TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC"

Transkript

1 TSI PRESSURA RumTrycks Regulator Modell 8630-SC, PC Användar-, Drift-, Skötsel och Service Manual Rev 1 - Dec-97

2 Innehållsförteckning Del 1 - Användargrunder Manualen Instrumentet Användarinformation Regulatorpanalen Användartangenter - Grå med Svart text Programmeringstangenter - Grå med Blå text Larm Support Del 2 - Teknisk information Programmering Programmeringstangenter - Grå med Blå text Programmeringsprocedur Programmeringsexempel Menyer och dess innehåll Börvärdes menyn (setpoints) Larm menyn (alarm) Larm förutsättningar Konfigurerings menyn (configure) Kalibrerings menyn (calibration) Regulator menyn (control) Gränssnitts menyn (interface) Kalibrering Kalibrering av sensorn Nollställning av trycksensor för kanalgivare Underhåll och service (drift & skötsel) System komponent inspektion Sensor rengöring Utbutbara delar Felsökning Hårdvarutest Mjukvarufelsökning Diagnostik menyn (diagnostics) Felsökningstabell Appendix A Specifikationer Monitorpanelen Trycksensorn Ställdon Appendix B Inkopplingsscheman Appendix C Menykoder Innehållsförteckning

3 Del 1 - Användargrunder Manualen Att läsa denna manual skall inte vara svårt och tidskrävande. Del 1 berättar om Pressura som produkt och ger information om handhavande för användaren, labb personal, mfl. Del 1 ger användargrunderna. Teknisk information finns i del 2 i denna manual och ger funktioner, kalibrering, konfigurering, underhåll, skötsel och felsökning. Del 2 riktar sig mot drift personal, service tekniker eller annan tekniskt kunnig person som skall handha och sköta utrustningen mer ingående. Manualen är inriktad mot sjukhusrum, men informationen passar in på alla rum med tryckövervakning. Instrumentet Pressura mäter, reglerar och rapporterar "rumstrycket". Den kontrollerar luft innehållande tex farliga gaser, luftburen smitta, för att skydda både patienter och sjukhuspersonal. Det kan vara operationssalar, patientrum och laborationssalar, alla utrymmen där man vill se över eller undertrycket gent emot intilliggande utrymmen som hall, korridor odyl. När en tryckdifferens skapas mellan två utrymmen, tvingas luften från utrymmet med det högre trycket, till det med det lägre trycket. Den ena delen med riktig rumsövervakning, är att bestämma flödesriktningen på luften mellan utrymmena. Den andra delen är att bestämma hur fort luften passerar mellan rummen. Pressuran presenterar båda dessa parametrar, den visar riktning (positiv/negativ) och hastigheten. Negativt rumstryck är när luften går från hall / korridor in till patientrummet. Om luften går från patientrummet ut i hallen / korridoren är det positivt tryck i rummet, se fig 1. RUM HALL HALL RUM Figur 1- Negativt och Positivt rumstryck NEGATIVT POSITIVT Pressura informerar personalen när trycket i rummet är rätt, och ger larm när förhållandet är felaktigt. När trycket är inom ett säkert område, ges ett grönt ljus. Om det är utanför tillåtet område ges ett rött larmljus och ett larmljud. Pressura består av två delar. En sensor och en monitordel. Sensorn monteras över dörren till det isolerade rummet. Monitorn monteras vid dörren eller vid en kontroll och övervakningspanel för sjuksyster. Pressura mäter och presenterar trycket i rummet kontinuerligt. Del 1 - Användargrunder 3

4 Figur 2- Regulatorn och panelen Användarinformation TSI Pressura mäter över och undertryck, visar och varnar med ljus/ljud och utgång, om trycket är annat än önskat. Pressuran har två sätt att visa sin information. 1- Ett Rött och ett Grönt ljus vilket indikerar rummets tryck status. 2- En dold tangentsats (se fig 2) med teckenfönster, vilket ger detaljerad rumsstatus, självtest möjligheter och programmeringsmöjlighetet Not. Regulatorn ger kontinuerligt information om rumstrycket via det röda och gröna ljuset. Luckan över panelen är normalt stängd, om inte ytterligare information om rumstrycket behövs, eller värden och inställningar skall programmeras. Regulatorpanelen Panelen visar teckenfönstret, tangentsatsen, och indikatorljusen. Se fig 3. RÖTT INDIKATOR- LJUS GRÖNT INDIKATOR- LJUS TECKEN- FÖNSTER TANGENT- SATS Figur 3- Pressura regulatorpanel - öppen Grön/Rött ljus Ett Rött och ett Grönt ljus indikerar rummets tryck status. Grönt när trycket är riktigt och rummet är säkert, rött larmljus om rummet inte är säkert. Panelen/Luckan Panelen täcks av en lucka som skjuts åt höger för att komma åt tangenterna. Se fig 2. 4 Del 1 - Användargrunder

5 Teckenfönstret Ett tvåradigt alphanumeriskt fönster vilket visar det aktuella rumstrycket (positive, negative eller no isolation). I normalläge (grönt ljus) visas växlande, rumstryck och andra programmerade variabler; flöde, luftbyten per timme, etc. Ett exempel på larm, från normalt läge PRESSURE PRESSURE NORMAL ändras till ALARM=LOW* * kan vara: LOW, HIGH eller FLOW Paneltangenter Pressura har sex tangenter. Det grå tangenterna med svart text är användartangenter, och fungerar i normalläge. Även den röda emergency tangenten är aktiv. De grå tangenterna med blå text är för programmering av enheten. Nedan följer beskrivning av de olika tangenterna. Användartangenter - Grå med Svart text Fyra tangenter med svart text ger användaren information utan att ändra arbetssätt eller funktion på Pressuran. TEST-tangenten Test-tangenten startar en självtest. I fönstret visas en sekvens med produktmodellnummer, mjukvaruversion och larmvärden. Sedan testas fönstret, ljusindikatorerna, ljudlarm och intern elektronik för att säkerställa alla funktioner. Om ett problem skulle uppstå visas "DATA ERROR" i fönstret. RESET tangenten Reset-tangenten har följande funktioner. 1- Stänger av larmljuset, larmkontakter och ljudlarmet, (när inte automatisk återställning är valt), samt återställer emergency funktionen (se emergency tangenten). 2- Tar bort visade felmeddelanden. MUTE tangenten Med MUTE-tangenten tystas ljudlarmet temporärt. Tiden den tystnar är programmerbart (se MUTE TIMEOUT). När tiden passeras startar ljudlarmet igen om larmsituationen kvarstår. (Not. det går att permanent programmera bort ljudlarmet, se AUDIBLE ALM) AUX tangenten AUX-tangenten används endast i speciella fall och används inte på en standard Pressura. Om den används, är det bifogat ett speciellt avsnitt om AUX-tangentens funktioner. Programmeringstangenter- Grå med Blå text Det är fyra tangenter med blå text för menyfunktionerna. Dessa möjliggör anpassning av Pressuran för en viss applikation. VARNING! Dessa tangenter möjliggör ändring på Pressurans funktioner, så läs igenom och förstå manualen, innan ändringar görs. MENU TEST SELECT MUTE RESET MENU tangenten ger tillträde till menyerna i normalt arbetsläge. Ett tangenttryck och Ni lämnar det vanliga arbetsläget, och kommer in i menyerna och programmeringsläge. SELECT tangenten har tre funktioner. 1- den används för att välja önska meny. Rulla genom menyerna med piltangenterna (upp & ned) och ställ den blinkande markören på önskad meny. Tryck på SELECT för att välja menyn. 2- väl inne i en meny, används SELECT för att välja en undermeny eller ett värde edyl. 3- när Ni är färdig med inställningarna, tryck på SELECT. Då sparas inställningarna och ni kommer tillbaks till normalt arbetsläge. Tre pip hörs och texten "SAVING DATA" visas i fönstret. Piltangenterna används för att stega igenom menyerna. Väl inne i menyerna, beroende på menytyp, kan valet vara ett tal, enhet, ON/OFF eller en analog skala. EMERGENCY tangenten - Röd med svart text. Funktionen sätter rummet i maximalt önskat tryckläge (forcering). Fönstret blinkar EMERGENCY, ljud och rött ljus aktiveras. Tryck på emergency eller Reset för att återgå till normalläge. Del 1 - Användargrunder 5

6 LARM Pressura har visuellt rött larmljus och ljudlarm för att informera användaren om ändrade förhållanden. Larmnivåerna (set points) väljs av sjukhuspersonalen. Larm ges då rumstrycket är för lågt eller för högt, om tilluft eller frånluft är otillräcklig. När isolationsrummet fungerar säkert, ges inga larm. Ljus larm Det röda larmljuset indikerar alla larmlägen, tex Low-, High- och Emergency läge. Ljud larm Ljud larm är på i alla Low- och High- larm lägen. Med MUTE-tangenten tystas ljudlarmet temporärt. Emergency larmet kan inte tystas med MUTE. Tiden den tystnar är programmerbart (se MUTE TIMEOUT för att programmera in tiden). När tiden passeras startar ljudlarmet igen om larmsituationen kvarstår. Det går att permanent programmera bort ljudlarmet, (se AUDIBLE ALM). Det röda larmljuset lyser fortfarande vid larm. Ljud och ljus- larmen kan programmeras till antingen automatisk återställning när trycket återgår till säkert läge, eller stanna i larmläge tills ett tryck på RESET-tangenten utförs, sk kvittering (se ALARM RESET). SUPPORT Denna manual borde svara på de flesta frågor och lösa de flesta problem som kan uppstå. Om Ni behöver hjälp eller ytterligare förklaringar, kontakta Comfort Control AB. Comfort Control AB har högkvalitativa produkter men även utmärkt support och service. Var god och ha följande information tillgänglig då Ni tar kontakt med Comfort Control AB: - Modell nummer på enheten* Mjukvarans revisionsnummer* - Kunskap / kännedom om installationen * De två första uppgifterna visas i teckenfönstret vid ett tryck på TEST-tangenten. Pga de olika modeller av Pressura, är ovan information nödvändig för att kunna ge riktiga och snabbast möjliga svar på Era frågor. Comfort Control AB Nå oss via internet: Box Besök oss på: UPPSALA E-post support avd: E-post service avd: Tel: Fax: TSI Europa division: TSI Inc. USA: Egna anteckningar: 6 Del 1 - Användargrunder

7 Del 2 - Teknisk information Teknisk information Pressura är klar att använda efter en riktig installation. Sensorn är fabrikskalibrerad, klar att levereras och skall inte behöva justeras. Regulatorenheten är programmerad med normal parametrar (default) som enkelt kan ändras för att passa andra applikationer. Denna tekniska del är skriven i fristående delar, för att slippa bläddra fram och tillbaka för att få svar på det Ni söker. Programmerings delen förklarar programmerings-tangenterna. En sekvens i programmering beskrivs. Denna sekvens är samma oberoende av vad Ni väljer att programmera. Menyer och innehåll listas upp och beskrivs. Alla tillgängliga för programmering och justering. Alla menyfunktioner är grupperade efter respektive meny, vilket betyder att alla kalibreringsfunktioner är i en meny, alarmfunktioner i en osv. Menyfunktioner och all tillhörande information inkl. programmeringsnamn, beskrivning av menyn, område på det Ni valt och hur Pressuran är förinställd vid leverans (default). Denna manual täcker två modeller av Pressura. Funktioner specefika för Pressura Premium (8630-PC) är tjockare skrivna i fig 6, och är identifierade som Premium funktion. Kalibrerings förfarande beskrivs, och vilken utrustnings som krävs för att kunna utföra en kalibrering på ett riktigt sätt. Justering av noll och en högre punkt (span) för att uppnå en noggrann kalibrering. Denna del beskriver även hur nollning av en TSI trycksensor, för kanaltrycksgivare, utförs. Underhåll, drift, skötsel och reparation beskriver alla rutiner för att underhålla utrustningen, tillsammans med en lista på utbytbara delar. Felsökning beskrivs i två delar: mekaniskt arbetssätt mekanisk påverkan. Många yttre faktorer påverkar hur Pressuran fungerar, så det är viktigt att först konstatera om enheten har yttre störningar tex externt larm som inte fungerar. Om inte det hjälper och problemen kvarstår, tex verkar mäta felaktigt, värdena är ostabila, blir nästa steg att se över inställningarna. Men se alltid först över de yttre mekaniska förhållandena innan några programmeringsjusteringar görs. PROGRAMMERING Programmering av Pressura är snabbt och lätt utfört om Ni är införstådd med funktionerna för tangenterna, och rätt procedur i programmeringen följs. Först beskrivs tangenterna se fig 4, sedan programmeringsföljden och sist ett exempel. MENU TEST SELECT MUTE RESET Figur 4- Programmeringstangenter OBS! Pressuran arbetar hela tiden under programmering (förutom då kontroll av styrutgången - control output, sker). Då ett nytt värde programmeras in får det effekt direkt när det sparas, och inte först då Ni gått tillbaks till normala driftläget. Programmeringstangenter- Grå med Blå text Det är fyra tangenter med blå text för menyfunktionerna, se fig 4. Dessa möjliggör anpassning av Pressuran för en viss applikation. Dessa tangenter möjliggör ändring på Pressurans funktioner, så läs igenom och förstå manualen, innan ändringar görs. Del 2 - Teknisk information 7

8 MENU tangenten har tre funktioner. 1- MENU tangenten ger tillträde till menyerna i från normalt arbetsläge. Ett tangenttryck och Ni lämnar det vanliga arbetsläget, och kommer in i menyerna och programmeringsläge. 2- Under programmering fungerar MENU som en "escape tangent", (backtangent). - När Ni är i huvudmenyn, förflyttar Ni er tillbaks ut i normalt arbetsläge igen, med ett tryck på MENU tangenten. - När Ni stegar igenom valen i en meny, ett tryck på MENU tangenten och Ni backar till menyerna igen. - När Ni ändrar värdena i ett menyval, ett tryck på MENU tangenten tar er ur menyvalet utan att spara värdet / ändringen. 3- När programmeringen är klar, ett tryck på MENU tangenten tar Er ut i normalt arbetsläge igen. SELECT tangenten har tre funktioner. 1- den används för att välja önska meny. Rulla genom menyerna med piltangenterna (upp & ned) och ställ den blinkande markören på önskad meny. Tryck på SELECT för att välja menyn. 2- väl inne i en meny, används SELECT för att välja en undermeny eller ett värde edyl. 3- när Ni är färdig med inställningarna, tryck på SELECT. Då sparas inställningarna och ni kommer tillbaks till normalt arbetsläge. Tre pip hörs och texten "SAVING DATA" visas i fönstret. Piltangenterna används för att stega igenom menyerna. Väl inne i menyerna, beroende på menytyp, kan valet vara ett tal, enhet, ON/OFF eller en analog skala. Not. När du programmerar ett menyval, håll piltangenten nedtryckt och stegningen sker snabbare kontinuerligt. Programmeringsprocedur Programmeringsproceduren är samma för alla menyer. Sekvensen av tangenttryck som följer är samma oavsett vilken meny ett värde ändras i. 1- Tryck på MENU för att gå in i menyerna. 2- Använd - tangenterna och stega genom menyerna. Den blinkande markören skall stå på första bokstaven på den meny Ni vill välja. 3- Tryck på SELECT för att gå in i den valda menyn. 4- Den valda menyns namn visas nu på rad 1, och dess olika funktioner på rad 2. Använd - tangenterna för att stega genom funktionerna på rad 2. OBS! Om "ENTER CODE" blinkar är menyn skyddad och en kod måste anges. Koderna finns i Appendix C. Den sidan kan vara borttagen av säkerhetskäl. Kontakta då ansvarig drifttekniker. 5- Tryck på SELECT för att gå in i funktion. Den övre raden visar namnet på funktionen, och på rad två visas dess värden. 6- Använd - tangenterna för att ändra värdena. 7- Spara de nya värdena genom att trycka på SELECT tangenten (MENU tangenten går ur funktionen utan att spara ändringarna). 8- Tryck på MENU för att gå ur till huvud menyn. 9- Tryck på MENU igen för att gå ur till normalt arbetsläge. Om fler saker skall ändras, skippa steg 8 och 9 tills allt är klart. Om fler funktioner i samma meny skall ändras, stega till dem efter värdena sparats (steg 7). Om Ni vill komma åt andra menyer, tryck på MENU tangenten, så får ni fram listan på menyerna. Ni är då vid steg 2 i följdårdningen ovan. 8 Del 2 - Teknisk information

9 Programmeringsexempel Följande exempel visar den sekvens beskriven ovan. I exemplet skall det positiva larmets lägre gräns ändras från inches H 2 O till inches H 2 O. STEG: FÖNSTRET VISAR: 1- Regulatorn är i normalt arbetsläge, fönstret visar: PRESSURE "H 2 O 2- Tryck på MENU för att gå in i menyerna. De 2 första menyerna visas: 3- Tryck på SELECT för att gå in i ALARM menyn Not. att den blinkande markören skall stå på A i ALARM. Rad 1 visar den valda menyn: Rad 2 den första valbara funktionen: 4- Tryck pil-ned tangent tills POS LOW ALM visas i fönstrets rad 2: Den valda menyn: Den önskade funktionen: 5- Tryck på SELECT för att gå in i positiva larmets låga gräns. Namnet (POS LOW ALM) står nu på rad 1, och dess aktuella värde på rad 2. Den valda funktionen: Funktionens aktuella värde: 6- Tryck på pil-upp för att ändra värdet till iches H 2 O. MENU SETPONTS ALARM TEST SELECT ALARM NEG LOW ALM RESET ALARM POS LOW ALM TEST SELECT POS LOW ALM "H 2 O MUTE POS LOW ALM "H 2 O 7- Tryck på SELECT för att spara de nya värdet. TEST SELECT Tre korta pip hörs, de talar om att värdena sparas. Direkt efter att värdena sparats, åtegår Pressuran till menyn med namnet på rad 1, och funktionen på rad 2 (åter steg 3). POS LOW ALM SAVING DATA ALARM POS LOW ALM VARNING! Om Ni trycker på MENU tangenten istället för SELECT, kommer inte det nya värdet att sparas, utan Pressuran backar ur funktionen, till steg Tryck på MENU för att återgå till menyerna. MENU ALARM CONFIGURE 9- Tryck på MENU igen för att återgå till normalt arbetsläge. Regulatorn är tillbaks i normalläge: MENU PRESSURE "H 2 O Del 2 - Teknisk information 9

10 Menyer och dess innehåll Pressura är flexibel och kan anpassas efter Era behov. Denna del listar alla tillgängliga menyer. Ändringar görs via tangenterna eller om kommunikation via RS-485 är upprättad, från ett kommunikationsprogram. Om du är obekand med programmeringsproceduren, se avsnittet som beskriver det. Detta avsnitt berör: -Komplett lista över menyerna och dess innehåll -Ger menynamnet eller funktionsnamnet. -Definierar varje menys olika funktioner, vad de gör, hur de gör det osv. -Ger området på värdena som kan programmeras. -Talar om de förprogrammerade värdena från fabrik (default). Alla menyfunktioner är grupperade efter respektive meny, vilket betyder att alla kalibreringsfunktioner är i en meny, alarmfunktioner i en osv. Manualen följer menyerna i den årdning de programmeras i regulatorn. Funktionerna är grupperade i menyer, och sedan i menyfunktionsordning, inte i alfabetisk ordning. Fig. 5 visar en tabell över modell 8630-SC stantrard controller menyer. Fig. 6 visar de extra menyer (i fet stil) tillgängliga på modell 8630-PC Premium controller. Här visas menyerna med understruken text, och dess innehåll under i kollumner nedåt. SETPOINTS ALARM CONFIGURE CALIBRATION CONTROL NEG SETPOINTS NEG LOW ALM ROOM MODE SENSOR ZERO SPEED POS SETPOINTS NEG HIGH ALM DISPLAY AVG SENSOR SPAN SENSITIVITY MIN EXH SET POS LOW ALM UNITS EXH FLO ZERO CONTROL SIG DAMPER SET POS HIGH ALM EXH DCT AREA ELEVATION KC VALUE ACCESS CODE MIN EXH ALM ROOM VOLUME ACCESS CODE TI VALUE ALARM RESET ACCESS CODE TD VALUE AUDIBLE ALM ACCESS CODE ALARM DELEY MUTE TIMEOUT DIAGNOSTICS* ACCESS CODE CONTROL OUT SENSOR INPUT INTERFACE SENSOR STAT NET PROTOCOL ANALOG OUT NET ADDRESS KEY INPUT OUTPUT RANGE EXH FLOW IN OUTPUT SIG LOW ALM REL ACCESS CODE ACCESS CODE * Meny och dess innehåll beskrivs i felsökningsdelen. Figur 5- Menyer och funktioner - Modell 8630-SC Standard Controller SETPOINTS ALARM CONFIGURE CALIBRATION CONTROL NEG SETPOINTS NEG LOW ALM ROOM MODE SENSOR ZERO SPEED POS SETPOINTS NEG HIGH ALM DISPLAY AVG SENSOR SPAN SENSITIVITY MIN EXH SET POS LOW ALM UNITS EXH FLO ZERO CONTROL SIG DAMPER SET POS HIGH ALM EXH DCT AREA SUP FLO ZERO KC VALUE ACCESS CODE MIN EXH ALM ROOM VOLUME 2SENSOR ZERO TI VALUE MIN SUP ALM SUP DCT AREA 2SENSOR SPAN TD VALUE 2 LOW ALM 2 SENSOR ELEVATION ACCESS CODE 2 HIGH ALM ACPH DUCT ACCESS CODE ALARM RESET ACCESS CODE AUDIBLE ALM ALARM DELEY MUTE TIMEOUT DIAGNOSTICS* ACCESS CODE CONTROL OUT SENSOR INPUT INTERFACE SENSOR STAT NET PROTOCOL ANALOG OUT NET ADDRESS KEY INPUT OUTPUT RANGE EXH FLOW IN OUTPUT SIG SUP FLOW IN ACCESS CODE 2SENSOR IN 2SENSOR STAT LOW ALM REL HIGH ALM REL * Meny och dess innehåll beskrivs i felsökningsdelen. ACCESS CODE Figur 6- Menyer och funktioner - Modell 8630-PC Premium Controller 10 Del 2 - Teknisk information

11 BÖRVÄRDES MENY - SETPOINTS MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Negativt NEG NEG SETPONT anger börvärdet för negativt 0 till -50 Pa -0,25 Pa tryck, bör- SETPONT rumstryck. Pressura kommer att reglera in ett värde negativt rumstryck då detta värde väljs. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn. Ett negativt börvärde på noll kommer stänga av det negativa låga larmet, samt göra regulatorn väldigt långsam (ingen PID). Positivt POS POS SETPONT anger börvärdet för positivt 0 till +50 Pa +0,25 Pa tryck, bör- SETPONT rumstryck. Pressura kommer att reglera in ett värde positivt rumstryck då detta värde väljs. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn. Ett positivt börvärde på noll kommer stänga av det positiva låga larmet, samt göra regulatorn väldigt långsam (ingen PID). Minimum MIN EXH MIN EXH SET funktionen anger gränsen för 0,002 m/s x kanal area 0 frånlufts SET det minsta tillåtna frånluftsflödet. Då denna - 15 m/s x kanal area. flöde, funktion väljs kommer automatiskt frånlufts- Kanalarean skall börvärde frånluftsflödet med upp i fönstrets värdes- beräknas i m 2. status växling (ej om ett nollvärde angets). Minimum frånluftsflödes börvärde övergriper tryckregleringens börvärde, så ett säkert rumstryck kan inte säkerställas (trycklarm kommer att larma, om de är aktiverade). En TSI kanalflödesgivare (flowstation) behövs för att mäta frånluften. Ett TSI reglerspjäll och kanalgivare på frånluften behövs för att erhålla denna funktion Späll läge, DAMPER DAMPER SET funktionen träder i kraft då börvärde SET regulatorn är i "no isolation mode" (neutralt (1/2 öppen) tryck). Då anger detta ett förutbestämt värde för spjällets position. Det kan vara stängt, öppet eller valfritt läge där emellan. POS HIGH ALM Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i neutralt rum, eller när no isolation är valt i ROOM MODE menyn Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 11

12 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Negativt NEG LOW NEG LOW ALM funktionen sätter det OFF, OFF Låg ALM negativa tryckets låga gräns. Lågt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir lägre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn. Negativt NEG HIGH NEG HIGH ALM funktionen sätter det OFF, OFF Hög ALM negativa tryckets höga gräns. Högt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir högre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i negativt läge, eller när negative är valt i ROOM MODE menyn Positvt POS LOW POS LOW ALM funktionen sätter det OFF, OFF Låg ALM positiva tryckets låga gräns. Lågt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir lägre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i positivt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn Positvt POS HIGH POS HIGH ALM funktionen sätter det OFF, OFF Hög ALM positiva tryckets höga gräns. Högt larm ges 0 till -50 Pa tryck då rumstrycket blir högre eller går i motsatt gräns riktning mot angiven gräns. Denna funktion aktiveras när TSI nyckelbrytaren är i positivt läge, eller när positive är valt i ROOM MODE menyn Minimum MIN EXH MIN EXH ALM funktionen bestämmer larm- OFF, OFF frånluft ALM nivån på det lägsta tillåtna frånluftskanal- 0 till xxx l/s flödes flödet. Larm ges då flödet understiger talet. (max beror på angiven larm kanal area) Minimum MIN SUP MIN SUP ALM funktionen bestämmer larm- OFF, OFF tilluft ALM nivån på det lägsta tillåtna tilluftskanal- 0 till xxx l/s flödes flödet. Larm ges då flödet understiger talet. (max beror på angiven larm kanal area) Premium modellen endast Sensor 2 2 LOW 2 LOW ALM funktionen sätter den lägre OFF, OFF Låg larm ALM gränsen på sensor nr 2. Ett larm ges när 0 till +50 Pa nivå rumstrycket understiger 2 LOW ALM eller värdet på sensor nr 2. Larmvärdet kan 0 till -50 Pa vara ett negativt eller positivt värde. Premium modellen Den låga och höga larmnivån på sensor 2, endast måste programmeras för samma tryckriktning; positivt eller negativt. Pressura har ett minsta dödområde på 0.20 m/s mellan det låga och det höga larmvärdet på sensor 2. Detta för att förhindra fellarm. forts. 12 Del 2 - Teknisk information

13 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE forts. Sensor 2 övervakar rumstrycket i ett andra utrymme, tex en sluss, och är inte en del av den primära sensorn eller dess kontrollsekvens. Detta larm är på när monitorn är i negativt eller positivt läge. Denna larmfunktion aktiveras först när 2 SENSOR funktionen är satt till ON Sensor 2 2 HIGH 2 HIGH ALM funktionen sätter den högre OFF, OFF Hög larm ALM gränsen på sensor nr 2. Ett larm ges när 0 till +50 Pa nivå rumstrycket överstiger 2 HIGH ALM eller värdet på sensor nr 2. Larmvärdet kan 0 till -50 Pa vara ett negativt eller positivt värde. Premium modellen Den låga och höga larmnivån på sensor 2, endast måste programmeras för samma tryckriktning; positivt eller negativt. Pressura har ett minsta dödområde på 0.20 m/s mellan det låga och det höga larmvärdet på sensor 2. Detta för att förhindra fellarm. Sensor 2 övervakar rumstrycket i ett andra utrymme, tex en sluss, och är inte en del av den primära sensorn eller dess kontrollsekvens. Detta larm är på när monitorn är i negativt eller positivt läge. Denna larmfunktion aktiveras först när 2 SENSOR funktionen är satt till ON Larm ALARM ALARM RESET funktionen avgör hur LATCHED UN- Reset RESET monitorn gör efter det att trycket återgått eller LATCHED till säker nivå (tryck eller flöde). UNLACHED UNLATCHED återställer automatiskt larmet då säkert tryck uppnåtts. LATCHED då måste personalen själv trycka på RESET tangenten efter att trycket blivit säkert. ALARM RESET påverkar ljud, ljus och relä-larmen, dvs alla är latched eller unlatched. Ljud larm AUDIBLE AUDIBLE ALM funktionen väljer om ljud ON eller ON ALM larmet skall vara på eller avtängt. På, då OFF måste personalen tysta ljudet med ett tryck på MUTE tangenten. Väljs AV stängs ljudlarmet av helt (gäller ej för emergency). Larm ALARM ALARM DELAY är tiden larmet fördröjs fördröjning DELAY då ett larm upptäcks. Denna fördröjning sekunder sekunder påverkar ljud, ljus och larm relän. Fördröjningen förhindrar fellarm då personalen öppnar och stänger dörrar odyl. Del 2 - Teknisk information 13

14 LARM MENY - ALARM MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Tyst tid MUTE MUTE TIMEOUT anger tiden ljudlarmet är TIMEOUT tyst, efter att MUTE tangenten har tryckts in. minuter minuter Denna fördröjning tystar tillfälligt ljudlarmet. OBS! Om Pressuran fortfarande larmar när MUTE TIMEOUT upphör, startar ljudlarmet. När Pressuran återgår till säkert tryck, avbryts MUTE TIMEOUT. Om rummet åter får ett larmstatus, måste ett nytt tryck på MUTEtangenten göras, för att åter tysta ljudlarmet. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. LARM FÖRUTSÄTTNINGAR Det är ett antal förutsättningar inbyggda i mjukvaran, för att förhindra användaren att programmera konflikter i larmfunktionerna: 1- ROOM MODE. De positiva trycklarmen är endast aktiva då positivt tryck är valt, och negativa larm då negativt tryck är valt. Vid NO ISOLATION är alla larm avstängda. 2- Pressuran tillåter inte att trycklarmen programmeras inom 0,07 Pa av börvärdet. Exempel: Börvärdet är Pa. Då kan inte HIGH ALARM värdet vara lägre än Pa. 3- Minimum flödes larmen (Minimum Flow) måste programmeras minst 0,20 m/s lägre än flödesbörvärdet. 4- Den andra sensorns larm kan programmeras för positiva eller negativa tryck. Både de höga och låga larmen måste programmeras lika, positvt eller negativt. Den andra sensorns larm följer inte punkt Larmen slutar när trycket passerat larmgränsen. Trycket skall passera gränsen något innan larmet stängs av. 6- ALARM RESET bestämmer vad regulatorn gör med larmet när trycket återgår till säkert område. Tryck och flödeslarmen beter sig lika; de är antingen LATCHED eller UNLATCHED. Om UNLATCHED är valt återställs larmet automatiskt, när trycket passerat larmvärdet något. Om LATCHED är valt, måste trycket passera larmvärdet något, och RESET tangenten måste tryckas in. 7- Det går att programmera en larmfördröjning, ALARM DELAY. Värdet bestämmer hur lång fördröjningen skall vara från det att larmstatus uppstått tills larmet aktiveras. Fördröjning påverkar alla larm, tryck och flöde. 8- MUTE TIMEOUT stänger tillfälligt av ljudlarmet för alla tryck och flödeslarm. forts. 14 Del 2 - Teknisk information

15 9- Fönstret kan endast visa ett larmmeddelande. Därför har regulatorn ett prioriteringssystem där de högst prioriterade meddelandena visas. Om fler larm uppstår, visas det med högsta prioriteringsvärdet först, och de lägre först då det högre åtgärdats (tagits bort). Prioriteringen är följande: Pressure sensor - low alarm Pressure sensor - high alarm Flow station - minimum exhaust flow Flow station - minimum supply flow Second pressure sensor - low alarm Second pressure sensor - high alarm Data error Trycksensor - lågt larm Trycksensor - högt larm Kanalgivare - för lite frånluftsflöde Kanalgivare - för lite tilluftsflöde Trycksensor nr 2 - lågt larm Trycksensor nr 2 - högt larm Data fel 10- De låga och höga larmvärdena är tryckvärden. Nedan visas hur värdena måste programmeras för att fungera rätt. -50 Pa +50 Pa (max negativt) 0 (max positivt) Högt Negativt Lågt Noll Lågt Positivt Högt Negativt Börvärde Negativt Positivt Börvärde Positivt Larm Larm Larm Larm Värdena för respektive larm är ointressant (bortsett från det lilla dödområdet) i tabellen ovan. Det viktiga är att förstå tex, att det låga negativa larmet är mellan noll, och det negativa börvärdet. Tycker Ni att det är knepigt? Försök då att se nivåerna utifrån börvärdena. Tex. det Negativa Börvärdet har ett larm över sig (Högt Negativt Larm) och ett under sig (Lågt Negativt Larm). Likadant är det för det Positiva Börvärdet, ett över och ett under börvärdet. KONFIGURERINGS MENY - CONFIGURE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Rums ROOM ROOM MODE väljer riktningen på rums- KEY SWITCH, NEGATIVE Läge MODE trycket. Denna funktion aktiverar alla valda NEGATIVE, tryckriktningsrelaterade larm. Väljs key POITIVE, switch kan en extern nyckelomkopplare NO ISOLATION användas för att välja tryckrikning. Fönster DISPLAY DISPLAY AVG anger under hur lång tid 0.75, 1, 2, 3, 5, 20 sek. dämpning AVG regulatorn skall mäta, ta medeltalet för att 10, 20 eller 40 sedan presentera värdet i fönstret. Värdet sekunder kan vara mellan 0,75 och 40 sekunder. Ju högre värde, desto stabilare tal i fönstret. Enheter UNITS I UNITS menyn anges enheten regulatorn FT/MIN, m/s "H 2 O visar alla värden i (förutom kalibrerings "H 2 O, Pa, span). Enheten väljs för alla menyer, mm H 2 O funktioner, larm, flöden, etc. Frånlufts- EXH DCT EXH DCT AREA anger frånluftkanal arean m 2 0 kanal area AREA Kanal arean måste anges för att regulatorn skall kunna räkna ut flödet ut från rummet. Pressuran Denna funktion kräver en kanalgivare i från- räknar inte ut luftskanalen, en sk. TSI "flow station". arean. När kanalarean har angets visar fönstret automatiskt FL-flödet som en del av sekvensen (dock ej om noll angets). Vid metriska enheter anges arean i m 2. Arean räknar Ni ut och anger den sedan här. Del 2 - Teknisk information 15

16 KONFIGURERINGS MENY - CONFIGURE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Rums ROOM ROOM VOLUME anger volymen på m 3 0 volym VOLUME rummet, vilket används för att räkna ut antal luftbyten per timme. Pressuran räknar Anges ett volymvärde läggs funktionen inte ut volymen. till i fönstersekvensen automatiskt (dock Ni räknar ut volymen ej om noll angets). Vid metriska enheter och anger den här. anges volymen i kubik meter m 3. Tillufts- SUP DCT SUP DCT AREA anger tilluftkanal arean m 2 0 kanal area AREA Kanal arean måste anges för att regulatorn skall kunna räkna ut flödet in till rummet. Pressuran Denna funktion kräver en kanalgivare i till- räknar inte ut luftskanalen, en sk. TSI "flow station". arean. När kanalarean har angets visar fönstret automatiskt TL-flödet som en del av sekvensen (dock ej om noll angets). Vid metriska enheter anges arean i m 2. Arean räknar Ni ut och anger den sedan här. 2 sensorer 2 SENSOR Denna funktion kopplar på eller av ON eller OFF AV/PÅ funktionen med 2 sensorer. Funktionen OFF kräver att en andra trycksensor kopplas Premium modellen in för att fungera. När denna funktion endast aktiveras visas även trycket från sensor 2 i fönstersekvensen, och den aktiverar 2 LOW och 2 HIGH ALM larmen. OBS! Den andra sensorns kommunikations adress måste ställas in på 2 för att fungera. Se fig 9 för att ändra adressen. Kanalval ACPH DUCT Detta ACPH DUCT val anger vilken kanal EXHAUST EXHAUST för uträkning luftomsättningen per timme (Air Changes eller av luftom- Per Hour) skall beräknas på. Tilluft eller från- SUPPLY sättningen. luftkanalen. Premium modellen endast Tilluft och/eller frånluftkanal area måste anges före att denna funktion kan väljas. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. 16 Del 2 - Teknisk information

17 KALIBRERINGS MENY - CALIBRATION MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Sensor SENSOR SENSOR ZERO används för att kalibrera NONE Fabriksnoll ZERO Pressurans trycksensor. En nollning av kalibrerad. sensorn skall göras före sensor referens Ingen just- (span). Se kalibrerings avsnittet. ering skall behövas. Sensor SENSOR SENSOR SPAN används för att verifiera NONE Fabriksreferens SPAN eller kalibrera Pressura sensorn mot medel kalibrerad. rumstrycks flödet, uppmätt med en portabel Ingen justlufthastighetsmätare (termoanemometer). ering skall En nollning av sensorn skall göras före behövas. sensor span. Se kalibrerings avsnittet. FL-flödes EXH FLO EXH FLO ZERO används för att kalibrera NONE En nollning nollning ZERO frånluftkanalgivarens trycksensor till nolltryck. måste gör- Ett nolltryck eller nollflöde måste upprättas as innan Se kalibrerings avsnittet. mätning. TL-flödes SUP FLO SUP FLO ZERO används för att kalibrera NONE En nollning nollning ZERO tilluftkanalgivarens trycksensor till nolltryck. måste göras innan Premium modellen Ett nolltryck eller nollflöde måste upprättas mätning. endast Se kalibrerings avsnittet. Sensor 2 2SENSOR 2SENSOR ZERO används för att kalibrera NONE Fabriksnollning ZERO en andra Pressura trycksensor. kalibrerad. En nollning av sensor 2 skall göras före Ingen just- Premium modellen sensor 2 referens (span). Se kalibrerings ering skall endast avsnittet. Om menyn visar SEC SENS OFF, behövas. måste sensor 2 aktiveras först (menyfunktion 2 SENOR). Sensor 2 2SENSOR 2SENSOR SPAN används för att verifiera NONE Fabriksreferens SPAN eller kalibrera Pressura sensor 2 mot medel kalibrerad. rumstrycks flödet, uppmätt med en portabel Ingen justlufthastighetsmätare (termoanemometer). ering skall behövas. Premium modellen En nollning av sensor 2 skall göras före endast sensor 2 span. Se kalibrerings avsnittet. Om menyn visar SEC SENS OFF, måste sensor 2 aktiveras först (menyfunktion 2 SENOR). Höjd över ELEVATION Här anges vilken höjd sjukhuset ligger på, 0-10,000 fot 0 havet över havet. Höjden måste anges pga de över havet olika luftdensiteterna vid olika höjder. Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 17

18 REGULATOR MENY - CONTROL MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Hastighet SPEED SPEED påverkar hastigheten på regulatorns 0-10 segment 5 segment utsignal till ställdonet. När denna funktion väljs kommer 10 segment i följd upp i fönstret. Alla 10 segmenten synliga ger maximal hastighet. 1 segment ger långsammaste hastigheten. Känslighet SENSITIVITY Denna känslighetsinställning justerar känslig segment 5 segment heten på regleringen. När denna funktion väljs kommer 10 segment i följd upp i fönstret. Med färre synliga segment, krävs det större givarvariationer under längre tid, innan regulatorn justerar för ändringen. Och tvärtom, med många synliga segment blir regulatorn känslig, reagerar snabbare och på mindre variationer. Om noll (inga) segment väljs, går regulatorn aldrig in i sk. PID reglering. Då får regulatorn en annan (extremt långsam) reglerfunktion. VARNING! Om känsligheten ställs in på max (alla 10 segment valda), kommer regulatorn bli väldigt känslig och förmodligen bli instabil. Det är rekommenderat 9 segment eller färre. Utgångs CONTROL CONTROL SIG väljer styrsignalens gång- DIRECT eller REVERSE riktning SIG riktning. Tex om regulatorn stänger spjället REVERSE istället för att öppna det, denna funktion vänder styrsignalen till att öppna spjället. Kc värde Kc VALUE VARNING! Dessa tre inställningar ger Kc = Kc = 100 Ti värde Ti VALUE möjlighet att manuellt ändra regulatorns PID Ti = Ti = 200 Td värde Td VALUE inställningar. ÄNDRA INTE DESSA VÄRDEN Td = Td = 25 OM NI INTE HAR GODA REGLER- KUNSKAPER OCH VET HUR PID Värdenas område är stort. REGULATORER ARBETAR. KONTAKTA Dålig reglering blir följden om Comfort Control AB (se support) FÖRE NI värdena är dubbelt eller mindre ÄNDRAR NÅGRA VÄRDEN. Felaktiga änd- än hälften av fabriksvärdet. ringar av dessa värden kommer resultera i dålig reglering eller ingen reglering alls. FÖRSLAG: Före justering av dessa tre värden, prova i första hand att ändra SPEED och SENSITIVITY för att få bort problemet. Kc- värdet är förstärkningen (P). Om regulatorn pendlar, självsvänger eller är för långsam kan Kc värdet justeras. Minskning av värdet gör regulatorn trögare och stabilare. Ti- värdet är integreringstiden (I). Om regulatorn inte reglerar bra kan Ti-tiden behöva justeras. Ökas I-tiden blir regleringen långsammare och stabilare. Td- värdet ändrar derivatan (D). Om regulatorn inte reglerar bra kan Td-värdet behöva justeras. Td värdet har minst påverkan på PID regleringen, och skall stå på fabriksinställningen (ändras endast i extrema fall). Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. 18 Del 2 - Teknisk information

19 GRÄNSSNITTS MENY - INTERFACE MENU MENY FÖNSTER BESKRIVNING OMRÅDE/ FABRIKS FUNKT. TEXT VAL VÄRDE Protokoll NET NET PROTOCOL anger det kommunikations MODBUS MODBUS PROTOCOL protokoll som skall användas mot bygg- eller nadens övervakningssystem. CIMETRICS Nätverks NET NET ADDRESS används för att ge varje adress ADDRESS Pressura en egen unik adress i ett nätverk. Adressvärden anges från När RS- 485 kommunikation används måste en adress matas in i enheten. Det finns ingen prioritering mellan RS-485 och tangentsatsen. Den senaste inmatningen antingen via RS-485 eller tangentsatsen gäller. RS-485 kommunikationen ger tillgång till alla menyer förutom kalibreringsmenyn. Via ett RS-485 nätverk kan ändringar göras när som helst. RS-485 prioriteras inte över en ev TSI nyckelbrytare. TSI nyckelbrytare En nyckelbrytare monterad på väggen, för att ändra rumsläge (Room mode) mellan Negativt, Positivt eller Öppet (No isolation) (vid treläges brytare). Utgångs OUTPUT OUTPUT RANGE väljer upplösning på den LOW eller HIGH område RANGE analoga tryckutgången. Det finns två val: HIGH LOW -2,5 till +2,5 Pa HIGH -25 till +25 Pa 0 volt / 4 ma motsvarar maximal negativ tryckdifferens. 5 volt / 12 ma motsvarar ett 0 tryck. 10 volt / 20 ma motsvarar maximal positiv tryckdifferens. Om det verkliga trycket överstiger området, stannar värdet på den maximala eller minimala nivån. Pressuran uppdaterar utgången med 0,1 sek. mellanrum. Signalen är linjär 0-10 volt DC eller 4-20 ma DC, proportionellt mot uppmätt rumstryck. Signal OUTPUT OUTPUT SIG väljer typ av analog utsignal VDC eller 0-10 VDC utgång SIG Det kan vara 0-10 VDC eller 4-20 ma ma Kod ACCESS ACCESS CODE anger om menyn skall ha ON eller OFF CODE kod för att kunna väljas. En kod förhindrar OFF obehöriga från att gå in i menyn. När denna funktion är PÅ krävs en kod för att gå in i menyn. Om den är AV krävs ingen kod för att gå in i menyn Meny END OF Detta talar om för användaren att slutet på slut MENU menyn har nåtts. Användaren kan antingen stega tillbaka uppåt, eller välja SELECT eller MENU tangenten för att lämna menyn. Del 2 - Teknisk information 19

20 Kalibrering Detta avsnitt förklarar hur kalibrering av TSI rumtrycksensor görs, hur rätt atmosfärstryck ställs in, och hur man justerar in en trycksensor till TSI kanalflödesgivare (sk flowstation). OBS! Pressuran är fabriks kalibrerad och behöver normalt inte kalibreras. Dock kan felaktiga avläsningar uppstå om sensorn inte är riktigt installerad. Kolla först intstallationen. Sedan, kolla DIAGNOSTICS menyn, SENSOR STAT valet. Om Normal visas kan kalibrering utföras. Om den ger felkod, åtgärda felet först, och kolla igen om justering fortfarande behövs. Kalibrering kan behövas för att eliminera fel pga luftströmmar, ventilationssystem, eller för kompensation/anpassning av utrustning av annat fabrikat än TSI. TSI rekommenderar alltid att referens instrumentet har samma placering. En termoanemometer behövs för att utföra mätningen. Normalt görs mätningen i springan under dörren, eller att dörren öppnas en springa för att mätningen skall kunna justeras till instrumentets område. Kalibrering av sensorn (första/primära eller sensor två) Välj CALIBRATION menyn. Alla menyfunktioner beskrivna nu, finns i den menyn. Höjd över havet (Elevation) ELEVATION kompenserar sensorn mot sjukhusets höjd över havet. Välj ELEVATION i menyn. Stega till den närmaste höjden över havet vid sjukhuset. Tryck på SELECT-tangenten för att spara värdet och gå ur tillbaka till kalibrerings menyn. Se Elevation i Menydelen. Sensor zero Öppna trycksensorns lucka och tejpa över hela sensor öppningen (se fig. 7). Var säker på att sensorns öppning är ordentligt övertejpad. Välj SENSOR ZERO valet (2 SENSOR ZERO val om två sensorer finns). Tryck på SELECT-tangenten. Sensorns nollprocedur tar ca 120 sekunder och är helt automatisk. Välj SELECT igen för att spara värdena. Ta bort tejpen och stäng sensorluckan. SENSOR Figur 7- Trycksensor med öppen lucka SKJUT- LUCKA TRYCK- SENSOR Sensor span Obs! Börja alltid med att Nolla sensorn, före justering av sensor span. En röktest och ett referensinstrument behövs för denna kalibrering. En flödesmätare ger endast en hastighet, så rök behövs för att bestämma tryckriktning. VARNING! Span kan endast justeras i samma riktning. Justering av span kan inte passera nolltryck. Ex. Om monitorn visar och det riktiga trycket är , gör inga justeringar. Justera balansen manuellt i stället, stäng eller öppna spjäll, öppna dörren lite, för att få både monitor och tryck att visa samma riktning (pos/neg). Detta problem kan bara uppstå vid väldigt låga tryck, så små ändringar skall lösa ev problem. Utför ett röktest för bestämning av tryckriktning. Välj SENSOR SPAN valet (2SENSOR SPAN om två sensorer finns). Placera ut termoanemometermätaren i dörr öppningen för lufthastighetsmätning. Stega med piltangenterna tills tryckriktning (+/-) och sensor span är lika som termoanemometern och röktestet visar. Tryck på SELECT för att spara värdena. Gå ur menyn, kalibreringen är klar. 20 Del 2 - Teknisk information

21 Nollställning av trycksensor för kanalflödesgivare (sk flowstation, tillbehör) Koppla ur tryckslangarna mellan kanalgivare och trycksensor. Gå in i kalibreringsmenyn. Kod behövs (se kodavsnittet längst bak i manualen). Välj EXH FLO ZERO för att nolla frånluftsgivaren. eller/och Välj SUP FLO ZERO för att nolla tilluftsgivaren (premium modellen endast). Tryck på SELECT-tangenten. Nollningen tar ca 10 sekunder, och är automatisk. Tryck på SELECT-tangenten igen för att spara värdena. Återanslut tryckslangarna mellan tryckgivaren och trycksensorn. Underhåll och Service (drift och skötsel) Pressura 8630 behöver minimalt underhåll. Periodvis inspektion av systemets delar och sensor rengöring är allt som behövs för att vara säker på en riktig funktion. System komponent inspektion Det rekommenderas att sensorerna inspekteras för ackumulering av smuts. Hur täta inspektionerna skall vara beror på luftkvaliteten (hur ren luften är) som passerar sensorn. Mao. desto smutsigare luft desto tätare inspektioner och rengörningar. Titta på sensorn genom att öppna sensorluckan (fig. 8). Luftflödes passaget skall vara rent från particklar. Den lilla keramiska sensorn som sticker upp i passaget, skall vara vit och ren från smuts. SENSOR SKJUTLUCKA Figur 8- Trycksensor med öppen lucka TRYCKSENSOR Undersök även systemets övriga komponenter, (leta efter ev. slitage eller andra fysiska skador) för en säker funktion. Sensor rengöring Uppsamlad smuts och damm på sensorn tas bort med en mycket mjuk målarpensel av artistmålartyp. Om nödvändigt lite vatten, alkohol eller aceton är tillåtet att användas för att lösa upp smutset. Var mycket försiktig när sensorn rengörs. Den keramiska sensorn kan spricka, om för hårt tryck/kraft används, om skrapning på sensorn görs för att lossa smuts, eller om grova rengöringsverktyg körs igenom luftpassaget. VARNING! Om vätska används vid rengöringen, stäng av matningsspänningen till Pressurasystemet. Använd INTE tryckluft för rengöring av sensorn. Försök INTE att skrapa bort smuts på sensorn. Sensorn är noggrann; men att skrapa den kan mekaniskt skada och t.o.m. bryta av sensorn. Mekaniska skador på sensorn pga felaktig rengöring, bryter sensorns garanti. Utbytbara delar Alla delar i systemet är utbytbara på plats. Kontakta Comfort Control AB (se support delen). Artickel nr: Beskrivning: Artickel nr: Beskrivning: Modell SC TSI regulator Elektriskt ställdon Modell PC TSI regulator Pneumatiskt ställdon Trycksensor xxx Transformator (kan variera). Del 2 - Teknisk information 21

22 Felsökning Pressura regulatorn är gjord för att vara problemfri. Dock kan installationsproblem och störningar från andra ventilationssystem ge systemproblem. Pressura systemet är enkelt att felsöka i om en genomtänkt felsökning utförs. Felsökningen är uppdelad i hårdvaru- och mjukvaruproblem. Hårdvaru problem berör fysiska installationsdelar. Det inkluderar även elektrisk inkoppling, felaktigt installerade delar och tillförda systemdelar. Mjukvarufel berör konfigureringsproblem och störningar från andra ventilationssystem. Hårdvarutestet beskrivet i denna del testar att alla TSI-delar fungerar korrekt. Testet använder sig av diagnostik menyn. Om Ni är ovan med meny programmeringsproceduren, se programmeringsprocedurdelen. Vid felsökning är majoriteten av felen snabbt åtgärdade om hårdvarutestet utförs i rätt följd. Mjukvaru- och hårdvaruproblem visas i ett felsökningsschema. Välj ett problem som är närmast Ert problem och se över felkällorna och de tänkbara lösningarna. Systemets uppförande påverkas av tilluften, frånluften och det fysiska utförandet av rummet. Att härleda om problemet är i TSI systemet eller i tex sjukhustes ventilationssystem kan vara svårt. Vi rekommenderar att installationen och att alla hårdvaru bitar i systemet är igenomgångna så deras funktion är säkertälld, innan felsökning i mjukvaran och inställningarna påbörjas. Hårdvarutest Tre tester behöver utföras för att konstatera att alla mekaniska hårdvaruinstallationer är rätt utförda. De tre testerna är: - Konstatera att den elektriska inkopplingen är rätt. - Konstatera att det fysiska montaget är rätt. - Verifiera att det mekaniska komponenterna fungerar korrekt. Konstatera att den elektriska inkopplingen är rätt. Den vanligast förekommande problemet med installerad utrustning är felaktig elektrisk inkoppling. Detta problem förekommer oftast vid igångkörning av anläggningen, eller i samband med modifikationer av systemet. Inkopplingen skall kollas mycket noga, så att alla kablar sitter på rätt plint enl inkopplingsscemat. Kablarna är färgmärkta för att underlätta inkopplingen. Ett inkopplingsschema finns i Appendix B i denna manual. Inkoppling av komponenter som inte är från TSI, skall kollas noga i respektives instruktioner. Om komponenter som inte är från TSI är med i systemet, överväg att koppla ur dem tillfälligt i test syfte. Vanligaste inkopplingsfelet är att TSI systemets olika komponenter får matningsspänning på ett felaktigt sätt. Det blir signaljordfel edyl. Följ inkopplingsschemats anvisningar noga. Konstatera att det fysiska montaget är rätt. Alla komponenter måste vara monterade rätt. Kolla igenom montageanvisningen och verifiera att alla komponenter är monterade på rätt sätt och på rätt plats. Detta är lätt gjort när den elektriska inkopplingen är kollad. Verifiera att de mekaniska komponenterna fungerar korrekt. För att verifiera att alla TSI-komponenter fungerar korrekt, skall en viss enkel precedur följas. Det snabbaste sättet att kolla all utrustning är att först kolla monitorpanelen, och sedan gå in i diagnostik menyn för att testa alla komponenter. OBS! Dessa tester kräver matningsspänning till systemet, så om systemet inte får matning, gå till mekaniska delen av felsökningsschemat för att hitta matningsfelet. TEST Regulatorpanel Tryck på TEST-tangenten för att verifiera att regulatorpanelen fungerar korrekt. Vid slutet av testen, visar fönstret SELF TEST - PASSED om regulatorpanelens elektronik är ok. Om fönstret visar DATA ERROR kan elektroniken vara skadad. Undersök alla mjukvaruinställningar och programmeringar för att hitta ev. orsak till felet. Om SELF TEST - PASSED visades, fortsätt att testa varje individuell systemkomponent. Gå in i diagnostik menyn - DIAGNOSTICS MENU och kolla följande funktioner: Styrsignal ut - Control output Analog utgång - Analog output Sensor signal in - Sensor input Nyckelbrytare in - Key input Sensor ststus - Sensor status Dessa diagnostik funktioner förklaras närmare i nästa del, så deras funktioner beskrivs inte här. Om Pressuran klarar varje del av dessa test, är de hårdvarudelarna felfria i systemet. 22 Del 2 - Teknisk information

TSI PRESSURA Rums Trycks Monitor Modell 8630-SM, PM

TSI PRESSURA Rums Trycks Monitor Modell 8630-SM, PM TSI PRESSURA Rums Trycks Monitor Modell 8630-SM, PM Användar och Service Manual Rev 0 - Maj-96 Innehållsförteckning Del 1 - Användargrunder Manualen........................................................

Läs mer

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419

MF-PFT. Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde DIL1. Instruktion : Mi-202Se_010419 Programmerbar differenstryckgivare för mätning och reglering av tryck och flöde MF-PFT Instruktion : Mi-0Se_010419 OBSERVERA! Läs igenom instruktionen noggrannt före start. Användning MicaFlex MF-PFT är

Läs mer

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0

Installationsanvisning samt Bruksanvisning för. TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm. Rev 3.0 Installationsanvisning samt Bruksanvisning för TSI - 8603 & Alnor 200 Dragskåpslarm Rev 3.0 Bruksanvisningen Denna bruksanvisning är gemensam för TSI Airgard 8603 och Alnor Airgard 200. Dessa larm är identiska

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska

OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska JUMO DICON 400 JUMO DICON 500 Universal processregulator B 70.3570 Handhavandebeskrivning OBS! Detta är ingen komplett bruksanvisning utan endast ett komplement till den tyska/engelska 1 5.1 Display och

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21

Montage och installationsanvisning MicaFlex reglersystem för dragskåp. Dragskåpsreglering. Innehållsförteckning. Mi-212se_2005-10-21 MicaFlex Flow 0.5 m/s ormal ormal Caution Alarm TEST ORMAL HIGH LOW FLOW FLOW FLOW RESET t s PGM ESC Keypad functions in programming mode Operator Monitor FHM catrone Montage och installationsanvisning

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud

KALIBRERINGS MENY. För att komma tillbaka till Mätfunktionerna håll inne M -knappen 3s. eller vänta 1 min. 1 =MOD. 9.6 KBaud 1 (6) FUNKTION HDH-C kalibrerings/konfigureringsverktyg behövs för drifttagning av HDH-M transmittrarna. Med HDH-C kan följande utföras: - Modbus inställningar - Regulator parametrar - Mät kalibrering

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning

Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning Bruksanvisning HD 2010 Innehållsförteckning 1. HD2010...1 2. Starta Instrumentet...2 3. Knapparnas funktioner...4 3.1 HOLD...4 3.2 ON/OFF...4 3.3 MENU...4 3.4 Print...5 3.5 PROG...5 3.6 PAUSE/CONTINUE...5

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod

Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 1 1 Teknisk manual Clipper Depth/Ekolod 2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Display-enhet... 4 Givare... 5 Normalt handhavande... 6 Spänningspåslag... 6 Ändra

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

YL-007K3 Instruktions Manual

YL-007K3 Instruktions Manual YL-007K3 Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. 1 Viktigt att tänka på vid installation 1. Placera inte huvudenheten intill en TV-apparat,

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L

Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Instruktioner för Dragskåpslarm AFA2T/L Dragskåpslarm AFA2T/L Mäter kontinuerligt lufthastighet i dragskåpsöppningen. Larmar med ljud- och ljussignal vid lågt luftflöde. Har inställbar tidsfördröjning

Läs mer

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5)

dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) dametric GMS-SD1 Gap Control Beskrivning GMS-SD1 GapControl SE.docx 2014-04-15 / BL Sida 1 (5) 1 Allmänt Detta dokument beskriver hur en malspaltsregulator kan tillämpas för ett GMS mätsystem med AGSgivare.

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929

DGT-serien. manual. Nordens största webbshop för vågar Box 79 Industrivägen 3 76040 Väddö, Sverige. Tel. +46 (0)176-208920 Fax +46 (0)176-208929 1 DGT-serien 2 Innehåll 1. Information... 3 Varning... 3 2. Grundläggande teknisk information... 4 3 Symboler... 4 5.4 Sätta på/stänga av vågindikatorn... 5 6. Knappsats och funktioner (modeller med 5

Läs mer

PROGRAMMERING RMS RS1

PROGRAMMERING RMS RS1 dametric PROGRAMMERING RMS RS1 RMS POWER UNIT RPU-RM2 7327 126 POWER RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 RMS RELAY UNIT RRU-RM1 7322 705 DTM POM TDC 230 VAC MAIN SUPPLY INPUT (187-264 VAC) Output: 24 VDC,

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso

dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL DCU-RM1 SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) metso dametric DCU RM1 VAL0100517 / SKC9103180 DISPLAY AND CONTROL UNIT TILL RMS-MÄTSYSTEM MANUAL metso SE.docx 2001-11-02 / BL 1(9) INNEHÅLL 1 KOMPONENTPLACERING... 3 2 BESKRIVNING... 4 3 TEKNISKA DATA... 4

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9)

- - - - SET BRUKSANVISNING FLTA DRIFTTAGNING. Inkoppling. Placering av FLAN-antennen V2.2 (24.09.2015) 1 (9) V2.2 (24.09.2015) 1 (9) DRIFTTAGNING Inkoppling Installation och drifttagande av apparaten får endast utföras av kvalificerade yrkesmän. Installationen skall alltid utföras med strömmen avslagen. Efter

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Användarmanual. asense

Användarmanual. asense Gas and Air Sensors Användarmanual asense CO 2 / temperaturgivare Allmänt Luftanalysatorn asense är konstruerad för att mäta koldioxid och temperatur. Modell asense finns både med och utan display, (LCD).

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10

Manual HIO-050 MW5. Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden. Telefon +46(0)480 44 02 00. Telefax +46(0)480 44 00 10 Manual HIO-050 MW5 141117_130108:3 Adress Amerikavägen 6 393 56 KALMAR, Sweden Telefon +46(0)480 44 02 00 Telefax +46(0)480 44 00 10 Hemsida/ e-post www.qmt3.com info@qmt3.com Innehållsförteckning Översikt

Läs mer

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3

Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 BJ5µP Svensk manual Version 0231-0234 Revision 3 Innehåll Sida 1. Förord. 3 2. Installation 3 3. Översiktstabell funktioner. 4 4. Detaljerat om funktioner nivå A med direkta knappar. 5 5. Detaljerat om

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion

MF-HTT DIL1. Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång L+ (24V. Output. Montage- & driftinstruktion Montage- & driftinstruktion catrone Mikroprocessorbaserad fukt- och temperaturgivare med regler utgång MF-HTT Version 3 mi-201se / 2009-09-18 OBS! Läs igenom hela instruktionen innan du påbörjar installation

Läs mer

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2

Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Högskolan i Halmstad Sektionen för Informationsvetenskap, Dator- och Elektroteknik 071111/ Thomas Munther LABORATION 3 i Styr- och Reglerteknik för U3/EI2 Målsättning: Bekanta sig med olika processer.

Läs mer

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren

Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren Bruksanvisning för vattenläckagevarnaren 1000 Rev. D Innehåll INLEDNING 4 SYSTEMÖVERSIKT 4 INSTALLATION 5 Installation av mätenheten 5 Installation av elektroniken 5 ANVÄNDNING 7 ALARM 7 BESKRIVNING AV

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard

Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Tillgängligheten 3 417 01 Göteborg Tel.nr.031-652285 Fax.nr.031-510706 Utfärdad av: Göran Lövgren Galaxy Integrerad Fire RIO Med Kvitteringsenhet standard Reviderad: JJO Datum: 2009-12-08 Antal sid: 11

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe

IF96005 är kompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe Modul med st Larmutgångar - IF96005 Manual IF96005 är ompatibel med Nemo 96 HD / HD+ Ej Nemo 96 HDLe E-nr 4 46 65 Läs informationen... B och spara din dyrbara tid! Via telefon-support har vi förstått att

Läs mer

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055

Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 Bruksanvisning för dator Abilica WinElip 2.0 Art. 555 055 SM 3112-67 HUR DU ANVÄNDER DATORN När datorn är nollställd kommer samtliga värden visa 00:00, och alla funktionerna kommer blinka samtidigt överst

Läs mer

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8.

1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9. 8. Galcon 6051, 6054 1. Sprängskiss 1. Övre lock 1 2. Display/Fönster 2 3. Nedre lock 3 4. Batterilock 4 5. Solenoid 5 6 6. Dränering 7 8 7. Ventilvred 9 8. Bajonett 10 9. Pil vattenriktning 10. Ventilhus

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall

n-abler STYRKULA Handbok Underhåll Avfallshantering Förbrukad produkt ska hanteras som elektronikavfall Underhåll n-abler STYRKULA n-abler styrkula har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Hype Smart Gyro Competition

Hype Smart Gyro Competition Hype Smart Gyro Competition Version C. 2004 05-04 Hype Smart Gyro Competition är ett mycket modernt gyro som kan växlas mellan två olika lägen Mode:r där mode 1 är en standard inställning där gyrot hela

Läs mer

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor

Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 1 1 Teknisk manual NASA BM-1C Kompakt Batterimonitor 2 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Shunt-och

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll)

Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) Produktbeskrivning: Brand-/Brandgasspjällstyrning Funktion: SIOX-modul: Processbild: Brand-/Brandgasspjällstyrning för två spjäll m. rökdetektor 8SC2:004, 8SC2-1:004 (endast ett spjäll) 8SC2_004.DFF Inkopplingsbeskrivning

Läs mer

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23

Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem. Utgåva DA01 2011-11-23 Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Utgåva DA -- Användarmanual För Lansen Larm- och Miljösystem Lansen Larm- och Miljösystem är en trådlös plattform baserad på patenterad teknik som utvecklats

Läs mer

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2

2.2 Användning. 2.2 Utloppsenhet BLS-2 2.2 Användning 2.2 Utloppsenhet BLS-2 Utloppsenhet BLS-2 är den enhet som reglerar färgnivån i färglådan. Utloppsenheterna har ingen behörighet till varandra utan varje enhet lever sitt eget liv. 1 2.2.1

Läs mer

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020

Sonic Boom SB200ss. Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm. Bruksanvisning. Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 Sonic Boom SB200ss Digitalt väckarur med vibrator och akustiskt larm Bruksanvisning Sonic Boom SB200ss, art nr 353020 1 Innehåll Översikt 3 Test av larm funktion 4 Inställning av väckningstid 4 Ställa

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide. Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Z03 Rotary Bolt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehåll: Sidhänvisning: 3. Låset 3. Huvudkod (Master Code) 3. Gruppkod (Supervisor Code)

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Säkerhetsansvarig nivå 3,6 Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy DIMENSION G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

Användarmanual. Solution 880

Användarmanual. Solution 880 Användarmanual Solution 880 detection systems Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING

INSTALLATIONSANVISNING INSTAATIONSANVISNING SAFERA Siro R spisvakt Strömbrytningsenheter: PCU PCU-W PCU5.-U PCU5.-P 087 V.5.0 SWE SIRO R-INE INNEHÅS AR. FÖRBEREDESE. Förberedelse. Montering. Felsökning. Montering av läckagevakt

Läs mer

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp

Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Bruksanvisning Bi-Tronic Control 3 Multitemp Spara för framtida bruk Dokumentversioner Nr Datum Typ av ändring Reviderad av 1 2014/10/20 Första redigering av dokumentet YM / SG 2 Innehåll 1 - ÖVERSIKT...

Läs mer

Handhavande av DUCT & Installation av DUCT, överblick. Fysisk placering av de ingående komponenterna

Handhavande av DUCT & Installation av DUCT, överblick. Fysisk placering av de ingående komponenterna Manual DUCT Sida 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid 6-7 Sid 8-9 Sid 10 Sid 10 Sid 11 Sid 11 Sid 12 Sid 12 Sid 13 Sid 13-15 Sid 16 Sid 17 Komponenter Handhavande av DUCT & Installation

Läs mer

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Programmeringsguide Sargent & Greenleaf. Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Programmeringsguide Sargent & Greenleaf Titan Pivot Bolt/Titan Direct Drive & 6124/6125 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 LÄS IGENOM HELA PROGRAMMERINGSGUIDEN INNAN PROGRAMMERING

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK

Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK Användarmanual Onepix MDX Installer 1.1 SVENSK 2 Onepix1 1_IFU_MDX Installer 1 0_SE_003 Viktig information... 3 Systemkrav... 3 Om Onepix MDX Installer... 3 Installation av MDX-3 sensordrivrutin... 3 Installation

Läs mer

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184

Flödesmätare. Magnetisk induktiv AT 7184 Dimensionsområde PN Temperaturområde Material DN 25-200 16-40 - 160 ºC Rostfritt stål Användningsområde För mätning av flöden på elektriskt ledande vätskor i slutna rörsystem. Klarar de flesta medier såsom

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden.

Om du gör ett misstag när du trycker in din användarkod - tryck helt enkelt in den rätta koden. ANVÄNDARMANUAL Sida Premier 4/86 Användarmanual. Larmsystemets handhavande Introduktion Innan du försöker att hantera larmsystemet skall du försäkra dig om att du kan koppla till och från systemet på alla

Läs mer

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare

CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare CKN Dränkbar kapacitiv nivå- och tryckgivare 2010-08-12 C37A5SE11 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Några ord om denna manual... 3 3. Utförande... 3 4. Mätprincip... 3 5. Uppackning av givaren...

Läs mer

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning

Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning Reflective Rökdetektor med optisk stråle Användaranvisning 1. Installation VIKTIGT MEDDELANDE: Den infraröda strålen måste alltid vara fri och ostörd. Underlåtenhet att inte iaktta detta kan resultera

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning

Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning SIMPLEBUS2 Passerkontroll Digitalmodul SB3360 Installationsanvisning Copyright 2011 Siemens AB Alla rättigheter till detta dokument och till föremålet för det förbehålles. Genom att acceptera dokumentet

Läs mer

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880

Handhavande. inbrottslarmsystem Solution 880 Handhavande inbrottslarmsystem Solution 880 Din installatör Vid frågor eller service kontakta din installatör: Företag: Telefon: Fax: E-mail: Kontaktperson: Övrigt: Larmet är anslutet till: Larmcentral:

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten)

INSTALLATION. OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) S INSTALLATION OPHERA SVARSAPPARAT MED FÄRGMONITOR (Lämna denna manual vid svarsapparaten) Varning! Rengör svarsapparaten endast med en torr trasa. Ophera en högtalande svarsapparat med färgskärm En svarsapparat

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA

ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA ANVÄNDAR MANUAL SVENSKA Underhåll: Neo+ klockan är tålig och vattentät. För att hålla klockan i bästa skick, följ tillverkarens rekommendationer nedan: Undvik slag direkt på/mot klockan. Tvätta klockan

Läs mer