...9 Insatsområde 4: Sysselsättning...10 Söka pengar...11 Tillväxtverket Kom 0699 Text: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Expressiva Produktion: Ordförrådet Tryck: DanagårdLiTHO Tryckt i 200 ex, november

3 Har ni en projektidé som förbättrar samhället? EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Vi fördelar 143 miljoner euro mellan 2014 och Den här broschyren är en introduktion till EU-programmet och vad ni kan få pengar för. Det handlar framför allt om att möta gemensamma utmaningar med gemensamma lösningar. Läs mer om EU-programmet på interreg-oks.eu. 3

4 Stöd till samarbete över gränserna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak Danmark, Sverige och Norge står inför många gemensamma samhällsutmaningar. Befolkningen blir till exempel allt äldre, och färre människor behöver försörja allt fler. Vi behöver också bättre planerade vägar och järnvägar för att kunna transportera personer och gods fortare, billigare och mer miljövänligt. Ett effektivt sätt att möta utmaningarna är att samarbeta över gränserna och hitta gemensamma lösningar. Arbetsmarknaden i Danmark, Sverige och Norge har till exempel mycket gemensamt. EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället. Vi fördelar 143 miljoner euro till olika projekt mellan 2014 och Myndigheter, högskolor, kommuner, privata aktiebolag och ideella föreningar kan delta i projekten men inte privatpersoner eller enskilda näringsidkare. Hav och historia håller samman området Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak hålls ihop av hav och en tusenårig gemensam historia av utbyte och samarbete. I området finns över 9 miljoner invånare 2 huvudstäder över 20 universitet och lärosäten 15 regioner i Danmark, Sverige och Norge som samarbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning. 15 REGIONER INGÅR I SAMARBETET: Midtjylland Nordjylland Region Hovedstaden Region Själland Skåne Halland Västra Götaland Østfold Akershus Vestfold Buskerud Telemark Aust-Agder Vest-Agder Oslo kommun 4

5 Många gemensamma styrkor Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak är attraktivt med god ekonomi, hög utbildningsnivå och stor tillgång till natur och hav. Här finns ett välutvecklat miljö- och klimatarbete, och området skulle kunna bli en drivkraft för hållbar utveckling internationellt. Politiker, fackexperter och ämbetspersoner från de 15 regionerna i området har identifierat 13 styrkeområden att satsa vidare på. Vi ser gärna att ni som söker pengar arbetar inom något av dessa styrkeområden: besöksnäring cleantech (miljö- och energiteknik) fordonsklustret samling av fordonstillverkare, leverantörer och forskare i västra Sverige förnybar energi informations- och kommunikationsteknik (IKT) kreativa näringar och upplevelseindustri landsbygdsnäringar life sciences (livsvetenskap) livsmedelsforskning och livsmedelsproduktion den marina och maritima sektorn materialvetenskap process- och kemiindustri välfärds- och hälsoteknologi. INTERREG FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING I HELA EUROPA Interreg är samarbeten över landsgränser som får stöd från EU. Med stödet vill EU uppmuntra städer och regioner i olika EU-länder och angränsande länder att arbeta tillsammans och lära av varandra i gemensamma projekt och nätverk. Samarbetena finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. I Norge finansieras de i stället av nationella medel. Interreg-samarbetena är verktyg för att genomföra hela EU:s tillväxtstrategi, Europa Europa 2020 syftar till att skapa en smart, hållbar tillväxt för alla genom att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation främja en resurseffektivare, grönare och konkurrens kraftigare ekonomi stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. 5

6 Vad kan vi få pengar för? Ni kan få pengar från EU om ert projekt bidrar till att lösa gemensamma utmaningar och utnyttja gemensamma styrkor i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak, inom något av fyra insatsområden. FYRA INSATSOMRÅDEN Innovation Grön ekonomi Transport Sysselsättning Till varje insatsområde finns specifika mål som projekten ska bidra till att nå. Tänk därför på att utgå tydligt från något av målen i ert projekt. Här beskriver vi målen och de fyra insatsområdena närmare, och ger exempel på aktiviteter som kan få stöd. 6

7 INSATSOMRÅDE 1: INNOVATION Fler forskare och mer forskning över gränserna Det finns internationellt erkända forskare och innovativa företag som tänker nytt i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Men det behövs ännu bättre förutsättningar för forskning och innovation för att öka den internationella konkurrenskraften. Ert projekt får gärna sätta i gång samarbeten mellan företag, forsknings- och utvecklingscentrum och högre utbildning. Det finns särskilt goda möjligheter att arbeta med produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, miljöinnovation och öppen innovation genom smart specialisering. Exempel på aktiviteter som kan få stöd Ett projekt kan till exempel få stöd om det utvecklar offentlig-privata partnerskap och innovationer så att aktörer i samma bransch eller område kan ta del av varandras kunskaper och utnyttja varandras styrkor INNOVATION MÅL Vi ger stöd till projekt som bidrar till något av dessa två mål: öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt eller internationellt, sam verkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat- Skagerrak-områdets styrkeområden öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund- Kattegat-Skagerrakområdet. gör området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak mer attraktivt för utländska experter och forsknings- och innovationspersonal stärker möjligheten att arbeta med forskning och innovation över landsgränserna stärker samverkan mellan många olika aktörer i forsknings- och innovationskedjan från utbud till efterfrågan gör pilottester och pilotdemonstrationer utvecklar nya former för att överföra kunskaper och teknik mellan olika aktörer utifrån tidigare erfarenheter, som leder till praktiskt användbara metoder och modeller för att effektivt introducera nya lösningar på marknaden utvecklar nya kluster av aktörer från till exempel universitet och näringslivet som kan utnyttja och komplettera varandras styrkor, och tar tillvara kompetenser inom områden som skulle kunna profileras som styrkeområden i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak stärker innovation inom kommunernas och regionernas ansvarsområden stärker innovation och utveckling med fokus på framtidens utmaningar, till exempel demografi, klimat och miljö samt maritima och marina frågor. 7

8 INSATSOMRÅDE 2: GRÖN EKONOMI Mer förnybar energi och mindre energiförbrukning GRÖN EKONOMI MÅL Vi ger stöd till projekt som bidrar till något av dessa tre mål: öka antalet samar beten för utveckling av ny teknik, nya styr instrument och nya metoder för att främja ökad produktion av förnybar energi öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till total energianvändning) minska energiförbrukningen i offentlig verksamhet. Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak har ett välutvecklat klimatoch miljöarbete. Men invånarna behöver förbruka mindre energi och använda mer förnybar energi för att kunna minska utsläppen av koldioxid. Det finns stora möjligheter att öka den småskaliga produktionen av förnybar energi i hela området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Men området behöver till exempel ett bättre och smartare distributionsnät för att kunna utnyttja olika energikällor effektivare och jämnare. Området behöver också kunna lagra överskottsenergi bättre. Vidare finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen i offentlig verksamhet, i offentliga byggnader och även i bostäder. Det handlar till exempel om att använda ny teknik och nya material för att underhålla, renovera och bygga nytt. Den offentliga sektorn äger många byggnader och bör driva utvecklingen aktivt. Exempel på aktiviteter som kan få stöd Ett projekt kan till exempel få stöd om det främjar ökad produktion av förnybar energi och energistyrningsverktyg utvecklar och testar möjligheter att lagra överskottsenergi från förnybara energikällor testar och demonstrerar teknik och system för att utveckla en sammankopplad och standardiserad laddinfrastruktur för förnybar energi i transportsektorn främjar en grönare maritim sektor, till exempel genom att gå över från oljebaserade till koldioxidsnåla drivmedel utvecklar lokala och regionala energiplaner och energistyrningsverktyg i samarbete med relevanta aktörer främjar lågenergibyggande och energieffektiva lösningar höjer kompetensen hos avdelningar för drift, byggande och utveckling i offentlig verksamhet utvecklar kompetens för beställningsdriven innovations- och teknologiutveckling, inklusive leverantörsutveckling. 8

9 INSATSOMRÅDE 3: TRANSPORT Effektivare transporter till och genom området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak behöver effektiva och hållbara transporter för att vara attraktivt och tillgängligt. Bättre tillgänglighet ger större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften. Men väg- och tågnäten har inte tillräcklig kapacitet för de lastbilar, bilar och tåg som ska passera. Detta skapar flaskhalsar vid viktiga knutpunkter. Vägar och järnvägar mellan Oslo, Göteborg och Köpenhamn behöver till exempel planeras bättre för att det ska gå fortare och kosta mindre att transportera personer och gods. Även de mer perifera delarna av området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak behöver bättre transportnät. Därför behöver vi i området arbeta bättre mot Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). TEN-T binder samman EU-länderna genom att effektivisera transporter och motverka flaskhalsar. Exempel på aktiviteter som kan få stöd Ett projekt kan till exempel få stöd om det optimerar användningen av kärnnätverket i TEN-T TRANSPORT MÅL Vi ger stöd till projekt som vill utveckla hållbara, miljövänliga transportsystem och som bidrar till något av dessa tre mål: förbättra tillgängligheten till och genom Öresund- Kattegat-Skagerrakområdet minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive kärnnätverket i TEN-T samt i och omkring tätorter. utvecklar planer och strategier för att undanröja flaskhalsar i transportsträckor vid landsgränser utför aktiviteter som kan utveckla TEN-T också efter 2030 och ligga till grund för framtida revideringar av TEN-T stärker sjöfartens och sjömotorvägarnas roll i kärnnätverket i TEN-T, till exempel genom att förbereda för investeringar inom EU-programmet Connecting Europe Facility bidrar till att säkra god tillgänglighet till internationella flygplatser för regionala flyg- och landtransporter bidrar till att minska utsläppen från transporter undersöker och testar intelligenta transportsystem (ITS) som främjar godstransporter med flera olika transportmedel inom samma transportbeställning, så kallade multimodala resor utvecklar metoder för en mer hållbar och användarvänlig stads- och regionaltrafik. 9

10 INSATSOMRÅDE 4: SYSSELSÄTTNING Fler jobb och fler gränsarbetspendlare SYSSELSÄTTNING MÅL Vi ger stöd till projekt som bidrar till något av dessa två mål: främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag öka antalet gränsarbetspendlare. Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak behöver ta bättre vara på entreprenörerna och arbetskraften i området. Entreprenörer skapar tillväxt och dynamik med nya idéer och produkter. Det behövs en ännu bättre entreprenörsanda i både utbildningssystemet och näringslivet. De flesta arbetstillfällen finns visserligen i mycket stora företag, men det är de nystartade och unga företagen som skapar flest nya arbetstillfällen. Tänk på att ert projekt bör bidra till fler arbetstillfällen snarare än till ökad produktivitet i företagen. Arbetsmarknaden behöver också bli mer effektiv och jämställd, eftersom det fortfarande finns stora skillnader mellan antalet kvinnor och män i vissa sektorer. Vidare kan näringslivet utvecklas bättre om vi får bort gränshinder i lagar och regler från arbetsmarknaden. Myndigheter i Danmark, Sverige och Norge bör samarbeta om detta. Människor behöver också få information om arbetstillfällen på andra sidan landsgränsen, och det behöver bli lättare att komma in på arbetsmarknaden. Det ska vara lätt att leva, arbeta och studera över landsgränserna, helt enkelt. Exempel på aktiviteter som kan få stöd Ett projekt kan till exempel få stöd om det skapar eller vidareutvecklar ett samarbete mellan inkubatorer i de olika länderna som stödjer entreprenörer och utvecklar deras talang skapar eller vidareutvecklar entreprenörskapsutbildningar och student - drivna innovations- och entreprenörskapsprojekt kopplade till utbildningsinstitutioner erbjuder råd till företag på en gränsregional marknad för att säkerställa att företagen har en internationell inriktning och vision erbjuder metodutveckling, stöd och råd till egenföretag, mikroföretag och nystartade företag skapar gränsöverskridande företagsnätverk och branschråd utvecklar nya metoder och möjligheter för affärssamarbete och export underlättar utbildning och praktik över landsgränserna, med särskilt fokus på ungdomar matchar utbud och efterfrågan över landsgränserna, både på arbetsmarknaden och mellan utbildningar och arbetsmarknaden analyserar arbetsmarknaden gränsregionalt och utvecklar statistiksamarbeten över landsgränserna minskar gränshinder som gäller till exempel socialförsäkringar, utbildning och arbetsmarknad. 10

