handbok för handlä nin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handbok för handlä nin"

Transkript

1 TRYGGHET PENSION SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER handbok för handlä nin av pensionsavtal PA-KFS

2 1. PENSIONSADMINISTRATION FÖRSÄKRINGSBEGREPP...4 Finansieringsformer... 4 Premiereservsystemet (fonderingssystemet)... 4 Direktbetalningssystemet... 4 Tryggandeformer (förvaltningsformer)... 4 Försäkring... 4 Konto inkl. kreditförsäkring eller kommunal borgen... 4 Pensionsstiftelse... 5 Några vanliga begrepp... 5 Förmåns eller premiebestämd försäkring... 5 Antastbar förmån (pensionsrätt)... 5 Förkortningar ALLMÄN FÖRSÄKRING PA KFS ANSLUTNINGSVILLKOR, OMFATTNING OCH EFTERSKYDD M.M... 8 Anslutningsvillkor... 8 Omfattning... 8 Efterskydd... 8 Inte fullt arbetsför... 8 Visstidsanställd arbetstagare PENSIONSFÖRMÅNER ENLIGT KFS Egenpension Efterlevandepension Fribrev Värdesäkring PENSIONSÅLDER Pensionsålder Avvikelse Övergångsbestämmelser (vid övergång från PA KL) Förtida uttag Uppskjutet uttag PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER Pensionsgrundande tid Tidsfaktor Pensionsgrundande lön ÅLDERSPENSION Livsvarig Ålderspensionens storlek Tjänstetidsberoende Årspoäng Årsmedelpoäng LÖN ÖVER 10 ÅRSMEDELPOÄNG Alternativ PA KFS KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSION Alternativ som ger ett utökat skydd till familjen Egenpension (ålderspension) med återbetalningsskydd Familjeskydd

3 Förmånstagare EFTERLEVANDEPENSION Efterlevandepension till vuxen Barnpension Kompletterande änkepension Pensionens storlek Utbetalningstid Tjänstetidsberoende TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING ÖVERSKOTTSFOND FRIBREV Fribrevets storlek Värdesäkring Utbetalning ARBETSSKADEFÖRSÄKRING HANDLÄGGNINGSRUTINER Nyanställning Pensionsgrundande lön Rapportering om tjänstledighet eller att anställning upphör i annat fall än vid pensionsfall Dödsfall Sjukdom Premiebefrielse Anmälan vid 90 dagarskarens Anmälan vid R karens Ålderspension Normalt uttag Förtida uttag Uppskjutet uttag Avgång enligt övergångsreglerna (ÖB)

4 1. PENSIONSADMINISTRATION Skandia är både administratör och försäkringsgivare för det avtal som arbetsgivaren har tecknat. Som administratör och försäkringsgivare administrerar Skandia arbetsgivarens pensionsutfästelser. Det innebär bl.a. att Skandia samlar in och registrerar pensionspåverkande uppgifter, t.ex. tidigare intjänad tjänstetid och förmån samt beräknar och utbetalar pensioner. Skandia ansvarar för kontakten med arbetsgivaren, den anställde och pensionären. Försäkringsgivare svarar även för information och utbildning. Har arbetsgivaren valt att samarbeta med mäklare svarar denne tillsamman med försäkringsgivare för information och utbildning. Detta gör Skandia som försäkringsgivare: Försäkringsgivaren beräknar och fakturerar premier. Detta gäller när förvaltningen (tryggandet) sker med försäkring. Försäkringsgivaren svarar även för kapitalförvaltningen. Detta gör Skandia som administratör: Administratören beräknar pensionsskuld för pensionsförmåner som tryggats på annat sätt än försäkring. Tryggandet kan ske i pensionsstiftelse, med kommunal borgen eller med kreditförsäkring. Administratören utbetalar pensionen och fakturerar fortlöpande arbetsgivaren för de pensionsbelopp som utbetalas. 3

5 2. FÖRSÄKRINGSBEGREPP Finansieringsformer Premiereservsystemet (fonderingssystemet) Kan liknas vid en amorteringsplan där man vid en bestämd tidpunkt kan beräkna hur mycket den anställde (försäkrade) ska få i pension utifrån aktuell lön, tjänstetid etc. Det kapital som behövs vid pensionsåldern för att betala den framtida pensionen "amorteras" med jämn avgift (premie) under tidsperioden, beräkningstillfället och till pensionsåldern. Det kapital som byggs upp är hela tiden försäkringsmässigt garanterat att stå till den försäkrades förfogande vid pensionsåldern. Avbryts amorteringen (premiebetalningen) bildas ett s.k. fribrev, som bygger på de premier som inbetalts. Vid pensionsåldern och ev. vid dödsfall betalas fribrevet ut i form av en "löpande pension". Direktbetalningssystemet Systemet bygger på att företagen tryggar sina pensionsutfästelser på annat vis än genom försäkring och betalar pensionerna vid pensionsutbetalningstillfället. Staten och kommunerna har sina pensionsutfästelser tryggade genom beskattningsrätten. Övriga arbetsgivare som direktbetalar sina pensioner tryggar sina pensionsutfästelser med kommunal borgen, kreditförsäkring eller pensionsstiftelse. Tryggandeformer (förvaltningsformer) Det finns tre olika sätt att trygga pensionslöften i ett direktbetalningssystem. Det är konto inkl. kreditförsäkring, kommunal borgen och pensionsstiftelse. Dessa tryggandeformer är dessutom de enda som medger avdragsrätt för avsättning till framtida pensionsutbetalningar. Däremot finns i princip ingen begränsning i avdragsrätten för direktutbetald pension, s.k. direktpension. Företagen betalar särskild löneskatt för de pensionskostnader som avsättningen medför med 24,26 procent. Försäkring Tryggandeformen innebär att företaget överlåter försäkringsriskerna och därmed kostnadsansvaret på en försäkringsinrättning och betalar istället försäkringspremier. Företaget ska dock erlägga särskild löneskatt på pensionskostnader. Eventuellt överskott som uppkommer i försäkringsrörelsen kan försäkringstagarna (företagen) använda till att t.ex. betala framtida premier eller använda för att finansiera avtalspensioner (arbetstagaren får efter överenskommelse med arbetsgivaren rätt till en temporär pension fram till 65 års ålder). Konto inkl. kreditförsäkring eller kommunal borgen Tryggandeformen innebär att arbetsgivaren kan behålla premierna för pension i sin rörelse. Företagets kostnader består av ökning av pensionsskulden (en bokföringsmässig kostnad i företagets balansräkning), pensionsutbetalningar, eventuell kreditförsäkringspremie till FPG, avgift för administration samt avkastningsskatt och särskild löneskatt. 4

6 Pensionsstiftelse Kan ses som en mix mellan alternativen försäkring och konto. Några vanliga begrepp Försäkringsgivare = bolaget som meddelar försäkring. Försäkringstagare (Ft) = ägaren av försäkringen och den som har ingått avtalet med försäkringsgivaren. Oftast är det Ft som svarar för premiebetalningen. Försäkrad (Fs) = är den på vars liv en försäkring är tecknad. Vid individuell pensionsförsäkring är vanligtvis den försäkrade och försäkringstagaren samma person. Förmånstagare (Fmt) = är den som enligt pensionsavtalet PA KFS pensionen ska utbetalas till. Förmåns- eller premiebestämd försäkring Förmånsbestämd försäkring = pensionens storlek är bestämd som en viss procent av lönen. Premierna ändras därför mellan åren när lönen ändras för att den kommande pensionen ska kunna betalas ut enligt den nivå som är bestämd i pensionsavtalet. Gäller för t.ex. förmånsbestämd ålderspension enligt PA KFS. Premiebestämd försäkring = premien är bestämd och man vet inte i förväg hur stor pensionen blir. Storleken avgörs bl.a. av hur stora premier och hur hög återbäring som tilldelas försäkringen. Gäller för t.ex. kompletterande ålderspension enligt PA KFS. Antastbar förmån (pensionsrätt) En antastbar pensionsrätt bortfaller om anställningen upphör före pensionsåldern rätten till pensionen är villkorad. Exempel på en antastbar (villkorad) förmån är ålderspension före 65 år enligt övergångsregler (ÖB). Antastbar förmån är även en ålderspension före 65 års ålder som arbetsgivare och arbetstagare har kommit överens om och där överenskommelsen förutsätter att arbetstagaren arbetar fram till den överenskomna pensionsåldern. Antastbar förmån bör inte tryggas i förväg eftersom arbetsgivaren saknar avdragsrätt för sådan pensionskostnad. Pension enligt övergångsregler som ska utbetalas tryggas endera genom avtal där direktpension från företaget garanteras eller genom engångspremie till försäkringsbolaget. En oantastbar förmån innebär däremot att den anställde fortlöpande tjänar in en framtida pension och att arbetsgivaren har avdragsrätt för pensionskostnaden (inbetalda avgifter). Detta innebär också att den anställde vid en avgång före pensionsåldern har rätt till intjänad pension, s.k. fribrev. 5

7 Förkortningar AFL AFP ATP FPG ITP ITPK ITP P ITPK P ITP S ITPK S LKP PA 91 PA 91 F Lagen om allmän försäkring Allmän folkpension Allmän tilläggspension Försäkringsbolaget Pensionsgaranti Industrins och handelns tilläggspension Komplettering till ITP:s ålderspension Industrins och handelns tilläggspension för Posten AB Komplettering till ITP P:s ålderspension Industrins och handelns tilläggspension (S markerar att försäkringen förvaltas på annat sätt än traditionell ITP) Komplettering till ITP S:s ålderspension Avtals Lönekostnadspålägg Pensionsplan för arbetstagare hos staten m fl Pensionsplan för arbetstagare hos statliga bolag m fl Kåpan Tjänste Komplettering till PA 91/PA 91 F:s ålderspension PA KFS PA KL KAP KL/PFA Pensionsavtal för de kommunala företagens samorganisation Äldre pensionsavtal för arbetstagare inom kommun, landsting och kommunala företag. Pensions och försäkringsavtal för arbetstagare inom kommun, landsting och vissa kommunala företag. 6

8 3. ALLMÄN FÖRSÄKRING Den allmänna försäkringen administreras av Försäkringskassan (FK). Eftersom PA KFS pensionen kompletterar allmän pension ställs det krav på företagens försäkrings och pensionshandläggare att även känna till de grundläggande reglerna om den allmänna pensionen. Hos Försäkringskassan kan du få ytterligare råd och upplysningar om allmän pension och andra förmåner som utbetalas enligt AFL. Information om det nya pensionssystemet finns på Internet under adress: eller 7

9 4. PA-KFS ANSLUTNINGSVILLKOR, OMFATTNING OCH EFTERSKYDD M.M. Aktuell information och eventuella förändringar i avtalet finns på Anslutningsvillkor Pensionsavtalet gäller för arbetstagare som har fyllt 18 år (från och med den kalendermånad arbetstagaren fyllt 18 år) är anställd tillsvidare eller för viss tid uppgående till minst 6 månader inte omfattas av andra tjänstepensionsbestämmelser vid anställningen inte uppbär aktivitets eller sjukersättning enligt lagen om allmän försäkring( AFL), som utgör grund för rättighet till hel pensionsförmån från tidigare anställning. Pensionsavtalet upphör att gälla för arbetstagare som avgår från sin anställning förutom till de delar som hör till utbetalning av eventuellt fribrev. Omfattning Från och med den kalendermånad arbetstagaren fyllt 18 år: efterlevandepension till vuxen barnpension. Från och med månaden efter 28 årsmånaden: ålderspension kompletterande ålderspension. Efterskydd Om anställningen upphör gäller ett s.k. efterskydd. Detta innebär att den som avanmälts från pensionsavtalet och varit anställd i minst 120 kalenderdagar har ytterligare 90 dagars försäkringsskydd från anställningens upphörande. Har arbetstagaren avgått med pension avser efterskyddet endast efterlevandepension till vuxen och barnpension. Efterskydd gäller inte om arbetstagaren får annan anställning med tjänstepensionsrätt. Inte fullt arbetsför Arbetstagare för vilken PA KFS gäller och som inte är fullt arbetsför (se anmälningsblankett) kan försäkras för ålderspension men inte efterlevandepension och premiebefrielse. För att betraktas som helt arbetsför får arbetstagaren, enligt Skandias nuvarande villkor (2009), ha varit sjuk maximalt 15 dagar under de senaste 30 dagarna innan försäkringen ska börja gälla. 8

10 Visstidsanställd arbetstagare För visstidsanställd arbetstagare med anställningstid under 6 månader och vars överenskomna lön inte överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, ska arbetstagaren få en pensionsplansersättning istället för att ingå i pensionsplanen PA KFS. Pensionsplansersättningen utbetalas av företaget enligt följande. För arbetstagare som fyllt 18 år men inte 28 år: 0,5procent på överenskommen lön. För arbetstagare som fyllt 28 år (fr.o.m. kalendermånaden efter): 4,0procent på överenskommen lön. Ersättningen utbetalas tillsammans med lön alternativt tillsammans med semesterersättning. Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om vad Pensionsplansersättning innebär. 9

11 5. PENSIONSFÖRMÅNER ENLIGT KFS Nedan följer en kort och översiktlig beskrivning av pensionsplanens förmåner. Egenpension Ålderspension (hel) Pension vid uppnådd pensionsålder. En årsmedelpoäng beräknas som genomsnittet av de fem högsta årspoängen av de sju årspoäng som närmast föregår året före beräkningsåret. För full pension fordras 30 års pensionsgrundande anställning. Om mindre än 30 år har tillgodoräknats reduceras pensionen i förhållande till den mindre tillgodoräknade tiden. Vid full ålderspension (30 års anställning) utbetalas pensionen med följande procentsatser: Årsmedelpoäng Pension i procent inom skiktet 0 7,5 IBB 10 procent 7,5 20 IBB 65 procent IBB 32,5 procent Ålderspension (partiell) Möjlighet att avgå från en del av anställningen och på denna del ta ut ålderspension i förtid. Kompletterande ålderspension Kompletterande ålderspension är en premiebestämd pension (fr.o.m är premien 1,5 procent av lönesumman med speciella bestämmelser för personer födda före 1950). Pensionens storlek beror på värdet av de tillgodoräknade premierna. Sjukpension Administreras av AFA. Efterlevandepension Efterlevandepension Efterlevandepension till vuxen utges efter arbetstagare som var anställd vid dödsfallet eller hade rätt till efterskydd. Pensionen utbetalas maximalt under fem år. Efterlevandepensions storlek inom respektive löneskikt: Årsmedelpoäng Pension i procent inom skiktet 0 20 IBB 15 procent IBB 7,5 procent 10

12 Barnpension Efterlevandepension utges till barn efter arbetstagare som var anställd vid dödsfallet eller hade rätt till efterskydd. Nedanstående nivåer avser ett efterlevande pensionsberättigat barn. Om det finns fler pensionsberättigade barn blir den totala barnpensionen större. Barnpension storlek inom respektive löneskikt: Årsmedelpoäng Pension i procent inom skiktet 0 7,5 IBB 10 procent 7,5 20 IBB 28 procent IBB 14 procent Fribrev Arbetstagare som slutar sin anställning före pensionsåldern, kan ha rätt till fribrev. Värdesäkring Samtliga PA KFS förmåner (se undantag nedan) värdesäkras genom att årligen uppräknas med gällande prisbasbelopp (för 2008: kr ) under utbetalningstiden. Undantag Kompletterande ålderspension och fribrev tryggad genom tecknande av försäkring, värdesäkras genom tilldelning av återbäring (d.v.s. återbäring enligt försäkringstekniska grunder). 11

13 6. PENSIONSÅLDER Aktuell information och eventuella förändringar i avtalet finns på Pensionsålder Rätt till ålderspension föreligger fr.o.m. den månad arbetstagaren uppnår pensionsåldern. PENSIONSÅLDERN ÄR 65 ÅR Avvikelse Avtal om annan pensionsålder kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Övergångsbestämmelser (vid övergång från PA-KL) Pensionsålder 60 eller 63 år samt pensioneringsperiod fortsätter att gälla om arbetstagaren omfattades av PA KL direkt före ingången i PA KFS och uppnår lägst 60 år under inträdesåret. Pensionen beräknas och utges då som en PA KL pension till 65 års ålder. Förtida uttag Arbetstagaren äger rätt att före pensionsåldern avgå med ålderspension förtida uttag dock tidigast från 61 årsmånaden. Uppskjutet uttag Medges arbetstagaren att kvarstå i anställningen efter att ha uppnått pensionsåldern får pensionen uppskjutas uppskjutet uttag dock längst till 70 års ålder. Omräkning av pensionsbeloppet med anledning av förtida eller uppskjutet uttag sker enligt försäkringstekniska riktlinjer. 12

14 7. PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER Aktuell information och eventuella förändringar i avtalet finns på De faktorer som påverkar förmånernas storlek är den pensionsgrundande tiden och den pensionsgrundande lönen under ett bestämt antal år. Pensionsgrundande tid Ålderspension är tjänstetidsberoende på så sätt att det för hel förmån krävs att tidsfaktorn är 1,000. Tidsfaktor Tidsfaktorn är förhållandet mellan den pensionsgrundande tiden och 30 år. Den pensionsgrundande tiden räknas i hela månader (30 år = 360 månader). Pensionsgrundande tid/360 månader = Tidsfaktor (max 1.000) Pensionsgrundande lön I pensionsgrundande lön ingår följande: Fast kontant lön och fasta kontanta lönetillägg. Semesterdagstillägg, tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskapstillägg, ersättning för mertid, fyllnadslön samt resultatlön/bonuslön grundat på lokalt kollektivavtal. 13

15 8. ÅLDERSPENSION Aktuell information och eventuella förändringar i avtalet finns på Rätt till ålderspension har arbetstagare som avgår från anställningen vid uppnådd pensionsålder (65 år) som intill pensionsåldern uppburit pension från överenskommen pensionsålder eller som intill pensionsåldern uppburit ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS KL eller motsvarande. Livsvarig PA KFS:s ålderspension betalas ut livsvarigt från 65 års ålder. Arbetstagaren kan välja att ta ut ålderspensionen på annat försäkringstekniskt och skattemässigt tillåtet sätt. Se 20 PA KFS Ålderspensionens storlek Hel pension (årsbelopp) är 10 procent av årsmedelpoängen upp till 7,5 multiplicerat med gällande inkomstbasbelopp (IBB). Försäkrad som har en årsmedelpoäng som överstiger 7,5 får dessutom 65 procent inom skiktet 7,5 till 20 årsmedelpoäng och 32,5 procent inom skiktet 20 till 30. Tjänstetidsberoende Ålderspension enligt PA KFS reduceras om den försäkrade kan tillgodoräkna kortare tjänstetid än 360 månader. Årspoäng Respektive års pensionsgrundande lön omräknas till en årspoäng. Årspoängen utgör kvoten av den pensionsgrundande årslönen och inkomstbasbeloppet för samma år. Pensionsgrundande lön/inkomstbasbelopp för året = årspoäng Årsmedelpoäng Årsmedelpoängen är genomsnittet av de fem högsta årspoängen av de sju årspoäng som närmast föregår året före beräkningsåret. 14

16 9. LÖN ÖVER 10 ÅRSMEDELPOÄNG Alternativ PA-KFS Arbetsgivaren kan låta anställd tjänsteman som har årsmedelpoäng som överstiger 10 själv välja vissa delar i sin tjänstepensionslösning. Den del som den anställde själv kan påverka gäller för lönedelar över 7,5 årsmedelpoäng. Fördelar för den anställde: Pensionslösning som kan anpassas till individuella behov. Möjlighet att påverka förvaltningen. Möjlighet att få tilldelning av överskott. Fördelar för arbetsgivaren: Premiera duktiga medarbetare genom flexibel pensionslösning. Anses som en attraktiv arbetsgivare. Valmöjligheter som den anställde kan ges: Val av förmånstagare. Val av försäkringsgivare. Val av förvaltningsform. Val av utbetalningstid. Kontakta din rådgivare för att ge den möjligheten till anställda med årsmedelpoäng över 10. Övrig information angående tiotaggare finns på: FÖRETAGSPOLICY OCH TILLÄGG TILL ANSTÄLLNINGSAVTALET Vi rekommenderar att företaget gör en företagspolicy om regler och hantering av Alternativ PA KFS. Det är viktigt för såväl den medarbetare som ska välja som för den som ska sköta administrationen. I policyn kan företaget närmare beskriva de regler som blir lika för alla. Policyn bör som vanligt ses över med jämna mellanrum så att den är uppdaterad och väl fungerande. Utöver policy krävs ett tillägg till anställningsavtalet för varje medarbetare som väljer Alternativ PA KFS. Alternativregeln i PA KFS säger att när medarbetaren väljer Alternativ PA KFS så gäller detta val så länge medarbetaren kvarstår i anställning hos arbetsgivaren. 15

17 10. KOMPLETTERANDE ÅLDERSPENSION Aktuell information och eventuella förändringar finns på Den kompletterande ålderspensionen är en premiebestämd försäkring där arbetsgivaren kontinuerligt betalar en avgift baserad på årsmedelpoängen. Pensionen påverkas inte av tjänstetiden och läggs ovanpå ålderspensionen från PA KFS. Den kompletterande ålderspensionen börjar intjänas från och med månaden efter 28 årsmånaden och intjänas längst t.o.m. den kalendermånad arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Det är arbetstagaren som väljer vilket försäkringsbolag som ska förvalta premien. Den kompletterande ålderpensionen administreras av Pensionsvalet AB. Skandia meddelar vilken årsmedelpoäng den kompletterande ålderspensionen ska beräknas på. Det sker med automatisk överföring mellan Skandia och Pensionsvalet AB. Det räcker alltså att anmäla en nyanställd och löneändringar till Skandia. Pensionsvalet skickar valblankett till den anställde. Pensionsvalet fakturerar arbetsgivaren för den kompletterande ålderpensionen oavsett vilket försäkringsbolag den anställde har valt. Alternativ som ger ett utökat skydd till familjen Försäkrad kan för en del av premien för den kompletterande ålderspensionen utöka efterlevandeskyddet för familjen genom att teckna: egenpension (ålderspension) med återbetalningsskydd och/eller familjeskydd på ett eller två basbelopp (prisbasbelopp) Egenpension (ålderspension) med återbetalningsskydd Återbetalningsskyddet innebär att om den försäkrade skulle avlida före pensionsåldern utbetalas en pension, som motsvarar värdet av de premier som inbetalts. Pensionen utbetalas under fem år till de efterlevande. Om den försäkrade däremot skulle avlida efter pensionsåldern får efterlevande ta över utbetalningen under den tid som återstår av de fem åren (sammanlagt fem år). Familjeskydd Familjeskydd betalas ut till efterlevande med ett eller två basbelopp under fem år, dock längst till och med månaden den försäkrade skulle ha fyllt 65 år. Den försäkrade kan således välja mellan två nivåer, ett eller två basbelopp (prisbasbelopp) per år. Familjeskyddet betalas ut under maximalt fem år. Kommentar: Samtliga kostnader för t.ex. återbetalningsskydd, familjeskydd och försäkringsbolagens omkostnadsuttag reducerar ålderspensionens storlek. 16

18 Förmånstagare Familjeskydd och Egenpension med återbetalningsskydd utbetalas till följande personer och i angiven ordning: a) make/maka, registrerad partner eller sambo b) arvsberättigade barn. Förmånstagare enligt a) kan innan pensionen börjar betalas ut helt eller delvis avstå från sin rätt till förmån för förmånstagare enligt b). Den försäkrade kan genom ett ändrat förmånstagareförordnande ändra ordningen på vem eller vilka som ska få återbetalningsskydd och familjeskydd. Tillåtna förmånstagare enligt inkomstskattelagen är: make/maka/registrerad partner/sambo tidigare make/maka/registrerad partner/sambo barn/styvbarn/fosterbarn till den försäkrade eller till någon person enligt de två första punkterna (däremot är inte barnbarn tillåtna förmånstagare). 17

19 11. EFTERLEVANDEPENSION Aktuell information och eventuella förändringar i avtalet finns på Omfattningen av efterlevandepensionen beror på den avlidne arbetstagarens lön. Efterlevandepension till vuxen Efterlevandepension till vuxen utges till efterlevande under förutsättning att arbetstagaren var anställd vid dödsfallet eller vid dödsfallet uppbar ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS KL eller motsvarande eller vid dödsfallet hade rätt till efterskydd Rätt till efterlevandepension har efterlevande make, som vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med arbetstagaren vid dennes död, om den efterlevande vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, som stod under vårdnad av minst en av makarna eller oavbrutet sammanbott med arbetstagaren under en tid av minst 5 år fram till dödsfallet. Med efterlevande make likställs den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med icke gift man eller kvinna vid dennes död och som tidigare har varit gift eller har/har haft eller då väntade barn med denne. Med efterlevande make likställs även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Rätt till efterlevande pension upphör då den förmånsberättigade ingår äktenskap eller stadigvarande sammanbor med någon som denne har varit gift med eller har/har haft barn med. Utbetalning Efterlevandepension utbetalas i högst 5 år fr.o.m. månaden efter dödsfallet. Barnpension Efterlevandepension utges till barn under förutsättning att arbetstagaren var anställd vid dödsfallet eller vid dödsfallet uppbar ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS KL eller motsvarande eller vid dödsfallet hade rätt till efterskydd. Rätt till barnpension föreligger för barn eller adoptivbarn intill 18 års ålder för barn som fyllt 18 år om barnet bedriver studier som ger rätt till barnpension enligt lagen om allmänförsäkring (AFL), dock längst till och med juni månad det år då barnet fyller 20 år för barn som arbetstagaren med socialnämndens medgivande tagit emot i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte. 18

20 Rätt till barnpension föreligger dock inte för barn som vid dödsfallet var adopterat av annan än arbetstagarens make/maka. Utbetalning Barnpension betalas ut intill den månad barnet fyller 18 år eller, vid studier som ger rätt till barnpension enligt AFL, t.o.m. juni månad det år barnet fyller 20 år. Kompletterande änkepension Enligt övergångsbestämmelser kan efterlevande maka ha rätt till kompletterande änkepension. Kompletterande änkepension utges till efterlevande maka under förutsättning att: årsmedelpoängen överstiger talet 7,5 PA KL eller PA KFS fortlöpande har gällt fr.o.m t.o.m. dödsfallet den efterlevande har rätt till änkepension i form av tilläggspension enligt AFL:s övergångsbestämmelser. Pensionens storlek Hel efterlevandepension är 24 procent i skiktet 7,5 till 20 årsmedelpoäng multiplicerat med gällande prisbasbelopp. I skiktet 20 till 30 årsmedelpoäng är nivån 12 procent. Utbetalningstid För änkor födda före 1945 betalas kompletterande änkepension ut under samma tid som änke ATP, vanligen livsvarigt. För änkor födda 1945 och senare betalas kompletterande änkepension ut under samma tid som änke ATP, dock längst till 65 års ålder. Tjänstetidsberoende Vid beräkningen av tidsfaktorn får änkor födda 1945 eller senare tillgodoräkna tid längst t.o.m För övriga räknas tidsfaktorn enligt samma regler som för ålderspension. 19

21 12. TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Bolagets anställda ska omfattas av tjänstegrupplivförsäkring, TGL. TGL kan sedan tecknas i Skandia. TGL är en livförsäkring som nästan alla anställda omfattas av. Försäkringen har kommit till genom kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden. Arbetsgivaren tecknar försäkringen för de anställdas räkning och betalar även premien. När en arbetstagare avlidit ska följande ansökningshandlingar skickas till försäkringsgivaren: dödsfallsintyg och släktutredning, som beställs från lokala skattemyndigheten arbetsgivarintyg personintyg, som fylls i av nära anhörig till den avlidne eller av annan person som kände den avlidne mycket väl. För ytterligare upplysningar om vem som omfattas av försäkringen hänvisas till försäkringsgivaren. Mer information och villkor för TGL finns under denna adress: 20

22 13. ÖVERSKOTTSFOND Företagets överskottsfond hos Skandia Liv För varje företag upprättas en överskottsfond av återbäringsmedel. Medel i överskottsfonden är preliminärt fördelade och alltså inte garanterade. Medel i överskottsfonden är riskkapital i Skandia Liv och kan sjunka vid ett ogynnsamt utfall av Skandia Livs rörelse. En gång om året lämnar Skandia Liv skriftligt besked om de överskottsmedel som företaget haft vid det passerade årsskiftet och hur stort belopp som är tillgängligt för användning. Överskottsfonden får disponeras av företaget för pensionsändamål. Medlen ska i första hand användas till värdesäkring av pensionsförmåner enligt gällande kollektivavtal (PA KFS). När pensionsförmåner ska räknas upp enligt kollektivavtal är det Skandia som räknar upp pensionsförmånerna. Överskjutande del kan även användas till nya försäkringar i Skandia Liv. Företagets pensionsåtagande innebär att företaget måste bygga upp ett kapital vilket när utbetalningarna börjar motsvarar nuvärdet av framtida utbetalningar. För att uppnå detta kapital kan företaget göra premieavsättningar och för att beräkna storleken av dessa görs flera antaganden, bl.a. om dödlighet och ränta. Skandia Liv antar för närvarande 2 procent bruttoavkastning vid beräkning av avsättningens storlek. Om den faktiska utvecklingen blir bättre än den antagna, t ex om avkastningen överstiger 2 procent uppkommer ett överskott. Detta överskott förvaltas i företagets egen överskottsfond. Det överskott som uppkommer under ett år efter det att en säkerhetsmarginal, för närvarande 10 procent, har byggts upp lyfts till företagets överskottsfond vid varje årsskifte. Det överskott som redan finns i överskottsfonden förräntas med Skandia Livs ränta för överskottsfond. 21

23 14. FRIBREV Rätt till fribrev för ålderspension finns för arbetstagare som avgår från anställningen före pensionsåldern eller överenskommen pensionsålder och som inte har rätt till av arbetsgivaren tecknad AGS KL eller motsvarande. Även intjänad rätt till kompletterande ålderspension är fribrevsgrundande under förutsättning att arbetstagaren inte har rätt till ersättning från av arbetsgivaren tecknad AGS KL eller motsvarande försäkring. Om arbetstagaren har rätt till AGS KL ersättning inbetalas premie för ålderspension respektive kompletterande ålderspension fram till pensionsåldern. Fribrevets storlek Fribrevets storlek beräknas enligt försäkringstekniska riktlinjer hos försäkringsgivaren. Värdesäkring Fribrevet värdesäkras från beräkningstillfället. Är fribrevet tryggat genom försäkring ska fribrevet förändras med den återbäring försäkringsbolaget tilldelat. Om fribrevet inte är försäkrat ska fribrevet räknas upp i samma utsträckning som prisbasbeloppet har förändrats under året. Värdesäkring kan innebära att arbetsgivaren aviseras premie vid årsskifte. Utbetalning Fribrevet utbetalas fr.o.m. kalendermånaden arbetstagaren fyller 65 år. Arbetstagaren har även möjlighet att ta ut fribrevet före 65 års ålder enligt samma regler som gäller för förtida uttag av ålderspension. Arbetsgivare som tryggar ålderspension genom avsättning till konto eller till pensionsstiftelse har rätt att inlösa fribrevet i försäkringsbolag. Nedan följer olika sätt att beskriva begreppet fribrev: Den del av en pensionsutfästelse som vid beräkningstidpunkten är intjänad. När premiebetalningen avbryts bildas ett fribrev. Eftersom fribrevsvärdet grundas på de premier som inbetalats kan fribrevsvärdet verka lågt i förhållande till aktuell lön och intjänad tid när sista premien betalades. Fribrev är en slutbetald försäkring. Tekniskt går det så till att man tar återköpsvärdet och "handlar/köper" en fullbetald försäkring enligt samma "tabellform" som den ursprungliga. 22

24 Fribrev utfärdas när den försäkrade slutar sin anställning i förtid, men efter fyllda 28 år. Man får då en uppgift om intjänat pensionsbelopp (fribrevsbesked) som kommer att utbetalas från uppnådd pensionsålder. Fribrev är en premiefri försäkring där premiebetalningen upphört i förtid. Försäkringsskyddet finns kvar men bara i den omfattning som motsvarar redan gjorda premiebetalningar och avkastningen på dessa. Fribrev innebär att inga ytterligare sparpremier kommer att inbetalas. Återköpsvärdet som finns vid avgångs /beräkningstidpunkten växer m a o enbart med ränta på ränta, vilket ger ett fribrevsvärde som är större än det ursprungliga återköpsvärdet. Återköpsvärde är summa sparpremier med ränta på ränta (enligt antagen grundränta) eller annorlunda uttryckt lika med premiereserven. 23

25 15. ARBETSSKADEFÖRSÄKRING Angående arbetsskadeförsäkring hänvisar vi till Försäkringskassan 16. HANDLÄGGNINGSRUTINER Nedan följer de händelser som kan komma att inträffa under den försäkrades aktiv tid och som ska rapporteras omgående när de blivit kända för företaget. Företagets kontaktperson (handläggare) bör alltså omgående rapportera en känd och inträffad händelse. Detta kan ha betydelse både för företaget och den försäkrade. Om företaget försummar att till exempel avanmäla en person som slutat sin anställning eller försummat att anmäla sjukdomsfall för premiebefrielse (PBF), finns ingen skyldighet att återbetala redan inbetald premie. Skandia följer alltid kollektivavtalet för att arbetstagaren ska få rätt pension enligt avtalet och krediterar och tilläggsdebitering när så är möjligt. Nyanställning Vem ska anmälas? Arbetstagare som fyllt 18 år men inte 65 år och är anställd under minst 6 månader. När? Anmälan görs på första anställningsdagen. Hur? Fyll i och skicka in blanketten "Nyanmälan PA KFS" till Skandia. Anställd som fyllt 28 år ska också lämna uppgifter om tidigare anställningar och underteckna blanketten. Tänk på att: Ange ditt företags avtalsnummer, kontaktperson, e postadress och telefonnummer. Ange fr.o.m. och intyga att arbetstagaren är fullt arbetsför. Det är den överenskomna lönen inklusive fasta tillägg och semesterdagstillägg som ska anmälas. Som fullt arbetsför menas att den anställde kan fullgöra sitt vanliga arbete utan inskränkningar och inte uppbär sjuklön från arbetsgivaren eller utbetalning från Försäkringskassan. Med utbetalning från Försäkringskassan avses sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning, aktivitetsersättning, sjukpenning, vilande ersättning eller annan motsvarande ersättning. 24

26 För att anses som fullt arbetsför vid nyteckning får den försäkrade inte heller ha varit sjukskriven mer än 15 dagar sammanlagt under de 30 dagarna närmast innan försäkringen ska börja gälla. Vid nyanställning gäller inte detta hälsokrav. Anställd som inte är fullt arbetsför och därmed inte kan medges riskförsäkring, ska anmälas till Skandia när han eller hon uppfyllt ovanstående villkor och blivit fullt arbetsför. Detta görs på blanketten Nyanmälan PA KFS". Försäkringen börjar då gälla fr.o.m. nästa månadsskifte. Person som inte är fullt arbetsför kan teckna ålderspension utan premiebefrielse och efterlevandepension i Skandia. Alla som fyllt 28 år vid anslutningstidpunkten, ska själva fylla i och underteckna blankettens nedre del. Pensionsgrundande lön Ersättningar enligt PA KFS grundar sig på en årsmedelpoäng som beräknas på medeltalet av de pensionsgrundande lönerna för de fem bästa av de sju år som närmast föregår året före beräkningsåret. Vilken lön ska rapporteras? Vid nyanmälan är det endast den överenskomna månadslönen inklusive fasta tillägg och semesterdagstillägg som ska rapporteras. Vad ingår i pensionsgrundande lön? Fast kontant lön och fasta kontanta lönetillägg. Semesterdagstillägg, tillägg för obekväm arbetstid, jour och beredskapstillägg, ersättning för mertid, fyllnadslön samt resultatlön/bonuslön grundat på lokalt kollektivavtal. När ska lön rapporteras? Skandia registrerar de pensionsgrundande årslönerna en gång per år. För inrapportering av föregående års löneuppgifter används excel filer som Skandia skickar i början av varje år. Rapportering om tjänstledighet eller att anställning upphör i annat fall än vid pensionsfall När ska tjänstledighet rapporteras? Vid vissa ledigheter fortsätter arbetstagaren att tjäna in ålderspension. Ålderspension tjänas in under följande ledigheter: ledighet till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ledighet enligt Föräldraledighetslagen annan tjänstledighet som uppgår till högst 6 månader. Dessa ledigheter ska således inte rapporteras. Långvarig ledighet på grund av sjukdom ska dock rapporteras. Se vidare avsnittet "Sjukdom". 25

27 Rapportering ska ske: när anställningen upphör före pensionsåldern utan rätt till pension vid annan ledighet än de ovan nämnda. Hur? Fyll i och skicka in blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" till Skandia. Tänk på att: Omgående avanmäla när anställning upphör. Detta gäller även för den som har tidsbegränsad anställning. Omgående rapportera när tjänstledigheten varar längre än 6 månader. Rapportering ska ske när den tjänstledige återgår i tjänst. Han/hon ska också redovisa eventuella anställningar som han/hon haft under tjänstledigheten. Dödsfall Skandia får kännedom om dödsfall via SPAR. Vi undersöker om rätt till efterlevandepension finns. Sjukdom När ska anmälan om premiebefrielse avseende sjukdomsfall/olycksfall göras till Skandia? Premiebefrielse För tidigare försäkringsavtal gäller premiebefrielse med så kallad 90 dagarskarens. Det innebär att betalar Skandia premien om arbetstagaren är fortlöpande sjuk med minst 25 procent i 90 dagar eller har varit sjuk sammanlagt 90 dagar i minst 30 dagarsperioder de senaste 12 månaderna. I senare försäkringsavtal gäller premiebefrielse med så kallad R karens. R karens innebär att från och med det att Försäkringskassan beslutat att arbetstagaren är berättigad till aktivitets eller sjukersättning med minst 25 procent enligt Lagen om allmän försäkring (AFL) betalar Skandia så stor del av premien som motsvarar aktivitets eller sjukersättningen. Vilken premiebefrielse som gäller för er framgår av försäkringsavtal och försäkringsvillkor. Anmälan vid 90-dagarskarens Anmäl till Skandia så snart premiebefrielsen ska börja gälla. Fyll i och skicka in blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" till Skandias handläggare för sjukfrånvaro och premiebefrielse. Bifoga kopior av läkarintyg avsedda för Försäkringskassan. Tänk på att: 26

28 Vid sjukanmälan ange den försäkrades första sjukdag i fältet "Ändring fr o m" på blankettens framsida. Även fylla i blankettens andra sida beträffande sjukanmälan. Alltid ange sjukperioder om minst 30 dagar under den senaste tolvmånadersperioden (dock minst 90 dagar sammanlagt). Detta gäller även vid sjukanmälan för en försäkrad som blivit sjuk på nytt. Observera att även den nya sjukperioden måste ha varat i minst 30 dagar. Läkarintyg normalt utfärdas från den åttonde sjukdagen. Vid förlängd sjukskrivning skicka in det nya läkarintyget och att ingen "Ändringsanmälan PA KFS" behöver bifogas. Däremot bör det klart framgå vem läkarintyget avser, t.ex. kompletterat med den försäkrades namn och personnummer. Förlängd sjukskrivning Vid förlängning av sjukskrivning ska kopia av det nya läkarintyget omgående skickas till Skandia. Friskanmälan Det är viktigt att omgående meddela Skandia när den försäkrade återgår i tjänst, eftersom premiebefrielsen ska upphöra. Tänk på att: Fyll i och skicka in blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" till Skandias handläggare för sjukfrånvaro och premiebefrielse. Anmälan vid R-karens Fyll i och skicka in blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" till Skandias handläggare för sjukfrånvaro och premiebefrielse. Anmälan när arbetstagaren blir beviljad aktivitets eller sjukersättning Anmäl till Skandias kundenhet i Sundsvall så snart någon beviljas såväl partiell som hel sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning från Försäkringskassan. Bifoga kopia av Försäkringskassans underrättelse om beslut om sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning. Förlängd aktivitets eller sjukersättning Om arbetstagaren har varit beviljad aktivitetsersättning eller tillfällig sjukersättning och denna ersättning förlängs, ska kopia av Försäkringskassans underrättelse om beslut om sjukersättning/ tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning snarast skickas till Skandia. Friskanmälan Det är viktigt att omgående meddela Skandia när rätten till aktivitets eller sjukersättningen upphör, eftersom premiebefrielsen ska upphöra. 27

29 Ålderspension När ungefär fyra månader återstår till pensionsåldern (65 år) lämnar Skandia ett förhandsbesked till den anställde med uppgift om pension fr.o.m. 65 årsmånaden. Samtidigt lämnas information om de val den försäkrade kan göra, t.ex. skjuta upp uttaget av pensionen. Denne ges också möjlighet att lämna uppgift om höjt skatteavdrag och kontonummer för utbetalning. Den anställdes önskemål meddelas Skandia på en särskild svarsblankett. Normalt uttag Normalt uttag av ålderspension, d.v.s. avgång vid pensionsåldern, behöver inte anmälas eftersom pensionen betalas ut med automatik. Förtida uttag Arbetstagare som vill sluta sin anställning före pensionsåldern kan begära förtida uttag av ålderspension. Förtida uttag kan göras tidigast från 61 års ålder. Använd blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" och markera med kryss i rutan "Ålderspension förtida uttag". Skandia måste få denna information minst tre månader före avgången. I fältet "Ändringen gäller fr.o.m." anges det datum som är lika med dagen efter sista anställningsdagen. Uppskjutet uttag Den försäkrade har meddelat Skandia på svarsblankett (se ovan) att ålderspensionen ska tas ut senare samt tidpunkten då ålderspensionen ska betalas ut. Uppskjutet uttag ska helst anmälas senast tre månader innan den tidigare registrerade avgångstidpunkten. Arbetstagaren kan välja att ta ut ålderspensionen på annat försäkringstekniskt och skattemässigt tillåtet sätt. Avgång enligt övergångsreglerna (ÖB) Använd blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" och markera med kryss i rutan "Ålderspension enligt övergångsregler". I fältet "Ändringen gäller fr.o.m." anges det datum som är lika med dagen efter sista anställningsdagen. Kvarstår i tjänst Om arbetstagaren kvarstår i tjänst ska detta anmälas av arbetsgivaren senast 3 mån innan 65 års månaden. Använd blanketten "Ändringsanmälan PA KFS" 28