Så vill vi förändra Region Skåne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vill vi förändra Region Skåne"

Transkript

1 Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se

2 Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur sid 9 Inledning regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens verksamheter fungerar. Någon föds på kvinnokliniken, varje dag föds 41 personer i Skåne. Någon läser tidningen på Pågatåget, resor görs dagligen med Skånetrafiken. Ett barn tar bussen med sin mamma till läkaren, läkarbesöken i Skåne är om dagen människor har regionen som arbetsplats och sjukhuset i Lund är Skånes största arbetsplats. En häftig värld där vi lever våra liv tillsammans. De regionala verksamheterna har förändrats mycket under de senaste åren. Många har fått vänta vid akutmottagningen, oroliga och arga. Andra har stått på ett stillastående tåg eller svurit åt de höjda biljettpriserna. Men det som vi framförallt har märkt av är den nya, kalla vardagen som bygger på girighet och individualism. En vardag som mer och mer består av tidsödande val av olika vårdinrättningar, ja allt som man över huvud taget kan tänka sig. Skattepengar som går till privata vinster, skyhöga avgångsvederlag och aktieutdelningar. Privatiseringen har i sin tur inneburit en uppsplittring av samhället. Vi upplever eller läser om kriser på sjukhusen, ökad rasism i vardagen, stopp i tågtrafiken och snabbare klimatförändringar. Men allt oftare ser vi också hur politikerna skjuter över ansvaret på chefer och tjänstemän. Politikernas viktigaste uppgift är att vilja, men om viljan är att slippa ta ansvar eller att sälja ut gemensam egendom, förlorar politikerna sin roll. Vänsterpartiet vill ta ansvar för att skapa en bättre region för samtliga invånare i Skåne. Det är dags att stå upp för solidaritet och medmänsklighet för det går att förändra. Vi vill att alla i hela regionen ska ha samma möjligheter, för det krävs stora förbättringar och mycket resurser. Med det här programmet visar vi hur vi kan förändra Skåne till det bättre på kort och långt sikt. Vänsterpartiet Region Skåne 2

3 Sjukvård Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet att den skånska sjukvården ska drivas genom ett skattefinansierat system fritt från kommersiella intressen. Det är det bästa sättet att driva sjukvård som är lika för alla. Medellivslängden bland skåningarna varierar väldigt beroende på inkomst och härkomst. Den skillnaden vill Vänsterpartiet jämna ut med en solidarisk sjukvård. I dag är den skånska sjukvården i kris med personal som flyr från sina arbetsplatser och en underbemanning som har bidragit till flera dödsfall. Om tio år ska alla människor i Skåne ha samma möjligheter till sjukvård och skillnaden i medellivslängd vara obefintlig. Detta lyckas vi med genom att återta vård i offentlig regi, vi stoppar möjligheten till vinstuttag i skattefinansierade verksamheter och vi ser till att vårdcentraler finns för alla människor i hela Skåne. Särskilt där behoven är som störst. Kvinnors ohälsa i främsta rummet Kvinnor lever i genomsnitt fyra år längre än män. Men de fyra åren fyller de med mer arbete än männen därför att kvinnor arbetar både på sitt jobb och när de kommer hem. Kvinnors halter av stresshormoner ökar när de går hem från jobbet samtidigt som männens minskar. Det beror på att kvinnor tvingas ha hemmet som sin andra arbetsplats. Kvinnor tar i dag i större grad på sig omvårdnadsarbete och de känner större ängslan och oro. Vänsterpartiet vill hitta och föreslå åtgärder kring ojämställdheten i det obetalda arbetet inom vård och omsorg. Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön. Enligt Sveriges kommuner och landsting, skl, drabbas kvinnor i dag av kvalitetsbrister i högre utsträckning än män. Kvinnor drabbas också i högre grad av biverkningar från läkemedel eftersom många tester av läkemedel utförs på män. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem och måste både belysas och erkännas för att kunna elimineras. Ett sätt att komma åt problemet är att utbilda vårdpersonal i att se tecken på våld i nära relationer. Därför ska Region Skåne i framtiden driva en genusoch könsspecifik forskning och utbildning. I dag har sjukvården tydliga klasskillnader. Grundskoleutbildade Vänsterpartiet Region Skåne 3

4 Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar söker inte sjukvård i samma utsträckning som högskoleutbildade trots att det är de med lägst utbildningsnivå som i högre grad lider av ohälsa. Det är också de med tunga jobb som har behov av sjukvård till följd av förslitning. Region Skåne ska bli bättre på att nå den grupp som har behov av vård genom ett bättre hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande insatser. Ett sätt är att ha en sjukvårdsrådgivning som är fullt bemannad med utbildad personal. Kunskap krävs också för att förstå skillnader i ohälsa mellan klass, kön och etnicitet. Därför ska personal i regionen utbildas i att förstå de skillnaderna. Eftersom ohälsa slår olika mot olika grupper i samhället måste vården också styras åt rätt håll. Där behovet är störst ska också mest resurser satsas. Hälsofrämjande arbete genomförs också via sociala reformer. På kort sikt innebär det att pengar måste satsas, men på lång sikt är det ekonomiskt lönsamt, då vi får en mer välmående befolkning som kräver mindre sjukvård. Bra sjukvård kräver ny politik I Region Skåne finns en pågående sjukvårdspolitisk katastrof nämligen sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar. Den högspecialiserade vården ska vara väl förankrad inom verksamheterna, fördelad mellan sjukhusen och grundad på genomgripande, forskningsbaserade analyser. Skånes universitetssjukhus ska vara en arbetsplats som lockar till sig nya medarbetare och forskare. I dag är situationen den motsatta och den utvecklingen måste stoppas. Skånsk sjukvård är i dag utsatt för en flyttkarusell som i många fall inte är demokratiskt förankrad. Inom regionen finns förvaltningsreformen Skånevård 2.0. Den har skapats utan kontakt med personal och fackliga organisationer i demokratisk ordning. Det står i rak motsats till vad vi står för. Vänsterpartiet vill behålla samtliga skånska sjukhus och ge varje sjukhus sin egen ledning med ansvar för personal och utvecklingsarbete, beslut om verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Uppgörelsen Skånsk Livskraft vård och hälsa som Vänsterpartiet Region Skåne 4

5 Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök ligger till grund för sjukhusstrukturen bör ses över. Fördelningen mellan sjukhusen kan se annorlunda ut än vad den gör i dag. Läkarbesök ska vara gratis Grundbulten i den skånska sjukvården är primärvården. Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök. Det är hos vårdcentralen större delen av befolkningen ska få sin sjukvård. Både när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna ska få ett bredare uppdrag för att kunna jobba mer med sjukdomsförebyggande insatser. För att lyckas krävs mer resurser och bredare kompetens vilket vi vill tillföra. Hyrläkare används regelbundet inom primärvården och vi vill att de ska ersättas med läkare anställda i regionen i vår egen läkarpool. I dag tvingas vårdcentraler att konkurrera med privata aktörer vilket gör det svårare att nå dem som har störst behov av vård. Lagen om valfrihet (lov) ger möjligheter för privata aktörer att skapa en marknad som i grund och botten inte gagnas av att vara just en marknad. Sjukvård blir inte bättre av att konkurrensutsättas och därför jobbar Vänsterpartiet i riksdagen för att lagen ska avskaffas. Psykiatrin och primärvården behöver komma varandra närmare. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna och ungdomsmottagningarna ska bli bättre på att möta människor som söker hjälp på grund av psykisk ohälsa och i vården av unga måste kompetensen om självskadebeteende öka. Psykiatrin ska vara lika enkel att nå oavsett om problemen är milda eller tunga. Därför behövs en psykakut som är öppen dygnet runt. Hela tänder ska inte vara en klassfråga Friska tänder är bästa sättet att få en bra tandvård. Det kan låta bakvänt men det är människor med friska tänder som har bäst tillgång till tandvård i dagsläget. Lagen om valfrihet har gjort att den skånska tandvården har splittrats men Vänsterpartiet vill att människor ska kunna besöka tandläkaren där de bor. För att det ska kunna bli verklighet krävs kliniker i hela Skåne och möjlighet att ta sig till sin närmaste klinik med hjälp av kollektivtrafik. Små enheter ska inte behöva ha krav att bära Vänsterpartiet Region Skåne 5

6 Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön sig ekonomiskt. I dag kan det bli dyrt att besöka tandläkaren vilket gör att många unga slutar att gå dit efter sin 20-årsdag. Vänsterpartiet vill därför att tandvård ska fri till och med 25 år och att den i framtiden ska ingå i högkostnadsskyddet. Missbruk ska behandlas som den sjukdom det är Människor som fastnar i missbruk tvingas i dag att kämpa på fler fronter än de behöver. I dag råder det nolltolerans mot återfall på flera av regionens mottagningar. Det innebär att en person som redan kämpar med sitt missbruk måste leva med ångesten av att bli av med sin behandlingsplats om de faller tillbaka i droganvändande. Vänsterpartiet vill att behandlingshemmen jobbar mot sidomissbruk men att ett återfall inte ska innebära avstängning. Skåne har också behov av fler missbruksvårdsplatser och vården ska ske i offentlig regi. Fler på golvet och färre byråkrater Personalen i Region Skåne jobbar under hård press. På grund av nedskärningar, omstruktureringar och privatiseringar råder det en rörig situation på många arbetsplatser vilket knappast lockar till sig fler medarbetare. Vänsterpartiet vill skapa en arbetsmiljö som är attraktiv och vi vill anställa fler människor. Ett steg mot en bättre arbetsmiljö är att slippa arbeta så hårt som många medarbetare gör i dag. Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Målet är en 30-timmars arbetsvecka eller sex timmars arbete per dag. Samtidigt måste alla anställda få möjlighet till att jobba heltid om de vill. Vi vill också förbättra arbetsmiljön genom att låta fler anställda dela på den arbetsbörda som alldeles för få personer delar på i dag. Att arbetsmiljön är undermålig finns det tydliga bevis för då Arbetsmiljöverket tvingats att ingripa och kräva omedelbara åtgärder. Den skånska sjukvården behöver fler vårdplatser och fler personer som jobbar. Just nu råder en vårdkris i Region Skåne och den har skapats av den borgerliga majoriteten och endast genom en ny politisk ledning, kan vi skapa Vänsterpartiet Region Skåne 6

7 Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar fler vårdplatser och arbetstillfällen samt förbättra arbetsmiljön. När det sker förändringar av olika verksamheter måste arbetsgivaren jobba tillsammans med de fackliga organisationerna för att skapa konsekvensbeskrivningar och riskanalyser. Precis som vi vill att alla läkare ska vara anställda direkt av Region Skåne istället för att anlita hyrläkare vill vi också sluta att hyra in övrig personal. Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar. Goda exempel finns redan i Malmö och dem vill vi sprida i resten av Skåne. Vänsterpartiet Region Skåne 7

8 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik Vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden I Skåne ska det finnas jobb till alla Vänsterpartiet vill att fler människor i Skåne ska ha ett jobb att gå till. Men arbete ska inte enbart finnas till för att skapa tillväxt eller för att kunna köpa varor. Arbete ska vara meningsfullt och vi vill att klyftorna mellan klasserna ska minska. Vi vill se nya jobb både inom privat- och offentlig sektor. Sjukvården är en del av den offentliga sektorn som har behov av mer personal, särskilt med tanke på alla de nedskärningar som gjort att arbetstillfällen har försvunnit. Kvinnor och män ska tjäna lika mycket pengar. Lönepolitik är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete och skillnaderna ska minska. Det privata näringslivet kommer inte att jobba för detta per automatik därför att det kostar pengar. Därför ska Region Skåne gå före och sätta press på privata arbetsgivare. Vi vill också att det ska löna sig att jobba inom offentlig sektor och vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden. Regionen som arbetsgivare ska också jobba för att öka möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Målet är att skånska arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Vi kan skapa en levande landsbygd Skåne består av städer men en betydande del av invånarna bor på landsbygden. Det finns stor potential att utveckla landsbygden genom t.ex. ekologisk odling och biogasproduktion. Biogas är ett bra alternativ till bensin om den produceras på plats och det kan vi göra i Skåne. Det är också en punkt där framtida arbetstillfällen kan skapas. Region Skåne kan på egen hand driva utvecklingen genom att upphandlingar gynnar miljöanpassade lokala matproducenter. Redan befintliga lantbrukare ska utbildas för att öka kunskapen om ekologisk produktion. De s.k. gröna näringarna och landsbygdsutvecklingen ska stödjas. Samtidigt gäller det att förutsättningarna att bo på landsbygden förbättras. Bostäder på landsbygden ska miljöanpassas. Vi vill också se ett stopp för sjukhusmat som produceras i centrala matfabriker. Varje sjukhus ska ha sitt eget kök för tillagning på plats. Vänsterpartiet Region Skåne 8

9 Kollektivtrafik och kultur Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna Kollektivtrafik för hela Skåne Vägarna i Skåne fyller i dag en viktig funktion för framkomligheten i vårt samhälle. Men att fortsätta bygga ut vägnätet innebär att allt fler människor kommer att välja bilen. Det är inte den utvecklingen som Vänsterpartiet vill ha. Istället vill vi att fler ska resa med hjälp av kollektivtrafiken. Både till vardags men också på fritiden och vi vill bygga ut spårtrafiken för alla ändamål. Mer gods ska gå på järnvägarna och fler människor ska ta tåget. Med hjälp av trängselskatter för privatbilism vill vi finansiera en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det behövs också resurser till utbyggnad av lokal biogasproduktion och biogasmackar. Målet är att alla skåningar ska kunna resa fossilfritt och helst utan egen bil. För att fler människor ska välja kollektivtrafiken måste den vara billigare än vad den är i dag. Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna. De grupper som har minst pengar till resor ska få resa gratis. Vi vill se avgiftsfria resor för alla under 26 år och över 65 år. Det är också dags att ändra planeringen av kollektivtrafiken. Trots att kvinnor ofta har kortare till jobbet än män, får de längre restid till följd av kollektivtrafikens utformning. Vi vill därför utreda hur vi kan korta restiden för människor som i dag jobbar inom traditionellt kvinnliga yrken. Modern samhällsplanering för moderna människor I Skåne finns en naturresurs som är guld värd och det är åkermarken. Tyvärr är det en resurs som hela tiden naggas i kanterna när våra samhällen växer. Vänsterpartiet vill värna den värdefulla marken genom god samhällsplanering vilket innebär en förtätning av våra städer. När städerna planeras är det viktigt med ett stadsklimat som är bra för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet ha gator med låg hastighet för motorburen trafik och god tillgänglighet för både cyklister och gångtrafikanter. Något som förekommer i utkanten av våra städer är byggandet av olika köpcenter. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Det är kommunerna som har monopol på arbetet med detaljplaner och därför vill vi att det skapas tätare kontakter mellan regionen och kommunerna. Handelsområden i utkanten av städerna tar inte bara åkermark i anspråk, de ökar Vänsterpartiet Region Skåne 9

10 Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av privatbilismen och utarmar stadskärnorna i byar och samhällen. Stadsplanering handlar inte bara om vilka hus som ska byggas var eller hur vägar ska dras. Det handlar också om att få alla människor att känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vi vill ha ett Skåne som i framtiden är fritt från rasism och främlingsfientlighet. Endast genom att jobba tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna. En modern och hållbar region ska planeras av de människor som bor i den men så är inte fallet i dag. Det är betydligt fler män som arbetar med stadsplanering och det vill vi ändra på. Både regionen och kommunerna måste anställa fler kvinnor inom infrastrukturplanering, därför att hälften av invånarna är underrepresenterade inom det området i dag. Även om vi i dag har blivit bättre på att framställa energi på ett hållbart sätt är det mer miljövänligt att spara kilowattimmar genom energieffektivisering. Vänsterpartiet vill att Region Skåne sätter press på regeringen att avsätta pengar till renovering och energieffektivisering av Skånes miljonprogramområden. I dag är det Malmö som går i täten där det har gjort mycket. Både i stadsdelarna Rosengård och Augustenborg har mycket arbete genomförts i hållbarhetens tecken. Kultur ska vara en naturlig del av livet All samhällsplanering måste ha inslag av kultur och det är viktigt att vi slår vakt om den. Kultur är nämligen inte något som är tillgängligt för alla, om vi inte ser till att det blir på det viset. Människor kan i dag på grund av ålder, ekonomi eller funktionsnedsättning riskera att bli utan det kulturutbud som erbjuds i Skåne. Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av. Det är extra viktigt att kultur inte bara blir något för dem med pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det ska vara mycket billigt eller helt gratis att ta del av konst, musik, film eller det kulturarv som finns på våra museer. För att det ska kunna bli möjligt måste de offentliga medlen till kulturen öka. Vi vill också erbjuda kultur till personalen inom Region Skåne. Vi vill satsa på ambulerande föreställningar som söker upp personalen ute på de stora arbetsplatserna. Där ska de framföra sina föreställningar i Vänsterpartiet Region Skåne 10

11 Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet samband med exempelvis lunchraster eller skiftbyten. Det ger möjlighet för många anställda att ta del av kultur och ger dessutom mer arbete till våra kulturarbetare. Vi vill också se en satsning på Film i Skåne och särskilt de produktioner som aldrig klarat sig utan regionalt stöd. De filmer som har egen förmåga att klara sig på marknaden får då stå tillbaka. Sjukhusbiblioteken behöver utvecklas i Skåne och det kan de göra genom att samarbeta med Kultur Skåne. Vänsterpartiets ambition är att våra sjukhusbibliotek ska likna de kommunala biblioteken med all den service som de erbjuder. Ett folkbibliotek innehåller i dag långt mer än bara skönlitteratur. Vänsterpartiet vill att barn och unga ska ha tillgång till goda kulturella upplevelser. Vi vill därför att Skånes offentliga museer ska var gratis för barn och unga. Vi vill också se till att även kulturen är kritisk till att vårt samhälle är långt från jämställt. Därför vill vi ha en normkritisk och feministisk kulturpolitik där vi vill rikta pengar mot exempelvis unga kvinnliga musiker. Vi vill också se till att göra plats för minoritetskulturerna, det ska vara självklart att de har samma plats och utrymme som alla andra. De ska ges samma ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Kultursektorn ska demokratiskt skapa riktlinjer för en mångfald inom kulturutövandet. Vänsterpartiet vill också att Skånes invånare ska ha möjlighet att göra en klimatsmart investering med hjälp av sina konsumtionsvanor. Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet. Vår morot till ett ändrat beteende är att invånarna får en kulturbiljett som ger möjlighet att åka kollektivt till kulturevenemang till reducerat pris. Vänsterpartiet Region Skåne 11

12 Detta är en kortversion av Vänsterpartiet Skånes regionpolitiska program som antogs den 15 mars Hela programmet finns på vskane.se. Vi vill gärna veta vad du tycker. Du når oss på kontaktuppfigerna här nedan. Kontakt Vänsterpartiet Region Skåne Skånehuset Kristianstad vskane.se

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne

ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne ELVA punkter för en bättre sjukvård. I skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 1. Mer resurser. 2. Anställ 2 000 fler i vården.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

livslust här är gott att leva!

livslust här är gott att leva! Bästa livsplatsen livslust här är gott att leva! Det är lätt att må bra i Halland. Att hitta kvalitet och enkelhet i vardagen. Här har du nära till allt till de milsvida sandstränderna och den tysta storskogen,

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Skattekronans fördelning: 10,77 kr

Skattekronans fördelning: 10,77 kr Skattekronans fördelning: 10,77 kr Kultur, utbildning och friluftsliv (0,16kr) Habilitering o hjälpmedel (0,21kr) Tandvård (0,30kr) Läkemedel (1,37kr) Kollektivtrafik och övrig reg verk (0,63kr) Politisk

Läs mer

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen

14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt Västra Götaland Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen Vänersborg 2011 04 29 Tack till alla på avd. 14 för den fina hjälpen. Skickar en särskild tanke till dig Ulrika, för att du stillade min oro. Varma kramar Majsan 14 punkter för ett mer rättvist och jämlikt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre!

Styrelsens förslag till Valprogram. Växjö kan bättre! Styrelsens förslag till Valprogram Växjö kan bättre! Vi tycker att Växjö är en bra kommun att leva i. Många vill bo och verka här och det välkomnar vi. Men mycket i Växjö går åt fel håll. Klyftorna mellan

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014?

Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Sjukvårdsvalet 2014 Vad händer när socialdemokraterna vinner valet 2014? Vi kommer omgående att häva anställningsstopp, och sätta stopp för nedskärningarna och ogenomtänkta omorganisationer. Vårdkrisen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten

Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Eskilstuna kommuns mål för ökad jämställdhet perioden 2011-2015 Lättläst version av På spaning efter jämställdheten Inledning Här kan du läsa hur Eskilstuna kommun ska göra sina verksamheter mer jämställda

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik

Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik 2015-04-27 Dyrare kollektivtrafik, färre jobb och sämre turtäthet - Konsekvenser av rätt till heltid och en visstidsbegränsning för upphandlad busstrafik Sammanfattning Regeringens mål är att Sverige ska

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan

Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar. Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Läsanvisningar Grön färg anger helt nya skrivningar eller omarbetade skrivningar Svart text är oförändrad från gällande folkhälsoplan Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål Övergripande mål: Skapa samhälliga

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 2014-03-26 Inledning Socialdemokraterna vill bygga ut den offentliga primärvården

Läs mer

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun

Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Programförklaring 2010-2014 Rödgröna Oppositionen i Sotenäs Kommun Inledning I följande dokument beskrivs inriktningen på den politik som den Rödgröna Oppositionen har enats om att arbeta för under mandatperioden.

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017

Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Linköping den 24 maj 2017 Vårdkris Östergötland #24förslag till åtgärder utifrån möten med vårdpersonal och besök i vården under våren 2017 Bakgrund Sedan en lång tid finns det problem med vårdplatser

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3

KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3 KANDIDATER TILL PARTIKONGRESSEN DEN 8-12 APRIL 2017 VALKRETS 3 INFORMATION Den 8 till 12 april har Socialdemokraterna sin 39:e partikongress. Denna genomförs på Svenska mässan i Göteborg. Till kongressen

Läs mer

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen

Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Regionpolitiskt manifest för Västra Götalandsregionen Programförklaring Ett mänskligare Västra Götaland 1 Fler vårdplatser För en trygg vård och värdigt omhändertagande Antalet vårdplatser har minskat

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över

Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Grupp 1 Andlighet Upplevelser, mental /emotionell stimulans Tid; ha tid att ta hand om sig själv, bli mer självförsörjande och ha kvalitetstid över Arbete God utbildning för alla barn och ungdomar Arbeta

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv

Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Ungas attityder till privat välfärd Undersökning för Svenskt Näringsliv Underlag Om undersökningen Cirka 20 frågor har ställts till gruppen unga svenskar 15 25 år, som har hittats via registret PAR Konsument.

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta LANDSTINGSSTYRELSEN Miljöpartiet de gröna FÖRSLAG TILL BESLUT/TILLÄGG 2014-11-25 LS 1409-1068 Ärende 6 Framtidsplanen - Tredje steget i genomförandet Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige

Läs mer

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden!

Forshaga en framtidskommun! Valprogram Tillsammans bygger vi framtiden! Forshaga en framtidskommun! Valprogram 2010-2014 Tillsammans bygger vi framtiden! Låt barnen ta plats! De flesta barn växer upp i familjer där det finns resurser och sociala nätverk. Familjer är olika

Läs mer