11 Söka pengar Har ni en projektidé som förbättrar samhället? På interreg-oks.eu hittar ni vägledning för att söka pengar, information om ansökningsomgångar, blanketter med mera. Vi rekommenderar att ni arbetar med projektidén minst 6 månader innan ni söker pengar. Vem kan söka pengar? Ni kan söka pengar om ni stämmer in på följande beskrivning. Geografiskt område Er organisation finns i området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak eller vill göra nytta för området. Partnerskap Ni har minst en projektpartner i ett annat skandinaviskt land. Medfinansiering Er organisation kommer att medfinansiera minst 50 procent av projektets kostnader, tillsammans med era partner. Samhällsutveckling Ert projekt främjar tillväxt inom minst ett av de fyra insatsområdena innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning. Typ av organisation Ni tillhör en offentlig organisation eller en privat organisation som inte är vinstdrivande, till exempel en högskola, en kommun, en statlig myndighet eller en ideell eller ekonomisk förening. Om ni tillhör en privat vinstdrivande organisation får ni gärna delta som partner och medfinansiär i ett projekt, men ni kan inte formellt vara de som söker pengar. Enskilda näringsidkare och privatpersoner kan inte söka pengar eller delta som partner. Hur söker vi pengar? Ni ansöker i webbtjänsten Min ansökan, som ni hittar via en gul knapp på interreg-oks.eu. Där får ni beskriva ert projekt grundligt och specificera projektets kostnader. När ni har skickat in er ansökan tar det cirka 3 månader innan ni får ett beslut. 11

12 Hur bedömer ni vår ansökan? För att vi ska godkänna er ansökan ska den uppfylla 8 urvalskriterier. För varje urvalskriterium ger vi ert projekt ett av omdömena svagt, starkt eller mycket starkt. Om projektet får omdömet starkt eller mycket starkt för minst hälften av urvalskriterierna (4 av 8) kan vi bedöma projektet vidare och eventuellt godkänna det. 1. Gränsregionalt mervärde Hjälp områden i olika länder att lösa gemensamma utmaningar Projektet ska ha ett tydligt gränsregionalt mervärde. Det betyder att ni ska bidra till att stärka, utveckla eller integrera områden som ligger i olika skandinaviska länder men har gemensamma utmaningar, så att områdena kan hitta gemensamma lösningar. 2. Additionalitet Gör projektet bättre än vad ni klarat utan EU-stöd Pengarna ni får ska göra så att ni kan genomföra ert projekt tidigare, snabbare eller med bättre kvalitet än ni annars hade klarat. Era aktiviteter ska alltså ge ett mervärde till det som ni redan arbetar med. Aktiviteterna ska helst också bygga vidare på tidigare Interreg-projekt eller liknande samarbeten. 3. Kostnadseffektivitet Visa att projektet är värt pengarna Projektet ska vara kostnadseffektivt. Ni ska visa att era utgifter står i proportion till era aktiviteter och resultat ni behöver göra en kostnads nyttoanalys (cost benefit-analys). Ni visar kostnadseffektiviteten bäst genom att tydligt beskriva era aktiviteter, och göra en tydlig utgiftsbudget som är kopplad till era aktiviteter och mål. Vi behöver veta vart pengarna går och vilken nytta projektet gör. 4. Genomförandekapacitet och partnerskap Driv projektet med rätt personer De som genomför projektet ska ha rätt kompetens och mandat för de frågor som berörs. Ni ska också visa att ni tillsammans med era partner har tillräckliga resurser för att genomföra projektet ekonomiskt, administrativt och kunskapsmässigt. 5. Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter Visa hur era resultat lever vidare efter projektet Projektet ska vara långsiktigt. Det betyder att era resultat och effekter ska bestå även när projektet är slut. De kanske blir en del av en ordinarie verksamhet eller ger upphov till nya avtal och styrdokument. För att detta ska fungera bör ni förankra projektet väl hos era målgrupper och sträva efter varaktiga samarbeten. 12

13 6. Resultatorientering och bidrag till programmets mål Bidra till något större Projektet ska bidra till att nå något av målen för programmet Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak. Ni ska ha en tydlig koppling mellan era aktiviteter, direkta resultat och effekter. Ni ska också ha mätbara mål för projektet. Ert projekt blir på så sätt del av något större, eftersom EU-programmets mål ska bidra till att förverkliga hela EU:s tillväxtstrategi, Europa Europa 2020 syftar till att skapa en smart, hållbar tillväxt för alla genom att utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning. 7. Horisontella kriterier Bidra till hållbar utveckling, jämställdhet samt likabehandling och icke-diskriminering Projektet ska bidra till hållbar utveckling, jämställdhet mellan män och kvinnor samt likabehandling och icke-diskriminering. Ni bör använda detta som verktyg i projektet ni kan till exempel välja miljösmarta lösningar som ger konkurrensfördelar, eller inkludera personer med olika bakgrund och kön som tillför nya perspektiv och innovationsmöjligheter. Det bör ni göra i projektets alla delar, från planering till genomförande och uppföljning. 8. EU:s strategi för Östersjöregionen Bidra till att rädda havsmiljön, koppla samman Östersjöregionen och öka välståndet Projektet ska bidra till att genomföra EU:s strategi för Östersjöregionen. Strategin har tre mål: rädda havsmiljön koppla samman Östersjöregionen öka välståndet. 13

14 Gör så här Identifiera ett samhällsproblem Vilka utmaningar kan ni lösa genom samarbete mellan Danmark, Sverige och Norge, på ett sätt som bidrar till något av EU-programmets mål? Hitta partner Vilka organisationer, universitet, kommuner eller andra aktörer från Danmark, Sverige och Norge kan hjälpa till att lösa er utmaning? Definiera gemensamma mål Vad vill ni uppnå med det gemensamma projektet? Se till att era mål stämmer överens med EU-programmets mål. 14

15 15

16 KONTAKTA OSS Läs mer om EU-programmet Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak på interreg-oks.eu. Kontakta också gärna våra projektrådgivare i Köpenhamn och Göteborg vi finns där för att svara på era frågor. Ni hittar telefonnummer och e-postadresser till projektrådgivarna på interreg-oks.se. interreg-oks.eu Kom Produktion: Ordförrådet. Tryck: DanagårdLiTHO. Tryckt i 200 ex, november Därefter tryck vid behov.

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Programmets mål: Bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Version 1.0 daterad 2016-09-21 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Göteborg 20 augusti 2015 Syftet med dagen Varför: Hjälpa er att skriva en ansökan, för att dels kunna få Interreg-medel, men också så

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Tidtabell Programstart: tidigast 15 jan 2014 Programmet öppnas eventuellt i två omgångar Omgång 1: Prioritering i juni, beslut senast 30 juni, projektstart tidigast 1 juli. Omgång 2: planerad öppning

Läs mer

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet

Antingen finns projektets partners/deltagare i Leaderområdet eller så finns ett tydligt samarbete mellan projektet och aktörer i Leaderområdet BEDÖMNINGSGRUNDER Följande dokument beskriver hur LAG bedömer era projekt utifrån urvalskriterier och poängsättning. Grundvillkor Dessa villkor bedöms lika för alla projekt och alla fonder. Villkor Projektet

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Malmö 14 december 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:45 Rådgivningsmöten med sekretariatet

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet 2014-2020

Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet 2014-2020 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Marie Karlsson, Utvecklingsledare Samhällsanalysavdelningen 035-17 98 30 marie.karlsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-07-18 RS120047 Regionstyrelsen Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg Länder Hav Delgeografier Beslutande organ Enheter Kontor Roller Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Arendal 30 januari 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Arendal 30 januari 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Arendal 30 januari 2015 Intro Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner invånare

Läs mer

Detta är Svinesundskommittén

Detta är Svinesundskommittén Detta är Svinesundskommittén Ett politiskt samarbete mellan Østfold fylkeskommune och Västra Götalands regionen samt ett antal kommuner. Vi skapar möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna.

Läs mer

Gränslösa möjligheter!

Gränslösa möjligheter! Gränslösa möjligheter! Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Energi, klimat och miljö

Energi, klimat och miljö Värmland kraftsamlar inför EU:s nästa programperiod 2014-2020: Energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén Från turnén i Värmland våren 2014 Värmlandsstrategin

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 1 Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 2014 2020 2 Innehåll 1. Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Landsbygdsprogrammet 2014-2020 Smart och hållbar ekonomi för alla Alla EU-stöd i Sverige ska bidra till smart och hållbar tillväxt för alla, det är det övergripande målet i den långsiktiga strategin Europa

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Göteborg 23 februari 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Göteborg 23 februari 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Göteborg 23 februari 2015 Intro Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod

Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Lärkonferens Inspel till nästa programperiod Innovationer och entreprenörskap vart ska vi? Hit ska vi. Visst finns det väl en väg bortom kurvan?..en bra miljö för entreprenörskap och näringslivsutveckling

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Köpenhamn 1 september 2016 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:15 Lunch 13:15 14:00 Rådgivningsmöten med sekretariatet.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

The Kvarken Multimodal link

The Kvarken Multimodal link The Kvarken Multimodal link TEN-T blev en del av EU-samarbetet efter Maastrichtfördraget 1992. Syftet är att en väl utbyggd infrastruktur gör det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska aktörer samt regionala

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft

En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Erik Joachimsson Kompetensförsörjningsdagarna 20 oktober 2015 En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 Regeringens mål EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 Då behövs

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Randers 27. januar 2015

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Randers 27. januar 2015 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Randers 27. januar 2015 Intro Vad är Öresund-Kattegat-Skagerrak? Två huvudstäder Tre länder 15 regioner Över tjugo universitet och lärosäten Nio miljoner invånare

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 19 maj 2017

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Ansökningsseminarium Köpenhamn 19 maj 2017 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Ansökningsseminarium Köpenhamn 19 maj 2017 Program för dagen 10:30 12:30 Gemensam genomgång 12:30 13:30 Lunch 13:30 15:45 Rådgivningsmöten med sekretariatet

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN

VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN VÄRMLANDSSTRATEGIN VÄRMLANDSSTRATEGINS TVÅ BEN REMISSVAR OMVÄRLDEN PÅVERKAR INGEN OCH ALLA ÄGER VÄRMLAND EN PARAPLYSTRATEGI FÖR VÄRMLAND 4 8 33 VÄRMLAND ETT SKÖNARE LIV VÄRMLANDS STYRKOR Välkomnande och

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 EU-programenheten Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt samarbete A. Gränsregionalt

Läs mer

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson

Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Halmstad 2014.03.12 Jörgen Preuss, Ann-Mari Bartholdsson Det regionala utvecklingsuppdraget Genom den regionala tillväxtpolitiken ska människor och företag kunna växa och utvecklas av egen kraft. Strategiskt

Läs mer

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft

Näringsdepartementet. En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014 2020 Är vägledande och styrande för det regionala tillväxtarbetet

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet I EU:s regelverk för sammanhållningspolitiken 2014-2020 föreslås elva tematiska mål med underliggande investeringsprioriteringar som anger möjlig inriktning

Läs mer

LAG:s bedömning av projektansökningar

LAG:s bedömning av projektansökningar Bilaga 6 LAG:s bedömning av projektansökningar inom LEADER Mellansjölandet Urvalskriterier och poängbedömning Inledning Denna bilaga beskriver LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar och efter

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder

Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionen Horisont 2020 och strukturfonder Västra Götalandsregionens tre huvuduppgifter Hälso- sjukvård Sjukhus, vårdcentraler, tandvård mm Kollektivtrafik Västtrafik Tillväxt & utveckling

Läs mer

Kent Johansson Europaparlamentariker

Kent Johansson Europaparlamentariker Europa som möjlighetsskapare EU består av 500 miljoner invånare 25 000 Skara 400 Västra Götaland Europa 2020 EU:s utmaningar för en smart & hållbar tillväxt för alla Sysselsättning: 75% av 20-65-åringarna

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Nätverksträff inom INNOVATION

Nätverksträff inom INNOVATION Nätverksträff inom INNOVATION Vasa 30.8.2016 9.30 Fika 10.00 Vad är INNOVATION? 10.30 Möjligheter i Botnia-Atlanticaprogrammet 11.30 Exempel på pågående innovationsprojekt 12.00 Lunch 13.00 Från idé till

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör

Stockholmsregionens styrkor och utmaningar. Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Stockholmsregionens styrkor och utmaningar Mats Hedenström, Tillväxtdirektör Det går bra för Stockholms län Ur ett tillväxtperspektiv står sig Stockholm i varje jämförelse 24 000 nystartade företag 2011

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter

Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:1849 av Catharina Elmsäter-Svärd m.fl. (M) En maritim strategi för fler jobb och nya affärsmöjligheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer