Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009"

Transkript

1 Regionbulletinen Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 14 vecka 15 år 2009 Socialdemokratiska ställningstaganden regionstyrelsens sammanträden den 6 april Ärende 5.1 Årsredovisning 2008 Socialdemokraterna deltog ej i beslutet och vill lämna följande synpunkter till protokollet. Region Skåne gör ett bra resultat Det är i sig glädjande. Mindre glädjande är att det har skett genom att 528 medarbetare tvingats lämna sina arbeten i Region Skåne. De flesta av dessa är sjuk- och undersköterskor. Verksamheternas ekonomi mår inte lika bra som koncernens. Region Skånes vårdproducenter gör 2008 ett underskott på 559 miljoner kronor. I förhållande till budget är underskottet 127 miljoner. De största problemen finns på akutsjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Den sittande majoriteten ser tillbaka på året som framgångsrikt och väljer därför att fortsätta på den inslagna vägen med mycket stora besparingar på den skånska hälso- och sjukvården. Därför vill vi lyfta fram de varningssignaler som majoriteten väljer att inte se. Under 2008 stod produktionen av planerad vård i princip stilla. Samtidigt ökar den akuta vården fortsatt kraftigt. Den ökade produktionen och produktiviteten kan därmed nästan uteslutande förklaras av ett ökat tryck på den akuta verksamheten. Det har inte varit problemfritt, vare sig för patienter eller för personal. Ett tydligt tecken på detta är att antalet anmälningar till patientnämnden under 2008 ökar med hela 8 procent. Nästan hela denna ökning kan härledas till akutsjukhusen i Malmö, Lund och Helsingborg. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är utvecklingen också problematisk, vilket förelägganden från arbetsmiljöverket på såväl UMAS som Helsingborgs lasarett vittnar om. Den ökade produktiviteten har således åstadkommits under förhållanden som är vare sig acceptabla eller långsiktigt hållbara. Vi kan vidare se att det skenbart goda resultatet till trots så återstår stora finansieringsproblem för sjukhusen. Vårdproducenternas budgetunderskott på 127 mkr kan inte förklaras med det intäktsbortfall som blir följden när man inte lyckas uppfylla sina uppdrag. Detta intäktsbortfall kompenseras nämligen av övriga intäkter och vårdproducenterna gör i själva verket 21 mkr plus på intäktssidan. Istället är det för höga kostnader i relation till budget som leder till budgetunderskott. Här handlar det om 159 mkr i för höga kostnader. Det handlar alltså om problem med de totala kostnaderna trots att man producerat mindre vård än planerat. Det innebär alltså att om vårdproducenterna hade levt upp till sina uppdrag hade det ekonomiska 1

2 underskottet inte blivit mindre, utan större. Detta är naturligtvis ett tydligt bevis på att den skånska hälso- och sjukvården redan idag är kraftigt underfinansierad. Nya besparingar under 2009 kommer att förvärra situationen. Årets resultat bör mana till eftertanke, inte till att fortsätta i samma hjulspår. De stora akutsjukhusens situation måste ses över och de pågående besparingarna stoppas. Det blir allt mer uppenbart att de sjukhus som har högst andel specialiserad akutsjukvård missgynnas av det gällande ersättningssystemet, samt att den skånska vården är kraftigt underfinansierad. Då måste lösningen vara att förbättra ersättningssystemet och utöka resurserna. Annars väntar ännu större problem i akut- och universitetssjukvården i Skåne. Ärende 5.3 Likabehandlingspolicy för Region Skåne Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget yrkande. Vi tror inte att antidiskrimineringsarbetet och strävandet efter likabehandling i grunden gynnas av att alla diskrimineringsgrunder skrivs in i en och samma policy. Samtidigt flyttas beslut kring strategier och handlingsplaner på varje enskilt område längre ner i organisationen. Risken med tillvägagångssättet är att vi tappar fokus och styrka kring exempelvis jämställdhets- och mångfaldsfrågorna då det inte längre finns en övergripande policy specifikt för dessa områden. Vi instämmer naturligtvis i den andemening som ligger bakom likabehandlingspolicyn, men tror tyvärr att detta snarare leder till ett osynliggörande av viktiga frågor än till den kraftsamlig som behövs. Vi yrkade därför avslag på ärendet. Då vårt yrkande inte vann gehör reserverar vi oss. Ärende förslag för framtidens arbetsplats Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande, vilket bilägges. Det 18-punktsprogram som tagits fram av femklövern är ett hastverk och verkar främst ha haft som syfte att reagera på en negativ mediebild av femklöverns personalpolitik i samband med nyheten att ortopedi och ögonoperationer i Ängelholm ska upphandlas. Den stora kritiken vid det tillfället gällde bristande information till de anställda och att man hade farit med osanning vid samverkan med de fackliga organisationerna. Nu presenterar man ett 18-punktsprogram för framtidens personalpolitik som hanterats på exakt samma sätt; utan dialog med vare sig anställda eller de fackliga organisationerna. Man hade inte ens samverkat ärendet innan det lyftes upp i personalberedningen. De 18 förslagen är i flera fall ogenomtänkta och ofullständiga. Mål och syfte med förslagen saknas ofta och i vissa fall strider förslagen mot gällande lag och kollektivavtal. Det är oseriöst och kan inte utgöra grund för Region Skånes framtida personalpolitik. Förslagen kritiseras också från fackligt håll. I flera fall kan även misstänkas att majoriteten är omedveten om vilken inkomstnivå och arbetssituation stora grupper av våra medarbetare faktiskt har. Trots att de största problemen med ohälsa och sjukfrånvaro finns inom de lågavlönade grupperna riktar sig flera förslag direkt mot grupper med högre inkomster och friare arbetsförhållanden. Särskilt anmärkningsvärt är att majoriteten väljer att inte nämna den fackliga samverkan med ett enda ord i sina 18 förslag, trots att kritik mot hur man hanterar 2

3 denna framkommit vid flera tillfällen. Här finns en stor förbättringspotential som man, sannolikt av ideologiska skäl, väljer att helt bortse ifrån. För oss är det självklart att delaktighet och inflytande för personal kräver goda villkor för facklig samverkan och en bra dialog mellan de anställdas företrädare och arbetsgivaren. Vi går i det följande igenom vår syn på de 18 förslagen punkt för punkt.. 1. Satsa på kompetensutveckling Det ska man naturligtvis göra. Att ny kunskap ska återkopplas bättre till verksamheten är också viktigt. Men man måste också ha planer för hur ny kunskap ska användas och hur medarbetarens nyvunna kompetens ska implementeras i verksamheten och värderas. Om vi inte vet hur ny kompetens ska användas har en satsning på kompetensutveckling ett begränsat värde för verksamheten. Att just komplementär och alternativ medicin som enda område lyfts fram särskilt i detta sammanhang måste vara ett misstag. Om kompetensutvecklingen sker inom det medicinska området ska det naturligtvis främst handla om evidensbaserad sådan. 2. Chefs- och ledarskapsutbildning Ett utbildningsprogram för nya chefer finns redan i Region Skåne. Naturligtvis kan det finnas förbättringsmöjligheter i detta program. Vi vill gärna, utöver de områden som majoriteten nämner, lyfta fram utbildning i arbetsrätt samt om jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Men utöver att en chefsutbildning ska vara bra och heltäckande krävs också att det är rätt människor som går den. Vi vill därför se en strategi och ett bättre arbete för att rekrytera bra chefer för framtiden. Det som då eftersöks ska vara människor med goda ledaregenskaper, som inte nödvändigtvis måste komma från en särskild yrkesgrupp. 3. Dialog med medarbetarna Majoriteten lyfter här fram dialogkonferenserna som den bästa metoden att föra dialog med medarbetarna. Att man inte i detta sammanhang ens nämner den samverkan som sker med de fackliga organisationerna är anmärkningsvärt. De anställda väljer inom sina fackliga organisationer sina företrädare som har till uppgift att förhandla och föra dialog med arbetsgivaren. Region Skåne måste naturligtvis erkänna dessa företrädares rätt att företräda sina medlemmar. Vi vill utveckla den fackliga samverkan kring personalens villkor och verksamhetens förutsättningar. Det utesluter inte att man även i andra sammanhang kan ge större och bredare församlingar möjlighet att föra dialog med de politiskt förtroendevalda. Att majoriteten i detta sammanhang utelämnar dialog och samverkan med facken är inte en slump. Man har vid flera tillfällen visat att denna samverkan inte värderas särskilt högt. Ett exempel på detta är att inte ens detta 18-punktsprogram om en ny personalpolitik var samverkat med facken innan det behandlades i personalberedningen. 4. Inför kompetenskonto Först kan konstateras att möjligheten för de lägre avlönade grupperna att varje månad avstå delar av sin lön är synnerligen begränsad. Förslaget kan alltså bara användas av en relativt exklusiv grupp av Region Skånes anställda. Även för dessa grupper kan emellertid bruket av kompetenskonto ifrågasättas. Antingen leder en utbildning till att den anställde i sitt arbete kan använda den nya kunskapen 3

4 och den får därmed ett större ansvar och förhoppningsvis också en högre lön. Eller så leder den inte till något alls. Då måste frågorna ställas: Om Region Skåne inte anser att en utbildning har något värde för verksamheten, varför ska man då som arbetsgivare ändå betala halva utbildningskostnaden? Om man å andra sidan anser att en utbildning har ett värde för verksamheten, varför ska då den anställde tvingas betala halva utbildningskostnaden? Det blir en ohållbar situation i båda fallen. 5. Inför valfria helgdagar Att ge anställda möjlighet till ledighet vid andra religiösa högtider än kristna är möjligt redan idag. Det är en chefs- och ledningsfråga. Vad som är anmärkningsvärt är att Region Skånes politiska majoritet här både vill frångå lagstiftning (de av riksdagen fastslagna helgdagarna) och gå utanför kollektivavtalen men anser likväl att detta skulle vara en åtgärd för personalens bästa. Vill man bättre reglera personalens möjligheter till ledigheter vid högtider är kollektivavtalen det naturliga stället att göra det på. Det kräver förstås att man är beredd att föra dialog med de fackliga företrädarna. Att ett system med helt valfria helgdagar skulle ge helt nya problem i såväl verksamheten som för de anställda kan denna gång vara en bisats i sammanhanget. 6. Erbjud barnomsorg och förskola på mammas eller pappas jobb Förskola är en primärkommunal uppgift och bör drivas och organiseras på denna nivå. Eller tänker sig majoriteten att det ska handla om en helt privat finansierad förskola? Vilka av Region Skånes yrkesgrupper skulle i så fall ha råd med detta? Av vem ska ansvar utkrävas om verksamheten håller undermålig kvalitet? Nej, Region Skåne bör inte försöka ta över kompetensområden som tillhör primärkommunerna. 7. Utveckla och stärk vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete Vi är inte övertygade om att en övergripande likabehandlingspolicy är ett sätt att stärka detta arbete. Vi ser snarare att man förlorar fokus och kraft inom dessa områden när de blir mer eller mindre osynliggjorda i en löst hållen breddad övergripande policy. 8. Instifta ett mångfaldspris i vården Ok, även om värdet av instiftandet av priser ofta överskattas. 9. En hälsosam och friskvårdande arbetsplats Ett viktigt arbete. Samtidigt vore det välkommet om majoriteten också lyfte fram en hög ambition för det egna rehabiliteringsansvaret. 10. Erbjuda personalstödsprogram till samtliga medarbetare Detta kan vara bra, men innan man går vidare med sådana program vore det angeläget att först utvärdera den verksamhet som finns. 11. En mer flexibel organisering av arbetet för småbarnsföräldrar Det ger väldigt dubbla signaler att majoriteten går fram med förslag på detta område, samtidigt som man säger upp de arbetstidsmodeller som redan finns i regionen. Möjligen är detta den gamla historien om den ena och den andra handen. Hur flextid och hemarbete ska kunna tillämpas för sjuk- och undersköterskor på sjukhusens vårdavdelningar och akutmottagningar är svårförståeligt. Detta är ytterligare ett förslag som riktar sig mot en särskild exklusiv grupp av regionens anställda. 12 och 13. om utveckling av regionens hemsida 4

5 Att förbättra hemsidan kan vara bra och viktigt, men känns inte som ett särskilt skarpt förslag för en bättre personalpolitik. Större fokus bör ägnas åt innehållet i personalpolitiken. Stora personalgrupper har kraftigt begränsade möjligheter att surfa efter information på arbetstid. 14. Morgondagens medarbetare Detta är väldigt viktigt och det utförs redan arbete av denna typ. Sannolikt har många av våra framtida medarbetare önskemål på just de områden majoriteten har valt att lämna utanför detta program, såsom löneutveckling, trygga anställningar, god arbetsmiljö och goda forsknings- och utvecklingsmöjligheter. 15. Traineeprogram i hela regionen Vi frågar oss dels varför ett sådant program skulle rikta sig mot yrkesgrupper som redan har väldigt mycket praktik inom ramen för sina ordinarie utbildningar, istället för mot andra grupper? Men främst måste frågan ställas i vilket syfte och för vilket mål skulle man genomföra sådana traineeprogram. 16. Rätt till förlängd nedgång i arbetstid för föräldrar med barn upp till 12 år Möjlighet till tjänstledighet på deltid har alla anställda i regionen om detta beviljas av närmaste chef. Istället för att peka ut en särskild grupp som ska ha utökad rätt till sådan bör man arbeta för att alla anställda ska kunna erhålla önskad sysselsättningsgrad. 17. Undersök möjligheter till löneväxling Återigen en åtgärd som uppenbart riktar sig mot en särskild exklusiv skara av regionens anställda. Lägre avlönade har inte möjlighet att varje månad avvara delar av sin lön. Att vi som arbetsgivare skulle gå ifrån behovsprövningen vid tilldelning av tjänstebil vänder vi oss emot. Regionen ska inte agera bilförmedlare och bör inte heller verka för ett ökat bilåkande på bekostnad av kollektivt resande. 18. Frisknärvaron måste öka Ett bra mål som kräver ett helt batteri av åtgärder, varav de allra flesta har lämnats utanför detta program. Socialdemokraterna yrkade Att Att regionstyrelsen godkänner föreslagen inriktning för utveckling och komplettering av Region Skånes personalpolitik, enligt nedan. Regionstyrelsen uppdrar åt regiondirektören att närmare analysera både de 18 förslag som föreslagits av personalberedningen och de 8 förslag till personalpolitisk inriktning som nedan föreslås 8 förslag för en bättre personalpolitik 1. Lönesättning Den individuella lönesättningen är dåligt fungerande i Region Skåne. Om vi inte vill återgå till modeller med enbart generella lönepåslag måste vår förmåga att sätta rätt lön till rätt medarbetare förbättras. Det är inte minst en viktig jämställdhetsfråga. Lönesystemet bör därför ses över. Vad lönesätter vi och varför? Är lönesättningen rättssäker och rättvis? Kan vi bli bättre på att belöna det som skapar mervärde för organisationen? Hur kan lönesamtalen bli bättre och mer meningsfulla? 5

6 2. Ett bättre mångfaldsarbete med interkulturell kompetens För att uppnå en bättre mångfald måste Region Skåne göra sig mer attraktiv för grupper som är underrepresenterade i organisationen. Det kan innebära att många av de arbetssätt vi idag använder oss av måste ses över. Vi anser att Region Skåne bör se över hela sin rekryteringsprocess, annonser, anställningsintervjuer mm ur ett mångfaldsperspektiv för att göra oss till en attraktiv arbetsgivare för människor med alla olika bakgrunder. 3. Trygga anställningsvillkor Att personalen upplever trygghet i sin anställning är viktigt både för den enskildes arbetssituation och för organisationens utvecklingsarbete. Därför vill vi att bruket av visstidsanställningar ska motverkas. Vi vill även att en anställningsgaranti införs. Att ingen ska sägas upp i Region Skåne är ett viktigt besked till personalen, inte minst i ekonomiskt svåra tider. 4. Rätt till önskad sysselsättningsgrad Det ofrivilliga deltidsarbetet är alltjämt ett stort problem i regionen, vilket leder till en sämre inkomsttrygghet för den enskilde. Alla anställda bör ha rätt till en heltid i grunden, men samtidigt rätt att i olika skeden av livet välja en annan önskad sysselsättningsgrad. Frågan om önskad sysselsättningsgrad bör vara ett stående inslag i medarbetarsamtalen. 5. God samverkan Samverkan med de fackliga organisationerna bör ses som en värdefull resurs för att förbättra och utveckla verksamheten och de anställdas arbetssituation. Därför bör samverkan inte bara ske enligt vad som krävs i lag, utan istället bör långsiktigt goda relationer och förutsättningar för löpande dialog byggas i enlighet med de avtal som finns. Former för en fördjupad samverkan bör tas fram i samarbete med de fackliga organisationerna. 6. En god arbetsmiljö Såväl den fysiska som psykiska arbetsmiljön måste ständigt utvecklas för att skapa trivsamma arbetsplatser och förebygga ohälsa och sjukfrånvaro på arbetsplatserna. Det kräver arbete för att utveckla former för inflytande och delaktighet parallellt med exempelvis generösa friskvårdserbjudanden och att arbetsgivaren tar ett stort rehabiliteringsansvar vid sjukdom. Men det kräver också rimliga arbetstider och att bemanningen är sådan att arbetsbelastningen på varje enskild medarbetare inte blir för hög. Det rekommendationer som finns på arbetstidsområdet bör omformas till riktlinjer och också gälla privata entreprenörer. 7. Bemanningsekonomi Alltför ofta lägger vi ut uppdrag på verksamheten utan att reflektera över hur mycket resurser som egentligen krävs för att uppdraget ska bli väl utfört och de anställda ska ha en rimlig arbetsbelastning. Organisationen anpassas efter tillgängliga resurser istället för efter behoven. Det drabbar både anställda och patienter på ett negativt sätt. Region Skåne bör därför löpande se över hur vi bemannar våra arbetsplatser i relation till de uppdrag och behov verksamheterna har. Bemanningsprojekt bör startas tillsammans med de fackliga organisationerna. 6

7 8. Chefs- och ledarskap Ett bra ledarskap är en förutsättning för ett bra utvecklingsarbete, och en positiv social miljö på arbetsplatserna, samtidigt som bra chefer även ska klara av ekonomiska och administrativa frågor på ett bra sätt. Region Skåne bör utforma strategier för att ständigt söka efter och finna duktiga ledare i organisationen för att rekrytera och utbilda morgondagens chefer. Samtidigt är det viktigt att attityderna kring chefsskap förändras så att goda ledare kan bli chefer, oavsett vilken yrkesgrupp han eller hon tillhör. Chefs- och ledarskapsutbildningar och strategiska planer bör finnas på varje förvaltning och omfatta samtliga yrkesgrupper. Primärvården Skåne satsar på Internet Pressmeddelande från Region Skåne Nu har alla vårdcentralerna inom Primärvården Skåne fått egna Internetadresser. Där ska det finnas aktuell information om t.ex kontaktuppgifter och öppettider för respektive vårdcentral. Det är viktigt att Primärvården Skåne utökar sina informationskanaler med Internet eftersom allt fler medborgare söker efter information där. Vi har därför försökt att underlätta för skåningarna genom att registrera logiska domännamn som börjar likadant men alltid slutar med namnet på själva vårdcentralen, t.ex. eller säger Primärvården Skånes kommunikationschef Marie Ljung. Även den övergripande webbplatsen för förvaltningen Primärvården Skåne har fått en ny adress: liksom det populära sökverktyget Mina vårdkontakter säker Internetkommunikation Alla Primärvården Skånes vårdcentraler är anslutna till den elektroniska tjänsten Mina vårdkontakter. Via Mina vårdkontakter kan patienterna t ex av- eller omboka en tid, förnya recept eller hjälpmedel utan att behöva ringa eller besöka vårdcentralen. Vårdcentralen i Sjöbo har tagit ytterligare ett steg genom att under Mina vårdkontakter öppna upp funktionen allmän rådgivning. Patienterna kan nu förutom att begära recept och hjälpmedelsförnyelse, boka telefontid, avboka besök också ställa en specifik fråga. Den största fördelen för våra patienter är att de slipper sitta i kö och att de kan sköta sin kommunikation med oss när som helst på dygnet. Vårdpersonalen kan också själv välja lämplig tidpunkt att behandla dessa ärenden. En annan fördel med Mina vårdkontakter är att all kommunikation lagras digitalt och fyller de formella kraven för en journalhandling. berättar Per Olsson verksamhetschef på Vårdcentralen Sjöbo Vi tror på ökad Internet-kontakt med befolkningen, säger Marie Ljung. Den ersätter aldrig det mänskliga mötet eller telefonkontakten med oss, men den utgör ett värdefullt komplement. Du skriver när du själv har tid utan att behöva sitta och vänta. Mer information om tjänsten finns på Nu funkar kommentarerna på: Kontakta Regionbulletinens Nyheter, synpunkter, tips? Heidi Laine Lundgren producent och ansvarige utgivare på alternativt

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats

BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Personalberedningen BESLUTSFÖRSLAG Katarina Erlingson Datum 2009-03-09 Dnr 1 (1) 18 förslag för framtidens arbetsplats Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen godkänner föreslagen utveckling och komplettering

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010

EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 EN ARBETSGIVARPOLITIK FÖR UTVECKLING OCH TRYGGA ARBETSPLATSER Gemensamt rödgrönt principprogram inför landstingsvalet 2010 Landstinget i Uppsala län 2010-04-08 2 (7) Innehållsförteckning Vi kan och vill

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö 2 En hälsosam vårdmiljö är en god arbetsmiljö där hälsa samt god och säker vård uppnås. Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idén om en hälsosam vårdmiljö

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal?

Varför vill Region Skåne omförhandla sina arbetstidsavtal? Nedanstående material har skickats ut från Region Skåne till Vårdförbundet, anställda, och chefer på SUS (Vårdförbundets anmärkning) Region Skånes frågor och svar om arbetstidsavtal. Varför vill Region

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun

Personalförsörjningspolicy. Falköpings kommun Personalförsörjningspolicy Falköpings kommun 1 Inledning Falköpings kommun står inför en stor personalomsättning den närmaste femårsperioden. Cirka 600 medarbetare kommer att behöva rekryteras på grund

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun

Rutiner. Rutiner inför löneöversyn. Enköpings kommun Rutiner Rutiner inför löneöversyn Enköpings kommun Hela kommunen har en gemensam lönepolitik och den lönepolitiken ska vara känd bland såväl chefer som medarbetare i hela organisationen. Det ska vara en

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ängelholms kommuns verksamheter 2007 2009 Människovärdets okränkbarhet, individens frihet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män är väsentliga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss - Personalpolicy för Huddinge kommun BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-06-22 GSN-2015/406.199 1 (2) HANDLÄGGARE Tullgren, Elisabet 08-535 360 30 elisabet.tullgren@huddinge.se Grundskolenämnden Remiss

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012

Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 Regionbulletinen Nyhetsbrev för Socialdemokraterna i Region Skåne Vecka 12 år 2012 (S) kritiska mot nedläggning av familje-bb i Malmö Pressmeddelande från (S) i Region Skåne 21 mars 2012 Familje-BB i Malmö

Läs mer

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013

Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 Handlingar till personalutskottets sammanträde i Vänersborg den 15 januari 2013 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet 15 januari 2013 Plats: Blå salongen, residenset, Vänersborg Tid: Kl.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet

NR Fråga Socialdemokraterna Folkpartiet Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Kalix 6 3 1 20 2 7 2 41 Kalix Kalixpartiet (2) Dessa har valt att inte svara: Moderaterna,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte

Mål. Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014/15 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras. Det ska vara enkelt

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer

Lönepolitiska riktlinjer Lönepolitiska riktlinjer Kommunledningskontoret, HR-avdelningen 1. Lönepolitiska utgångspunkter Enligt det personalpolitiska programmet för 2009 2013 ska kommunens löner vara marknadsmässiga och det ska

Läs mer

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Dialog om Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Idéns upplägg Förslaget till ny idé om hälsosam vårdmiljö består av två delar. Den första delen är en inledning där följande finns med: Vårdförbundets

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Nulägesbeskrivning. -Checklista

Nulägesbeskrivning. -Checklista Nulägesbeskrivning -Checklista Gå igenom samtliga påståenden och markera i vilken utsträckning du tycker att de stämmer med verkligheten. Motivera gärna ditt svar och skriv in förslag till förbättringar.

Läs mer

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete

Trelleborgs kommuns jämställdhetspolicy. Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete Jämställdhetsplan Antagen 2014-xx-xx Framtagen av Vendela Muhrén, Annika Ekberg och Magnus Dahlberg, Kommunledningsförvaltningen Revideras vart tredje år Innehåll 2 (12) Trelleborgs kommuns tidigare jämställdhetsarbete...

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets författningssamling Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö samt allmänna

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna

NR Fråga Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet de gröna Fördelning av antal mandat i kommunfullmäktige efter valet 2010. Kommun Kommun M C FP KD S V MP SD Övriga Summa Jokkmokk 1 1 2 15 4 3 5 31 Jokkmokk Framtid i Jokkmokks kommun (3), Samernas Väl (2) Har

Läs mer

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna

Dessa har valt att inte svara!ar valt att inte svara. Socialdemokraterna Fördelning av antal mandat i landstingsfullmäktige efter valet 2010. Kommun Socialdemokraterna, 33 ledamöter Vänsterpartiet 6 ledamöter, Miljöpartiet de gröna 2 ledamöter, Norrbottens sjukvårdsparti 13

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer