Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre beskrivning av projektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre beskrivning av projektet"

Transkript

1 1 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre beskrivning av projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre är ett samverkansprojekt mellan FoU i Väst/GR, GR Planering och de fem GR-kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal och Tjörn. I projektet medverkar nyckelpersoner från samhällsbyggnad och äldreomsorg. ALE Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet som kan möta dessa behov. Det behövs fler bostäder som är attraktiva och möjliga att bo och leva gott i även på ålderns höst. Tanken är att projektet ska förbereda kommunerna på den utmaning som en åldrande befolkning innebär. Projektets grundidé är att utveckla en gemensam terminologi över sektorsgränserna och användbara undersökningsmetoder för att kartlägga äldres behov, preferenser och flyttmönster samt boendets kvaliteter. Det är också att utveckla samverkan samt integrera lärande och erfarenheter från olika kommuner, sektorer och brukarorganisationer. På så sätt kan kommunernas boendeplanering utgå från ett helhetsperspektiv samt goda och attraktiva boendemiljöer för äldre skapas. Projektets övergripande syfte är att utveckla metoder för att kartlägga information och kunskap som ger underlag för kommunernas strategiska boendeplanering för äldre. Projektet har delats upp i två delprojekt som tillsammans bildar en helhet:

2 Delprojekt 1 syftar till att genom samverkan över sektorsgränserna mellan äldreomsorg och samhällsbyggnad samt över kommungränserna, utveckla metoder för att undersöka äldres behov, önskemål och preferenser gällande sin nutida och framtida boendesituation. 2 Delprojekt 2 syftar till att genom samverkan över sektorsgränserna mellan äldreomsorg och samhällsbyggnad samt över kommungränserna, undersöka vad som är goda boendemiljöer och utveckla metoder för att praktiskt genomföra inventeringar av fysisk miljö inklusive bostadsbestånd. Gemensamt för båda delprojekten är att de också syftar till att utveckla metoder för samverkan över gränserna mellan kommunernas sektorer för samhällsbyggnad och äldreomsorg, samt regional samverkan över kommungränserna. Projektet Inte(GR)erad bostadsplanering pågår från maj 2011 till maj 2012 och finansieras av Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo Bra på äldre dar, som syftar till att stärka kreativitet, utveckling och nytänkande av bostäder och boendemiljöer för äldre.

3 Projektredovisning Ale kommun 3 Bakgrund till projektet Genom att delta i projektet kommer Ale kommun att kunna få förslag på olika planeringsunderlag för att få fram äldres behov och önskemål om sin boendemiljö. En gemensam framtagen planeringsmetod kan ge goda förutsättningar för kommunen att kunna planera strategiskt för äldres framtida boende i kommunen. Detta är något som kommunen är i behov av med tanke på den framtida befolkningsökningen i Ale. Nuläge Kommunen består av 8 tätorter med tillhörande landsbygd. Tätorterna är i huvudsak belägna längs med väg E45. Vision 2025 förespråkar en befolkningsökning på cirka personer fram till år 2025 vilket innebär en ökning med cirka 285 personer per år. Kommunen består till 63 % av småhus och 37 % flerbostadshus. Ale kommun har invånare (SCB ) 13,4 % av Ales invånare är mellan 65 och 79 år. 3,6 % är 80 år eller äldre.

4 4 Kommunalt bostadsbolag Det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen, äger totalt bostäder i kommunen fördelat på olika boendeformer och av dessa är cirka 38 % att anse som tillgängliga i den bemärkelsen att det finns tillgång till hiss eller att lägenheten ligger i markplan. Bostäder inom särskilt boende I Ale kommun finns det cirka 150 bostäder inom särskilt boende. Därutöver finns cirka 110 lägenheter i servicehus som hittills kräver biståndsbeslut om särskilt boende. Vid beslut om särskilt boende erbjuds personen en ledig bostad oavsett eget önskemål om ort, d.v.s. att behovet styr före geografiskt önskemål. Under 2010 och i inledningen av 2011 fanns en större efterfrågan än tillgång på särskilt boende. Under senare delen av 2011 och 2012 har behovet minskat och i dagsläget finns ingen kö. Hittills finns det inget trygghetsboende i Ale kommun. Syfte och metod I projektet har vi valt att arbeta med Nödinge som är en av kommunens två huvudorter med bra utbyggd samhällsservice och plan terräng. I Nödinge bor invånare (SCB ) och av dessa är 16,8 % över 65 år. På Södra och Norra Klöverstigen i Nödinge finns också ett av de större områdena i kommunen som mestadels består av flerfamiljshus. Syftet med enkätundersökningen var att ta reda på hur personer över 65 år ser på sitt nuvarande och framtida boende. Två områden i Nödinge valdes ut på grund av att det bodde en stor andel personer som var över 65 år där och att områdena låg en bit ifrån centrum. Syftet med inventeringen var att få en bild av tillgängligheten i ett representativt område nära centrum i Nödinge där antalet boende över 65 år var stort. Inventering Norra Klöverstigen 3-17 Enkätundersökning Område 2 Enkätundersökning Område 1 Nödinge tätort med omgivningar

5 Enkätundersökning 5 Område 1 som innefattar Häroldsvägen, Sabbatsvägen och Törnevägen byggdes i mitten av 1970-talet är beläget cirka 2 km gångväg till Ale Torg och är kuperat. Bebyggelse vid Törnevägen Område 2 med adress Lövängsvägen, Daggkåpevägen, Blåeldsvägen, Tätörtsvägen, Pilörtsvägen, Ängarnas väg, Malörtsvägen och Bolmörtsvägen är förhållandevis okuperat och ligger cirka 1,5 km från centrum. Bebyggelse utmed Lövängsvägen Enkäterna Förväntningar på det framtida boendet skickades sammanlagt ut till 87 personer fördelade på dessa två områden. Enkäterna innehöll både frågor om deras nuvarande boende ur tillgänglighetssynpunkt och frågor om hur och var de skulle vilja bo i framtiden, (Förväntningar på det framtida boendet, se bilaga 1). Enkätundersökning Resultat Vissa frågor i enkäten har besvarats med fler än ett alternativ eller inte alls, där av stämde inte alltid antalet svar per fråga med totalt inkomna enkätsvar. Av de 87 utskickade enkäterna fick vi svar från 81 personer vilket ger en total svarsfrekvens på 92 %. I huvudsak var de som svarade på enkäterna mellan år, endast sex personer var över 75 år. Huvuddelen var sammanboende, endast fem personer var ensamboende och förutom 4 personer så hade alla bott i sina bostäder över 11 år. Endast två personer hade hjälp från hemtjänst. De flesta upplevde inte tillgängligheten inom hemmiljön/närområdet som ett problem men några påtalade bristande snöröjning, trappor, nivåskillnad och belysning som försvårande faktorer. På frågan om hur de transporterar sig till service svarade 80 % att de använde sig av egen bil. Nuvarande kollektivtrafik på Norra Kilandavägen går endast några turer på morgon och eftermiddagen. I samband med att den nya infrastrukturen med pendeltågstrafik startas upp i december 2012, förväntas att en ny buss gå genom Nödinge till/från stationen i högtrafiktid, vilket kan förändra synen på tillgängligheten. Oavsett avstånd till centrum och nivåskillnad så skiljde sig inte svaren åt mellan områdena.

6 En person planerar att flytta inom ett år och nio personer har aldrig tänkt flytta från sin bostad. En övervägande andel har inte tänkt flytta inom de närmsta åren. På frågan om framtida boendeform svarar cirka hälften att de vill bo i småhus/radhus och andra hälften i flerbostadshus. Önskemål om upplåtelseform var jämnt fördelade över hyresrätt, bostadsrätt, eget boende och kooperativt boende. Alternativet trygghetsboende fanns också med i enkäten med beskrivningen som ett boende anpassat för äldre. Endast 15 personer uppgav att denna boendeform var ett framtida alternativ. Flertalet föredrar hiss framför boende på markplan. Flertalet, 66 %, vill helst bo kvar i Nödinge även i framtiden exempelvis Trollevik, BoKlok-husen på Klockarevägen och Backaområdet eller andra centrala lägen. 6 En sammanställning av sista frågan (16) på enkäten redovisas nedan. 16. Om du skulle flytta till ett nytt boende, hur viktigt är då: Inte alls viktigt Inte särskilt viktigt Ganska viktigt Mycket viktigt Ingen åsikt Attraktiv närmiljö Närhet till affärer och annan service såsom dagligvarubutik, apotek, bank Att den nya bostaden ligger i ett område där det bor folk i olika åldrar Att den nya bostaden ligger i närheten av där du bor idag Att den nya bostaden ligger i närheten av dina vänner och anhöriga Närhet till kollektivtrafik Trygga utemiljöer Närhet till sociala mötesplatser såsom samlingslokaler, föreningslokaler, caféer, bibliotek m.m. Att den nya bostaden är tillgänglighetsanpassad Att du får lägre boendekostnader Att din boendekostnad inte blir högre än den är idag En övervägande del av de svarande anger att följande faktorer är mycket viktigt vid val av ett framtida boende: Attraktiv närmiljö Närhet till affärer och annan service såsom dagligvarubutik, apotek, bank Närhet till kollektivtrafik Trygga utemiljöer Att den nya bostaden är tillgänglighetsanpassad Att din boendekostnad inte blir högre än den är idag

7 Bostadsinventering 7 Norra Klöverstigen Ortofoto över Nödinge Vi valde att inventera ett flerbostadshus på Norra Klöverstigen i Nödinge där andelen personer över 65 år var hög. Då de flesta husen som ägs av det kommunala bostadsbolaget AB Alebyggen är likartade i området, kan detta hus anses vara representativt för hela området. Majoriteten av området består av flerfamiljshus och antalet ansökningar om bostadsanpassning är stor. Området är beläget nära centrum och service så som mataffär, apotek och bibliotek. I Nödinge har cirka personer hjälp av hemtjänsten varav de flesta bor i detta område där också ett av kommunens servicehus är beläget. I samtal med biståndshandläggare för äldreomsorgen i området framkommer att det finns en ensamhetsproblematik i Nödinge som inte återfinns på samma sätt jämfört med t.ex. Alafors och Nol. Handläggarens teori är att Nödinge är mer av en inflyttningsort än vad de andra orterna är. Denna ensamhetsproblematik gör att man i större utsträckning efterfrågar sociala mötesplatser. Två representanter från projektgruppen gjorde en yttre inventering av flerbostadshuset med hjälp av inventeringsverktyget T- märkning. De tittade på hur utemiljön såg ut, var soprum och tvättstugor fanns och avstånd dit, om det fanns hiss, trappsteg i entrén m.m. Entré Gemensamt soprum

8 8 Trappa ner till gemensam tvättstuga Förråd och laddningsplats till permobil Gemensam uteplats För att se på den inre tillgängligheten så inventerade personal från hemtjänsten några lägenheter där de hade vårdtagare och undersökte bland annat tillgängligheten till balkong/uteplats, badrummens rymlighet och utrymme för egen tvättmaskin i lägenheten. De boende framförde ett fåtal önskemål om förbättringar av tillgängligheten i anslutning till lägenheten men annars var de generellt nöjda med sitt boende idag (se bilaga 2). Bostadsinventering Resultat Yttre inventering + Breda entrédörrar - Hiss saknas + Inga nivåskillnader till entrén - Långt till soprum och tvättstuga + Tillgänglig entré med bil - Ingen porttelefon + Bra belysning - Kontrastmarkering saknas + Utrymme fanns för rullator i trapphuset - Långt till tvättstuga i källarplan med trappor + Nära till kompost - Tunga ytter-/soprumsdörrar + Gott om sittplatser på innergården - Automatisk dörröppnare saknas + Många papperskorgar och cykelställ - För kort ledstång i förhållande till trappan När det gäller den yttre inventeringen så innebär avsaknaden av hiss att endast lägenheterna på markplan är tillgängliga. En annan stor nackdel är att både soprum och tvättstuga låg en bit bort från entréerna. Tvättstugan låg dessutom i källaren, endast tillgänglig via trappor i ett annat hus. Dörrarna till soprummen var tunga och saknade automatisk dörröppnare vilket försvårar att självständigt kunna sköta sophanteringen. Fastighetsägarna har satt upp belysning vid gångvägar, klippt häckar och ställt ut parkbänkar m.m. för att skapa trygga sociala mötesplatser. Ytterdörr/trapphus Uteplats/balkong

9 Inre inventering + Goda passagemått till balkong/uteplats - Nivåskillnad till balkong/uteplats + Utrymme för tvättmaskin i badrum finns - Höga trösklar till badrum + Upplevd trygg miljö - Trångt i badrummet 9 Den inre inventeringen som hemtjänstpersonalen gjorde genomfördes hos 3 personer. Följande åtgärder stod på de boendes önskelista om förbättringar av den inre tillgängligheten: Byte av vridkranar Hiss Lägre trösklar till balkong/uteplats Byte av altandörrens handtag (för trögt) När det gäller sociala mötesplatser så erbjöd servicehuset, som är beläget inom samma område, ett flertal aktiviteter såsom snickeri, handarbete och läsecirkel samt fika. Det finns även en bastu inom området där de boende kan träffas. Anslag på olika sociala mötesplatser inom området Det finns möjlighet för de boende i området att sätta upp sig på kö för en lägenhet antingen i markplan eller i ett av de hus inom bostadsområdet som har hiss. Sammanfattningsvis skulle ett flertal av önskemålen från de boende ha kunnat åtgärdas med ganska små insatser från fastighetsägarens sida eller via bostadsanpassning för att öka den inre tillgängligheten. Men på det stora hela var de ändå nöjda med sitt boende.

10 Slutsatser från våra undersökningar 10 Man är för ung när man är år för att planera för sitt framtida boende Ekonomin är en avgörande faktor Ett blandat utbud av tillgängliga bostäder är att föredra även när man blir äldre Attraktiv närmiljö, närhet till service och kollektivtrafik, trygga utemiljöer är viktiga faktorer att ta hänsyn till vid en framtida planering och upprustning av befintliga bostadsområden Tillgängligheten vid nybyggnationer är mycket viktigt Ett otillgängligt samhälle och bostäder skapar onödiga kostnader för hemtjänst Att bygga och driva ett särskilt boende innebär stora investerings- och driftskostnader för kommunen Utvecklingen går mot att äldre personer väljer att bo kvar så länge som möjligt hemma med stöd av hemtjänst och tekniska hjälpmedel och därmed minskas behovet av särskilt boende Kommunen bör därmed stimulera utökad tillgänglighet i det befintliga bostadsbeståndet genom ägardirektiv i kommunala bostadsbolag och stimulans/bidrag till privata fastighetsägare Reflektioner kring arbetsprocessen Efter att vi analyserat svaren från enkätundersökningen visade det sig att vi kanske skulle ha vänt oss till åldersgruppen 75 år och äldre för att få en bättre bild av önskemål om framtida boende och ett säkrare planeringsunderlag. Det visade sig att åldersgruppen år inte har tänkt flytta från sitt nuvarande boende inom den närmsta tiden. Kommunen uppfattade en större vilja från pensionärsföreningen att få medverka och påverka projektet i en större omfattning än vad som var sagt, vilket säkert varit positivt. Projektet har tagit mycket mer tid än vad som var sagt från början och det känns som om projektet har utökats under tidens gång med möjligheter att delta i ett flertal olika forum som nätverksträffar, seminarier, utvärderingar m.m. Dessutom har alla mailutskick med information varit svårt att hinna ta del av. Det svåraste med projektet har ändå varit att få tiden att räcka till att samordna mötestillfällen och sammanställa underlaget mellan de olika sektorerna. Vi har fått viktiga lärdomar från de övriga kommunerna i projektet som vi kan ha med oss i fortsättningen. Samarbetet över sektorsgränserna har varit mycket roligt och lärorikt och vi har fått bättre insikt om varandras verksamheter. I kommunen har en ny boendeutredning påbörjats där vårt material kan utgöra en del av underlaget.

11 Hur går vi vidare? 11 Än så länge har inte samverkan mellan samhällsbyggnad och vård/omsorg påverkat vårt arbetssätt men efter redovisning och förhoppningsvis beslut i respektive nämnder kan troligen ett fortsatt samarbete ske. Ansvarig nämnd/er? Nytt område? Delvis annan metod? Enkätfrågor till annan åldersgrupp, kanske 75 år och uppåt? Kartinventering av åldersgrupper och bostadsbestånd? Samarbetsformer? Involvera det kommunala pensionärsrådet (KPR) i framtida projekt? Vad vet vi om framtiden? Kan vi öka kraven på exploatörerna? Vad kan vi påverka? Investeringar för tillgänglighet kontra bostadsanpassning/särskilt boende? En preliminär uppskattning är att fram till år 2025 ökar andelen 80+ med cirka 665 personer i Ale kommun. Utmaningen består i att erbjuda tillgängliga och attraktiva bostäder så att alla kan bo bra på äldre dar. Ale kommun/arbetsgruppen Ann-Sofie Borg och Hanna Hogström, Sektor Arbete, Trygghet och Omsorg Linda Karlsson, Sektor Kommunstyrelsen Ann-Marie Carlsson, Sektor Samhällsbyggnad

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre 2012-05-09 Samverkansprojekt FoU i Väst/GR Göteborgsregionen (GR) Härryda kommun Ale kommun Kungälv kommun Mölndal kommun Tjörn kommun Pågår maj 2011 maj

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre? Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen

Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre? Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen Hur kan vi tillsammans planera för morgondagens äldre? Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre ett samverkansprojekt i Göteborgsregionen 1 Innehåll Goda boendemiljöer för äldre en utmaning för

Läs mer

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(10)

PROTOKOLL Kommunala Pensionärsrådet 1(10) 1(10) Plats och tid: C-salen, Medborgarhuset Alafors Kl. 13:00 16:00 Beslutande: Boel Holgersson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Rolf Gustavsson Kommunstyrelsen

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering

Inte(GR)erad bostadsplanering Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Workshop kring goda och attraktiva boendemiljöer för äldre 8 september 2011, Aschebergska Eken, Lillhagsparken 1 Ett gott och attraktivt boende för äldre

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå

Bostäder för äldre. En planeringsmodell från Luleå Bostäder för äldre En planeringsmodell från Luleå Jag kommer att ta upp Vikten av att se utanför boxen Vem i kommunen som äger frågan Att tillgängliga bostäder minskar behovet av särskilt boende Hur inventering

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre

Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Bifrostområdet i Mölndal Lotta Malm Enhetschef Vård- och omsorgsförvaltningen Maria Sexton planarkitekt Stadsbyggnadskontoret Mölndal i korthet ~61 000 invånare

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Kvalitativ studie

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Kvalitativ studie 2015-08-28 Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus Kvalitativ studie Samhällsbyggnad Projektledning Karin Degerfeldt Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus kvalitativ studie 1 Bakgrund Skellefteå

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD)

Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) Planerade trygghetsboenden i Solna Samuel Klippfalk, kommunalråd (KD) 2016-11-29 Agenda Solna stad i korthet Solna stads första trygghetsboende tankar kring utformning och funktion Upplägg kring trygghet

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg

Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg Planering av äldres boende utifrån samhällsplanering och äldreomsorg eller Hur kan kommunen påverka bostadsplaneringen? Och vilka konsekvenser får det för tillgången på bostäder för äldre? Fil dr Lisbeth

Läs mer

Social hållbarhet. Thomas Österberg

Social hållbarhet. Thomas Österberg Social hållbarhet Thomas Österberg Hållbarhetsavdelningarna Arbetar på uppdrag av KS Leder arbetet med att ta fram policyer, riktlinjer, program och planer i linje med politikens ambitioner Skapar förutsättningar

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014

Åtgärdsplan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2012 2014 Godkänd av kommunstyrelsen 2013-06-20 splan för Bostadsprogram för Falu kommun 2 I åtgärdplanen redovisas de åtgärder som bedöms behöva genomföras under

Läs mer

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5

Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 / Enkätsvar från åldrarna 65+ Sidan 1 av 5 Ålder 65-69 år 31.1% (201) 70-74 år 30.4% (197) 75-80 år 20.7% (134) 80-85 år 16.7% (108) Ej svarat 1.1% (7) Kön Kvinna 50.2% (325) Man 44.7% (289) Ej svarat

Läs mer

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder

Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Omsorgsförvaltningen 1(5) Datum 2008-02-28 Handläggare Jerry Karlsson Omsorgsnämnden Bo för att leva seniorbostäder och trygghetsbostäder Inledning Regeringskansliet, Socialdepartementet har inbjudit Landskrona

Läs mer

Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre. Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB

Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre. Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB Slututvärdering Projekt Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Cornelia Björk Contextio Ethnographic AB Innehåll 1. Introduktion... 3 1.1 Projektets bakgrund, syfte och upplägg... 3 1.2 Utvärderingens

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen

Bo bra hela livet. Barbro Westerholm. Äldreboendedelegationen Bo bra hela livet Barbro Westerholm Varför en utredning om äldreboenden? Bristen på platser i särskilda boenden När hemmets borg blev ett fängelse Den röda tråden i utredningen Vi lever inte för att bo.

Läs mer

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Kungälvs Kommun

Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Kungälvs Kommun Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Kungälvs Kommun Projektredovisning Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre beskrivning av projektet Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Projektredovisning Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre

Projektredovisning Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Projektredovisning Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre September 2012 FoU i Väst/GR Sara Nordenhielm, Katarina Idegård & Lisbeth Lindahl Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 English

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige

Bostadsprogram för Falu kommun Antaget av kommunfullmäktige Antaget av kommunfullmäktige 2011-06-09 2 INLEDNING Varför ska kommunen ha ett bostadsförsörjningsprogram, eller Bostadsprogram för Falu kommun, som det här dokumentet kallas? Det är inte bara det att

Läs mer

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar

Goda exempel från hela landet. Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Goda exempel från hela landet Pågående projekt i Bo bra på äldre dar Mängder med goda idéer Tomas Lagerwall, samordnare. Välkommen till en spännande läsning om hur vi kan få fram bra bostäder och boendemiljöer

Läs mer

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen

Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Boendeplanering med perspektivet på Göteborgsregionen Strukturbilden för Göteborgsregionen mål att styra mot uthållig tillväxt och hållbara strukturer Per Kristersson, Göteborgsregionens kommunalförbund

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå

Wikman-konsult AB. Bosta der fo r a ldre. Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå Wikman-konsult AB Bosta der fo r a ldre Utvecklingsarbete för tillgängligt boende i Skellefteå November 2012 1 Innehåll 1. BAKGRUND... 2 1.1. Prognos över äldreutvecklingen... 2 1.2. Inventering av tillgänglighet

Läs mer

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar

Information om uppsökande verksamhet för 80-åringar 1 (7) Datum 2016-12-05 Diarienummer SN 2016-129 Handläggare Christina Nilsson Direkttelefon 0380-51 85 07 E-postadress Christina.nilsson@nassjo.se Socialnämnden Information om uppsökande verksamhet för

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Förslag till Vision Järva 2030

Förslag till Vision Järva 2030 ÄLDREFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DPLNR 106 DNR 255/2008 SID 1 (5) 2008-09-29 Handläggare: Lars B Strand Telefon: 508 36 205 Till Äldrenämnden den 14 oktober 2008 Äldreförvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

En enkätundersökning av boendes värderingar

En enkätundersökning av boendes värderingar En enkätundersökning av boendes värderingar Bostadsstiftelsen Signalisten och Hyresgästföreningen Solna 2010-11-03 Sammanfattning Vi har i följande rapport redovisat resultatet av den enkät Hyresgästföreningen

Läs mer

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi

Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Bättre boende för äldre och anhöriga med gemenskap, tillgänglighet & välfärdsteknologi Ulrica Björner Senior Göteborg Marianne Hermansson Senior Göteborg Gammal och fri Göteborgs stad har påbörjat ett

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre

Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Ekonomisk analys av projektet Gôrbra för äldre Charlotte Karlsson charlotte.karlsson@se. pwc.com 010-212 46 50 Bakgrund - Vad är Gôrbra för äldre? - Fakta om fastigheterna 2 Om Gôrbra för äldre Försöksområdesprojekt

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Yttrande över motion om rätt till boende

Yttrande över motion om rätt till boende Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-10 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: Sandra.Odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:263 20354 Yttrande över motion om rätt till boende Förslag till beslut 1. Social- och

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade.

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Hjo 2014? I Hjo svarade 73 personer, vilket är 71,6% av de tillfrågade. Andel positiva svar* inom området kontakter med kommunen * staplarna visar andel svarande i

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath

Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Martina Boström och Kaj Granath Det åldersbeständiga boendet Ett samarbetsprojekt mellan JTH och HHJ, finansierat av Smart Housing Småland Demografi och byggande i Sverige

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18

BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 BOSTADSPOLITISK STRATEGI reviderad och antagen av Kommunfullmäktige 2012-12-18 Innehållsförteckning Bostadspolitisk strategi... 4 Förutsättningar och behov... 5 Strategier Boendeplanering utifrån befolkningsstrukturen...

Läs mer

Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars Sammanställning av grupparbeten

Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars Sammanställning av grupparbeten Temaförmiddag om mellanboendeformer 24 mars 2017 Sammanställning av grupparbeten Innehåll Inledning 3 Om du skulle flytta från ditt nuvarande boende hur skulle du då vilja bo? 4 När kommunen planerar för

Läs mer

Projektredovisning. Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre. Mölndals stad April 2012

Projektredovisning. Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre. Mölndals stad April 2012 Projektredovisning Inte(GR)erad bostadsplanering med fokus på äldre Mölndals stad April 2012 Stadsbyggnadskontoret Maria Sexton Planarkitekt Vård och omsorg Lotta Malm Enhetschef Inte(GR)erad bostadsplanering

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås

Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås Boendestrategier för äldrelivet I Alingsås 1 Bakgrund och syfte - De samhällsekonomiska konsekvenserna av denna utveckling riskerar att äventyra kommunens ekonomi. - Äldreboendedelegationens rapport har

Läs mer

Varför flytta till en trygghetsbostad

Varför flytta till en trygghetsbostad Varför flytta till en trygghetsbostad och vad bidrar till tryggheten? Lisbeth Lindahl Seminarium Trygghetsboende ett samarbete mellan kommun och fastighetsägare 7 maj 2015 Bakgrund Andelen äldre ökar i

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Bengtsfors Överskott Underskott Överskott Dals-Ed Balans Underskott

Läs mer

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn

15-01-17. hem ETT. sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn 15-01-17 hem ETT sammanställning workshop#1 kulturhuset Delta, Skärhamn innehåll Workshop#1: Organisering & innehåll Sammanfattning av workshopen Diskussion/slutsatser 3 4-6 7 Organisering & innehåll Workshop

Läs mer

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017

En tillgänglig stad för alla. En tillgänglig stad för alla. 22 juni maj 2017 En tillgänglig stad för alla En tillgänglig stad för alla 22 juni 2017 22 maj 2017 Andreas Johansen, Maria Bernström Printz Utvecklingsenheten, Birgitta Thielen, Fastighetskontoret Maria Printz Utvecklingsenheten,

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten

Bostadsmarknaden i Östergötland Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bostadsmarknaden i Östergötland 2011 Sofia Bergvall Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Program 9.00 9.10 Välkomna! (Magnus Holgersson, lst) 9.10 9.40 Läget på bostadsmarknaden i länet (Sofia Bergvall,

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, göteborg 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet,, 2003 2015 (procent) Hos föräldrar 19 21 19 23 22 24 21 Tabell

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson

Bilaga #2 Enkätsammanställning. Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson Bilaga #2 Enkätsammanställning Bilaga till rapport, Omvandla och involvera! Freija Frändberg & Maria Johansson 1 Enkäten För att få ett större underlag och kunskap kring ungas prioriteringar och önskemål

Läs mer

Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun

Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 2014-01-16 Remissversion Strategiskt program för boendeplanering Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Hyresgästundersökning

Hyresgästundersökning 1 Hyresgästundersökning Enkäten innehåller frågor inom ett antal delområden. De flesta frågorna är utformade som påståenden. För varje påstående ombeds du att markera ett alternativ på en skala från 1

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Nordanstig

Bo bra på äldre dar i Nordanstig Bo bra på äldre dar i Nordanstig EN SAMMANSTÄLLNING AV BESLUTSUNDERLAG OCH FÖRSLAG AV BERITH DANIELSSON Hej, Mitt namn är Berith Danielsson och jag är projektledare för projektet Bo bra på äldre dar i

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02

Kommunanalys. Del 2 Höganäs. Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström. Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 2009-10-02 Kommunanalys Del 2 Höganäs Grupp 13 Åsa Hansson Isabella Lundgren Jimmy Lundström Kristina Nilsson Lina Persson VFTF01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Syfte och bakgrund... 3 Metod... 3 Analys av kommunval...

Läs mer

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre

Äldres boende områdesfakta. Antal personer 65 år och äldre Äldres boende områdesfakta Antal personer 65 år och äldre Syfte med delprojektet/strategin Utveckla en modell för att beskriva äldres boende i såväl stadsdelar som delområden i staden Underlag för fördjupade

Läs mer

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre

Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre Fyra projekt för gemenskap, tillgänglighet och ny teknik - gör ett gôrbra boende för äldre fyra projekt och elva delprojekt Göteborg, Norrköping och Västerås är tre städer som har försöksverksamhet inom

Läs mer

Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB. September 2015

Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB. September 2015 Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB September 2015 Kontakt För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga i projektet. Daniel Nilsson 08-35 43 47 / 073-917

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 214 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Äldres boende områdesfakta

Äldres boende områdesfakta Äldres boende 213 - områdesfakta Statistiken presenteras för hela Göteborg, stadens 1 stadsdelsnämndsområden samt 96 primärområden I Äldres boende hittar du statistik som beskriver befolkningen 65 år och

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden

Bostadsmarknadsenkäten 2014 Del 1 Läget på bostadsmarknaden 2. Hur bedömer ni för närvarande kommunens bostadsmarknadsläge? I kommunen som helhet På centralorten/ i innerstan I kommunens övriga delar Ale Underskott Underskott Underskott Alingsås Underskott Underskott

Läs mer