Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009"

Transkript

1 Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009 Socialdemokratiska ställningstaganden regionstyrelsens sammanträden den 6 april Ärende 5.1 Årsredovisning 2008 Socialdemokraterna deltog ej i beslutet och vill lämna följande synpunkter till protokollet. Region Skåne gör ett bra resultat Det är i sig glädjande. Mindre glädjande är att det har skett genom att 528 medarbetare tvingats lämna sina arbeten i Region Skåne. De flesta av dessa är sjuk- och undersköterskor. Verksamheternas ekonomi mår inte lika bra som koncernens. Region Skånes vårdproducenter gör 2008 ett underskott på 559 miljoner kronor. I förhållande till budget är underskottet 127 miljoner. De största problemen finns på akutsjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Den sittande majoriteten ser tillbaka på året som framgångsrikt och väljer därför att fortsätta på den inslagna vägen med mycket stora besparingar på den skånska hälso- och sjukvården. Därför vill vi lyfta fram de varningssignaler som majoriteten väljer att inte se. Under 2008 stod produktionen av planerad vård i princip stilla. Samtidigt ökar den akuta vården fortsatt kraftigt. Den ökade produktionen och produktiviteten kan därmed nästan uteslutande förklaras av ett ökat tryck på den akuta verksamheten. Det har inte varit problemfritt, vare sig för patienter eller för personal. Ett tydligt tecken på detta är att antalet anmälningar till patientnämnden under 2008 ökar med hela 8 procent. Nästan hela denna ökning kan härledas till akutsjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är utvecklingen också problematisk, vilket förelägganden från arbetsmiljöverket på såväl UMAS som Helsingborgs lasarett vittnar om. Den ökade produktiviteten har således åstadkommits under förhållanden som är vare sig acceptabla eller långsiktigt hållbara. Vi kan vidare se att det skenbart goda resultatet till trots så återstår stora finansieringsproblem för sjukhusen. Vårdproducenternas budgetunderskott på 127 mkr kan inte förklaras med det intäktsbortfall som blir följden när man inte lyckas uppfylla sina uppdrag. Detta intäktsbortfall kompenseras nämligen av övriga intäkter och vårdproducenterna gör i själva verket 21 mkr plus på intäktssidan. Istället är det för höga kostnader i relation till budget som leder till budgetunderskott. Här handlar det om 159 mkr i för höga kostnader. Det handlar alltså om problem med de totala kostnaderna trots att man producerat mindre vård än planerat. Det innebär alltså att om vårdproducenterna hade levt upp till sina uppdrag hade det ekonomiska 1

2 underskottet inte blivit mindre, utan större. Detta är naturligtvis ett tydligt bevis på att den skånska hälso- och sjukvården redan idag är kraftigt underfinansierad. Nya besparingar under 2009 kommer att förvärra situationen. Årets resultat bör mana till eftertanke, inte till att fortsätta i samma hjulspår. De stora akutsjukhusens situation måste ses över och de pågående besparingarna stoppas. Det blir allt mer uppenbart att de sjukhus som har högst andel specialiserad akutsjukvård missgynnas av det gällande ersättningssystemet, samt att den skånska vården är kraftigt underfinansierad. Då måste lösningen vara att förbättra ersättningssystemet och utöka resurserna. Annars väntar ännu större problem i akut- och universitetssjukvården i Skåne. Ärende 5.3 Likabehandlingspolicy för Region Skåne Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. Vi tror inte att antidiskrimineringsarbetet och strävandet efter likabehandling i grunden gynnas av att alla diskrimineringsgrunder skrivs in i en och samma policy. Samtidigt flyttas beslut kring strategier och handlingsplaner på varje enskilt område längre ner i organisationen. Risken med tillvägagångssättet är att vi tappar fokus och styrka kring exempelvis jämställdhets- och mångfaldsfrågorna då det inte längre finns en övergripande policy specifikt för dessa områden. Vi instämmer naturligtvis i den andemening som ligger bakom likabehandlingspolicyn, men tror tyvärr att detta snarare leder till ett osynliggörande av viktiga frågor än till den kraftsamlig som behövs. Vi yrkade därför avslag på ärendet. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss. Ärende förslag för framtidens arbetsplats Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande, vilket bilägges. Det 18-punktsprogram som tagits fram av femklövern är ett hastverk och verkar främst ha haft som syfte att reagera på en negativ mediebild av femklöverns personalpolitik i samband med nyheten att ortopedi och ögonoperationer i Ängelholm ska upphandlas. Den stora kritiken vid det tillfället gällde bristande information till de anställda och att man hade farit med osanning vid samverkan med de fackliga organisationerna. Nu presenterar man ett 18-punktsprogram för framtidens personalpolitik som hanterats på exakt samma sätt; utan dialog med vare sig anställda eller de fackliga organisationerna. Man hade inte ens samverkat ärendet innan det lyftes upp i personalberedningen. De 18 förslagen är i flera fall ogenomtänkta och ofullständiga. Mål och syfte med förslagen saknas ofta och i vissa fall strider förslagen mot gällande lag och kollektivavtal. Det är oseriöst och kan inte utgöra grund för Region Skånes framtida personalpolitik. Förslagen kritiseras också från fackligt håll. I flera fall kan även misstänkas att majoriteten är omedveten om vilken inkomstnivå och arbetssituation stora grupper av våra medarbetare faktiskt har. Trots att de största problemen med ohälsa och sjukfrånvaro finns inom de lågavlönade grupperna riktar sig flera förslag direkt mot grupper med högre inkomster och friare arbetsförhållanden. Särskilt anmärkningsvärt är att majoriteten väljer att inte nämna den fackliga samverkan med ett enda ord i sina 18 förslag, trots att kritik mot hur man hanterar 2

3 denna framkommit vid flera tillfällen. Här finns en stor förbättringspotential som man, sannolikt av ideologiska skäl, väljer att helt bortse ifrån. För oss är det självklart att delaktighet och inflytande för personal kräver goda villkor för facklig samverkan och en bra dialog mellan de anställdas företrädare och arbetsgivaren. Vi går i det följande igenom vår syn på de 18 förslagen punkt för punkt.. 1. Satsa på kompetensutveckling Det ska man naturligtvis göra. Att ny kunskap ska återkopplas bättre till verksamheten är också viktigt. Men man måste också ha planer för hur ny kunskap ska användas och hur medarbetarens nyvunna kompetens ska implementeras i verksamheten och värderas. Om vi inte vet hur ny kompetens ska användas har en satsning på kompetensutveckling ett begränsat värde för verksamheten. Att just komplementär och alternativ medicin som enda område lyfts fram särskilt i detta sammanhang måste vara ett misstag. Om kompetensutvecklingen sker inom det medicinska området ska det naturligtvis främst handla om evidensbaserad sådan. 2. Chefs- och ledarskapsutbildning Ett utbildningsprogram för nya chefer finns redan i Region Skåne. Naturligtvis kan det finnas förbättringsmöjligheter i detta program. Vi vill gärna, utöver de områden som majoriteten nämner, lyfta fram utbildning i arbetsrätt samt om jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Men utöver att en chefsutbildning ska vara bra och heltäckande krävs också att det är rätt människor som går den. Vi vill därför se en strategi och ett bättre arbete för att rekrytera bra chefer för framtiden. Det som då eftersöks ska vara människor med goda ledaregenskaper, som inte nödvändigtvis måste komma från en särskild yrkesgrupp. 3. Dialog med medarbetarna Majoriteten lyfter här fram dialogkonferenserna som den bästa metoden att föra dialog med medarbetarna. Att man inte i detta sammanhang ens nämner den samverkan som sker med de fackliga organisationerna är anmärkningsvärt. De anställda väljer inom sina fackliga organisationer sina företrädare som har till uppgift att förhandla och föra dialog med arbetsgivaren. Region Skåne måste naturligtvis erkänna dessa företrädares rätt att företräda sina medlemmar. Vi vill utveckla den fackliga samverkan kring personalens villkor och verksamhetens förutsättningar. Det utesluter inte att man även i andra sammanhang kan ge större och bredare församlingar möjlighet att föra dialog med de politiskt förtroendevalda. Att majoriteten i detta sammanhang utelämnar dialog och samverkan med facken är inte en slump. Man har vid flera tillfällen visat att denna samverkan inte värderas särskilt högt. Ett exempel på detta är att inte ens detta 18-punktsprogram om en ny personalpolitik var samverkat med facken innan det behandlades i personalberedningen. 4. Inför kompetenskonto Först kan konstateras att möjligheten för de lägre avlönade grupperna att varje månad avstå delar av sin lön är synnerligen begränsad. Förslaget kan alltså bara användas av en relativt exklusiv grupp av Region Skånes anställda. Även för dessa grupper kan emellertid bruket av kompetenskonto ifrågasättas. Antingen leder en utbildning till att den anställde i sitt arbete kan använda den nya kunskapen 3

4 och den får därmed ett större ansvar och förhoppningsvis också en högre lön. Eller så leder den inte till något alls. Då måste frågorna ställas: Om Region Skåne inte anser att en utbildning har något värde för verksamheten, varför ska man då som arbetsgivare ändå betala halva utbildningskostnaden? Om man å andra sidan anser att en utbildning har ett värde för verksamheten, varför ska då den anställde tvingas betala halva utbildningskostnaden? Det blir en ohållbar situation i båda fallen. 5. Inför valfria helgdagar Att ge anställda möjlighet till ledighet vid andra religiösa högtider än kristna är möjligt redan idag. Det är en chefs- och ledningsfråga. Vad som är anmärkningsvärt är att Region Skånes politiska majoritet här både vill frångå lagstiftning (de av riksdagen fastslagna helgdagarna) och gå utanför kollektivavtalen men anser likväl att detta skulle vara en åtgärd för personalens bästa. Vill man bättre reglera personalens möjligheter till ledigheter vid högtider är kollektivavtalen det naturliga stället att göra det på. Det kräver förstås att man är beredd att föra dialog med de fackliga företrädarna. Att ett system med helt valfria helgdagar skulle ge helt nya problem i såväl verksamheten som för de anställda kan denna gång vara en bisats i sammanhanget. 6. Erbjud barnomsorg och förskola på mammas eller pappas jobb Förskola är en primärkommunal uppgift och bör drivas och organiseras på denna nivå. Eller tänker sig majoriteten att det ska handla om en helt privat finansierad förskola? Vilka av Region Skånes yrkesgrupper skulle i så fall ha råd med detta? Av vem ska ansvar utkrävas om verksamheten håller undermålig kvalitet? Nej, Region Skåne bör inte försöka ta över kompetensområden som tillhör primärkommunerna. 7. Utveckla och stärk vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete Vi är inte övertygade om att en övergripande likabehandlingspolicy är ett sätt att stärka detta arbete. Vi ser snarare att man förlorar fokus och kraft inom dessa områden när de blir mer eller mindre osynliggjorda i en löst hållen breddad övergripande policy. 8. Instifta ett mångfaldspris i vården Ok, även om värdet av instiftandet av priser ofta överskattas. 9. En hälsosam och friskvårdande arbetsplats Ett viktigt arbete. Samtidigt vore det välkommet om majoriteten också lyfte fram en hög ambition för det egna rehabiliteringsansvaret. 10. Erbjuda personalstödsprogram till samtliga medarbetare Detta kan vara bra, men innan man går vidare med sådana program vore det angeläget att först utvärdera den verksamhet som finns. 11. En mer flexibel organisering av arbetet för småbarnsföräldrar Det ger väldigt dubbla signaler att majoriteten går fram med förslag på detta område, samtidigt som man säger upp de arbetstidsmodeller som redan finns i regionen. Möjligen är detta den gamla historien om den ena och den andra handen. Hur flextid och hemarbete ska kunna tillämpas för sjuk- och undersköterskor på sjukhusens vårdavdelningar och akutmottagningar är svårförståeligt. Detta är ytterligare ett förslag som riktar sig mot en särskild exklusiv grupp av regionens anställda. 12 och 13. om utveckling av regionens hemsida 4

5 Att förbättra hemsidan kan vara bra och viktigt, men känns inte som ett särskilt skarpt förslag för en bättre personalpolitik. Större fokus bör ägnas åt innehållet i personalpolitiken. Stora personalgrupper har kraftigt begränsade möjligheter att surfa efter information på arbetstid. 14. Morgondagens medarbetare Detta är väldigt viktigt och det utförs redan arbete av denna typ. Sannolikt har många av våra framtida medarbetare önskemål på just de områden majoriteten har valt att lämna utanför detta program, såsom löneutveckling, trygga anställningar, god arbetsmiljö och goda forsknings- och utvecklingsmöjligheter. 15. Traineeprogram i hela regionen Vi frågar oss dels varför ett sådant program skulle rikta sig mot yrkesgrupper som redan har väldigt mycket praktik inom ramen för sina ordinarie utbildningar, istället för mot andra grupper? Men främst måste frågan ställas i vilket syfte och för vilket mål skulle man genomföra sådana traineeprogram. 16. Rätt till förlängd nedgång i arbetstid för föräldrar med barn upp till 12 år Möjlighet till tjänstledighet på deltid har alla anställda i regionen om detta beviljas av närmaste chef. Istället för att peka ut en särskild grupp som ska ha utökad rätt till sådan bör man arbeta för att alla anställda ska kunna erhålla önskad sysselsättningsgrad. 17. Undersök möjligheter till löneväxling Återigen en åtgärd som uppenbart riktar sig mot en särskild exklusiv skara av regionens anställda. Lägre avlönade har inte möjlighet att varje månad avvara delar av sin lön. Att vi som arbetsgivare skulle gå ifrån behovsprövningen vid tilldelning av tjänstebil vänder vi oss emot. Regionen ska inte agera bilförmedlare och bör inte heller verka för ett ökat bilåkande på bekostnad av kollektivt resande. 18. Frisknärvaron måste öka Ett bra mål som kräver ett helt batteri av åtgärder, varav de allra flesta har lämnats utanför detta program. Socialdemokraterna yrkade Att Att regionstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för utveckling och komplettering av Region Skånes personalpolitik, enligt nedan. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att närmare analysera både de 18 förslag som föreslagits av personalberedningen och de 8 förslag till personalpolitisk inriktning som nedan föreslås 8 förslag för en bättre personalpolitik 1. Lönesättning Den individuella lönesättningen är dåligt fungerande i Region Skåne. Om vi inte vill återgå till modeller med enbart generella lönepåslag måste vår förmåga att sätta rätt lön till rätt medarbetare förbättras. Det är inte minst en viktig jämställdhetsfråga. Lönesystemet bör därför ses över. Vad lönesätter vi och varför? Är lönesättningen rättssäker och rättvis? Kan vi bli bättre på att belöna det som skapar mervärde för organisationen? Hur kan lönesamtalen bli bättre och mer meningsfulla? 5

6 2. Ett bättre mångfaldsarbete med interkulturell kompetens För att uppnå en bättre mångfald måste Region Skåne göra sig mer attraktiv för grupper som är underrepresenterade i organisationen. Det kan innebära att många av de arbetssätt vi idag använder oss av måste ses över. Vi anser att Region Skåne bör se över hela sin rekryteringsprocess, annonser, anställningsintervjuer mm ur ett mångfaldsperspektiv för att göra oss till en attraktiv arbetsgivare för människor med alla olika bakgrunder. 3. Trygga anställningsvillkor Att personalen upplever trygghet i sin anställning är viktigt både för den enskildes arbetssituation och för organisationens utvecklingsarbete. Därför vill vi att bruket av visstidsanställningar ska motverkas. Vi vill även att en anställningsgaranti införs. Att ingen ska sägas upp i Region Skåne är ett viktigt besked till personalen, inte minst i ekonomiskt svåra tider. 4. Rätt till önskad sysselsättningsgrad Det ofrivilliga deltidsarbetet är alltjämt ett stort problem i regionen, vilket leder till en sämre inkomsttrygghet för den enskilde. Alla anställda bör ha rätt till en heltid i grunden, men samtidigt rätt att i olika skeden av livet välja en annan önskad sysselsättningsgrad. Frågan om önskad sysselsättningsgrad bör vara ett stående inslag i medarbetarsamtalen. 5. God samverkan Samverkan med de fackliga organisationerna bör ses som en värdefull resurs för att förbättra och utveckla verksamheten och de anställdas arbetssituation. Därför bör samverkan inte bara ske enligt vad som krävs i lag, utan istället bör långsiktigt goda relationer och förutsättningar för löpande dialog byggas i enlighet med de avtal som finns. Former för en fördjupad samverkan bör tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna. 6. En god arbetsmiljö Såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön måste ständigt utvecklas för att skapa trivsamma arbetsplatser och förebygga ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatserna. Det kräver arbete för att utveckla former för inflytande och delaktighet parallellt med exempelvis generösa friskvårdserbjudanden och att arbetsgivaren tar ett stort rehabiliteringsansvar vid sjukdom. Men det kräver också rimliga arbetstider och att bemanningen är sådan att arbetsbelastningen på varje enskild medarbetare inte blir för hög. Det rekommendationer som finns på arbetstidsområdet bör omformas till riktlinjer och också gälla privata entreprenörer. 7. Bemanningsekonomi Alltför ofta lägger vi ut uppdrag på verksamheten utan att reflektera över hur mycket resurser som egentligen krävs för att uppdraget ska bli väl utfört och de anställda ska ha en rimlig arbetsbelastning. Organisationen anpassas efter tillgängliga resurser istället för efter behoven. Det drabbar både anställda och patienter på ett negativt sätt. Region Skåne bör därför löpande se över hur vi bemannar våra arbetsplatser i relation till de uppdrag och behov verksamheterna har. Bemanningsprojekt bör startas tillsammans med de fackliga organisationerna. 6

7 8. Chefs- och ledarskap Ett bra ledarskap är en förutsättning för ett bra utvecklingsarbete, och en positiv social miljö på arbetsplatserna, samtidigt som bra chefer även ska klara av ekonomiska och administrativa frågor på ett bra sätt. Region Skåne bör utforma strategier för att ständigt söka efter och finna duktiga ledare i organisationen för att rekrytera och utbilda morgondagens chefer. Samtidigt är det viktigt att attityderna kring chefsskap förändras så att goda ledare kan bli chefer, oavsett vilken yrkesgrupp han eller hon tillhör. Chefs- och ledarskapsutbildningar och strategiska planer bör finnas på varje förvaltning och omfatta samtliga yrkesgrupper. Primärvården Skåne satsar på Internet Pressmeddelande från Region Skåne Nu har alla vårdcentralerna inom Primärvården Skåne fått egna Internetadresser. Där ska det finnas aktuell information om t.ex kontaktuppgifter och öppettider för respektive vårdcentral. Det är viktigt att Primärvården Skåne utökar sina informationskanaler med Internet eftersom allt fler medborgare söker efter information där. Vi har därför försökt att underlätta för skåningarna genom att registrera logiska domännamn som börjar likadant men alltid slutar med namnet på själva vårdcentralen, t.ex. eller säger Primärvården Skånes kommunikationschef Marie Ljung. Även den övergripande webbplatsen för förvaltningen Primärvården Skåne har fått en ny adress: liksom det populära sökverktyget Mina vårdkontakter säker Internetkommunikation Alla Primärvården Skånes vårdcentraler är anslutna till den elektroniska tjänsten Mina vårdkontakter. Via Mina vårdkontakter kan patienterna t ex av- eller omboka en tid, förnya recept eller hjälpmedel utan att behöva ringa eller besöka vårdcentralen. Vårdcentralen i Sjöbo har tagit ytterligare ett steg genom att under Mina vårdkontakter öppna upp funktionen allmän rådgivning. Patienterna kan nu förutom att begära recept och hjälpmedelsförnyelse, boka telefontid, avboka besök också ställa en specifik fråga. Den största fördelen för våra patienter är att de slipper sitta i kö och att de kan sköta sin kommunikation med oss när som helst på dygnet. Vårdpersonalen kan också själv välja lämplig tidpunkt att behandla dessa ärenden. En annan fördel med Mina vårdkontakter är att all kommunikation lagras digitalt och fyller de formella kraven för en journalhandling. berättar Per Olsson verksamhetschef på Vårdcentralen Sjöbo Vi tror på ökad Internet-kontakt med befolkningen, säger Marie Ljung. Den ersätter aldrig det mänskliga mötet eller telefonkontakten med oss, men den utgör ett värdefullt komplement. Du skriver när du själv har tid utan att behöva sitta och vänta. Mer information om tjänsten finns på Nu funkar kommentarerna på: Kontakta Regionbulletinens Nyheter, synpunkter, tips? Heidi Laine Lundgren producent och ansvarige utgivare på alternativt