TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC"

Transkript

1 TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC Användar-, Drift-, Skötsel och Service Manual Rev 1 - Dec-97

2 Innehållsförteckning Del 1 - Användargrunder Manualen Instrumentet Användarinformation Regulatorpanalen Användartangenter - Grå med Svart text Programmeringstangenter - Grå med Blå text Larm Support Del 2 - Teknisk information Programmering Programmeringstangenter - Grå med Blå text Programmeringsprocedur Programmeringsexempel Menyer och dess innehåll Börvärdes menyn (setpoints) Larm menyn (alarm) Larm förutsättningar Konfigurerings menyn (configure) Kalibrerings menyn (calibration) Regulator menyn (control) Gränssnitts menyn (interface) Kalibrering Kalibrering av sensorn Nollställning av trycksensor för kanalgivare Underhåll och service (drift & skötsel) System komponent inspektion Sensor rengöring Utbutbara delar Felsökning Hårdvarutest Mjukvarufelsökning Diagnostik menyn (diagnostics) Felsökningstabell Appendix A Specifikationer Monitorpanelen Trycksensorn Ställdon Appendix B Inkopplingsscheman Appendix C Menykoder Innehållsförteckning

3 Del 1 - Användargrunder Manualen Att läsa denna manual skall inte vara svårt och tidskrävande. Del 1 berättar om Pressura som produkt och ger information om handhavande för användaren, labb personal, mfl. Del 1 ger användargrunderna. Teknisk information finns i del 2 i denna manual och ger funktioner, kalibrering, konfigurering, underhåll, skötsel och felsökning. Del 2 riktar sig mot drift personal, service tekniker eller annan tekniskt kunnig person som skall handha och sköta utrustningen mer ingående. Manualen är inriktad mot sjukhusrum, men informationen passar in på alla rum med tryckövervakning. Instrumentet Pressura mäter, reglerar och rapporterar "rumstrycket". Den kontrollerar luft innehållande tex farliga gaser, luftburen smitta, för att skydda både patienter och sjukhuspersonal. Det kan vara operationssalar, patientrum och laborationssalar, alla utrymmen där man vill se över eller undertrycket gent emot intilliggande utrymmen som hall, korridor odyl. När en tryckdifferens skapas mellan två utrymmen, tvingas luften från utrymmet med det högre trycket, till det med det lägre trycket. Den ena delen med riktig rumsövervakning, är att bestämma flödesriktningen på luften mellan utrymmena. Den andra delen är att bestämma hur fort luften passerar mellan rummen. Pressuran presenterar båda dessa parametrar, den visar riktning (positiv/negativ) och hastigheten. Negativt rumstryck är när luften går från hall / korridor in till patientrummet. Om luften går från patientrummet ut i hallen / korridoren är det positivt tryck i rummet, se fig 1. RUM HALL HALL RUM Figur 1- Negativt och Positivt rumstryck NEGATIVT POSITIVT Pressura informerar personalen när trycket i rummet är rätt, och ger larm när förhållandet är felaktigt. När trycket är inom ett säkert område, ges ett grönt ljus. Om det är utanför tillåtet område ges ett rött larmljus och ett larmljud. Pressura består av två delar. En sensor och en monitordel. Sensorn monteras över dörren till det isolerade rummet. Monitorn monteras vid dörren eller vid en kontroll och övervakningspanel för sjuksyster. Pressura mäter och presenterar trycket i rummet kontinuerligt. Del 1 - Användargrunder 3

4 Figur 2- Regulatorn och panelen Användarinformation TSI Pressura mäter över och undertryck, visar och varnar med ljus/ljud och utgång, om trycket är annat än önskat. Pressuran har två sätt att visa sin information. 1- Ett Rött och ett Grönt ljus vilket indikerar rummets tryck status. 2- En dold tangentsats (se fig 2) med teckenfönster, vilket ger detaljerad rumsstatus, självtest möjligheter och programmeringsmöjlighetet Not. Regulatorn ger kontinuerligt information om rumstrycket via det röda och gröna ljuset. Luckan över panelen är normalt stängd, om inte ytterligare information om rumstrycket behövs, eller värden och inställningar skall programmeras. Regulatorpanelen Panelen visar teckenfönstret, tangentsatsen, och indikatorljusen. Se fig 3. RÖTT INDIKATOR- LJUS GRÖNT INDIKATOR- LJUS TECKEN- FÖNSTER TANGENT- SATS Figur 3- Pressura regulatorpanel - öppen Grön/Rött ljus Ett Rött och ett Grönt ljus indikerar rummets tryck status. Grönt när trycket är riktigt och rummet är säkert, rött larmljus om rummet inte är säkert. Panelen/Luckan Panelen täcks av en lucka som skjuts åt höger för att komma åt tangenterna. Se fig 2. 4 Del 1 - Användargrunder

5 Teckenfönstret Ett tvåradigt alphanumeriskt fönster vilket visar det aktuella rumstrycket (positive, negative eller no isolation). I normalläge (grönt ljus) visas växlande, rumstryck och andra programmerade variabler; flöde, luftbyten per timme, etc. Ett exempel på larm, från normalt läge PRESSURE PRESSURE NORMAL ändras till ALARM=LOW* * kan vara: LOW, HIGH eller FLOW Paneltangenter Pressura har sex tangenter. Det grå tangenterna med svart text är användartangenter, och fungerar i normalläge. Även den röda emergency tangenten är aktiv. De grå tangenterna med blå text är för programmering av enheten. Nedan följer beskrivning av de olika tangenterna. Användartangenter - Grå med Svart text Fyra tangenter med svart text ger användaren information utan att ändra arbetssätt eller funktion på Pressuran. TEST-tangenten Test-tangenten startar en självtest. I fönstret visas en sekvens med produktmodellnummer, mjukvaruversion och larmvärden. Sedan testas fönstret, ljusindikatorerna, ljudlarm och intern elektronik för att säkerställa alla funktioner. Om ett problem skulle uppstå visas "DATA ERROR" i fönstret. RESET tangenten Reset-tangenten har följande funktioner. 1- Stänger av larmljuset, larmkontakter och ljudlarmet, (när inte automatisk återställning är valt), samt återställer emergency funktionen (se emergency tangenten). 2- Tar bort visade felmeddelanden. MUTE tangenten Med MUTE-tangenten tystas ljudlarmet temporärt. Tiden den tystnar är programmerbart (se MUTE TIMEOUT). När tiden passeras startar ljudlarmet igen om larmsituationen kvarstår. (Not. det går att permanent programmera bort ljudlarmet, se AUDIBLE ALM) AUX tangenten AUX-tangenten används endast i speciella fall och används inte på en standard Pressura. Om den används, är det bifogat ett speciellt avsnitt om AUX-tangentens funktioner. Programmeringstangenter- Grå med Blå text Det är fyra tangenter med blå text för menyfunktionerna. Dessa möjliggör anpassning av Pressuran för en viss applikation. VARNING! Dessa tangenter möjliggör ändring på Pressurans funktioner, så läs igenom och förstå manualen, innan ändringar görs. MENU TEST SELECT MUTE RESET MENU tangenten ger tillträde till menyerna i normalt arbetsläge. Ett tangenttryck och Ni lämnar det vanliga arbetsläget, och kommer in i menyerna och programmeringsläge. SELECT tangenten har tre funktioner. 1- den används för att välja önska meny. Rulla genom menyerna med piltangenterna (upp & ned) och ställ den blinkande markören på önskad meny. Tryck på SELECT för att välja menyn. 2- väl inne i en meny, används SELECT för att välja en undermeny eller ett värde edyl. 3- när Ni är färdig med inställningarna, tryck på SELECT. Då sparas inställningarna och ni kommer tillbaks till normalt arbetsläge. Tre pip hörs och texten "SAVING DATA" visas i fönstret. Piltangenterna används för att stega igenom menyerna. Väl inne i menyerna, beroende på menytyp, kan valet vara ett tal, enhet, ON/OFF eller en analog skala. EMERGENCY tangenten - Röd med svart text. Funktionen sätter rummet i maximalt önskat tryckläge (forcering). Fönstret blinkar EMERGENCY, ljud och rött ljus aktiveras. Tryck på emergency eller Reset för att återgå till normalläge. Del 1 - Användargrunder 5

6 LARM Pressura har visuellt rött larmljus och ljudlarm för att informera användaren om ändrade förhållanden. Larmnivåerna (set points) väljs av sjukhuspersonalen. Larm ges då rumstrycket är för lågt eller för högt, om tilluft eller frånluft är otillräcklig. När isolationsrummet fungerar säkert, ges inga larm. Ljus larm Det röda larmljuset indikerar alla larmlägen, tex Low-, High- och Emergency läge. Ljud larm Ljud larm är på i alla Low- och High- larm lägen. Med MUTE-tangenten tystas ljudlarmet temporärt. Emergency larmet kan inte tystas med MUTE. Tiden den tystnar är programmerbart (se MUTE TIMEOUT för att programmera in tiden). När tiden passeras startar ljudlarmet igen om larmsituationen kvarstår. Det går att permanent programmera bort ljudlarmet, (se AUDIBLE ALM). Det röda larmljuset lyser fortfarande vid larm. Ljud och ljus- larmen kan programmeras till antingen automatisk återställning när trycket återgår till säkert läge, eller stanna i larmläge tills ett tryck på RESET-tangenten utförs, sk kvittering (se ALARM RESET). SUPPORT Denna manual borde svara på de flesta frågor och lösa de flesta problem som kan uppstå. Om Ni behöver hjälp eller ytterligare förklaringar, kontakta Comfort Control AB. Comfort Control AB har högkvalitativa produkter men även utmärkt support och service. Var god och ha följande information tillgänglig då Ni tar kontakt med Comfort Control AB: - Modell nummer på enheten* Mjukvarans revisionsnummer* - Kunskap / kännedom om installationen * De två första uppgifterna visas i teckenfönstret vid ett tryck på TEST-tangenten. Pga de olika modeller av Pressura, är ovan information nödvändig för att kunna ge riktiga och snabbast möjliga svar på Era frågor. Comfort Control AB Nå oss via internet: Box Besök oss på: UPPSALA E-post support avd: E-post service avd: Tel: Fax: TSI Europa division: TSI Inc. USA: Egna anteckningar: 6 Del 1 - Användargrunder

7 Del 2 - Teknisk information Teknisk information Pressura är klar att använda efter en riktig installation. Sensorn är fabrikskalibrerad, klar att levereras och skall inte behöva justeras. Regulatorenheten är programmerad med normal parametrar (default) som enkelt kan ändras för att passa andra applikationer. Denna tekniska del är skriven i fristående delar, för att slippa bläddra fram och tillbaka för att få svar på det Ni söker. Programmerings delen förklarar programmerings-tangenterna. En sekvens i programmering beskrivs. Denna sekvens är samma oberoende av vad Ni väljer att programmera. Menyer och innehåll listas upp och beskrivs. Alla tillgängliga för programmering och justering. Alla menyfunktioner är grupperade efter respektive meny, vilket betyder att alla kalibreringsfunktioner är i en meny, alarmfunktioner i en osv. Menyfunktioner och all tillhörande information inkl. programmeringsnamn, beskrivning av menyn, område på det Ni valt och hur Pressuran är förinställd vid leverans (default). Denna manual täcker två modeller av Pressura. Funktioner specefika för Pressura Premium (8630-PC) är tjockare skrivna i fig 6, och är identifierade som Premium funktion. Kalibrerings förfarande beskrivs, och vilken utrustnings som krävs för att kunna utföra en kalibrering på ett riktigt sätt. Justering av noll och en högre punkt (span) för att uppnå en noggrann kalibrering. Denna del beskriver även hur nollning av en TSI trycksensor, för kanaltrycksgivare, utförs. Underhåll, drift, skötsel och reparation beskriver alla rutiner för att underhålla utrustningen, tillsammans med en lista på utbytbara delar. Felsökning beskrivs i två delar: mekaniskt arbetssätt mekanisk påverkan. Många yttre faktorer påverkar hur Pressuran fungerar, så det är viktigt att först konstatera om enheten har yttre störningar tex externt larm som inte fungerar. Om inte det hjälper och problemen kvarstår, tex verkar mäta felaktigt, värdena är ostabila, blir nästa steg att se över inställningarna. Men se alltid först över de yttre mekaniska förhållandena innan några programmeringsjusteringar görs. PROGRAMMERING Programmering av Pressura är snabbt och lätt utfört om Ni är införstådd med funktionerna för tangenterna, och rätt procedur i programmeringen följs. Först beskrivs tangenterna se fig 4, sedan programmeringsföljden och sist ett exempel. MENU TEST SELECT MUTE RESET Figur 4- Programmeringstangenter OBS! Pressuran arbetar hela tiden under programmering (förutom då kontroll av styrutgången - control output, sker). Då ett nytt värde programmeras in får det effekt direkt när det sparas, och inte först då Ni gått tillbaks till normala driftläget. Programmeringstangenter- Grå med Blå text Det är fyra tangenter med blå text för menyfunktionerna, se fig 4. Dessa möjliggör anpassning av Pressuran för en viss applikation. Dessa tangenter möjliggör ändring på Pressurans funktioner, så läs igenom och förstå manualen, innan ändringar görs. Del 2 - Teknisk information 7

8 MENU tangenten har tre funktioner. 1- MENU tangenten ger tillträde till menyerna i från normalt arbetsläge. Ett tangenttryck och Ni lämnar det vanliga arbetsläget, och kommer in i menyerna och programmeringsläge. 2- Under programmering fungerar MENU som en "escape tangent", (backtangent). - När Ni är i huvudmenyn, förflyttar Ni er tillbaks ut i normalt arbetsläge igen, med ett tryck på MENU tangenten. - När Ni stegar igenom valen i en meny, ett tryck på MENU tangenten och Ni backar till menyerna igen. - När Ni ändrar värdena i ett menyval, ett tryck på MENU tangenten tar er ur menyvalet utan att spara värdet / ändringen. 3- När programmeringen är klar, ett tryck på MENU tangenten tar Er ut i normalt arbetsläge igen. SELECT tangenten har tre funktioner. 1- den används för att välja önska meny. Rulla genom menyerna med piltangenterna (upp & ned) och ställ den blinkande markören på önskad meny. Tryck på SELECT för att välja menyn. 2- väl inne i en meny, används SELECT för att välja en undermeny eller ett värde edyl. 3- när Ni är färdig med inställningarna, tryck på SELECT. Då sparas inställningarna och ni kommer tillbaks till normalt arbetsläge. Tre pip hörs och texten "SAVING DATA" visas i fönstret. Piltangenterna används för att stega igenom menyerna. Väl inne i menyerna, beroende på menytyp, kan valet vara ett tal, enhet, ON/OFF eller en analog skala. Not. När du programmerar ett menyval, håll piltangenten nedtryckt och stegningen sker snabbare kontinuerligt. Programmeringsprocedur Programmeringsproceduren är samma för alla menyer. Sekvensen av tangenttryck som följer är samma oavsett vilken meny ett värde ändras i. 1- Tryck på MENU för att gå in i menyerna. 2- Använd - tangenterna och stega genom menyerna. Den blinkande markören skall stå på första bokstaven på den meny Ni vill välja. 3- Tryck på SELECT för att gå in i den valda menyn. 4- Den valda menyns namn visas nu på rad 1, och dess olika funktioner på rad 2. Använd - tangenterna för att stega genom funktionerna på rad 2. OBS! Om "ENTER CODE" blinkar är menyn skyddad och en kod måste anges. Koderna finns i Appendix C. Den sidan kan vara borttagen av säkerhetskäl. Kontakta då ansvarig drifttekniker. 5- Tryck på SELECT för att gå in i funktion. Den övre raden visar namnet på funktionen, och på rad två visas dess värden. 6- Använd - tangenterna för att ändra värdena. 7- Spara de nya värdena genom att trycka på SELECT tangenten (MENU tangenten går ur funktionen utan att spara ändringarna). 8- Tryck på MENU för att gå ur till huvud menyn. 9- Tryck på MENU igen för att gå ur till normalt arbetsläge. Om fler saker skall ändras, skippa steg 8 och 9 tills allt är klart. Om fler funktioner i samma meny skall ändras, stega till dem efter värdena sparats (steg 7). Om Ni vill komma åt andra menyer, tryck på MENU tangenten, så får ni fram listan på menyerna. Ni är då vid steg 2 i följdårdningen ovan. 8 Del 2 - Teknisk information

9 Programmeringsexempel Följande exempel visar den sekvens beskriven ovan. I exemplet skall det positiva larmets lägre gräns ändras från inches H 2 O till inches H 2 O. STEG: FÖNSTRET VISAR: 1- Regulatorn är i normalt arbetsläge, fönstret visar: PRESSURE "H 2 O 2- Tryck på MENU för att gå in i menyerna. De 2 första menyerna visas: 3- Tryck på SELECT för att gå in i ALARM menyn Not. att den blinkande markören skall stå på A i ALARM. Rad 1 visar den valda menyn: Rad 2 den första valbara funktionen: 4- Tryck pil-ned tangent tills POS LOW ALM visas i fönstrets rad 2: Den valda menyn: Den önskade funktionen: 5- Tryck på SELECT för att gå in i positiva larmets låga gräns. Namnet (POS LOW ALM) står nu på rad 1, och dess aktuella värde på rad 2. Den valda funktionen: Funktionens aktuella värde: 6- Tryck på pil-upp för att ändra värdet till iches H 2 O. MENU SETPONTS ALARM TEST SELECT ALARM NEG LOW ALM RESET ALARM POS LOW ALM TEST SELECT POS LOW ALM "H 2 O MUTE POS LOW ALM "H 2 O 7- Tryck på SELECT för att spara de nya värdet. TEST SELECT Tre korta pip hörs, de talar om att värdena sparas. Direkt efter att värdena sparats, åtegår Pressuran till menyn med namnet på rad 1, och funktionen på rad 2 (åter steg 3). POS LOW ALM SAVING DATA ALARM POS LOW ALM VARNING! Om Ni trycker på MENU tangenten istället för SELECT, kommer inte det nya värdet att sparas, utan Pressuran backar ur funktionen, till steg Tryck på MENU för att återgå till menyerna. MENU ALARM CONFIGURE 9- Tryck på MENU igen för att återgå till normalt arbetsläge. Regulatorn är tillbaks i normalläge: MENU PRESSURE "H 2 O Del 2 - Teknisk information 9

10 Menyer och dess innehåll Pressura är flexibel och kan anpassas efter Era behov. Denna del listar alla tillgängliga menyer. Ändringar görs via tangenterna eller om kommunikation via RS-485 är upprättad, från ett kommunikationsprogram. Om du är obekand med programmeringsproceduren, se avsnittet som beskriver det. Detta avsnitt berör: -Komplett lista över menyerna och dess innehåll -Ger menynamnet eller funktionsnamnet. -Definierar varje menys olika funktioner, vad de gör, hur de gör det osv. -Ger området på värdena som kan programmeras. -Talar om de förprogrammerade värdena från fabrik (default). Alla menyfunktioner är grupperade efter respektive meny, vilket betyder att alla kalibreringsfunktioner är i en meny, alarmfunktioner i en osv. Manualen följer menyerna i den årdning de programmeras i regulatorn. Funktionerna är grupperade i menyer, och sedan i menyfunktionsordning, inte i alfabetisk ordning. Fig. 5 visar en tabell över modell 8630-SC stantrard controller menyer. Fig. 6 visar de extra menyer (i fet stil) tillgängliga på modell 8630-PC Premium controller. Här visas menyerna med understruken text, och dess innehåll under i kollumner nedåt. SETPOINTS ALARM CONFIGURE CALIBRATION CONTROL NEG SETPOINTS NEG LOW ALM ROOM MODE SENSOR ZERO SPEED POS SETPOINTS NEG HIGH ALM DISPLAY AVG SENSOR SPAN SENSITIVITY MIN EXH SET POS LOW ALM UNITS EXH FLO ZERO CONTROL SIG DAMPER SET POS HIGH ALM EXH DCT AREA ELEVATION KC VALUE ACCESS CODE MIN EXH ALM ROOM VOLUME ACCESS CODE TI VALUE ALARM RESET ACCESS CODE TD VALUE AUDIBLE ALM ACCESS CODE ALARM DELEY MUTE TIMEOUT DIAGNOSTICS* ACCESS CODE CONTROL OUT SENSOR INPUT INTERFACE SENSOR STAT NET PROTOCOL ANALOG OUT NET ADDRESS KEY INPUT OUTPUT RANGE EXH FLOW IN OUTPUT SIG LOW ALM REL ACCESS CODE ACCESS CODE * Meny och dess innehåll beskrivs i felsökningsdelen. Figur 5- Menyer och funktioner - Modell 8630-SC Standard Controller SETPOINTS ALARM CONFIGURE CALIBRATION CONTROL NEG SETPOINTS NEG LOW ALM ROOM MODE SENSOR ZERO SPEED POS SETPOINTS NEG HIGH ALM DISPLAY AVG SENSOR SPAN SENSITIVITY MIN EXH SET POS LOW ALM UNITS EXH FLO ZERO CONTROL SIG DAMPER SET POS HIGH ALM EXH DCT AREA SUP FLO ZERO KC VALUE ACCESS CODE MIN EXH ALM ROOM VOLUME 2SENSOR ZERO TI VALUE MIN SUP ALM SUP DCT AREA 2SENSOR SPAN TD VALUE 2 LOW ALM 2 SENSOR ELEVATION ACCESS CODE 2 HIGH ALM ACPH DUCT ACCESS CODE ALARM RESET ACCESS CODE AUDIBLE ALM ALARM DELEY MUTE TIMEOUT DIAGNOSTICS* ACCESS CODE CONTROL OUT SENSOR INPUT INTERFACE SENSOR STAT NET PROTOCOL ANALOG OUT NET ADDRESS KEY INPUT OUTPUT RANGE EXH FLOW IN OUTPUT SIG SUP FLOW IN ACCESS CODE 2SENSOR IN 2SENSOR STAT LOW ALM REL HIGH ALM REL * Meny och dess innehåll beskrivs i felsökningsdelen. ACCESS CODE Figur 6- Menyer och funktioner - Modell 8630-PC Premium Controller 10 Del 2 - Teknisk information

11 BÖRVÄRDES MENY - SETPOINTS MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Negativt NEG NEG SETPONT anger börvärdet för negativt 0 till -50 Pa -0,25 Pa tryck, bör- SETPONT rumstryck. Pressura kommer att reglera in ett värde negativt rumstryck då detta värde väljs. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn. Ett negativt börvärde på noll kommer stänga av det negativa låga larmet, samt göra regulatorn väldigt långsam (ingen PID). Positivt POS POS SETPONT anger börvärdet för positivt 0 till +50 Pa +0,25 Pa tryck, bör- SETPONT rumstryck. Pressura kommer att reglera in ett värde positivt rumstryck då detta värde väljs. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn. Ett positivt börvärde på noll kommer stänga av det positiva låga larmet, samt göra regulatorn väldigt långsam (ingen PID). Minimum MIN EXH MIN EXH SET funktionen anger gränsen för 0,002 m/s x kanal area 0 frånlufts SET det minsta tillåtna frånluftsflödet. Då denna - 15 m/s x kanal area. flöde, funktion väljs kommer automatiskt frånlufts- Kanalarean skall börvärde frånluftsflödet med upp i fönstrets värdes- beräknas i m 2. status växling (ej om ett nollvärde angets). Minimum frånluftsflödes börvärde övergriper tryckregleringens börvärde, så ett säkert rumstryck kan inte säkerställas (trycklarm kommer att larma, om de är aktiverade). En TSI kanalflödesgivare (flowstation) behövs för att mäta frånluften. Ett TSI reglerspjäll och kanalgivare på frånluften behövs för att erhålla denna funktion Späll läge, DAMPER DAMPER SET funktionen träder i kraft då börvärde SET regulatorn är i "no isolation mode" (neutralt (1/2 öppen) tryck). Då anger detta ett förutbestämt värde för spjällets position. Det kan vara stängt, öppet eller valfritt läge där emellan. POS HIGH ALM Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i neutralt rum, eller när no isolation är valt i ROOM MODE menyn Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 11

12 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Negativt NEG LOW NEG LOW ALM funktionen sätter det OFF, OFF Låg ALM negativa tryckets låga gräns. Lågt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir lägre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn. Negativt NEG HIGH NEG HIGH ALM funktionen sätter det OFF, OFF Hög ALM negativa tryckets höga gräns. Högt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir högre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn Positvt POS LOW POS LOW ALM funktionen sätter det OFF, OFF Låg ALM positiva tryckets låga gräns. Lågt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir lägre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i positivt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn Positvt POS HIGH POS HIGH ALM funktionen sätter det OFF, OFF Hög ALM positiva tryckets höga gräns. Högt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir högre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i positivt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn Minimum MIN EXH MIN EXH ALM funktionen bestämmer larm- OFF, OFF frånluft ALM nivån på det lägsta tillåtna frånluftskanal- 0 till xxx l/s flödes flödet. Larm ges då flödet understiger talet. (max beror på angiven larm kanal area) Minimum MIN SUP MIN SUP ALM funktionen bestämmer larm- OFF, OFF tilluft ALM nivån på det lägsta tillåtna tilluftskanal- 0 till xxx l/s flödes flödet. Larm ges då flödet understiger talet. (max beror på angiven larm kanal area) Premium modellen endast Sensor 2 2 LOW 2 LOW ALM funktionen sätter den lägre OFF, OFF Låg larm ALM gränsen på sensor nr 2. Ett larm ges när 0 till +50 Pa nivå rumstrycket understiger 2 LOW ALM eller värdet på sensor nr 2. Larmvärdet kan 0 till -50 Pa vara ett negativt eller positivt värde. Premium modellen Den låga och höga larmnivån på sensor 2, endast måste programmeras för samma tryckriktning; positivt eller negativt. Pressura har ett minsta dödområde på 0.20 m/s mellan det låga och det höga larmvärdet på sensor 2. Detta för att förhindra fellarm. forts. 12 Del 2 - Teknisk information

13 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE forts. Sensor 2 övervakar rumstrycket i ett andra utrymme, tex en sluss, och är inte en del av den primära sensorn eller dess kontrollsekvens. Detta larm är på när monitorn är i negativt eller positivt läge. Denna larmfunktion aktiveras först när 2 SENSOR funktionen är satt till ON Sensor 2 2 HIGH 2 HIGH ALM funktionen sätter den högre OFF, OFF Hög larm ALM gränsen på sensor nr 2. Ett larm ges när 0 till +50 Pa nivå rumstrycket överstiger 2 HIGH ALM eller värdet på sensor nr 2. Larmvärdet kan 0 till -50 Pa vara ett negativt eller positivt värde. Premium modellen Den låga och höga larmnivån på sensor 2, endast måste programmeras för samma tryckriktning; positivt eller negativt. Pressura har ett minsta dödområde på 0.20 m/s mellan det låga och det höga larmvärdet på sensor 2. Detta för att förhindra fellarm. Sensor 2 övervakar rumstrycket i ett andra utrymme, tex en sluss, och är inte en del av den primära sensorn eller dess kontrollsekvens. Detta larm är på när monitorn är i negativt eller positivt läge. Denna larmfunktion aktiveras först när 2 SENSOR funktionen är satt till ON Larm ALARM ALARM RESET funktionen avgör hur LATCHED UN- Reset RESET monitorn gör efter det att trycket återgått eller LATCHED till säker nivå (tryck eller flöde). UNLACHED UNLATCHED återställer automatiskt larmet då säkert tryck uppnåtts. LATCHED då måste personalen själv trycka på RESET tangenten efter att trycket blivit säkert. ALARM RESET påverkar ljud, ljus och relä-larmen, dvs alla är latched eller unlatched. Ljud larm AUDIBLE AUDIBLE ALM funktionen väljer om ljud ON eller ON ALM larmet skall vara på eller avtängt. På, då OFF måste personalen tysta ljudet med ett tryck på MUTE tangenten. Väljs AV stängs ljudlarmet av helt (gäller ej för emergency). Larm ALARM ALARM DELAY är tiden larmet fördröjs fördröjning DELAY då ett larm upptäcks. Denna fördröjning sekunder sekunder påverkar ljud, ljus och larm relän. Fördröjningen förhindrar fellarm då personalen öppnar och stänger dörrar odyl. Del 2 - Teknisk information 13

14 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Tyst tid MUTE MUTE TIMEOUT anger tiden ljudlarmet är TIMEOUT tyst, efter att MUTE tangenten har tryckts in. minuter minuter Denna fördröjning tystar tillfälligt ljudlarmet. OBS! Om Pressuran fortfarande larmar när MUTE TIMEOUT upphör, startar ljudlarmet. När Pressuran återgår till säkert tryck, avbryts MUTE TIMEOUT. Om rummet åter får ett larmstatus, måste ett nytt tryck på MUTEtangenten göras, för att åter tysta ljudlarmet. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. LARM FÖRUTSÄTTNINGAR Det är ett antal förutsättningar inbyggda i mjukvaran, för att förhindra användaren att programmera konflikter i larmfunktionerna: 1- ROOM MODE. De positiva trycklarmen är endast aktiva då positivt tryck är valt, och negativa larm då negativt tryck är valt. Vid NO ISOLATION är alla larm avstängda. 2- Pressuran tillåter inte att trycklarmen programmeras inom 0,07 Pa av börvärdet. Exempel: Börvärdet är Pa. Då kan inte HIGH ALARM värdet vara lägre än Pa. 3- Minimum flödes larmen (Minimum Flow) måste programmeras minst 0,20 m/s lägre än flödesbörvärdet. 4- Den andra sensorns larm kan programmeras för positiva eller negativa tryck. Både de höga och låga larmen måste programmeras lika, positvt eller negativt. Den andra sensorns larm följer inte punkt Larmen slutar när trycket passerat larmgränsen. Trycket skall passera gränsen något innan larmet stängs av. 6- ALARM RESET bestämmer vad regulatorn gör med larmet när trycket återgår till säkert område. Tryck och flödeslarmen beter sig lika; de är antingen LATCHED eller UNLATCHED. Om UNLATCHED är valt återställs larmet automatiskt, när trycket passerat larmvärdet något. Om LATCHED är valt, måste trycket passera larmvärdet något, och RESET tangenten måste tryckas in. 7- Det går att programmera en larmfördröjning, ALARM DELAY. Värdet bestämmer hur lång fördröjningen skall vara från det att larmstatus uppstått tills larmet aktiveras. Fördröjning påverkar alla larm, tryck och flöde. 8- MUTE TIMEOUT stänger tillfälligt av ljudlarmet för alla tryck och flödeslarm. forts. 14 Del 2 - Teknisk information

15 9- Fönstret kan endast visa ett larmmeddelande. Därför har regulatorn ett prioriteringssystem där de högst prioriterade meddelandena visas. Om fler larm uppstår, visas det med högsta prioriteringsvärdet först, och de lägre först då det högre åtgärdats (tagits bort). Prioriteringen är följande: Pressure sensor - low alarm Pressure sensor - high alarm Flow station - minimum exhaust flow Flow station - minimum supply flow Second pressure sensor - low alarm Second pressure sensor - high alarm Data error Trycksensor - lågt larm Trycksensor - högt larm Kanalgivare - för lite frånluftsflöde Kanalgivare - för lite tilluftsflöde Trycksensor nr 2 - lågt larm Trycksensor nr 2 - högt larm Data fel 10- De låga och höga larmvärdena är tryckvärden. Nedan visas hur värdena måste programmeras för att fungera rätt. -50 Pa +50 Pa (max negativt) 0 (max positivt) Högt Negativt Lågt Noll Lågt Positivt Högt Negativt Börvärde Negativt Positivt Börvärde Positivt Larm Larm Larm Larm Värdena för respektive larm är ointressant (bortsett från det lilla dödområdet) i tabellen ovan. Det viktiga är att förstå tex, att det låga negativa larmet är mellan noll, och det negativa börvärdet. Tycker Ni att det är knepigt? Försök då att se nivåerna utifrån börvärdena. Tex. det Negativa Börvärdet har ett larm över sig (Högt Negativt Larm) och ett under sig (Lågt Negativt Larm). Likadant är det för det Positiva Börvärdet, ett över och ett under börvärdet. KONFIGURERINGS MENY - CONFIGURE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Rums ROOM ROOM MODE väljer riktningen på rums- KEY SWITCH, NEGATIVE Läge MODE trycket. Denna funktion aktiverar alla valda NEGATIVE, tryckriktningsrelaterade larm. Väljs key POITIVE, switch kan en extern nyckelomkopplare NO ISOLATION användas för att välja tryckrikning. Fönster DISPLAY DISPLAY AVG anger under hur lång tid 0.75, 1, 2, 3, 5, 20 sek. dämpning AVG regulatorn skall mäta, ta medeltalet för att 10, 20 eller 40 sedan presentera värdet i fönstret. Värdet sekunder kan vara mellan 0,75 och 40 sekunder. Ju högre värde, desto stabilare tal i fönstret. Enheter UNITS I UNITS menyn anges enheten regulatorn FT/MIN, m/s "H 2 O visar alla värden i (förutom kalibrerings "H 2 O, Pa, span). Enheten väljs för alla menyer, mm H 2 O funktioner, larm, flöden, etc. Frånlufts- EXH DCT EXH DCT AREA anger frånluftkanal arean m 2 0 kanal area AREA Kanal arean måste anges för att regulatorn skall kunna räkna ut flödet ut från rummet. Pressuran Denna funktion kräver en kanalgivare i från- räknar inte ut luftskanalen, en sk. TSI "flow station". arean. När kanalarean har angets visar fönstret automatiskt FL-flödet som en del av sekvensen (dock ej om noll angets). Vid metriska enheter anges arean i m 2. Arean räknar Ni ut och anger den sedan här. Del 2 - Teknisk information 15

16 KONFIGURERINGS MENY - CONFIGURE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Rums ROOM ROOM VOLUME anger volymen på m 3 0 volym VOLUME rummet, vilket används för att räkna ut antal luftbyten per timme. Pressuran räknar Anges ett volymvärde läggs funktionen inte ut volymen. till i fönstersekvensen automatiskt (dock Ni räknar ut volymen ej om noll angets). Vid metriska enheter och anger den här. anges volymen i kubik meter m 3. Tillufts- SUP DCT SUP DCT AREA anger tilluftkanal arean m 2 0 kanal area AREA Kanal arean måste anges för att regulatorn skall kunna räkna ut flödet in till rummet. Pressuran Denna funktion kräver en kanalgivare i till- räknar inte ut luftskanalen, en sk. TSI "flow station". arean. När kanalarean har angets visar fönstret automatiskt TL-flödet som en del av sekvensen (dock ej om noll angets). Vid metriska enheter anges arean i m 2. Arean räknar Ni ut och anger den sedan här. 2 sensorer 2 SENSOR Denna funktion kopplar på eller av ON eller OFF AV/PÅ funktionen med 2 sensorer. Funktionen OFF kräver att en andra trycksensor kopplas Premium modellen in för att fungera. När denna funktion endast aktiveras visas även trycket från sensor 2 i fönstersekvensen, och den aktiverar 2 LOW och 2 HIGH ALM larmen. OBS! Den andra sensorns kommunikations adress måste ställas in på 2 för att fungera. Se fig 9 för att ändra adressen. Kanalval ACPH DUCT Detta ACPH DUCT val anger vilken kanal EXHAUST EXHAUST för uträkning luftomsättningen per timme (Air Changes eller av luftom- Per Hour) skall beräknas på. Tilluft eller från- SUPPLY sättningen. luftkanalen. Premium modellen endast Tilluft och/eller frånluftkanal area måste anges före att denna funktion kan väljas. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. 16 Del 2 - Teknisk information

17 KALIBRERINGS MENY - CALIBRATION MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Sensor SENSOR SENSOR ZERO används för att kalibrera NONE Fabriksnoll ZERO Pressurans trycksensor. En nollning av kalibrerad. sensorn skall göras före sensor referens Ingen just- (span). Se kalibrerings avsnittet. ering skall behövas. Sensor SENSOR SENSOR SPAN används för att verifiera NONE Fabriksreferens SPAN eller kalibrera Pressura sensorn mot medel kalibrerad. rumstrycks flödet, uppmätt med en portabel Ingen justlufthastighetsmätare (termoanemometer). ering skall En nollning av sensorn skall göras före behövas. sensor span. Se kalibrerings avsnittet. FL-flödes EXH FLO EXH FLO ZERO används för att kalibrera NONE En nollning nollning ZERO frånluftkanalgivarens trycksensor till nolltryck. måste gör- Ett nolltryck eller nollflöde måste upprättas as innan Se kalibrerings avsnittet. mätning. TL-flödes SUP FLO SUP FLO ZERO används för att kalibrera NONE En nollning nollning ZERO tilluftkanalgivarens trycksensor till nolltryck. måste göras innan Premium modellen Ett nolltryck eller nollflöde måste upprättas mätning. endast Se kalibrerings avsnittet. Sensor 2 2SENSOR 2SENSOR ZERO används för att kalibrera NONE Fabriksnollning ZERO en andra Pressura trycksensor. kalibrerad. En nollning av sensor 2 skall göras före Ingen just- Premium modellen sensor 2 referens (span). Se kalibrerings ering skall endast avsnittet. Om menyn visar SEC SENS OFF, behövas. måste sensor 2 aktiveras först (menyfunktion 2 SENOR). Sensor 2 2SENSOR 2SENSOR SPAN används för att verifiera NONE Fabriksreferens SPAN eller kalibrera Pressura sensor 2 mot medel kalibrerad. rumstrycks flödet, uppmätt med en portabel Ingen justlufthastighetsmätare (termoanemometer). ering skall behövas. Premium modellen En nollning av sensor 2 skall göras före endast sensor 2 span. Se kalibrerings avsnittet. Om menyn visar SEC SENS OFF, måste sensor 2 aktiveras först (menyfunktion 2 SENOR). Höjd över ELEVATION Här anges vilken höjd sjukhuset ligger på, 0-10,000 fot 0 havet över havet. Höjden måste anges pga de över havet olika luftdensiteterna vid olika höjder. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 17

18 REGULATOR MENY - CONTROL MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Hastighet SPEED SPEED påverkar hastigheten på regulatorns 0-10 segment 5 segment utsignal till ställdonet. När denna funktion väljs kommer 10 segment i följd upp i fönstret. Alla 10 segmenten synliga ger maximal hastighet. 1 segment ger långsammaste hastigheten. Känslighet SENSITIVITY Denna känslighetsinställning justerar känslig segment 5 segment heten på regleringen. När denna funktion väljs kommer 10 segment i följd upp i fönstret. Med färre synliga segment, krävs det större givarvariationer under längre tid, innan regulatorn justerar för ändringen. Och tvärtom, med många synliga segment blir regulatorn känslig, reagerar snabbare och på mindre variationer. Om noll (inga) segment väljs, går regulatorn aldrig in i sk. PID reglering. Då får regulatorn en annan (extremt långsam) reglerfunktion. VARNING! Om känsligheten ställs in på max (alla 10 segment valda), kommer regulatorn bli väldigt känslig och förmodligen bli instabil. Det är rekommenderat 9 segment eller färre. Utgångs CONTROL CONTROL SIG väljer styrsignalens gång- DIRECT eller REVERSE riktning SIG riktning. Tex om regulatorn stänger spjället REVERSE istället för att öppna det, denna funktion vänder styrsignalen till att öppna spjället. Kc värde Kc VALUE VARNING! Dessa tre inställningar ger Kc = Kc = 100 Ti värde Ti VALUE möjlighet att manuellt ändra regulatorns PID Ti = Ti = 200 Td värde Td VALUE inställningar. ÄNDRA INTE DESSA VÄRDEN Td = Td = 25 OM NI INTE HAR GODA REGLER- KUNSKAPER OCH VET HUR PID Värdenas område är stort. REGULATORER ARBETAR. KONTAKTA Dålig reglering blir följden om Comfort Control AB (se support) FÖRE NI värdena är dubbelt eller mindre ÄNDRAR NÅGRA VÄRDEN. Felaktiga änd- än hälften av fabriksvärdet. ringar av dessa värden kommer resultera i dålig reglering eller ingen reglering alls. FÖRSLAG: Före justering av dessa tre värden, prova i första hand att ändra SPEED och SENSITIVITY för att få bort problemet. Kc- värdet är förstärkningen (P). Om regulatorn pendlar, självsvänger eller är för långsam kan Kc värdet justeras. Minskning av värdet gör regulatorn trögare och stabilare. Ti- värdet är integreringstiden (I). Om regulatorn inte reglerar bra kan Ti-tiden behöva justeras. Ökas I-tiden blir regleringen långsammare och stabilare. Td- värdet ändrar derivatan (D). Om regulatorn inte reglerar bra kan Td-värdet behöva justeras. Td värdet har minst påverkan på PID regleringen, och skall stå på fabriksinställningen (ändras endast i extrema fall). Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. 18 Del 2 - Teknisk information

19 GRÄNSSNITTS MENY - INTERFACE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Protokoll NET NET PROTOCOL anger det kommunikations MODBUS MODBUS PROTOCOL protokoll som skall användas mot bygg- eller nadens övervakningssystem. CIMETRICS Nätverks NET NET ADDRESS används för att ge varje adress ADDRESS Pressura en egen unik adress i ett nätverk. Adressvärden anges från När RS- 485 kommunikation används måste en adress matas in i enheten. Det finns ingen prioritering mellan RS-485 och tangentsatsen. Den senaste inmatningen antingen via RS-485 eller tangentsatsen gäller. RS-485 kommunikationen ger tillgång till alla menyer förutom kalibreringsmenyn. Via ett RS-485 nätverk kan ändringar göras när som helst. RS-485 prioriteras inte över en ev TSI nyckelbrytare. TSI nyckelbrytare En nyckelbrytare monterad på väggen, för att ändra rumsläge (Room mode) mellan Negativt, Positivt eller Öppet (No isolation) (vid treläges brytare). Utgångs OUTPUT OUTPUT RANGE väljer upplösning på den LOW eller HIGH område RANGE analoga tryckutgången. Det finns två val: HIGH LOW -2,5 till +2,5 Pa HIGH -25 till +25 Pa 0 volt / 4 ma motsvarar maximal negativ tryckdifferens. 5 volt / 12 ma motsvarar ett 0 tryck. 10 volt / 20 ma motsvarar maximal positiv tryckdifferens. Om det verkliga trycket överstiger området, stannar värdet på den maximala eller minimala nivån. Pressuran uppdaterar utgången med 0,1 sek. mellanrum. Signalen är linjär 0-10 volt DC eller 4-20 ma DC, proportionellt mot uppmätt rumstryck. Signal OUTPUT OUTPUT SIG väljer typ av analog utsignal VDC eller 0-10 VDC utgång SIG Det kan vara 0-10 VDC eller 4-20 ma ma Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 19

20 Kalibrering Detta avsnitt förklarar hur kalibrering av TSI rumtrycksensor görs, hur rätt atmosfärstryck ställs in, och hur man justerar in en trycksensor till TSI kanalflödesgivare (sk flowstation). OBS! Pressuran är fabriks kalibrerad och behöver normalt inte kalibreras. Dock kan felaktiga avläsningar uppstå om sensorn inte är riktigt installerad. Kolla först intstallationen. Sedan, kolla DIAGNOSTICS menyn, SENSOR STAT valet. Om Normal visas kan kalibrering utföras. Om den ger felkod, åtgärda felet först, och kolla igen om justering fortfarande behövs. Kalibrering kan behövas för att eliminera fel pga luftströmmar, ventilationssystem, eller för kompensation/anpassning av utrustning av annat fabrikat än TSI. TSI rekommenderar alltid att referens instrumentet har samma placering. En termoanemometer behövs för att utföra mätningen. Normalt görs mätningen i springan under dörren, eller att dörren öppnas en springa för att mätningen skall kunna justeras till instrumentets område. Kalibrering av sensorn (första/primära eller sensor två) Välj CALIBRATION menyn. Alla menyfunktioner beskrivna nu, finns i den menyn. Höjd över havet (Elevation) ELEVATION kompenserar sensorn mot sjukhusets höjd över havet. Välj ELEVATION i menyn. Stega till den närmaste höjden över havet vid sjukhuset. Tryck på SELECT-tangenten för att spara värdet och gå ur tillbaka till kalibrerings menyn. Se Elevation i Menydelen. Sensor zero Öppna trycksensorns lucka och tejpa över hela sensor öppningen (se fig. 7). Var säker på att sensorns öppning är ordentligt övertejpad. Välj SENSOR ZERO valet (2 SENSOR ZERO val om två sensorer finns). Tryck på SELECT-tangenten. Sensorns nollprocedur tar ca 120 sekunder och är helt automatisk. Välj SELECT igen för att spara värdena. Ta bort tejpen och stäng sensorluckan. SENSOR Figur 7- Trycksensor med öppen lucka SKJUT- LUCKA TRYCK- SENSOR Sensor span Obs! Börja alltid med att Nolla sensorn, före justering av sensor span. En röktest och ett referensinstrument behövs för denna kalibrering. En flödesmätare ger endast en hastighet, så rök behövs för att bestämma tryckriktning. VARNING! Span kan endast justeras i samma riktning. Justering av span kan inte passera nolltryck. Ex. Om monitorn visar och det riktiga trycket är , gör inga justeringar. Justera balansen manuellt i stället, stäng eller öppna spjäll, öppna dörren lite, för att få både monitor och tryck att visa samma riktning (pos/neg). Detta problem kan bara uppstå vid väldigt låga tryck, så små ändringar skall lösa ev problem. Utför ett röktest för bestämning av tryckriktning. Välj SENSOR SPAN valet (2SENSOR SPAN om två sensorer finns). Placera ut termoanemometermätaren i dörr öppningen för lufthastighetsmätning. Stega med piltangenterna tills tryckriktning (+/-) och sensor span är lika som termoanemometern och röktestet visar. Tryck på SELECT för att spara värdena. Gå ur menyn, kalibreringen är klar. 20 Del 2 - Teknisk information

21 Nollställning av trycksensor för kanalflödesgivare (sk flowstation, tillbehör) Koppla ur tryckslangarna mellan kanalgivare och trycksensor. Gå in i kalibreringsmenyn. Kod behövs (se kodavsnittet längst bak i manualen). Välj EXH FLO ZERO för att nolla frånluftsgivaren. eller/och Välj SUP FLO ZERO för att nolla tilluftsgivaren (premium modellen endast). Tryck på SELECT-tangenten. Nollningen tar ca 10 sekunder, och är automatisk. Tryck på SELECT-tangenten igen för att spara värdena. Återanslut tryckslangarna mellan tryckgivaren och trycksensorn. Underhåll och Service (drift och skötsel) Pressura 8630 behöver minimalt underhåll. Periodvis inspektion av systemets delar och sensor rengöring är allt som behövs för att vara säker på en riktig funktion. System komponent inspektion Det rekommenderas att sensorerna inspekteras för ackumulering av smuts. Hur täta inspektionerna skall vara beror på luftkvaliteten (hur ren luften är) som passerar sensorn. Mao. desto smutsigare luft desto tätare inspektioner och rengörningar. Titta på sensorn genom att öppna sensorluckan (fig. 8). Luftflödes passaget skall vara rent från particklar. Den lilla keramiska sensorn som sticker upp i passaget, skall vara vit och ren från smuts. SENSOR SKJUTLUCKA Figur 8- Trycksensor med öppen lucka TRYCKSENSOR Undersök även systemets övriga komponenter, (leta efter ev. slitage eller andra fysiska skador) för en säker funktion. Sensor rengöring Uppsamlad smuts och damm på sensorn tas bort med en mycket mjuk målarpensel av artistmålartyp. Om nödvändigt lite vatten, alkohol eller aceton är tillåtet att användas för att lösa upp smutset. Var mycket försiktig när sensorn rengörs. Den keramiska sensorn kan spricka, om för hårt tryck/kraft används, om skrapning på sensorn görs för att lossa smuts, eller om grova rengöringsverktyg körs igenom luftpassaget. VARNING! Om vätska används vid rengöringen, stäng av matningsspänningen till Pressurasystemet. Använd INTE tryckluft för rengöring av sensorn. Försök INTE att skrapa bort smuts på sensorn. Sensorn är noggrann; men att skrapa den kan mekaniskt skada och t.o.m. bryta av sensorn. Mekaniska skador på sensorn pga felaktig rengöring, bryter sensorns garanti. Utbytbara delar Alla delar i systemet är utbytbara på plats. Kontakta Comfort Control AB (se support delen). Artickel nr: Beskrivning: Artickel nr: Beskrivning: Modell SC TSI regulator Elektriskt ställdon Modell PC TSI regulator Pneumatiskt ställdon Trycksensor xxx Transformator (kan variera). Del 2 - Teknisk information 21

22 Felsökning Pressura regulatorn är gjord för att vara problemfri. Dock kan installationsproblem och störningar från andra ventilationssystem ge systemproblem. Pressura systemet är enkelt att felsöka i om en genomtänkt felsökning utförs. Felsökningen är uppdelad i hårdvaru- och mjukvaruproblem. Hårdvaru problem berör fysiska installationsdelar. Det inkluderar även elektrisk inkoppling, felaktigt installerade delar och tillförda systemdelar. Mjukvarufel berör konfigureringsproblem och störningar från andra ventilationssystem. Hårdvarutestet beskrivet i denna del testar att alla TSI-delar fungerar korrekt. Testet använder sig av diagnostik menyn. Om Ni är ovan med meny programmeringsproceduren, se programmeringsprocedurdelen. Vid felsökning är majoriteten av felen snabbt åtgärdade om hårdvarutestet utförs i rätt följd. Mjukvaru- och hårdvaruproblem visas i ett felsökningsschema. Välj ett problem som är närmast Ert problem och se över felkällorna och de tänkbara lösningarna. Systemets uppförande påverkas av tilluften, frånluften och det fysiska utförandet av rummet. Att härleda om problemet är i TSI systemet eller i tex sjukhustes ventilationssystem kan vara svårt. Vi rekommenderar att installationen och att alla hårdvaru bitar i systemet är igenomgångna så deras funktion är säkertälld, innan felsökning i mjukvaran och inställningarna påbörjas. Hårdvarutest Tre tester behöver utföras för att konstatera att alla mekaniska hårdvaruinstallationer är rätt utförda. De tre testerna är: - Konstatera att den elektriska inkopplingen är rätt. - Konstatera att det fysiska montaget är rätt. - Verifiera att det mekaniska komponenterna fungerar korrekt. Konstatera att den elektriska inkopplingen är rätt. Den vanligast förekommande problemet med installerad utrustning är felaktig elektrisk inkoppling. Detta problem förekommer oftast vid igångkörning av anläggningen, eller i samband med modifikationer av systemet. Inkopplingen skall kollas mycket noga, så att alla kablar sitter på rätt plint enl inkopplingsscemat. Kablarna är färgmärkta för att underlätta inkopplingen. Ett inkopplingsschema finns i Appendix B i denna manual. Inkoppling av komponenter som inte är från TSI, skall kollas noga i respektives instruktioner. Om komponenter som inte är från TSI är med i systemet, överväg att koppla ur dem tillfälligt i test syfte. Vanligaste inkopplingsfelet är att TSI systemets olika komponenter får matningsspänning på ett felaktigt sätt. Det blir signaljordfel edyl. Följ inkopplingsschemats anvisningar noga. Konstatera att det fysiska montaget är rätt. Alla komponenter måste vara monterade rätt. Kolla igenom montageanvisningen och verifiera att alla komponenter är monterade på rätt sätt och på rätt plats. Detta är lätt gjort när den elektriska inkopplingen är kollad. Verifiera att de mekaniska komponenterna fungerar korrekt. För att verifiera att alla TSI-komponenter fungerar korrekt, skall en viss enkel precedur följas. Det snabbaste sättet att kolla all utrustning är att först kolla monitorpanelen, och sedan gå in i diagnostik menyn för att testa alla komponenter. OBS! Dessa tester kräver matningsspänning till systemet, så om systemet inte får matning, gå till mekaniska delen av felsökningsschemat för att hitta matningsfelet. TEST Regulatorpanel Tryck på TEST-tangenten för att verifiera att regulatorpanelen fungerar korrekt. Vid slutet av testen, visar fönstret SELF TEST - PASSED om regulatorpanelens elektronik är ok. Om fönstret visar DATA ERROR kan elektroniken vara skadad. Undersök alla mjukvaruinställningar och programmeringar för att hitta ev. orsak till felet. Om SELF TEST - PASSED visades, fortsätt att testa varje individuell systemkomponent. Gå in i diagnostik menyn - DIAGNOSTICS MENU och kolla följande funktioner: Styrsignal ut - Control output Analog utgång - Analog output Sensor signal in - Sensor input Nyckelbrytare in - Key input Sensor ststus - Sensor status Dessa diagnostik funktioner förklaras närmare i nästa del, så deras funktioner beskrivs inte här. Om Pressuran klarar varje del av dessa test, är de hårdvarudelarna felfria i systemet. 22 Del 2 - Teknisk information

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA

Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA Bulletin M 0103 SV Rev. 5 CUBE MC MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE AUTOMATER FÖR PRIVAT BRUK MANUAL FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL SVENSKA 2 SVENSKA... sida 3 A INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VAD ÄR MC CUBE... 4 2 EN

Läs mer

AP55 Autopilot System V2

AP55 Autopilot System V2 AP55 Autopilot System V2 Användarmanual och Installationsanvisningar www.flotecmarin.se 1 Innehållsförteckning INTRODUKTION...6 ÖVERSIKT...6 FUNKTIONALITET OCH HANDHAVANDE...9 Igångsättning av AP55...9

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning

ED 100 ED 250 LowEnergy 1.8. Installationsanvisning DORMA ED 00LE ED 00 ED 250 LowEnergy.8 Installationsanvisning Innehållsförteckning Sida. Säkerhetsinformation 3 2. Installationsförutsättningar 4 3. Tekniska specifikationer 4-5 4. Uppbyggnad 6 5. Tillbehör

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Manual för Swema 3000

Manual för Swema 3000 Manual för Swema 3000 Version 1508 5.31 Tel: 08 94 00 90 Fax: 08 93 44 93 swema@swema.se www.swema.se 1 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Montering av hållare... 4 3. Läs detta innan du börjar... 5 4. MENY

Läs mer

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler

RTTE Uttalande om uppfyllande av regler 2 Viktigt Denna manual är medsänd under följande villkor och krav: Manualen innehåller information som tillhör Rokonet Electronics Ltd. Informationen är endast avsedd att underlätta för behöriga användare

Läs mer

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0

HomeSecure BASIC - Bruksanvisning HS-BASIC-01 V1.0 1 Innehållsförteckning: 1 Introduktion:... 5 1.1 Funktioner... 5 2 Kom igång... 6 2.1 Huvudenheten... 6 2.2 Sätt i SIM Kort... 9 Om SIM Kort och huvudenheten... 9 2.3 Starta huvudenheten... 9 2.4 Kodning

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S

Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S Bruksanvisning MEDIAMASTER 9800 S SE Nokia intygar härmed att denna digitala mottagare, Mediamaster 9800 S, uppfyller kraven enligt direktiv 1999/5/EC. Denna mottagare kan anslutas till ett analogt telefonnät

Läs mer

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem

1. Cetetherm IQHeat Basic, med avläsning och justering via Operatörspanel. Tillval med SMS larm via GSM-modem 2005-07-07 2005-07-07 Cetetherm IQHeat Användarmanual Användarmanual Cetetherm IQHeat Basic, Building och BMS Denna manual innehåller beskrivningar för handhavande, funktioner, felsökning och inställningar

Läs mer

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP

SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP DS011.0404 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande SAP-K/CRV93EHN, EHFP SAP-K/CRV123EHN, EHFP Kyl/avfukt./värme modell Beskrivning Denna luftkonditionering är av invertertyp som

Läs mer

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump

AnvändArmAnuAl AlthermA luft-vattenvärmepump Användarmanual Altherma Luft-Vattenvärmepump Användarmanual Denna användarmanual är framtagen för att hjälpa er som användare att förstå anläggningen och justera de parametrar som påverkar driften av er

Läs mer

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar

Professionell Trådlös Väderstation WS2355. Svensk Manual. Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Professionell Trådlös Väderstation WS2355 Svensk Manual Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Läs mer

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1

Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Centralapparat för miljöövervakning Installationsanvisning HM 2007-12-15 version 1.1 Generell information EnviroAlert EA200 och EA400 är små centralapparater för miljöövervakning. Enheten ställer ut larm

Läs mer

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A.

2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. 2010 Sakura Finetek USA, Inc. All Rights Reserved Printed in U.S.A. Manufactured for: Sakura Finetek USA, Inc., Torrance, CA 90501 U.S.A. Sakura Finetek Japan Co., Ltd., Tokyo, 135-0007, Japan Sakura Finetek

Läs mer

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Användarmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Användarmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 är ett system för byggnadsautomation, dvs. styrning, reglering, larmhantering och övervakning av tekniska installationer i byggnader.

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10.

1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 1. ALLMÄNT 2. GENERELLA FUNKTIONER 3. SPRUTA 4. GÖDNINGSSPRIDARE 5. SÅMASKIN 6. BALPRESS 7. FLYTGÖDSELTANKVAGN 8. ANNAT REDSKAP 9. DGPS FUNKTIONER 10. 11. ÖVERSIKT 12. MONTERINGSANVISNING Innehållsförteckning

Läs mer

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1

Konfigureringsmanual M A N U A L. BAS2 Styr, version 7.1 I Konfigureringsmanual M A N U A L BAS2 Styr, version 7.1 II Förord BAS2 styr är ett program som du använder för att styra och övervaka driften vid en anläggning. Programmet är kraftfullt och har mycket

Läs mer

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009

CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN. Inverterstyrd värmepump i splitutförande DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL. Kyl/avfukt./värme modell DS165:1009 AIR CONDITIONER DS165:1009 - DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL Inverterstyrd värmepump i splitutförande CLOVER 9 / 12 SAP-K/CRV96/126EHN Kyl/avfukt./värme modell s. 1. Beskrivning 1 2. Namn på delar 2 3. Panel inomhusdel

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK

Wespot. SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK Wespot SecNurse EN NY GENERATION HJÄLPMEDEL FÖR VÅRDEN ANVÄNDARHANDBOK SV Denna handbok utges av Optex utan garanti. Optex kan när som helst förbättra och ändra denna handbok på grund av typografiska fel,

Läs mer