kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002"

Transkript

1 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

2 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande lön och årspoäng 4 7 Beräkningstidpunkt och årsmedelpoäng 4 8 Ålderspension och fribrev 5 9 Kompletterande ålderspension 6 10 Sjukpension 6 11 Efterlevandepension till vuxen 8 12 Barnpension 9 13 Ändring av bestämmelser Information Ansökan om pension Utbetalning av pensionsbelopp Förändring av pensionsbelopp Finansiering och tryggande Vissa inskränkningar i rätten till pension 11

3 KPA-PLANEN 1 Planens giltighet Planen gäller för arbetstagare anställda hos arbetsgivaren. Planen gäller dock inte för arbetstagare som omfattas av andra tjänstepensionsbestämmelser hos arbetsgivaren. Anslutningsålder Planen gäller från och med den kalendermånad arbetstagaren fyller 18 år. Arbetstidsvillkor Planen gäller under förutsättning att arbetstagaren är anställd tills vidare eller för viss tid uppgående till minst 6 månader eller om arbetstagarens överenskomna lön beräknad per år uppgår till minst 7,5 inkomstbasbelopp. Visstidsanställd För arbetstagare som inte uppfyller villkoren för att planen skall gälla enligt Arbetstidsvillkor ovan skall pensionsplansersättning i stället utges. Pensionsplansersättning utbetalas tillsammans med lön till och med 28-årsmånaden med 0,5 procent och därefter med 4 procent av överenskommen lön. 1 Sjukdom För arbetstagare som är sjukskriven då planen skall börja gälla för arbetstagaren, tilllämpas planen först när arbetstagaren blivit helt arbetsför och utfört arbete sedan minst en vecka. Planen gäller då retroaktivt från den tidpunkt denna plan skulle ha börjat gälla. Avgång från anställning Planen upphör att gälla för arbetstagare som avgår från sin anställning utom i de delar som rör beräkning och utbetalning av pension. Efterskydd Om planen har gällt för arbetstagaren sedan minst tolv månader, gäller ett efterskydd under de närmast följande tre månaderna efter avgången. Efterskyddet gäller dock under förutsättning att arbetstagaren inte påbörjar annan anställning med tjänstepensionsrätt. Om arbetstagaren under efterskyddstiden avlider eller drabbas av arbetsoförmåga, som vid fortsatt anställning skulle ha givit rätt till pension, bibehåller arbetstagaren

4 sin pensionsrätt. Vid arbetsoförmåga bibehåller arbetstagaren pensionsrätten så länge arbetsoförmågan består. 2 Pensionsförmåner Planen omfattar följande pensionsförmåner: Ålderspension och fribrev 8 Kompletterande ålderspension 9 Sjukpension (särskild överenskommelse) 10 Efterlevandepension till vuxen 11 Barnpension 12 Avvikelse Arbetsgivaren och arbetstagaren kan komma överens om särskilda bestämmelser för pensionsförmånerna. Innan överenskommelse träffas skall de särskilda bestämmelserna ha godkänts av KPA Pensionsförsäkring AB (publ) (KPA-P). 2 3 Pensionsålder Pensionsåldern är 65 år. Pensionsåldern infaller vid ingången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Arbetsgivaren och arbetstagare kan komma överens om annan pensionsålder, dock inte lägre än 55 år. 4 Pensionsgrundande tid Hel ålderspension utges till arbetstagare vars pensionsgrundande tid är minst 360 månader. Tillgodoräkningsbar tid Pensionsgrundande tid tillgodoräknas under tid denna plan gällt för arbetstagaren och arbetstagaren uppburit lön, dock tidigast från och med månaden efter den då arbetstagaren fyllt 28 år. Pensionsgrundande tid tillgodoräknas längst intill den månad under vilken arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Om arbetstagarens anställning hos arbetsgivaren upphör på grund av att arbetstagaren erhållit förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1, tillgodoräknas pensionsgrundande tid fram till pensionsåldern. 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

5 Ledighet utan lön Som pensionsgrundande tid tillgodoräknas följande typer av ledigheter: ledighet på grund av sjukdom, olycksfall eller arbetsskada ledighet enligt Föräldraledighetslagen ledighet för militär repetitionsutbildning annan ledighet uppgående till högst 6 månader under förutsättning att arbetstagaren för samma tid inte omfattas av andra pensionsbestämmelser. 5 Medförd pensionsrätt Om arbetstagaren i tidigare och avslutad anställning eller i uppdrag som kommunalt förtroendevald har förvärvat pensionsrätt tillgodoräknas arbetstagaren pensionsgrundande tid på grund av sådan pensionsrätt. Motsvarande gäller om arbetstagaren förvärvat pensionsrätt i sin anställning hos arbetsgivaren under tid då andra pensionsbestämmelser gällt. Med pensionsrätt avses här, med undantag som anges nedan, livränta eller fribrev enligt svensk pensionsplan som bedöms likvärdig med denna pensionsplan, så kallade medförd pensionsrätt. Såsom pensionsgrundande tid tillgodoräknas anställningstid som beaktats vid beräkning av den medförda pensionsrätten. Om kommunalt pensionsavtal, PA-KL eller motsvarande, tidigare gällt hos arbetsgivaren, tillgodoräknas pensionsgrundande tid även i det fall arbetstagaren inte har rätt till livränta på grund av att tidsvillkoret för sådan förmån inte är uppfyllt. Den medförda pensionsrätten inräknas i den pension arbetstagaren tjänar in enligt denna plan. 3 Undantag från bestämmelserna om medförd pensionsrätt Pensionsrätt enligt PFA tillgodoräknas inte som medförd pensionsrätt. För arbetstagare som tjänat in en pensionsrätt fr o m enligt Avtalspension SAF-LO eller en pensionsrätt fr o m enligt Kooperationens avtalspension (KAP) tillgodoräknas inte pensionsrätt enligt dessa planer och inte heller pensionsrätt enligt STP/STPK. Pensionsrätt i en tidigare intjänad alternativ ålderspension tillgodoräknas inte på de lönedelar som den alternativa ålderspensionen är baserad på. Premiebestämda förmåner såsom ITPK och motsvarande förmåner enligt STP/ STPK-planen, PA-KFS, PA 91 och motsvarande planer inräknas inte i den pension arbetstagaren tjänar in enligt denna plan. Likaså bortses från kapitalunderstöd och individuell återbäring i form av engångsbelopp.

6 6 Pensionsgrundande lön och årspoäng Pensionsförmåns storlek beräknas med utgångspunkt från arbetstagarens pensionsgrundande lön. Pensionsgrundande lön beräknas för kalenderår. Pensionsgrundande lön I den pensionsgrundande lönen skall ingå överenskommen lön utgivna ersättningar i form av semesterdagstillägg, tillägg för obekväm arbetstid, samt ersättning för övertid, jour och beredskap. Årspoäng För varje kalenderår beräknas en årspoäng, som utgör kvoten mellan arbetstagarens pensionsgrundande lön och inkomstbasbeloppet för motsvarande år. För kalenderår före 2002 beräknas årspoäng enligt tidigare lydelse av planen. 4 7 Beräkningstidpunkt och årsmedelpoäng Pensionsförmåns storlek fastställs vid den så kallade beräkningstidpunkten med beaktande av arbetstagarens årsmedelpoäng. Premiebestämd pension fastställs dock utifrån tillgodoräknade premier. Beräkningstidpunkt Med beräkningstidpunkt avses den tidigaste tidpunkt då arbetstagaren avgår från sin anställning med rätt till fribrev börjar uppbära pension enligt denna plan uppnår pensionsåldern får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1 avlider. Årsmedelpoäng Årsmedelpoängen fastställs utifrån arbetstagarens årspoäng under de sju kalenderår som närmast föregår kalenderåret före det år beräkningstidpunkten infaller. Årsmedelpoängen utgör medelvärdet av de fem högsta årspoängen. Färre än sju årspoäng Om årspoäng inte kan beräknas för samtliga ovannämnda sju år skall årsmedelpoängen fastställas med hänsyn till följande regler: 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

7 1. Om planen inte har gällt för arbetstagaren under ett helt kalenderår, bortses från sådant år. 2. Finns minst fyra av ovannämnda sju årspoäng bortses från de två lägsta årspoängen. 3. Finns två eller tre av ovannämnda sju årspoäng bortses från den lägsta poängen. 4. Finns endast en av ovannämnda sju årspoäng utgör denna årsmedelpoängen. 5. Om planen inte har gällt för arbetstagaren under något helt kalenderår av de ovannämnda sju åren, bestäms årsmedelpoängen utifrån den vid anställningen överenskomna årslönen inklusive semesterdagstillägg. 8 Ålderspension och fribrev Ålderspensionen är en livsvarig pensionsförmån med pensionsåldern 65 år. Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad under vilken arbetstagaren fyller 65 år. Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arbetstagare, för vilken planen gäller vid ovan angiven ålder. Pensionen utbetalas även till arbetstagare, vars anställning hos arbetsgivaren dessförinnan upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. Anmärkning Vad avser pensionsuttag före 65 års ålder, se under Fribrev. 5 Pensionens storlek Pensionens storlek beräknas vid utbetalning från 65 års ålder. Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 10 % 7, % ,5 % Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Om den pensionsgrundande tiden understiger 360 månader minskas pensionen med 1/360 för varje felande månad. Vid pensionsuttag från annan tidpunkt än 65 år omräknas pensionen enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer.

8 Fribrev Om planen upphör att gälla för arbetstagaren innan pensionsåldern uppnås, har arbetstagaren intill denna tidpunkt intjänat en pension kallad fribrev: Fribrevets storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer. Fribrevet utbetalas från och med 65 års ålder. Fribrevet kan på arbetstagarens begäran börja utbetalas från en tidigare tidpunkt, dock tidigast från 61 års ålder, eller skjutas upp till en senare tidpunkt. 6 9 Kompletterande ålderspension Arbetstagare tillgodoräknas för kompletterande ålderspension varje år en premie motsvarande en procentsats 1 av det belopp som erhålls då arbetstagarens aktuella årsmedelpoäng multipliceras med innevarande års inkomstbasbelopp. Premien tillgodoräknas fortlöpande under den tid denna plan gäller för arbetstagaren, dock tidigast från och med månaden efter den då arbetstagaren fyllt 28 år och längst fram till pensionsåldern. Premie tillgodoräknas även under tid arbetstagaren har rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 2. Om arbetstagaren har minskat sin sysselsättningsgrad i samband med partiellt uttag av pension skall premien minskas i förhållande härtill. Premien för kompletterande ålderspension placeras i traditionell pensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA-P. Arbetstagaren kan välja att inte ha återbetalningsskydd. Pensionens storlek Pensionens storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer och är beroende av det sammantagna värdet av arbetstagarens tillgodoräknade premier och tilldelad återbäring arbetstagarens val av utbetalningstidpunkt och utbetalningsperiod om den kompletterande ålderspensionen gäller med eller utan återbetalningsskydd om arbetstagaren valt att en del av den kompletterande pensionen disponerats för rätt till kompletterande efterlevandepension 10 Sjukpension 3 Bestämmelserna om sjukpension gäller endast efter särskild överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. 1 Premiesatsen kan variera. 2 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning. 3 Bestämmelserna om sjukpension gäller från och med april Dessförinnan gäller bestämmelserna om sjukpension enligt tidigare lydelse av planen.

9 Anmärkning Ersättning som motsvarar sjukpension enligt planen ingår i AGS-KL försäkringen. Sjukpension ger ersättning för inkomstförlust i samband med förtidspension och sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1. Sjukpension ger ersättning utöver den ersättning arbetstagaren erhåller från den allmänna pensioneringen. Utbetalning av pension Sjukpensionen utbetalas till arbetstagare som till följd av arbetsoförmåga får ett arbetstidsbortfall hos arbetsgivaren och på grund härav får rätt till förtidspension eller sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring 1. Om rätten till förtidspension/sjukbidrag 1 upphör, upphör även rätten till sjukpension. Sjukpensionen utbetalas längst intill den tidpunkt arbetstagaren uppnår pensionsåldern. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. 7 Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 15 % 7, % ,5 % Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Om arbetstagarens arbetstidsbortfall inte är helt, minskas pensionen i proportion till graden av förtidspension eller sjukbidrag 1. Reducerad arbetsförmåga när planen började gälla Om arbetstagaren när denna plan börjar gälla är arbetsoförmögen till viss del, utges sjukpension endast för ytterligare arbetsoförmåga. Sjukpension utges dessutom under förutsättning att arbetstagaren inte erhåller ersättning för den ytterligare arbetsoförmågan på grund av andra bestämmelser om tjänstepension, avtalsgruppsjukförsäkring eller motsvarande. 1 Från och med 2003 sjuk- eller aktivitetsersättning.

10 11 Efterlevandepension till vuxen Efterlevandepension utges till make/maka när arbetstagaren avlider och arbetstagaren vid dödsfallet omfattades av denna plan. Sammanboende man eller kvinna kan, om vissa villkor uppfylls, jämställas med make/maka. Pensionen utbetalas även efter arbetstagare, vars anställning upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. 8 Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arbetstagarens make/maka under förutsättning att makarna stadigvarande sammanbodde vid dödsfallet. Utbetalningen förutsätter även att makarna stadigvarande sammanbodde med barn under 12 år, som stod under vårdnad av makarna gemensamt eller av en av dem eller att makarna hade sammanbott oavbrutet under minst fem år vid tidpunkten för dödsfallet. Med make/maka likställs den som, utan att vara gift, stadigvarande sammanbodde med ogift arbetstagare vid dennes död och som arbetstagaren tidigare varit gift med, hade eller har haft eller då väntade barn med. Med make/maka likställs även registrerad partner enligt lagen om registrerat partnerskap. Pensionen utbetalas från och med månaden efter den då arbetstagaren avlidit. Utbetalningstiden är fem år. Utbetalningen upphör dock dessförinnan, om den förmånsberättigade ingår äktenskap eller stadigvarande sammanbor med någon som denna varit gift med, har eller har haft barn med. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet % ,5% Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. 12 Barnpension Barnpension utges till avliden arbetstagares barn, om arbetstagaren vid dödsfallet omfattades av denna plan.

11 Barnpension utges även efter arbetstagare, vars anställning upphört och arbetstagaren alltsedan avgången uppburit med anställningen förenad pension eller ersättning från AGS-KL eller motsvarande. Utbetalning av pension Pensionen utbetalas till arvsberättigat barn från och med månaden efter den då arbetstagaren avlidit. Med arvsberättigat barn jämställs även utländskt barn som arbetstagaren, med socialnämndens medgivande, tagit emot i sitt hem här i landet för vård och fostran i adoptionssyfte. Pension utbetalas dock inte till barn som vid arbetstagarens död var adopterat av annan än arbetstagarens make/maka. Pensionen utbetalas till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Till barn som vid denna tidpunkt ännu inte fyllt 20 år fortsätter utbetalningen till och med den månad barnet fyller 20 år. Pensionens storlek Pensionen beräknas på följande sätt. Skikt av årsmedelpoäng Pension i % inom skiktet 0 7,5 10 % 7, % % 9 Pensionens årsbelopp erhålls genom att summan härav multipliceras med det inkomstbasbelopp som gäller vid beräkningstidpunkten. Är de förmånsberättigade barnen flera multipliceras pensionens årsbelopp med följande faktorer: Antal barn eller flera Faktor 1,4 1,6 1,8 2,0 Det uppräknade pensionsbeloppet fördelas lika mellan barnen. Om förmånsberättigat barn ställer anspråk på barnpension när pensionen börjat utbetalas, omfördelas dock inte redan utbetalat belopp.

12 13 Ändring av bestämmelser Arbetstagare och förmånsberättigade är skyldiga att iakttaga och följa de ändringar av bestämmelserna varom KPA-P beslutar. Detta gäller även före detta anställda och förmånsberättigade i de delar som rör beräkning och utbetalning av pension. 14 Information Arbetstagare, för vilken denna plan börjar gälla, erhåller snarast besked härom. Därefter får arbetstagaren en gång per år ett pensionsbesked. 15 Ansökan om pension Ansökan om pension och fribrev skall ske enligt KPA-Ps anvisningar. Vid arbetstagares dödsfall skall förmånsberättigad efterlevande utöver ansökan till KPA-P även inge dödsfallsintyg och släktutredning från behörig myndighet Utbetalning av pensionsbelopp Pensionen och fribrevet utbetalas respektive ändras från och med den kalendermånad vid vars ingång förutsättningarna härför föreligger. Förmånen upphör att utbetalas från och med kalendermånaden efter den under vilken förutsättningarna för förmånen bortfaller. Pension och fribrev utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av årsbeloppet. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan träffa överenskommelse om att utbetalningen skall ske på annat sätt. Avser förändringen försäkrad pensionsförmån skall ändringen godkännas av KPA-P. Fordran på pensionsförmån förfaller till betalning tre månader efter den dag ansökan inlämnats, dock tidigast den dag rätten till pension inträder. Engångsbelopp Pensionsbelopp som den första utbetalningsmånaden inte överstiger 0,5 % av aktuellt inkomstbasbelopp kan utbytas mot ett omedelbart utfallande engångsbelopp. Beslut om sådan utbetalning fattas av KPA-P vad avser försäkrad pensionsförmån och av arbetsgivaren vad avser förmån som tryggas på annat sätt. Engångsbeloppets storlek beräknas enligt KPA-Ps försäkringstekniska riktlinjer. Dröjsmålsränta Om pension inte utbetalats i rätt tid utges dröjsmålsränta enligt de regler som gäller i KPA-Ps, vid var tidpunkt gällande, försäkringstekniska riktlinjer.

13 Återbetalning av pensionsförmån Om pensionsförmån har uppburits för tid, då rätt till förmån inte förelegat, eller om pensionsförmån eller engångsbelopp erhållits med för högt belopp, skall det förmycket uppburna beloppet återbetalas. Bosättning utomlands Arbetstagare eller förmånsberättigad som vistas eller är bosatt utomlands måste inlämna bevis som styrker att rätt till pensionsförmån alltjämt föreligger. 17 Förändring av pensionsbelopp Försäkrad pensionsförmån som inte är kompletterande ålderspension enlig 9 tilldelas återbäring enligt KPA-Ps allmänna försäkringsvillkor i första hand som tillägg till försäkrat belopp vid utbetalning och i andra hand som tillägg till fribrev. Vid tilldelningen av återbäring skall tilläggsbeloppet vara så stort att det tillsammans med försäkrat pensionsbelopp ändras i samma mån som prisbasbeloppet ändras. Pensionsförmån som tryggas på annat sätt än genom försäkring förändras i samma grad som motsvarande försäkrad förmån. Kompletterande ålderspension tilldelas återbäring i enlighet med KPA-Ps allmänna försäkringsvillkor Finansiering och tryggande Utfästelser enligt denna plan skall finansieras av arbetsgivaren. För tryggande av utfästelserna kan arbetsgivaren välja endera eller en kombination av följande: teckna försäkring i KPA-P göra avsättning till konto Avsatt till pensioner förenat med kreditförsäkring göra avsättning till konto Avsatt till pensioner förenat med sådan borgen som anges i inkomstskattelagen kapitel 28 3 eller göra avsättning till sådan pensionsstiftelse som anges i lagen om tryggande av pensionsutfästelser med mera. 19 Vissa inskränkningar i rätten till pension Arbetsgivaren kan besluta att pension helt eller delvis inte skall utges, om arbetstagaren drabbas av arbetsoförmåga eller avlider, med anledning av följande händelser: arbetstagaren har deltagit i krig eller inbördeskrig i främmande land eller åtföljt främmande lands krigsmakt, arbetstagaren har ådragit sig kroppsskada eller sjukdom genom handling eller underlåtenhet för vilken arbetstagaren ådömts frihetsstraff eller

14 arbetstagaren har vid läkarundersökning, som påkallats i samband med anställandet, lämnat oriktig uppgift om sitt hälsotillstånd eller förtigit något av vikt och omständigheterna är sådana att påföljd skulle ha inträtt där fråga varit om försäkring beträffande vilken 4 9 i lagen om försäkringsavtal ägt tillämpning. Angående påföljd för den som uppsåtligen framkallat arbetstagarens arbetsoförmåga eller död, skall gälla vad som sägs i 18, 19, 20a och 100 a i lagen om försäkringsavtal.

15 KPA-planen har antagits av Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa (SKP) och är senast ändrad av KPA Pensionsförsäkring AB (publ.) den 22 november

16 KPA Pensionsförsäkring AB (publ) org.nr Styrelsens säte: Stockholm Besöksadress: Brahegatan 10 Postadress: Stockholm Telefon: Fax: KPA 9029/

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda 1 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V)

BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTT- NING FÖR FÖRTROENDEVALDA I VÄSTERVIKS KOMMUN (PBF-V) FASTSTÄLLT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-05-28, 62 ATT GÄLLA FR O M 2002-03-01

Läs mer

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner

KAP-KL. Förmåner i KAP-KL KAP-KL innehåller både premiebestämd och förmånsbestämda förmåner KAP-KL KAP-KL - Kollektiv Avtalad Pension Kommuner och Landsting gäller för anställda som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Även anställda i

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda Beslutad av Kommunfullmäktige 26 maj 2014, 82. Dnr KS2014.0216 Innehåll 1 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 3 1.1

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige , 118 Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA (OPF-KL) Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-27, 118 Dnr 251/2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23)

Svedala Kommuns 5:02 Författningssamling 1(23) Författningssamling 1(23) Pensionsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda antagna av kommunfullmäktige 2002-03-13, 31 med ändring Gäller från 2007-06-13, 90 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF)

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF) Fastställd av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller från och med 2003-01-01 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis

Läs mer

Författningssamling 011.1

Författningssamling 011.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 011.1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA (PBF) Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-09 Gäller fr.o.m. 2003-01-01 1 Giltighetsområde

Läs mer

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF.

PBF gäller vidare för den som tidigare varit förtroendevald hos kommunen och på grund härav är berättigad till pensionsförmån enligt PBF. Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda PBF, gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 Kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen:

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-23 189, giltig från och med 2015-01-01 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Sundsvalls kommunkoncern (OPF KL/Sundsvall) Bestämmelser

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Pensionsbestämmelser för förtroendevalda Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Bestämmelser Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2003-02-06, Kf 35/03 Ansvar Personalchef

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för Sidan 1 av 9 Bilaga 6, KF 51/2015 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) www.osthammar.se Personalkontoret 2015-05-26 Sidan 2 av 9 Bestämmelser om omställningsstöd för

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Nacka kommun fr.o.m. den 1 januari 2003 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser, fortsättningsvis benämnda

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen 13:1 STYRDOKUMENT 2014-06-10 1/8 13:2 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...

PA-KL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION... PAKL AVTALET PAKL:S ANSLUTNINGSVILLKOR OCH EFTERSKYDD...2 PENSIONSPÅVERKANDE FAKTORER...3 ÅLDERSPENSION...6 GARANTIPENSION...12 VISSTIDSPENSION...16 SJUKDOM ARBETSSKADA...18 EFTERLEVANDESKYDD... EFTERLEVANDEPENSION

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Antagna av fullmäktige 2002-12-16, 151 att gälla från och med 2003-01-01. Reviderade bestämmelser antagna av fullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen

Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx. Personalavdelningen KF 14:1 KF 14:2 KF 14:3 KF 14:4 KF 14:5 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Ersätter: - Ansvarig: Kommunfullmäktige åååå-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:136 024 Personalavdelningen

Läs mer

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN

BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN 2 BESTÄMMELSER OM OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA I NYBRO KOMMUN INNEHÅLL Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda... 2 1 Tillämpningsområde... 2 2 Stöd för återgång till arbete...

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF

Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Styrdokument Bestämmelser om pension och avgångsersättningar för förtroendevalda PBF Giltighetstid 2 (24) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 110 Ändring av kommunfullmäktige

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi pensionsavtalet pa-kl för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Välkommen till KPA Pension 3 Tjänstepension och allmän pension 3 Din allmänna

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Ersättning 2014-04-28 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KS 2014/0106 024 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-04-28 Bestämmelserna gäller förtroendevalda som är

Läs mer

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren.

PBF KL. Pensionsgrundande tid och tidsfaktor För hel pension ska den förtroendevalda ha minst 12 år som pensionsgrundande tid hos arbetsgivaren. PBF KL Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, PBF KL, regleras genom reglementen som fastställs av Sveriges kommuner och landsting. Det är upp till varje arbetsgivare att anta bestämmelserna och vilka

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Peder Björn 2014-05-23 LiÖ 2014-657 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har antagit

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING

C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING Bilaga C. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER VID UTLANDSTJÄNSTGÖRING 1. Dessa särskilda bestämmelser gäller som ändring i och tillägg till ITP-planen för tjänstemän som anges i punkt A 2.7. Bestämmelserna i punkterna

Läs mer

Bestämmelser om pension till förtroendevalda

Bestämmelser om pension till förtroendevalda Bestämmelser om pension till förtroendevalda. Diarienummer 285/02 003 Fastställt av KF 2002-10 Bestämmelser om pension till förtroendevalda Detta dokument har försetts med ett tillfälligt försättsblad

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige den 25 februari 2014, 27. Diarienummer 2014-002 1(2) Bestämmelser om omställningsstöd och pension

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Sidan 1 Kommunal författningssamling 2007 Utgiven av Kommunledningskontoret i Kristianstad Nr 469 Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Kristianstads kommun I lydelse fr.

Läs mer

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND

Kyrkans PFA 2000. Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan. Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Kyrkans PFA 2000 Pensions- och försäkringsavtal för anställda hos Svenska kyrkan Svenska kyrkans FÖRSAMLINGSFÖRBUND Innehåll Överenskommelse om kyrkans Pensions- och försäkringsavtal PFA 2000... 6 Parter...

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Sandvikens kommun Förslag från personalkontoret/kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 17 december 2007, 159 Dnr KS2006/591

Läs mer

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ...

regel plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda ... plan policy regel Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 021.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2014-08-25 152 2014-10-15 2014/488 OPF-KL OMSTÄLLNINGSSTÖD OCH PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA - Allmänna utskottet

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:20 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Landstingsförbundets styrelse

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2008 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun

Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Regelverk Sida 1/6 Lokalt regelverk för Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, i Kungsbacka kommun Omställningsinsatser och omställningsstöd Vilka som omfattas - Förtroendevalda

Läs mer

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd

Din pension och framtida ekonomi. Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Din pension och framtida ekonomi Pensionsavtalet PA-KL för dig som är eller har varit kommun- eller landstingsanställd Innehåll Sidan Välkommen till KPA Pension... 3 Tjänstepension och allmän pension...

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF -

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Partille kommun - PBF - Kommunfullmäktiges beslut den 23 februari 2006 att gälla från och med den 1 januari 2007. Ändringar och tillägg

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation

Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. produktinformation Tryggande av förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring produktinformation En arbetsgivare kan trygga kollektivavtalade förmånsbestämda pensionsutfästelser genom försäkring. Följande pensionsavtal

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos landsting/region enligt beslut I lydelse fr.o.m. 2003-01-01 Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret

i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret i n SOLLENTUNA KOMMUN Nl \ Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2014-03-28 Sidan 1 av 2 Dnr 2014/0208 KS-1 Diariekod: 143 Kommunstyrelsen Tolkning av

Läs mer

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda

Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda 1 Fakta om PA 16 ett nytt pensionsavtal för statligt anställda Två avdelningar i avtalet Det nya pensionsavtalet för den statliga sektorn gäller från den 1 januari 2016. Avtalet är uppdelat i två avdelningar.

Läs mer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer

TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL. Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer TGL enligt lydelse per den 1 oktober 2012 TGL Tjänstegrupplivsförsäkring FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Avtal om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för tjänstemän

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda Utlåtande 2004:58 RI+V (Dnr 217-2280/2002) Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda hos Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Nya bestämmelser

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2007 Eksjö kommun I samarbete med Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 ALLMÄN PENSION... 3 TJÄNSTEPENSION... 3 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 BESKRIVNING

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva augusti 2014 5:5 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH AVGÅNGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALDA Pensionsbestämmelser 1 Giltighetsområde m.m. Dessa pensionsbestämmelser,

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA

KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 KOMMUNALA PENSIONSREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA Antaget av kommunfullmäktige den 18 maj 1995, 82. Giltighetsområde m.m. 1 Mom 1 Detta reglemente gäller - om inte annat följer av mom. 2 nedan - för:

Läs mer

Bilaga till Pensionsriktlinjer

Bilaga till Pensionsriktlinjer Bilaga till Pensionsriktlinjer Innehållsförteckning BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 SJUK- OCH AKTIVITETSERSÄTTNING OCH ALLMÄN PENSION... 4 TJÄNSTEPENSION KAP-KL... 7 BESKRIVNING AV PBF

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Författningssamling 010.9

Författningssamling 010.9 Oskarshamns kommun Författningssamling 010.9 PENSIONSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 1992-06-15, 60 Reviderade senast av kommunfullmäktige 1995-03-13, 29 Gäller

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-xx-xx Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT...3 BESLUTSORDNING...3 FÖRTROENDEVALDA PÅ HEL- OCH DELTID...3 ÖVRIGA FÖRTROENDEVALDA...3

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde OBS Tid Tisdagen den 14 oktober 2014, kl 18.00 Plats Sessionssalen, kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Anders Forsström ordförande

Läs mer

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension

Läs mer

Bilaga till pensionspolicy

Bilaga till pensionspolicy Bilaga till pensionspolicy 2012 Innehållsförteckning 1 BESKRIVNING AV DET SVENSKA PENSIONSSYSTEMET... 3 1.2 ALLMÄN PENSION... 3 1.3 TJÄNSTEPENSION... 3 1.4 PRIVAT PENSIONSSPARANDE... 3 2 BESKRIVNING AV

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 165 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). (ARGUS 28) KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild

KPA Traditionell Försäkring. Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd. Plats för bild KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd Plats för bild Försäkringsvillkor Vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring

Läs mer

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan

Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll KAP-KL 2006-12-19 Svenska kyrkan Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension för anställda hos arbetsgivare inom trossamfundet Svenska kyrkan KAP-KL Svenska kyrkan Parter Arbetsgivarsidan

Läs mer

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun

Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun LULEÅ KOMMUN Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda i Luleå Kommun Läsanvisning: Bestämmelserna har kompletterats för att inkludera förändringar utifrån kommunfullmäktiges beslut.

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda i Region Halland (OPF-KL) 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-05-06 RS140250 Staffan Johansson, kanslichef kansliavdelningen Regionstyrelsen Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE

AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE Socialförsäkringsbalk avd. F AVD. F FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE I Inledande bestämmelser 1 kap. Innehåll, definitioner och förklaringar Innehåll 1 I denna avdelning finns bestämmelser om socialförsäkringsförmåner

Läs mer

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna

Rätt till ersättning föreligger inte heller. för tid då ersättning för förlust av. inkomst kan utges enligt bestämmelserna FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR Försäkringsvillkor m m För avtalsgruppsjukförsäkring 1för anställda hos kommuner, landsting/regioner, Svenska kyrkan m fl () gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäkringsvillkoren

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda 1(2) 2014-08-26 LJ 2014/1020 Landstingsstyrelsen Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Bakgrund Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag till bestämmelser

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 192 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) (ARGUS 40). KS 2014-244 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet:

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Omställningsstöd och pension för förtroendevalda Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Lokala riktlinjer och

Läs mer

INFORMATION OM OPF-KL

INFORMATION OM OPF-KL INFORMATION OM OPF-KL OPF-KL Omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL (Omställningsstöd och Pension till förtroendevalda) tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i samband

Läs mer

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension pensionsavtalet kap-kl för dig som är kommun- eller landstingsanställd Fjällräven Fjällräven förekommer i Skandinavien, Sibirien, Kanada, Alaska och på Grönland. I Sverige finns

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18

Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A Kommunfullmäktige 2014-06-12 68 KA 2014/291 Sid 1/18 Arvodesreglemente Bilaga 3 A - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL Bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2014-07-14 40 Bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) Arbetsgivarutskottets

Läs mer

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension.

FÖRSÄKRINGSAVTAL. 1.2 Avtalet omfattar obligatorisk förmånsbestämd ålderspension. FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsgivare: S:t Erik Livförsäkring AB (556xxx-xxxx) 105 35 Stockholm Försäkringstagare: (556xxx-xxxx) adress 1. AVTALET OCH DESS OMFATTNING 1.1 Försäkringsavtal (Avtalet) har idag

Läs mer

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för

1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170. Pensionspolicy för 1(7) ANTAGEN KF 2014-09-29 170 Pensionspolicy för 2(7) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 4 PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA... 4 HELTIDS-

Läs mer

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång

Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Riktlinjer Tjänstepension Vid avgång Antaget i arbetsgivardelegation 2016-01-26 VID AVGÅNG Riktlinjer Tjänstepension Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Lag (1998:702) om garantipension

Lag (1998:702) om garantipension 1 of 7 21/09/2010 14:00 SFS 1998:702 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1998-06-11 Upphävandedatum: 2011-01-01 Uppdaterad: t.o.m.

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer