Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack"

Transkript

1 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Marie Karlsson, Utvecklingsledare Samhällsanalysavdelningen Datum Diarienummer RS Regionstyrelsen Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack Förslag till beslut Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till program för Öresund-Kattegatt- Skagerack (ÖKS) Sammanfattning ÖKS-programmet omfattar två delområden (Öresund respektive Kattegatt- Skagerack) samt det övergripande Öresund-Kattegatt-Skagerack. Programmets totala budget (inklusive norska Interregmedel) kommer att ha en indikativ fördelning med 20 procent till ÖKS, 40 procent till ÖRE och 40 procent till KASK. Förvaltande myndighet kan godkänna att hela eller delar av insatser genomförs utanför programområdet förutsatt att vissa villkor uppfylls och att medlen inte överskrider 20 procent av den totala budgeten för programmet. För programmet har fyra tematiska områden valts, med tillhörande investeringsprioriteringar, se nedan: Tematiskt mål: Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation Starkare strukturer för forskning och innovation Bättre effekter av regionala innovationssystem Tematiskt mål: Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi Främja produktion och distribution av förnybar energi Stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn

2 2(3) Tematiskt mål: Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur Utveckla miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar och multimodala förbindelser. Tematiskt mål: Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet Utveckla företagskuvöser och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande. Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning Fördelning av medel mellan tematiska mål blir följande: Innovationsmålet 35 procent, grön ekonomi 27 procent, transport 18 procent och sysselsättning 20 procent. För programmet finns det även tre horisontella kriterier som ska beaktas vid utarbetning, utformning, projekturval, bedömning och genomförande av all projektverksamhet: Hållbar utveckling Lika möjligheter och icke-diskriminering Jämställdhet Det har beslutats att medfinansiering från privata vinstdrivande aktörer: ska kunna utlösa Interreg-stöd + norska IR-medel kan göras såväl kontant, som med bidrag i annat än pengar kan göras i samtliga tematiska mål Det kommer att avsättas en indikativ fördelning för privata medel: 10 procent av den totala nationella medfinansieringen ska utgöras av privata medel 10 procent av den totala nationella medfinansieringen ska utgöras av privata medel i respektive tematiskt mål Privata icke-vinstdrivande aktörer kan vara samordnande stödmottagare (LP), vilket privata vinstdrivande aktörer inte kan vara.

3 3(3) De projekt som finansieras måste ha ett tydligt gränsregionalt mervärde inom geografin för ÖKS-programmet. Bakgrund Regionerna i Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjӕlland, Nordjylland och Midtjylland, samt fylkeskommunerna Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder har skrivit ett förslag till ett nytt operativt program för det gränsregionala samarbetsprogrammet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack inom målet Europeiskt territoriellt samarbete På uppdrag av de danska, svenska och norska regeringarna har Region Skåne samordnat framtagandet. Inledningsvis satte en syntesgrupp samman prioriteringar utifrån inspel från de ingående regionerna och deras utvecklingsstrategier samt olika analyser och studier som gjorts. En skrivargrupp har konkret skrivit fram programförslaget och en Joint Programming Committee agerar beredande organ inför beslut i den politiska strategigruppen, som består av politiska företrädare för var och en av de femton ingående regionerna och fylkeskommunerna. Under sommaren 2013 skickades ÖKS-programmet ut på en bred remiss till kommuner, regioner, näringslivet och arbetsmarknadens parter, det civila samhället, universitet och högskolor samt andra offentliga myndigheter som är relevanta för programmet. Den politiska strategigruppen godkände programskrivningen den 14 oktober och den 15 november överlämnas det operativa programmet till regeringarna i Danmark, Norge och Sverige. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Jörgen Preuss Biträdande regiondirektör

4 utkast 21 oktober 2013 Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Europas gröna hjärta, blå lunga och skarpa hjärna programdokument utkast 21 oktober (58)

5 Innehållsförteckning ENGLISH SUMMARY FÖRKORTNINGSORDLISTA 1. STRATEGI FÖR PROGRAMMETS BIDRAG TILL UNIONENS STRATEGI FÖR SMART, HÅLLBAR OCH INKLUDERANDE TILLVÄXT SAMT FÖR ATT UPPNÅ EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING MOTIVERING TILL FÖRDELNING AV MEDEL MELLAN TEMATISKA MÅL OCH INVESTERINGSPRIORITERINGAR BESKRIVNING AV INSATSOMRÅDEN VÄGLEDANDE PRINCIPER FÖR INSATSER UNDER ALLA TEMATISKA MÅLEN Gränsregionalt mervärde Bestående effekter Horisontella kriterier Additionalitet Resultatorientering Deltagande aktörer och inriktning INNOVATIONER Investeringsprioritering 1:1 Ökad kapacitet för forskning och innovation Investeringsprioritering 1:2 Bättre effekter av regionala innovationssystem En sammanfattning av den planerade användningen av tekniskt stöd GRÖN EKONOMI Investeringsprioritering 2:1 Främja produktion och distribution av förnybar energi Investeringsprioritering 2:2 Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn TRANSPORTER Investeringsprioritering 3:1 Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) Investeringsprioritering 3:2 Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur inklusive multimodala noder Investeringsprioritering 3:3 Utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal rörlighet SYSSELSÄTTNING Investeringsprioritering 4:1 Stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande Investeringsprioritering 4:2 Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning FINANSIERINGSPLAN FÖR PROGRAMMET FINANSIERING PER ÅR FINANSIERINGSPLAN INTEGRERADE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR TERRITORIELL UTVECKLING COMMUNITY-LED DEVELOPMENT INSTRUMENTS DETTA ÄR INTE AKTUELLT I ÖKS-PROGRAMMET FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING ITI INTEGRATED TERRITORIAL INVESTMENT DETTA ÄR INTE AKTUELLT I ÖKS-PROGRAMMET FÖR MAKROREGIONALA STRATEGIER OCH HAVSOMRÅDESSTRATEGIER GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER FÖR PROGRAMMET ANSVARIGA MYNDIGHETER Procedur för etablerande av gemensamt sekretariat Sammanfattande beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem programdokument utkast 21 oktober (58)

6 5.1.3 The apportionment of liabilities among the participating Member States in case of financial corrections imposed by the managing authority or the Commission Användning av EURO PARTNERSKAPETS DELAKTIGHET Relevanta parters roll i förberedelser, genomförande, övervakning och utvärdering av det operationella programmet SAMORDNING MINSKAD ADMINISTRATIV BÖRDA FÖR STÖDMOTTAGARNA HORISONTELLA KRITERIER HÅLLBAR UTVECKLING LIKA MÖJLIGHETER OCH ICKE-DISKRIMINERING JÄMSTÄLLDHET BILAGOR EN FÖRTECKNING ÖVER STÖRRE PROJEKT FÖR VILKA GENOMFÖRANDE PLANERAS UNDER PROGRAMPERIODEN RESULTATRAM FÖR SAMARBETSPROGRAMMET FÖRTECKNING PÅ RELEVANTA PARTER SOM VARIT DELAKTIGA I FÖRBEREDELSERNA AV PROGRAMMET GENOMFÖRANDEVILLKOR FÖR FINANSIELL FÖRVALTNING, PROGRAMPLANERING, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING OCH KONTROLL AV DELTAGANDET AV TREDJE LAND GRÄNSHINDER Förteckning över vissa tabeller TABELL 2 TABELL 3 TABELL 71 TABELL 72 TABELL 73 Motivering till val av tematiska mål och investeringsprioriteringar Programöversikt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Årlig finansieringsplan för programmet...40 Finansieringsplan för programmet för hela programperioden samt för varje insatsområde...41 Finansiell plan per insatsområde och tematiska mål Förkortningsordlista BRP BSR CEF CLLD EAFRD ERDF EIB EIT EMFF ENI ERUF ESF ETC FoI FoU IKT IPA ITI ITS KASK KIC SWOT TEN-T ÖKS Bruttoregionalprodukt Baltic Sea Region Connecting Europe Facility Community-led Local Development European Agricultural Fund for Rural Development European Regional Development Fund (Svenska: ERUF, Danska: EFRU) European Investment Bank European Institute of Innovation and Technology European Maritime and Fisheries Fund European Neighbourhood Instrument Europeiska regionala utvecklingsfonden Europeiska socialfonden European Territorial Co-operation/Europeiskt territoriellt samarbete Forskning och Innovation Forskning och Utveckling Informations- och kommunikationsteknik Instrument for Pre-Accession Assistance Integrated Territorial Investment Intelligenta Transportsystem Kattegat-Skagerrak Knowledge Innovation Community Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats Trans-European Transport Network in Europe Öresund-Kattegat-Skagerrak programdokument utkast 21 oktober (58)

7 English summary The Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) region covers three countries, 15 regions, 9 million people, two capitals and more than 30 universities. There is a great dynamic between urban and rural areas, between different financial, economic and demographic challenges. The 15 regions have highlighted their priorities in terms of thematic objectives of the programme. The following four thematic objectives have been selected for the Interreg Öresund-Kattegat- Skagerrak programme , based on the European Commission s 11 goals in the draft ETC Regulation: - Strengthening research, technological development and innovation (Innovation) - Supporting the shift towards a low-carbon economy in all sectors (Green economy) - Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures (Transport) - Promoting employment and supporting labour mobility (Employment) The four thematic objectives are in line with the partnership agreements between the European Commission, Sweden and Denmark, the objectives of Europe 2020, as well as parts of the Baltic Sea Strategy. Investment priorities have been chosen for each thematic objective and examples of actions that are particularly relevant in an ÖKS perspective have been highlighted. Projects funded by the programme must have a clear cross-border value within the geography of the Öresund-Kattegat-Skagerrak region. Horizontal criteria for the programme are sustainable development; equal opportunities and non-discrimination; and equality. These criteria can be drivers for sustainable growth and regional competitiveness during the implementation of the programme. The ÖKS area is part of the Baltic Sea Strategy geography. The Baltic Sea Strategy will contribute to an improved environment, strong and sustainable growth, and to reduce inequalities and transnational crime. The ÖKS programme will contribute to the Baltic Sea Strategy implementation by its choices of thematic goals and priorities. The level of co-operation in the ÖKS region can vary depending on geography and past experience. The northern part of the programme area, Kattegat-Skagerrak, is characterised by relatively large geographical distances. The Kattegat-Skagerrak area has been part of the Interreg ÖKS programme since 2008, while the Öresund area, which has been able to apply for Interreg funding since 1996, has a long experience of cross-border co-operation and shorter geographic distances. The ÖKS programme is divided into two sub-areas, the Öresund area and the Kattagat-Skagerrak area. There is an ambition to create synergies between the various European programmes and funds. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak can complement several other EU funds and programmes. From the total programme budget, 40% will be indicatively allocated to the sub areas Öresund and Kattegat-Skagerrak respectively, and 20% of the funds will indicatively be used for projects targeting the Öresund-Kattegat-Skagerrak area. The budgetary distribution between the four selected thematic objectives has been decided jointly by the 15 regions in the programme area: - Innovation: 35% - Green economy: 27% - Transport: 18% - Employment: 20% The programme encourages private actors, both non-profit and for-profit, to participate in the programme, also as co-financers in the projects. 20% of the total budget for the programme can be used for activities implemented outside the geographical programme area. A complete overview with the specific objectives can be found on the next page. programdokument utkast 21 oktober (58)

8 Tabell 1: Overview of the programme investment strategy Interreg Öresund Kattegat Skagerrak Priority axis Thematic objective Investment priorities Specific objectives corresponding to the investment priorities Result indicators corresponding to the specific objective 1. Innovation 1. Strengthen research, technology development and innovation 2. Green economy 2. Support the transition to a low carbon economy in all sectors 3. Transport 3. Promote sustainable transport and reduce bottlenecks in key network infrastructures 4. Employment 4. Promote employment and labour mobility 1.1 Increased capacities for research and innovation Increase the number of researchers/phdstudents who are active cross border/international, interact with the private sector and working within ÖKS key strength areas Better effects in regional innovation systems Increase applied research and innovationoriented activities in the ÖKS region (including pilots, product validation and market introduction) 2.1 Promote production and distribution of renewable energy 2.2 Supporting energy efficiency, smart energy management and renewable energy use in public infrastructures, public buildings and the housing sector 3.1 Supporting a multi-modal Single European Transport Area by investing in the Trans- European Transport Network (TEN-T) 3.2 Promote regional mobility by connecting secondary and tertiary nodes to TEN-T infrastructure including multi-modal nodes 3.3 Develop and improve green and low-carbon transport systems and promote sustainable urban mobility, inclusive river and sea transport, ports, multi-modal links and airport infrastructure to promote sustainable regional and local mobility 4.1 Support the development of business incubators and investment support for selfemployment, micro-enterprises and start-ups Increase the production of renewable energy Increase the share of consumption of renewable energy (in relation to total energy consumption) Decreased energy consumption and increased use of renewable energy in the public sector Improve accessibility to, and through, the ÖKS region by supporting implementation and optimize the utilization of priority projects and the development of the core network of the TEN-T Reduce travel time with environmentally friendly forms of transport for people and goods to the nearest node in the TEN-T Increase environmentally friendly transport in selected corridors, including the core network of TEN-T as well as in and around cities ERDF support (EUR) Norwegian IR-support (EUR) R&D personnel, number of people 35% Share of R&D expenditure in % of GRP Production of renewable energy (share of national production, adjusted for area efficiency factor) Share of renewable energy in relation to total energy consumption (share of national consumption, adjusted for area efficiency factor) Qualitative assessment: Transport time with environmentally friendly forms of transport for persons between the nodes of the TEN-T Qualitative assessment: Transport time with environmentally friendly forms of transport for people to the nearest node in the TEN-T The transport sector's energy consumption in relation to GDP Increase number of high growth enterprises 20% Share of the total Union support to the operational programme (%) 27% 18% 1 The strength areas identified in the different regional strategies are tourism, cleantech, automotive cluster, renewable energy, information and communication technology (ICT), creative industries / entertainment industry, agricultural industry, life sciences, food science and production, the marine and maritime sector, material science, process and chemical industries, as well as welfare and health technologies. programdokument utkast 21 oktober (58)

9 4.2 Integration of cross-border labour markets, including cross-border mobility, joint local labour initiatives as well as joint training and education Increase the number of cross-border commuters to 30,000 persons by 2022 Number of cross border commuters within the Öresund-Kattegat-Skagerrak region 5. Technical assistance 5. Technical assistance programdokument utkast 21 oktober (58)

10 1. Strategi för programmets bidrag till unionens strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt samt för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 1.1 Strategi för programmets bidrag till unionens strategi för smart, hållbar och inkluderande tillväxt samt för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning (10771 tecken av möjliga) Programmets bidrag till Europa 2020 Under 2010 lanserades EU:s tillväxtstrategi Europa 2020 som ett svar på hur EU:s medlemsländer gemensamt ska utveckla sin konkurrenskraft på världsmarknaden samt möta den ekonomiska kris som unionen befunnit sig i sedan Europa 2020 syftar till att skapa en smart, hållbar tillväxt för alla genom att arbeta med: - Smart tillväxt; utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation - Hållbar tillväxt; främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskraftigare ekonomi - Tillväxt för alla; stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och med social och territoriell sammanhållning Europa 2020 har fem tydliga mål som ska vara uppnådda före 2020: Sysselsättning - 75% av åringarna ska arbeta FoU och innovation - 3% av EU:s BNP (offentliga och privata utgifter tillsammans) ska investeras i FoU Klimat och energi - Utsläppen av växthusgaser ska vara 20% lägre än 1990 (eller till och med 30% om förhållandena är gynnsamma) - 20% av energin ska komma från förnybara energikällor - Energieffektiviteten ska ha ökat med 20% Utbildning - Andelen elever som hoppar av skolan i förtid ska vara lägre än 10% - Minst 40% av åringarna ska ha högre utbildning Fattigdom och social utestängning - Antalet människor som lever eller riskerar att leva i fattigdom och social utestängning ska ha minskat med minst 20 miljoner Varje medlemsland har antagit sina egna nationella mål för respektive ovanstående område. Målen i Europa 2020 ska nås med hjälp av sju utpekade flaggskeppsinitiativ: 1. Innovationsunionen och innovationsarbetet som till exempel genom att tillgången till finansiering för forskning och innovation förbättras och att närmare samarbete skapas mellan forskning och marknad 2. Unga på väg med högre kvalitet i utbildningssystemet som underlättar ungdomarnas inträde på arbetsmarknaden 3. En digital agenda för Europa med utbyggd digital marknad, med höghastighetsinternet och bättre möjligheter att utnyttja fördelarna med en digital inre marknad för hushåll och företag 4. Ett resurseffektivt Europa med en resurseffektivare produktion kombinerat med minskade koldioxidutsläpp, ökad användning av förnybara energikällor och en moderniserad transportsektor 5. Industripolitik för en globaliserad tid med bättre företagsklimat, särskilt för små och medelstora företag 6. En agenda för ny kompetens och nya arbetstillfällen med en moderniserad arbetsmarknad i syfte att öka deltagandet på arbetsmarknaden och underlätta kompetensutveckling 7. Europeisk plattform mot fattigdom för att ge fattiga och socialt utestängda hjälp. programdokument utkast 21 oktober (58)

11 Interregprogrammet för Öresund-Kattegat-Skagerrak har en viktig funktion att knyta samman Europa 2020-strategin med nationella planer och de regionala och lokala utvecklingsplanerna. Programmet ska kunna finansiera interregionala insatser inom ramen för makroregionala strategier, samt regionala och lokala utvecklingsplaner. Som en del i förverkligandet av Europa 2020 finns Östersjöstrategin som ska bidra till en förbättrad miljö, stark och hållbar tillväxt, minskade ekonomiska klyftor och minskad gränsöverskridande brottslighet. Östersjöstrategins tre mål är att 1) rädda havsmiljön, 2) koppla samman regionen och 3) öka välståndet. I de partnerskapsöverenskommelser som tas fram mellan varje medlemsland och Kommissionen poängteras att mervärdet av det europeiska territoriella samarbetet ska stärkas genom ökat resultatfokus, ökat strategiskt fokus och starkare kopplingar till andra fonder och den strategiska planeringen på alla nivåer i genomförandet. Resurserna ska koncentreras och de prioriteringar som genomförs i respektive programområde vägledas av att det finns ett mervärde av att de genomförs gränsöverskridande. Programmet ska ha fokus på att medfinansiera insatser som syftar till att hitta gemensamma lösningar på identifierade gränsöverskridande problem. De fyra tematiska mål som valts för Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet ligger väl i linje med de prioriterade områden som lyfts fram i partnerskapsöverenskommelserna för Sverige och Danmark, liksom målen för Europa 2020 och delar av Östersjöstrategin. Därmed kommer programmet att kunna stödja insatser som bidrar till att uppnå målen om en smart och hållbar tillväxt för alla. Utmaningar och möjligheter för det gemensamma programområdet Öresund Kattegat Skagerrak-programmet (ÖKS) omfattar tre länder, 9 miljoner invånare, två huvudstäder, mer än 30 universitet och områdets delar förenas av hav. ÖKS-området är en attraktiv region som kännetecknas av en god ekonomi, hög utbildningsnivå och god tillgänglighet till natur och havsområden. Här finns en stor dynamik mellan storstadsområden och landsbygdsområden, mellan olika ekonomiska, konjunkturmässiga och demografiska utmaningar. I ÖKS-programmet ingår totalt 4 danska regioner, 3 svenska regioner och 8 norska fylkeskommuner. I föreliggande programdokument används genomgående regionerna 2 som ett samlingsnamn för alla de 15 administrativa enheterna. Det är viktigt att se Öresund-Kattegat-Skagerrak-området i ett globalt sammanhang. Tillväxt och utveckling är beroende av händelser i andra delar av världen. ÖKS-regionen har styrkor och kompetenser som efterfrågas även i länder med betydligt högre tillväxttakt än Skandinavien. I det internationella perspektivet finns en potential för invånare och företag i ÖKS-regionen både när det gäller sysselsättning och export av varor och tjänster såväl som forskningsutbyte. Regionen har även en konkurrensfördel i ett internationellt perspektiv när det gäller miljö- och klimatarbete, vilket är en möjlighet för forskning, innovation, företagande och sysselsättning. 2 Regionerna är Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland och Midtjylland samt Oslo kommune och fylkeskommunerna Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- Agder och Vest-Agder. programdokument utkast 21 oktober (58)

12 Öresund-Kattegat-Skagerrak bedöms ha goda möjligheter att fortsatt vara en av Europas ledande regioner när det gäller forskning, högteknologisk utveckling och innovationskraft. ÖKS-regionen kännetecknas i ett europeiskt perspektiv av relativt små sociala skillnader, bra välfärd, stark ekonomi och god tillgång till naturresurser. Det finns därmed goda möjligheter för att regionen ska kunna vara en drivkraft för hållbar utveckling. Inom ÖKS-regionen finns internationell konkurrenskraft och hög kompetens inom många olika branscher och sektorer. Utifrån de regionala prioriteringarna inom Öresund-Kattegat-Skagerrakregionen finns sammantaget följande styrkeområden: besöksnäring, cleantech, fordonsklustret, förnybar energi, informations- och kommunikationsteknik (IKT), kreativa näringar/upplevelseindustri, landsbygdsnäringar, life sciences, livsmedelsforskning och - produktion, den marina och maritima sektorn, materialvetenskap, process- och kemiindustri, samt välfärd- och hälsoteknologi. ÖKS-regionen har goda förutsättningar för att leda utvecklingen till en koldioxidsnål ekonomi och att utnyttja den marknadspotential som övergången medför. Styrkepositionerna är huvudsakligen relaterade till en hög grad av medvetenhet och samsyn gällande utmaningar som rör klimat- och energifrågor i programområdet, etablerade strukturer som den nordiska elmarknaden, en väl fungerande offentlig sektor och korta avstånd mellan förvaltning, politik och medborgare, starka kunskapsmiljöer, en god tillgång till förnybara resurser och ett väl utvecklat näringsliv. Tillgänglighet och mobilitet är viktiga förutsättningar för tillväxt, ekonomisk utveckling och balans i regionen. God tillgänglighet för alla är centralt för att regionen ska vara attraktiv för besök, boende, studier, arbete och företagande. Effektiv och hållbar logistik inom programgeografin och mellan ÖKS-området och andra marknader har stor betydelse för företagande. Havs- och kustområdena i ÖKS-området påverkar regionens utveckling och attraktivitet. Vattenkvaliteten och marina resurser är avgörande för bland annat utvecklingen av turism, fiske, vattenbruk och hållbar kustförvaltning. Samtidigt är ÖKS ett havsområde med omfattande sjöfart. Detta innebär både en stor potential för utveckling, men ställer också krav på säkerhet och hög miljömedvetenhet. En övergripande utmaning handlar om demografin, med en allt äldre befolkning och färre som ska försörja alltfler. Samtidigt finns utmaningar gällande ungdomar och utsatta gruppers låga deltagande på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark har mycket gemensamt och det finns en lång tradition av samarbete och utbyte mellan länderna. Regionerna i programområdet har därmed goda förutsättningar att dra nytta av varandras erfarenheter för att samarbeta över gränserna gällande arbetskraftens rörlighet, ökad sysselsättning, samt samverkan mellan näringslivet och innovationssystemet. Utmaningar och möjligheter för delområdena Samarbetet i Öresund-Kattegat-Skagerrak-området har delvis olika förutsättningar. Den norra delen av programområdet (Kattegat-Skagerrak) är betydligt större rent geografiskt. Området har varit en del av Interreg ÖKS-programmet sedan 2008, medan Öresund som har kunnat söka Interregmedel sedan 1996, har en längre erfarenhet av gränsöverskridande samarbete och kortare geografiska avstånd. För att utnyttja den fulla potentialen i programområdet och samtidigt se till varje delområdes specifika förutsättningar är det viktigt att ta tillvara den lokala och regionala kompetens som finns representerad i styrkommittéerna. 3 av regionerna ingår i Öresundsområdet, och övriga 12 regioner ingår i Kattegat-Skagerrak-området 3. Val av tematiska mål och fördelning av medel Många av de utmaningar Öresund-Kattegat-Skagerrak-området står inför sträcker sig över nationsgränser. Ett av de mest effektiva sätten att hantera gränsöverskridande utmaningar är genom samarbete. För att stärka mervärdet av europeiskt territoriellt samarbete och för att de projekt som finansieras mer effektivt ska kunna bidra till EU:s övergripande mål ställs för perioden ökade krav på att insatserna fokuseras. 3 Öresundsområdet består av Region Hovedstaden, Region Sjælland och Region Skåne. Kattegat- Skagerrak-området består av Region Halland, Västra Götaland, Nordjylland, Midtjylland, Oslo kommune och fylkeskommunerna Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder och Vest-Agder. programdokument utkast 21 oktober (58)

13 ÖKS-området omfattar 15 regioner, som samtliga har lyft fram sina prioriteringar vad gäller tematiska mål för programmet. Dessa inspel har analyserats tillsammans med ett antal strategiska dokument, exempelvis regionala utvecklingsplaner. Därefter har diskussion och sammanvägning utifrån gränsregionalt mervärde, kritisk massa, helhetsperspektiv och koppling till andra EU-program lett till att följande tematiska mål valts för Interreg Öresund-Kattegat- Skagerrak från EU-kommissionens 11 mål 4 i utkastet till ETC-förordningen: - Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation (Innovationer) - Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (Grön ekonomi) - Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur (Transporter) - Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet (Sysselsättning) Investeringsprioriteringar har valts för varje tematiskt mål och exempel på typer av åtgärder som är särskilt relevanta i ett Öresund-Kattegat-Skagerrak-perspektiv har lyfts fram. Programmet omfattar två delområden (Öresund respektive Kattegat-Skagerrak) samt det övergripande Öresund-Kattegat-Skagerrak. Deltagande regioner har beslutat att från programmets totala budget (inklusive norska Interregmedel) indikativt fördela 40% av medlen itill delområde Öresund, 40% till delområde Kattegat-Skagerrak och 20% till programövergripande ÖKS-projekt. Efter en analys av faktorer såsom staternas och regionernas prioriteringar, beräknade projektkostnader och efterfrågan, additionalitet, etc., beslutades följande fördelning av medel mellan de valda tematiska målen: - Innovation: 35% - Grön ekonomi: 27% - Transporter: 18% - Sysselsättning: 20% Näringslivets deltagande och bidrag för att uppnå programmets målsättningar och resultat välkomnas. Privata aktörer kan medfinansiera och delta som partners på samma sätt som övriga aktörer. Medfinansiering från privata vinstdrivande aktörer utlöser Interreg-stöd inom samtliga tematiska mål. Medfinansieringen kan vara såväl kontant som bidrag i annat än pengar, till exempel nedlagd tid i projektarbetet. Privata icke-vinstdrivande aktörer eller offentligrättsliga aktörer kan vara samordnade stödmottagare (Lead Partner) i programmet. Privata vinstdrivande aktörer kan inte vara samordnande stödmottagare. Indikativ fördelning avsatt för privat medfinansiering av total nationell medfinansiering är ca 10% och inom respektive tematiskt mål ska 10% av den totala nationella medfinansieringen utgöras av privata medel. Procentsatsen är lika för samtliga tematiska mål, efterfrågan och kvalitet i projektansökningar kommer att styra fördelningen. De privata aktörernas intresse för deltagande bedöms vara likartat inom respektive valda tematiska mål, De tematiska mål som riktar sig direkt till att stärka små och medelstora företag finns representerade i de medverkande ländernas respektive regionala/nationella strukturfondsprogram. I enlighet med artikel 19 i ETC-förordningen kan maximalt 20% av den totala budgeten för programmet användas för att genomföra hela eller delar av insatser utanför det geografiska programområdet. En förutsättning är att insatsen gynnar ÖKS-geografin. 4 EU kommissionens förslag till tematiska mål som ska bidra till EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla: 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik 3. Att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom 10. Att investera i utbildning, kunskap och livslångt lärande 11. Att förbättra den institutionella kapaciteten i den offentliga förvaltningen programdokument utkast 21 oktober (58)

14 1.1 Motivering till fördelning av medel mellan tematiska mål och investeringsprioriteringar Tabell 2: Översikt över motiv till val av tematiska mål och investeringsprioriteringar Valt tematiskt mål Vald investeringsprioritering Motiv till val 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 1. Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten för att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse. Denna investeringsprioritering kan ge stöd till att komplettera vetenskaplig kvalitet där det behöver lyftas av strategiska eller kapacitetshöjande skäl. Insatser för att främja kompetenscentra är viktiga, där akademin i regionen genom gränsöverskridande samarbete kan nå kritisk massa inom snäva fält. Det finns även behov av insatser som förbättrar forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation. Det behövs kraftfulla insatser som stärker förmågan att nyttiggöra forskning och 2. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 2. Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning och utveckling av förbindelser och synergier mellan företag, FoU-centrum och högre utbildning, särskilt produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, ekoinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion särskilt inom viktig möjliggörande teknik 5 och spridning av teknik för allmänna ändamål. akademisk kompetens i form av innovationer och förbättrad konkurrenskraft i näringslivet. För att en innovation ska bli framgångsrik behövs förståelse om marknadens agerande. ÖKS-området behöver bli bättre på att ta innovationer till marknaden och fokusera på efterfrågestimulans. ÖKS-området behöver internationaliseras mer och stärka kopplingen till EU:s FoI-system. Prioriteringen har koppling till tematiskt mål 2 om grön ekonomi och mål 3 om transporter. 1. Främja produktion och distribution av förnybar energi. Ökad produktion av grön energi kräver naturresurser, kompetens och teknologi. Ett bättre och smartare distributionsnät gör det möjligt att utnyttja produktionstoppar och förbrukningstoppar mellan de olika energikällorna. Effektivare och jämnare utnyttjandegrad samt lagring av överskottsenergi resulterar i mindre energiförluster mellan producent och användare. En ökad samverkan, tekniska lösningar och bättre kraftnät kommer också möjliggöra högre nyttjandegrad av lokalt producerad energi. Lösningar som möjliggör ökad produktion och distribution utgör en betydande ekonomisk och miljömässig potential. Prioriteringen har koppling till tematiskt mål 3 om transporter. Utvecklingen av smarta distributionsnät och lokalt producerad energi kan även involvera forskning och innovation kopplat till tematiskt mål Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur 2. Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn. 1. Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 2. Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter 6 med TEN-T infrastruktur inklusive multimodala noder. 3. Utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal rörlighet. Ökad energieffektivitet är ett av de mest effektiva sätten att säkra en stabil och säker energiförsörjning och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser och andra luftföroreningar. Det finns en betydande potential för energibesparingar i både offentliga infrastrukturer och byggnader. Denna investeringsprioritering har ett direkt gränsöverskridande perspektiv och europeiskt mervärde. Den har direkt betydelse för att ansluta transportkorridorer även i Norge med TEN-T (Nordiska triangeln). Prioriteringen är relevant då ÖKS-regionen omfattar prioriterade projekt under det nuvarande TEN-T och då flera hamnar och transportkorridorer i regionen kommer att ingå i kärnnätverket i det nya TEN-T. Standarden och kapaciteten på väg- och järnvägsinfrastrukturen i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn behöver även förbättras för att reducera kostnader och spara tid för transport av personer och gods. Investeringsprioriteringen är tänkt att säkra bra anslutningar mellan sekundära och tertiära nätverk och knutpunkter, samt prioriterade projekt i kärnnätverket inom TEN-T. Detta är av betydelse för befolkningen och näringslivet i de mer perifera delarna av regionen som har längre avstånd och färre kommunikationsalternativ till arbete, utbildning och knutpunkter för omlastning av gods och transport, än befolkningen i mer centrala delar av regionen. Prioriteringen fokuserar på hållbara transporter, men kan även främja tillgänglighet. Prioriteringen har en tydlig koppling till tematiskt mål 2 om grön ekonomi. Utvecklingen av smarta transportsystem och gröna drivmedel kan även involvera forskning och innovation kopplat till tematiskt mål 1. 5 Key Enabling Technologies (KET:s). 6 Med sekundära och tertiära knutpunkter menas alla som inte är knutpunkter i kärnnätverket TEN-T vilka inom ÖKS är Oslo, Göteborg, Malmö, Trelleborg, Köpenhamn samt Århus. programdokument utkast 21 oktober (58)

15 4. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 1. Stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande. 2. Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning. Det finns behov av att utveckla nätverk och gemensamma lösningar kring företagande för de tre programländerna. Samtliga tre länder arbetar med området men med olika metoder. Ett ökat samarbete mellan de femton regionerna som ingår i programområdet kan ge entreprenörer och företag tillgång till effektiva metoder och relevant rådgivning. Den geografiska närheten i Öresundsregionen samt över den norsk-svenska gränsen gör det relevant att arbeta för att minska hindren för en gränsöverskridande rörlighet för arbetskraften. Gränsöverskridande utbildning kan även bidra till ökad rörlighet på arbetsmarknaden. En förutsättning för rörlig arbetskraft där avstånden inte möjliggör dagspendling är möjligheter till lämpligt boende. En välutvecklad infrastruktur påverkar potentialen för ökad rörlighet på arbetsmarknaden vilket även kan sammankopplas med det tematiska målet gällande transport. programdokument utkast 21 oktober (58)

16 Tabell 3: Programöversikt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Insatsområde Tematiskt mål Investeringsprioritering (IP) Specifika mål i linje med IP Resultatindikatorer i linje med specifika mål 1. Innovationer 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation 2. Grön ekonomi 2. Att stödja övergången till koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer 1.1 Ökad kapacitet för forskning och innovation (Förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten för att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum, särskilt sådana som är av europeiskt intresse) 1.2 Bättre effekter av regionala innovationssystem (Främja företagsinvesteringar inom innovation och forskning och utveckling av förbindelser och synergier mellan företag, FoUcentrum och högre utbildning, särskilt produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation, ekoinnovation, offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering och stödja teknisk och tillämpad forskning, pilotverksamhet, tidiga produktvalideringsåtgärder och kapacitet för avancerad produktion och förstagångsproduktion särskilt inom viktig möjliggörande teknik 7 och spridning av teknik för allmänna ändamål) Öka antalet forskare/phd-studenter som är verksamma gränsregionalt/ internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom ÖKS styrkeområden Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKSområdet (inklusive pilotverksamhet, produktvalideringsåtgärder och marknadsintroduktion) Forskare inom FoU, antal personer Andel FoU-utgifter i % av BRP 2.1 Främja produktion och distribution av förnybar energi 1. Öka produktionen av förnybar energi Produktion av förnybar energi (andel av landets produktion justerad med arealeffektivitetsfaktor) 2.2 Stödja energieffektivitet, smart energihantering och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer, offentliga byggnader och inom bostadssektorn 2. Öka andelen förbrukning av förnybar energi (i förhållande till total energiförbrukning) Minskad energiförbrukning och ökad användning av förnybar energi i offentlig verksamhet Andel förnybar energi i förhållande till total energiförbrukning (andel av landets förbrukning justerad med arealeffektivitetsfaktor) ERUF-stöd (EUR) Norskt IRstöd (EUR) Andel av programmet (%) 35% 27% 3. Transporter 3. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktiga nätinfrastrukturer 3.1 Stödja ett multimodalt gemensamt europeiskt transportområde genom att investera i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 3.2 Främja regional rörlighet genom att koppla ihop sekundära och tertiära knutpunkter med TEN-T infrastruktur inklusive multimodala noder 3.3 Utveckla och förbättra miljövänliga och koldioxidsnåla transportsystem och främja hållbar stadstrafik, inklusive flod- och sjötransporter, hamnar, multimodala förbindelser och flygplatsinfrastruktur för att främja hållbar regional och lokal rörlighet Förbättra tillgängligheten till och genom ÖKS-regionen genom att stödja genomförandet och optimera nyttjandet av prioriterade projekt och utvecklingen av kärnnätverket i TEN-T Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T Öka transportarbetet med miljövänliga transportmedel i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter Kvalitativ bedömning: Transporttid med miljövänliga transportformer för personer mellan knutpunkterna i TEN-T Kvalitativ bedömning: Transporttid med miljövänliga transportformer för personer till närmaste knutpunkt i TEN-T Transportsektorns energiförbrukning i relation till BNP 18% 7 Key Enabling Technologies (KET:s). programdokument utkast 21 oktober (58)

17 4. Sysselsättning 4. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet 5. Tekniskt stöd 5. Tekniskt stöd 4.1 Stödja utvecklingen av företagsinkubatorer och investeringsstöd för egenföretagande, mikroföretag och nyföretagande 4.2 Integration av gränsöverskridande arbetsmarknader, inklusive gränsöverskridande rörlighet, gemensamma lokala sysselsättningsinitiativ och gemensam utbildning Öka antalet tillväxtföretag 20% Öka antalet gränspendlare till personer till år 2022 Antal gränsarbetspendlare inom Öresund-Kattegat- Skagerrak-regionen programdokument utkast 21 oktober (58)

18 2. Beskrivning av insatsområden De 15 regionerna i programområdet har utifrån en analys av utmaningar och möjligheter valt att fokusera programmet på fyra tematiska mål; innovationer, grön ekonomi, transporter samt sysselsättning. Kommissionen konstaterar i sina rekommendationer att såväl Sverige som Danmark är beroende av att samverka över nationsgränserna för att hantera ett flertal av de framtida utmaningar och möjligheter som länderna står inför. Av dessa pekar EU-kommissionen ut fem områden som särskilt viktiga för både Sverige och Danmark i relation till det Europeiska Territoriella Samarbetet: Forskning och innovation, konkurrenskraft i små och medelstora företag Energi, miljö och klimatförändringar Anslutningar och tillgänglighet Gränsöverskridande utbyten inom sysselsättning- och utbildningsområdet Marin kunskap, fysisk planering, integrerad kustzonsförvaltning, integrerad övervakning till sjöss, skydd mot större katastrofer till sjöss och på land, hållbar tillväxt och sysselsättning i den maritima ekonomin I förhållande till dessa områden poängterar Kommissionen vikten av samstämmighet och koordinering mellan det territoriella samarbetet och prioriteringarna inom investeringar för tillväxt och sysselsättning. Kommissionen rekommenderar att programmen prioriterar ett fåtal tematiska områden som fungerar som katalysatorer för tillväxt och jobbskapande i regionen. Ett fördjupat samarbete inom ramen för ÖKS-geografin kan skapa den kritiska massa och de synergier som krävs för att utnyttja tillväxtpotentialen fullt ut. Vägledande principer för insatser under alla tematiska målen Genomgående för projekten är att de ska bidra till genomförandet av Europa 2020 samt där så är relevant till Östersjöstrategin. Detta liksom nedanstående kriterier ska ses som principer för projekturval inom samtliga tematiska mål och investeringsprioriteringar. Gränsregionalt mervärde De projekt som finansieras av programmet måste ha ett tydligt gränsregionalt mervärde inom geografin för Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det finns olika typer av mervärden identifierade som projekten kan resultera i: Skapande av administrativa och institutionella strukturer för samarbete och sammanhållning Lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer och visioner Skapa lösningar på gemensamma problem som löses bättre eller snabbare genom ett gränsregionalt samarbete Skapa kritisk massa sammanslagning av resurser för att skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda regionen eller landet ÖKS-programmet har ett tydligt tematiskt fokus och höga ambitioner om gränsregional interaktion. Det finns också en ambition att öka möjligheten till att skapa synergieffekter med EU:s övriga fonder och program. Bestående effekter Programmet bör sträva efter att varaktiga samarbetsstrukturer etableras samt att insatserna ger långsiktiga och bestående förändringar inom de områden som prioriteras av programmet. Det kan till exempel handla om att resultaten blir en integrerad del av en verksamhet eller bidrar till strategisk påverkan i form av avtal, policy och styrdokument, samt skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. En förutsättning är att tidigare erfarenheter tas tillvara och att det sker ett kontinuerligt utvecklingsinriktat lärande under projekttiden. Ett led i detta är att verka för en förbättrad utvärderingskultur, där lärande utvärderingar kan fungera som stöd. Det behövs också ett tydligt ägarskap för de projekt som beviljas medel. Hur ett projekt initieras är avhängigt dess utveckling och fortlevnad 8. Projekt ska i ansökan kunna visa hur resultat och erfarenheter kan användas när projektet avslutats. 8 Brulin, G. & Svensson, L. (2011) Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Studentlitteratur. programdokument utkast 21 oktober (58)

19 För att stimulera insatser som genererar samarbeten och synergieffekter mellan projekt som verkar inom samma tematiska område kan temanätverk skapas. De tematiska nätverken kan upprättas i hela programgeografin och skapa sammanhang/kritisk massa mot bakgrund av de olika insatser och resultat som uppstår i projekten, erfarenheter kan utbytas löpande och synergier kan uppstå mellan projekten. Horisontella kriterier De horisontella kriterierna som beskrivs i kapitel 8 ska beaktas i projekten. Dessa är hållbar utveckling, lika möjligheter och icke-diskriminering, samt jämställdhet. Kriterierna har betydelse i programmets alla delar ochkan medverka som drivkraft till hållbar tillväxt och regional konkurrenskraft. Inom ramen för genomförandet av programmet ses de horisontella kriterierna som ett medel och ett verktyg för att förbättra och effektivisera arbetet för en hållbar tillväxt. Additionalitet För varje projekt som finansieras av programmet gäller additionalitetsprincipen. Detta innebär att aktiviteter som stöds av programmet ska vara additionella till existerande insatser inom det aktuella området. Aktiviteterna får inte ersätta en lagstadgad insats. Sökande ska säkerställa att genomförandet av projektet inte kunde ha skett i samma storlek, vid samma tid eller inom samma tidsram utan stödet. Resultatorientering Alla projekt ska ha en klar interventionslogik (effektkedja). Det innebär att ett projekt ska bidra till att uppnå det specifika mål som är aktuellt för den investeringsprioritering som projektet tillhör. Alla sökande ska beskriva projektets effektkedja, det vill säga kopplingen mellan projektets aktiviteter, output (direkta resultat) och effekter. Effektkedjan ska vara tydlig och logisk samt innehålla en riskanalys som mätbara mål och löpande rapportera om målen uppnås eller ej. Deltagande aktörer och inriktning Projekt med ett brett partnerskap av aktörer från offentlig verksamhet, näringslivet, och föreningslivet uppmuntras. Demonstrationsprojekt och tester av ny teknik och teknologi kan finansieras om det har ett klart gränsöverskridande mervärde. Demonstrationsprojekten ska vara additionella i relation till projektpartnernas ordinarie verksamhet och inte kunna finansieras inom andra EU-program och inom nationella och regionala program. Projekten kan bidra till att förbereda, tillrättalägga och förbättra utnyttjandet av planerade gränsöverskridande infrastrukturinvesteringar, exempelvis inom transport och energi. programdokument utkast 21 oktober (58)

Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020

Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 utkast 24 oktober 2013 Program för europeiskt territoriellt samarbete Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Europas gröna hjärta, blå lunga och skarpa hjärna programdokument utkast 24 oktober 2013

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK

Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar EU OCH 15 REGIONER STÖDJER SAMARBETE ÖVER GRÄNSERNA KRING ÖRESUND, KATTEGATT OCH SKAGERRAK INNEHÅLL Har ni en projektidé som förbättrar samhället?...3

Läs mer

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson

Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Innovation i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Workshop Rebild 1 september Linda Reinholdsson Disposition Innovation i Öresund-Kattegat-Skagerrak varför? Programmets mål inom innovation vad? Projektexempel

Läs mer

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien?

Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Vill ni arbeta med transport och infrastruktur i Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom transport från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar transport över

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Västsvenska EU-konferensen Halmstad 2 september 2016 Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Programmets mål: Bidra till hållbar tillväxt i Öresund-Kattegatt-

Läs mer

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet

Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 1 Samarbetsprogram för det europeiska territoriala samarbetet 2014 2020 2 Innehåll 1. Strategi för samarbetsprogrammets bidrag till unionens strategi för smart och hållbar tillväxt för alla och för att

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet 2014-2020

Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack programmet 2014-2020 1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Marie Karlsson, Utvecklingsledare Samhällsanalysavdelningen 035-17 98 30 marie.karlsson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-07-18 RS120047 Regionstyrelsen Remiss för Öresund-Kattegatt-Skagerack

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete

Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete CCI Rubrik Samarbetsprogram inom målet Europeiskt territoriellt samarbete Version 1.3 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslut nr Datum för kommissionens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer

Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv. Sabine Mayer Norrbottens resurser vad gäller förnybar energi ur ett EU perspektiv Sabine Mayer Hållbara Norrbotten från ambition till förändring! 12 april 2012 EU:s målbild förnybar energi År 2020: 20% andel förnybar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson

Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Utvärdering av kommande landsbygdsprogram. Lars Pettersson Ny struktur för jordbrukspolitiken efter 2013 Europe 2020 Smart, sustainable and inclusive growth CAP general Objectives Possible CAP Impact Indicators

Läs mer

EU Strategy for the Baltic Sea Region and Baltic Sea Region Programme 2014-2020

EU Strategy for the Baltic Sea Region and Baltic Sea Region Programme 2014-2020 EU Strategy for the Baltic Sea Region and Baltic Sea Region Programme 2014-2020 Riga 28 Nov 1 Two parallell processes New financial framework and Review Two ongoing processes 2011-2013 Review of the Baltic

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Interreg i Västra Götaland 2014-2020

Interreg i Västra Götaland 2014-2020 Interreg i Västra Götaland 2012020 Europeiskt territoriellt samarbete inom EUs sammanhållningspolitik Borås 2011015 HansÅke Persson 0101 165 www.vgregion.se/eu hansake.persson@vgregion.se 201101 1 EUprojekt

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan

Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Framtida Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak - utkast till projektplan Bakgrund Inför programperioden 2014-2020 väntas regeringarna ge uppdrag kring programskrivning till regionerna. Region Skåne har aviserat

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020

Lärkonferensen ny strukturfondsperiod 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Förslag och inspel 2014-2020 Bakgrund..ett nationellt uppdrag att ta fram ett nytt operativ program för Östra Mellansverige för regionalfonden utgå ifrån EU:s strategi..ett uppdrag från fem länsaktörer

Läs mer

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien

Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien Se över gränserna: att arbeta med CSR i Skandinavien CSR-konferens i Malmö, 19 maj 2016 Lone Hylander, projektrådgivare Varför är vi här idag? Vill vara med att lösa viktiga samhällsutmaningar Vill hjälpa

Läs mer

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp?

Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Internationella Värmland: Vad växlar vi upp? Strategiska partnerskap Internationella projekt Programfokus Gränsöverskridande samarbete (Programnivå) Transnationellt samarbete (Program- och projektnivå)

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna

Kennet Johansson. ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Kennet Johansson ESI-fonderna 2014-2020 Europeiska struktur- och investeringsfonderna Europa 2020 Sammanhållningspolitiken 351,8 miljarder euro Regional utvecklingsstrategi Hösten 2013 Regering Våren 2014

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Sammanhållningsfonden 2 , som samfinansieras av Sammanhållningsfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i en förstärkning av den ekonomiska,

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack

Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack Välkommen till Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak programmet! Vi stöder gränsöverskridande samarbete runt Öresund, Kattegatt och Skagerack En presentation för dig som vill bygga projekt i ÖKSregionen

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020

Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Regionalfondsprogram i Sverige 2014-2020 Stockholmsregionen Björne Hegefeldt Internationella avdelningen 1 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 2 11 tematiska mål 1. Stärka forskning och innovation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Regional tillväxtpolitik allas ansvar?

Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Regional tillväxtpolitik allas ansvar? Anna Olofsson, Enheten för Regional tillväxt, Från regionalpolitik till en regional tillväxtpolitik 1995 - Regionalpolitikens mål: att skapa förutsättningar för hållbar

Läs mer

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014

Att använda EU-program som verktyg bakgrund. Halmstad, 22 maj 2014 Att använda EU-program som verktyg bakgrund Halmstad, 22 maj 2014 Vilka EU-program finns det? EU-program 2014-2020 Internationellt Nationellt Regionalt Kreativa Europa 1,3 miljarder Erasmus+ 14,7 miljarder

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelsen

Partnerskapsöverenskommelsen Hearing den 18 juni 2013 Regionalfonden 2014-2020 Regionala programmen (8st) Totalt 85% av regionalfonden Nationella programmet. Totalt 15% av regionalfonden 17% Mål 1-3 Forskning/innovation, Tillgång

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak

Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak Vägledning Välja, samla in, mäta och rapportera aktivitetsindikatorer inom Interreg Öresund- Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Version 1.0 daterad 2016-09-21 Bakgrund Indikatorer används som en del i att följa

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020

Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg V A Nord 2014-2020 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet

Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet Teman i Botnia-Atlantica 2014-2020- programmet I EU:s regelverk för sammanhållningspolitiken 2014-2020 föreslås elva tematiska mål med underliggande investeringsprioriteringar som anger möjlig inriktning

Läs mer

Programperioden

Programperioden Programperioden 2014-2020 -Lite om det vi vet och lite om det vi gissar. 1 Regelverk 2007-2013 Allmän förordning, 1083/2006 Regionalfondsförordning, 1080/2006 Tillämpningsförordning, 1828/2006 Svensk förordning,

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs

Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014. Hälsa för Tillväxt. Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs Norr- och Västerbotten turné, april-maj 2014 Hälsa för Tillväxt Lars Wikman, Senior adviser in European Affairs EU:s hälsoprogram har funnits sedan 1993 i olika versioner. Nuvarande program är det tredje

Läs mer

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE

REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE REMISSVAR PÅ DET GRÄNSREGIONALA SAMARBETSPROGRAMMET INTERREG SVERIGE-NORGE 1. Beskrivning av ärendet Näringsdepartementet har lagt fram ett erbjudande för Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas och Jämtlands

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020. Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Strukturfondspartnerskapet Västsverige 11 februari, 2016 Göteborg Länder Hav Delgeografier Beslutande organ Enheter Kontor Roller Mål för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering

Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering Högskolans roll i regional utveckling kopplat till smart specialisering HSS 2013 Eskilstuna, 2013-05-16 Maria Lindqvist Senior Research Fellow Bakgrund EUs Knowledge for Growth (K4G) http://ec.europa.eu/invest-inresearch/monitoring/knowledge_en.htm

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu

Roland BLADH 30 augusti 2012. Roland.Bladh@ec.europa.eu Europa 2020 och Socialfonden Roland BLADH 30 augusti 2012 DG Employment, Social Affairs and Inclusion Roland.Bladh@ec.europa.eu www.ec.europa.eu/social europa eu/social Sammanhållningspolitiken 2014-20

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Senaste nytt Programstart: tidigast 15 dec 2014 => beslut majjuni Kompletteringsarbete och förhandlingar med EUkommissionen pågår Bredband och hållbara transporter? Smart specialisering en knäckfråga

Läs mer

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead

VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead VINNVÄXT A programme renewing and moving Sweden ahead Regional growth through dynamic innovation systems Moa Eklund Energimyndigheten 28 april 2017 Först kort om Vinnova Om Vinnova 200 anställda Stockholm,

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme

TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme Reglab seminarium 19 januari 2012 TA 2020 Europas territoriella agenda: En ansats att bättre integrera fysisk planering och regional utveckling? Kai Böhme 1 Informal Meeting of Ministers Responsible for

Läs mer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer

De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer De urbana aspekterna i EU:s politik huvudpunkterna i en EU-agenda för städer Christian Svanfeldt Europeiska kommissionen Regional- och stadspolitik Regional & SKL, Stockholm 18 November 2014 EU:s urbana

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Version 2013-09-30 1 (108) 1 Strategi för programmets bidrag till EUs strategi för smart, hållbar

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Ålands innovationsstrategi

Ålands innovationsstrategi Ålands strategi för smart specialisering Landskapsregeringen 12.5.2015 Bilaga 6 Krav på en innovationsstrategi enligt den allmänna strukturfondsförordningen för finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute)

Peter Repinski NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR. SEI (Stockholm Environment Institute) NATIONELL VERKSTAD OM HÅLLBARA LIVSSTILAR Peter Repinski SEI (Stockholm Environment Institute) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-25 1 Globalt program om hållbara livsstilar

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna!

Lanseringskonferens av EU:s fonder. Välkomna! Lanseringskonferens av EU:s fonder Välkomna! Strukturfondspartnerskap Ordförande Kommuner och Landsting (tio) Arbetsmarknadens organisationer (fem) Länsstyrelser (tre) Arbetsförmedling/Försäkringskassa

Läs mer

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler

Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Hur beskriver och analyserar vi EUmålen utifrån ett svenskt sammanhang? Reglabs årskonferens 2013 Wolfgang Pichler Analysprocessen... Regional tillväxt 2013 En rapport om tillstånd och utveckling i Sveriges

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU

Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU 19 februari, Gothenburg Sustainability Day Att påverka eller påverkas om vikten av att verka inom EU Sebastian Marx 60, 70, 80% Majoriteten av lagstiftning som påverkar Sverige har sitt ursprung i EU.

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer