Å r s r e d o v i s n i n g 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Å r s r e d o v i s n i n g 2007"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 År s r e d o v i s n i n g 2007 innehåll 3 Volvofinans Konsument- och företagsmarknad 7 Lastvagnsmarknad 9 Den svenska Volvohandeln 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållanden huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/Utlåning Resultat 12 Kreditrisker och kreditförluster Kapitalanskaffning 13 Rating 13 Byte av redovisningsprinciper Bolagsstyrning händelser efter balansdagen Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Miljö Personal 14 Vinstdisposition Risk- och kapitalhantering 20 Flerårsöversikt 22 Resultaträkning Koncernen 23 Balansräkning Koncernen 24 Resultaträkning AB Volvofinans 25 Balansräkning AB Volvofinans 26 Förändringar eget kapital 27 Kassaflödesanalys 28 Noter till de finansiella rapporterna 28 Not 1 Uppgifter om företaget not 2 Redovisningsprinciper 32 Not 3 Segmentsrapportering 33 Not 4 Ränteintäkter och räntekostnader not 5 Leasingintäkter och samlat räntenetto not 6 Andelar i intresseföretags resultat not 7 Provisionsintäkter not 8 Provisionskostnader not 9 Nettoresultat av finansiella transaktioner 34 Not 10 Allmänna administrationskostnader 35 Not 11 Avskrivning materiella och immateriella anläggningstillgångar not 12 Övriga rörelsekostnader not 13 Kreditförluster, netto not 14 Bokslutsdispositioner not 15 Skatter 36 Not 16 Utlåning kreditinstitut not 17 Utlåning till allmänheten not 18 Aktier och andelar intresseföretag 44 Styrelsens undertecknande 45 Revisionsberättelse 46 Styrelse, revisorer och ledande befattningshavare 37 Not 19 Aktier och andelar i koncernföretag not 20 Immateriella anläggningstillgångar 38 Not 21 Materiella tillgångar not 22 Operationell leasing not 23 Övriga tillgångar 39 Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter not 25 In- och upplåning från allmänheten not 26 Valutafördelning not 27 Övriga skulder not 28 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter not 29 Efterställda skulder not 30 Garantifondslån not 31 Obeskattade reserver not 32 Eget kapital 40 Not 33 Finansiella tillgångar och skulder 41 Not 34 Förklaringar avseende övergång till IFRS 42 Not 35 Händelser efter balansdagen not 36 Närstående not 37 Kapitalbas och kapitalkrav 43 Not 38 Kreditexponering

3 Volvofinans Resultatet för verksamhetsåret 2007 uppgick till 305,8 Mkr, en ökning med 2% jämfört med föregående år. Utlåningen ökade med 2% under 2007 och uppgick vid årsskiftet till 24,8 Mdr kr. Antalet hanterade kontrakt uppgick vid årsskiftet till Antalet köpaktiva Volvokort uppgick i december till närmare Kapitalbasen uppgick till Mkr. Antalet anställda i Volvofinanskoncernen vid utgången av 2007 var 205 personer. AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmark nads bolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoå terför säl j arna via för valt nings bolaget AB Volverk invest till 50%, Sjätte AP-fonden till 40% och Ford, via det helägda dotterbolaget Ford Credit International Inc., till 10%. AB Volvo finans är moderbolag i Volvofinanskoncernen. Volvo finans Konto Bank AB bedriver kontokortsverksamhet. Volvofinans IT AB bedriver IT- och produktionsverksamhet i samband med finansiella tjänster. De svenska Volvoåterförsäljarna AB Volverkinvest Sjätte AP-fonden Ford Ford Credit International Inc. 50% 100% 40% AB VOLVOFINANS 100% 10% Volvofinans Konto Bank AB Volvofinans IT AB

4 Volvofinans 2007 VD har ordet När vi gick in i verksamhetsåret 2007, lade vi vårt resultatmässigt bästa år någonsin bakom oss. Resultatet för 2006 uppgick till 301,4 miljoner kronor och utlåningen, huvudsakligen för fordonsfinansiering, till 24,2 miljarder kronor. Men vi såg fram mot ett år fyllt av hårt arbete, med skärpt konkurrens inom flera verksamhetsgrenar. Dessutom hade vi en rad omfattande uppgifter att ta tag i, vid sidan av den ordinarie, säljstödjande verksamheten. Vi skulle sjösätta vårt Basel II projekt (de nya reglerna för kapitaltäckning) genom att både externt och internt fullt ut nyttja vårt nya kreditvärderingssystem, VF Score. Samtidigt skulle arbetet intensifieras med ansökan hos Finansinspektionen om tillstånd att arbeta enligt det nya riskklassificeringssystemet IRK (intern riskklassificering). För vår redovisning gällde att till fullo börja tillämpa IFRS (International Financial Reporting Standards) nya redovisningsregler. Till detta kom att under året ansöka om tillstånd för Volvofinans Konto Bank AB att bedriva bankverksamhet, vilket var en effekt av att vi möjliggör koppling av Volvokortet till Visa och därmed inom verksamheten har både ett generellt betalningsmedel och inlåningsverksamhet. Volvofinans Konto Bank AB beviljades bankstatus i december Vidare har under året beslut fattats om att ta in Volvofinans Konto Bank AB:s verksamhet i moderbolaget. Denna överlåtelse innebär att Volvofinans utlåningsverksamhet under år 2008 planeras bli bankrörelse. Under året förhandlade hälftenägaren Ford Credit International (FCI) om att sälja 80% av aktierna (40% av bolaget) till statliga Sjätte AP-fonden, en affär som presenterades i juli månad, och som för Volvofinans innebär nya mycket positiva förutsättningar. Vi har ägnat stor möda åt att anpassa organisationen till de nya villkor som blir följden av att vi kommer att bedriva bankverksamhet i ett samlat Volvofinans och att det så kallade grupp-undantaget försvunnit. Det senare betyder att landets Volvohandlare nu säljer bilar av flera märken, förutom Volvo och Renault även Ford, Jaguar, Land-Rover, Hyundai och Mazda. Jag kan nu med stor glädje konstatera att vi, trots denna extra arbetsbörda, har presterat ytterligare ett rekordår. Vi når ett resultat på 305,8 Mkr (299,8), baserat på en marginellt större utlåning, 24,8 Mdr kr (24,2). Det är värt att i detta sammanhang påpeka, att Volvofinans inte har som prioriterad uppgift att maximera vinsten ett enskilt år, utan att säkra en långsiktig och stabil lönsamhetsutveckling och därmed bidraga till säljstöd och även lönsamheten för den svenska Volvohandeln. Målet är att skapa en vinn-vinn-vinn-situation från Volvofinans via återförsäljarna till kunderna. Därmed står det klart, att framgången till stor del ska tillskrivas landets Volvohandlare och det unika samarbete och den affärsmodell vi utvecklat genom åren. Volvofinans lånar upp pengar för fordonsfinansieringen till bästa möjliga villkor, medan handlarna svarar för försäljningen av fordon och allt annat relaterat till detta. Handlarna bär den huvudsakliga kreditrisken och minimerar denna genom mycket god kundkännedom. Handlarnas expertis i att bedöma sina kunders kreditvärdighet och värdet av fordonen är en viktig del i vår framgångsrika affärsmodell. Ford Motor Company (FMC) brottas fortsatt med ratingproblem, vilket har legat Volvofinans i fatet. Med den oro som nu råder på kreditmarknaden är det viktigt att ha en bra rating. Men med den nya ägarkonstellationen Volverkinvest (50%), Sjätte AP-fonden (40%) och Ford Credit (10%) har vi av Moody s fått en kreditrating som gör vår upplåning väsentligt enklare. Moody s bedömning var visserligen redan tidigare, att Volvofinans beroende av FMC är begränsat, men ratingen stod likafullt kvar oförändrad fram till Sjätte AP-fondens entré, för såväl den långfristiga upplåningen A3/Negative som den kortfristiga P-2/Stable. Med statliga Sjätte AP-fondens 40-procentiga ägande kom den 18 juli en praktiskt taget momentan uppgradering av Volvofinans från A3/P-2 Negative till Stable. I fortsättningen säger Moody s i sammandrag, att bedömningen bottnar i att Volvofinans haft en ledande position inom specialgebitet fordonsfinansiering, vilket är drivet av framgångsrik försäljning av marknadsledande bilar av märket Volvo i 48 år. Moody s noterar också att Volvofinans verksamhet är starkt diversifierad och inte ensidigt beroende av Volvo Car Corporation. 2

5 Övriga aktiviteter genererar ca 60% av vinsten före skatt, säger Moody s och pekar vidare på Volvofinans goda finansiella fundament. Sist, men inte minst, ser Moody s en stor fördel i att statliga Sjätte AP-fonden köper 40% av aktierna i Volvofinans från FCI (Ford Credit International), som därmed minskar sin ägarandel till 10%. Vi Volvofinans och landets Volvohandlare går mot bakgrund av det som gjorts och hänt under 2007, mot en framtid, fylld med nya möjligheter. Den svenska Volvohandeln omfattar idag 70 återförsäljare med 200 försäljningsställen och anställda. De omsatte under 2007 ca 35 Mdr kr med en vinst på drygt 800 Mkr. 49 återförsäljare säljer enbart personbilar, 19 enbart lastbilar och 3 både och. Lönsamheten är genomgående mycket god, med säljfinansiering och drivmedelsförsäljning som bra bidragsgivare. Utgångsläget är med andra ord mycket gott. Den svenska personbilmarknaden har ökat varje år sedan 2001 och 2007 var inget undantag. Totalt registrerades nya personbilar i Sverige, en ökning från föregående år med 8,5%. Volvo var med nybilsregistreringar (plus 16,6% från 2006) och en marknadsandel på 20,8% (19,7) marknadsledare i Sverige för 49:e året i rad. Renault SA tar nu över agenturen från Volvo Personbilar Sverige, men Volvohandlarna fortsätter mangrant att sälja Renaultprogrammet. Det registrerades nya Renaultbilar under 2007, vilket innebar att marknadsandelen minskade från 4,0 till 3,1%. Försäljningen av Fordbilar, som nu tas upp av fler Volvohandlare, ökade med 7,3%, från till nya bilar. Andelen miljöbilar, med E85 eller diesel som drivmedel ökade starkt, bland annat tack vare ett bidrag på kr/bil för bifuel- eller dieseldrivna bilar med partikelfilter. Såväl Volvo som Ford och Renault har mycket attraktiva miljöbilprogram att erbjuda. Lastbilsmarknaden i Sverige var fortsatt stark. Totalt registrerades nya lastbilar (över 7 ton) av märket Volvo (marknadsandel 42,6%). Marknaden för lastbilar, som kräver ytterst effektiva organisationer, koncentreras successivt till större enheter. Volvo Truck Center (ägs av AB Volvo) Resultat före skatt 300 Mkr svarar i dagsläget för nära 40% av Volvoförsäljningen. Liljedahlskoncernen (Växjö, Jönköping och Skövde), Persson Invest (Östersund, Umeå, Västerås och Uppsala) och Rejmeskoncernen (Örebro och Norrköping) svarar tillsammans för ca 35%. Detta betyder att 75% av lastbilsverksamheten nu är förlagd till stora enheter. Volvofinans Konto Bank AB är nu på väg att bli en fullt integrerad del i Volvofinans och vi kan därmed synkronisera verksamheten med övriga enheter, system, IT-stöd etcetera. Volvokortet kan nu kopplas till Visa och kan dessutom förses med chip i stället för magnetremsa för ökad säkerhet. Under 2007 tillkom nya kortkonton och via Volvokortet görs nu köp per månad, året om. Volvokortet gäller på Volvohandelns Tanka-stationer och landets OKQ8- stationer, vilket ger kunderna tillgång till det största stationsnätet i Sverige. Kortet ger låga och konkurrenskraftiga bränslepriser i Tanka-nätet, där konsumenterna får ett telefonnummer Prislinjen - att ringa om priserna inte står sig i jämförelse med vad närliggande stationer erbjuder. Volvo Lastbilskort växer kontinuerligt i antal och omfattning. Nu finns Lastbilskort i trafik och flera stora åkerier ansluter sig. Samtliga Sveriges lastbilsåterförsäljare har tagit sig an kortet och har därmed ett effektivt verktyg för kommunikationen med kunderna. Vi ställer nu ett nytt och starkare Volvofinans på benen, med ny, sammanhållen organisation, tydliga regelverk, effektiva system och bästa IT-stöd. Alla pjäser är på plats och vi kan börja trimma verksamheten med grund i IRK och VF Score. Vår affärsidé anger, att vi genom produktoch säljfinansiering, med god lönsamhet, ska aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Detta betyder att vi via Volvohandelns samtliga bilmärken får tillgång till en betydligt större marknad, samtidigt som vi kan minska koncentrationsrisken ytterligare. Vi har en stabil grund för ytterligare expansion med erbjudanden riktade till såväl privatsom företagsmarknaden. Här finns Volvo och Renault Billån (med den nya bilen som säkerhet), finansiell och operationell leasing, Vagnparksfinans (finansiering och administration för både stora och små företag), Volvokort, Tanka (tillgängliga oavsett ägarens bilmärke) Volvo Lastbilslån och Lastbilskortet (inklusive finansiell leasing). Vi har en affärsorienterad och vältrimmad organisation, stabila och finansiellt starka ägare, ett komplett utbud av produkter och tjänster, ett optimalt IT-stöd och nära 50 års erfarenhet. Nu tar vi sikte på att bli det enda självklara alternativet för Volvohandelns kunder, det som i vår vision uttrycks så, att Volvofinans ska av sina kunder, ägare och samarbetspartners uppfattas som marknadsledare inom fordonsfinansiering och koncept relaterade till den försäljning som utgör Volvohandelns verksamhet. Bert Björn Verkställande Direktör AB Volvofinans 3

6 4

7 Konsument och småföretag Konsumentmarknaden I svensk Volvohandel är fokus på att skapa ett ekonomiskt och tryggt bilägande för sina kunder. Att genom finansiella tjänster och produkter skapa fler lojala kunder till svensk Volvohandel är fortsatt högsta prioritet i bilhallar, butiker, verkstäder och på bensinstationerna runt om i Sverige. Med sina drygt 200 anläggningar är Volvohandlarna Sveriges mest rikstäckande leverantör för kundernas hela bilägande. Volvofinans produkter på privatmarknaden är Volvo/Renault Billån, Fordonslån, Volvokort samt drivmedel genom Volvohandlarnas bensinstationskedja Tanka. Under 2007 fick Volvofinans nya Volvokort samt nya låneavtal vad gäller finansiering. Med Volvofinans totala erbjudande till marknaden, ges kundfördelar genom möjligheten att samla alla bilkostnader på ett ställe. Ett bilägarkonto som ger kunderna fördelar i form av olika erbjudanden från respektive Volvohandlare. Kunden får dessutom i och med samarbetet med Volvia, även försäkringslösningen till bilen. Både Volvo/Renault Billån och Volvokortet är utan avgifter till konsument. På finansieringssidan har kunden möjlighet att välja fast eller rörlig ränta. På Volvokortet finns möjligheten att använda kortet för större inköp i Volvohandeln och dela upp köpet på 4 månader helt utan extra kostnad. En kund som använder sitt Volvokort regelbundet får dessutom en högre sparränta, billigare färdförsäkring etc. Under 2007 introducerades även Volvokort med Visa för de kunder som även vill använda sitt kort utanför Volvohandeln och utanför Sveriges gränser. För Volvohandeln är den finansiella affären av största vikt för långsiktig lönsamhet. Finansieringslösningarna gör att bilhandeln får en unik möjlighet att bearbeta kunderna och därmed skapa lojalitet. Konkurrensen om privatkundernas bilkonsumtion fortsätter. Både finansbolag och banker gör unika koncept för att lösa kundernas behov i bilaffären. På drivmedelssidan fortsätter den strukturella förändringsprocessen och branschen präglades även 2007 av dålig lönsamhet med låga marginaler och höga priskrigskostnader. Tanka har dock ökat sin marknadsandel på en minskande marknad och tankningarna med Volvokort på stationerna är i majoritet av betalningssätten. Tanka har under året fortsatt att implementera miljöalternativ på stationerna. Företagsmarknaden På företagssidan är Volvofinans fortsatt marknadsledare både vad gäller finansiering för mindre företag i form av Volvo/Renault Billeasing, samt administration och finansiering av större vagnparker genom Svensk Vagnparksfinans. Konkurrenssituationen på företagsmarknaden är fortsatt hård. Det är flera nya aktörer som fortsätter sitt intåg på den svenska marknaden. Detta innebär att konkurrensen är hög på företagsmarknadens alla olika segment. Både från de nya aktörerna och från övriga finansinstitut och banker. På företagsmarknaden är det, likväl som på privatmarknaden, viktigt med attraktiva paketlösningar för kunderna oavsett om det gäller små eller stora företag, företag med många bilar eller bara ett fåtal tjänstebilar i sin flotta. Paketeringen med ett attraktivt finansieringsalternativ i botten toppas med erbjudanden om serviceavtal, drivmedel, försäkringslösningar (i samarbete med Volvia) och sammanställningar av bilkostnaderna med hjälp av Volvokortet. Även på företagssidan finns möjligheten att koppla Visa till Volvokortet, för att på så sätt skapa ett än mer användbart kort för tjänstebilsföraren. Under året rikslanserades produkten Personalbil en produkt från affärsområdet Svensk Vagnparksfinans. Personalbil ger företag en möjlighet, att på ett enkelt sätt, erbjuda en ny bil som personalförmån mot löneväxling, enligt samma princip som t ex hem-pc. En produkt som mottagits mycket väl på marknaden. En ökad efterfrågan av vagnparksfinansiering med samlad administration och finansiering är en trend som även under 2007 har hållit i sig. Svensk Vagnparksfinans hjälper företag med administration av kostnader för drivmedel, leasingavgifter, service, däck, tillbehör, ersättningsbilar, försäkring, skatter m m. Dessutom kan tjänsten utökas med bl a bilbeställningar, ramavtalskontroller och kostnadskalkyler. Under året fick Volvofinans nya leasingavtal. Även på företagsmarknaden är det viktigt med helhetssyn på kundernas bilägande, och Volvofinans roll är att skapa fördelaktiga koncept oavsett om det är till ett stort eller ett litet företag. 5

8 6

9 Lastvagnsmarknaden Lastvagnsförsäljningen var stark under 2007, med nyregistrerade lastbilar över 7 ton ( tunga lastvagnar). Volvo stod för av dessa (42,6%), vilket innebär att fler bilar är levererade men även att Volvos marknadsandel minskat något jämfört med år Åkerinäringen har i den starka konjunkturen haft en gynnsam utveckling mätt i tillväxt och resultat. Detta innebär att lastbilsfinansieringen under året varit mer konkurrensutsatt jämfört med tidigare år. Under 2007 finansierade Volvofinans 45,5% av nybilsköpen hos de privatägda återförsäljarna. Begagnatförsäljningen har dock minskat. Detta beror på att kunderna väljer att behålla sina äldre fordon istället för att byta in dem hos Volvohandlaren. Försäljning och finansiering av släpvagnar har visat god tillväxt under de senaste åren. Släpvagnar skrivs vanligen av under en längre period jämfört med dragbilarna och kredittiderna är därför längre. Så länge högkonjunkturen och konsumtionsökningen består kommer behovet av transporter och nya fordon att vara stort. Finansprodukterna Merparten åkerier väljer att lånefinansiera sina fordon. Volvo Lastbilslån (Volvo Busslån för bussåkare) är den lösning som används mest frekvent i Volvohandeln och av kunder i Sverige. Volvofinans arbetar kontinuerligt med att förnya och förädla finansieringsprodukterna. Under 2007 har vi integrerat en GAPförsäkring (låneskuldförsäkring) som utan kostnad för kunden kopplas till lånet då han försäkrar via Volvia. Detta är möjligt tack vare vårt samarbete med försäkringsbolaget Volvia. Volvofinans erbjuder också två leasingformer för den svenska marknaden; Volvo Finansiell Lease och Volvo Lastbilslease. Volvo Finansiell Lease är, som namnet antyder, en lösning för de kunder som föredrar finansiell leasing. Volvo Lastbilslease är en mer omfattande lösning, där restvärdet garanteras av återförsäljaren och tilläggstjänster, som ett serviceavtal, kan adderas till avtalet. Volvo Lastbilslease är med andra ord utvecklat för de kunder som väljer operationell leasing. Det är för Volvofinans viktigt med paketering av finans- och kortprodukterna med de tjänster och produkter som Volvo, Volvia och Volvohandeln erbjuder. Volvo Lastbilskort För de flesta Volvohandlare är Volvo Lastbilskort idag en självklar produkt och ett utmärkt verktyg för att stärka sin lokala service-/eftermarknadsaffär. Under 2007 implementerades Handlingsplanen i hela svensk Volvohandel, vilket innebär att kortprocessen nu är i full gång i princip överallt. En viktig del i framgången med detta arbete är givetvis att få med hela sin respektive organisation i strävan att etablera kortet som en naturlig del i den dagliga affären. De flesta Volvohandlare har idag tillsatt lokalt ansvariga per anläggning för att ännu tydligare marknadsföra kortet till den egna kundgruppen, något som resulterat i stora framgångar. Under de senaste fyra åren har omsättningen via Volvo Lastbilskort som är direkt kopplad till Volvohandelns butik-/verkstadsaffär ökat från 44 Mkr år 2004 till 207 Mkr år Den totala omsättningen på kortet uppgick till 373 Mkr förra året. Per den sista december 2007 hade vi en total stock på kort. Inför 2008 har varje återförsäljare skrivit affärsplaner för Volvo Lastbilskort med egna lokala mål för hela service-/eftermarknadsaffären så nu höjer vi ribban ytterligare. Fr o m 2007 har vi även kunnat erbjuda en oerhört enkel och smidig lösning för alla de transaktioner som går via Volvo Lastvagnars eget journätverk i Gent, Volvo Action Service. Med denna lösning debiteras alla transaktioner med automatik via kundens specifika Volvo Action Service kort. Denna produktnyhet är ett självklart steg i ambitionen att koppla alla fordonsrelaterade kostnader till Volvo Lastbilskort. Under 2008 kommer vi naturligtvis att fortsätta med arbetet att utveckla Volvo Lastbilskort. Dels för att skapa ytterligare fördelar för våra kunder, dels för att bli det självklara marknadsföringsinstrumentet för svensk Volvohandel. 7

10 8

11 Den svenska Volvohandeln Volvohandlarna bildar ett riksstäckande nät av återförsäljare, 63 privatägda och två börsnoterade, med tillsammans cirka 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. Därutöver har generalagenten, Volvo Personbilar Sverige AB, ägarintresse i tre säljbolag. Börsnoterade Bilia AB äger det största personbilsbolaget, medan AB Volvo äger det största lastvagnsbolaget. Dessa börsnoterade bolag svarar för cirka 40 procent av Volvo- och Renaultförsäljningen i Sverige, på personbils- respektive lastvagnsmarknaden. Totalt finns 37 ägare och ägargrupper representerade i Volvohandeln. Verksamheterna i Volvohandeln är delade i en personbils- och en lastvagnsdel. Majoriteten bolag, 46 stycken, säljer enbart personbilar (Volvo och Renault), 20 enbart lastbilar ( tunga lastbilar > 7 ton), medan övriga tre bedriver såväl personbils- som lastvagnsrörelse. Ett femtontal Volvohandlare säljer numera även Fordbilar, flertalet i befintliga Volvohandelsbolag. Volvohandelns marknadsandel uppgick under 2007 för nya personbilar till nära 24 procent (totalmarknad ) och för nya, tunga lastvagnar till 43 procent (totalmarknad 6 300). Volvohandelns produktprogram är det avgjort bredaste inom svensk fordonshandel. Här finns allt från person- och transportbilar (Volvo, Renault och Ford) till tunga lastvagnar och bussar (Volvo). Under det gångna året levererades nya och begagnade personbilar och över lastbilar, vilket gav en omsättning på drygt 36 miljarder kronor. Tillgängligheten på serviceanläggningar, reservdels- och tillbehörsbutiker är mycket god. Nästan varhelst i landet kunden befinner sig med sin bil, finns en Volvoanläggning inom räckhåll. Det säljs årligen 4,2 miljoner timmar i Volvohandelns svenska verkstäder och reservdelsverksamheten omsätter cirka 4,9 miljarder kronor om året. Den svenska Volvohandeln är i nära samarbete med Volvofinans marknadsledare när det gäller fordonsrelaterade tjänster som finansiering och kontokorthandel. Den som äger eller leasar en Volvo eller Renault, kan hos Volvohandlaren teckna försäkring i Volvia. Volvofinans fungerar som Volvohandlarnas bank och har till uppgift att låna upp pengar för finansiering av handlarnas låne- och leasingkontrakt; det vill säga verka till stöd för Volvohandlarnas affärer. Med Volvokortet, som administreras av Volvofinans Konto AB, kan bilägaren, förutom att betala försäkringen, köpa drivmedel (gäller oavsett bilmärke!) med rabatt på någon av landets Tankaoch OKQ8-stationer. Detsamma gäller för Volvo Lastbilskort, som underlättar för åkare och chaufförer att hålla hjulen igång. Dessa så kallade mjukvaror är viktiga inslag i dagens fordonshandel. Bilägaren ska alltid erbjudas möjlighet till finansierings- och försäkringslösningar till bästa villkor. Därför utvecklar Volvofinans i nära samarbete med Volvohandlarna betalkort och tjänster med ett lyhört öra Personbilsmarknaden i Sverige Fordon Totalmarknad nya personbilar Nya personbilar via Volvohandeln Volvohandelns försäljning, personbilar fordon Volvohandelns marknadsandel 60 % Totalt antal sålda personbilar Begagnade personbilar Nya personbilar Lastvagnar 16 ton Personbilar 9

12 Den svenska Volvohandeln Volvohandelns resultat 1000 Mkr för kundernas behov. Det ska vara lätt att vara kund i Volvohandeln i alla lägen. Samtliga återförsäljare har krav från generalagenterna på att leva upp till högt ställda miljö- och kvalitetsstandarder. Flertalet Volvohandlare är idag certifierade enligt miljöledningssystemet ISO och res terande arbetar på att bli certifierade. Ett integrerat, webbaserat system för miljö och kvalitet har tagits fram i Volvohandeln. Flertalet PV-återförsäljare investerar nu i alternativbränsle inom Tanka-konceptet. Samtliga säljare har tagit del av utbildning om miljöbilar och marknaden för dem Volvohandeln, tillgångar och eget kapital Mkr Tillgångar Eget kapital Balanssammandrag (Mkr) Fastigheter & Inventarier Leasingfordon Kontraktsfordringar Varulager Övrigt Summa tillgångar Eget kapital och obeskattade reserver Långa skulder Korta skulder Summa eget kapital och skulder Lån och leasing i Volvofinans BR Justerad balans Omsättning och resultat (Mkr) Omsättning Resultat 1) Nyckeltal (%) Förräntning eget kapital Förräntning totalt kapital Soliditet Anm: 2007 års värden är delvis prognosvärden då slutliga årsredovisningar för samtliga återförsäljare inte fanns tillgängliga vid publikationstillfället. 1) Resultat 2005, inklusive jämförelsestörande post, reavinster m m 93 mkr. Exkl denna post var resultatet 810 mkr. 10

13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för AB Volvofinans (publ) får härmed avge redovisning för verksamheten i moderbolaget och koncernen för år 2007, bolagets fyrtioåttonde verksamhetsår. Ägarförhållande AB Volvofinans ägs till 50% sedan bolagets start 1959 av de svenska Volvoåterförsäljarna via sitt förvaltningsbolag AB Volverkinvest. Sjätte AP-fonden äger sedan september % och Ford Credit International Inc. 10% (tidigare 50%). Huvuduppgift Volvofinans huvuduppgift är att genom produkt- och säljfinansiering med god lönsamhet, aktivt stödja försäljningen av de produkter som marknadsförs i Volvohandeln på den svenska marknaden. Koncernstruktur AB Volvofinans, med säte i Göteborg, är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern med dotterbolagen, Volvofinans Konto Bank AB (namnändrat från Volvofinans Konto AB) och Volvofinans IT AB. Volvofinans Konto Bank AB bedriver kontokortrörelse och administrerar samt finansierar Volvohandelns betal- och förmånskort; Volvokortet. Volvofinans IT AB svarar för IT-verksamheten kopplad till finansiella tjänster för aktörer både inom och utom koncernen. AB Volvofinans äger tillsammans med Volvo Personvagnar Norden AB, Volvohandlarnas Service AB, samt Volvohandelns PV Försäljnings AB, tillika komplementär, två kommanditbolag, varav det första bedriver kommissionsförsäljning inom den svenska Volvohandeln och det andra uthyrningsverksamhet, främst till bolag inom Volvo Personvagnar AB gruppen. Volvofinans Leasing AB, Autofinans Nordic AB och Automanagement AR AB är vilande bolag. Volymer/utlåning Kontraktstockarna, bestående av låne- och leasingkontrakt, innehöll vid årsskiftet kontrakt ( ), en minskning Balansomslutning Mkr jämfört med föregående år med kontrakt, eller knappt 3%. Stockarnas storlek påverkas av nybilsmarknaden i Sverige vad gäller personbilar och lastvagnar och av begagnatförsäljningen i den svenska Volvohandeln. Volvofinans marknadsandelar i form av kontraktsinflöde i relation till nybilsförsäljningen (Volvo/Renault) samt i relation till den svenska Volvohandelns begagnatförsäljning framgår av tabell nedan PV-nytt % PV-beg % LV-nytt % LV-beg % Minskningen av penetrationen i LV-marknaden beror huvudsakligen på att Volvoägda återförsäljaren Volvo Truck Center finansierar verksamheten internt, inom Volvokoncernen. Volvofinans penetration i Volvohandeln exklusive Volvo Truck Center är 46%. De vägda marknadsandelarna för nytt och begagnat uppgår tillsammans för 2007 till 43% (PV). Koncernens utlåning inklusive leasing uppgick vid årsskiftet till 24,8 Mdr kr (24,2), en ökning med 2% jämfört med föregående år. Utlåningen består huvudsakligen av leasing, lån, kontraktskrediter, lagerkrediter till återförsäljare och kontokortkrediter. Utlåningen och den procentuella fördelningen jämfört med föregående år framgår av nedanstående tabell Förändring Mdr kr % Mdr kr % Mdr kr Säljfinansiering - Personbilar 18, , ,4 - Lastvagnar & bussar 3,5 14 3,6 15-0,1 Lagerkrediter 1,2 5 0,9 4 +0,3 Kontokortkrediter 1,7 7 1,7 7 24, , ,6 Volvo Billeasing har ökat med 0,3 Mdr kr eller 4% medan Volvo Billån och Volvo Lastbilslån har minskat med 0,2 Mdr kr eller 2%. Kontraktsbelåningen, där Volvoåterförsäljarna har en kredit med underliggande lån- eller leasingkontrakt som säkerhet, ligger på samma nivå som föregående år. Kontokortkrediterna är oförändrade jämfört med föregående år. Omsättningen över Volvokortet uppgick under året till 9,7 Mdr kr (9,4) och totalt levererades 8,1 miljoner fakturor/kontoutdrag till kunderna. 27,5 miljoner kortköp genomfördes under 2007 via Volvokortet. Antal företagskunder där Svensk Vagnparksfinans sköter biladministrationen har ökat. Totalt administrerades vid årsskiftet bilar (31 593). Lanseringen av Volvohandelns Lastbilskort fortsätter enligt plan och under 2007 handlades varor och tjänster för runt 369 Mkr via de korten. Resultat Koncernens resultat före skatt uppgick till 305,8 Mkr (301,4), vilket är en ökning med 2% jämfört med föregående år. Det förbättrade resultatet beror på något högre rörelsemarginaler trots hård konkurrens. En upplösning av riskreserver har också gjorts i den fortsatt gynnsamma kreditförlustsituationen, där kontokortverksamheten, liksom tidigare, uppvisar kundförluster i mindre omfattning. Räntabiliteten på eget kapital uppgick för koncernen till 9,90% (10,65). Bolaget som främst har en säljstödjande uppgift i det svenska Volvosystemet ska kombinera detta med en långsiktig förräntning för ägarna vid var tid acceptabel nivå. Volvofinans affärsidé gör att företaget inte vid varje tillfälle vinstmaximerar verksamheten som flertalet konkurrenter.

14 Förvaltningsberättelse Rörelsens kostnader, främst IT- och personalkostnader, har ökat med anledning av anpassning till Basel II-regler i koncernen. Avskrivningen på materiella anläggningstillgångar avser huvudsakligen leasingobjekt. Den har påverkats av leasingvolymerna och avskrivningstakten, baserat på avtalade restvärden vid uthyrningsperiodens slut. Kreditförlusterna, inklusive reserveringar, uppgår till 7,0 Mkr (- 1,2), se Not 13. Liksom tidigare år är det huvudsakligen kontokortverksamheten som uppvisar kundförluster. Kontobolagets konstaterade kundförluster uppgår till 9,9 Mkr (7,6). Kreditrisker och kreditförluster Volvofinans kreditstock utgörs huvudsakligen av fordonsfinansiering. Av den totala kreditgivningen utgör 89% lån och leasingkrediter vilka överlåtits eller pantsatts till Volvofinans av återförsäljaren med säkerhet i fordon genom återtaganderättsförbehåll eller äganderätt. Återförsäljaren står genom avtal den yttersta kreditrisken för dessa kreditavtal, för det fall Volvofinans påkallar det. För att en förlust ska uppstå för Volvofinans med anledning av dessa kontrakt skall följande förhållanden inträffa: 1. Slutlig kund upphör att betala. 2. Återförsäljare eller ramavtalskund ska ha ställt in betalningarna. 3. Marknadsvärdet på det återtagna fordonet understiger restskulden på kontraktet. Kontroll av kontraktstockarnas marknadsvärde görs regelbundet och en gruppbaserad reservering görs för att täcka avvikelse mellan kontraktens restskulder och fordonens aktuella marknadsvärden. Per 31 december 2007 fördelade sig kontrakten enligt nedan. Snitt kon- Belånings- Utnyttjad Be- Antal trakt värde kredit låningskontrakt Tkr Mkr Mkr procent Lån Leasing Totalt Lån och leasing 88 % Lagerkrediter 5% Kontokort 7% Utlåning Upplåning Obelånad del av inneliggande kontrakt uppgick per årsskiftet till 3,1 Mdr kr. Lagerfinansieringen som ska säkerställas till 100%, utgör 5% av den totala utlåningen och säkerställs med företagshypotek, obelånad del i kontraktsstockar eller erhållna borgensförbindelser. Kontokortfordringarnas värde, som utgör 1,7 Mdr kr av koncernens utlåning, redovisas efter nedskrivning av osäkra fordringar och efter generell riskreservering. Reserveringen uppgår till 4,0% av fordringarnas värde. Riskexponeringen mot privatpersoner begränsas genom låga snittskulder. Snittskulden per aktivt kontokort var per årsskiftet kr. Volvokortets problemkrediter, d v s ej avskrivna inkassofordringar, uppgick vid årsskiftet till 73,3 Mkr (5,0% av kontokortutlåningen) mot 68,7 Mkr (4,0%) föregående år. Kapitalanskaffning De primära målen för Volvofinans kapitalanskaffning är enligt finanspolicyn att: Säkerställa nödvändig lånefinansiering. Säkerställa att upplåningen sker till bästa möjliga villkor. Säkerställa att räntebindningsperioderna i upplåningen i största möjliga mån korresponderar med utlåningen. Säkerställa att likviditetsrisk i största möjliga mån minimeras. 12 Kort upplåning 40 % Lång upplåning 46 % Eget kapital 14 % Volvofinans finansieringsramar och upplåningsmöjligheter samt utnyttjad del per den 31 december 2007 framgår av tabell nedan. Limit Utnyttjat Nominella belopp Mkr Mkr Nordiskt Företagscertifikatprogram Europeiskt Företagscertifikatprogram MTN-program Obligation Euro 613 Kortfristiga finansieringsramar hos bank Långfristiga finansieringsramar hos bank Övrig upplåning 490 Riskkapital Under året har samtliga marknadsprogram för upplåning nyttjats. Efterfrågan från placerarna har varit fortsatt mycket god. Den internationella kreditoro som på svensk penning- och kapitalmarknad blev kännbar under årets fyra sista månader har endast i marginell omfattning påverkat Volvofinans upplåning. Volvofinanskoncernens huvudsakliga kapitalanskaffning sker via tre marknadsprogram på sammanlagt 29,7 Mdr kr samt via bankupplåning. Volvofinans nordiska företagscertifikatprogram på 15 Mdr kr ger oss möjlighet att emittera kortfristiga lån i de skandinaviska valutorna samt i euro. För upplåning på den europeiska penningmarknaden nyttjar vi vårt Europeiska företagscertifikatprogram med ramen EUR 500 M. Totalt under året har certifikat till ett värde av 18 Mdr kr emitterats. För långfristig upplåning används vårt MTN-program med ett rambelopp på 10 Mdr kr. Under året har tio obligationsemissioner genomförts på sammanlagt 2,8 Mdr kr med löptider på 1 5 år. Totalt uppgick utestående finansiering via våra tre marknadsprogram till 13,1 Mdr kr vid årsskiftet. Som ett komplement till marknadsupplåning tillförs långfristiga krediter, löptid vanligen 3 5 år, direkt av bank eller via banksyndikat. Vid årsskiftet uppgick denna finansiering till 5,8 Mdr kr. Volvofinans har engagemang med ett tjugotal svenska och internationella banker. Av total kapitalanskaffning vid årsskiftet utgjordes 60% av långfristig upplåning.

15 Förvaltningsberättelse Kapital- och förfallostrukturen för koncernens totala finansiering per den 31 december 2007 framgår av tabell nedan. Mkr % Inom 1 år år år Över 5 år Eget kapital (inkl skattedel i obeskattade reserver) Rating Volvofinans har internationellt kreditbetyg från Moody s Investor Service enligt nedan: Kortfristig finansiering: P-2 Långfristig finansiering: A3 I samband med att informationen om en ny ägarstruktur tillkännagavs ändrade Moody s den 18 juli 2007 ratingutsikterna från negativa till stabila. Enligt Moody s grundar sig denna positiva förändring på fyra faktorer: Ford Credit International har behållit en ägarandel i Volvofinans, vilket innebär att bolaget fortsatt kan dra nytta av Fords kunnande inom bilfinansiering. Ford kan ej längre utöva ett starkt inflytande över bolagets verksamhet. Ford kommer nu tillåta finansiering av andra bilmärken sålda i svensk Volvohandel, vilket möjliggör ytterligare diversifiering av Volvofinans affär. Alla tre ägare har indikerat att aktieinnehavet ses som ett långsiktigt innehav, vilket ger stabilitet till bolaget och dess strategi. Detaljerade analyser från Moody s Investor Service finner ni på vår hemsida, Byte av redovisningsprinciper Från och med den 1 januari 2007 tillämpar koncernen IFRS och moderbolaget s k lagbegränsad IFRS, vilket innebär att International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de godkänts av EU är tillämpliga med de begränsningar som följer av RR 32:6 Redovisning för juridiska personer samt FFFS 2006:16 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Införandet av IFRS har inneburit byte av redovisningsprinciper. Förändringarna har haft vissa effekter på resultat- och balansräkningarna. För ytterligare information se Not 34. Åldersfördelning, koncernen 60 Män Kvinnor år år år år 60 år Bolagsstyrning Styrelsens arbetsordning är upprättad enligt aktiebolagslagens krav. Arbetsordningen med bilagor är avsedd att utgöra ett komplement och stöd för tillämpningen av aktiebolagslagen och de övriga lagar, regelverk och rekommendationer som skall tillämpas inom AB Volvofinans med dotterbolag. Arbetsordningen skall årligen ses över och vid behov uppdateras och antas på nytt vid första styrelsesammanträdet efter ordinarie årsstämma och vid annat styrelsemöte om så erfordras. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år (mars, juni, september och december). Vid behov skall extra sammanträde hållas. Frånsett styrelsens ordförande har styrelsens ledamöter ingen intern arbetsfördelning förutom en kreditkommitté och en ersättningskommitté, som handlägger frågor avseende ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsematerialet, som distribueras cirka en vecka (inklusive mellanliggande helg) före utsatt mötesdag, skall innefatta skriftligt underlag med kommentarer till på sammanträdet upptagna ärenden. Av till kallelse fogad dagordning skall klart framgå varje ärendes karaktär och omfattning. Protokoll skall föras över varje möte och allt efter ärendets karaktär återge förekommande diskussion (kort beskrivning) åtgärd och beslut. Händelser efter balansdagen Styrelsen beslöt i september 2007 om en sammanslagning av AB Volvofinans och Volvofinans Konto Bank AB genom en inkråmsöverlåtelse av Volvofinans Konto Bank AB:s tillgångar och skulder till AB Volvofinans som kommer att ske under AB Volvofinans har i februari 2008 ansökt om banktillstånd hos Finansinspektionen. 13 Förväntningar avseende den framtida utvecklingen Företaget ser, trots rådande finansoro, en positiv utveckling med förändrat ägande och ny organisation efter sammanslagningen av AB Volvofinans och Volvofinans Konto Bank AB, samt IRK-ansökan och ansökan om banktillstånd. Miljö Enligt miljöpolicyn skall koncernen bedriva ett långsiktigt miljöarbete som syftar till att undvika en negativ miljöpåverkan så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt genom att; bedriva verksamheten i enlighet med gällande miljölagstiftning och andra relevanta miljökrav. arbeta förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar bland både anställda och leverantörer. ha en öppen dialog med personal, kunder, leverantörer och andra intressenter. ta tillvara medarbetarnas engagemang och miljömedvetenhet. beakta miljökonsekvenser i utvecklingsarbetet av tjänster och vid förändring av verksamheten. Personal Vid utgången av 2007 hade Volvofinanskoncernen 205 anställda, varav 182 i Göteborg. Övriga var anställda vid vårt kontor i Stockholm. Av de 205 anställda var 92 anställda i moderbolaget, AB Volvofinans, 71 i Volvofinans Konto Bank AB och 42 i Volvofinans IT AB. Rätt kompetens är en viktig konkurrensfaktor. Utveckling och utbildning av personalen är av stor strategisk betydelse. Genom den ökande förändringshastigheten och de ofta tekniskt avancerade uppgifterna är kompetensutveckling därför en viktig investering för bolaget. En god arbetsmiljö har stor betydelse för företagets lönsamhet. Den stimulerar till goda prestationer och personlig utveckling. Volvofinans värnar fortsatt om den goda arbetsmiljön, både den fysiska och psykosociala. Volvofinans har fortsatt haft fokus på flera aktiviteter inom friskvårdsområdet; såsom möjlighet till motion och massage på arbetstid samt subventionerad träningsavgift. Balans mellan arbete och fritid är en förutsättning för goda arbetsinsatser. Uppgifter om utbetalda löner och ersättningar etc framgår av Not 10.

16 Förvaltningsberättelse Vinstdisposition Förslag till vinstdisposition Belopp i Tkr AB VOLVOFINANS Efter utdelning med beslutad av 2007 års årsstämma: 2007 Balanserad vinst Årets resultat Till årsstämmans förfogande Styrelsen föreslår, att beloppet disponeras enligt följande: Till aktieägarna utdelas 33:30 kronor per aktie Till nästa år överföres Den föreslagna utdelningen till aktieägarna reducerar bolagets egna kapital med 1,36%. Soliditeten är betryggande mot bakgrund av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med god lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget, och övriga i koncernen ingående bolag, från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 (försiktighetsregeln). Ett nytt regelverk för kapitaltäckning och stora exponeringar, Basel II, gäller i Sverige från den 1 februari Reglerna innebär att ett institut vid varje tidpunkt skall ha en kapitalbas som motsvarar minst summan av kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalutvärderingspolicy. Kapitalbasen uppgår efter föreslagen vinstdisposition till Mkr (2 720) och slutligt minimikapitalkrav till Mkr (1 841). Specifikation av posterna framgår av Risk- och kapitalhanteringen. Styrelsens bedömning är att företagets egna kapital såsom det redovisas i årsredovisningen är tillräckligt stort i förhållande till verksamhetens omfattning och risk. Beträffande AB Volvofinans och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Risk- och kapitalhantering Bakgrund Från och med 2007 gäller nya kapitaltäckningsregler enligt lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar (kapitaltäckningslagen) samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar (kapitaltäckningsföreskriften). Volvofinans ansökte i december 2007 om att från och med den 1 januari 2009, för sin hushållsportfölj, få använda intern riskklassificeringsmetod för beräkning av kapitalkrav för kreditrisk. Finansinspektionen behandlar ansökan under Företaget har valt att i denna årsredovisning bara lämna de upplysningar som krävs om kapitalbas och kapitalkrav enligt 3 kap 1-2 och 4 kap. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering FFS 2007:5. Övriga upplysningar som krävs enligt dessa föreskrifter lämnas i publikationen Volvofinans risk- och kapitalhantering information enligt Pelare 3 som återfinns på företagets hemsida: Information om AB Volvofinans och Volvofinansgruppen AB Volvofinans, med organisationsnummer , är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag och moderbolag i en koncern bestående av bl.a. Volvofinans Konto Bank AB och Volvofinans IT AB. AB Volvofinans samt kreditmarknadsbolaget Volvofinans Konto Bank AB samt Volvofinans IT AB utgör en finansiell företagsgrupp. Vid upprättande av koncernredovisningen samt gruppredovisningen konsolideras Volvofinans Konto Bank AB och Volvofinans IT fullständigt i Volvofinans. Riskhantering I verksamhet uppstår olika typer av risker som kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker, likviditetsrisker, strategiska risker och ryktesrisker. I syfte att begränsa och kontrollera risktagandet i verksamheten har företagets styrelse, som ytterst ansvarig för den interna kontrollen i företaget, fastställt policies och instruktioner för kreditgivningen och den övriga finansverksamheten. 14 Företagets styrelse har det övergripande ansvaret för företagets riskhantering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika andra funktioner. Dessa i sin tur rapporterar regelbundet till styrelsen. Företagets riskhantering syftar till att identifiera och analysera de risker som företaget har i sin verksamhet, samt att för dessa bestämma lämpliga begränsningar (limiter) och säkerställa att det finns effektiva interna kontrollsystem. Riskerna bevakas och kontroller görs löpande att limiter inte överskrids. Riskpolicies och riskhanteringssystem gås igenom regelbundet för att kontrollera att dessa är korrekta och t ex återspeglar gällande marknadsvillkor samt produkter och tjänster som erbjuds. Genom utbildning och tydliga processer skapar företaget förutsättningar för en god riskkontroll, där varje anställd förstår sin roll och sitt ansvar. I företaget finns en samlad funktion för självständig riskkontroll direkt underställd verkställande direktören. Funktionens uppgift är att analysera utvecklingen av riskerna samt vid behov föreslå ändringar i styrdokument och processer. Volvofinans verksamhet kännetecknas av en låg riskprofil och riskhanteringen bedrivs genom förebyggande åtgärder som syftar till att förhindra eller begränsa såväl risker som skadeverkningar. Då finansiella produkter erbjuds kunderna vägs risk mot förväntad avkastning inom ramen för företagets avkastningskrav. Risktagandet är kontrollerat. Några spekulativa inslag i verksamheten får inte förekomma. Volvofinans har en låg risktolerans och har definierat påverkan av en riskhändelse på ett års resultat enligt en bestämd skala. Skalan har använts som en utgångspunkt för att bedöma om ytterligare kapital bör hållas utöver minimikapitalet. Volvofinans ambition är att ratingen hos Moody s för långfristig finansiering inte ska vara lägre än A3 och inte lägre än P-2 för kortfristig finansiering. För att Volvo finans ska vara tillräckligt starka i marknadens ögon har Volvofinans en ambition att alltid ha en kapitalbas som uppgår till minst 110% av det interna kapitalbehovet. Kreditrisk Med kreditrisk avses den risk som vid varje tillfälle bedöms föreligga att Volvofinans motparter av en eller annan

17 Förvaltningsberättelse orsak inte fullgör sina åtaganden med avseende på betalning med anledning av olika former av ingångna avtal. Dessa avtal kan utgöras av olika former av penningförsträckning, leasing, garantier, placeringar eller s k derivatavtal. Styrelsen har det övergripande ansvaret för företagets kreditriskexponering. Styrelsen har i särskild instruktion inom vissa ramar delegerat ansvaret till olika befattningshavare. Företagets kreditgivning präglas av högt uppställda mål med avseende på etik, kvalitet och kontroll. Trots att kreditrisken utgör företagets största riskexponering är företagets kreditförluster i förhållande till utestående kreditvolym jämförelsevis mycket små. Kreditgivningen hos Volvoåterförsäljarna sker efter en kreditriskbedömning i det av Volvofinans tillhandahållna kreditbedömningsverktyget VF Score. VF Score är ett egenutvecklat internt riskklassificeringsverktyg där externt tillhandahållen ekonomisk information tillsammans med intern kreditinformation om kunden processas genom egenutvecklade scorekort och regelverk för att slutligen utmynna i en riskklassificering av kunden. Verktyget producerar en kreditrekommendation, som utgörs av endera beviljning, prövning eller avslag, baserat på scoringpoäng och regelverk. På grundval av rekommendationen och övrig känd information om kunden fattas ett kreditbeslut som innebär att krediten antingen beviljas eller avslås av den instans som i enlighet med respektive enhets kreditbeviljningsinstruktion har rätt att fatta beslut. Kreditgivning avseende lån och leasing, ska vara selektiv i så måtto att kreditkunderna ska vara av så hög kvalitet att kreditförlusterna kan hållas på en försumbar nivå. Kvalitetskravet får aldrig åsidosättas i syfte att nå hög kreditvolym. Den kreditgivning där AB Volvofinans tar direktrisk på motparten utgörs framförallt av vagnparksfinansiering, genom finansiell eller operationell leasing, för medelstora och stora företag. Kreditkvalitén står i fokus, varför affärer, efter noggrann kreditprövning, endast görs med finansiellt stabila företag. Volvofinans har under 2007 utvecklat ett scorekort och regelverk i VF Score för expertbaserad bedömning av större företag. Kreditgivning avseende kontokredit ska riskavvägas på så sätt att kreditförlusterna över tiden inte överstiger en procent av utlåningen. Kreditgivning sker via ett begränsat antal produkter och till begränsade kreditbelopp och efter systematisk kreditprövning. Kreditansökningar bedöms i kreditbedömningsverktyget VF Score (se ovan). Inom ramen för Volvofinans interna riskklassificeringssystem (IRK) kommer egna estimat av de ingående riskdimensionerna kvantifieras för kapitaltäckning och riskhantering. IRK-metoden mäts i tre olika riskdimensioner; sannolikhet för fallissemang (PD), förlust givet fallissemang (LGD) samt exponeringsbelopp (EAD). Vid beräkning av exponeringsbeloppet för exponeringar utanför balansräkningen estimeras även en konverteringsfaktor (KF). För hushållsexponeringar beräknar man först risken för varje enskild exponering, med statistiska riskmodeller, vilket är en del av riskmodelleringen. Därefter delas exponeringarna in i riskklasser för varje riskdimension. En riskklass består därmed av ett visst antal exponeringar med likartad riskprofil och risknivå vilka också har genomgått en enhetlig riskprocess. Denna process benämns av Volvofinans som riskklassificering. För företagsexponeringar har en expertbaserad riskklassificeringsmodell utvecklats som används för riskklassificering på företagsmotpartsnivå. För varje riskklass beräknas ett riskestimat som beskriver medelrisken för riskklassen. Riskestimatet för riskklassen inkluderar en säkerhetsmarginal som ska ta hänsyn till osäkerhet i data, datakvalitet samt datatillgång. Riskestimaten för riskklassen konjunkturjusteras dessutom; PD ska avspegla genomsnittet av en ekonomisk cykel och LGD/KF ska avspegla en lågkonjunktur. Denna process benämns av Volvofinanskoncernen som riskklassestimering. Företagets rutiner för övervakning av förfallna betalningar och oreglerade fordringar syftar till att minimera kreditförlusterna genom en tidig upptäckt av betalningsproblem hos kredittagarna och en åtföljande snabb handläggning av förekommande kravärenden. Övervakningen sker bl a med stöd av ett särskilt kravsystem som med automatik bevakar och påminner om när kravåtgärd är erforderlig. 15 Motpartsrisk Motpartsrisk uppstår när Volvofinans har ingått derivatkontrakt med en motpart. Volvofinans derivatkontrakt består av ränteswappar, valutaränteswappar och ränteoptioner. Exponeringens storlek motsvaras av marknadsvärdet och varierar således med förändringar i marknadsräntor och valutakurser. Om kontraktet har ett positivt marknadsvärde betyder fallissemang hos motparten en förlust för Volvofinans. För att begränsa Volvofinans risk finns avtal om nettning med samtliga derivatmotparter. Nettningsavtal innebär att alla derivatkontrakt, både positiva och negativa, med en och samma motpart kvittas vid fallissemang. Motparterna består av enbart nordiska banker. För att ta hänsyn till risken för att avvecklingsbeloppet skiljer sig från Volvofinans bedömda marknadsvärde vid fallissemang görs ett tillägg till värdet på exponeringen. Schabloner beroende av den underliggande tillgångens karaktär och kontraktets löptid bestämmer beräkningen av tilläggen. Tilläggsbeloppet beräknas med utgångspunkt i nominella belopp, både på kontrakt med positivt värde och de med negativt värde. Volvofinans exponeringsbelopp för motpartsrisk i derivatavtal uppgick vid årsskiftet till Tkr. Tilläggsbeloppet beräknades till Tkr. Koncentrationsrisk Volvofinans definition på kreditkoncentrationsrisk avser 1) stora exponeringar mot kund eller grupper av kunder med inbördes anknytning 2) större exponeringar mot grupper av motparter där sannolikheten för fallissemang sammanhänger med faktorer som typ av bransch, geografiskt område etc. samt 3) koncentration inom en viss säkerhetstyp som t ex ett visst bilmärke. Volvofinans portfölj är av en mindre väldiversifierad då portfölj till stor del består av bilfinansiering, vilket medför en koncentration mot säkerhetstypen bil. Vidare är Volvofinans aktiviteter koncentrerade till den svenska marknaden. Under 2007 har Volvofinans implementerat ett system som möjliggör för Volvofinans att på ett enkelt sätt få en bild av det samlade motpartsengagemangen. Marknadsrisk Ränterisk i övrig verksamhet Volvofinans definierar ränterisk som den nuvarande och framtida risken att räntenettot går ner på grund av en ogynnsam förändring i räntan. Ränterisker uppstår i allmänhet när räntebindningstider för tillgångar och skulder ej

18 Förvaltningsberättelse sammanfaller. Volvofinans eftersträvar att minimera denna ränterisk genom att anpassa räntebindningen i upplåningen till den i utlåningen. I de fall Volvofinans bedömer att upplåning med lång räntebindningstid är fördelaktig används ränteswapsavtal för denna anpassning, vidare används swapavtal i de fall utlåning sker till fast ränta. Volvofinans erbjuder också kunder finansiering till rörlig ränta med räntetak. I de fall kunder väljer detta alternativ hanteras ränterisken genom att Volvofinans köper motsvarande räntetaksavtal på portföljnivå. Volvofinans Finanspolicy anger i vilken utsträckning ränterisk får förekomma. Policyn uppdateras vid behov och beslutas av styrelsen. Ränterisken rapporteras löpande till styrelsen. Volvofinans stresstestar ränterisken genom en gap-analys som visar påverkan på Volvofinans räntenetto under en period av 12 månader vid en omedelbar parallellförflyttning av räntekurvan med en procentenhet. Finanspolicyn föreskriver limiter för hur stor denna påverkan får vara i förhållande till resultatet och hur stora gapen får vara för respektive tidsperiod Volvofinanskoncernens ränterisk uppgick per till 54,1 mkr vilket motsvarar 1,9 % av kapitalbasen. Vid beräkningen har det egna kapitalet inklusive obeskattade reserver placerats i den sista tidsperioden. Valutarisk Volvofinans upplåning görs i normalfallet i svenska kronor, vilket medför att Volvofinans inte blir exponerat för valutakursrörelser. I de fall finansiering i utländsk valuta är fördelaktig ska valutarisken elimineras med ränte- och valutaswapavtal vilket medför att all upplåning i utländsk valuta är kurssäkrad. Utlåning i utländsk valuta förekommer ej. Exponerings-beloppet för valutarisken var vid årsskiftet 0. Aktierisk i övrig verksamhet Aktieinnehavet i övrig verksamhet utgörs av onoterade aktier värderade till anskaffningsvärde i enlighet med anskaffningsvärdemetoden. Aktierisk i övrig verksamhet Belopp i Tkr Balansräkningsvärde Verkligt värde Totalt orealiserad vinst eller förlust Operativa risker Med operativ risk avses risken för förlust till följd av: Icke ändamålsenliga eller misslyckade interna processer Mänskliga fel Felaktiga system Externa händelser I definitionen inkluderas legal risk. Volvofinans operativa risker har delats upp i följande områden; Interna oegentligheter, Extern brottslighet, Anställningsförhållan-den och arbetsmiljö, Affärsförhållanden, Avbrott och störning i verksamhet och system, Transaktionshantering och processtyrning, Teknik samt Medarbetare / organisation. Räntebindningstider för koncernens räntebärande tillgångar och skulder Nominella belopp i Mkr Utan 2007 < 1 mån 1-3 mån 3-6 mån 6-12 mån 1-3 år 3-5 år > 5 år bindning Totalt Räntebärande tillgångar Räntebärande skulder Eget kapital Derivatinstrument Summa Kumulativ exponering Räntebärande tillgångar Räntebärande skulder Eget kapital Derivatinstrument Summa Kumulativ exponering Operativa risker finns i all verksamhet inom koncernen och i samverkan med externa parter. För att identifiera operativa risker i koncernen har riskidentifieringsoch självutvärderingsworkshops genomförts med ledande befattningshavare. Alla identifierade operativa risker kategoriserades efter hantering och eventuell påverkan och klassas in i låg risk, medel risk, medelhög risk och hög risk. De operativa risker som identifierades bedömdes alla ha en låg eller medel risk. Hanteringen av Volvofinans Operativa risker regleras i Volvofinans Policy för Operativa risker. Till hjälp att hantera operativa risker finns även Volvofinans IQhandbok (Internal Quality) innehållande: Riktlinjer för Intern styrning och kontroll Policys och manualer beslutade av Volvofinans styrelse Rollbeskrivningar Säkerhetshandbok Målsättningen är att skaderiskerna ska elimineras alternativt förebyggas, begränsas och/eller kompenseras genom medvetet och organiserat arbetssätt med styrdokument, policys och processer för hantering av operativa risker. Hantering av operativ risk är en löpande process som utförs med stöd av verktyg såsom självutvärdering och incidentrapportering för att fånga redan inträffade incidenter och med vars stöd, identifiering, bevakning och åtgärdande av operativa risker utförs. Volvofinans styrelse och företagsledning har det övergripande ansvaret för operativ risk och ansvarar därmed för att skapa en god riskmedvetenhet inom Volvofinans. Affärsområdena/Avdelningarna är primärt ansvariga för hantering av operativa risker i den egna verksamheten. Alla anställda i Volvofinans har ansvaret att skydda de tillgångar företaget förvaltar mot skada, missbruk eller förlust. Incidenter rapporteras till chef eller IT/ Support. Säkerhetschef ansvarar för att sammanställa alla inrapporterade incidenter samt utföra en analys av vilka incidenter som behöver åtgärdas. Volvofinans riskkontrollenhet är ansvarig för uppföljning och kontroll av operativa risker. Riskkontrollenheten ansvarar också för sammanställning och rapportering till VD. Riskkontrollenheten ansvarar även för att följa upp riskbegränsande åtgärder från självutvärderingarna samt att bevaka förändringar i verksamheten som kan utgöra en förändring i exponering mot operativ risk. 16

19 Förvaltningsberättelse Likviditetsrisk Likviditetsrisk är risken att betalningsåtaganden vid förfall inte kan infrias utan att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt, eller i ett värsta scenario, inte kan infrias alls. Likviditetsrisk uppstår när utlåning och upplåning har skilda löptider. När utlåningen har längre löptid än upplåningen måste refinansiering göras flera gånger. Om behovet av refinansiering under en enskild dag blir betydande, eller kapitalmarknaden blir illikvid, kan detta resultera i likviditetsbrist. Volvofinans likviditetsrisk hanteras i enlighet med Volvofinans Finanspolicy. Finanspolicyn beskriver Volvofinans policy avseende finansiella risker, däribland likviditetsrisk, samt anger i vilken utsträckning likviditetsrisk får förekomma. Policyn uppdateras efter behov och skall presenteras för styrelsen för beslut. Volvofinans VD ansvarar för att policyn uppdateras. Finanspolicyn är ett grundläggande dokument för finansavdelningens verksamhet men finns tillgänglig för all personal inom Volvofinanskoncernen. Likviditetsexponering Kontraktuellt återstående löptid Koncernen Nominella belopp i Mkr < 3 mån 3-12 mån 1-3 år 3-5 år 5 år Summa 2007 Finansiella tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten och leasing Summa Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Efterställda skulder Summa Kassaflöde netto Outnyttjade kreditfaciliteter Likviditetsgap Analysen ovan inkluderar ej räntor och avgifter 2006 Finansiella tillgångar Utlåning till kreditinstitut Utlåning till allmänheten och leasing Summa Finansiella skulder Skulder till kreditinstitut Upplåning från allmänheten Emitterade värdepapper Efterställda skulder Summa Kassaflöde netto Outnyttjade kreditfaciliteter Likviditetsgap Analysen ovan inkluderar ej räntor och avgifter Volvofinans verksamhet kräver löpande en god tillgång till marknadsupplåning. Som beredskap för perioder med sämre möjligheter till refinansiering, har Volvofinans avtalat om kort- och långfristiga kreditfaciliteter s k back-up linor med i huvudsak kärnbanker. Dessa linor är normalt inte utnyttjade, förutom för dagslån, och uppgår per till 10,1 Mdr kr. Utnyttjande kan ske samma dag med upp till 3 Mdr kr, annars 2-3 bankdagar efter begäran. Avtalen innehåller inte så kallade Material Adverse Change (MAC) klausuler och inte heller några finansiella förpliktelser (Financial covenants) som kan förhindra utnyttjande. Utöver kreditfaciliteter med banker har ett avtal tecknats med Volvofinans ägare om likviditetstillskott på upp till 1,2 Mdr kr i händelse av väsentliga likviditetsproblem. Vidare så strävar Volvofinans efter att diversifiera sina upplåningskällor avseende såväl upplåningsformer som geografiska marknader. Löptiden på upplåningen (inklusive eget kapital) ska matchas med löptiden på utlåningen. Matchningen ska mätas genom gapanalys där förfallostrukturen på utlåningen jämförs med förfallostrukturen på upplåningen vid ett antal givna tidpunkter. Då avvikelse från fullständig matchning uppkommer ska denna avvikelse rymmas inom det i Finanspolicyn angivna maxvärdet. Strategiska risker Med strategiska risker avses risken för förlust på grund av förändrade marknadsförutsättningar och ogynnsamma affärsbeslut, felaktig anpassning av beslut eller brist för lyhördhet för marknadsförändringar. I företagets definition av strategiska risker ingår, intjäningsrisker, kundbeteenden, konkurrentbeteende, förändring i författningar samt konjunktur. Riskhanteringens främsta mål är att säkerställa att företaget är medvetet om sin strategiska position samt göra det möjligt att förbereda sig tidigt för vikande marknad eller ökad och eller ny konkurrens. Volvofinans arbetar proaktivt med att utreda sin strategiska position och förbereder sig tidigt för vikande marknad eller ökad och/ eller ny konkurrens. Riskidentifierings- och självutvärderingsworkshops med ledande befattningshavare genomförs kontinuerligt för att identifiera strategiska risker. Vidare finns väl utvecklade strategier för hur organisationen ska jobba mot kunder och hantera konkurrensen. Ryktesrisker Med ryktesrisk avses risken för förlust till följd av kunders, motparters, aktieägares, investerares och myndigheters negativa uppfattning om företaget. Målet med riskhanteringen är att säkerställa att företaget ska uppfattas som mycket väl genomlyst av alla intressenter och att intressenterna har en god bild av företaget. Ryktesrisker är den svåraste risken att skydda sig mot. Företaget har vidtagit en del åtgärder för att säkerställa att denna risk hanteras i den mån det är möjligt. Riskidentifierings- och självutvärderingsworkshops med ledande befattningshavare genomförs kontinuerligt. Löpande under året (minst kvartalsvis) träffar företaget banker och investerare för att fånga upp eventuella negativa signaler. Pressreleaser och information på hemsida är naturliga inslag i företagets informationsgivning. Vidare finns interna rutiner kring hantering av klagomål såsom klagomålsansvarig och tydliga rapporteringsvägar. 17

20 Förvaltningsberättelse Information om kapitalbas och kapitalkrav För fastställande av företagets lagstadgade kapitalkrav gäller lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar. För företagets vidkommande bidrar reglerna till att stärka företagets motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda företagets kunder. Reglerna innebär att företagets kapitalbas (eget kapital och eventuellt upptagna förlagslån etc.) med marginal ska täcka dels de föreskrivna minimikapitalkraven, vilket omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker och dessutom ska omfatta beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i enlighet med företagets interna kapitalutvärderingspolicy. Företaget har en fastställd plan för storleken på kapitalbasen på några års sikt (kapitalplan) som baseras på företagets riskprofil, identifierade risker med avseende på sannolikhet och ekonomisk påverkan, s k stresstester och scenarioanalyser, förväntad utlåningsexpansion och finansieringsmöjligheter, samt ny lagstiftning, konkurrenternas ageranden och andra omvärldsförändringar. Översynen av kapitalplanen är en integrerad del av arbetet med företagets årliga verksamhetsplan. Planen följs upp vid behov och en årlig översyn görs för att säkerställa att riskerna är korrekt beaktade och avspeglar företagets verkliga riskprofil och kapitalbehov. Varje ändring/komplettering i av styrelsen fastställda policy/strategidokument relateras alltid, i likhet med viktigare kreditbeslut och investeringar, till företagets aktuella och framtida kapitalbehov. Företagets lagstadgade kapitalkrav enligt Pelare I i de nya kapitaltäckningsreglerna kan summeras på följande sätt med specifikationer enligt nedan följande avsnitt; Företagets primärkapitaltillskott och garantifondslån uppfyller de villkor och bestämmelser som följer av kapitaltäckningslagen och kapitaltäckningsföreskriften vilket bl.a. innebär att tillskotten; är kontant inbetalda, har tagits upp utan säkerhet, löper i princip på obegränsad tid, kan i princip inte sägas upp av placeraren och återbetalas utan Finansinspektionens tillstånd, KONCERNEN MODERBOLAGET Belopp i Tkr * * Primärt kapital Supplementärt kapital Kapitalbas netto Summa kapitalkrav kreditrisk Kapitalkrav för operativa risker Summa kapitalkrav Primärkapitalrelation i procent Kapitaltäckningsgrad i procent Kapitaltäckningskvot * Enligt Basel I Kapitalbas I kapitalbasen ingår styrelsens förslag till vinstdisposition. Primärt kapital Eget kapital Obeskattade reserver (72% därav) Garantifondslån Avgår: Immateriella tillgångar Summa primärt kapital Supplementärt kapital Tidsbundna förlagslån Summa supplementärt kapital Total kapitalbas löper inte med någon garanterad avkastning, har en efterställd betalningsrätt, och kan tas i anspråk för att täcka förluster under löpande verksamhet, så att företaget inte ska behöva träda i likvidation. Det finns inga pågående eller förutsedda materiella eller rättsliga hinder för en snabb överföring av medel ur kapitalbasen eller återbetalning av skulder mellan moderföretag och dess dotterföretag. Kapitalkrav Företaget uppfyller miniminivån för kapitalbasen vilket motsvarar en kapitalbas som minst uppgår till det totala minimikapitalkravet. AB Volvofinans och Volvofinans Konto Bank AB har en kapitalbas som överstiger startkapitalet (det kapital som krävdes när verksamheten fick tillstånd att driva finansieringsrörelse). Kreditrisk enligt schablonmetoden KONCERNEN MODERBOLAGET Belopp i Tkr * * 1. Exponeringar mot stater och centralbanker 2. Exponeringar mot kommuner och därmed jämförliga samfälligheter samt myndigheter 3. Exponeringar mot administrativa, organ, icke-kommersiella samt trossamfund Institutsexponeringar Företagsexponeringar Hushållsexponeringar Oreglerade poster Övriga poster Summa kapitalkrav för kreditrisker Operativa risker Basmetoden Summa kapitalkrav för operativa risker Totalt minimikapitalkrav enligt Basel II Totalt minimikapitalkrav enligt Basel I

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2007-01-01-2007-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2007-01-01-2007-06-30. Sparbankens

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system.

Bankens styrelse har under året beslutat att övergå till BTP1 för tjänstepension, vilket är ett premiebaserat system. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013-01-01-2013-06-30 Allmänt om verksamheten Om man ur ett

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab

DElÅRsRaPPoRT 1 JanUaRi - 30 september 2010 volvofinans bank ab DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2010 volvofinans bank ab VD HAR ORDET Bilförsäljningen fortsätter att öka i spåren av en allt starkare konjunktur i Sverige. Nybilsregistreringarna förväntas uppgå

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

Nordax Finans AB (publ)

Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2007-01-01 -- 2007-12-31 Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Planerat datum för årsstämma är den 16 april 2008.

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab

delårsrapport 2012 volvofinans bank ab delårsrapport 2012 volvofinans bank ab vd har ordet Det europeiska finansiella systemet fortsätter att vara osäkert. Läget i Grekland är mycket ansträngt och Spanien ser allt mer bekymmersamt ut. Centralbankernas

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 VOLVOFINANS BANK AB VD HAR ORDET Den konjunkturuppgång vi såg under det första kvartalet har blivit allt tydligare, vilket bland annat visat sig i den allt större

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK -

Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - Delårsrapport per 2008-06-30 - DET ÄR VI SOM ÄR BYGDENS BANK - DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Delårsrapport per 2009-06-30

Delårsrapport per 2009-06-30 Delårsrapport per 2009-06-30 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2009 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 090101-090630. ALLMÄNT

Läs mer

Årsredovisning. volvofinans bank ab

Årsredovisning. volvofinans bank ab Årsredovisning volvofinans bank ab 2 4 Inledning 4 VD har ordet 7 Volvofinans Bank 8 Den svenska Volvohandeln 2010 11 Förvaltningsberättelse 11 Ägarförhållande Huvuduppgift Koncernstruktur Volymer/utlåning

Läs mer

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker.

Sparbanken När det gäller sparbankens verksamhet vill jag lyfta fram tre saker. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2015-01-01-2015-06-30 Omvärlden Första halvåret 2015 har

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2008-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2008 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01-2008-06-30 (Då

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005

V OLVOFINANS ÅRSREDOVISNING 2005 Svensk Volvohandel består av 65 privatägda och två börsnoterade företag. De bildar tillsammans ett rikstäckande nät med ca 200 försäljningsställen och drygt 250 serviceverkstäder. The Swedish Volvo dealerships

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport per 2014-06-30

Delårsrapport per 2014-06-30 Delårsrapport per 2014-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2014 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 1999 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av AB Volvo till 50

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB

Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB Delårsrapport 1 januari - 30 juni Volvofinans Bank AB VD har ordet Januari juni i sammandrag Resultat före skatt 164,4 mnkr (131,9) Avkastning på eget kapital 8,1% (6,5) Utlåning per 30 juni 24,9 mdkr

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

Periodisk information 2015-03-31

Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag Periodisk information 2015-03-31 Scania Finans Aktiebolag, 556049-2570, är ett av Finansinspektionen tillståndspliktigt kreditmarknadsbolag och helägt dotterbolag till Scania CV

Läs mer

Erik Penser Bankaktiebolag

Erik Penser Bankaktiebolag Erik Penser Bankaktiebolag delårsrapport januari - juni 2013 starkt rörelseresultat GENOM ökad affärsaktivitet och sänkta kostnader Januari-juni» Rörelseintäkterna ökade med 28 procent till 108 (84) mkr.»

Läs mer

Volvofinans Risk- och kapitalhantering. information enligt Pelare 3

Volvofinans Risk- och kapitalhantering. information enligt Pelare 3 Volvofinans Risk- och kapitalhantering information enligt Pelare 3 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund Information om AB Volvofinans och Volvofinansgruppen Riskhantering KREDITRISK MARKNADSRISK OPERATIVA

Läs mer

Delårsrapport för januari - juni 2014

Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari - juni 2014 Delårsrapport för januari-juni 2014 Styrelsen för Södra Hestra Sparbank, org nr 528500-6408 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010

Sparbanksidén håller i alla tider. Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Populärversion av årsredovisning 2010 Sparbanksidén håller i alla tider Jag läste nyligen en artikel om Sala Sparbank, införd i VLT maj 2001. Det är ganska precis 10

Läs mer

Finansiella företagsgruppen Solidar

Finansiella företagsgruppen Solidar Finansiella företagsgruppen Solidar Information om kapitaltäckning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:5) om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering.

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab

2011 Årsredovisning. 011volvofinans bank ab 2011 201 2011 Årsredovisning 2011 2011 011volvofinans bank ab 2011 2011 2011 4 Inledning 6 VD har ordet 8 Volvofinans Bank AB 10 Den svenska Volvohandeln 2011 12 Förvaltningsberättelse 12 Ägarförhållande

Läs mer

1 januari 30 juni 2015

1 januari 30 juni 2015 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 3. Koncernen. Resultaträkning 5. Rapport över totalresultat 5. Balansräkning 6 DELÅRSRAPPORT 2012 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 3 Koncernen Resultaträkning 5 Rapport över totalresultat 5 Balansräkning 6 Rapport över förändring av eget kapital 7 Kassaflödesanalys 8 Moderbolaget

Läs mer

Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram

Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Finansinspektionens diarienummer 13-3486 Tillägg 2013:2 till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTNprogram Tillägg till grundprospekt avseende Volvofinans Bank AB:s (publ) MTN-program,

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2001 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av Ford via det helägda

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2011. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT

Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT 2004 Å RSREDOVISNING A NNUAL R EPORT V OLVOFINANS INNEHÅLL ÅRSREDOVISNING 2004 2 VOLVOFINANS 2004 4 PERSONBILSFINANSIERING 5 VOLVOKORTET 6 LASTVAGNSFINANSIERING 7 LASTBILSKORTET 8 DEN SVENSKA VOLVOHANDELN

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Information om risk och likviditet - 110630

Information om risk och likviditet - 110630 Information om risk och likviditet - 110630 Finansiell riskhantering Bolaget har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse. Värdepappersinstitut har att bland annat följa kraven i Finansinspektionens föreskrifter

Läs mer

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov

Information om risker, riskhantering och kapitalbehov Information om risker, riskhantering och kapitalbehov GCC Capital AB är ett kreditmarknadsbolag under finansinspektionens tillsyn. Bolaget bedriver utlåning genom leasing och har historiskt när bolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2008

Delårsrapport Januari juni 2008 Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2008. Styrelsen för Sparbanken Eken AB, 516406-0674, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni

Läs mer

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering.

Koncernen är en av de största i Europa inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Bokslut 2009 Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730

Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805. Avgår immateriella tillgångar -22 075. Total kapitalbas netto 157 208 346 730 Kapitaltäckning TKR Periodisk information enligt FFFS 2007:5 Kapitalbas Garantum Fondkommission AB 2013-09-30 Finansiell företagsgrupp 2013-09-30 Eget kapital (Primärt kapital) 157 208 368 805 Avgår immateriella

Läs mer

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om riskhantering och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Bakgrund Den 1 februari 2007 trädde nya kapitaltäckningsregler (Basel 2) i kraft

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30

Delårsrapport. för perioden 2014-01-01 2014-06-30 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Innehållsförteckning Allmänt om verksamheten 2 Utveckling av resultat och ställning 3 Resultaträkning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport. Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 DELÅRSRAPPORT 2011 Delårsrapport Bluestep Finans AB (556717-5129) 2011-01-01 2011-06-30 Undertecknad intygar härmed att denna kopia av delårsrapporten överensstämmer med originalet. Stockholm den 24 augusti,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab

Bokslutskommuniké. volvofinans bank ab Bokslutskommuniké 2012 volvofinans bank ab vd har ordet 2012 har fortsatt präglats av skuldkrisen i Europa och en svag tillväxt i världsekonomin, med tveksamhet om varthän konjunkturen är på väg. Flera

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari - 30 juni, Allmänt om verksamheten Spara och Försäkra Området Spara och försäkring har utvecklats starkt under årets första halvår. Inlåning från svenska

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB

Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Årsredovisning 2013 GoodCause Invest I AB Innehållsförteckning VD-ord..... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning... 6 Balansräkning... 7 Tilläggsupplysningar och noter.. 8 Fotograf Laurent Duvillier,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso,

Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, 2010 Bokslut Verksamhet Koncernens affärsidé är att genom personlig service erbjuda marknaden effektiva och anpassade lösningar inom inkasso, reskontraadministration och finansiering. Inom ramen för affärsidén

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002

Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 Å RSREDOVISNING ANNUAL R EPORT 2002 AB Volvofinans är ett auktoriserat kreditmarknadsbolag som bedriver säljfinansieringsverksamhet via den svenska Volvohandeln. AB Volvofinans ägs av de svenska Volvoåterförsäljarna

Läs mer

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31

Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 PayEx Credit AB, 556735-5671 Kapitaltäckningsrapport, 2014-12-31 Allmänt PayEx Credit AB ( bolaget ) blev godkänt av Finansinspektionen som kreditmarknadsbolag 2007-12-28 och övertog då den finansiella

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering GE Money Bank AB 2010-12-31 1 Introduktion GE Money Bank AB är ett helägt dotterföretag till GE Money Nordic Holding AB, org nr 556646-7576

Läs mer

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå

Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord. Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med styrelsens säte i Piteå Information om risk och kapitaltäckning i Sparbanken Nord Sparbanken Nord 598800-4817 med

Läs mer