Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling"

Transkript

1 Koncernkontoret Avdelningen för regional utveckling Emmy Harlid Utvecklingsstrateg Datum (9) Agenda för s ordförandeskap i STRING Inledning STRING (Southwestern Baltic Sea Transnational area Implementing New Geography) är ett politiskt samarbete mellan Hamburg och Schleswig-Holstein i Tyskland, Region Hovedstaden, Region Själland och Köpenhamns kommun i Danmark och. Syftet med samarbetet är att stärka ekonomisk tillväxt och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren mellan Skåne och Hamburg. Samarbetet fokuserar på områdena; Infrastruktur, Grön tillväxt, Forskning och utveckling, Turism och kultur och Gränshinder. Den 30 september 2015 tar över ordförandeskapet i STRINGsamarbetet, för ett år framåt. Som ordförande håller i de möten som arrangeras 2-3 gånger per år på politisk nivå (Political Forums) och på högre tjänstemannanivå (Steering Groups). Ordförandeskapet innebär ett utökat ansvar för att tillsammans med STRING-sekretariatet sätta dagordning, förbereda möten samt för att arrangera och representera organisationen vid externa arrangemang. Detta genomförs parallellt med de ordinarie uppdrag och uppgifter som Region Skåne har i STRING-samarbetet. Syfte och mål med en agenda för ordförandeskapet Syftet med att ta fram och genomföra en agenda är att konkretisera och säkerställa att viktiga utvecklingsfrågor drivs inom STRING under s ordförandeskap Det handlar om att skapa långsiktiga förutsättningar för att stärka STRING som organisation och för att ska dra så stor nytta som möjligt av samarbetet. Agendan ska ta utgångspunkt i Skånes regionala utvecklingsstrategi Målet är att stärka s och STRING-samarbetets roll i ett europeiskt och nationellt perspektiv inom utpekade fokusområden. Genomförandet av agendan leds av som ordförande tillsammans med, det av samarbetet finansierade, STRING-sekretariatet. Postadress: Kristianstad Organisationsnummer: Telefon (växel): Fax: Internet: skane.se

2 2 (9) Koppling till Skånes Regionala utvecklingsstrategi Ordförandeskapet i STRING kan användas som en hävstång för genomförandet av den Regionala utvecklinsstrategin för Skåne. Särskilda kopplingar finns till ställningstagandet att Skåne ska vara globalt attraktivt, där ett antal delstrategier lyfts fram. kan genom att agera strategiskt på internationella arenor, med grannregioner och i strategiska partnerskap som STRING, bli en betydande europeisk och global aktör. Det handlar också om att vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden, där kommande höghastighetståg i Sverige och Fehmarn Bältförbindelsen driver på samarbetet och vidgade arbetsmarknader mot Hamburg och i ett skandinaviskt perspektiv. Den internationella tillgängligheten stärks framöver genom Fehmarn Bältförbindelsen och utbyggandet av det europeiska järnvägsnätet som skapar nya möjligheter som Skåne måste ta tillvara. Arbetet med höghastighetståg till Stockholm, Oslo, Berlin och Hamburg knyter oss också tätare samman och skapar förutsättningar för vidgade arbets- och utbildningsmarknader och för att öka vårt forsknings- och näringslivsutbyte. För att göra Skåne till ett internationellt föredöme ska vi verka för att bli mer kända i omvärlden. Genom fokus på hållbarhet, bioekonomi och alternativa bränslen, exempelvis i GREAT-projektet kan Skåne och STRING bli ett föredöme internationellt som en grön tillväxtkorridor. Stärkt internationellt samarbete inom Kultursektorn bidrar till att vi drar nytta av kulturen som utvecklingsfaktor för Skåne. Vi ska också tillvarata potentialen av forskningsanläggningarna ESS och MAX IV där Skåne, inte minst genom samarbete med systeranläggningar i STRINGgeografin, kan bli internationellt världsledande inom materialvetenskap. Fokusområden under ordförandeskapet Under ordförandeskapet i STRING har valt att lägga fokus vid tre områden: Infrastruktur Kultursamarbete Utveckling inom materialvetenskap och forskningsinfrastrukturer Nedan beskrivs bakgrunden till dessa områden och specifika insatser som planeras under ordförandeskapet.

3 3 (9) Infrastruktur Inom infrastrukturområdet är STRING en etablerad organisation och det finns upparbetade kontakter och nätverk att bygga vidare på under s ordförandeskap. STRING har också en lång tradition av påverkansarbete med fokus på infrastruktur i korridoren Skåne-Hamburg. Syftet med att fokusera på infrastruktur är dels att stärka STRING:s och Skånes ställning på området och dels att använda ordförandeskapet för att påverka nationell nivå i Sverige, bland annat när det gäller behoven av gränsregional infrastrukturplanering och ökade investeringar i Skåne och Öresundsregionen. Sakområde och ansvarig inom : Området för samhällsplanering, enheten för strategisk fysisk planering Bakgrund och möjligheter På EU-nivå antogs 2013 nya riktlinjer (förordning 1315/2013) för TENT-T (nätverket för transeuropeiska transportkorridorer). Den för och STRING viktigaste korridoren är Scandinavian Mediterranean Corridor, som är en av nio utpekade kärnkorridorer och där Fehmarnbält-förbindelsen är särskilt utpekad. Det danska Folketingets beslut om anläggningslagen för en tunnel över Fehmarnbält togs den 28 april En relevant aspekt för STRING blir att föra dialog kring hur vi tillvaratar de samhälleliga effekterna av Fehmarn-förbindelsen och tydligt kommunicerar de nya förutsättningarna som följer av en 2,5 timmes järnvägsförbindelse mellan Skåne-Hamburg. Som ordförande i STRING finns det också ökade möjligheter att koppla på det skånska TEN-T arbetet och planerade projekt (ex. GREAT och Scandria2Act) till STRING-agendan. Ordförandeskapet kan användas för att stärka relationerna med den europeiska koordinatorn för Scand-Med kooridoren, Pat Cox. Det blir här viktigt att etablera en tydlig linje för korridorutvecklingen som kan drivas i STRING, både inom regionen och i Bryssel. I Sverige antogs 2014 den Nationella infrastrukturplanen för Det förväntas komma en begäran om revidering för planen under 2016, då Region Skåne har ordförandeskapet i STRING. Arbetet med Sverigeförhandlingen är en del av den nationella planen och berör byggandet av nya stambanor i Sverige. En höghastighetsbana mellan Stockholm och Malmö med koppling vidare till Köpenhamn och Hamburg har stor betydelse för Skånes utveckling. STRINGordförandeskapet kan användas för att tydligöra och understryka de internationella kopplingarna i ett nationellt perspektiv. STRING-ordförandeskapet kan på detta sätt användas för att driva utvecklingen av nya fasta Öresundsförbindelser i form av HH-förbindelse och Öresundsmetro, som båda har stor påverkan på interregional utveckling men också har betydelse för de långväga transporterna inom STRING. I detta arbete är det av stor vikt att föra dialog med den nationella nivån, i Sverige men också i Danmark och Tyskland, kring vikten av gränsregional infrastrukturplanering och ökade infrastruktursatsningar som motverkar flaskhalsar och främjar en effektiv

4 4 (9) transportkorridor ner i Europa. I detta arbete är det ur ett skånskt perspektiv viktigt att också inkludera korridorerna upp mot Oslo och Stockholm. Under projektet Green STRING Corridor har olika aktiviteter genomförts på transport- och logistikområdet mellan forskningsinstitutioner, näringsliv, offentliga organisationer och kluster. Även ett Declaration of Cooperation är påskrivet från fem olika kluster och klusterinitiativ i STRING regionen. Samarbeten inom transport och logistik som gynnar innovation och utveckling har stor potential att påverka miljö och effektivitet på ett positivt sätt då, transportbranschen står för en hög andel av utsläppen från fossila bränslen. Gränsregionala samarbeten i STRING-geografin kan också få betydelse för var logistikintensiva företag väljer att placera sina verksamheter, vilket också effektiviserar transporter i korridoren. TEN-T arbetet har också kopplingar till ett ökat fokus på hållbar mobilitet och alternativa drivmedel i EU. Hösten 2014 antogs ett nytt EU-direktiv för alternativa bränslen (nr. 2014/94/EU). Sverige, i likhet med övriga medlemsländer, är skyldigt att innan oktober 2016, arbeta fram ett nationellt policyförslag för marknadsutveckling och installation av fysisk infrastruktur inom hållbara drivmedel. Inom STRING finns en antagen agenda för Grön Tillväxt där ett antal profilprojekt pekas ut. Ett av dem, GREAT-projektet (Green Region with Alternative Fuels for Transport), handlar om hållbara drivmedel i korridoren Oslo-Hamburg och har som projektägare. En ansökan om EU-finansiering lämnades under våren in till programmet Connecting Europe Facility (CEF) och den 10 juli meddelade EU-kommissionen att projektet beviljats. GREAT-projektet blir ett viktigt kommunikationsverktyg för att lyfta fram Skåne och STRING som föregångare i arbetet med alternativa drivmedel för transporter. I och med projektet finns det också ett starkt momentum inom STRING för att kommunicera med nationella beslutsfattare och myndigheter kring förbättrade styrmedel för att främja alternativa drivmedel i geografin. Detta vill STRING och uppnå under ordförandeskapet: En stärkt koppling till TEN-T arbetet i Bryssel, både för STRING som organisation och Driva frågan om en gränsregional infrastrukturplanering mellan Sverige, Danmark och Tyskland, såväl på regional som nationell nivå Utveckla diskussionen om hur vi tillvaratar tillväxt och utvecklingspotentialen av den kommande fasta förbindelsen över Fehmarn Bält Förslag på insatser ledda av : Politisk studieresa för svenska riksdagens trafikutskott till Fehmarn Regionen. Ett viktigt tillfälle för dialog kring Fehmarn Bält-förbindelsens betydelse för Sverige och vikten av gränsöverskridande samarbeten kring infrastrukturplanering

5 5 (9) Riksdagsseminarium om Fehmarn-förbindelsens betydelse och vikten av gränsregional infrastrukturplanering och ökade investeringar i Skåne Representera STRING i samband med byggstart för Fehmarn Bält-tunneln Använda GREAT-projektet för kommunikation och påverkan för Skåne och STRING kring alternativa drivmedel. Strategisk kommunikation av projektet hanteras av projektets kommunikationsansvarig och projektledning Kick-off i Malmö för GREAT-projektet Anordna ett seminarium i anslutning till Almedalen, eller annan strategisk mötesplats, om hur vi i Sverige tillvaratar de samhälleliga effekterna av Fehmarn Bält-förbindelsen. Vilka nya samarbeten och arbetsstrukturer behövs? Vad betyder förbindelsen för regionerna och i slutändan för medborgarna? Insatser som genomförs av STRING-sekretariatet Att anordna ett Political Forum med Infrastruktur som tema Fortsätta arbetet för uppstart av ett regionalt Railway Corridor Forum som involverar svensk, danska och tyska regeringarna. Detta blir en regional version av de Corridor Forums som hålls på EU-nivå för TEN-T-korridorerna Arbeta för ökad STRING-närvaro i Bryssel. En konkret insats blir att anordna ett STRING Steering Group möte i Bryssel tillsammans med regionernas brysselkontor, som är viktiga kanaler för detta arbete Anordna ett seminarium i anslutning till Folkemödet om hur STRING tillvaratar de samhälleliga effekterna av Fehmarn-tunneln Bjuda in politiken i STRING till ett informellt möte i samband med Folkemödet eller Almedalen

6 6 (9) Kultursamarbete Kultur är en viktig social tillväxtfaktor, som vid sidan av ekonomisk tillväxt skapar grunden för en god levnadsstandard i vår region. Internationella undersökningar visar att samhällen där ett stort antal av invånarna deltar i kulturella aktiviteter har också en högre innovationskraft. Om STRING och vill stärka sin innovationsförmåga, vilket i sin tur är en mycket viktig ekonomisk aspekt för regional konkurrenskraft, bör vi prioritera kreativ kompetens och högt kulturdeltagande. Syftet med att fokusera på kulturområdet är att låta STRING som organisation facilitera ökat kultursamarbete i korridoren mellan Hamburg-Skåne. En del i detta är att identifiera gemensamma områden som är politiskt prioriterade hos medlemmarna för att exempelvis stimulera EU-projektutveckling. Sakområde och ansvarig inom : Kultur Skåne Detta vill STRING och uppnå under ordförandeskapet: Utveckla diskussionen om Kultursamarbete i STRING Identifiera gemensamma samarbetsområden Sammanföra kulturaktörer inom dessa områden för att stimulera internationella samarbeten och EU-projektutveckling Förslag på insatser ledda av : Under ordförandeskapet bör fokusera på följande: Arrangera minst ett möte för kulturpolitiker i STRING-geografin. På denna arena utvecklas en gemensam politisk inriktning som uttrycker visionen, relevanta arbetsområden och konkreta insatser för vidare samarbete. Inbjuda till minst ett nätverksmöte inom prioriterade områden för relevanta kulturaktörer i geografin för att diskutera gemensamma ambitioner och potentiella initiativ och projekt som går i linje med den politiska ambitionen i STRING. ser ett särskilt värde i att inom STRING fokusera på följande teman: - Digitalisering göra kulturen publik via digitala möjligheter - Kreativa näringar stödstrukturer (bygga kapacitet) och exportmognad - Film attrahera kapital och produktioner, talangutveckling Insatser som genomförs av STRING-sekretariatet med stöd av Etablera och kontinuerligt bjuda in till en plattform för kultursamarbete på tjänstemannanivå Lyfta kulturpolitiken som tema på ett Political Forum Vid intresse från aktörerna i STRING, anordna en kulturpolitisk konferens under Fehmarnbelt Days 2016

7 7 (9) Utveckling inom materialvetenskap och forskningsinfrastrukturer Forskning och utveckling är ett av de prioriterade områdena i STRING:s vision för Flera delområden i strategin är samtidigt högst relevanta för Skåne, t ex material- och livsvetenskaper, Clean Tech samt tillväxtmöjligheter kopplat till ESS och MAX IV. Syftet med att fokusera på forskning och utveckling med fokus på material och storskalig forskningsinfrastruktur är att använda STRING för att skapa politisk dialog kring frågorna och för att främja möten mellan relevanta aktörer i regionen. Sakområde och ansvarig inom : Näringsliv Skåne arbetar redan med en ökad dialog och gemensamma aktiviteter med Hamburg kopplat till materialområdet, ESS och MAX IV. Material och storskaliga forskningsanläggningar som utvecklingsområde ligger i linje med s innovationsområde smarta material. Redan idag finns samarbeten på tvärs i STRING-regionen, t ex samarbetet Science Link och utbyten mellan forskningsinfrastrukturen på DESY och MAX IV Laboratory genom samarbetsavtalet Röntgen-Ångström Cluster. Då regionerna i STRING, undantaget Hamburg, inte har ett officiellt mandat att driva forskningsfrågor är det viktigt att diskussioner på området tar utgångspunkt i behovet av näringslivspolitiska insatser. En relevant utgångspunkt för STRING:s Political Forum kan exempelvis vara vilka näringspolitiska insatser som behövs för att bygga upp innovationsmiljöerna runt storskalig forskningsinfrastruktur och dialog med nationella nivåer om hur vi bör arbeta med näringspolitiska och inte bara forskningspolitiska insatser. Med utgångspunkt i en sådan politisk diskussion kan regionernas och STRING:s roll tydliggöras och prioriterade insatser identifieras. Detta vill STRING och uppnå under ordförandeskapet: Inleda diskussionen om nödvändiga politiska satsningar omkring regionens forskningsinfrastrukturer, och STRING:s eventuella roll i detta Förslag på insatser ledda av : - Inbjudan av Katharina Fegebank, forskningsminister i Hamburg till bilateralt samtal 29 september och deltagande i Political Forum den 30 september - ESS-event i Bryssel under ledning av SEO, i samarbete med STRING-partners Insatser som genomförs av STRING-sekretariatet med stöd av - Forskning och utvecklingstema på Political Forum den 30 september Anordna en konferens med akademi, näringsliv och offentliga organisationer i STRING-geografin. Konferensen syftar till att diskutera behoven av regional utveckling kopplat till materialinnovationer och storskalig forskningsinfrastruktur - Prel. Arrangemang kring forskning och utveckling under FBD

8 8 (9) Preliminär tidplan Augusti-september 2015: Seminarium på Mötesplats Skåne STRING Steering Group telefonkonferens, 15 september Political Forum med tema forskning och utveckling, 30 september Nätverk för tjänstemannagruppen inom kultur Anordna en studieresa för svenska trafikutskottet till Fehmarn-regionen Uppstart av GREAT-projektet Oktober - december 2015: Anordna en vetenskaplig konferens kring smarta material i STRING-geografin Nätverksträff för tjänstemannagruppen inom kultur ESS-event i Bryssel, under ledning Skåne European Office, 16 november STRING Steering Group med tema Advisory Board, 19 november Gemensamt möte på tjänstemannanivå med Göteborg-Oslo samarbetet Januari maj 2016: Steering Group i Bryssel med tema ökad brysselnärvaro. Genomförs tillsammans med SEO och övriga EU-kontor. Political Forum med tema infrastruktur, ex. i Stockholm. Representera STRING vid byggstart av Fehmarn Bält-förbindelsen Nätverksträff för tjänstemannagruppen inom kultur Arrangera ett plattformsmöte för Kulturpolitiker i STRING-geografin Kick-off i Malmö för GREAT-projektet Juni september 2016: STRING Steering Group, på Bornholm eller Almedalen Arrangera seminiarum i Almedalen, eller annan strategisk mötesplats, om hur vi tillvaratar de samhälleliga effekterna av Fehmarn Bält-förbindelsen Arrangera seminarium på Folkemödet på Bornholm Bjuda in politiken i STRING till informellt lunchmöte på i Almedalen eller på Folkemödet Fehmarnbelt Days 2016 (FBD) i Hamburg september. Skåne lämnar över ordförandeskapet Political Forum med tema Kultur under FBD Prel. Kulturpolitisk konferens under FBD Prel. Arrangemang kring forskning och utveckling under FBD Budget och uppföljning Totalbudget för ordförandeskapet har beräknats till cirka 1 miljon kronor under 2015 och Kostnader inkluderar en projektanställd resurs på heltid under ett års tid samt kostnader för externa arrangemang, events och visst konsultstöd, exempelvis för kommunikation. Uppföljning av agendan sker i samband med ordinarie avrapportering till Regionala utvecklingsnämnden.

9 9 (9) En intern slutrapport för ordförandeskapet tas fram under hösten Rapporten ska presenteras för Regionala utvecklingsnämnden och användas i det fortsatta arbetet inom STRING.

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com

Den Skandinaviska Arenan, www.denskandinaviskaarenan.com BAKGRUND Beslut 18 november att ta fram ett «dokument/positionspapper/propagandamaterial» som översiktligt beskriver DSA:s viktigaste frågor att bevaka och påverka och som kan användas i den utåtriktade

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete

Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland - inriktning för samarbete VERSION 1.4 1 Bakgrund... 3 2 Därför Tyskland... 3 3 Syfte och mål... 4 4 Tematiska samarbeten... 5 4.1 Forskning och innovation...

Läs mer

Initiativtagare till projektet

Initiativtagare till projektet Initiativtagare till projektet Region Skåne LEADPARTNER Viktigt att visa på vårt engagemang i frågan. Viktigt att vara en Region som gör skillnad för omställning av transportsektorn. Ur Skånes regionala

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan

Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Policydokument för Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan Den Skandinaviska Arenan är ett politiskt samarbete för att knyta samman Öresundsregionen, Halland, Göteborg-Osloregionen*. Initiativet

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa

En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa En ny stark tillväxtkorridor i norra Europa OSLO STOCKHOLM KÖPENHAMN HAMBURG Öresund-Hamburg en ny stark tillväxtkorridor När den fasta förbindelsen under Fehmarn Bält står klar år 2021 binds ett nytt

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016

TRAFIKCHARTER GREATER COPENHAGEN & SKÅNE COMMITTEE. 12 oktober 2016 TRAFIKCHARTER 12 oktober 2016 I denna överenskommelse tecknas en gemensam vision för hur en välfungerande, stabil och hållbar infrastruktur kan bidra till att stärka rörligheten och skapa ekonomisk tillväxt

Läs mer

EU-projekt COINCO North II

EU-projekt COINCO North II 01054 1(6) TJÄNSTESKRIVELSE Josefin Selander, utvecklingsledare infrastruktur 035-179825 Datum Diarienummer 2011-08-31 RS110354 Regionstyrelsen EU-projekt COINCO North II Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Policy för Region Skånes internationella arbete

Policy för Region Skånes internationella arbete 2015-01-19 FÖRSLAG Per-Olof Persson Strateg internationella relationer Koncernstab kansli, Möten & Internationella relationer Tel: 040 675 32 26 / 0768 87 07 43 E-post: per-olof.persson@skane.se Policy

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE

ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE POSITIONSPAPPER INFRASTRUKTUR & TRANSPORT 2016 1 ETT ENAT SYDSVERIGE SKAPAR ETT STARKT SVERIGE Vi sex regioner i Sydsverige; Jönköping, Kronoberg, Kalmar,

Läs mer

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg

Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Ett modernt transportsystem mellan Öresundsregionen och Hamburg Oslo Stockholm Göteborg Malmö Köpenhamn London Amsterdam Hamburg Berlin Köln Paris STRING-KORRIDOREN SAMT KORRIDORERNA MOT OSLO OCH STOCKHOLM

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten

Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Diskussionsunderlag Utmaningar och förslag till samarbeten Vad säger OECD territorial reviews Vilket fokus har regionerna i pågående infrastrukturplanering Motiv och svårigheter vid utvecklad samverkan

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Godsstrategi - från mål till åtgärder

Godsstrategi - från mål till åtgärder Godsstrategi - från mål till åtgärder 1 Roadmap to a single European transport area Mål 2050 Ökad rörlighet med minskade utsläpp Inga fossildrivna fordon i städer 40% hållbara drivmedel för flyget 40%

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2017-08-18 Dnr 1702797 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden KrinovaMAT Ordförandens

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod:

VÄLKOMMEN! Soundingboard nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Kod: VÄLKOMMEN! Soundingboard 2.0 17 nov 2016 Alla är vi medskapare till framtidens innovationssystem. Incheckningsfråga under lunchen Vad ser du framemot idag? Logga in på www.menti.com Kod: 570 22 PROGRAM

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Genomförande av Värmlandsstrategin

Genomförande av Värmlandsstrategin PM Sida 1(5) Datum 2015-11-30 Dnr RV 2013-626 Enheten för kommunikation Malin Wikner, 054-701 10 77 malin.wikner@regionvarmland.se Odd Råberg, 054-701 10 97 odd.raberg@regionvarmland.se Enheten för regional

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008

NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE VERKSAMHETSPLAN FÖR ÅR 2008 Antagen av North Swedens ägarråd 19 december 2007 Innehåll Introduktion...3 1. Bakgrund...3 1.1 Historik...3 1.2 Mål...3 1.3 Organisation... 3 2.

Läs mer

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN

EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN EVENTSTRATEGI FÖR ÖRESUNDSREGIONEN Regionen OCH eventstrategin Öresundsregionen är med sina 3,8 miljoner invånare en av Nordeuropas mest betydelsefulla och dynamiska regioner. Det är viktigt att säkerställa

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Daniel Kronmann Handläggare 040-6753436 Daniel.Kronmann@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-11 Dnr 1503155 1 (5) Regionala utvecklingsnämnden ProNano kraftsamling för en

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Den skandinaviska arenan

Den skandinaviska arenan Den skandinaviska arenan I det 600 km långa stråket Oslo-Göteborg-Öresund bor idag ca 8 miljoner människor. Inom en radie av 300 km från Göteborg finns 50% av Skandinaviens industriella kapacitet. 1 SYFTE

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten

Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Koncernkontoret Regionala kollektivtrafikmyndigheten Anders Jönsson Tågstrateg Telefon: +46 40 675 30 24, +46 72 599 77 98 E-post: anders.e.jonsson@skane.se PROJEKTPLAN Datum 2015-10-26 1 (8) Tågstrategi

Läs mer

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan

BIOGAS SYD. - ett nätverk för samverkan BIOGAS SYD - ett nätverk för samverkan »Biogas Syd ska med nätverket som plattform vidareutveckla regionens position som ledande biogasregion i Sverige.« Biogas Syd Ett nätverk för samverkan Biogas Syd

Läs mer

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND

INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND INFRASTRUKTUR OCH BYUTVECKLING ÖRESUND IBUbroshyr.indd 2 2009-07-14 11:57:38 Infrastrukturen slutar inte vid nationsgränsen. Därför krävs ett samlat grepp kring vägoch järnvägssatsningar i Öresundsregionen.

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Strategi för internationellt arbete - remissvar

Strategi för internationellt arbete - remissvar SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-07-21 SN-2015/1199.109 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 378 05 johan.andersson@huddinge.se Socialnämnden Strategi

Läs mer

GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne

GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne GREAT ett projekt som möjliggör utbyggnad av citylogistic med elfordon! Britt Karlsson Green Region Skåne Initiativtagare till projektet Partners i projektet Projektets Syfte Att tillsammans med våra

Läs mer

Avdelningen för regional utveckling

Avdelningen för regional utveckling Avdelningen för regional utveckling Inger Sellers 040-6753266, 0768-870973 inger.sellers@skane.se Anna Liljehov 040-6753408, 0706-653408 anna.liljehov@skane.se Enheten för strategisk fysisk planering PM

Läs mer

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige 2016-01-11 RJL2015/2745 Nämnd för trafik, infrastruktur och miljö Regionsamverkan Sydsverige Förslag till beslut Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö föreslås besluta Godkänna bilagt förslag till

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne

Externa relationer. Koncernstab Kommunikation och Externa relationer. Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne Externa relationer Koncernstab Kommunikation och Externa relationer Presentation vid kommunledningskonferens i Skåne 20150522 Varför arbetar vi med externt påverkansarbete? Över 50% av alla beslut som

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

YTTRANDE. Datum 2016-06-02 Dnr 1601273. Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Regionstyrelsen Maria Lindbom Handläggare 040-675 32 30 Maria.Lindbom@skane.se YTTRANDE Datum 2016-06-02 Dnr 1601273 1 (5) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Betänkandet EU på hemmaplan (SOU

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30

E12 Atlantica. Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar. Slutrapport 2014-09-30 E12 Atlantica Ett innovativt och hållbart samarbete för effektiva transportlösningar Slutrapport 2014-09-30 NORWAY Luleå FINLAND Karleby St Petersburg Skellefteå Jakobstad Seinäjoki Lycksele Umeå Vasa

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer