SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN"

Transkript

1 SERVICEGUIDE FÖR DE ÄLDRE I SIBBO KOMMUN

2 Ärade läsare Det är viktigt att beakta de äldres olika behov vid planering och ordnande av tjänster för äldre. Även en gammal människa vill förverkliga sig själv, få uppskattning och umgås med andra. Varje Sibbobo kan själv påverka sin hälsa genom motion, hälsosam kost och socialt umgänge. Fokus inom kommunens äldreservice ligger på ett förebyggande och uppsökande sätt att producera tjänster för äldre. Även rehabiliterande vård och dagsinnehållet för klienterna inom långtidsvården ägnas mera uppmärksamhet än tidigare. De anhöriga är en resurs och en viktig samarbetspartner inom servicehelheten. Sibbo kommuns vision Sibbo Finlands mest eftertraktade består av gemensamt godkända strategiska avsikter och Sibbos nya äldrepolitiska program fram till år 2012 innehåller riktlinjerna för vad som önskas uppnås när det gäller att främja välbefinnandet hos de äldre kommuninvånarna, hur detta ska ske och inom vilket tidsintervall. Att nå visionen kräver långsiktigt samarbete över sektorsgränserna och även med andra än kommunala aktörer. I samarbetet bör fokus ligga på fungerande servicekedjor och processer som möjliggör servicevillighet. Utgångspunkten för Sibbo kommuns äldrepolitik är en humanistisk människouppfattning, där det centrala är att se människan som subjekt och inte som objekt. Vid ordnande av service för äldre ska framför allt respekten för människan betonas. Kundorientering och -empati tryggar klienternas möjlighet till delaktighet och påverkan. Människan med sina behov är en helhet, varför de olika sibbo KOMMUN

3 behoven bör beaktas jämbördigt också i de åldrandes liv. Medvetna etiska val och definiering av de etiska principer som ska styra utvecklingen av servicen är utgångspunkter för utvecklingen av servicen för äldre och grunden för utvärdering av verksamheten. En samhälleligt viktig grundläggande värdering vid ordnandet av service för äldre är människovärdet och därur härledda etiska principer är själbestämmanderätt, rättvisa, delaktighet, individualitet och trygghet. Äldreomsorgen i Sibbo strävar efter att trygga alla Sibboåldringar ett självständigt åldrande och att genom sin verksamhet säkra dem så fullödiga möjligheter som möjligt att bo hemma och delta i det omgivande samhället. Noggrannare uppgifter om äldreservicen, Sibbo kommuns äldrepolitiska program fram till år 2012 och denna uppdaterade serviceguide finns på Sibbo kommuns webbplats under adressen Sibbo januari 2009 Helena Räsänen chef för äldreomsorgen

4 INNEHÅLL 1. TJÄNSTER FÖR HEMMABOENDE ÄLDRE 6 Servicehandledning 6 Bedömning av servicebehov 6 Kommunens hemvård och stödtjänster 7 Städning 8 Närståendevård 9 Vänkrets 9 Dagcentral 10 Ändringsarbeten i bostad 10 Hjälpmedel 11 TRANSPORT 12 Linjetaxi 12 Färdtjänst enligt socialvårdslagen 13 Färdtjänst enligt handikappservicelagen 14 KOMMUNENS SOCIALARBETE 15 Utkomststöd 15 Patientombudsman 16 Socialombudsman 16 KOMMUNENS IDROTTSTJÄNSTER 17 BIBLIOTEKSTJÄNSTER 18 SIBBO MEDBORGARINSTITUT 18 INTRESSEBEVAKNING 19 FOLKPENSIONSANSTALTENS FÖRMÅNER 21 HUSHÅLLSAVDRAG VID BESKATTNINGEN 22 AVGIFTSTAK 23 SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING 23 DE ARBETSLÖSA I SIBBO RF 24 STÖDTELEFON 24 sibbo KOMMUN

5 SKYDDSHEM 25 FRONTVETERANER I SIBBO 25 KRIGSINVALIDER 26 SIBBO SVENSKA PENSIONÄRSFÖRENING RF 26 ÄLDRERÅDET PRIMÄRVÅRDSTJÄNSTER 28 Hälsostationer och sjukskötarmottagningar 28 Jour 28 Tandvård 28 Fysioterapi BOENDESERVICE 31 Serviceboende 31 Kommunens egen boendeservice 31 Privat serviceboende ANSTALTSVÅRD 33

6 6 1. TJÄNSTER FÖR HEMMABOENDE ÄLDRE SERVICEHANDLEDNING Servicehandledningen inbegriper servicerådgivning, handledning i serviceboende och planering av den fortsatta vården för de äldre. Syftet med servicehandledningen är att utreda och uppskatta de äldres behov av service och ge råd om tillgängliga tjänster och boende. Den fortsatta vården planeras tillsammans med klienten och de anhöriga som ett mångprofessionellt samarbete, där utgångspunkten är klientens verkliga behov. Syftet är att garantera en trygg och ändamålsenlig vård för de äldre i Sibbo kommun. Serviceledare Nina Weckman Tfn Telefontid kl E-post: BEDÖMNING AV SERVICEBEHOV Enligt socialvårdslagen har alla personer som fyllt 75 år eller som erhåller Folkpensionsanstaltens (FPA) specialvårdbidrag rätt att få sitt servicebehov bedömt inom sju vardagar. Efter att klienten eller en närstående tagit kontakt med antingen hemvården, hemvårdsledaren eller serviceledaren inom det egna området görs ett hembesök för att bedöma servicebehovet sibbo KOMMUN

7 ifall saken inte klarnar per telefon. Under hembesöket får klienten handledning och rådgivning i hur de äldres möjligheter att bo hemma kan stödas och tryggas. 7 KOMMUNENS HEMVÅRD OCH STÖDTJÄNSTER Hemvård ges personer som behöver hjälp exempelvis på grund av sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Hemvården står till tjänst med bl.a. ärenden relaterade till sjukvård, personlig hygien, omsorg och ärendeskötsel. Dessutom ger hemvården råd och handledning. Hemvården strävar efter att hjälpa äldre, handikappade och långtidssjuka att tryggt bo kvar i sitt hem så länge som möjligt. Avgiften för regelbunden hemvård är beroende av inkomsterna och hjälpbehovet. För tillfällig hjälp betalas en engångsavgift. Via hemvården är det möjligt att enligt behov få följande stödtjänster: måltidsservice, bastuservice, tvättservice, trygghetstelefon och butiksservice. Stödtjänsterna är avgiftsbelagda. Stöd för närståendevård och färdtjänst ansöks via hemvården. Förfrågningar om hemvårdens tjänster: Norra Sibbo Hemvårdsledare, tfn Telefontider: vardagar kl och Sjukskötare, tfn Nickby Hemvårdsledare, tfn Telefontider: vardagar kl och Sjukskötare, tfn

8 8 Södra Sibbo Hemvårdsledare, tfn Telefontider: vardagar kl och Sjukskötare, tfn Hemvårdens evenemangsdagar Evenemangsdagarna på Widegård i Paipis arrangeras den första torsdagen i månaden kl Under evenemangsdagarna finns det möjlighet att få blodtrycket mätt, få fotvård och rådgivning eller enbart njuta av trevligt sällskap. Varje månad har ett eget tema. För serveringen uppbärs en liten avgift. Personer som vill ha fotvård ombeds vänligen anmäla sig på förhand till: Hemvårdsledare Gitte Jensen, tfn Telefontider: vardagar kl och Primärskötare Lisbeth Gädda, tfn Evenemangsdagarna på Talmukka i Tallmo arrangeras den sista måndagen i månaden kl Under evenemangsdagarna finns det möjlighet att få blodtrycket och blodsockret mätt, få små sår omskötta samt få handledning och rådgivning. Varje gång ordnas också olika slags program, föreläsningar, aktiviteter och dylikt. Kaffeservering till självkostnadspris. Hemvårdsledare Gitte Jensen, tfn Telefontid: vardagar kl och Primärvårdare Petra Korpela, tfn STÄDNING Det finns flera privata producenter av städservice i Sibbo. Hemstädning berättigar till hushållsavdrag i beskattningen. Hushållsavdrag beviljas en person som betalar lön eller arbetsersättning till en utomstående sibbo KOMMUN

9 arbetstagare för arbete som utförts i hans bostad eller fritidsbostad. Tilläggsuppgifter om städserviceföretag ges bl.a. av hemvårdsledaren. 9 NÄRSTÅENDEVÅRD Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (2 i lagen om stöd för närståendevård 937/2005). Vårdarvodena för närståendevårdarna i Sibbo och grunderna för beviljande framgår av adressen -> Service -> Social- och hälsovård -> Service för äldre -> Närståendevård. Tilläggsuppgifter fås även av hemvårdsledaren. VÄNKRETS gemensamma vardagsupplevelser Vänkretsen är en gruppverksamhet för äldre som stöds av Centralförbundet för de gamlas väl och RAY. I gruppen umgås man i en trygg atmosfär. Verksamheten är avsedd för äldre som känner sig ensamma. Gruppverksamheten har som syfte att lindra ensamheten och att ge de äldre en möjlighet att göra och uppleva saker tillsammans. Grupperna leds av utbildade gruppledare.

10 10 I grupperna planeras verksamheten alltid utifrån gruppmedlemmarnas önskemål. Verksamheten består bl.a. av diskussioner, utfärder, motion och kultur. Gruppen träffas en gång i veckan, sammanlagt 12 gånger. Vänkretsgrupper sammanträder redan på många orter i Finland. Denna verksamhetsform har nu även tagits i bruk inom hemvården i Sibbo. Mera information på finska Tilläggsuppgifter: Eivor Lindfors, tfn , och Lisbeth Gädda, tfn E-post: DAGCENTRAL Syftet med dagcentralverksamheten är att stöda hemmaboende så länge som möjligt. Verksamheten stöder närståendevården och hemvården utgående från klientens individuella behov och funktionsförmåga. Dagcentralen är öppen alla vardagar kl Jussasvägen 18 A, Sibbo Tfn eller ÄNDRINGSARBETEN I BOSTAD Reparationsunderstöd kan under vissa förutsättningar beviljas för reparation av äldre personers och handikappades bostäder och bostadshus, som är bebodda året om. Reparationsunderstöd kan beviljas ett hushåll om minst en av de boende är 65 år gammal eller handikappad. Reparationsunderstöd beviljas för högst 40 % av projektets godkända kostnader. Saneringsrådgivare Henning Ekholm vid Centralförbundet för de gamlas väl rf, tfn , ger gratis rådgivning till Sibbobor i uppgörandet av planer och ifyllandet av blanketter för reparationsunderstöd. Ansökningstiden är alltid på våren och reparationsarbetet sibbo KOMMUN

11 får påbörjas först då beslut om understödet har fattats. Tilläggsuppgifter om ansökningsförfarandet ges av bostadssekreteraren, tfn HJÄLPMEDEL Hjälpmedel lånas ut på medicinsk grund till invånare i Sibbo kommun som i huvudsak behöver dem för underlättande av rörelseförmågan och utförande av de dagliga sysslorna. Vad är ett hjälpmedel? Hjälpmedel är redskap, apparater eller motsvarande, som främjar eller upprätthåller funktionsförmågan och deltagandet då de försämrats p.g.a. skada, sjukdom eller åldrande. Vem är hjälpmedlen till för? Hjälpmedelsbehovet kan upptäckas och initiativet till att skaffa hjälpmedel kan tas av klienten själv, en anhörig eller annan närstående, en terapeut, läkare eller någon annan som arbetar inom social- eller hälsovården som känner till klientens situation. Hjälpmedelsserviceprocessen kan inledas direkt genom att ta kontakt med hjälpmedelsutlåningen på den egna kommunens hälsocentral eller kommunens hjälpmedelsansvariga. Vem ansvarar för hjälpmedlens avhämtning och returnering? På hälsocentralerna svarar medlets användare eller dennes anhöriga för hjälpmedelstransporten. Vid behov sköter hjälpmedelsenheterna på hälsocentralerna om transporten av stora hjälpmedel såsom sängar. Den som lånat hjälpmedlet får inte överlåta det att användas av en annan person.

12 12 Returnering av hjälpmedel Hjälpmedlen kan returneras till Nickby och Söderkulla hälsostationer, fysioterapiavdelningen och hjälpmedelsenheten. Användarens ansvar gällande hjälpmedlets underhåll Hjälpmedlets regelbundna underhåll och rengöring är på klientens eller dennes anhörigas ansvar. Hjälpmedlets användare ansvarar för kontroll av skruvarnas spänning och däckens lufttryck, för batteribyte och hjälpmedlens rengöring samt för de rörliga delarnas smörjning. Avgifter Hjälpmedelslån är avgiftsfria. Tidsbeställning och rådgivning per telefon må, ti, to, fr kl Tfn Utlåning och utprovning av små stöd görs på fysioterapiavdelningen vardagar kl Förfrågningar tfn under telefontid kl TRANSPORT Linjetaxi Linjetaxin avhämtar klienterna hemifrån och kör dem gemensamt till Nickby eller Söderkulla för att uträtta ärenden. Taxin åker samma rutt tillbaka efter cirka två timmar eller enligt överenskommelse. Priset för enkelresa är 3,70 euro per person. Resan betalas till chauffören. Taxin beställs dagen innan resan eller före kl samma morgon. Mera information om tidtabellen fås av taxichauffören. sibbo KOMMUN

13 NORRA OCH MELLERSTA SIBBO Varje vecka på torsdag Hindsby Gesterby Nickby Hindsby Gesterby Avfärd från Hindsby ca kl. 9.40, retur från Nickby kl Immersby Nickby Immersby Avfärd från Immersby ca kl , retur från Nickby kl Nickby taxistation, tfn Varje vecka på torsdag Vanikko Byändavägen Blekdalsvägen Tallmo Mårtensby Nickby Avfärd ca kl , retur ca kl Tarpinen, tfn Varje vecka på fredag Paipis Nickby Paipis Avfärd ca kl. 9.30, retur från Nickby ca kl Nickby taxistation, tfn SÖDRA SIBBO Udda veckor på tisdag Träskby Söderkulla Träskby Avfärd ca kl , retur från Söderkulla ca kl Joakim Hellström, tfn Färdtjänst enligt socialvårdslagen Syftet med den färdtjänst som Sibbo kommun beviljar i enlighet med socialvårdslagen är att stöda ålderstigna kommuninvånare att klara sig i sitt eget hem och påverka deras funktionsförmåga på ett positivt sätt.

14 14 Förutsättningen för beviljande av färdtjänst är att följande kriterier uppfylls: 1. Sökanden bor självständigt (inte i ett servicehus eller på en institution). 2. Sökandens fysiska eller psykiska funktionsförmåga hindrar honom eller henne från att anlita kollektivtrafiken eller kommunens linjetaxi. 3. Sökanden får inte stöd på basis av någon annan lag (till exempel från FPA). Ansökan om färdtjänst ska göras skriftligt och en representant för kommunen hjälper till med att göra upp ansökan, som ska undertecknas av både sökanden och kommunens representant. Hemvården utreder sökandens funktionsförmåga och boendeförhållanden genom ett hembesök. Som stöd för beslutsfattandet bedöms sökanden med hjälp av den RAI-utvärderingsblankett som används inom hemvården. Beslutet om färdtjänst fattas av en hemvårdsledare i samarbete med den socialarbetare som sköter kommunens handikappservice. Färdtjänst beviljas med stöd av 21 i socialvårdslagen. Stödet beviljas för ett år åt gången. Maximalt beviljas 2 4 enkelriktade resor per månad. Priset på en enkelriktad resa är år 2009 högst 20 euro och självrisken 3,70 euro/resa. Den överskridande delen betalas av klienten själv. Färdtjänst enligt handikappservicelagen Kommunen skall ordna skälig färdtjänst för en gravt handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom nödvändigt behöver sådan service för att klara de funktioner som hör till normal livsföring (8 2 mom. i handikappservicelagen). Enligt lagen beviljas 18 resor i månaden. Ansökan om färdtjänst ska göras skriftligt på blanketten för ansökan om färdtjänst enligt handikappservicelagen. sibbo KOMMUN

15 Chefläkaren och en socialarbetare inom handikappservicen fattar beslut om färdtjänst på basis av den sökandens läkarintyg. Den sökandes inkomster påverkar inte beslutet. Tilläggsuppgifter och ansökan: socialarbetaren inom handikappservicen, tfn KOMMUNENS SOCIALARBETE Syftet med socialarbetet är att stöda klienterna och att hjälpa dem i livets olika situationer. En socialarbetare vid hälsocentralen diskuterar med klienten och de anhöriga om livssituationen, kartlägger, handleder och ger råd om grundskyddet, förmåner och rehabilitering. Socialarbetaren fungerar som kontaktperson mellan klienten och olika myndigheter. Tillävgfuppgifter, tel. (09) Socialcentralen finns i Sockengården, adress Stora Byvägen 18, Nickby. Socialcentralen betjänar i ärenden gällande barnskydd, utkomststöd, missbrukarvård och övrigt vuxensocialarbete. Socialjour Jour utanför tjänstetid 24 h/dgn Östra Nylands socialjour, Utkomststöd Utkomststödet är samhällets sista tillfälliga stödform då inkomsterna inte räcker till för att täcka skäliga levnadskostnader. Ansökan om utkomststöd ska göras skriftligt på blanketten för ansökan om utkomststöd. Telefontid till socialarbetarna vardagar kl , tfn

16 16 Patientombudsman Patientombudsman ger råd och information om patientens rättigheter samt bistår vid behov patienter att göra anmärkningar, patientskadeanmälningar och klagomål. Patientombudsmannen fattar inga beslut och kan inte ändra beslut. Tilläggsuppgifter, tfn Socialombudsman En klient har rätt till gott bemötande och socialvård av god kvalitet utan diskriminering. Det här gäller såväl socialvård ordnad av myndighet som privat socialvård. Särskild uppmärksamhet fästs vid ställningen och rättigheterna för äldre, utvecklingshämmade, och minderåriga samt andra personer som behöver mycket vård och omsorg. En klient har i regel rätt att själv bestämma om sina egna angelägenheter i så stor utsträckning som det är möjligt. Om en klient är missnöjd med den service eller det bemötande som han eller hon fått kan klienten vända sig till socialombudsmannen. Socialombudsmannen ger socialvårdsklienterna råd och bistår klienterna vid framställandet av anmärkningar och besvär. Socialombudsmannen kan också medla mellan klienten och myndigheten/personalen. I beslut som fattas inom socialvården kan ändring sökas främst med stöd av socialvårdslagen. En klient har alltid rätt att få ett skriftligt beslut. Till det skriftliga beslutet fogas uppgifter om hur klienten kan besvära sig. Socialombudsmannen följer hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avger årligen en redogörelse om detta till kommunstyrelsen. Socialombudsman, telefontid ti och ons samt fre , (09) eller sibbo KOMMUN

17 KOMMUNENS IDROTTSTJÄNSTER Idrotts- och ungdomstjänsterna ordnar bl.a. vattengymnastik i bassängen på hälsocentralens fysioterapiavdelning. Seniorgymnastik ordnas i allaktivitetshallen och vid behov ges instruktion i motionssalen i allaktivitetshallen. Den populära motionsmånaden ordnas alltid på hösten. Dessutom erbjuder idrottstjänsterna kommuninvånarna goda möjligheter till friluftsliv: skidspår, motionsstigar osv. 17 I idrottsärenden betjänas ni av: Idrottsinstruktör Tiina Forssell , Kanslisekreterare Sari Polojärvi Idrottsdirektör Tom Sundbäck , Allaktivitetshallens motionssal: Info Motionssalens avgifter 2009: - engångsavgift 5 euro - månadskort 30 euro - säsongkort 70 euro - två säsonger i följd 120 euro Nyckelpant 20 euro Specialgrupper och pensionärer i Sibbo får 50 % rabatt på motionssalens avgifter.

18 18 Pensionärer får också rabatt på konditionssalavgiften i Servicehuset Linda. Tilläggsuppgifter ges av idrottsdirektör Tom Sundbäck. BIBLIOTEKSTJÄNSTER Biblioteket är alla Sibbobors skattkammare. På biblioteket kan man förutom böcker och tidsskrifter även låna cd-skivor, dvd- och videofilmer, cd-romskivor, noter och talböcker. I tidningssalen kan man läsa dagstidningar och bekanta sig med kommunens informationsblad. På biblioteket kan man också surfa på nätet. I läsesalen finns också en dator för textbehandling. Öppettider: Söderkulla Huvudbiblioteket tfn tfn må on kl må to kl to fr kl fr kl lö kl Bokbussen Enligt tidtabellen. Biblioteksfunktionär Annette Broman fungerar som hemservicens kontaktperson, tfn SIBBO MEDBORGARINSTITUT Medborgarinstitutet ordnar undervisning i enlighet med kursprogrammet. Programmet delas ut till alla hem i slutet av augusti. De mångsidiga kurserna är öppna för alla kommuninvånare oberoende av utbildningsbakgrund. Det ordnas också seniorkurser. sibbo KOMMUN

19 Adress: Sibbo skolcentrum Stora Byvägen Sibbo Internet: 19 Noggrannare uppgifter: Rektor Benita Serén , Institutsekreterare Katja Pirttilahti Institutsekreterare Carola Sällström INTRESSEBEVAKNING Syftet med intressebevakningstjänsterna är att hjälpa personer som inte själva förmår sköta sina ekonomiska angelägenheter. Behov av intressebevakning kan finnas när t.ex. en svår sjukdom eller hög ålder har försvagat en människas själsförmögenheter så att hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sina angelägenheter. Den som märker att det egna tillståndet har försvagats så att han eller hon behöver en intressebevakares stöd och hjälp, kan skriftligen ansöka om en intressebevakare hos magistraten. Ett läkarutlåtande ska bifogas till ansökan. Anmälan om behov av intressebevakning kan förutom av den som behöver hjälp även göras av annan närstående eller myndighet.

20 20 Magistraten eller tingsrätten fattar beslut om intressebevakningen. Intressebevakaren är huvudmannens förtroendeperson. Intressebevakaren försvarar huvudmannens intressen och representerar denne i angelägenheter som ingår i intressebevakarens uppgifter. Magistraten eller tingsrätten bestämmer vilka uppgifter intressebevakaren har. Tingsrätten kan på basis av ansökan skilja en intressebevakare från uppdraget om det inte längre finns behov av intressebevakning. En person som är lämplig och som samtycker till det samt som har tillräcklig skicklighet och erfarenhet kan förordnas till intressebevakare. Till intressebevakare förordnas ofta också en allmän intressebevakare, som sköter intressebevakaruppdraget på arbetets vägnar. År 2009 överfördes intressebevakningstjänsterna till Borgå och lyder sålunda under Borgå rättshjälpsbyrå. Borgå rättshjälpsbyrå 2. allmänna intressebevakare Lotten Koskinen, vardagar kl (09) Borgå magistrat, tel Erforderliga blanketter fås också på adressen INTRESSEBEVAKNINGSFULLMAKT Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina angelägenheter för den händelse att han senare blir oförmögen att sköta sina ärenden t.ex. på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd. Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan personen se till att en god man som han själv har utsett sköter hans angelägenheter i det fall att han förlorar sin handlingsförmåga. Fullmakten ska upprättas skriftligt ungefär som ett testamente. Två ojäviga vittnen ska samtidigt vara närvarande när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten. Nära anhöriga får inte vara vittnen. När fullmakten har sibbo KOMMUN

21 undertecknats överlämnas den åt fullmäktigen. Det kan vara bra att be hjälp av en rättshjälpsbyrå eller en advokat för att upprätta en intressebevakningsfullmakt. Fullmakten träder i kraft när magistraten har fastställt den. Fullmäktigen ska för magistraten visa upp fullmakten i original samt ett läkarutlåtande som visar att den som gett fullmakten har förlorat sin förmåga att sköta de angelägenheter som fullmakten gäller. Magistraten övervakar fullmäktigens verksamhet. Lagen om intressebevakningsfullmakt trädde i kraft i november FOLKPENSIONSANSTALTENS FÖRMÅNER Bostadsbidrag för pensionstagare Bostadsbidrag för pensionstagare kan sökas hos Folkpensionsanstalten (FPA) av personer som har låga inkomster och som fyllt 65 år eller är pensionstagare under 65 år och som är fast bosatta i Finland. Bostadsbidraget för pensionstagare beviljas inte parallellt med allmänt bostadsbidrag. På rätten till bidrag och på bidragets belopp inverkar den sökandes boendekostnader, familjeförhållanden, årsinkomst och förmögenhet. Bostadsbidraget är skattefri inkomst. Vårdbidrag för pensionstagare Vårdbidrag kan beviljas till pensionstagare vars funktionsförmåga har varit nedsatt utan avbrott i minst ett år på grund av sjukdom eller handikapp och som behöver hjälp, handledning eller tillsyn eller har särskilda kostnader till följd av detta. Vårdbidraget påverkas inte av pensionstagarens eller familjens inkomster eller förmögenhet. Vårdbidraget är skattefri inkomst. Vårdbidrag söks hos FPA och som bilaga behövs ett C-läkarintyg (under ett år gammalt).

22 22 Läkemedelsersättningar Folkpensionsanstalten kan ersätta kostnader för läkemedel, salvbaser och kliniska näringspreparat förutsatt att de ordinerats av läkare för behandling av sjukdom. Kunden får ersättningen direkt på apoteket genom att visa upp FPA-kortet. Ansökan om specialersättning ska göras hos FPA:s lokalbyrå. Till ansökan ska bifogas ett B-läkarintyg. Kostnadstak för läkemedel För stora läkemedelsköp har bestämts en självriskgräns, ett s.k. kostnadstak för läkemedel, som beräknas per kalenderår. När den årliga självriskgränsen (672,70 euro år 2009) överskrids ersätter FPA 100 % av läkemedelskostnaderna för den del som överstiger självriskandelen. FPA meddelar automatiskt när gränsen är uppnådd och skickar hem ett meddelande om hur tilläggsersättningen ska ansökas. Tilläggsuppgifter fås på FPA:s lokalbyrå eller HUSHÅLLSAVDRAG VID BESKATTNINGEN Hushållsavdrag beviljas en person som betalar lön eller arbetsersättning till en utomstående arbetstagare för arbete som utförts i hans bostad eller fritidsbostad. Avdragsrätten gäller också tjänster som köpts åt den skatteskyldiges eller dennes makes föräldrar eller far/ morföräldrar. Sådana tjänster är hushålls-, omsorgs- och vårdarbete samt underhålls- eller ombyggnadsarbete som utförts i bostaden. Skatteavdrag beviljas inte närståendevårdare för sådant arbete som enligt avtalet med kommunen hör till närståendevårdarbetet. Båda makarna kan dra av avdraget var för sig. Noggrannare uppgifter fås på skatteverket eller sibbo KOMMUN

23 AVGIFTSTAK För uppföljning av avgiftsbeloppen inom den kommunala hälso- och sjukvården samt socialvården används ett klientavgiftskort. Om avgifterna under ett kalenderår sammanlagt överstiger 590 euro (avgiftstaket) är tjänsterna efter det avgiftsfria till kalenderårets slut. För kortvarig anstaltsvård kan dock en avgift på 14 euro per vårddag debiteras. När avgiftstaket nås byts kortet ut mot ett frikort. För att få frikortet ska klienten på anmodan visa upp vårdavgiftskvittona i original. 23 Mera information: Nina Enholm, tfn SIBBO SVENSKA FÖRSAMLING Församlingen har regelbunden verksamhet för äldre. Luncher med program och gemenskap för drygt 100 deltagare ordnas varannan onsdag kl 12 i Kyrkoby församlingshem. Äldre i Söderkulla samlas varannan onsdag kl 13 i Söderkulla församlingssal, då ett 20-tal personer deltar. I byarna samlas missions- och diakonikretsar med varierande antal deltagare. Församlingens diakoner och präster gör hembesök hos äldre personer. Prästerna delar också ut nattvard vid hembesök. Regelbunda andaktsstunder hålls på åldringshemmets avdelningar och HVC-bäddavdelningen, samt i servicehuset Linda. I Linda anordnar församlingen också andra programtillfällen, bl.a. uppskattade allsångstillfällen. Sådana hålls också i Nickby. Förbön kan begäras, att läsas i gudstjänsterna. Resor, utfärder och läger för äldre arrangeras under olika tider på året.

24 24 DE ARBETSLÖSA I SIBBO RF De Arbetslösa i Sibbo rf utför talkoarbete för att hjälpa sjuka och åldringar bl.a. genom att kratta löv, putsa rännor, utföra små målningsarbeten och skotta snö. Tillägsuppgifter: De Arbetslösa i Sibbo rf, ordförande Esko Michelsson, tfn verksamhetsledare Martin Wickholm, tfn STÖDTELEFON Stödtelefonen för äldre och anhöriga, Senioriluuri, tfn (1,95 /min+lna), dejourerar vardagar kl och lördagar kl Stödtelefonen erbjuder bl.a. diskussionshjälp till ensamma åldringar och närståendevårdare mentalt stöd och hjälp för att orka servicerådgivning lösningar på problemsituationer i vardagen information om stöd för närståendevård, lagstadgad ledighet samt råd om ifyllnad av blanketter. information och råd om närståendevårdarnas rättigheter och deras genomförande I telefonen svarar alltid en sakkunnig inom äldreomsorgen. Servicen är finkänslig, konfidentiell och högklassig. Specialkompetensområden är minnesstörningar och demens. Ring oss, vi hjälper! Hemsida: E-post: sibbo KOMMUN

25 SKYDDSHEM Skyddshemmet är avsett som skyddsplats för personer som upplevt våld i nära relationer, då det är omöjligt eller rentav farligt att stanna hemma p.g.a. våld, hot eller rädsla. Skyddshemmets utbildade personal hjälper klienterna i krissituationer och ger också diskussionshjälp per telefon. Man kan också ringa anonymt. Till skyddshemmet kan man komma vilken tid på dygnet som helst utan remiss, personalen är på plats 24 timmar/dygn. Skyddshemmet är en enhet som förvaltas av Borgå social- och hälsovårdscentral och till skyddshemmet har invånare i Östra Nyland rätt att söka sig. Vistelsen i skyddshemmet är avgiftsbelagd. Vid behov kan avgiften diskuteras med socialarbetaren i den egna kommunen. 25 Adress: Plogvägen 10 A 1-3, Borgå Tfn FRONTVETERANER I SIBBO För frontveteraner bosatta i Sibbo kommun betalas understöd 2009 enligt följande: För anskaffning av glasögon erläggs, högst vart tredje år, ett understöd på 300 euro. Mot läkarintyg kan understöd beviljas oftare. För tandvård vid kommunens eller privata mottagningar erläggs ett årligt understöd på högst 300 euro. För fotvård erläggs 40 euro högst fyra gånger om året. Understöden utbetalas via Sibbo hälsocentral. För utbetalningen behövs kvitton, fronttjänsttecken, bankkontonummer och hemadress. Tilläggsuppgifter, tfn

26 26 Dessutom kan rehabilitering, både öppen vård och vid rehabiliteringsanstalt, som ersätts med statliga medel sökas. Ansökningarna kan lämnas in året runt och de är i kraft två år. Tilläggsuppgifter, tfn KRIGSINVALIDER Militärskadeförmåner Lagen om skada ådragen i militärtjänst garanterar en krigsinvalids, hans makas och även änkans socialskydd, rehabilitering och övriga hälsotjänster. Grunden för krigsinvalidens socialskydd är livräntan jämte tilläggsränta. Dessutom beviljas tilläggsränta, sjukvård och andra förmåner. Den sjukvård, hemvård, måltidsservice och rehabilitering (öppen vård eller vid rehabiliteringsanstalt) som ersätts åt krigsinvalider är rätt så omfattande. Även ändringsarbeten i bostaden ersätts. För en krigsinvalids änka kan försörjningspension, tilläggsförsörjningspension samt begravningshjälp beviljas. Förmånerna ansöks hos Statskontoret. Tilläggsuppgifter om militärskadeförmåner ges av Harriet Gustafsson, social- och hälsovårdsavdelningen, tfn , och Krigsinvalidernas brödraförbund Borgå avdelning rf, tfn , måndagar kl SIBBO SVENSKA PENSIONÄRSFÖRENING RF Föreningens uppgift är att arbeta för medlemmarnas trivsel och främja deras allmänna och gemensamma intressen. Föreningen bedriver informationsverksamhet om pensioner, skattelindringar och förmåner som beviljas pensionärer och ordnar bl.a. kurser, föredragstillfällen, filmföreställningar, möteskvällar, samt teater- och hälsoresor. Övriga aktiviteter är boccia, stavgång, vattengymnastik, motionssal och körsång. sibbo KOMMUN

27 I de olika grupperna deltar personer. Den sociala verksamheten är mycket viktig för den mentala hälsan och därtill främjas den fysiska konditionen. Föreningens äldsta medlem är över 90 år och många medlemmar är långt över 80 år. I föreningens årliga sommarsamling på Lövhyddan deltar personer, liksom i höst- och vårsamkvämen. 27 ÄLDRERÅDET Äldrerådet har grundats av kommunen för att utöka de äldres möjligheter till delaktighet och inflytande. I Sibbo tillsattes äldrerådet 1999 utgående från en fullmäktigemotion. Medlemmarna utses av kommunstyrelsen. Äldrerådet är sammansatt av Sibbo pensionstagare rf, Sibbo Pensionärsförening rf, Sibbo Krigsveteraner rf och kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare. Målen för årets verksamhet och verksamhetsberättelsen för föregående år finns under adressen och halsovard/aldreradet Frågor gällande äldrebefolkningen besvaras av äldrerådets medlemmar eller äldrerådets sekreterare: Eva Kiviniemi, tfn , Social- och hälsovårdsavdelningen, Sibbo kommun, PB 7, Sibbo, e-post:

28 28 2. PRIMÄRVÅRDSTJÄNSTER Hälsostationer och sjukskötarmottagningar Sibbo hälsocentral har två hälsostationer: Nickby hälsostation och Söderkulla hälsostation. Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna, samt laboratoriet och röntgen enligt följande: Nickby må fr kl , tfn Söderkulla må to kl och fr kl , tfn Jour Under tjänstetid är jourverksamheten koncentrerad till Nickby hälsostation. Kvällsjouren är förlagd till Östra Nylands samjour, Borgå sjukhus, vardagar kl och veckoslut och helgdagar kl , tidsbeställning tfn (tidsbeställning vardagar fr.o.m. kl och veckoslut fr.o.m. kl. 7.30). Vid brådskande sjukdomsfall nattetid fås första hjälpen vid jourpolikliniken vid Borgå sjukhus, tfn Tandvård Tidsbeställning Må fr kl Tfn eller JOUR må fr med tidsbeställning kl Tfn eller sibbo KOMMUN

29 Nickby hälsostation Jussasvägen 14, Sibbo Tfn Söderkulla hälsostation Söderkulla torg 3, Söderkulla Tfn Jour under veckoslut (även söckenhelger): Tills vidare har Sibbo kommuns invånare rätt att söka sig till Helsingfors stads hälsocentral, där endast olycksfall och patienter med akut värk och svullnad vårdas. Avgifterna bestäms enligt hälsocentralens prislista. Kontakt på förhand kl Tfn Privat tandläkarcentral Hammassairaala Oral öppen dagligen kl Skillnadsgatan 5 A, Helsingfors Tfn må fr , veckoslut Fysioterapi Tidsbeställning och rådgivning per telefon vardagar kl Tfn Besöksadress: Jussasvägen 14 E-post: Fysioterapins verksamhet riktar sig till bashälsovårdens klienter. Fysioterapins syfte är att upprätthålla och förbättra olika åldersgruppers arbets- och funktionsförmåga med hjälp av fysioterapeutiska metoder i samarbete med klienten och annan rehabiliterande personal. Fysioterapins målsättning är att klienterna ska klara sig så självständigt som möjligt i sin egen närmiljö.

30 30 Motionsrådgivning Klienten kan besöka motionsrådgivningen antingen utan remiss eller med en remiss utskriven av en läkare eller skötare. Motionsrådgivningen består av en intervju och en fysioterapeutisk undersökning på basis av vilken det för klienten görs upp ett individuellt program, t.ex. hemgymnastik- eller motionssalsprogram. Uppföljningen av programmet och dess tidtabell planeras också individuellt. Via motionsrådgivningen kan klienten även söka sig till olika rehabiliteringsgrupper. Motionsrådgivningen är riktad till klienter som önskar individuell handledning för förbättrande av hälsa och funktionsförmåga eller för egenvård av sjukdom/skada (t.ex. nack-, skulder- eller ryggproblem). Motionsrådgivningen inbegriper 1 3 fysioterapibesök. Besöken är avgiftsfria liksom även fysioterapigrupperna (förutom bassänggrupperna). Gruppverksamhet Fysioterapins grupper är rehabiliteringsgrupper och för vissa krävs en läkarremiss. För tillfället finns följande grupper: Parkinsongrupp, artrosgrupp, motionsgrupper, bassänggrupper, hjärtgrupp, motionssalsgrupp, nackoch ryggrupper. Individuella fysioterapibehandlingar inriktade på sjukvård För behandlingarna behövs en hälsocentrals- eller sjukhusremiss (utskriven av läkare eller vårdpersonal). Klienten beställer själv tid till fysioterapibehandlingen. Avgifter Fysioterapiavgifterna hör till de serviceformer som beaktas vid uträkningen av avgiftstaket. De individuella fysioterapibesökens pris är 7 euro/gång. För personer under 18 år är besöken avgiftsfria. sibbo KOMMUN

31 3. BOENDESERVICE Serviceboende Serviceboende är avsett för äldre och handikappade personer. Personer som av särskilda skäl behöver stöd och hjälp med att ordna boendet då de inte längre klarar av att bo hemma med hemvårdens hjälp, men inte heller är i behov av anstaltsvård, har möjlighet att söka sig till en servicebostad. Beslut om serviceboende fattas i angelägenhetsordning utgående från vårdbehovet. Innan beslutet fattas görs en bedömning av vårdbehovet och funktionsförmågan. Besluten fattas i samråd med de äldre, de anhöriga och servicestyrgruppen. Ytterligare uppgifter och ansökan: Serviceledare Nina Weckman Tfn Telefontid må fr kl E-post: 31 Kommunens egen boendeservice: Boendeenheten Vintergröna, Jussasvägen 18 G, Sibbo Gruppbostad för 4 personer Boendeenheten Aftonrodnad, Jussasvägen 18 G, Sibbo 6 servicebostäder Servicebostaden Henna, Jussasvägen 18 A, Sibbo 2 servicebostäder De ovan nämnda servicebostäderna har inte någon egen personal, utan de boende får hemvård enligt behov.

32 32 Boendeserviceenheten Solgränd, Jussasvägen 18 A, Sibbo Enheten erbjuder 11 klienter med minnessjukdomar effektiverat serviceboende med individuell, trygg och rehabiliterande vård dygnet runt. Förfrågningar under tjänstetid: Avdelningsskötare Nina Martikainen, tfn E-post: Boendeenheten Saga, Jussasvägen 18 H, Sibbo Handikappboende med 6 platser, även korttidsvård. Personal på plats kl Uppgifter om annan handikappservice fås av socialarbetaren, tfn Privat serviceboende: Sibbo kommun köper en del av serviceboendet av privata serviceproducenter. Ansökan om platser till privat serviceboende och beslutsfattande sker på samma sätt som till kommunens egen service. Kontaktuppgifter under punkten Serviceboende. Utöver serviceboende arrangerat av Sibbo kommun kan klienterna även privat ansöka om serviceboende genom att kontakta serviceproducenten direkt. I detta fall svarar klienten själv för alla vårdavgifter. sibbo KOMMUN

33 4. ANSTALTSVÅRD 33 Vård som ordnas för äldre är alltid anstaltsvård då vården har ordnats på sjukhus eller en hälsocentrals bäddavdelning eller vid en socialvårdsanstalt. För en socialvårdsanstalt är det kännetecknande att där ges vård, rehabilitering och underhåll till personer som behöver speciell omsorg och som inte behöver sjukhusvård, men som inte klarar sig hemma eller i annan öppenvård trots att regelbundna social- och hälsovårdstjänster har ordnats. Anstaltsvården kan vara antingen kort- och eller långvarig. Långvarig anstaltsvård räcker längre än tre månader. Långtidsvård Demensavdelningen Solliden, Jussasvägen 18 B, 04130, Sibbo Demensavdelningen Solliden erbjuder anstaltsvård för elva klienter. En plats är reserverad för personer som behöver korttidsvård eller intervallvård. Avdelningen erbjuder service till personer med minnessjukdomar som inte längre klarar av att bo hemma eller i effektiverat serviceboende. Syftet med vården är att rehabilitera och aktivera klienten. Förfrågningar: Avdelningsskötare Nina Martikainen, tfn E-post:

34 34 Hälsocentralens sjukhus, avdelning 1, Jussasvägen 14, Sibbo Till avdelning 1 på hälsocentralens sjukhus intas patienter antingen från jourmottagningen eller från specialsjukvården för fortsatt vård. Avdelningen erbjuder också långvarig anstaltsvård. Avdelningen betjänar alla invånare i kommunen. Avdelning 1 på hälsocentralens sjukhus är indelad i tre vårdteam och på avdelningen följs principerna för ett rehabiliterande vårdarbete. Förfrågningar: Avdelningsskötare Gun-Britt Andersson, tfn E-post: Hälsocentralens sjukhus, avdelning 2, Regnbågen, Jussasvägen 14, 2 våningen, Sibbo Avdelning 2 på hälsocentralens sjukhus erbjuder långtidsvård och intervallvård. Patienter som inte längre klarar sig hemma med hjälp av anhöriga eller hemvård erbjuds långtidsvård. På avdelningen värdesätts respekt för människovärdet, flexibilitet, ett rehabiliterade grepp, ett gott samarbete, äkthet, empati, mänsklighet, smärtlindring och en god vård i livets slutskede. Förfrågningar: Avdelningsskötare Kaija Lumme, tfn E-post: sibbo KOMMUN

35 Korttids- och intervallvård Korttidsvård kan ordnas åt personer som bor hemma, som behöver en tillfällig vårdplats eller intervallvård på grund av nedsatt kondition eller anhöriges semester. 35 Syftet med korttids- och intervallvården är att stöda hemmaboende och ge de anhöriga en möjlighet att vila. Målet är att rehabilitera och aktivera klienten. Korttidsvården strävar efter att förebygga behovet av långtidsvård. Enheter som erbjuder kortids- och intervallvård: Demensavdelningen Solliden, Jussasvägen 18 B Regnbågen, hälsocentralens sjukhus, avdelning 2, Jussasvägen 14 Förfrågningar: Serviceledare Nina Weckman Tfn Telefontid må fr kl E-post:

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla

SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla SERVICEGUIDE FÖR SENIORER Grankulla 2 Allmänt nödnummer 112 Man ska ringa nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara, eller om det finns

Läs mer

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE

GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE GRANKULLA STADS SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2006 (2008 uppdaterad för webben) 4.8.2005 Social- och hälsovården INNEHÅLL Badservice...2 Bibliotekstjänster...2 Bostadsbidrag...2 Diabetesrådgivning / tidsbeställning...2

Läs mer

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors

Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 1 Serviceguide för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Innehållsförteckning Ändringsarbeten i bostaden 51 2 3 A B D Ambulans 5 Alkohol- och

Läs mer

Serviceguide för. seniorer

Serviceguide för. seniorer Serviceguide för seniorer 1 2 Senior i Helsingfors I den här guiden har vi samlat uppgifter om social- och hälsovårdssamt motionstjänster i Helsingfors. Guiden ger också information om välbefinnande, studier

Läs mer

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper?

Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors. Vem hjälper? Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors Vem hjälper? 1 Serviceguide 2015 för svenskspråkiga äldre i Helsingfors 2 Bästa läsare! Den äldre befolkningen har bättre hälsa och funktionsförmåga

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE. Hjälper dig att självständigt söka tjänster

SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE. Hjälper dig att självständigt söka tjänster SERVICEGUIDE 2014 FÖR SYNSKADADE Hjälper dig att självständigt söka tjänster SERVICEGUIDE FÖR SYNSKADADE 2014 Det finska originalets titel: Näkövammaisen palveluopas 2014 Redaktörer: Ansvarig distriktssekreterare

Läs mer

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD

SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD SERVICEGUIDE FÖR ÄLDRE 2012 KRISTINESTAD Denna serviceguide har sammanställts inom ramen för projektet Trygghet i hemmet dygnet runt 2 Innehåll: Akutmottagning 6 Akut-teamet 7 Allmän intressebevakare 8

Läs mer

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015

PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 PER AVGIFTER, ARVODEN OCH VERKSAMHETSANVISNINGAR INOM GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN FRÅN 1.1.2015 SENIORSERVICEN VA AVGIFTER FÖR HEMVÅRD Kriterier för regelbunden hemvård: - Servicebehovet med RAVA-mätning

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

Service till pensionärer

Service till pensionärer Service till pensionärer KORSHOLMS KOMMUN BÄSTA PENSIONÄR I KORSHOLM Detta informationshäfte skall ge Dig nyttig information om socialcentralens verksamhet och om den service för pensionärer som finns

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016

Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016 Grankullas äldrepolitiska strategi 2011 2016 KV STF 21.3.2011 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Den äldrepolitiska strategins struktur 3. Utgångspunkter i Grankulla 3.1. Värderingar och vision som styr Grankulla

Läs mer

Den sociala tryggheten

Den sociala tryggheten guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN 978-952-9797-73-8 (pdf) Arbetsgrupp:

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN

PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN PERSONLIG ASSISTANS - HANDBOK TILL ARBETSGIVAREN OCH ASSISTENTEN Handikappservice Kyrkslätts kommun Vård-och omsorgsväsendet 14.2.2011 Innehållsförteckning 1 ANSKAFFNING OCH ANSTÄLLNING AV ASSISTENT OCH

Läs mer

Boendeguide för äldre

Boendeguide för äldre Sisältö Till läsaren... 3 Boendealternativ... 4 Självständigt boende... 4 Hyresbostad... 4 Bostadsrättsbostad... 5 Ägarboende... 5 Assisterat boende... 6 Privata senior- och servicehus... 6 Kommunala senior-

Läs mer

Ärade veteran från våra krig!

Ärade veteran från våra krig! Ärade veteran från våra krig! Mars 2014 Detta infobrev berättar i alfabetisk ordning om service, som är avsedd för veteraner från våra krig. För att få förmånerna bör ni uppvisa frontmanna-, fronttjänst-

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning

Socialskyddsguiden 2014/2015. Dina rättigheter när du är sjuk. eller har en funktionsnedsättning Socialskyddsguiden Dina rättigheter när du är sjuk eller har en funktionsnedsättning 2014/2015 Ålands handikappförbund www.handicampen.ax Denna guide sammanfattar information om olika stöd- och bidragsformer

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf

FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE. maahanmuuttajan. Vammaisfoorumi ry. Handikappforum rf SERVICEGUIDE Vammaisen FÖR FUNKTIONSHINDRADE palveluopas INVANDRARE maahanmuuttajan Vammaisten Stödcentralen maahanmuuttajien Hilma för funktionshindrade tukikeskus hilma invandrare Handikappforum rf Vammaisfoorumi

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer