Så vill vi förändra Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vill vi förändra Region Skåne"

Transkript

1 Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se

2 Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur sid 9 Inledning regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens verksamheter fungerar. Någon föds på kvinnokliniken, varje dag föds 41 personer i Skåne. Någon läser tidningen på Pågatåget, resor görs dagligen med Skånetrafiken. Ett barn tar bussen med sin mamma till läkaren, läkarbesöken i Skåne är om dagen människor har regionen som arbetsplats och sjukhuset i Lund är Skånes största arbetsplats. En häftig värld där vi lever våra liv tillsammans. De regionala verksamheterna har förändrats mycket under de senaste åren. Många har fått vänta vid akutmottagningen, oroliga och arga. Andra har stått på ett stillastående tåg eller svurit åt de höjda biljettpriserna. Men det som vi framförallt har märkt av är den nya, kalla vardagen som bygger på girighet och individualism. En vardag som mer och mer består av tidsödande val av olika vårdinrättningar, ja allt som man över huvud taget kan tänka sig. Skattepengar som går till privata vinster, skyhöga avgångsvederlag och aktieutdelningar. Privatiseringen har i sin tur inneburit en uppsplittring av samhället. Vi upplever eller läser om kriser på sjukhusen, ökad rasism i vardagen, stopp i tågtrafiken och snabbare klimatförändringar. Men allt oftare ser vi också hur politikerna skjuter över ansvaret på chefer och tjänstemän. Politikernas viktigaste uppgift är att vilja, men om viljan är att slippa ta ansvar eller att sälja ut gemensam egendom, förlorar politikerna sin roll. Vänsterpartiet vill ta ansvar för att skapa en bättre region för samtliga invånare i Skåne. Det är dags att stå upp för solidaritet och medmänsklighet för det går att förändra. Vi vill att alla i hela regionen ska ha samma möjligheter, för det krävs stora förbättringar och mycket resurser. Med det här programmet visar vi hur vi kan förändra Skåne till det bättre på kort och långt sikt. Vänsterpartiet Region Skåne 2

3 Sjukvård Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet att den skånska sjukvården ska drivas genom ett skattefinansierat system fritt från kommersiella intressen. Det är det bästa sättet att driva sjukvård som är lika för alla. Medellivslängden bland skåningarna varierar väldigt beroende på inkomst och härkomst. Den skillnaden vill Vänsterpartiet jämna ut med en solidarisk sjukvård. I dag är den skånska sjukvården i kris med personal som flyr från sina arbetsplatser och en underbemanning som har bidragit till flera dödsfall. Om tio år ska alla människor i Skåne ha samma möjligheter till sjukvård och skillnaden i medellivslängd vara obefintlig. Detta lyckas vi med genom att återta vård i offentlig regi, vi stoppar möjligheten till vinstuttag i skattefinansierade verksamheter och vi ser till att vårdcentraler finns för alla människor i hela Skåne. Särskilt där behoven är som störst. Kvinnors ohälsa i främsta rummet Kvinnor lever i genomsnitt fyra år längre än män. Men de fyra åren fyller de med mer arbete än männen därför att kvinnor arbetar både på sitt jobb och när de kommer hem. Kvinnors halter av stresshormoner ökar när de går hem från jobbet samtidigt som männens minskar. Det beror på att kvinnor tvingas ha hemmet som sin andra arbetsplats. Kvinnor tar i dag i större grad på sig omvårdnadsarbete och de känner större ängslan och oro. Vänsterpartiet vill hitta och föreslå åtgärder kring ojämställdheten i det obetalda arbetet inom vård och omsorg. Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön. Enligt Sveriges kommuner och landsting, skl, drabbas kvinnor i dag av kvalitetsbrister i högre utsträckning än män. Kvinnor drabbas också i högre grad av biverkningar från läkemedel eftersom många tester av läkemedel utförs på män. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem och måste både belysas och erkännas för att kunna elimineras. Ett sätt att komma åt problemet är att utbilda vårdpersonal i att se tecken på våld i nära relationer. Därför ska Region Skåne i framtiden driva en genusoch könsspecifik forskning och utbildning. I dag har sjukvården tydliga klasskillnader. Grundskoleutbildade Vänsterpartiet Region Skåne 3

4 Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar söker inte sjukvård i samma utsträckning som högskoleutbildade trots att det är de med lägst utbildningsnivå som i högre grad lider av ohälsa. Det är också de med tunga jobb som har behov av sjukvård till följd av förslitning. Region Skåne ska bli bättre på att nå den grupp som har behov av vård genom ett bättre hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande insatser. Ett sätt är att ha en sjukvårdsrådgivning som är fullt bemannad med utbildad personal. Kunskap krävs också för att förstå skillnader i ohälsa mellan klass, kön och etnicitet. Därför ska personal i regionen utbildas i att förstå de skillnaderna. Eftersom ohälsa slår olika mot olika grupper i samhället måste vården också styras åt rätt håll. Där behovet är störst ska också mest resurser satsas. Hälsofrämjande arbete genomförs också via sociala reformer. På kort sikt innebär det att pengar måste satsas, men på lång sikt är det ekonomiskt lönsamt, då vi får en mer välmående befolkning som kräver mindre sjukvård. Bra sjukvård kräver ny politik I Region Skåne finns en pågående sjukvårdspolitisk katastrof nämligen sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar. Den högspecialiserade vården ska vara väl förankrad inom verksamheterna, fördelad mellan sjukhusen och grundad på genomgripande, forskningsbaserade analyser. Skånes universitetssjukhus ska vara en arbetsplats som lockar till sig nya medarbetare och forskare. I dag är situationen den motsatta och den utvecklingen måste stoppas. Skånsk sjukvård är i dag utsatt för en flyttkarusell som i många fall inte är demokratiskt förankrad. Inom regionen finns förvaltningsreformen Skånevård 2.0. Den har skapats utan kontakt med personal och fackliga organisationer i demokratisk ordning. Det står i rak motsats till vad vi står för. Vänsterpartiet vill behålla samtliga skånska sjukhus och ge varje sjukhus sin egen ledning med ansvar för personal och utvecklingsarbete, beslut om verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Uppgörelsen Skånsk Livskraft vård och hälsa som Vänsterpartiet Region Skåne 4

5 Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök ligger till grund för sjukhusstrukturen bör ses över. Fördelningen mellan sjukhusen kan se annorlunda ut än vad den gör i dag. Läkarbesök ska vara gratis Grundbulten i den skånska sjukvården är primärvården. Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök. Det är hos vårdcentralen större delen av befolkningen ska få sin sjukvård. Både när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna ska få ett bredare uppdrag för att kunna jobba mer med sjukdomsförebyggande insatser. För att lyckas krävs mer resurser och bredare kompetens vilket vi vill tillföra. Hyrläkare används regelbundet inom primärvården och vi vill att de ska ersättas med läkare anställda i regionen i vår egen läkarpool. I dag tvingas vårdcentraler att konkurrera med privata aktörer vilket gör det svårare att nå dem som har störst behov av vård. Lagen om valfrihet (lov) ger möjligheter för privata aktörer att skapa en marknad som i grund och botten inte gagnas av att vara just en marknad. Sjukvård blir inte bättre av att konkurrensutsättas och därför jobbar Vänsterpartiet i riksdagen för att lagen ska avskaffas. Psykiatrin och primärvården behöver komma varandra närmare. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna och ungdomsmottagningarna ska bli bättre på att möta människor som söker hjälp på grund av psykisk ohälsa och i vården av unga måste kompetensen om självskadebeteende öka. Psykiatrin ska vara lika enkel att nå oavsett om problemen är milda eller tunga. Därför behövs en psykakut som är öppen dygnet runt. Hela tänder ska inte vara en klassfråga Friska tänder är bästa sättet att få en bra tandvård. Det kan låta bakvänt men det är människor med friska tänder som har bäst tillgång till tandvård i dagsläget. Lagen om valfrihet har gjort att den skånska tandvården har splittrats men Vänsterpartiet vill att människor ska kunna besöka tandläkaren där de bor. För att det ska kunna bli verklighet krävs kliniker i hela Skåne och möjlighet att ta sig till sin närmaste klinik med hjälp av kollektivtrafik. Små enheter ska inte behöva ha krav att bära Vänsterpartiet Region Skåne 5

6 Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön sig ekonomiskt. I dag kan det bli dyrt att besöka tandläkaren vilket gör att många unga slutar att gå dit efter sin 20-årsdag. Vänsterpartiet vill därför att tandvård ska fri till och med 25 år och att den i framtiden ska ingå i högkostnadsskyddet. Missbruk ska behandlas som den sjukdom det är Människor som fastnar i missbruk tvingas i dag att kämpa på fler fronter än de behöver. I dag råder det nolltolerans mot återfall på flera av regionens mottagningar. Det innebär att en person som redan kämpar med sitt missbruk måste leva med ångesten av att bli av med sin behandlingsplats om de faller tillbaka i droganvändande. Vänsterpartiet vill att behandlingshemmen jobbar mot sidomissbruk men att ett återfall inte ska innebära avstängning. Skåne har också behov av fler missbruksvårdsplatser och vården ska ske i offentlig regi. Fler på golvet och färre byråkrater Personalen i Region Skåne jobbar under hård press. På grund av nedskärningar, omstruktureringar och privatiseringar råder det en rörig situation på många arbetsplatser vilket knappast lockar till sig fler medarbetare. Vänsterpartiet vill skapa en arbetsmiljö som är attraktiv och vi vill anställa fler människor. Ett steg mot en bättre arbetsmiljö är att slippa arbeta så hårt som många medarbetare gör i dag. Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Målet är en 30-timmars arbetsvecka eller sex timmars arbete per dag. Samtidigt måste alla anställda få möjlighet till att jobba heltid om de vill. Vi vill också förbättra arbetsmiljön genom att låta fler anställda dela på den arbetsbörda som alldeles för få personer delar på i dag. Att arbetsmiljön är undermålig finns det tydliga bevis för då Arbetsmiljöverket tvingats att ingripa och kräva omedelbara åtgärder. Den skånska sjukvården behöver fler vårdplatser och fler personer som jobbar. Just nu råder en vårdkris i Region Skåne och den har skapats av den borgerliga majoriteten och endast genom en ny politisk ledning, kan vi skapa Vänsterpartiet Region Skåne 6

7 Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar fler vårdplatser och arbetstillfällen samt förbättra arbetsmiljön. När det sker förändringar av olika verksamheter måste arbetsgivaren jobba tillsammans med de fackliga organisationerna för att skapa konsekvensbeskrivningar och riskanalyser. Precis som vi vill att alla läkare ska vara anställda direkt av Region Skåne istället för att anlita hyrläkare vill vi också sluta att hyra in övrig personal. Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar. Goda exempel finns redan i Malmö och dem vill vi sprida i resten av Skåne. Vänsterpartiet Region Skåne 7

8 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik Vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden I Skåne ska det finnas jobb till alla Vänsterpartiet vill att fler människor i Skåne ska ha ett jobb att gå till. Men arbete ska inte enbart finnas till för att skapa tillväxt eller för att kunna köpa varor. Arbete ska vara meningsfullt och vi vill att klyftorna mellan klasserna ska minska. Vi vill se nya jobb både inom privat- och offentlig sektor. Sjukvården är en del av den offentliga sektorn som har behov av mer personal, särskilt med tanke på alla de nedskärningar som gjort att arbetstillfällen har försvunnit. Kvinnor och män ska tjäna lika mycket pengar. Lönepolitik är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete och skillnaderna ska minska. Det privata näringslivet kommer inte att jobba för detta per automatik därför att det kostar pengar. Därför ska Region Skåne gå före och sätta press på privata arbetsgivare. Vi vill också att det ska löna sig att jobba inom offentlig sektor och vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden. Regionen som arbetsgivare ska också jobba för att öka möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Målet är att skånska arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Vi kan skapa en levande landsbygd Skåne består av städer men en betydande del av invånarna bor på landsbygden. Det finns stor potential att utveckla landsbygden genom t.ex. ekologisk odling och biogasproduktion. Biogas är ett bra alternativ till bensin om den produceras på plats och det kan vi göra i Skåne. Det är också en punkt där framtida arbetstillfällen kan skapas. Region Skåne kan på egen hand driva utvecklingen genom att upphandlingar gynnar miljöanpassade lokala matproducenter. Redan befintliga lantbrukare ska utbildas för att öka kunskapen om ekologisk produktion. De s.k. gröna näringarna och landsbygdsutvecklingen ska stödjas. Samtidigt gäller det att förutsättningarna att bo på landsbygden förbättras. Bostäder på landsbygden ska miljöanpassas. Vi vill också se ett stopp för sjukhusmat som produceras i centrala matfabriker. Varje sjukhus ska ha sitt eget kök för tillagning på plats. Vänsterpartiet Region Skåne 8

9 Kollektivtrafik och kultur Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna Kollektivtrafik för hela Skåne Vägarna i Skåne fyller i dag en viktig funktion för framkomligheten i vårt samhälle. Men att fortsätta bygga ut vägnätet innebär att allt fler människor kommer att välja bilen. Det är inte den utvecklingen som Vänsterpartiet vill ha. Istället vill vi att fler ska resa med hjälp av kollektivtrafiken. Både till vardags men också på fritiden och vi vill bygga ut spårtrafiken för alla ändamål. Mer gods ska gå på järnvägarna och fler människor ska ta tåget. Med hjälp av trängselskatter för privatbilism vill vi finansiera en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det behövs också resurser till utbyggnad av lokal biogasproduktion och biogasmackar. Målet är att alla skåningar ska kunna resa fossilfritt och helst utan egen bil. För att fler människor ska välja kollektivtrafiken måste den vara billigare än vad den är i dag. Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna. De grupper som har minst pengar till resor ska få resa gratis. Vi vill se avgiftsfria resor för alla under 26 år och över 65 år. Det är också dags att ändra planeringen av kollektivtrafiken. Trots att kvinnor ofta har kortare till jobbet än män, får de längre restid till följd av kollektivtrafikens utformning. Vi vill därför utreda hur vi kan korta restiden för människor som i dag jobbar inom traditionellt kvinnliga yrken. Modern samhällsplanering för moderna människor I Skåne finns en naturresurs som är guld värd och det är åkermarken. Tyvärr är det en resurs som hela tiden naggas i kanterna när våra samhällen växer. Vänsterpartiet vill värna den värdefulla marken genom god samhällsplanering vilket innebär en förtätning av våra städer. När städerna planeras är det viktigt med ett stadsklimat som är bra för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet ha gator med låg hastighet för motorburen trafik och god tillgänglighet för både cyklister och gångtrafikanter. Något som förekommer i utkanten av våra städer är byggandet av olika köpcenter. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Det är kommunerna som har monopol på arbetet med detaljplaner och därför vill vi att det skapas tätare kontakter mellan regionen och kommunerna. Handelsområden i utkanten av städerna tar inte bara åkermark i anspråk, de ökar Vänsterpartiet Region Skåne 9

10 Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av privatbilismen och utarmar stadskärnorna i byar och samhällen. Stadsplanering handlar inte bara om vilka hus som ska byggas var eller hur vägar ska dras. Det handlar också om att få alla människor att känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vi vill ha ett Skåne som i framtiden är fritt från rasism och främlingsfientlighet. Endast genom att jobba tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna. En modern och hållbar region ska planeras av de människor som bor i den men så är inte fallet i dag. Det är betydligt fler män som arbetar med stadsplanering och det vill vi ändra på. Både regionen och kommunerna måste anställa fler kvinnor inom infrastrukturplanering, därför att hälften av invånarna är underrepresenterade inom det området i dag. Även om vi i dag har blivit bättre på att framställa energi på ett hållbart sätt är det mer miljövänligt att spara kilowattimmar genom energieffektivisering. Vänsterpartiet vill att Region Skåne sätter press på regeringen att avsätta pengar till renovering och energieffektivisering av Skånes miljonprogramområden. I dag är det Malmö som går i täten där det har gjort mycket. Både i stadsdelarna Rosengård och Augustenborg har mycket arbete genomförts i hållbarhetens tecken. Kultur ska vara en naturlig del av livet All samhällsplanering måste ha inslag av kultur och det är viktigt att vi slår vakt om den. Kultur är nämligen inte något som är tillgängligt för alla, om vi inte ser till att det blir på det viset. Människor kan i dag på grund av ålder, ekonomi eller funktionsnedsättning riskera att bli utan det kulturutbud som erbjuds i Skåne. Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av. Det är extra viktigt att kultur inte bara blir något för dem med pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det ska vara mycket billigt eller helt gratis att ta del av konst, musik, film eller det kulturarv som finns på våra museer. För att det ska kunna bli möjligt måste de offentliga medlen till kulturen öka. Vi vill också erbjuda kultur till personalen inom Region Skåne. Vi vill satsa på ambulerande föreställningar som söker upp personalen ute på de stora arbetsplatserna. Där ska de framföra sina föreställningar i Vänsterpartiet Region Skåne 10

11 Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet samband med exempelvis lunchraster eller skiftbyten. Det ger möjlighet för många anställda att ta del av kultur och ger dessutom mer arbete till våra kulturarbetare. Vi vill också se en satsning på Film i Skåne och särskilt de produktioner som aldrig klarat sig utan regionalt stöd. De filmer som har egen förmåga att klara sig på marknaden får då stå tillbaka. Sjukhusbiblioteken behöver utvecklas i Skåne och det kan de göra genom att samarbeta med Kultur Skåne. Vänsterpartiets ambition är att våra sjukhusbibliotek ska likna de kommunala biblioteken med all den service som de erbjuder. Ett folkbibliotek innehåller i dag långt mer än bara skönlitteratur. Vänsterpartiet vill att barn och unga ska ha tillgång till goda kulturella upplevelser. Vi vill därför att Skånes offentliga museer ska var gratis för barn och unga. Vi vill också se till att även kulturen är kritisk till att vårt samhälle är långt från jämställt. Därför vill vi ha en normkritisk och feministisk kulturpolitik där vi vill rikta pengar mot exempelvis unga kvinnliga musiker. Vi vill också se till att göra plats för minoritetskulturerna, det ska vara självklart att de har samma plats och utrymme som alla andra. De ska ges samma ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Kultursektorn ska demokratiskt skapa riktlinjer för en mångfald inom kulturutövandet. Vänsterpartiet vill också att Skånes invånare ska ha möjlighet att göra en klimatsmart investering med hjälp av sina konsumtionsvanor. Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet. Vår morot till ett ändrat beteende är att invånarna får en kulturbiljett som ger möjlighet att åka kollektivt till kulturevenemang till reducerat pris. Vänsterpartiet Region Skåne 11

12 Detta är en kortversion av Vänsterpartiet Skånes regionpolitiska program som antogs den 15 mars Hela programmet finns på vskane.se. Vi vill gärna veta vad du tycker. Du når oss på kontaktuppfigerna här nedan. Kontakt Vänsterpartiet Region Skåne Skånehuset Kristianstad vskane.se

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013

Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Att ta ansvar för välfärden BUDGET 2011-2013 Socialdemokraterna i Region Skåne Innehållsförteckning Att ta ansvar för välfärden... 3 Del I REGIONAL UTVECKLING... 3 1 Regional utveckling... 3 1.1 Aktiva

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Välfärd ger näring Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Välfärd ger näring Innehåll Förord... 4 Uppdrag och syfte... 4 Avgränsningar och förtydliganden... 4 Utredning... 5 Näringspolitik för välfärdstjänsterna...

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

En välfärd fri från kommersiella intressen

En välfärd fri från kommersiella intressen En välfärd fri från kommersiella intressen Vänsterpartiet 2012 Innehåll Sammanfattning 3 Därför blir välfärden bättre om den avkommersialiseras 4 Välfärden ska fördelas efter behov, inte efter lönsamhet

Läs mer

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014

Feministisk ekonomi. Riksdagsvalet 2014 Feministisk ekonomi Riksdagsvalet 2014 1 Innehåll Grundprincipen för en feministisk ekonomi är en rättvis och hållbar värld 3 Vår syn på ekonomi 3 En rättvis och hållbar arbetsmarknad 4 Rättvisa och etiska

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting

Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Håll i och håll ut! Erfarenheter av jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting Upplysningar om innehållet:

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer