Utvecklade leverantör - kundrelationer: Supply Link Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvecklade leverantör - kundrelationer: Supply Link Management"

Transkript

1 Utvecklade leverantör - kundrelationer: Supply Link Management Forskningsrapport Claes Gunnarsson Seth Jonsson Nils G Storhagen VINNOVA Rapport VR 2002:18

2 TITEL/TITLE: Utvecklade leverantör - kundrelationer: Supply Link Management/Developing Supplier - Customer Relationships: Supply Link Management FÖRFATTARE/AUTHOR: Claes Gunnarsson, Seth Jonsson, Nils G Storhagen SERIE/SERIES: VINNOVA Rapport VR 2002:18 ISBN ISSN PUBLICERINGSDATUM/DATE PUBLISHED: Maj/May 2002 UTGIVARE/PUBLISHER: VINNOVA Verket för Innovationssystem/ Swedish Agency for Innovation Systems, Stockholm VINNOVA DIARIENR/RECORD NO: REFERAT (syfte, metod, resultat): Forskningsprojektets syfte är att beskriva och analysera hur en ökad produkt- och produktionsspecialisering hos tillverkande företag påverkar innehållet i, och inriktningen i relationen till leverantörer. Särskilt fokuseras de frågor som är relevanta när informationsteknik (IT) används som ett strategiskt hjälpmedel, i syfte att utveckla integrerad logistikverksamhet mellan affärsparter. Forskningsfrågorna pekar på problemställningar kring hur IT kan användas operativt och strategiskt för att koordinera och styra materialflöden i länken mellan leverantörer och köpande företag, här beskrivet som supply link management med en IT-ansats. Problemställningarna speglar vilken roll IT har för partnerskapsinriktade samarbeten för integrerad logistikverksamhet i olika typer av allianser. Vidare identifieras frågor kring förändrade förutsättningar för företagens affärsprocesser i samband med att IT möjliggör en global logistikplattform för kundföretag och leverantörer. En kombination av tjugo öppna halvstrukturerade samt tio strukturerade intervjuer har genomförts. Elva intervjuer har bandats och skrivits ut för djupare analys. Även skriftlig dokumentation har inhämtats och delgivits forskarna. Inom ramen för projektet har det funnits en referensgrupp samt en styrgrupp med forskare och ansvariga företagsrepresentanter. Sju formella möten har genomförts där dels projektets innehåll fortlöpande stämts av, dels riktlinjer för fortsatt utveckling diskuterats. Till mötena har underlag för diskussion skapats i form av tre skrivna företagsrapporter. Forskare och företagsrepresentanter har samverkat i en interaktiv forskningsdesign där förtrogenhetskunskap successivt byggts upp och utnyttjats. Resultaten pekar på att e-business applikationer genererar lojalitetseffekter som är av omedelbar relevans för operativa och försörjningsstrategiska överväganden att utveckla integrerad logistikverksamhet och samarbete mellan leverantörer och kunder. Olika lojalitetseffekter kan aktualiseras beroende på hur företagen väljer att utveckla relationerna. Ytterligare resultat markerar hur Internet-teknikens tillämpning i allianser spelar en väsentlig roll för insourcing av kompetenser, åtgärder för att öka kundupplevt värde respektive operativ effektivitet. Policyrelevanta implikationer kan identifieras där IT stärker och stabiliserar logistikens funktion för mindre leverantörer i nätverk. Förändrade försörjningsstrategier och logistikstruktur bryter om leverantörshierarkier, och genererar genomgripande omflyttningar i värdekedjan. IT kan även möjliggöra en effektiv kommunikationsplattform samt en utvidgad roll för systemleverantörer med framskjuten position. ABSTRACT (aim, method, results): The purpose of the research project is to describe and analyse how product and manufacturing specialisation influences the content and alignment of supplier - customer relationships with a specific focus on the role of IT as a strategic instrument in developing integrative logistics operations. The research questions emphasise the role of IT in collaborative partnerships described as supply chain management with an IT-approach. As a part of the case study design, the collection of qualitative empirical data was gathered from multiple sources during a period of one year and incorporates the perspectives of respondents from both ends of the focal supply link. Altogether, a combination of 20 semi-structured and 10 structured face-to-face interviews were conducted with a total of 20 respondents, supplemented by written documents. As a part of the interactive research design, a project management group with researchers and key informants have been frequently engaged in reviewing and discussing a number of preliminary case study reports. The continuos dialogue with representatives from the companies has also illuminated the research focus on issues relevant for managerial concerns. The empirical findings point at the significance of recognising loyalty effects in developing integrative logistics operations. In addition to improved operational effectiveness and strategic positioning, the Internet enables insourcing of alliance management, as well as creating multifaceted value-engendered links between partners. Furthermore, policy implications are identified as IT strengthens the functions of logistics in small supplier networks, and also enables an effective communication platform, which expand the role of first-tier systems suppliers in transformational logistics flow-structures. I VINNOVAs Verket för innovationssystem - publikationsserier redovisar forskare, utredare och analytiker sina projekt. Publiceringen innebär inte att VINNOVA tar ställning till framförda åsikter, slutsatser och resultat. De flesta VINNOVA-publikationer finns att läsa eller ladda ner via VINNOVA Swedish Agency for Innovation Systems - publications are published at

3 Örebro Rapport av forskningsprojektet "Utvecklade leverantör - kundrelationer: Supply Link Management" Forskningsprogrammet Elektroniska Affärer och Logistik (EAL) Claes Gunnarsson Seth Jonsson Nils G Storhagen

4 INNEHÅLL DEL I: SAMMANSTÄLLNINGSDOKUMENT 1. INLEDNING Projektets utgångspunkt och inriktning Forskningsresurser och kontaktpersoner DISPOSITION OCH INNEHÅLL PROJEKTORGANISERING SAMT PUBLICERING METOD Öppna halvstrukturerade intervjuer Strukturerade intervjuer EN SITUATIONSBESKRIVNING BASERAD PÅ EMPIRI De medverkande företagen: En överblick Atlas Copco Rock Drills AB Inköpsorganisation "Teknik" utövar inflytande i inköpsbeteendet Hur den operativa behovsbilden skapas Om geografisk lokalisering hos leverantörer Inköp och inköpsutveckling i relationen med Parker Hannifin Wenmec AB Hur behovsbilden skapas och tillgodoses Leverantörsutveckling för systemleverantör Parker Hannifin AB Allmänna iakttagelser Ordermottagning och leveranser Kundutveckling, logistik och marknadsorganisation Bergsmannens Industriutveckling AB INKÖPS- OCH LEVERANTÖRSSTRATEGIER FÖR ATLAS COPCO Nyckeltal, konkurrenssituation samt definitionen på inköpsvärde Organisering av inköpsverksamheten Leverantörsbasens utformning Leverantörsförbindelser Struktur på köpsortimentet Leverantörsmönster Affärsförhandlingar PROJEKTETS RESULTAT OCH SLUTSATSER IT skapar företagsnytta på lokal och nationell nivå INLEDNING TILL SLUTRAPPORTENS DEL II BILAGA BILAGA DEL II: PROJEKTRAPPORTER FÖRETAGSRAPPORT: "Konkurrenskraft i en Supply Link"..38 RESEARCH PAPERS: "Charge Your Relationship Effects by Turning the Supply Link Loyal to IT".83 "Internet Technology as an Enabler for Reducing Costs and Creating Value in a Supply Chain Link".100 2

5 1. INLEDNING 1.1 Projektets utgångspunkt och inriktning De företag som väsentligt berörs av den dynamiska utvecklingen inom elektroniska affärer återfinns även inom den traditionella industrin. Vi kan därmed se att Informationsteknik (IT) utgör en katalysator för såväl den operativa som den strategiska dimensionen av effektivitet, vilket ger upphov till nya affärsmodeller och radikalt ändrade sätt att organisera integrerad affärslogistik mellan industriella kunder och deras leverantörer. Forskningsprojektets syfte är att beskriva och analysera hur en ökad produkt- och produktionsspecialisering hos tillverkande företag påverkar innehållet i, och inriktningen i relationen till leverantörer. Särskilt fokuseras de frågor som är relevanta när informationsteknik används som ett strategiskt hjälpmedel, i syfte att utveckla integrerad logistikverksamhet mellan affärsparter. Forskningsfrågorna pekar på problemställningar kring hur IT kan användas operativt och strategiskt för att koordinera och styra materialflöden i länken mellan leverantörer och köpande företag, här beskrivet som supply link management med en IT-ansats. Problemställningarna speglar vilken roll IT har för partnerskapsinriktade samarbeten för integrerad logistikverksamhet i olika typer av allianser. Vidare identifieras frågor kring förändrade förutsättningar för företagens affärsprocesser i samband med att IT möjliggör en global logistikplattform för kundföretag och leverantörer. I dessa avseenden fokuseras frågeställningar kring hur mål och åtgärder för koordination kan uttryckas i geografiska och tidsmässiga indelningar, men också klassificeras på basis av flödes- eller verksamhetsegenskaper. Projektet är ekonomiskt finansierat av NUTEK (numera Vinnova), Atlas Copco Rock Drills AB samt Parker Hannifin AB. De mindre företagen Wenmec AB samt nätverksgruppen Bergsmannens Industriutveckling AB har aktivt deltagit med personalresurser. Till samtliga parter framförs ett stort tack för allt stöd under projektets genomförande! Forskarna i projektet arbetar med olika inriktningar, varför studierna genomförts både med ett köparperspektiv och ett leverantörsperspektiv, applicerat som en supply chain ansats. Den gemensamma referenspunkten utgörs av digitalisering av informationsflöden och finansiella flöden, vilka stöder de fysiska materialflödena i den integrerade logistikverksamheten mellan företagen i studien. Projektet startades formellt i samband med ett uppstartsmöte vid Örebro Universitet den 15:e maj Forskningsresurser och kontaktpersoner Forskningsprojektet har genomförts med följande resurser: Claes Gunnarsson (ek. mag., doktorand), forskningsresurs (50% av heltid) Seth Jonsson (ek. lic., doktorand) forskningsresurs (25% av heltid) Nils G Storhagen (docent), projektledning (15% av heltid) Den budgeterade resurstilldelningen för projektets forskningsinsats motsvarar därmed 90% av hel tjänst (1584h) under 12 månader. Efterföljande tidsperiod har finansierats av Örebro 3

6 Universitet inom Forskningsprogrammet Elektroniska affärer och Logistik, dit vi riktar ett särskilt tack. Från de medverkande företagen har följande personer utgjort kontaktlänkar till projektet: Atlas Copco Rock Drills AB: David Berggren (Supply Manager) samt Hans Rimmerfors (Production Manager) Parker Hannifin AB: Keijo Lavsjö (Logistics Manager) Wenmec AB: Bo Jonsson (Production Manager) Bergsmannens Industriutveckling AB: Benny Bergkvist (VD) 2. DISPOSITION OCH INNEHÅLL Denna slutrapport för projektet "Utvecklade leverantör - kundrelationer: "Supply Link Management" innehåller två delar. Disposition och följd mellan de i slutrapporten ingående kapitlen och delarna beskrivs i figur 1. Del I utgörs av ett inledande sammanställningsdokument med totalt åtta kapitel. Del II innehåller följande tre projektrapporter: a) En speciellt avpassad företagsrapport med titeln Konkurrenskraft i en Supply Link. Rapporten har presenterats för ett särskilt inbjudet forum från medverkande företag vid Örebro Universitet den 5 juni b) Ett research paper med titeln Charge Your Relationship Effects by Turning the Supply Link Loyal to IT. (Detta är accepterat som ett "full text paper" som presenterats vid NOFOMA:s forskningskonferens i Reykjavik, Island, juni, Bidraget ingår som proceedings från NOFOMA konferensen.) c) Ett research paper med titeln Internet Technology as an Enabler for Reducing Costs and Creating Value in a Supply Chain Link. (Detta är accepterad för presentation vid den 17:e internationella logistikkongressen (ILC) vid Thessaloniki, Grekland, den oktober Bidraget är också accepterat att ingå i proceedings från ILC kongressen). Projektrapporterna (a - c) utgörs av enskilda alster med självständig metodisk integritet. Målet har varit att säkerställa såväl vetenskaplig- som praktisk relevans i de specifika kunskapsbidragen. Den teoretiska referensramen utgår från en supply chain management ansats som beskrivs allmänt dels i a) företagsrapporten, och dels mer specifikt i respektive research paper b och c. 4

7 Del I: Sammanställningsdokument Kap. 1 Inledning Kap. 2 Disposition och innehåll Kap. 3 Projektorganisering samt publicering Kap. 4 Metod Kap. 5 En situationsbeskrivning baserad på empiri Kap. 6 Inköps- och leverantörsstrategier för Atlas Copco Kap. 7 Projektets resultat och slutsatser Kap. 8 Inledning till slutrapportens Del II Del II: Projektrapporter Företagsrapport Research papers a) Konkurrenskraft i en Supply Link b) Charge Your Relationship Effects by Turning the Supply Link Loyal to IT c) Internet Technology as an Enabler For Reducing Costs and Creating Value in a Supply Chain Link Figur 1. Disposition och följd mellan de i slutrapporten ingående kapitlen och delarna. I Del I ingår inledningsvis en beskrivning av projektets utgångspunkt, inriktning samt medverkande parter (kap. 1). Disposition och innehåll beskrivs i kap. 2. Projektets organisering samt publicering beskrivs i kap. 3. Metod redovisas i kap. 4. Den empiriska beskrivningen utgörs dels av en bred situationsbeskrivning (kap. 5), dels en redovisning av intervjudata om inköps- och leverantörsstrategier för Atlas Copco Rock Drills AB (kap. 6). I kap. 7 redovisas projektets resultat och slutsatser. Här diskuteras också karaktären och den inbördes rollen hos de enskilda projektrapporterna (a-c, Del II), samt en syntes kring hur rapporterna tillsammans utgör en helhet för projektets kunskapsbidrag. Kap. 8 innehåller en inledning till Del II. Intervjupersoner och frågeformulär redovisas i bilagor. 5

8 3. PROJEKTORGANISERING SAMT PUBLICERING Inom ramen för projektet har funnits en referensgrupp samt en flexibelt sammansatt styrgrupp. Styrgruppen har haft sju formella möten där dels projektets innehåll fortlöpande stämts av, dels riktlinjer för fortsatt utveckling diskuterats. Under projekttiden har vid ett av företagen ansvariga företagsrepresentanter delvis varit tjänstlediga, vilket medfört vissa förskjutningar i planerade referens/styrgruppsmöten. Mötena har dels genomförts på plats hos de medverkande företagen, dels vid Örebro Universitet. Till mötena har underlag för diskussion skapats i form av tre skrivna företagsrapporter, vilka sammanfattat observationer och preliminära resultat. Vid mötena har även förutsättningar för kontinuerlig respondent-verifiering skapats i samband med att de skrivna rapporterna diskuterats. Atlas Copco har i arbetsrapport även analyserats inom den analysram och mot elva referensföretag som återfinns i tidigare studier 1. Kvaliteten i data och analys har stärkts genom att forskare och företagsrepresentanter givits möjlighet till kontinuerligt ömsesidigt utbyte under projektets gång. Inom gruppen med underleverantörer har bl. a. frågor om de egenskaper som kännetecknar systemleverantörer med framskjuten kundposition aktualiserats. Vid sidan av de formella mötena med företagsrepresentanterna har de operativa forskarna och projektledaren träffats vid 10-tal tillfällen för att diskutera forskningsfrågor samt planera forskningsprocessen. En företagsrelaterad slutrapport, a) Konkurrenskraft i en Supply Link, har presenterats och diskuterats vid ett speciellt projektseminarium för en utvidgad krets personer inom företagsgruppen. Seminariet avhölls den 5 juni 2001 vid Örebro Universitet. Förutom den löpande avrapporteringen vid styrgruppsmötena samt slutrapporteringen till företagen har forskarna även producerat bidrag till forskarnätverket. Inom ramen för projektet har ett research paper b) Charge Your Relationship Effects by Turning the Supply Link Loyal to IT, bildat underlag för ett Högre seminarium vid Uppsala Universitet den 17 sept samt ett motsvarande Högre seminarium den 5 oktober 2001 vid Örebro Universitet. Bidraget kommer även att utsättas för granskning vid Linköpings Universitet. Det andra research paper c) Internet Technology as an Enabler for Reducing Costs and Creating Value in a Supply Chain Link, kommer också att utsättas för vetenskaplig granskning vid universitetsseminarier. Ovan nämnda två research paper har, förutom presentationen vid internationella forskningskonferenser (se sid. 4), även i korthet granskats och distribuerats till deltagarna i Vinnovas pågående forskningsprojekt e-b2b, i samband med ett projektseminarium i Stockholm den 6 sept Vid årsmötet den 3 april 2001 inom Central Sweden Electronic Commerce and Logistics, CEL, hölls ett anförande baserat på projektets resultat. En kort redovisning av forskningsprojektet som sådant har även genomförts vid NUTEK:s programkonferens: "Näringslivets Logistiksystem" den 12 oktober Det förs också en dialog kring forskningsresurser inom Örebro universitet och initiativ har tagits för att utveckla samarbeten mellan forskningsplattformar vid olika nationella universitet. Vid sidan av de formella redovisningarna har projektet diskuterats med handledare vid Uppsala respektive Linköpings Universitet. Projektet har givit "spin-off-effekter" för fortsatta aktiviteter. Syftet med de två research papers (b och c) som hittills producerats, på basis av forskningsprojektet, är att parallellt med 1 Jonsson, S. (1998), Den strategiska försörjningsprocessen med fokus på uppbyggnaden av företagets leverantörsbas, Lic. avhandling, Linköpings Universitet. 6

9 seminarieprocesserna utveckla två manuskript för vetenskapliga artiklar, för publicering i internationellt erkända forskningstidskrifter. Arbete har även inletts för ytterligare en forskningsartikel inom ramen för projektets empiri och inriktning. Denna pågående artikel är planerad att fokusera på öppna resp. slutna systemvillkor i användningen av Extranät för styrning av materialflöden i en Supply Link. Empiriska data som insamlats och analyserats inom projektet kommer att användas i två kommande doktorsavhandlingar med inriktning på supply chain management, IT samt kund-leverantörsförhållanden. Under året har förberedelser för en fortsättning av projektet genomförts och underlag för en ansökan om fortsatt forskningsanslag skrivits. Fortsättningsstudien avser att fokusera på implementeringen av ett nytt IT-system för förändrad affärslogistik i identifierade kundleverantörsförbindelser. I denna fortsättningsstudie, implementeringsfasen, avses en processorienterad studie som syftar till att följa hur nya system, tekniker och metoder appliceras och inordnas i den befintliga logistikstrukturen. Detta innebär att forskarna i praktiken på olika sätt även kommer att bidraga med kunskaper från den första fasen, samt med övriga erfarenheter och kunskaper inom ämnesområdet. Med ett processuellt perspektiv kommer dynamiska strukturer att fokuseras. Den ändrade inriktningen för implementeringsfasen innebär att företagsrepresentanterna och forskarna fortlöpande kommer att arbeta tillsammans. Den interaktiva forskningsdesignen kommer på så sätt att bli distinkt. Genom fortsättningsstudien vidmakthålls också kontinuitet och långsiktighet i etablerade företagskontakter, vidare skapas förutsättningar för fördjupade forskningsanalyser som ger såväl praktiska som teoretiska resultat. De medverkande företagen har också uttryckt sig positiv till en fortsättningsstudie. 4. METOD Detta kapitel innehåller beskrivning av metod avseende empirisk datainsamling, intervjumetodik etc. En specifik metodredovisning finns också i Research papers (b och c) i Del II. Två metodiker har kombinerats för att skapa fördel i det praktiska forskningsarbetet. En kombination av öppna halvstrukturerade och strukturerade intervjuer har genomförts i syfte att nå en detaljerad och allsidig belysning av de empiriska förhållandena. Likaså har både representanter från leverantörer samt köpande företag intervjuats med försörjningslänken mellan dessa parter som gemensam referenspunkt. Även skriftlig dokumentation har inhämtats och delgivits forskarna. Datainsamlingen skedde i huvudsak under hösten Öppna halvstrukturerade intervjuer Empiriska data har inhämtats genom totalt tjugo halvstrukturerade samt tio strukturerade intervjuer med beslutsfattare hos de medverkande företagen, kompletterat med vissa uppgifter från företagens årsredovisningar och andra öppna källor. Av de halvstrukturerade intervjuerna har elva stycken spelats in på band och sedan skrivits ut. I samband med övriga halvstrukturerade intervjuer har anteckningar skrivits. Varje intervju har genomförts under en tidsperiod av ca. 2 timmar och vid två tillfällen har flera intervjupersoner medverkat. De intervjuade personerna redovisas i bilaga 1. Vid de halvstrukturerade intervjuerna användes ett frågeformulär med breda frågeställningar inriktade mot att låta respondenten beskriva sakförhållanden samt identifiera och bedöma 7

10 innehållet i upplevda mål i de aktuella kund- leverantörsförbindelserna. Intervjuerna syftade också till att erhålla en bred förståelse för hur respondenten identifierar och resonerar kring de mål som kommuniceras mellan parterna i affärsrelationerna med inriktning på IT och logistikrelaterade mål. Under intervjuerna var respondenten fri att använda sitt eget språk samt utveckla det egna tankeinnehållet och disponera intresse för fördjupade diskussionsteman. Därmed var respondenten fri att uttrycka sin egen förståelse med egna ord utan omedelbar styrning från forskarens sida. En gemensam kunskapsbildning har eftersträvats mellan praktiker och forskare. Intervjufrågorna finns redovisade i bilaga 2 och motsvarar generellt den struktur som använts vid tidigare studier av beroenden och relationer mellan underleverantörer och köpande företag 2. Empiriska data har således insamlats under breda klassifikationsvillkor. Strukturen har möjliggjort en första preliminär och översiktlig sortering av informationen. Intervjuunderlagets klassifikationsstruktur har emellertid inte skapat villkor för analysens struktur eftersom en ökad datamängd successivt förskjutit analysens fokus mot de avgränsade aspekter som behandlas i research papers samt företagsrapporten. Datainsamling och analys har i viss omfattning genomförts parallellt, där diskussioner med företagen kring olika delrapporter givits visst utrymme att utveckla tolkningsbaser och stärka problemfokuseringen. De kontinuerliga mötena har också inneburit en möjlighet att korrigera felaktigheter och undvika feltolkningar av föreliggande situationsförhållanden. Successivt har, i tolkningsprocessen, vissa regelbundenheter och mönster uppträtt. Dessa har sedan behandlats som avgränsade tematiska aspekter som behandlas med fördjupad analys i de enskilda forskningsrapporterna i del II. Från en metododogiskt utgångspunkt har slutledningsprocessen, i fråga om att relatera studerade företeelser till en meningsfull tolkningsram, inneburit att förtrogenhetskunskap utnyttjats och successivt byggts upp. Enskilda företeelser har inledningsvis sorterats utifrån ett preliminärt beskrivande mönster baserat på intervjuunderlagets öppna struktur, för att sedan tillskrivas en annorlunda innebörd i ett problemfokuserat management sammanhang. I denna process har dialogen med företagen givit forskningsprocessen en fruktbar inriktning mot att uppmärksamma aktuella och relevanta problem. 4.2 Strukturerade intervjuer De strukturerade intervjuerna är baserade på frågeformulär om strategisk försörjning. 3 Empiriska data från intervjuerna finns även sammanställda i en särskild rapport Underlag till styrgruppsmötet , där svarsdata jämförs mot svarsdata från 11 företag, redovisade i en tidigare studie om den strategiska försörjningsprocessen 4. Med Atlas Copco menas i detta sammanhang Atlas Copco Rock Drills AB i Örebro. Studien har en tonvikt på flödet underjordsriggar, genom urvalet av intervjupersoner. Respondenterna har valts ut av forskningsprojektets kontaktansvariga inom företaget. 5 personer har intervjuats enligt frågeformuläret, övriga 2 enbart i kompletterande syfte. Varje intervju har omfattat ca 2 timmar effektiv tid. Frågeformuläret har funnits tillgängligt hos respondenten några dagar i förväg. Frågorna har gåtts igenom en efter en och med en respondent i taget. Frågeformulärets utformning, strukturbeskrivningar och modeller samt 2 Se Färnström, B.O. och Kedström, C. (1975), Makt och beroende i samarbetsrelationer: En studie av mindre och medelstora underleverantörsföretag, Doktorsavhandling, Lunds Universitet. 3 Frågeformuläret redovisas i Vinnovas tryckta forskningsrapport samt bygger på källa enl. fotnot 1. 4 Se fotnot 1 8

11 förutsättningarna för reliabilitet och validitet följer beskrivningen i Jonsson, S. (1998). Rapporteringen sker här i form av medelvärden relaterade till en intervallskala med skalvärden 1 7. Den empiriska undersökningen var inriktad på att kartlägga fem frågeställningar. Dessa har sin bas i ett generellt perspektiv och är uppbyggda kring tre huvudområden: transaktioner mellan köpare och säljare, företaget samt företagets omgivning. Former för transaktioner mellan köpare och säljare kartläggs genom att (i) undersöka strukturen på leverantörsrelationerna, dvs. relationstyperna mellan köpare och säljare samt (ii) formerna för leverantörsval. Typer av relationer definieras här som leverantörsförbindelser. De har i frågeformuläret benämnts: Köp i konkurrens, Grundläggande samarbete, Operativ allians, Affärsallians, Strategisk allians samt Företag ägt inom koncern. Den första typen har sitt ursprung i traditionellt konkurrensinriktat utbyte mellan köpare och säljare. De nästkommande fyra typerna utgör interaktionsformer med mer eller mindre samarbetsinriktat innehåll. Den sista utbytesformen Företag ägt inom koncern avser situationer, dvs. internköp som omfattas av vertikal integration genom ägande. En stor del av intervjuundersökningen utgör en kartläggning av olika former av leverantörsval (sourcing). Dessa former har sin grund i antalet samtidigt förekommande leverantörer för en viss vara eller tjänst, samt hur dessa leverantörer strategiskt och konkurrensmässigt är knutna till det köpande företaget. Former för leverantörsval definieras här som leverantörsmönster. Även förändringen, under en treårsperiod, av de olika formerna undersöktes. De olika formerna för leverantörsval är i undersökningen kopplade till (iii) olika indelningar av köp, här definierade som köpområden. Dessa köpområden avses täcka in vanligt fokuserade och/eller frekventa upphandlingar som företag gör för sin administration, tillverkning eller försäljning. Beslutsgången i företaget framgår av figur 2, nedan. Purchasing needs (purchasing areas) Prioritised selection of supplier relation strategies Prioritised selection of sourcing strategies Operational activities Figur 2. Strategier för leverantörsförbindelser och leverantörsmönster är relaterade till köpbehov (köpområden). 9

12 En mindre del av undersökningen ägnades åt en kartläggning av försörjningsstrukturen. Denna kartläggning redovisar hur köpsortimentet är indelat, dels som huvudgrupper, dels som undergrupper. Här finns även frågor som berör integrationen mellan inköpsverksamheter och övriga verksamheter i företaget. Vidare undersöktes förekomsten av olika typer av dokument som beskriver ledning och styrning av försörjningsverksamheten. I studien finns även ett antal frågor som klarlägger inköpsadministrativa och organisatoriska förhållanden samt leverantörsgeografiska områden. Dessa frågor syftar till att skapa bakgrundsfakta för att ge bättre analysunderlag till intervjuundersökningens huvudområden, ovan redovisade som (i) - (iii). Eftersom två metodiker har utnyttjats i forskningsarbetet är den efterföljande empiriska beskrivningen uppdelad i två delar. Kapitel 5 innehåller en bred situationsbeskrivning av företagens situation samt inriktning i studerade affärsförbindelser. Empiriska data har inhämtats från flera källområden: via halvstrukturerade intervjuer, kompletterande diskussioner med företagsrepresentanter samt skriftlig dokumentation. Den empiriska beskrivningen i kapitel 6 baseras emellertid enbart på data som inhämtats via de strukturerade intervjuerna med representanter för Atlas Copco. 5. EN SITUATIONSBESKRIVNING BASERAD PÅ EMPIRI Detta kapitel inleds med en översiktlig beskrivning av företagens roller i en nätverksstruktur. Därefter redovisas empirin i förenlighet med en struktur som utgår från situationen hos företagen samt inriktningen i studerade affärsförbindelser. 5.1 De medverkande företagen: En överblick Företagen befinner sig idag i en process med att kraftfullt växla upp IT-integrationen i affärsförbindelserna och därigenom utveckla en plattform för integrerad logistikverksamhet. De medverkande företagens affärsbaserade nätverksstruktur illustreras i figur 3. BIU-gruppen Parker Koncern Atlas Copco Rock Drills Parker Falköping (SBU) Leverantörer Parker Spånga (SBU) Wenmec Leverantörer Figur 3. Nätverksstruktur 10

13 Studien tar sin utgångspunkt i Atlas Copco Rock Drills AB:s reservdelsflöde och produktionsflöde för underjordsriggar samt försörjningslänken till två viktiga underleverantörer. Parker Hannifin är en multinationell koncern där Parker Falköping, respektive Parker Spånga utgör två produktionsenheter. Den studerade relationen mellan Parker och Atlas Copco har identifierats som en operativ affärsallians. Wenmec är en regionalt verksam systemleverantör till Atlas Copco, där affärsrelationen har identifierats som en strategisk allians. BIU-gruppen är ett FoU-baserat regionalt joint venture, där vissa företag har bl. a. Atlas Copco som kund. Intressanta iakttagelser är bl. a. Atlas Copcos ambition och möjlighet att väsentligt växla upp IT-integrationen mot leverantörsbasen. Parallellt med denna process omstruktureras delvis leverantörsbasen, där den rumsliga och tidsmässiga fördelningen i flödena omorganiseras och en ny leverantörshierarki skapas. Resultaten pekar på förändringar i värdekedjan samt förutsättningar för ett intensivare samarbete mellan prioriterade leverantörer. I denna process aktualiseras IT dels som ett stabiliserande rationaliseringsinstrument, dels som en katalysator för att skapa värde, t ex. genom strategier för leverantörskombinering. 5.2 Atlas Copco Rock Drills AB Atlas Copco är en internationell koncern med 46 miljarder kronor i omsättning (2000) och anställda, varav 2400 i Sverige. Koncernen omfattar affärsområdena Kompressorteknik, Anläggnings- och gruvteknik, Industriteknik samt Rental Service. Atlas Copco Rock Drilling Equipment utgör en division inom affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik, med huvudkontor i Örebro. Inom denna division ingår produktbolaget Atlas Copco Rock Drills AB (fortsättningsvis Atlas Copco). Atlas Copco har en flödesorienterad organisation, där strategiskt inköp utgör en av sammanlagt sju överordnade funktionsavdelningar. Forskningsprojektet tar sin utgångspunkt i det flöde som kallas underjordsflödet. Inom detta flöde tillverkas och monteras s.k. underjordsriggar, dvs borriggar med användningsområde under jord i gruvor, tunnlar och liknande. Den del av verksamheten inom detta flöde, som studerats omfattar strategisk och operativ försörjning av direkta produkter och reservdelar. Atlas Copco har även ett s.k. ovanjordsflöde, där man tillverkar borriggar för ovanjordsbruk. Ovanjord och underjord agerar på relativt olikartade marknader där borrmaskinernas egenskaper skiljer sig åt. Underjordsmaskinerna som är mer kundanpassade har ungefär 40% marknadsandel, emedan ovanjordsmaskinerna som är mer standardiserade har en marknadsandel på ungefär 20%. Ovanjordsflödet agerar också på en mer konkurrensutsatt marknad relativt underjordsflödet. På produkt- och produktionsnivå består kärnverksamheten i Atlas Copco av ett unikt kunnande inom fyra centrala delsystem med inbördes avtagande betydelse. Dessa delsystem är tillverkning av borrmaskin, fäste och montering på balken, balkens fäste i armen med matare och bom, samt hytten och funktionerna. Dessa fyra centrala delar utgör kärnan som även inkluderar färdigheten att koppla ihop delsystemen till en integrerad maskin. Hydraulcylindrar som bl. a. köps från Parker Hannifin ses ej som ett enskild komponent utan snarare som ett specialkonstruerat påbyggt maskinelement. Flera av dessa hydraulcylindrar utgör en väsentlig del i materialflödet av specialkomponenter/moduler. En viktig uppgift för strategiskt inköp är att koordinera produktionens försörjningsbehov, genom inköp och avrop av komponenter och annat insatsmaterial från underleverantörer. Strategiskt inköp har en tydlig utvecklings- och rationaliseringsuppgift. Ett betydelsefullt åtagande för inköps- och logistikorganisationen är att på basis av försörjningsbehovet 11

14 utveckla ett effektivt logistiksystem i samverkan med de två underleverantörerna Wenmec AB samt Parker Hannifin AB. En utmaning blir därför att tillsammans med dessa två systemleverantörer utveckla kunskap om relevanta logistikrelaterade parametrar, mål och strategier, i syfte att tillförsäkra såväl ekonomiska som strategiska vinster för respektive part. I denna process beaktas villkor förenade med de olika materialflödenas särprägel. Parterna har tagit fram underlag för en systemlösning för kommande investeringsbeslut. Inom Atlas Copco är det tydligt att inköpsrollen och fokuseringen är tyngst för köp till produktion. Detta innebär, som i många andra företag att många köpområden hanteras utanför den formella inköpsenheten. Köpmönstret förändras, likaså hur relationerna utvecklas med olika typer av leverantörer. Den inköpskompetens som finns i företaget är utspritt på många händer och funktioner. Utvecklingen av kompetensnivån i företaget blir givetvis svårare ju fler personer, funktioner och nivåer som skall behärska uppgiften. Även förståelsen för professionell inköpsverksamhet försvåras, eftersom många individer är involverade i någon del av köp- och logistikprocessen. Införande av teknikbundna system upplevs som ett positivt sätt att kunna förändra detta förhållande. Inom ramen för det befintliga övergripande logistiksystemet använder Atlas Copco idag ett flertal olika metoder för att generera beställningar och prognoser samt att koordinera det löpande flödet av transaktionsresurser och dessa resursers ekonomiska allokering. Här framträder optimeringsproblem, eftersom metoderna inte alltid är inbördes synkroniserade, vilket medför bristande kostnadseffektivitet hos både leverantör och kund. Optimeringsproblem i logistiken med underleverantörerna baserar sig också delvis på integrationsbrister i det interna affärssystemets utformning, speciellt med avseende på kopplingen till produktionsflöden och kundmarknad. En konsekvens av detta är ett relativt splittrat organisatoriskt och logistiskt gränssnitt mot de två primärleverantörerna i studien. Den nämnda problematiken kan exemplifieras enligt följande: Atlas Copco tillämpar ett antal olika inköpsrutiner och metoder parallellt mot de berörda leverantörerna, där senare tillkomna metoder tenderar att successivt "inkorporeras" i det övergripande logistiksystemet. Ett problem i sammanhanget är att prognosernas tillförlitlighet kan brista. Vidare tenderar de konstruktionstekniska inslagen i viktiga leverantörsförbindelser att öka med tiden, vilket aktualiserar en effektiv informationssamordning som säkerställer logistikens funktionssätt. Sammantaget uttrycks en ambition att bygga upp en plattform för effektiv logistik, där modern informationsteknik appliceras och inordnas i försörjningssystemet med det övergripande målet att skapa operativ och strategisk effektivitet. Det finns i sammanhanget risk för att en ogynnsam utveckling leder till ett ineffektivt logistiksystem, som innehåller ett flertal orelaterade och fragmentariska avlagringar av metoder och rutiner. Detta innebär att överblicken, pålitligheten och enhetligheten kraftigt reduceras. Ett robust logistiksystem förutsätter kunskap om de relevanta parametrarna i styrningen av olika typer av materialflöden samt deras inbördes hierarki, med beaktande av både leverantörens och beställarens perspektiv Inköpsorganisation Inköpsverksamheten är formellt organiserat enligt följande. Närmast ledningsnivån finns en stabsfunktion, kallad inköpsutveckling, med uppgift att bl. a. formulera inköpspolicy, utföra chefsförhandlingar, initiera och driva projekt samt stärka och uppmärksamma inköps betydelse i den övriga produktionsorganisationen, där inköp är en organisatorisk del av produktionsflödet. Inköpsutveckling som en stabsfunktion finns inte bara för Atlas Copco Rock Drills AB utan också för andra Atlasbolag, där övergripande rådgivning sker med 12

15 avseende på bl. a. global sourcing. Den rådande inköpspolicyn pekar på mål att reducera det totala antalet leverantörer, att identifiera utvecklingsbara s.k. A-leverantörer och på sikt avveckla s.k. B-leverantörer, att implementera och uppdatera inköpsrutiner och avtalstexter samt att utforma mål för kostnadsutvecklingen för respektive flöden. A-leverantörer kallas även prioriterade, preferred eller utvecklingsbara leverantörer. Målen avseende lägre kapitalbindning och kortare ledtider upplevs mycket viktigt bl. a. på anskaffarnivå. Vidare eftersträvas ett globalt tänkande för inköpsverksamheten och för flödesorganisationen som i detta sammanhang uttrycks som ett element i den globala försörjningsstrategin med benämningen "go-east", vilket innebär att man försöker lägga arbetsintensiva arbeten (gjutgoods, smide och svetsning) hos leverantörer i de forna öststaterna. För respektive flöde finns en ansvarig strategisk inköpare som har ansvar för avtal, prisförhandlingar och andra kommersiella arbetsuppgifter. Totalt finns sju ordinarie inköpare på Atlas Copco. Det finns också några externa inköpskonsulter med mer avgränsade arbetsuppgifter. Alla inköpare träffas för diskussion och ömsesidig information en gång var femte vecka. Formellt underställda de strategiska inköparna finns ca. 13 anskaffare. Anskaffarna är organiserade inom respektive produktionsflöde och ansvarar för de operativa momenten i samband med inköp och löpande beställningar. Till arbetsuppgifterna hos anskaffare inbegrips att skaffa hem material på basis av de köpsignaler som genereras i datorprogrammet Movex samt "jaga" restorder genom att t. ex. ringa till leverantörerna. Anskaffning är organiserat så att inköparen (anskaffaren), för det flöde som är den största förbrukaren av en komponent från en enskild leverantör, har huvudansvaret för löpande avrop från denna leverantör. Det sker dessutom internköp mellan flöderna. Reservdelsförsörjningen sker vid supply-avdelningen och avser styrning av materialflöden med både egentillverkade och externt tillverkade reservdelar "Teknik" utövar inflytande i inköpsbeteendet En återkommande uppfattning är att avdelningen för forskning och utveckling (kallad Teknik) utövar relativt starkt inflytande över inköpsverksamheten. Det omvända förhållandet är inte alltid självklart, eftersom en del projekt har drivits av teknik utan medverkan från inköp. Från Parkers teknik-perspektiv finns t. ex. den uppfattningen att inköpsenheten vid Atlas Copco med tiden fått ett något mindre inflytande i frågor kring teknikutveckling, jämfört med tidigare då det fanns en central inköpsverksamhet. Teknik och konstruktion arbetar nära leverantörerna och den personliga dialogen upplevs som mycket betydelsefull. När teknik frisläpper nya ritningar blir inköps uppgift att skapa en prisbild och bedöma kvaliteten hos lämpliga leverantörer. Det är dock inte ovanligt att teknik redan gjort en sådan bedömning och lämnat förslag på lämplig leverantör. På detta sätt uppstår idéer om nya leverantörer, vilket i vissa fall dock kan stå i viss kontrast mot strävan att reducera leverantörsantalet. På anskaffarnivå finns ofta ingen större teknisk produktkännedom, utan man hänvisar leverantörskontakter till teknik vid behov. Ett inslag i inköps- och teknikutveckling är ett pågående arbete att bygga upp och utforma ett IT-baserat PDM-system (Product Data Management). Kommunikationssystemet innebär att standardiserade datafiler kan skickas elektroniskt mellan Atlas Copco och leverantörer. Väsentliga data angående t. ex. produktdokumentation kan skickas mellan parterna, där behörighetsnivån kan skilja sig mellan olika leverantörer. Man kan i detta fall skilja på öppen respektive på relationsspecifik information. Vidare skall systemet kunna hantera konstruktion och ändringar i 3D-ritningar mellan behöriga användare. Systemet är främst aktuellt för materialflödet av specialkomponenter/moduler för produktion. 13

16 5.2.3 Hur den operativa behovsbilden skapas Behovsbilden skapas på följande sätt. Atlas Copco får i regel först en kundorder. Denna ligger sedan som underlag för en tillverkningsorder som bereds av produktionsplanerare. På basis av tillverkningsordern skapas en materialplan. Riggen får en unik identifikation, som i sin tur innehåller ca artikelnummer, där några artikelnummer kan bestå av flera likadana komponenter. Strukturen på tillverkningsordern är organiserad i ett antal operationer, vilka sedan ligger till underlag för inköpsordern. I strukturen på tillverkningsordern finns även ett antal fiktiva artiklar. Planen för material och tillverkning är dynamisk och kan förändras under produktionstiden, vilket i så fall aktualiserar nya tillkommande inköpsorder under monteringsperioden. Anskaffaren "ser" i Movex en "filtrerad" materialplan, där köpsignaler flaggas på basis av den gällande ledtiden. Om det t. ex. är en registrerad ledtid på 30 dagar i Movex-systemet, flaggas en köpsignal sex veckor innan den aktuella monteringsoperationen skall starta på riggen. Strukturen på materialplanen kan ligga både mot rigg och mot andra delkomponenter till riggen, t. ex. matare och bom. Anskaffaren skiljer på försenade köpsignaler och på vanliga köpsignaler och frisläpper därefter inköpsordern till den aktuella leverantören. I syfte att reducera andelen försenade köpsignaler, kan anskaffaren övervaka och granska pålitligheten i materialplanens struktur samt justera in rätt ledtider i Movex-systemet. Eftersom materialplanen är dynamisk, finns tillfällen då t. ex. en rigg annuleras eller då mataren får en annorlunda utformning. Slutkunden har en möjlighet att, på basis av ett antal options, ställa speciella önskemål om funktionalitet och design på riggen. Anskaffarna och produktionsplanerarna arbetar därför nära varandra. När nya artiklar tillkommer registreras ledtiden inledningsvis till 120 dagar. Den registrerade ledtiden på löpande komponenter ligger vanligtvis på ca 30 dagar, men målet är att allmänt få ned ledtiden till maximalt 15 dagar Om geografisk lokalisering hos leverantörer Geografisk närhet till leverantörer upplevs generellt sett som positivt och önskvärt. I leverantörsvalet ställs samtidigt krav på kvalitet, leveranstid, service och pris. En fördel med närhet är snabbheten i kommunikationen. T. ex. kan en leverantör i omedelbar geografisk närhet till Atlas Copcos verksamhet med mycket kort varsel ta personlig kontakt, ta del av ritningar och föra en dialog kring ev. problem. Ett annat exempel är snabbhet i leveranser, vid akutsituationer. Leverantörer på nära håll prioriteras inte explicit men får många produktionsförfrågningar. I Atlas Copco uttrycks fördelarna om geografisk närhet ofta på emotionella grunder, i stil med att "det känns tryggt". En iakttagelse är att vissa nära leverantörer betraktas som "hustomtar". Det sker ingen prioritering med att söka nya regionala leverantörer, men det finns en lokalt etablerad leverantörsgrupp inom närområdet. Svetsade komponenter tillverkas idag av många lokala småföretag, främst då till ovanjordsflödet. För större svetsade konstruktioner med höga arbetskraftskostnader, utrycker den rådande policyn att söka leverantörer i de forna öststaterna. Det finns en uppfattning om att denna strategi skall betraktas som en viktig långsiktig investering. 14

17 5.2.5 Inköp och inköpsutveckling i relationen med Parker Hannifin I den löpande affären köper Atlas Copco komponenter till produktion från tre Parker-företag, med skilda leverantörsnummer. Atlas Copco köper in hydraulcylindrar från tillverkande enheten Parker i Falköping. Ledtiden på hydraulcylindrar är dagar. Hydraulblock köps från tillverkande enheten Parker i Borås. Nipplar (slangkopplingar) köps i huvudsak från säljbolaget Parker i Spånga. Dessa nipplar ingår i materialflödet av standardkomponenter av lågt värde. Inköpen från Parker Spånga samt Parker Borås har på senare tid expanderat till även inkludera andra komponenter från Parkers koncerngemensamma produktprogram, t. ex. filter, motorer och hjälpventiler. Parker förväntas på detta sätt uppnå koncerngemensamma synergier genom strategin "cross-sales". Totalt består affärsutbytet av ungefär artiklar. Det är dock endast artiklar som ingår i den frekvent löpande affären, medan resterande artiklar anses tillhöra kategorin "sällanköp" och "udda artiklar". Parkers komponenter används inom Atlas Copcos tre flöden: ovanjord, underjord samt supply (reservdelar). Sortimentet är levande till sin karaktär, eftersom det frekvent sker en infasning och en utfasning av olika komponenter. Detta märks inte minst i projektflödet inom underjordsflödet. I projektflödet tillverkas de nya modellerna: Simba och Boltic i enboms-, tvåboms- och trebomsvarianter. De nya modellerna har hittills genererat ett hundratal nya artiklar och nya tillkommer varje dag. Inköpsavdelningen för projektflödet genomför därför ett omfattande arbete med prisförfrågningar och leverantörsval. Det kommersiella informationsutbytet är således relativt omfattande. Det totala antalet leverantörer av hydraulcylindrar är idag begränsad till 3-4 stycken, varav Parker är den absolut största, med avseende på årligt inköpsvärde. Det finns en uppfattning att det behövs flera leverantörer för att öka effektiviteten, dels av konkurrensskäl, dels p.g.a. leverantörernas unika kärnkompetens avseende kvalitet. Av samma skäl anses det också önskvärt med fler leverantörer av hydraulblock. För hydraulikområdet finns en uppfattning att den "gamla" s.k. VOAC-enheten (Parker Falköping) är strategiskt mest betydelsefull, relativt andra Parkerbolag bl. a. på grund av det omfattande materialflödet av specialkomponenter/moduler. Kontaktytan mellan Atlas Copco och Parker är tidvis bred och djup. En säljare eller en produktionsplanerare hos en leverantör kan dock allt för ofta ha kontakt med upp till 13 olika anskaffare och inköpare vid Atlas Copco. Hos leverantören Parker upplevs i vissa fall en viss svårighet att orientera sig i Atlas Copcos organisation p.g.a. att olika personer ger en olikartad bild av organisationens reella försörjningsbehov. Den breda exponeringsytan upplevs emellertid inte vara problematisk från Atlas Copcos perspektiv. Utmaningen ligger i att rationalisera orderflödet mellan köpare och säljare och att komma ifrån spilltider i de omfattande manuella momenten, t. ex. i samband med hantering av orderbekräftelser, utskrifter, postförsändelser m.m. Det anses också angeläget att skapa struktur för de komponenter som köps från Parker (den s.k. cylinderlistan). Vid tiden för studien pågår detta arbete. Atlas Copcos inköpsstrategier avseende tredje part ger även återverkningar i inköpsbeteendet mot Parker. En strävan från Atlas Copco är att köpa material och komponenter på "högre nivå", dvs. att leverantören utför ett mer omfattande arbete och tillhandahåller en mer förädlad produkt. Samtidigt strävar man efter att skapa enhetliga modullösningar som underlättar och effektiviserar montering. En konsekvens av detta innebär en ökning av andelen strategiska komponenter. En annan konsekvens innebär att leverantören ställs inför uppgiften att köpa in detaljer och komponenter inom hydraulsortimentet och därmed också leverantörsval. 15

18 5.3 Wenmec AB Wenmec AB är en i huvudsak regionalt verksam leverantör, dels av system inom tung mekanisk verkstad, dels också legoproduktion. Företaget har ca 70 anställda och den totala omsättningen ligger på ca. 55 miljoner kronor per år. Kunden Atlas Copco står för den i särklass största delen av företagets omsättning och affärsrelationen har successivt stärkts och fördjupats. Wenmec tillverkar och monterar större svetsade konstruktioner, framförallt ramar och underreden (bärare) till Atlas Copcos samtliga riggtyper. Bärarna består av motorram och efterram och innehåller ca. 500 komponenter, som monteras av Wenmec. Bärarna är ett utgående sortiment, som i dagsläget används till de gamla riggmodellerna, men de kommer att "leva" i ungefär 4-5 år till. Vid tidpunkt för studien befinner sig Atlas Copco i en process att avveckla leverantörer på bärarnivå. I den nya rigg-generationen finns inga bärare, enbart ramar. Ramarna tillverkas genom bearbetningssvetsning. Material för tillverkningen av bärarna plockas ihop och skickas till Wenmec från Atlas Copco, som också äger konstruktionen. Wenmec monterar även fullständiga borriggar på uppdrag av Atlas Copco, där en begränsad del av monteringen innebär kapacitetslego. Montering av fullständiga borriggar sker också hos två andra leverantörer. Från Atlas Copcos perspektiv anses generellt sett inte kapacitetslego önskvärt, men behövs p.g.a. utrymmes- och kapacitetsskäl. I leverantörens strävan att utveckla sin roll som systemleverantör till Atlas Copco, har en mängd logistikrelaterade problem aktualiserats. Parterna befinner sig i en process, där Wenmec förväntas uppfylla ett allt större och viktigare åtagande gällande komponentförsörjning och förädlingsvärde till Atlas Copco. Bl. a. har leverantören ålagts att självständigt genomföra inköp av ett flertal komponenter, vilka tidigare tillhandahållits från Atlas Copco. I praktiken innebär detta att nya leverantörsförbindelser och logistikrutiner behöver utvecklas. Idag är parternas respektive affärssystem endast i låg omfattning sammankopplade, där kunden i huvudsak speglar sin försörjningsbild till leverantören. Det är till stor del kunden som sköter allokering av komponenter, tillskriver status för respektive komponent i förädlingsprocessen, samt skapar underlag för tillverknings- och leveransprognoser. Atlas Copco strävar efter att lägga ut en allt större och väsentligare del av logistiken och sammanhörande administration på leverantören, på grund av såväl kostnadsskäl som potentialen i leverantörens unika värdeskapande färdigheter. Det är på många sätt en komplicerad omställningsprocess som fundamentalt förändrar affärsrelationens karaktär, eftersom det idag inte finns någon EDI-lösning i värdekedjan Hur behovsbilden skapas och tillgodoses På basis av Atlas Copcos kundorder tas beslut om tillverkning av underredet. En order på underredet läggs till Wenmec och en tillverkningsorder startas hos Atlas Copco, som om det skulle ha tillverkats på plats hos Atlas Copco. Visst material till underredet plockas sedan ihop och transporteras till den fysiska lagerplats Atlas Copco har hos Wenmec, som sedan rapporterar uttag från detta lager direkt in i Atlas Copcos Movex-system. När underredet är färdigt lagerlägger Wenmec detta vid Atlas Copcos lagerställe samt fakturerar. Beställning av underreden sker ungefär två gånger per vecka. Vid montering av riggar planeras och produktionsbereds hela riggen hos Atlas Copco, som också köper in material som därefter skickas till Wenmec för montering. Materialen består bl. a. av motorer, hydraulslang, växellådor mm. Även om en stor del av materialförsörjningen sker från Atlas Copco, har 16

19 Wenmec vissa kontakter med materialleverantörerna, t. ex. beställningar av hydraulslang från Hydroscand. Rent konkret frisläpper Atlas Copco en s.k. plock tre till fyra veckor innan maskinen skall vara färdig. Materialet låses då upp i systemet, s.k. allokering. Finns det inga lediga artiklar i saldot, skapas en restlista. När de restade produkterna finns tillgängliga, rapporteras detta in i systemet och allokeras automatiskt. Vid tiden för studien restas alla komponenter p.g.a. krav på minskade ledtider. Wenmec får i viss utsträckning agera leveransbevakare p.g.a. restnoterade artiklar, vilket ger en ökad administration som konsekvens. Wenmec "jagar" emellertid inte själv leverantörerna, utan har kontinuerlig kontakt med ungefär 20 personer hos Atlas Copco, i syfte att säkerställa leveranser i tid och rapportera eventuella felplockningar. Den nya generationens riggar monteras ännu inte av Wenmec, eller av någon annan legoleverantör, utan på plats hos Atlas Copco Leverantörsutveckling för systemleverantör Målet från Atlas Copcos sida är att bäraren på sikt skall bli en köpt modul med ett enskilt artikelnummer och att Wenmec därmed själv står för större delen av komponentanskaffningen mm. Vissa steg i den riktningen har redan tagits. Atlas Copco har flyttat vissa leveranser direkt till Wenmec, vilket i första fasen (av totalt tre faser) berör 6-7 leverantörer. Wenmecs utökade ansvar har blivit inköp av ett 50-tal nya artiklar och på sikt tillkommer inköp av ytterligare ca. 400 artiklar. Några av dessa leverantörer har emellertid kvar viss annan försäljning till Atlas Copco. Liknande strategi som för bärare gäller för ramar. Atlas Copco strävar efter att köpa dessa ramar så förädlade som möjligt, med alla fästen o. dyl. färdigsvetsade och påskruvade. Ett ytterligare steg i utvecklingen av rollen som systemleverantör kommer att tas, genom att Wenmec i framtiden förväntas utföra montering av den nya generationens riggar. Sammantaget illustrerar denna process hur en ny form av leverantörshierarki framträder. Atlas Copco reducerar sin direkta interaktion med ett antal leverantörer och släpper därmed det direkta inflytandet över dessa leverantörer. Atlas Copco eftersträvar istället ett indirekt inflytande över de tidigare direkt kopplade leverantörerna, genom den fördjupade relationen med Wenmec. På så sätt blir Wenmec en väsentlig förlängning av Atlas Copcos kontakt med ett antal leverantörer för några specifika varuområden. Wenmec upplever ömsesidiga läreffekter i affärsrelationen med Atlas Copco. I samband med uppbyggnad av riggmonteringen arbetade personal från Wenmec på plats hos Atlas Copco under en period. Under denna tid lärde sig personalen dels riggmontering, dels deltog personal från båda företagen i en organisationsförändring som skapade en flödesorganisation hos kundföretaget. Atlas Copco fick samtidigt viktiga erfarenheter, vilka sedan låg till grund för utformningen av flödesorganisationen. Det finns ytterligare exempel på kunskapseffekter. Atlas Copco köper t. ex. in och testar nya verktyg och förmedlar sedan vunna erfarenheter till Wenmec. Ett nytt system för lagerhantering håller på att utvecklas hos Wenmec. I processen med att bygga upp nya rutiner, förbereds teknik för streckkodsmärkning mm. Atlas Copco bidrar med personal på plats hos Wenmec. Det finns en uttalad ambition hos Wenmec att stärka sin roll som systemleverantör mot såväl Atlas Copco, som mot andra kunder. Affärsrelationen med Atlas Copco ses som en värdefull referens för den fortsatta marknadsbearbetningen. För den kompetensutveckling som krävs i strategin som systemleverantör, läggs tonvikt vid inköpsorganisation och logistikrelaterade aktiviteter. Den fördjupade relationen med Atlas Copco innebär en ökad 17

20 administration och en ökad spännvidd av egen produktion. Viss administration avses därför att läggas ut på sekundärleverantörer. Det ekonomiska beroendet av Atlas Copco har ökat, och förväntas att fortsatt öka i framtiden. Detta upplevs inte som negativt. Det finns en levande och förtroendebaserad dialog i affärsutbytet, vars värde starkt poängteras av Wenmec. Ett exempel på den nära sociala interaktionen demonstreras av att Atlas Copco låter sina nyanställda tidigt komma i personlig kontakt med Wenmecs anställda, i syfte att lära känna verksamheten och dess personal. 5.4 Parker Hannifin AB Parker Hannifin är en stor multinationell koncern, världsledande tillverkare av komponenter och system för rörelsekontroll och en omsättning på nästan 5 miljarder dollar (2000). Koncernen är organiserad i åtta grupper med ett antal divisioner. Över 1150 anställda finns vid fem produktionsställen i Sverige. Parker Hannifins försäljningshuvudkontor finns i Spånga och ingår i divisionen Hydraulics Controls Division. Ett annat försäljningskontor inom denna division finns i Borås, Mobile Hydraulic Sales. Parker Hannifin har också en produktionsenhet av hydraulcylindrar lokaliserad i Falköping. Denna senare enhet har relativt nyligen förvärvats av Parker Hannifin och var tidigare delägt av Atlas Copco respektive Volvo (företagets namn under denna tid var VOAC). Kunden Atlas Copco står för ca % av Parker Hannifins (fortsättningsvis Parker) totala försäljning i Sverige och en väsentlig del av försäljningen sker via enheterna i Borås och Falköping. Som en positiv effekt har Parkers försäljning till Atlas Copco ökat starkt under de senaste året. För Parker i Spånga fördubblades nästan försäljningen under Den totala volymen produkter som levereras till alla kunder från Parker Spånga ligger på ca. 3-5 ton/dag. Parker har också ett stort lager i Flen. Bland övriga stora och viktiga kunder återfinns bl. a. Volvo och Caterpillar Allmänna iakttagelser En starkt växande del av försäljningen till Atlas Copco tillverkas av Parker-enheter lokaliserade utanför Sverige. Det är t.ex. filter, motorer och hjälpventiler (som inte VOAC hade på sin tid) som Parker idag har i sitt koncerngemensamma produktsortiment med totalt ca artiklar. Med hänsyn till karaktären på de komponenter och system som återfinns på Atlas Copcos borriggar, ser Parker fortfarande en stor potential för sitt internationella sortiment till Atlas Copco. Vid tiden för studien strävar Parker efter att även bli slangleverantör till Atlas Copco och konkurrerar därför i viss utsträckning med Hydroscand, idag Atlas Copcos huvudsakliga hydraulslangleverantör. En slangtyp som Parker idag levererar är till Atlas Copcos maskiner för marknaden i Canada. Generellt anses hydraulslang utgöra en del i materialflödet av standardkomponenter av lågt värde men tillskrivs samtidigt karaktären kritisk p.g.a. krav på låga ledtider. Även inslag av modularisering kan innebära en kritisk karaktär för det aktuella materialflödet. Den löpande affärskommunikationen med Atlas Copco, upplevs av Parker som mer dialogbaserad, relativt kommunikationen med andra kunder. I andra kundrelationer finns ett större inslag av formalitet i dokumenthantering samt av utvärderingsförfaranden, quality management och förhandlingsprocesser, eventuellt p.g.a. att dessa kunder har en tyngre och 18

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Logistik och processorientering?

Logistik och processorientering? Lagerstyrningsakademin.se Logistik och processorientering? Stig-Arne Mattsson För att kunna bedriva en framgångsrik verksamhet på en alltmer konkurrensutsatt marknad har det blivit allt viktigare att snabbt

Läs mer

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1

TEK125 Logistik. Ola Hultkrantz Division of Logistics and transportation Chalmers University of Technology 1 TEK125 Logistik Chalmers University of Technology 1 Kursens syfte och innehåll Logistik handlar om de kostnadskrävande men värdeskapande aktiviteterna kopplade till materialflöden, till exempel planering,

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun

Policy. avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Policy avseende Upphandlings- och inköpsverksamheten inom Aneby kommun Bakgrund För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till innevånarna skall kunna hållas hög krävs ett ständigt

Läs mer

Digitalt festivalengagemang

Digitalt festivalengagemang VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken i sociala medier VOLANTE WORKING PAPER 15:07 Digitalt festivalengagemang Festivalbesökare och platsvarumärken

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Effektivitetsdimensioner En översikt

Effektivitetsdimensioner En översikt Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 01 Effektivitetsdimensioner En översikt Förräntning av investerat kapital är det överordnade målet för kommersiellt arbetande

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Symbrio berättar om några kundcase

Symbrio berättar om några kundcase berättar om några kundcase Bravida Bakgrund Bravida är Nordens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster. Företaget har 8000 anställda i Norge, Sverige och Danmark. Organisationen

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

Befattningsbeskrivning

Befattningsbeskrivning Befattningsbeskrivning Produktionschef Zetterbergs 2010-06-10 Befattningsbeskrivning Befattning: Placering: Tillträde: Produktionschef Östervåla Snarast Vill du vara med och påverka framtiden för ett anrikt,

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning

Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning Handbok i materialstyrning - Del A Effektivitetsmått och effektivitetsuppföljning A 13 Omsättningshastighet i lager I alla materialflöden binds kapital vare sig det beror på att material ligger i lager

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt

Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Där kärnkompetens och kunskapsekonomi möts Kunskapsutvecklingen som nyckel till innovationer och regional tillväxt Katarina Fellman 14 februari 2011 Upplägg för presentationen Om forskningsprojektet Den

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

SAPSA 12 NOVEMBER 2014

SAPSA 12 NOVEMBER 2014 SAPSA 12 NOVEMBER 2014 Change Management - Förändringsledning Arla Foods implementering av SAP inom Supply Chain Sverige fokus på förändringsledning Summering och frågor Presenteras av: Lena Selander,

Läs mer

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk

Rapport Version 1.0 Johan Aldén Sida 1 av 12 2011-04-25. Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 1 av 12 Rapport Förstudie Elevadministration och schemaläggning Sambruk Johan Aldén Sida 2 av 12 Innehållsförteckning Inledning... 4 Deltagande kommuner... 4 Sammanfattning... 5 Förstudiens

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB

Dok. Nr: VE-00172-V Verksamhetsmanual Benning Sweden AB 1(12) Inledning... 3 Företagspresentation... 3 Affärsidè... 3 Verksamhetssystemets omfattning... 3 Organisation... 4 Ledningsforum... 4 Ledningsfunktionen, VD... 5 Försäljning... 5 Produktenheten... 5

Läs mer

1IK430 Brukarorienterad design

1IK430 Brukarorienterad design 1IK430 Brukarorienterad design Projektarbete i 1IK430 Följande text är en förklaring av projektarbetet som ingår i kursen 1IK430 Brukarorienterad design, 15 högskolepoäng Enligt kursplanen, ska studenten,

Läs mer

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12

Svedala Kommun. Kapital- och likviditetsförvaltning. - Uppföljning av rapport från 2010-11-22. KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun - Uppföljning av rapport från 2010-11-22 KPMG AB 8 juni 2012 Antal sidor: 12 ABCD Svedala Kommun Innehåll 1. Inledning 1 2. Utförd granskning 1 3. Gällande regelverk 1 4. Händelser

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Riktlinjer för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Detta dokument beskriver hur professionella inköp och upphandlingar ska göras, vilka generella riktlinjer som finns och hur ansvarsfördelningen ser

Läs mer

Fallstudie Lars Höglund AB

Fallstudie Lars Höglund AB Hösten 2004 Fallstudie Lars Höglund AB En fallstudie inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. INNEHÅLLSFÖRTECKNING LARS HÖGLUND AB, TÖCKSFORS...1

Läs mer

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits

Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Thomas Mejtoft Affärsmässig tjänstedesign och teknikutveckling, 7.5 hp Service Design and Business Models in an Engineering Context, 7.5 Credits Uppgifter till träff om projekt- och affärsidé Skapa grupper

Läs mer

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r?

Bilaga 3, KF 94/2017 Sidan 1 av 13. Centraliserat inköp. H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 1 av 13 Centraliserat inköp H u r, n ä r o c h v a r f ö r? Sidan 2 av 13 Varför prioritera inköp? Inköp behöver prioriteras: Det finns effektivitets- och besparingspotential om inköp används strategiskt

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

TETS21 Företagets logistik Inköp

TETS21 Företagets logistik Inköp TETS21 Företagets logistik Föreläsning 2010-11-10 Björn Oskarsson Röster om inköps utveckling Purchasing is seen by today s successful organisation as an activity of considerable strategic importance with

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS

Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Remissvar 2007-11-16 Remissens dnr N2007/7145/SAM Diarienummer 013-2007-3636 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Tre handlingsvägar för Nutek, Glesbygdsverket och ITPS Verket för näringslivsutveckling,

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Kärnvärden Volvo Group Headquarters

Kärnvärden Volvo Group Headquarters Volvokoncernen 2013 2 2013 3 2013 4 2013 Kärnvärden 5 2013 6 2013 Volvokoncernens organisation Group Trucks Sales & Marketing EMEA Group Trucks Sales & Marketing Americas Group Trucks Sales & Marketing

Läs mer

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain

Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain Skapa lönsamhet med ökad konkurrenskraft i hela Supply Chain stefan.hallberg @templog.se +46 706 397978 1 1 HELHETSSYN ÖVERBLICK Copyright GKA 2 Mannen på bilden hade ett problem han satt trångt nu har

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten LSMA12, Verksamheters karaktär och förutsättningar ur ett logistikperspektiv, 15 högskolepoäng Business Processes from a Logistics Perspective, 15 credits Grundnivå / First

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION

POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION POLICYSAMMANFATTNING FRÅN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM VARFÖR SILOTÄNKANDE KAN VARA BRA FÖR INNOVATION PS från Entreprenörskapsforum En viktig uppgift för Entreprenörskapsforum är att finna nya vägar att nå ut

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN

Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Datum 2013- Datum Handläggare Diarienummer 2013-05-22 824-2008-7610 Handläggare Magnus Friberg Diarienummer Bidrag till uppbyggnad och drift av en svensk nationell infrastruktur NAMN Bakgrund VÄRDORGANISATIONEN

Läs mer

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö

Naturvetenskaps- och tekniksatsningen. Företag som lärmiljö Företag som lärmiljö Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen och förtrogenhet med ämnets specifika uttrycksformer och begrepp. Undervisningen

Läs mer

Framsida Titelsida ii Trycksida iii Abstract iv Sammanfattning v Förord vi Tom vii Innehållsförteckning 1 Introduktion... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Inledning... 1 1.2.1 Kaprifolen... 2 1.3 Syfte... 2 1.4

Läs mer

Projekt som arbetsform

Projekt som arbetsform Innehåll Olika slags projekt Projektmodeller Planeringsmodeller 1 En föränderlig värld Människor idag vill vara med och påverka sin situation Delaktighet i verksamheten Ökad konkurrens Osäkerhet på marknaden

Läs mer

31 Systematisering av energiarbete

31 Systematisering av energiarbete Embedded SystEnergy Management Industrial IT Management Consulting Prevas _In brief References_Chosen Januari 2013 Prevas 31 Systematisering av energiarbete Excellence in Delivery _9/10 Prevas_ Theory

Läs mer

Planera genomförande

Planera genomförande Planera genomförande www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1

IT och logistik. 2011 IT & Logistik, Logistikprogrammet, Norrköping 1 IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Redovisning Examensarbete

Redovisning Examensarbete Redovisning Examensarbete Datum för redovisning av X-jobb Den 25/11 08:30 på Rosen Slutrapport till HL och opponentgrupp senast den 21/11 Impact on Procurement Context (omgivning) World Economic Development

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits

UTBILDNINGSPLAN. Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education Credits Dnr: 999/2008-515 Utbildningsnämnden för grundnivå och avancerad nivå inom humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Business Process and Supply Chain Management, 60 Higher Education

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT

RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT RIKTLINJER FÖR STYRDOKUMENT Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-06-19, 81 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: - Dokumentet gäller för: Alla

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Projektbeskrivning OpenDataUmea

Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektbeskrivning OpenDataUmea Projektets syfte Projekt OpenDataUmea kommer att realisera PSI-direktivet lokalt i Umeå kommun. Projektet kommer att publicera minst 10 dataset men kommer också att ta fram

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

swe

swe swe 1.01 2009-10-07 1 Binar är en industrikoncern som utvecklar nischföretag med unika produkter eller teknologier för professionella kunder. Vi är verksamma inom områdena Elektronik, Automation och Verkstad.

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

Styr- och handledningsdokument

Styr- och handledningsdokument Mahr 61-2014/600 1 (av 5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2015-02-16 Förvaltningschef 2015-02-16-2015-06-30

Läs mer

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2

Delrapport analys av nulägesbilden från steg 1 och 2 från - Nulägesbild - Analys - Förslag till fortsatt arbete Åsa Lindskog Tyréns AB Beställare: Region Skåne Uppdragsnummer: 921051, 221213B från Inledning och sammanfattning Utvecklingsprojektet är ett

Läs mer

Rapport från Läkemedelsverket

Rapport från Läkemedelsverket Utveckla märkning av läkemedelsförpackningar för att minska risken för förväxlingar Rapport från Läkemedelsverket Juni 2012 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

bättre kategoristyrning

bättre kategoristyrning TIO TIO TIPS TIPS FÖR FÖR bättre kategoristyrning INNEHÅLL Tio tips för bättre kategoristyrning Sätt tydliga mål för kategoristyrningsarbetet...4 Använd nyckeltal för att följa upp målen...5 Använd tvärfunktionella

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6)

SOCIALFÖRVALTNINGEN UTLYSNING DNR /2011 SID 1 (6) SOCIALFÖRVALTNINGEN UTVECKLINGSENHETEN UTLYSNING SID 1 (6) 2011-10-17 UTLYSNING AV FOU-MEDEL FÖR PROCESSUTVÄRDERING AV INFÖRANDET AV SINGLE SYSTEM DESIGN (SSD) HOS BOENDESTÖDJARE INOM UTFÖRARENHETEN SOCIALPSYKIATRIN

Läs mer

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING

LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING LEVERANTÖRSLED; INKÖP OCH UPPHANDLING Nu ett nytt kompetenskrav! Parul Sharma Head of CSR Compliance, Advokatfirman Vinge Leverantörsled; inköp och upphandling Nu ett nytt kompetenskrav! Miljö Mänskliga

Läs mer

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning

Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Weber effektiviserar order- till fakturaprocessen mot leverantör med hjälp av IBS fakturamatchning Per Redtzer, SC Director, Weber Per Dahlberg, Produktansvarig, IBS Weberprodukter (f.d. maxit) Kunder

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping

IT och logistik. IT och logistik, Logistikprogrammet, Norrköping IT och logistik 1 Egentligen inget nytt Redan på 60- och 70-talet användes system för material och produktionsstyrning RESULTAT? Systemen byggde på samma principer som de tidigare manuella systemen. Exempel:

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Vi bryter branschens mönster varje dag Under ett och samma tak levererar vi pneumatik, industriventiler, linjärteknik och profiler En unik mix av produktprogram Öbergs - en oberoende

Läs mer

Basware Experience Sverige 2012

Basware Experience Sverige 2012 Basware Experience Sverige 2012 Framgångsfaktorer inköpsprojekt - vad kommer före resp. efter systeminförande? Matti Bjerking En disciplinerad och systematisk förbättringsprocess applicerat på alla typer

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Tag kontroll över företagets interna transaktioner

Tag kontroll över företagets interna transaktioner Tag kontroll över företagets interna transaktioner Ett genialt koncept som alla större koncerner kan ha mycket stor nytta av. Effektiviserad hantering av interna fakturor Netting används för att rationalisera

Läs mer

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning

Examensarbetet. Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning Strategiskt inköp Examensarbetet Gruppindelning senast 22/8 Valt ämne senast 29/8 Förstudie senast 19/9 Redovisning 23/11 Handledning 2016-09-20 2016-10-27 Schema Strategiskt inköp 24/8 Visioner o strategier

Läs mer