kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002"

Transkript

1 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

2 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande lön och årspoäng 4 7 Beräkningstidpunkt och årsmedelpoäng 4 8 Ålderspension och fribrev 5 9 Kompletterande ålderspension 6 10 Sjukpension 6 11 Efterlevandepension till vuxen 8 12 Barnpension 9 13 Ändring av bestämmelser Information Ansökan om pension Utbetalning av pensionsbelopp Förändring av pensionsbelopp Finansiering och tryggande Vissa inskränkningar i rätten till pension 11

3 KPA-PLANEN 1 Planens giltighet Planen gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivaren. Planen gäller dock inte för arbetstagare som omfattas av andra tjänstepensionsbestämmelser hos arbetsgivaren. Anslutningsålder Planen gäller från och med den kalendermånad arbetstagaren fyller 18 år. Arbetstidsvillkor Planen gäller under förutsättning att arbetstagaren är anställd tills vidare eller för viss tid uppgående till minst 6 månader eller om arbetstagarens överenskomna lön beräknad per år uppgår till minst 7,5 inkomstbasbelopp. Visstidsanställd För arbetstagare som inte uppfyller villkoren för att planen skall gälla enligt Arbetstidsvillkor ovan skall pensionsplansersättning i stället utges. Pensionsplansersättning utbetalas tillsammans med lön till och med 28-årsmånaden med 0,5 procent och därefter med 4 procent av överenskommen lön. 1 Sjukdom För arbetstagare som är sjukskriven då planen skall börja gälla för arbetstagaren, tilllämpas planen först när arbetstagaren blivit helt arbetsför och utfört arbete sedan minst en vecka. Planen gäller då retroaktivt från den tidpunkt denna plan skulle ha börjat gälla. Avgång från anställning Planen upphör att gälla för arbetstagare som avgår från sin anställning utom i de delar som rör beräkning och utbetalning av pension. Efterskydd Om planen har gällt för arbetstagaren sedan minst tolv månader, gäller ett efterskydd under de närmast följande tre månaderna efter avgången. Efterskyddet gäller dock under förutsättning att arbetstagaren inte påbörjar annan anställning med tjänstepensionsrätt. Om arbetstagaren under efterskyddstiden avlider eller drabbas av arbetsoförmåga, som vid fortsatt anställning skulle ha givit rätt till pension, bibehåller arbetstagaren

4 sin pensionsrätt. Vid arbetsoförmåga bibehåller arbetstagaren pensionsrätten så länge arbetsoförmågan består. 2 Pensionsförmåner Planen omfattar följande pensionsförmåner: Ålderspension och fribrev 8 Kompletterande ålderspension 9 Sjukpension (särskild överenskommelse) 10 Efterlevandepension till vuxen 11 Barnpension 12 Avvikelse Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om särskilda bestämmelser för pensionsförmånerna. Innan överenskommelse träffas skall de särskilda bestämmelserna ha godkänts av KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA-P). 2 3 Pensionsålder Pensionsåldern är 65 år. Pensionsåldern infaller vid ingången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Arbetsgivaren och arbetstagare kan komma överens om annan pensionsålder, dock inte lägre än 55 år. 4 Pensionsgrundande tid Hel ålderspension utges till arbetstagare vars pensionsgrundande tid är minst 360 månader. Tillgodoräkningsbar tid Pensionsgrundande tid tillgodoräknas under tid denna plan gällt för arbetstagaren och arbetstagaren uppburit lön, dock tidigast från och med månaden efter den då arbetstagaren fyllt 28 år. Pensionsgrundande tid tillgodoräknas längst intill den månad under vilken arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Om arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren upphör på grund av att arbetstagaren erhållit förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1, tillgodoräknas pensionsgrundande tid fram till pensionsåldern. 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

5 Ledighet utan lön Som pensionsgrundande tid tillgodoräknas följande typer av ledigheter: ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ledighet enligt Föräldraledighetslagen ledighet för militär repetitionsutbildning annan ledighet uppgående till högst 6 månader under förutsättning att arbetstagaren för samma tid inte omfattas av andra pensionsbestämmelser. 5 Medförd pensionsrätt Om arbetstagaren i tidigare och avslutad anställning eller i uppdrag som kommunalt förtroendevald har förvärvat pensionsrätt tillgodoräknas arbetstagaren pensionsgrundande tid på grund av sådan pensionsrätt. Motsvarande gäller om arbetstagaren förvärvat pensionsrätt i sin anställning hos arbetsgivaren under tid då andra pensionsbestämmelser gällt. Med pensionsrätt avses här, med undantag som anges nedan, livränta eller fribrev enligt svensk pensionsplan som bedöms likvärdig med denna pensionsplan, så kallade medförd pensionsrätt. Såsom pensionsgrundande tid tillgodoräknas anställningstid som beaktats vid beräkning av den medförda pensionsrätten. Om kommunalt pensionsavtal, PA-KL eller motsvarande, tidigare gällt hos arbetsgivaren, tillgodoräknas pensionsgrundande tid även i det fall arbetstagaren inte har rätt till livränta på grund av att tidsvillkoret för sådan förmån inte är uppfyllt. Den medförda pensionsrätten inräknas i den pension arbetstagaren tjänar in enligt denna plan. 3 Undantag från bestämmelserna om medförd pensionsrätt Pensionsrätt enligt PFA tillgodoräknas inte som medförd pensionsrätt. För arbetstagare som tjänat in en pensionsrätt fr o m enligt Avtalspension SAF-LO eller en pensionsrätt fr o m enligt Kooperationens avtalspension (KAP) tillgodoräknas inte pensionsrätt enligt dessa planer och inte heller pensionsrätt enligt STP/STPK. Pensionsrätt i en tidigare intjänad alternativ ålderspension tillgodoräknas inte på de lönedelar som den alternativa ålderspensionen är baserad på. Premiebestämda förmåner såsom ITPK och motsvarande förmåner enligt STP/ STPK-planen, PA-KFS, PA 91 och motsvarande planer inräknas inte i den pension arbetstagaren tjänar in enligt denna plan. Likaså bortses från kapitalunderstöd och individuell återbäring i form av engångsbelopp.

6 6 Pensionsgrundande lön och årspoäng Pensionsförmåns storlek beräknas med utgångspunkt från arbetstagarens pensionsgrundande lön. Pensionsgrundande lön beräknas för kalenderår. Pensionsgrundande lön I den pensionsgrundande lönen skall ingå överenskommen lön utgivna ersättningar i form av semesterdagstillägg, tillägg för obekväm arbetstid, samt ersättning för övertid, jour och beredskap. Årspoäng För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellan arbetstagarens pensionsgrundande lön och inkomstbasbeloppet för motsvarande år. För kalenderår före 2002 beräknas årspoäng enligt tidigare lydelse av planen. 4 7 Beräkningstidpunkt och årsmedelpoäng Pensionsförmåns storlek fastställs vid den så kallade beräkningstidpunkten med beaktande av arbetstagarens årsmedelpoäng. Premiebestämd pension fastställs dock utifrån tillgodoräknade premier. Beräkningstidpunkt Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då arbetstagaren avgår från sin anställning med rätt till fribrev börjar uppbära pension enligt denna plan uppnår pensionsåldern får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1 avlider. Årsmedelpoäng Årsmedelpoängen fastställs utifrån arbetstagarens årspoäng under de sju kalenderår som närmast föregår kalenderåret före det år beräkningstidpunkten infaller. Årsmedelpoängen utgör medelvärdet av de fem högsta årspoängen. Färre än sju årspoäng Om årspoäng inte kan beräknas för samtliga ovannämnda sju år skall årsmedelpoängen fastställas med hänsyn till följande regler: 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 1. Om planen inte har gällt för arbetstagaren under ett helt kalenderår, bortses från sådant år. 2. Finns minst fyra av ovannämnda sju årspoäng bortses från de två lägsta årspoängen. 3. Finns två eller tre av ovannämnda sju årspoäng bortses från den lägsta poängen. 4. Finns endast en av ovannämnda sju årspoäng utgör denna årsmedelpoängen. 5. Om planen inte har gällt för arbetstagaren under något helt kalenderår av de ovannämnda sju åren, bestäms årsmedelpoängen utifrån den vid anställningen överenskomna årslönen inklusive semesterdagstillägg. 8 Ålderspension och fribrev Ålderspensionen är en livsvarig pensionsförmån med pensionsåldern 65 år. Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arbetstagare, för vilken planen gäller vid ovan angiven ålder. Pensionen utbetalas även till arbetstagare, vars anställning hos arbetsgivaren dessförinnan upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. Anmärkning Vad avser pensionsuttag före 65 års ålder, se under Fribrev. 5 Pensionens storlek Pensionens storlek beräknas vid utbetalning från 65 års ålder. Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 10 % 7, % ,5 % Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Om den pensionsgrundande tiden understiger 360 månader minskas pensionen med 1/360 för varje felande månad. Vid pensionsuttag från annan tidpunkt än 65 år omräknas pensionen enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer.

8 Fribrev Om planen upphör att gälla för arbetstagaren innan pensionsåldern uppnås, har arbetstagaren intill denna tidpunkt intjänat en pension kallad fribrev: Fribrevets storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer. Fribrevet utbetalas från och med 65 års ålder. Fribrevet kan på arbetstagarens begäran börja utbetalas från en tidigare tidpunkt, dock tidigast från 61 års ålder, eller skjutas upp till en senare tidpunkt. 6 9 Kompletterande ålderspension Arbetstagare tillgodoräknas för kompletterande ålderspension varje år en premie motsvarande en procentsats 1 av det belopp som erhålls då arbetstagarens aktuella årsmedelpoäng multipliceras med innevarande års inkomstbasbelopp. Premien tillgodoräknas fortlöpande under den tid denna plan gäller för arbetstagaren, dock tidigast från och med månaden efter den då arbetstagaren fyllt 28 år och längst fram till pensionsåldern. Premie tillgodoräknas även under tid arbetstagaren har rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 2. Om arbetstagaren har minskat sin sysselsättningsgrad i samband med partiellt uttag av pension skall premien minskas i förhållande härtill. Premien för kompletterande ålderspension placeras i traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA-P. Arbetstagaren kan välja att inte ha återbetalningsskydd. Pensionens storlek Pensionens storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer och är beroende av det sammantagna värdet av arbetstagarens tillgodoräknade premier och tilldelad återbäring arbetstagarens val av utbetalningstidpunkt och utbetalningsperiod om den kompletterande ålderspensionen gäller med eller utan återbetalningsskydd om arbetstagaren valt att en del av den kompletterande pensionen disponerats för rätt till kompletterande efterlevandepension 10 Sjukpension 3 Bestämmelserna om sjukpension gäller endast efter särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. 1 Premiesatsen kan variera. 2 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning. 3 Bestämmelserna om sjukpension gäller från och med april Dessförinnan gäller bestämmelserna om sjukpension enligt tidigare lydelse av planen.

9 Anmärkning Ersättning som motsvarar sjukpension enligt planen ingår i AGS-KL försäkringen. Sjukpension ger ersättning för inkomstförlust i samband med förtidspension och sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1. Sjukpension ger ersättning utöver den ersättning arbetstagaren erhåller från den allmänna pensioneringen. Utbetalning av pension Sjukpensionen utbetalas till arbetstagare som till följd av arbetsoförmåga får ett arbetstidsbortfall hos arbetsgivaren och på grund härav får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1. Om rätten till förtidspension/sjukbidrag 1 upphör, upphör även rätten till sjukpension. Sjukpensionen utbetalas längst intill den tidpunkt arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. 7 Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 15 % 7, % ,5 % Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Om arbetstagarens arbetstidsbortfall inte är helt, minskas pensionen i proportion till graden av förtidspension eller sjukbidrag 1. Reducerad arbetsförmåga när planen började gälla Om arbetstagaren när denna plan börjar gälla är arbetsoförmögen till viss del, utges sjukpension endast för ytterligare arbetsoförmåga. Sjukpension utges dessutom under förutsättning att arbetstagaren inte erhåller ersättning för den ytterligare arbetsoförmågan på grund av andra bestämmelser om tjänstepension, avtalsgruppsjukförsäkring eller motsvarande. 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

10 11 Efterlevandepension till vuxen Efterlevandepension utges till make/maka när arbetstagaren avlider och arbetstagaren vid dödsfallet omfattades av denna plan. Sammanboende man eller kvinna kan, om vissa villkor uppfylls, jämställas med make/maka. Pensionen utbetalas även efter arbetstagare, vars anställning upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. 8 Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arbetstagarens make/maka under förutsättning att makarna stadigvarande sammanbodde vid dödsfallet. Utbetalningen förutsätter även att makarna stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, som stod under vårdnad av makarna gemensamt eller av en av dem eller att makarna hade sammanbott oavbrutet under minst fem år vid tidpunkten för dödsfallet. Med make/maka likställs den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med ogift arbetstagare vid dennes död och som arbetstagaren tidigare varit gift med, hade eller har haft eller då väntade barn med. Med make/maka likställs även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Pensionen utbetalas från och med månaden efter den då arbetstagaren avlidit. Utbetalningstiden är fem år. Utbetalningen upphör dock dessförinnan, om den förmånsberättigade ingår äktenskap eller stadigvarande sammanbor med någon som denna varit gift med, har eller har haft barn med. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet % ,5% Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. 12 Barnpension Barnpension utges till avliden arbetstagares barn, om arbetstagaren vid dödsfallet omfattades av denna plan.

11 Barnpension utges även efter arbetstagare, vars anställning upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arvsberättigat barn från och med månaden efter den då arbetstagaren avlidit. Med arvsberättigat barn jämställs även utländskt barn som arbetstagaren, med socialnämndens medgivande, tagit emot i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte. Pension utbetalas dock inte till barn som vid arbetstagarens död var adopterat av annan än arbetstagarens make/maka. Pensionen utbetalas till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Till barn som vid denna tidpunkt ännu inte fyllt 20 år fortsätter utbetalningen till och med den månad barnet fyller 20 år. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 10 % 7, % % 9 Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Är de förmånsberättigade barnen flera multipliceras pensionens årsbelopp med följande faktorer: Antal barn eller flera Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. Om förmånsberättigat barn ställer anspråk på barnpension när pensionen börjat utbetalas, omfördelas dock inte redan utbetalat belopp.

12 13 Ändring av bestämmelser Arbetstagare och förmånsberättigade är skyldiga att iakttaga och följa de ändringar av bestämmelserna varom KPA-P beslutar. Detta gäller även före detta anställda och förmånsberättigade i de delar som rör beräkning och utbetalning av pension. 14 Information Arbetstagare, för vilken denna plan börjar gälla, erhåller snarast besked härom. Därefter får arbetstagaren en gång per år ett pensionsbesked. 15 Ansökan om pension Ansökan om pension och fribrev skall ske enligt KPA-Ps anvisningar. Vid arbetstagares dödsfall skall förmånsberättigad efterlevande utöver ansökan till KPA-P även inge dödsfallsintyg och släktutredning från behörig myndighet Utbetalning av pensionsbelopp Pensionen och fribrevet utbetalas respektive ändras från och med den kalendermånad vid vars ingång förutsättningarna härför föreligger. Förmånen upphör att utbetalas från och med kalendermånaden efter den under vilken förutsättningarna för förmånen bortfaller. Pension och fribrev utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av årsbeloppet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om att utbetalningen skall ske på annat sätt. Avser förändringen försäkrad pensionsförmån skall ändringen godkännas av KPA-P. Fordran på pensionsförmån förfaller till betalning tre månader efter den dag ansökan inlämnats, dock tidigast den dag rätten till pension inträder. Engångsbelopp Pensionsbelopp som den första utbetalningsmånaden inte överstiger 0,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp kan utbytas mot ett omedelbart utfallande engångsbelopp. Beslut om sådan utbetalning fattas av KPA-P vad avser försäkrad pensionsförmån och av arbetsgivaren vad avser förmån som tryggas på annat sätt. Engångsbeloppets storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer. Dröjsmålsränta Om pension inte utbetalats i rätt tid utges dröjsmålsränta enligt de regler som gäller i KPA-Ps, vid var tidpunkt gällande, försäkringstekniska riktlinjer.

13 Återbetalning av pensionsförmån Om pensionsförmån har uppburits för tid, då rätt till förmån inte förelegat, eller om pensionsförmån eller engångsbelopp erhållits med för högt belopp, skall det förmycket uppburna beloppet återbetalas. Bosättning utomlands Arbetstagare eller förmånsberättigad som vistas eller är bosatt utomlands måste inlämna bevis som styrker att rätt till pensionsförmån alltjämt föreligger. 17 Förändring av pensionsbelopp Försäkrad pensionsförmån som inte är kompletterande ålderspension enlig 9 tilldelas återbäring enligt KPA-Ps allmänna försäkringsvillkor i första hand som tillägg till försäkrat belopp vid utbetalning och i andra hand som tillägg till fribrev. Vid tilldelningen av återbäring skall tilläggsbeloppet vara så stort att det tillsammans med försäkrat pensionsbelopp ändras i samma mån som prisbasbeloppet ändras. Pensionsförmån som tryggas på annat sätt än genom försäkring förändras i samma grad som motsvarande försäkrad förmån. Kompletterande ålderspension tilldelas återbäring i enlighet med KPA-Ps allmänna försäkringsvillkor Finansiering och tryggande Utfästelser enligt denna plan skall finansieras av arbetsgivaren. För tryggande av utfästelserna kan arbetsgivaren välja endera eller en kombination av följande: teckna försäkring i KPA-P göra avsättning till konto Avsatt till pensioner förenat med kreditförsäkring göra avsättning till konto Avsatt till pensioner förenat med sådan borgen som anges i inkomstskattelagen kapitel 28 3 eller göra avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i lagen om tryggande av pensionsutfästelser med mera. 19 Vissa inskränkningar i rätten till pension Arbetsgivaren kan besluta att pension helt eller delvis inte skall utges, om arbetstagaren drabbas av arbetsoförmåga eller avlider, med anledning av följande händelser: arbetstagaren har deltagit i krig eller inbördeskrig i främmande land eller åtföljt främmande lands krigsmakt, arbetstagaren har ådragit sig kroppsskada eller sjukdom genom handling eller underlåtenhet för vilken arbetstagaren ådömts frihetsstraff eller

14 arbetstagaren har vid läkarundersökning, som påkallats i samband med anställandet, lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd eller förtigit något av vikt och omständigheterna är sådana att påföljd skulle ha inträtt där fråga varit om försäkring beträffande vilken 4 9 i lagen om försäkringsavtal ägt tillämpning. Angående påföljd för den som uppsåtligen framkallat arbetstagarens arbetsoförmåga eller död, skall gälla vad som sägs i 18, 19, 20a och 100 a i lagen om försäkringsavtal.

15 KPA-planen har antagits av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) och är senast ändrad av KPA Pensionsförsäkring AB (publ.) den 22 november

16 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) org.nr Styrelsens säte: Stockholm Besöksadress: Brahegatan 10 Postadress: Stockholm Telefon: Fax: KPA 9029/

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS

PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS PENSIONSAVTAL GAMLA PA KFS tryckt december 2008 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension

SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension SPPs ITPK, ITPK-P, PPAK och FTPK Egenpension Försäkringsvillkor 2015:1 Dessa villkor gäller från och med 1 januari 2015. De avser försäkringsavtal som ingåtts såväl före som efter detta datum. För avtal

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING VILLKOR PRIVAT PENSION FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR PENSIONSFÖRSÄKRING, TRADITIONELL LIVFÖRSÄKRING, I AI PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING 1. Inledande bestämmelser Försäkring kan tecknas av privatperson som fyllt

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Gruppförsäkring A:2 SAAB FÖRSÄKRINGENS SYFTE Bliwas gruppförsäkring A:2 innehåller flera olika försäkringar, som ger den försäkrade ett ekonomiskt skydd vid

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Fortsättnin sförsäkrin

Fortsättnin sförsäkrin Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Fortsättnin sförsäkrin Villkor 2007-01-01 Gruppförsäkrin Villkor 2007-01-01 Försäkrin s ivare För gruppförsäkring i form av livförsäkring, sjukkapitalförsäkring och sjukförsäkring

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR INDIVIDUELL TJÄNSTEPENSIONSFÖRSÄKRING I PP PENSION FONDFÖRSÄKRING AB (GÄLLER FRÅN 2011-02-01) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. INFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av

35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av 35 kap. Sjukersättning och aktivitetsersättning i form av garantiersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till garantiersättning i 2 och 3, - försäkringstiden i 4-17, - ersättningsnivåer

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Fortsättningsförsäkring F:1 FÖRSÄKRINGENS SYFTE Fortsättningsförsäkring kan efter särskild ansökan, tecknas utan ny hälsoprövning i samband med att en gruppförsäkring,

Läs mer