Så vill vi förändra Region Skåne

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så vill vi förändra Region Skåne"

Transkript

1 Så vill vi förändra Region Skåne Regionpolitiskt kortprogram Vänsterpartiet Region Skåne vskane.se

2 Innehåll Sjukvård sid 3 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik sid 8 Kollektivtrafik och kultur sid 9 Inledning regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens verksamheter fungerar. Någon föds på kvinnokliniken, varje dag föds 41 personer i Skåne. Någon läser tidningen på Pågatåget, resor görs dagligen med Skånetrafiken. Ett barn tar bussen med sin mamma till läkaren, läkarbesöken i Skåne är om dagen människor har regionen som arbetsplats och sjukhuset i Lund är Skånes största arbetsplats. En häftig värld där vi lever våra liv tillsammans. De regionala verksamheterna har förändrats mycket under de senaste åren. Många har fått vänta vid akutmottagningen, oroliga och arga. Andra har stått på ett stillastående tåg eller svurit åt de höjda biljettpriserna. Men det som vi framförallt har märkt av är den nya, kalla vardagen som bygger på girighet och individualism. En vardag som mer och mer består av tidsödande val av olika vårdinrättningar, ja allt som man över huvud taget kan tänka sig. Skattepengar som går till privata vinster, skyhöga avgångsvederlag och aktieutdelningar. Privatiseringen har i sin tur inneburit en uppsplittring av samhället. Vi upplever eller läser om kriser på sjukhusen, ökad rasism i vardagen, stopp i tågtrafiken och snabbare klimatförändringar. Men allt oftare ser vi också hur politikerna skjuter över ansvaret på chefer och tjänstemän. Politikernas viktigaste uppgift är att vilja, men om viljan är att slippa ta ansvar eller att sälja ut gemensam egendom, förlorar politikerna sin roll. Vänsterpartiet vill ta ansvar för att skapa en bättre region för samtliga invånare i Skåne. Det är dags att stå upp för solidaritet och medmänsklighet för det går att förändra. Vi vill att alla i hela regionen ska ha samma möjligheter, för det krävs stora förbättringar och mycket resurser. Med det här programmet visar vi hur vi kan förändra Skåne till det bättre på kort och långt sikt. Vänsterpartiet Region Skåne 2

3 Sjukvård Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön de kommande fyra åren vill Vänsterpartiet att den skånska sjukvården ska drivas genom ett skattefinansierat system fritt från kommersiella intressen. Det är det bästa sättet att driva sjukvård som är lika för alla. Medellivslängden bland skåningarna varierar väldigt beroende på inkomst och härkomst. Den skillnaden vill Vänsterpartiet jämna ut med en solidarisk sjukvård. I dag är den skånska sjukvården i kris med personal som flyr från sina arbetsplatser och en underbemanning som har bidragit till flera dödsfall. Om tio år ska alla människor i Skåne ha samma möjligheter till sjukvård och skillnaden i medellivslängd vara obefintlig. Detta lyckas vi med genom att återta vård i offentlig regi, vi stoppar möjligheten till vinstuttag i skattefinansierade verksamheter och vi ser till att vårdcentraler finns för alla människor i hela Skåne. Särskilt där behoven är som störst. Kvinnors ohälsa i främsta rummet Kvinnor lever i genomsnitt fyra år längre än män. Men de fyra åren fyller de med mer arbete än männen därför att kvinnor arbetar både på sitt jobb och när de kommer hem. Kvinnors halter av stresshormoner ökar när de går hem från jobbet samtidigt som männens minskar. Det beror på att kvinnor tvingas ha hemmet som sin andra arbetsplats. Kvinnor tar i dag i större grad på sig omvårdnadsarbete och de känner större ängslan och oro. Vänsterpartiet vill hitta och föreslå åtgärder kring ojämställdheten i det obetalda arbetet inom vård och omsorg. Sjukvården måste sluta att behandla människor olika utifrån kön. Enligt Sveriges kommuner och landsting, skl, drabbas kvinnor i dag av kvalitetsbrister i högre utsträckning än män. Kvinnor drabbas också i högre grad av biverkningar från läkemedel eftersom många tester av läkemedel utförs på män. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora folkhälsoproblem och måste både belysas och erkännas för att kunna elimineras. Ett sätt att komma åt problemet är att utbilda vårdpersonal i att se tecken på våld i nära relationer. Därför ska Region Skåne i framtiden driva en genusoch könsspecifik forskning och utbildning. I dag har sjukvården tydliga klasskillnader. Grundskoleutbildade Vänsterpartiet Region Skåne 3

4 Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar söker inte sjukvård i samma utsträckning som högskoleutbildade trots att det är de med lägst utbildningsnivå som i högre grad lider av ohälsa. Det är också de med tunga jobb som har behov av sjukvård till följd av förslitning. Region Skåne ska bli bättre på att nå den grupp som har behov av vård genom ett bättre hälsofrämjande arbete och sjukdomsförebyggande insatser. Ett sätt är att ha en sjukvårdsrådgivning som är fullt bemannad med utbildad personal. Kunskap krävs också för att förstå skillnader i ohälsa mellan klass, kön och etnicitet. Därför ska personal i regionen utbildas i att förstå de skillnaderna. Eftersom ohälsa slår olika mot olika grupper i samhället måste vården också styras åt rätt håll. Där behovet är störst ska också mest resurser satsas. Hälsofrämjande arbete genomförs också via sociala reformer. På kort sikt innebär det att pengar måste satsas, men på lång sikt är det ekonomiskt lönsamt, då vi får en mer välmående befolkning som kräver mindre sjukvård. Bra sjukvård kräver ny politik I Region Skåne finns en pågående sjukvårdspolitisk katastrof nämligen sammanslagningen av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Skånes universitetssjukhus ska bestå av två kompletta, välfungerande akutsjukhusenheter med självständig ledning och budgetansvar. Den högspecialiserade vården ska vara väl förankrad inom verksamheterna, fördelad mellan sjukhusen och grundad på genomgripande, forskningsbaserade analyser. Skånes universitetssjukhus ska vara en arbetsplats som lockar till sig nya medarbetare och forskare. I dag är situationen den motsatta och den utvecklingen måste stoppas. Skånsk sjukvård är i dag utsatt för en flyttkarusell som i många fall inte är demokratiskt förankrad. Inom regionen finns förvaltningsreformen Skånevård 2.0. Den har skapats utan kontakt med personal och fackliga organisationer i demokratisk ordning. Det står i rak motsats till vad vi står för. Vänsterpartiet vill behålla samtliga skånska sjukhus och ge varje sjukhus sin egen ledning med ansvar för personal och utvecklingsarbete, beslut om verksamheten ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Uppgörelsen Skånsk Livskraft vård och hälsa som Vänsterpartiet Region Skåne 4

5 Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök ligger till grund för sjukhusstrukturen bör ses över. Fördelningen mellan sjukhusen kan se annorlunda ut än vad den gör i dag. Läkarbesök ska vara gratis Grundbulten i den skånska sjukvården är primärvården. Vänsterpartiet vill att det ska vara gratis att söka sig till vårdcentralen både vid akuta och icke akuta besök. Det är hos vårdcentralen större delen av befolkningen ska få sin sjukvård. Både när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna ska få ett bredare uppdrag för att kunna jobba mer med sjukdomsförebyggande insatser. För att lyckas krävs mer resurser och bredare kompetens vilket vi vill tillföra. Hyrläkare används regelbundet inom primärvården och vi vill att de ska ersättas med läkare anställda i regionen i vår egen läkarpool. I dag tvingas vårdcentraler att konkurrera med privata aktörer vilket gör det svårare att nå dem som har störst behov av vård. Lagen om valfrihet (lov) ger möjligheter för privata aktörer att skapa en marknad som i grund och botten inte gagnas av att vara just en marknad. Sjukvård blir inte bättre av att konkurrensutsättas och därför jobbar Vänsterpartiet i riksdagen för att lagen ska avskaffas. Psykiatrin och primärvården behöver komma varandra närmare. Vänsterpartiet vill att vårdcentralerna och ungdomsmottagningarna ska bli bättre på att möta människor som söker hjälp på grund av psykisk ohälsa och i vården av unga måste kompetensen om självskadebeteende öka. Psykiatrin ska vara lika enkel att nå oavsett om problemen är milda eller tunga. Därför behövs en psykakut som är öppen dygnet runt. Hela tänder ska inte vara en klassfråga Friska tänder är bästa sättet att få en bra tandvård. Det kan låta bakvänt men det är människor med friska tänder som har bäst tillgång till tandvård i dagsläget. Lagen om valfrihet har gjort att den skånska tandvården har splittrats men Vänsterpartiet vill att människor ska kunna besöka tandläkaren där de bor. För att det ska kunna bli verklighet krävs kliniker i hela Skåne och möjlighet att ta sig till sin närmaste klinik med hjälp av kollektivtrafik. Små enheter ska inte behöva ha krav att bära Vänsterpartiet Region Skåne 5

6 Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön sig ekonomiskt. I dag kan det bli dyrt att besöka tandläkaren vilket gör att många unga slutar att gå dit efter sin 20-årsdag. Vänsterpartiet vill därför att tandvård ska fri till och med 25 år och att den i framtiden ska ingå i högkostnadsskyddet. Missbruk ska behandlas som den sjukdom det är Människor som fastnar i missbruk tvingas i dag att kämpa på fler fronter än de behöver. I dag råder det nolltolerans mot återfall på flera av regionens mottagningar. Det innebär att en person som redan kämpar med sitt missbruk måste leva med ångesten av att bli av med sin behandlingsplats om de faller tillbaka i droganvändande. Vänsterpartiet vill att behandlingshemmen jobbar mot sidomissbruk men att ett återfall inte ska innebära avstängning. Skåne har också behov av fler missbruksvårdsplatser och vården ska ske i offentlig regi. Fler på golvet och färre byråkrater Personalen i Region Skåne jobbar under hård press. På grund av nedskärningar, omstruktureringar och privatiseringar råder det en rörig situation på många arbetsplatser vilket knappast lockar till sig fler medarbetare. Vänsterpartiet vill skapa en arbetsmiljö som är attraktiv och vi vill anställa fler människor. Ett steg mot en bättre arbetsmiljö är att slippa arbeta så hårt som många medarbetare gör i dag. Vi vill att alla offentligt anställda ska få en arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Målet är en 30-timmars arbetsvecka eller sex timmars arbete per dag. Samtidigt måste alla anställda få möjlighet till att jobba heltid om de vill. Vi vill också förbättra arbetsmiljön genom att låta fler anställda dela på den arbetsbörda som alldeles för få personer delar på i dag. Att arbetsmiljön är undermålig finns det tydliga bevis för då Arbetsmiljöverket tvingats att ingripa och kräva omedelbara åtgärder. Den skånska sjukvården behöver fler vårdplatser och fler personer som jobbar. Just nu råder en vårdkris i Region Skåne och den har skapats av den borgerliga majoriteten och endast genom en ny politisk ledning, kan vi skapa Vänsterpartiet Region Skåne 6

7 Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar fler vårdplatser och arbetstillfällen samt förbättra arbetsmiljön. När det sker förändringar av olika verksamheter måste arbetsgivaren jobba tillsammans med de fackliga organisationerna för att skapa konsekvensbeskrivningar och riskanalyser. Precis som vi vill att alla läkare ska vara anställda direkt av Region Skåne istället för att anlita hyrläkare vill vi också sluta att hyra in övrig personal. Bemanningsföretag vars enda affärsidé är att hyra ut människor ska inte anlitas av Region Skåne. Vi vill istället använda oss av personalpooler där människor har trygga fasta anställningar. Goda exempel finns redan i Malmö och dem vill vi sprida i resten av Skåne. Vänsterpartiet Region Skåne 7

8 Arbetsmarknad och landsbygdspolitik Vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden I Skåne ska det finnas jobb till alla Vänsterpartiet vill att fler människor i Skåne ska ha ett jobb att gå till. Men arbete ska inte enbart finnas till för att skapa tillväxt eller för att kunna köpa varor. Arbete ska vara meningsfullt och vi vill att klyftorna mellan klasserna ska minska. Vi vill se nya jobb både inom privat- och offentlig sektor. Sjukvården är en del av den offentliga sektorn som har behov av mer personal, särskilt med tanke på alla de nedskärningar som gjort att arbetstillfällen har försvunnit. Kvinnor och män ska tjäna lika mycket pengar. Lönepolitik är en viktig del i vårt jämställdhetsarbete och skillnaderna ska minska. Det privata näringslivet kommer inte att jobba för detta per automatik därför att det kostar pengar. Därför ska Region Skåne gå före och sätta press på privata arbetsgivare. Vi vill också att det ska löna sig att jobba inom offentlig sektor och vårt mål är att ingen anställd i regionen ska tjäna mindre än kronor i månaden. Regionen som arbetsgivare ska också jobba för att öka möjligheten att anställa personer med funktionsnedsättning. Målet är att skånska arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Vi kan skapa en levande landsbygd Skåne består av städer men en betydande del av invånarna bor på landsbygden. Det finns stor potential att utveckla landsbygden genom t.ex. ekologisk odling och biogasproduktion. Biogas är ett bra alternativ till bensin om den produceras på plats och det kan vi göra i Skåne. Det är också en punkt där framtida arbetstillfällen kan skapas. Region Skåne kan på egen hand driva utvecklingen genom att upphandlingar gynnar miljöanpassade lokala matproducenter. Redan befintliga lantbrukare ska utbildas för att öka kunskapen om ekologisk produktion. De s.k. gröna näringarna och landsbygdsutvecklingen ska stödjas. Samtidigt gäller det att förutsättningarna att bo på landsbygden förbättras. Bostäder på landsbygden ska miljöanpassas. Vi vill också se ett stopp för sjukhusmat som produceras i centrala matfabriker. Varje sjukhus ska ha sitt eget kök för tillagning på plats. Vänsterpartiet Region Skåne 8

9 Kollektivtrafik och kultur Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna Kollektivtrafik för hela Skåne Vägarna i Skåne fyller i dag en viktig funktion för framkomligheten i vårt samhälle. Men att fortsätta bygga ut vägnätet innebär att allt fler människor kommer att välja bilen. Det är inte den utvecklingen som Vänsterpartiet vill ha. Istället vill vi att fler ska resa med hjälp av kollektivtrafiken. Både till vardags men också på fritiden och vi vill bygga ut spårtrafiken för alla ändamål. Mer gods ska gå på järnvägarna och fler människor ska ta tåget. Med hjälp av trängselskatter för privatbilism vill vi finansiera en utbyggnad av kollektivtrafiken. Det behövs också resurser till utbyggnad av lokal biogasproduktion och biogasmackar. Målet är att alla skåningar ska kunna resa fossilfritt och helst utan egen bil. För att fler människor ska välja kollektivtrafiken måste den vara billigare än vad den är i dag. Vänsterpartiet vill att en större del av biljettpriset ska finansieras av skattemedel vilket ger billigare biljetter för resenärerna. De grupper som har minst pengar till resor ska få resa gratis. Vi vill se avgiftsfria resor för alla under 26 år och över 65 år. Det är också dags att ändra planeringen av kollektivtrafiken. Trots att kvinnor ofta har kortare till jobbet än män, får de längre restid till följd av kollektivtrafikens utformning. Vi vill därför utreda hur vi kan korta restiden för människor som i dag jobbar inom traditionellt kvinnliga yrken. Modern samhällsplanering för moderna människor I Skåne finns en naturresurs som är guld värd och det är åkermarken. Tyvärr är det en resurs som hela tiden naggas i kanterna när våra samhällen växer. Vänsterpartiet vill värna den värdefulla marken genom god samhällsplanering vilket innebär en förtätning av våra städer. När städerna planeras är det viktigt med ett stadsklimat som är bra för alla människor. Därför vill Vänsterpartiet ha gator med låg hastighet för motorburen trafik och god tillgänglighet för både cyklister och gångtrafikanter. Något som förekommer i utkanten av våra städer är byggandet av olika köpcenter. Det vill Vänsterpartiet ändra på. Det är kommunerna som har monopol på arbetet med detaljplaner och därför vill vi att det skapas tätare kontakter mellan regionen och kommunerna. Handelsområden i utkanten av städerna tar inte bara åkermark i anspråk, de ökar Vänsterpartiet Region Skåne 9

10 Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av privatbilismen och utarmar stadskärnorna i byar och samhällen. Stadsplanering handlar inte bara om vilka hus som ska byggas var eller hur vägar ska dras. Det handlar också om att få alla människor att känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vi vill ha ett Skåne som i framtiden är fritt från rasism och främlingsfientlighet. Endast genom att jobba tillsammans kan vi skapa ett samhälle där alla känner sig välkomna. En modern och hållbar region ska planeras av de människor som bor i den men så är inte fallet i dag. Det är betydligt fler män som arbetar med stadsplanering och det vill vi ändra på. Både regionen och kommunerna måste anställa fler kvinnor inom infrastrukturplanering, därför att hälften av invånarna är underrepresenterade inom det området i dag. Även om vi i dag har blivit bättre på att framställa energi på ett hållbart sätt är det mer miljövänligt att spara kilowattimmar genom energieffektivisering. Vänsterpartiet vill att Region Skåne sätter press på regeringen att avsätta pengar till renovering och energieffektivisering av Skånes miljonprogramområden. I dag är det Malmö som går i täten där det har gjort mycket. Både i stadsdelarna Rosengård och Augustenborg har mycket arbete genomförts i hållbarhetens tecken. Kultur ska vara en naturlig del av livet All samhällsplanering måste ha inslag av kultur och det är viktigt att vi slår vakt om den. Kultur är nämligen inte något som är tillgängligt för alla, om vi inte ser till att det blir på det viset. Människor kan i dag på grund av ålder, ekonomi eller funktionsnedsättning riskera att bli utan det kulturutbud som erbjuds i Skåne. Kulturutbudet ska utvecklas så att det blir något alla människor kan ta del av. Det är extra viktigt att kultur inte bara blir något för dem med pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det ska vara mycket billigt eller helt gratis att ta del av konst, musik, film eller det kulturarv som finns på våra museer. För att det ska kunna bli möjligt måste de offentliga medlen till kulturen öka. Vi vill också erbjuda kultur till personalen inom Region Skåne. Vi vill satsa på ambulerande föreställningar som söker upp personalen ute på de stora arbetsplatserna. Där ska de framföra sina föreställningar i Vänsterpartiet Region Skåne 10

11 Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet samband med exempelvis lunchraster eller skiftbyten. Det ger möjlighet för många anställda att ta del av kultur och ger dessutom mer arbete till våra kulturarbetare. Vi vill också se en satsning på Film i Skåne och särskilt de produktioner som aldrig klarat sig utan regionalt stöd. De filmer som har egen förmåga att klara sig på marknaden får då stå tillbaka. Sjukhusbiblioteken behöver utvecklas i Skåne och det kan de göra genom att samarbeta med Kultur Skåne. Vänsterpartiets ambition är att våra sjukhusbibliotek ska likna de kommunala biblioteken med all den service som de erbjuder. Ett folkbibliotek innehåller i dag långt mer än bara skönlitteratur. Vänsterpartiet vill att barn och unga ska ha tillgång till goda kulturella upplevelser. Vi vill därför att Skånes offentliga museer ska var gratis för barn och unga. Vi vill också se till att även kulturen är kritisk till att vårt samhälle är långt från jämställt. Därför vill vi ha en normkritisk och feministisk kulturpolitik där vi vill rikta pengar mot exempelvis unga kvinnliga musiker. Vi vill också se till att göra plats för minoritetskulturerna, det ska vara självklart att de har samma plats och utrymme som alla andra. De ska ges samma ekonomiska förutsättningar och möjligheter. Kultursektorn ska demokratiskt skapa riktlinjer för en mångfald inom kulturutövandet. Vänsterpartiet vill också att Skånes invånare ska ha möjlighet att göra en klimatsmart investering med hjälp av sina konsumtionsvanor. Genom att konsumera kultur istället för prylar kan vi spara klimatet. Vår morot till ett ändrat beteende är att invånarna får en kulturbiljett som ger möjlighet att åka kollektivt till kulturevenemang till reducerat pris. Vänsterpartiet Region Skåne 11

12 Detta är en kortversion av Vänsterpartiet Skånes regionpolitiska program som antogs den 15 mars Hela programmet finns på vskane.se. Vi vill gärna veta vad du tycker. Du når oss på kontaktuppfigerna här nedan. Kontakt Vänsterpartiet Region Skåne Skånehuset Kristianstad vskane.se

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne

Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Regionpolitiskt program 2014-2018 Vänsterpartiet Skåne Vänsterpartiets visioner Regionpolitiken omfattar stora delar av vår vardag. Varje dag sker många tusen händelser som alla bygger på att regionens

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne

Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Förslag om nya vårdcentraler och vårdcentralsfilialer på tio orter och bostadsområden i Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne 2014-03-26 Inledning Socialdemokraterna vill bygga ut den offentliga primärvården

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN

KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN KÖFRI SJUKVÅRD I KALMAR LÄN Rödgrönt samarbete för framtiden 2 Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Trygg vård och korta köer

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Vår dröm om ett grönt Småland

Vår dröm om ett grönt Småland Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt program för 2015 2018 kronoberg Vår dröm om ett grönt Småland Miljöpartiet de gröna Kronobergs län Regionalpolitiskt

Läs mer

Möjligheternas Västra Götaland

Möjligheternas Västra Götaland Västra Götalandsregionen Vänersborg 2010-06-14 Möjligheternas Västra Götaland Gratis tandvård upp till 25 år 2 (8) Innehållsförteckning Tandstatus en hälsofråga... 3 Skillnaderna i tandhälsa har tydliga

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

5. Befolkning, bostäder och näringsliv

5. Befolkning, bostäder och näringsliv 5. Nationella mål Det här kapitlet berör det andra folkhälsomålet Ekonomiska och sociala förutsättningar. Ekonomisk och social trygghet är en av de mest grundläggande förutsättningarna för folkhälsan.

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA

KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA 48 KULTUR OCH UPPLEVELSER HÄLSA HÄLSA En befolknings hälsotillstånd avspeglar både medborgarnas livsstil och hälsooch sjukvårdens förmåga att förebygga och bota sjukdomar. När det gäller hälsa och välfärd

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

livspusslet Foto: Andy Prhat

livspusslet Foto: Andy Prhat livspusslet Foto: Andy Prhat 2 TCO och livspusslet TCO driver livspusselfrågorna eftersom vi vill se ett arbetsliv som går att kombinera med familjeliv, utan att någotdera behöver stå i skuggan av det

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende.

Har valt att inte svara: Moderaterna, Centern, Kristendemokraterna, Vänsterpartiet Miljöpartiet. Landsbygdspartiet Oberoende. Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Luleå 9 3 3 2 32 4 4 4 61 FPLuleå Rättvisepartiet Socialisterna (3), Landsbygdspartiet Oberoende

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen

Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Framtiden börjar med barnen trygga och jämlika uppväxtvillkor i Västra Götalandsregionen Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Framtiden börjar med barnen... 3 Hälsa

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa

Dålig psykisk hälsa är vanligare bland förtidspensionärer, arbetslösa och studerande än bland personer som arbetar. Andelen med dålig psykisk hälsa Referat av föredrag från konferens 110412 i Lund arrangerad av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Vuxenskolan i Skåne. Anders Åkesson (Mp) Regionråd, vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN MILJÖPARTIET DE GRÖNA I NORRBOTTEN Miljö ger jobb nya livschanser 2006-2010 LÄNSPROGRAM RÖSTA LÅNGSIKTIGT Miljöpartiet de Gröna är ett brett och aktivt parti. Vi har grön skatteväxling, grundtrygghet för

Läs mer

Små barn har stort behov av omsorg

Små barn har stort behov av omsorg Små barn har stort behov av omsorg Den svenska förskolan byggs upp Sverige var ett av de första länderna i Europa med offentligt finansierad barnomsorg. Sedan 1970-talet har antalet inskrivna barn i daghem/förskola

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn!

Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Rödgröna löften om utvecklad kollektivtrafik på Södertörn! Bättre förutsättningar för länets södra sida I Stockholms län finns en ekonomisk och social ojämlikhet mellan den norra och södra länsdelen.

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Hälsovård för äldre en investering för framtiden

Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre en investering för framtiden Hälsovård för äldre - en investering för framtiden Vårdförbundet vill se en tydlig plan för att förebygga ohälsa. Genom att införa ett nationellt program

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige

Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Fastslagna toppkandidater till riksdagen, regionen och kommunfullmäktige Valda till kommunfullmäktigelistan i Malmö 1. Hanna Thomé, 37 år, kommunalråd Vilka politiska frågor är du mest intresserad av?

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025-

BOKSLUT. -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- BOKSLUT -Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025- Majoriteten i Landstinget Sörmland 2010-2014 Inledning Vår resa mot Sveriges friskaste län 2025 6 479 anställda som årligen utför 535 000 läkarbesök,

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

alkohol och droger på arbetsplatsen

alkohol och droger på arbetsplatsen alkohol och droger på arbetsplatsen April 2008 Foto: Patrik Axelsson Alkohol och droger på arbetsplatsen 2008 Missbruk av alkohol och andra droger Missbruk av alkohol och andra droger är vanligt förekommande

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Till dig som är nyinflyttad

Till dig som är nyinflyttad Till dig som är nyinflyttad Landstinget finns till för invånarna varje dag dygnet runt. Barn föds och operationer utförs. Patienter får behandling och stöd på sjukhus och vårdcentraler. Tunnelbana, pendeltåg,

Läs mer

Närodlad politik i Nybro kommun

Närodlad politik i Nybro kommun Närodlad politik i Nybro kommun Bodil Johansson, Lars-Gunnar Hellström och Christina Davidson. Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma valet för Dig! 1 Centerpartiet Det gröna, trygga och företagsamma

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar

100 nya möjligheter. Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 1 100 nya möjligheter Landstinget Blekinge anställer 100 ungdomar 2 100 nya möjligheter Januari 2013 december 2014 Tidsbegränsade anställningar under 6 månader Lön enligt kollektivavtal Projekt i samverkan

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010

Vården i framtiden. Socialdemokraterna i Kronobergs valprogram 2006 2010 s valprogram 2006 2010 Trygghet och tillit är viktiga delar för ett väl fungerande samhälle. För att man ska må bra måste man ha tillgång till samhällets resurser och till sjukvårdens kompetens. Låt oss

Läs mer

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap

Vatten. Natur. Bad. Kultur. Friluftsliv. Båtliv. Turism. Gemenskap Vatten Bad Kultur Turism Gemenskap Friluftsliv Båtliv Natur Vänersborgs identiteter idag Bilder och ord valda av hundratalet deltagare vid dialogträ en på Folkets Hus 2 oktober 2014. Storleken varierar

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer