Alltransport Ingenting är omöjligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alltransport 2007. Ingenting är omöjligt"

Transkript

1 Alltransport 2007 Ingenting är omöjligt

2 Alltransports fokus ligger på att erbjuda kunder kostnadseffektiva tjänster inom fyra affärsområden; Bygg & Anläggning, Tank & Miljötransporter, Fjärr & Distribution och Lyft & Tunghantering. Alltransport strävar efter att erbjuda affärer som präglas av hållbarhet, långsiktighet, modern teknik och hög kundnytta med fokus på den regionala marknaden, det vill säga Östergötland med omkringliggande län. Alltransport jobbar med fyra olika varumärken, Alltransport, Allyft, Jetpak och OnRoad. 2

3 VD har ordet Under 2007 har vi på Alltransport sett miljötrenden växa sig starkare än någonsin i Sverige och övriga världen. En trend som i mångt och mycket kan härledas till klimatskiftningarna. FN:s klimatkonvention har under 2007 konstaterat att människan har del i den globala uppvärmningen, Al Gores engagemang i klimatfrågan och Self Declared Third Party Checked GRI Checked 2002 C C+ B B+ A A+ In Accordance Report Externally Assured R Nettoomsättning Mkr Sysselsatt kapital 116,3 78,5 Mkr Resultat efter finansiella poster 15,0 8,5 Mkr Resultat efter skatt 10,3 6,5 Mkr Soliditet % Medelantal anställda pers Report Externally Assured Report Externally Assured Nobelkommitténs val av fredspristagare 2007 är alla exempel på den tyngd frågan fått under På Alltransport ser vi mycket positivt på miljötrenden och gör en direkt koppling till att hållbarhetsfrågorna i fortsättningen kommer få större tyngd. Vi har en stark uppfattning om att den enda framkomliga vägen för att vara konkurrenskraftig, även i fortsättningen, är genom hållbar utveckling, där miljöpåverkan är en stor del. Den uppmärksammade miljötrenden som växt fram under 2007 stärker oss i övertygelsen om att den inslagna vägen är den rätta. Försäljningar, uppköp och fusioner Under 2007 har flera transportföretag fusionerats eller köpts upp på ett sätt som Nyckeltal & granskning Grunden för uppföljningen av hållbarhetsarbetet är en självutvärdering gentemot de internationella G3-riktlinjerna av Global Reporting Initiative (GRI). Tredjepartsgranskningen avser utvalda indikatorer och är ett steg i riktning mot ständig förbättring av redovisningen och av verksamheten. Granskningen är utförd av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, som även genomfört en nivåkontroll gentemot GRI:s modell nedan, vilken bekräftar den självutvärdering som placerar Alltransport i Östergötland AB på nivå B. man för några år sedan såg som omöjligt eller osannolikt. Strukturerna har förändrats i sån utsträckning att det bör kallas en trend. För att kunna hantera framtidens krav och behov, på hållbar utveckling i form av god arbetsmiljö, utbildningar, projekt för förbättrad trafiksäkerhet och mycket annat är tillväxt ett måste. Alltransport har sedan tidigare en tydlig strategi att företagets fortsatta tillväxt ska skapas genom en kombination av strukturell och organisk tillväxt. Under 2007 har vi gjort kraftiga ansträngningar för att få tillstånd en alliansfusion. Detta för att stärka företagets varumärke och fortsätta nödvändiga satsningar på såväl mjuka som hårda faktorer. Trots ansträngningarna har ingen sammanslagning kunnat genomföras och arbetet fortsätter därför även under Stora händelser Under 2007 fyllde Alltransport 70 år. Jubileet firades med en stor och lyckad familjedag, AT-Dagen, dit alla var välkomna. Under dagen visade vi på Alltransport upp vår och våra samarbetspartners verksamhet blandat med artister och aktiviteter. Förutom mycket annat fick alla besökare möjlighet att ta en ecodrivingtur med Centrala Trafikskolan, se NTF demonstrera hur det är att välta med lastbil, prova på Vägverkets simulerade Drinking and Driving, göra moraltest för journalister eller provköra en biogaslastbil från Svensk Biogas. Andra roliga och stora händelser under 2007 är bland annat totalrenoveringen av vår bensinmack. Där vi förbättrade arbetsmiljön för de anställda och förnyade lokalen för att vara bättre anpassad för dagens mackverksamhet. Tillsammans med bland annat Vägverket Sydöst, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och TRB Sverige AB har vi drivit projektet UTVALS, som tagit fram underlag för trafiksäkerhetsledningssystem. Med det gjorda arbetet som grund, skickade UTVALS in en ISO-ansökan som godkändes i slutet av För att fortsätta med trafiksäkerhetsarbetet berättar vi gärna om vårt alkolåsprojekt som slutfördes under 2007 då vi sedan 2006 installerat alkolås i alla egna fordon. Under 2007 genomfördes även ett pilotprojekt där vi utvärderade tre leverantörer av fordonskommunikation. Projekt avslutades med gott resultat och de märkbara effekterna av fordonskommunikationen är minskad administration, ökad korrekthet, snabbare leveranser, minskad transportsträcka, förbättrad trafiksäkerhet och höjda fyllnadsgrader. Projektet har nu permanentats och i ett första steg installeras nu fordonskommunikation i alla våra distributionsbilar. Kund- och Medarbetarenkät Under slutet av året genomförde Alltransport en kund- och en medarbetarenkät och det är med stor glädje som vi ser att båda grupperna är mer nöjda idag än vid de tidigare mätningarna. Vi har fortfarande flera förbättringsområden men det är ändå roligt att se att det arbete och de satsningar som gjorts har givit resultat, speciellt när det innebär mer nöjda intressenter Vi ser fram mot 2008 med stor förväntan. Ett år som kommer att innebära en ökad säljaktivitet, fortsatt satsning på hållbar utveckling, marknadsfrågor och förbättringar i administrationen. Samtidigt som arbetet med att söka nya alternativ till utveckling av företagets kärnverksamhet fortsätter. 4

4 Organisationsprofil Koncernen Alltransport i Östergötland AB är en av Sveriges största transportförmedlingar med en omsättning på 650 miljoner kronor under I koncernen arbetar 105 medarbetare fördelat på 54 tjänstemän och 51 kollektivanställda. Därutöver är cirka 500 personer direkt sysselsatta via samverkande åkerier. Koncernens verksamhet drivs från kontoren i Norrköping (huvudkontor), Linköping, Nyköping och Motala. Företaget bedriver verksamheten med 147 åkerier som leverantörer och ägare. Bolaget är moderbolag till de helägda dotterbolagen Allyft i Östergötland AB, Alltransport Fastighets AB, Återanvändning i Östergötland AB och Allbudet i Norrköping AB. Koncernen har ej något avtal inom ramen för ett joint venture. Inga organisationsförändringar som påverkar koncernens storlek eller struktur har ägt rum sedan föregående redovisning utöver sammanslagning av Allyft i Östergötland AB, Allkranar i Norrköping AB och Krantjänst i Linköping AB till Allyft i Östergötland AB. År 2007 har både resultatmässigt och omsättningsmässigt överträffat alla förväntningar. Under året har särskilda satsningar gjorts för att öka, strukturera och förbättra bolagets utveckling. Under januari 2008 såldes Allyft i Östergötland AB till Havator Group, som därmed har övertagit mobilkansverksamheten (Affärsområde Lyft & Tunghantering) från Organisation Bygg & Anläggning Åke Eklund Ekonomi Hanna Andersson Marknad Olof Kånge Fjärr & Distribution Peter Nilsson Styrelse VD - Peter Nilsson Alltransport i Östergötland AB. Överlåtelsen skedde per den 1 februari Avsikten är också att parterna ska samarbeta i framtiden. Alltransport i Östergötland är delägare i OnRoad AB, TRB Sverige AB, Fraktalliansen i Stockholm AB och ÖMT AB (Östgötaåkarnas Maskin- och Transportsamordning). Affärsutveckling Hans Nyrén Lyft & Tunghantering Stig Mattsson Tank & Miljö Magnus Andersson Företagsledning med ledningsgrupp, består av koncernchef Peter Nilsson och ledningsgruppen där affärsområdes- samt stabschefer ingår. Koncernchefen rapporterar till styrelsen där Claes Egnell är ordförande. Företagsledningen ansvarar för att affärsidén, policys och övergripande mål förstås av organisationen. Företagsledningen ansvarar också för att organisationen förstår betydelsen av hållbarhetsutvecklingen. Styrelsen har övergripande ansvar för företagets förvaltning och organisation. Man arbetar i enlighet med bolagsordning och lagstadgade krav. Alltransports styrelse följer fastställda rutiner för styrelsearbete där etik, moral och kunskap är centralt. Styrelseledamoten skall alltid vara lojal mot företaget och aktivt tillvarata dess intressen. Det innebär bland annat att man inte handlägger frågor som rör avtal mellan styrelseledamoten och Alltransport samt att aldrig utnyttja en affärsmöjlighet som kan innebära otillbörlig fördel för egna intressen eller nackdel för Alltransport. Samtliga 9 ledamöter erhåller ett fast arvode enligt beslut på bolagsstämman, Ekonomi Administration & Förvaltning ansvarar för koncernens administration och förvaltningsarbete samt för arbetet med kvalité och miljö. Man sköter fastighetsbeståndet, både när det gäller förvaltning, kontakter, nyinköp och försäljningar av fastigheter men ansvar även för alla informationstekniska frågor. Marknad, ansvarar för den totala marknadsföringen mot samtliga intressenter internt och externt. Affärsutveckling, ansvarar för den löpande affärsutvecklingen med fokus på affärsidé, visioner, strategi och långsiktiga mål. Staben har även ansvar för nya storkundsaffärer. inget bonusprogram eller prestationsersättning utgår. Styrelseordföranden har ingen verkställande roll i organisationen. Valberedning bedömer styrelsekandidaters lämplighet som delägarnas representanter. För att få en riktig och aktuell bild av företagets situation inhämtar den enskilde styrelseledamoten erfordlig kunskap för styrelsens arbete. Styrelsen utvärderar sina prestationer via riskanalysenkät och i samband med bokslut inför den årliga bolagsstämman, genom att inhämta synpunkter från delägarna via den årliga delägarenkäten. Vid bolagsstämman ger delägarna också uttryck för huruvida förtroende finns för styrelsen. 6

5 Produkter Statis Affärsområde Personal per AO/Stab 13% 20% B&A F&D L&T 9% T&M 39% Adm 19% Bygg & Anläggning Affärsområdet bedriver framför allt uthyrning av entreprenadbilar och entreprenadmaskiner till byggindustrin. Bland kunderna finns både stora internationella samt nationella och lokala bygg och entreprenadföretag. Arbetsområdet är framförallt Norrköping och Linköping med omnejd, där vi åtar oss schakt- och rivningsentreprenader samt mindre anläggningsjobb som vägar och parkeringsytor. Alltransport förfogar över alla typer av bilar och maskiner som efterfrågas inom området samt förädlar, levererar och säljer även olika sorters grus, sten och jordprodukter. Lyft & Tunghantering Med mobilkranar, kranbilar, truckar, tung- och specialtrailer samt tunghanteringsutrustning hjälper Alltransport bygg- och industriföretag att lösa lyft och hanteringsproblem av tunga enheter. Exempelvis lyft av broar, förflyttning av gång- och cykeltunnlar, lyft och hantering av tunga maskiner inom industrin osv. Försäl Diesel Omsättning per AO 18% 17% B&A 1 0 Milj. liter diesel F&D L&T 14% T&M 25% Adm 26% Fordon & Maskiner per AO 18% B&A F&D 39% L&T 17% T&M 26% Fjärr & Distribution Våra kunder inom tillverkande industri och handel utnyttjar våra tjänster med transport av hellaster, parti- och styckegods samt paket- och lättgods. Alltransport har dagliga distributionsslingor i Östergötland samt södra Södermanland och norra Småland. Med delägarnas fjärrbilar transporterar Alltransport hellaster från och till Östergötland i framförallt Sydsverige. Vid vår terminal i Norrköping omlastas och hanteras styckegods samt att vi erbjuder mellanlagring av gods. I det här affärsområdet ryms även företaget OnRoad som är ett transportnätverk bestående av 10 st delägare där Alltransport är en av delägarna. OnRoad erbjuder företag sändningar av parti- och styckegods inom Sverige. Jetpak bedriver expresstransporter med budbilar och flyg samt logistiklösningar för högvärdigt gods i hela Norden. Alltransport är representant för Jetpak i Östergötland. Tank & Miljö Distribution av petroleumprodukter från Norrköpings hamn, inom länet och till närliggande regioner sker i mycket nära samarbete med våra kunder. För processföretag och kemindustrin transporterar vi flytande produkter mellan fabriker och slutförbrukare i hela Sverige. Många kemtransporter är av typen farligt gods vilket ställer extra höga krav på både fordon och kunskapen hos personalen. Alltransport transporterar avfall och återvinningsmaterial från företag, bostäder och återvinningsanläggningar i södra Sverige. Vi utför slam- och spoltjänster så som tömning av slam- och trekammarbrunnar, slutna tankar, olje- och fettavskiljare, sandfång i tvätthallar och rännstensbrunnar samt rensar färskvattenkällor. Vi trycker djupborrade källor, rensar avloppsledningar, gör TV-inspektion av avlopp samt spolning av rör. Alltransport är ackrediterade för tankrengöring och besiktning av oljecisterner. Vår miljönischade säkerhetsrådgivare ger råd både internt likväl som till externa kunder. Den miljökunskap som finns på Alltransport utnyttjas också då miljöolyckor inträffar i närområdet. Utöver fyra affärsområden har bolaget tre anmälningspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, nämligen tankanläggningar för diesel, tvättanläggningar för fordon samt lagring av farligt avfall. Lagring av farligt avfall och tankanläggningar för diesel berörs också av Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen och Förordningen om brandfarliga och explosiva varor. Bolaget bedriver tillståndspliktiga verksamheter enligt Miljöbalken, så som transport av farligt avfall i åkeriverksamheten. 8

6 Omfattning Redovisningens omfattning Hållbarhetsredovisningens syfte är att ge en riktig bild av Alltransport i Östergötland AB beträffande ekonomi, miljö och sociala frågor samt trafiksäkerhet avseende kalenderåret Omfattningen av redovisningen följer i stort sett principerna för den ekonomiska redovisningen. Den omfattar moderbolaget och alla helägda dotterbolag. Hållbarhetsredovisning för 2007 baseras på internationella G3-riktlinjer som har tagits fram av GRI, Global Reporting Initiative, (www.globalreporting.org). Beslut om att redovisningen ska följa GRIs riktlinjer fastställdes av företagsledningen och styrelsen. Redovisningens principer De principer som ligger till grund för Alltransports Hållbarhetsredovisning 2007 är; - Transparent, genom redovisning av vad vi vet, vad vi saknar och våra ambitioner (sid 9) Avgränsningar Alltransportkoncernens Hållbarhetsredovisning publiceras årligen i samband med årsredovisningen. Redovisningen vänder sig främst till kunder och delägare som söker information om hur vi inom Alltransport behandlar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor. Den vänder sig också till andra intressentgrupper som medarbetare, samhälle och andra myndigheter. Senaste hållbarhetsredovisning publicerades i mars 2007 avseende redovisningsåret Årets rapport omfattar samtliga affärsområden där Alltransport bedriver verksamhet - Väsentlighet, genom att alla väsentliga hållbarhetsfrågor ingår, därför är även leverantörers påverkan belyst (sid 23) - Inkluderande, genom att ta hänsyn till intressenternas önskemål om innehållet (sid 11-12) inklusive våra underleverantörer. Deras påverkan har särskiljts i årets redovisning som underleverantörernas påverkan. Verksamheter där koncernen har ett inflytande men som står utanför Alltransports direkta kontroll, såsom ansluta åkerier ingår inte fullständigt i denna redovisning. Ambitionen är att i kommande redovisningar inkludera rapportering av prestanda från sociala och miljöfrågor från underleverantörer. Följande begränsningar gäller: Redovisningen av miljöarbetet omfattar - Sammanhang, genom att hållbarhetsupplysningar sätts in i ett större sammanhang (sid 3) - Fullständighet, genom tydliga avgränsningar i redovisningen framgår det med motivering när faktorer saknas för en fullständig bild (sid 9) samtliga verksamhetsenheter i Norrköping och Linköping. Verksamheten i Nyköping består av ett hyrt kontorsrum därför tas den inte upp i redovisningen som ett betydande verksamhet med hänsyn till miljöpåverkan. Redovisningen av sociala frågor omfattar Alltransport koncernens egna anställda. Underleverantörer knutna med leverantörsavtal omfattas ännu inte av koncernens statistik för miljöarbetet, sociala och ekonomiska frågor. Avgränsningar av mindre betydelse framgår löpande i texten. Mätmetoder och beräkningsgrunder Varje affärsområde och stab rapporterar in information enligt koncernens riktlinjer för hållbarhetsrapportering. Respektive affärsområdes- och stabschef bär ansvaret för att inrapporterad information är korrekt och kvalitetssäkrad. Därutöver utförs ytterligare kvalitetskontroll av koncernens kvalitets- och miljöavdelning innan informationen slutligen sammanställs. Data jämförs med tidigare år, från liknande anläggningar och verifieras via stickprov mot annan tillgänglig information. Informationen som rapporteras in eller samlas in för uppföljningen registreras i olika databaser för vidare utvärdering. Databas för energi och vattenförbrukning registrerar koncernens förbrukning per respektive anläggning. Information om personaluppgifter, så som sjukstatistik och utbildning, registreras i det gemensamma personalsystemet som ligger till grund för sociala faktorer. Emissionsberäkningar; För beräkning av verksamhetens emissioner och utsläpp vid förbränning av fossila bränslen används TRBs miljödatabas (TRB Sverige AB) med omräkningsfaktorer som är baserade på fordonens egenskaper, bränsleförbrukning, årlig körsträcka och kvalitén hos det använda bränslet. Fordonens egenskaper som erhålls från fordonstillverkarna har en stor påverkan på utsläpp till luft. Bränsleförbrukning som är direktkopplad till utsläppet av växthusgaser är uträknad som ett medel av bränsleförbrukning per år och fordon. Dessa uträkningar är grundade på uppskattningar och uträkningar från fordons- och entreprenadmaskinsägare. Årets körsträcka och bränsleförbrukning rapporteras in från respektive fordons- och entreprenadmaskinsägare. Informationen om årlig körsträcka för koncernens egna fordon beräknas utifrån utförda uppdrag och bränsleförbrukningen lämnas in av personen som ombesörjer fordonet. Anm. Med körsträcka kan även avses årlig körtid i timmar för t.ex. mobilkranar och entreprenadmaskiner. Val av rapportens innehåll Alltransport för en kontinuerlig dialog med olika intressentgrupper. Vi strävar efter att vara lyhörda för alla intressenters åsikter och behov, och se till att de får fortsatt förtroende för företaget. Rapportens innehåll är baserat på de kommentarer och synpunkter som våra intressenter lämnar till oss löpande under året. Uttalandena uppmärksammas vid kommunikationen med intressenten. För varje intressentgrupp finns metoder för kommunikation, dessa metoder beskrivs per respektive intressent på sida Ytterligare för att verifiera insamlade synpunkter utfördes intervjuer med ett urval av intressenter i syftet att bekräfta huvudfokus i redovisningen. Intressenterna som intervjuats är; kunder, leverantörer, personalrepresentant och samhälle. Av intressentintervjuerna framkom att redovisningsfokus ska ligga på klimatpåverkande effekter, trafiksäkerhet samt hållbarhetsfrågor kring medarbetare och kunder. 10

7 Intressenter Intressenter Alltransport har i sin affärsplan för gemensamt med ledningsgrupp och styrelse gått igenom och indikerat de viktigaste intressenterna för företagets utveckling och överlevnad. Delägare och Leverantörer är aktiva i produktionen inom koncernen genom att tillhandahålla bilar, maskiner, utrustning och personal för att utföra tjänster inom respektive arbetsområden. Företagsledning ger råd och anvisningar, men delägarna investerar och finansierar utrustningen. Koncernen eftersträvar att samarbeta med kvalitets- och miljösäkrade leverantörer för att minimera miljöpåverkan och för att kunna erbjuda våra kunder ny och modern teknik. AT-Nytt som distribueras till samtliga delägare och personal. Förutom AT-Nytt och affärsområdesmöte svarar varje delägare årligen på en omfattande interaktiv enkät NDI (Nöjd Delägar Index) som är underlag för utvecklingsarbetet. Utöver synpunkter som kommer från våra leverantörer/delägare i samband med informationsmöten, genom styrelsemedlemmar och i den vardagliga verksamheten genomförs leverantörsuppföljningar. Resultatet av dessa behandlas löpande av företagsledningen. Kunderna som har behov av de tjänster som företaget erbjuder är de viktigaste intressenterna. Företagets kommunikation med kunder sker främst via säljare, transportledare, förare och via kundtidning (AT-News). Sedan 1998 har vi låtit kunder bedöma företaget i en NKI enkät (Nöjd Kund Index). NKI är en barometer på vad som är bra och vad som kan förbättrats. Alltransport hanterar kvalitets- och miljökrav som en del av verksamhetsgenomgång vid upphandlingar. Vi refererar ofta till vår Hållbarhetsredovisning /Årsredovisning som ger en samlad bild av verksamheten. Anställda Kompetent och effektiv personal på alla positioner är en viktig resurs för företaget. Alltransport har individuella utbildningsplaner för alla medarbetare i syfte att vidmakthålla och stärka kompetensen. Medarbetarsamtal med närmaste chef är en metod för att uppmärksamma utvecklingsområden inom företaget. Genom en årlig enkät; NMI (Nöjd Medarbetar Index) som besvaras av alla medarbetare, indikeras och uppmärksammas frågor kring ledning, personlig utveckling, företagsutveckling, arbetsmiljö och hälsa. Samhälle Vi tar aktiv del av samhällsutvecklingen främst inom miljö- och trafiksäkerhetsområdet, där vi tillsammans med medverkande organisationer driver ett antal projekt. Majoriteten av de anslutna åkerierna är delägare i koncernen och en viktig del i kommunikationen med våra kunder. Vi publicerar varje månad ett nyhetsbrev Styrelsen består av delägarna samt en personalrepresentant och två externa ledamöter. Med syfte på långsiktig hållbarhet är strategiskt styrelsearbete med engagerade styrelsemedlemmar mycket viktig. Styrelsens beslut och mål är vägledande för hela verksamheten. Finansiärer Allatransport har väl etablerade samarbeten med banker och finansinstitut som säkerställer att både koncernen och delägarna får kapital till sina verksamheter och därmed kan göra nödvändiga investeringar. Alltransport är även medlemmar i bland annat NTF Östergötland, Sveriges Åkeriföretag, Mobilkranföreningen samt Yrkestrafiknätverk i Östergötland. Alltransport tar till sig information och synpunkter kring den hållbara utvecklingen vid olika nätverks- och projektträffar. 12

8 Risk & Möjlighet Miljötrenden är i sig en mycket positiv trend som Alltransport välkomnar. Vår verksamhet är dessvärre inte helt miljöneutral utan belastar miljön med framförallt utsläpp till luft. Vi ser en risk i att transportsektorn lyfts fram som den stora boven vad gäller global uppvärmning. Höjda skatter och hårdare regler nationellt för den svenska transportnäringen, minskar kraftigt vår konkurrenskraft på en marknad som idag är internationell. Risken är även att vi i framtiden kommer se fler utländska transportföretag som inte arbetar lika aktivt för att minska branschens miljöbelastning och samtidigt öka trafiksäkerheten. För våra kunder och intressenter skulle detta i värsta fall kunna leda till ökade utsläpp och minskad trafiksäkerhet. För Alltransport som företag skulle det leda till orättvisa konkurrensvillkor och minskad konkurrenskraftighet vilket i sin tur skulle leda till minskad möjlighet att arbeta med hållbar utveckling. Lyckas man skapa ett regelverk som kan tillämpas och följas upp på alla svenska och utländska transportföretag, kan Alltransport dra nytta av det stora hållbarhetsarbete som redan genomförts och fortsätta erbjuda våra kunder hållbara och konkurrenskraftiga transporter. Att vinna eller försvinna Alltransport har pekat ut fyra avgörande punkter för verksamheten och dess intressenter. De kan vara risker eller möjligheter beroende på hur väl organisationen lyckas med dessa: - Miljötrenden - Kommande generationsskifte - Hållbar lönsamhet - Strukturella förändringar Generationsskiftet Medelåldern i hela åkerinäringen är förhållandevis hög och Alltransport står inför ett generationsskifte både bland åkare och anställda. I det fall att Alltransport misslyckas med att rekrytera kompetenta unga åkare och anställda blir situationen svår och verksamheten kommer att minska snarare än att växa. Något som i sin tur skulle leda till minskade resurser för utvecklingsarbete av kvalité och miljö, något alla våra intressenter skulle erfara och lida av. För att inte hamna i denna situation utan vara en attraktiv arbetsgivare, satsar Alltransport på möjligheter till individuell vidareutveckling för alla anställda. Bra arbets- miljö, insatser för att minska ohälsotalen och ett långtgående resonemang om hållbarhet för den anställde. Insatser som alla kräver en flexibilitet av företaget och som vi är säkra på inte bara kommer leda till en föryngring av företaget utan även att Alltransport utvecklas på alla platser i organisationen och knyter till sig mer kompetens och engagemang kring hållbar utveckling. Strukturella förändringar Alltransport har sedan tidigare en tydlig strategi kring företagets fortsatta tillväxt. Omsättningsökningen ska skapas genom en kombination av strukturell och organisk tillväxt. För att kunna fortsätta hålla en hög profil i hållbarhetsfrågor, som trafiksäkerhet och miljöarbete, måste företaget hela tiden växa och utvecklas affärsmässigt. En att de viktigaste faktorerna för att kunna växa genom uppköp eller fusioner är att Alltransport är ett attraktivt företag på marknaden. Fokuseringen på hållbarhet ser vi som vår tydligaste attraktionskraft, då det arbete som görs för att minska utsläpp och öka trafiksäkerheten även förbättrar våra möjligheter att minska utgifter och göra goda ekonomiska resultat något som kommer alla våra intressenter till gagn. Miljö och lönsamhet Paradoxalt nog är de ekonomiska riskerna och möjligheterna att utveckla det hållbara arbetet jämnstora. Det krävs att vi satsar på hållbarhet för att i framtiden ha en chans till överlevnad och ekonomiska vinster. Initialt är satsningen också kostsam då man måste investera i allt från tid och utbildning till administrativa system och instrument. Våra intressenter är positiva till hållbara satsningar men trots det väger hållbarhet mycket sällan tyngre än det ekonomiska perspektivet: lägst pris vinner. Alltransport måste bli bättre på att åskådliggöra länken mellan miljösatsningar och lönsamhet för alla intressenter. Därför arbetar vi med att synliggöra vårt hållbarhetsarbete i vår dagliga kontakt med kund, via hållbarhetsredovisning och i annan marknadskommunikation. I det fall vi misslyckas kommer en fortsatt hållbarhetssatsning i den skala vi har idag, att vara omöjlig. Något som skulle leda till en försämring för såväl miljö, trafiksäkerhet, arbetsmiljö samt utbildning, parametrar som våra intressenter på ett eller annat sätt påverkas negativt av. Får vi istället en utveckling där fler och fler inser såväl den ekonomiska som den kvalitativa vinsten med hållbarhetsarbete kan vi utveckla våra relationer med alla intressenter. Gemensamma hållbarhetsprojekt för att öka kvalitén av tjänsterna är ett exempel men möjligheterna är oändliga. 14

9 Policy & Mål Policys Alltransports arbete med hållbar utveckling styrs av ett antal policy, integrerat verksamhetssystem och administrativa IT-hjälpmedel. Alltransports hållbarhetsarbete utgår från ledningen och är integrerat i hela verksamheten. Ledningen beslutar om de koncernövergripande policies som är vägledande i Alltransports dagliga arbete och som följs upp. Alltransport har bland annat policys för; Ledningssystem Alltransport har valt att som angreppssätt nyttja ett flertal verktyg som är frivilliga för att stimulera till en mer hållbar verksamhetsutveckling. Exempel på dessa är ledningssystem för kvalité ISO 9001, miljö ISO och trafiksäkerhet som granskas av ackrediterade externa revisorer. Utöver dessa så arbetar vi efter ledningssystem för arbetsmiljö OHSAS och SIQs modell för verksamhetsutveckling med bl.a självutvärdering enligt insiqts- metoden. Alla krav/principer/initiativ som ställs på verksamheten säkerställs genom uppföljning av vår Affärsplan, så att det ger underlag till ständiga förbättringar. Ledningssystemet finns tillgängligt via Alltransports portal, där både styr- och resultatinformation finns tillgängliga. Exempel på styrande information är utöver våra databaser för bl.a. personal, ekonomi, transportledning och miljö, finns även Verksamhetshandboken för generell styrning av verksamheten. Verksamhetshandboken är processorienterad där huvud- och delprocesser är klickbara för enklare åtkomst av sökt information. Utfall 2007 Mål 2007 Finansiella mål Vinstmarginal i % 2,3 1,0 Soliditet i % Tillväxt i % 4,2 3 Interna mål NMI* i % NDI** i % - 68 Leverans/ Produktionsmål NKI*** i % *Nöjd Medarbetar Index, **Nöjd Delägar Index, ***Nöjd Kund Index 6 koncernövergripande mål Alltransports sex koncernövergripande mål skapar förutsättningar för en långsiktig hållbar lönsamhet. Koncernstyrelsen och ledningen har det yttersta ansvaret för hållbarhetsfrågorna och för att verksamheten uppnår de sju övergripande målen. De övergripande målen stöds av de aktiviteter som är fastslagna i affärsplan och flera mål är nedbrutna per respektive affärsområde och stab. Målen följs upp i likhet med - Kvalitet - Miljö - Etik - Jämställdhet - Arbetsmiljö-Hälsa - Trafiksäkerhet - Sponsring - Inköp Varje år görs en uppföljning av policys med omprövning av innehållet. Under 2007 har Alltransport fastslagit att kommunicera en verksamhetspolicy, som ersätter tidigare och träder i kraft Den nya verksamhetspolicyn säkerställer att hållbarhetsfrågorna är en del av den dagliga verksamheten. Resultatinformationen finns tillgänglig delvis via portalen där information från ledningsgruppen, skyddskommittén, lagar, avtal m.m. finns tillgängligt. För åkare/leverantörer finns tillgång till information via inloggning på Alltransports hemsida där viktig information nås. Bland annat finns förarhandboken där som även finns i bokform tillsammans med Åkerihandboken från Sveriges Åkeriföretag, som distribueras till samtliga enheter. Alltransports ledningssystem är integrerat för styrning av vårt arbete med hälsa, miljö, kvalitet, ekonomi och säkerhet och bygger på: - Systematik i arbetet - Tydliga mål - Åsikt till insikt till handling - Bra verktyg/system - Glädjas över framgångar - Utmaningar i affärsplaner och mål Hållbara transporter och systematiskt miljöarbete är en naturlig del av våra affärer och vårt ledningssystem. Vårt sätt att integrerat följa upp hållbarhetsfrågor är genom vår affärsplan, där både frivilliga och obligatoriska krav beaktas. Uppföljning av mål och aktiviteter i Affärsplan genomförs av respektive Affärsområde och stab, som till sin hjälp har särskilt utsedda affärsplaneuppföljare/ granskare. Löpande rapporteras resultatet från genomgångarna till ledningsgruppen, där beslut på eventuella övergripande åtgärder tas för att säkerställa att affärsplan med aktiviteter och mål följs upp. Vid granskningen görs stickprov på; - Egna krav (affärsplan), lagkrav, intressentkrav - Standardkrav (frivilligkrav; ISO, GRI, USK) - Kunskap om systemen (är de effektiva? bästa sättet?) - Tillämpning (gör vi som vi som vi sagt? - Resultat (uppnår vi det vi tänkt oss?) Processen för vårt ledningssystem bygger på våra policys och viktiga aspekter/risker/indikator det ekonomiska resultatet och redovisas. Hållbarhetsrelaterad data såsom NKI, NMI, Riskanalys, Hälsostatistik och miljöpåverkan mäts regelbundet under året och rapporteras till koncernledningen. Affärsområdes- och stabschefer ansvarar för nedbrutna affärsmål samt för att skapa förutsättningar för arbetet enligt fastställda policys och riktlinjer. 16

10 Ekonomi Försiktighetsprinciper Alltransports verksamhet har stor miljöpåverkan och därför utförs det operativa arbetet enligt Miljöbalkens försiktighetsprinciper. Miljöbalkens hänsynsregler innebär att kunskap om risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta förebyggande åtgärder som hindrar negativa effekter på hälsa och miljö. Arbete enligt Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär krav på åtgärder. (Se sid. 21) NKI (Nöjd Kund Index) Alltransport genomför kundundersökningen NKI vartannat år. Resultatet bearbetas och skapar underlag för strategiska åtgärdsplaner. Ett av verktygen för att utvärdera verksamheten, få feedback och för att belysa totalkvaliteten utifrån kundperspektivet är kundenkäten. NKI:s syfte är att utreda i vilken utsträckning vi uppfyller kundkrav. Genom NKI kan vi skapa ett tydligt och åtgärdsriktat underlag för ett förbättringsarbete. Resultatet i NKI återspeglade våra satsningar under föregående år och kompletterar analysen och slutsatser från Riskanalysen. Medelbetyget för koncernen för NKI ligger på 4,65 (4,60 för 2005) på en sexgradig skala, vilket är bättre än föregående mätning. Undersökningen av NKI har identifierat våra förbättringsområden som intresse till kund och konkurrenskraft. Analysen har även identifierat att vår styrka ligger i produkt- och tjänsteutbudet samt miljö-, kvalité och trafiksäkerhetsarbete. Förutom det självklara syftet fungerar NKI även som indikator på kundernas intresse för hållbarhetsfrågor vilket figuren visar Intresse för hållbarhetsfrågor, miljö, kvalite och trafiksäkerhet Ekonomi Alltransport förmedlar transporttjänster till kunder, köper material och tjänster från leverantörer samt betalar löner, utdelning och skatter. Allt detta genererar ett direkt penningflöde som indikerar omfattningen av samröret mellan Alltransport och olika typer av intressenter på koncernnivå. Företagsledningen bevakar och följer upp företagets ekonomiska utveckling. Stabsfunktion Administration & Förvaltning driver koncernens ekonomiska operativa arbete. Stabsfunktioner som Affärsutveckling och Marknad jobbar dynamiskt med socioekonomiska och utvecklingsfrågor. Koncernen under året har skapat direkta värden för anställda, kunder, leverantörer, aktieägare och samhället. Vi köper produkter och transporttjänster från våra leverantörer, av vilka majoriteten är aktieägare, till dem tilldelas den största delen 91 %. Koncernens anställda tillgodo i form av löner och andra förmåner uppgår till 8 %. Koncernen har genererat utdelning till aktieägare under 2006 som motsvarar totalt cirka 2,887 MSEK. Vi betalar även räntor till långivare och avbetalningar för investeringar. Våra investeringar i nyare och hållbara transporter är en direkt investering för en bättre miljö. *Alltransport erbjuder tjänster till olika typer av kunder. Den huvudsakliga kunden till koncernen under 2007 har varit företagskunder, som svarade för 81 % av koncernens försäljning. Den näst största kategori 14 % bland kundsegmentet är Alltransports delägare som köper tjänster och produkter. Offentlig sektor och privata personer står för ca 5 % av företagets försäljning. En del av det skapade värdet har använts till miljö- och arbetsmiljöförbättrande investeringar. Finansiella/externa mål Utfall 2007 Mål 2007 Vinstmarginal i % 2,3 % 1 % Soliditet i % 29 % 30 % Tillväxt i % 4,2 % 3 % Försäljningsökning i % 4,2 % 3 % NKI 77 % 78 % Riskanalys,5 av 10 risker åtgärdade 7 5 Insiqt mätning Faktureringsledtider 17 dagar 8 dagar Statis Ekonomi 88% Fördelning av kostnader per intressentgrupp Leverantörer Anställda 12% 8% Aktieägare & långivare Fördelning av intäkter från kund per kundgrupp* 81% 19% Företag Åkeri/Delägare Stat & Myndighet Offentlig sektor Privatpersoner 2% 2% 14% 4% 1% 18

11 Miljö Miljöredovisning Miljöarbetet är en viktig del i Alltransports alla verksamhetsgrenar för en mer hållbar utveckling, vars syfte är att reducera verksamhetens miljöpåverkan och fortsätt utveckling av en mer integrerad syn på ledningssystemet. Alltransports arbete med ISO 14001:2001 leder till ständiga förbättringar i vardagsarbetet. Vi bevakar löpande möjligheterna till byte till miljövänligare produkter genom kontinuerlig kontakt med leverantörer. Vid upphandling av produkter och tjänster tillämpar Alltransport en miljöanpassad upphandling. Vår uppföljning och egenkontroll visar hur våra verksamhetssystem bidrar till en positiv utveckling. Alltransports miljömedvetenhet är väl integrerad i verksamheten. Alltransports miljömedvetenhet består av information, utbildning, kunskap, värderingar, attityder och verksamhet i anknytning till miljön. Alltransports personal har under 2007 genomgått en repetitionskurs för ökat miljömedvetenhet för att behålla ett kontinuerligt förbättringsarbete som stöder en hållbar utveckling. Flera initiativ för att öka miljömedvetenhet har genomförts under året av medarbetarna med Miljöchefen som ansvarig. Huvudfokus är att minska fordonens miljöbelastning och att ge kunskap om nya, miljöanpassade produkter. Bland annat drivs sedan flera år en omfattande testverksamhet med stöd till forskning och utveckling av den egna verksamheten. Alltransport är medveten om vikten av att minska den fossila bränsleförbrukningen i transportsektorn och av att effektivisera transportsystemet. Alltransports ledning följer utveckling av motorfordon som leder till minskad användning av drivmedel och en introduktion av förnybara fordonsbränslen på marknaden. Här spelar det delägda dotterbolaget TRB Sverige AB en stor roll. Verksamhetens konsekvenser för miljön uppmärksammas och analyseras med syfte att reducera negativ globala utvecklingen av utsläpp till luft, mark och vatten. Ett växande miljöintresse har skapat en ökad efterfrågan på miljöanpassade transporter, varför miljöfrågorna har blivit allt mer betydelsefulla. Alltransports miljöarbete präglas av ständiga förbättringar i syfte att minska negativ miljöbelastning. Samtliga intressenter; samhälle, leverantörer, kunder, personal och inte minst våra ägare är starkt involverande i detta arbete. Idag följer Alltransport av bolagsstämman fastställt miljö- och trafiksäkerhetsprogram med strategier, mål och aktiviteter som årligen följs upp i samband med bolagsstämma eller årsredovisning. Miljön är en av de centrala aspekterna för Alltransports hållbara utveckling och står högst prioriterad hos företaget. Våra miljöriktlinjer grundar sig på policy, strategier och mål. Där sätts fokus på minskning av miljöpåverkan från våra resurser som orsakar företagets största miljöpåverkan till luft, mark och vatten. Andra åtaganden är; Effektivisering av energiförbrukningen, ökning av medvetenhet och agerande hos anställda, leverantörer, kunder, övriga intressenter samt tillämpning av effektiva logistiklösningar och ständig förbättring av verksamheten och förebyggande aktiviteter av vår negativa påverkan på den yttre miljön är andra fokusområden. Miljöaspekter Alltransport inventerar årligen verksamhetens miljöpåverkan och fastställer miljöaspekter. Miljöaspekterna värderas genom aktivitetens miljöpåverkan, lagkrav och omfattning. Miljöaspekter som klassades med höga värderingspoäng har rangordnats som betydande miljöaspekter. Miljöarbete med betydande miljöaspekter följs upp och redovisas med fokus på måluppfyllelse eller ständiga förbättringar. Alltransports betydande miljöaspekter är: - Utsläpp till luft, mark och vatten: Transport- och maskintjänster (bränsleförbrukning och motorklass) - Hantering och försäljning av fossila bränslen. Rätt hantering av fossila bränslen är viktig för att minska miljöeffekter. - Energi: El-, fjärrvärme- och vattenförbrukning. Det är viktigt att reducera användningen av icke förnyelsebara resurser eller råvaror. - Restprodukter: farligt avfall och avfall från avlopp. - Uttag av bergkross i täkter Miljömål Alltransport har utarbetat övergripande miljömål och miljöprogram för de mest betydande miljöaspekterna. Affärsområdeschef tillsammans med miljösamordnare ansvarar för att målen och policy kommuniceras ut till personalen. I måluppföljningsarbete får miljösamordnare hjälp från Affärsplan uppföljargruppen. Varje affärsområde samt varje funktion i företaget har med utgångspunkt från miljömålen utarbetat handlingsplaner och rutiner. Mål 2007 Utfall AT 2007 Utfall AT + UL 2007 Minskning av elförbrukning 1 % 12 % - Minskning av fjärrvärme 1 % 8 % - Minskning av vattenförbrukning 1 % 10 % - Utsläppnivå av CO2 kg/nettoomsättning i kkr 35,0-35,0 Utsläppnivå av SO2 121,3 kg - 119,8 kg Utsläppnivå partiklar 5791 kg kg Utsläppnivå av HC kg kg Utsläppnivå av NOx 163,5 ton - 142,6 ton Utsläppnivå av avfallsmängd* 209 ton 205 ton - *uppgifter om Wellpapp, brännbart och sorterad är inte inräknad i måltalet, uppgifterna saknas för 2006 Dessa handlingsplaner och rutiner är dokumenterade i Alltransports ledningssystem och är tillgängligt för alla anställda via företagets intranät. Miljömålen ska nås genom ständiga förbättringar av verksamheten och utfallet ska mätas varje år. 20

12 Miljö Alltransport arbetar utifrån hänsynsregler Kunskapskravet; Verksamheten medför utsläpp till vatten och luft samt kan ge upphov till förhöjda ljudnivåer i närområdet. Personalen som arbetar på anläggningen är utbildad inom området. Försiktighetsprincipen och val av bästa möjliga teknik; För att förebygga och motverka skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön bedrivs ett aktivt underhålls- och kontrollarbete av verksamheten. Vid val av tekniksystem och utrustning beaktas bland annat energiåtgång, risken för eventuell omgivningspåverkan samt kostnaden för valet eller åtgärden. Lokaliseringsprincipen; Verksamheten är lokaliserad på område avsatt för industriändamål. Inom anläggningen tillämpas lokaliseringsprincipen vid beslut om placering av verksamhetens olika delar. Hushållning med råvaror och energi; Verksamheten är inte av sådan art att stora mängder råvaror tas i anspråk, som är fallet vid tillverkande verksamheter. En strävan efter att minska resursbehovet finns dock hos såväl beställare som utförare. Anläggningarna förbättras kontinuerligt för att minska energiförbrukningen, såsom ventilation, tvätthallar m.m. Under 2008 kommer framtagen energideklaration ge ytterligare indikationer på effektivitetsområden. Produktvalsprincipen; Alltransport i Östergötland AB bevakar löpande möjligheterna till byte av miljövänligare produkter genom kontinuerlig kontakt med leverantörer. Vid upphandling av produkter och tjänster tillämpar Alltransport en miljöanpassad upphandling. Ansvar för att avhjälpa skada; Alltransport utför regelbundet riskanalys och ser till att vidta åtgärder med de försiktighetsmått som krävs för aktuella förhållanden. Alltransport har utvecklats starkt sedan starten för 70 år sedan för att kunna erbjuda kunderna den bästa lösningen på marknaden. Under senaste decennium har koncernen ägnat sig åt omstruktureringar, stora investeringar och moderniseringar. Alltransport har kontinuerligt arbetat med kundanpassade lösningar, där hållbarutveckling och miljöfrågor har fått allt större betydelse. För att förstärka kund- och miljöinriktad kvalitetsarbete certifierades Alltransport enligt ISO 9001:2000 under år 1999 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:1996 under år Alltransport har gjort ytterligare ett strategisk val under 2006, nämligen att satsa på trafiksäkerheten. Bolagsstämma har faststället ett miljö- och trafiksäkerhets program som fungerar som riktlinjer för koncernens framtida miljö- och trafiksäkerhetsarbete. Maskinpark i % EU Steg 0 13 % 14 % 22 % EU Steg 1 40 % 46 % 54 % EU Steg 2 41 % 32 % 18 % EU Steg 3* 6 % 8 % 6 % Fordonspark Koncernens huvudsyfte är att vara ett transportförmedlingsföretag och inte äga så många resurser själva. Alltransports egna entreprenadmaskiner inklusive mobilkranar utgör ca 8 % av den totala andelen av resurser som är tillgängliga för olika transporttjänster. Totalt inklusive underleverantörernas fordon och entreprenadmaskiner disponerar Alltransport över 409 resurser, varav 22 % är entreprenadmaskiner. Medelåldern bland koncernens egna arbetsmaskiner är 8,9 år, underleverantörernas motorfordon har en medelålder på 5,8 år och delägarnas entreprenadmaskiner på 7,3 år. Samtliga fordon kan fördelas enligt miljöklassindelningen. Miljöklassindelningen av tunga motordrivna fordon baseras på EUs Fordonspark i % Euro 0 8 % 9 % 25 % Euro 1 3 % 4 % 8 % Euro 2 22 % 30 % 55 % Euro 3 53 % 53 % 45 % Euro 4** 15 % 3 % - * Alla enteprenadmaskiner som är registrerade från och med 2006 måste uppfylla kraven i lagstiftningen om Euro Steg 3 ** Alla fordon som är registrerade från och med 1/ måste uppfylla kraven i lagstiftningen om Euro 4 obligatoriska avgaskrav för dieselmotordrivna tunga fordon. De olika motorfordonsklasserna har direkt samband med utsläppen av klimatpåverkande ämne till luft. De nya motorerna är mer effektiva och miljövänliga än de gamla motorerna. I tabellen nedan visas fördelningen av den totala fordons- och maskinflottan som är tillgänglig för olika transporttjänster. Den totala flottan är sammansatt av koncernens egna maskiner och underleverantörernas fordon och entreprenadmaskiner. Mer detaljerad bild av motorfördelningen finns under Data & Tabeller. Tabellen av euroklasser för maskin- och fordonsparken uppvisar en positiv utveckling mellan 2006 och

13 Miljöpåverkan Utsläpp till luft Alltransports tyngsta miljöaspekt är utsläpp till luften. Direkta utsläpp uppkommer vid förbränning av fossila bränslen, direkta och den indirekta från användning av energi som el och fjärrvärme. Dessa utsläpp av koldioxid och kolmonoxid bidrar till den globala växthuseffekten. Alltransport arbetar aktivt för att effektivisera transporterna och minska utsläppen i huvudsak genom åtgärder på två områden. Det ena området är attityder och utbildnings frågor och det andra området är teknikfrågor som är kopplat till fordonen eller entreprenadmaskinerna. Rätt val av fordon, medverkan i framtagningen av alternativa bränslen eller teknisk anpassning av logistiklösningar bidrar till reduceringen av den negativa miljöpåverkan. De totala utsläppen av koldioxid (CO2) från koncernens direkta och indirekta energi har minskat med 16 % till 781 ton, varav cirka 77 % kom från förbränningen av diesel på koncernens egna fordon och entreprenadmaskiner. Alltransports underleverantörers påverkan på miljö har stor betydelse för Alltransport. För att kunna ge en rättvis bild av utsläpp till luft tas även underleverantörernas påverkan in. Information för utsläppsberäkningen från underleverantören regleras av delägaravtal och leverantörsavtal med åkerier och maskinentreprenörer. I avtalet finns reglerat hur uppgifter om enheter skall redovisas årligen. Redovisade resultat på direkta utsläpp är uppbyggda på de data som våra underleverantörer har rapporterat in under året. Uppgifterna som rapporteras bygger på uppskattningar och beräkningar. AT AT UL UL Totalt Totalt CO2 kg CO kg SO2 kg 72,3 79,4 47,5 44,4 119,8 123,8 HC kg Partiklar kg 349,0 455, N2O kg 0,53 0,60 0,53 0,60 NOx kg Utsläppta luftföroreningar för koncernens direkta energi och från underleverantörernas transporter har beräknats med hjälp av TRBs Sverige AB Miljödatabas. Utsläpp av emissioner orsakade av indirekt energi beräknas med hjälp av emissionstal på exmix och fjärrvärmemix från respektive leverantör av energi. Statis Utsläpp Alltransports CO2-utsläpp 77% 23% Diesel Fjärrvärme & EL Alltransports SO2-utsläpp 2% 12% Under år 2007 har underleverantörernas utsläpp från fordons- och maskinparken uppgått till cirka 17,2 (16,1) tusen ton koldioxid per år. De ökade utsläppen från transporterna kan förklaras av att antalet transportuppdrag har ökat och därmed också utsläppen. Utsläppen av svaveldioxid som orsakar försurning från Alltransports anläggningar och transporter har minskat med 9 % till 72,3 (79,4) kg. Förbrukningen av indirektenergi i form av el och fjärrvärme står för 98 % av det totala utsläppet av svaveldioxid. Utsläpp av dikväveoxid N2O sker vid förbrukningen av indirekt energi. Detta utsläpp orsakas indirekt vid förbrukning av el och fjärrvärme och har uppgått till 0,53 (0,60) kg under Den övergripande informationen med samtliga utsläpp till luft redovisas i tabell brevid. Informationen är uppdelad i koncernens egna utsläpp samt underleverantörernas utsläpp. Detaljerad information finns under Data & Tabeller. Genomsnittliga utsläpp av CO2 från 2007 * UL fordon per km 1031 g /km 1002 g/km 1448 g/km Genomsnittliga utsläpp av CO2 från UL 2007* och AT maskiner per timme g/tim g/tim - *Under 2007 användes en förfinad beräkningsmetod och förbättrade beräkningsunderlag mot tidigare år. 86% Diesel EL Fjärrvärme 24

14 Miljöpåverkan Miljöarbetet Energi Koncernens egen energiförbrukning är i huvudsak kopplad till drift av våra anläggningar, kontorslokaler och till förbränning av fossilt bränsle i samband med tjänsteutförandet. Alltransport har under en längre period arbetat systematiskt för att effektivisera energiförbrukning. Bland annat har vi gjort investeringar i miljövänlig teknik på drivmedelsanläggningen med ett nytt ventilationssystem, som både förbättrar arbetsmiljön och minskar vår energiförbrukning och därmed minskad utsläpp av koldioxid. Alltransport är ett tjänsteföretag som erbjuder sina kunder tjänster och en del mindre produkter som komplement till transporttjänsterna. Dieselförbrukningen för koncernägda fordon som är koncernens direkta energiförbrukning uppgick till ( ) liter som är en ökning med 23 % mot föregående år. El- och fjärrvärmeförbrukning är koncernens indirekta energiförbrukning. Elförbrukningen har under år 2007 minskat med 12 % från 1,17 GWh till 1,03 GWh. Utbyte av elmätare till fjärravlästa mätare har förfinat beräkningsmodellen och ökat säkerheten i avläsningsuppgifter vid årsskiftet. Alltransports fjärrvärmeförbrukning till anläggningar har minskat med 8 % från 1,57 GWh till 1,45 GWh. Alltransports totala indirekta energiförbrukningen var 2,49 GWh (2,74 GWh) Koncernens sammanlagda energiförbrukning uppgick till GigaJoule under 2007, varav cirka hälften utgjordes av direkt energiförbrukning och förbränningen av diesel som är en ökning med 4%. Huvuddelen av våra anläggningar är anslutna till ett miljöprogram. Målet är att samtliga anläggningar skall ingå i programmet under 2009, i linje med våra miljömål. Miljömålet på minskning av fjärrvärmeoch elförbrukning är uppfyllt med god marginal. Avfall Alltransport stävar att minimera mängden av avfall som går till deponi. Arbete med avfallshantering sker via källsortering. Avfall som uppstår vid våra anläggningar kan delas upp i olika kategorier enligt tabell nedan Wellpapp kg Brännbart kg Sorterat kg Kontorspapper kg FA Elektronik kg FA Lysrör & Lampor kg 3 13 FA Olja kbm I Alltransport tjänsteutbud ingår mellanlagring och omhändertagning av farligt avfall och avfall som inte klassas som farligt enligt avfallsförordningen. Farligt avfall hämtas hos kund för att senare transporteras till SAKAB för destruktion. Dominerande del av dessa Statis Energi EL Energianvändning per källa i GJ 50% Fjärrvärme 21% 29% Avfallsfördelning 12% Diesel 88% Farligt avfall Avfall Materialförbrukning Materialförbrukningen på Alltransport består huvudsakligen av inköpt material. Alltransportkoncernen har totalt förbrukat 1,93 ton förnyelsebart kontorspapper under 2007, lika mycket som under Under året har koncernen förbrukat (7 905) liter tvätt- och avfettningsmedel vid tvätthallarna i Norrköping och Norsholm. Tvätt- och avfettningsmedel som används i koncernens tvätthallar är rekommenderade enligt Miljö- och Hälsoskyddskontoret. transporter är av typen farligt gods och då ställs speciellt höga krav på både fordon samt kunskapen hos personalen. Den mängd av farligt avfall som transporteras är fördelat enligt avfallsförordningen till återvinningsförfarande och till bortskaffningsförfarande. Den totala mängden som transporterades på kundens uppdrag under år 2007 var 1594 kbm och 11,1 ton av farligt avfall. Mera detaljerad information om volymer finns under Data & Tabeller. 26

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter

Företagspresentation 2010. Alltransport. - Vi skapar framtidens transporter Företagspresentation 2010 Alltransport - Vi skapar framtidens transporter Affärsområden - Tank & Miljö - Fjärr & Distribution - Bygg & Anläggning Anställda Ca 140 aktiva åkare/maskinägare som också är

Läs mer

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011

Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 Miljöredovisning enligt EMAS för Hr Björkmans Entrémattor AB 2011 FÖRETAGET verksamheten Hr Björkmans Entrémattor AB är ett privatägt företag som är till största del inriktat på uthyrning samt bytesservice

Läs mer

Hållbarhets. rapport Alltransport

Hållbarhets. rapport Alltransport Hållbarhets rapport Alltransport 2011 VD har ordet Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr & Distribution,

Läs mer

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder.

OnRoads transportnätverk är det fjärde största i Sverige och täcker från norr till söder. OnRoad OnRoad OnRoad grundades 2005 och transporterar del- och helpartigods över hela Sverige. Det ägas av åtta företag som oavsett storlek och omsättningen har lika stor del i företaget. Nätverket länkas

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter

Alltransport 2009. Vi skapar framtidens transporter Alltransport 2009 Vi skapar framtidens transporter Affärsidé Alltransport skall, med fokus på den regionala marknaden, erbjuda kostnadseffektiva tjänster inom områdena: Tank & Miljö, Fjärr & Distribution

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster

limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster limatsmarta Klimatsmarta logistiktjänster ogistiktjänster Nordanå skall vara en attraktiv part när det gäller klimatsmarta logistiktjänster till företag i Sverige samt Europa. Vi skall också vara en attraktiv

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Nextjets miljöarbete

Nextjets miljöarbete Nextjets miljöarbete SAMMANFATTNING Flyget har idag en betydande miljöpåverkan och är samtidigt en stor och viktigt del av dagens infrastruktur. Utan flyg skulle Sverige stanna! Därför ser vi miljöarbetet

Läs mer

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle)

Emissioner från Volvos lastbilar (Mk1 dieselbränsle) Volvo Lastvagnar AB Meddelande 1 (6) För att underlätta beräkning av emissioner från transporter har Volvo Lastvagnar sammanställt emissionsfaktorer per liter förbrukat bränsle. Sammanställningen avser

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012

Kompletterande GRI indikatorer 2012. Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 Kompletterande GRI indikatorer 2012 Kompletterande information till Samhall AB:s årsoch hållbarhetsredovisning 2012 1 2 Personalrelaterade uppgifter MÅLUPPFYLLELSE PERSONALMÅL 2012 Område Mål Utfall Antal

Läs mer

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE

PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE PÅ VÄG FÖR VÄRMLANDS ÅKARE Affärer på värmländska Inget annat landskap är som Värmland. Och vi värmlänningar är inte som andra. Därför behövs Värmlandsåkarna en egen förening som hjälper åkerier i Värmland

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

FoodTankers AB. Miljörapport

FoodTankers AB. Miljörapport FoodTankers AB Miljörapport 2008-02-18 2007 FoodTankers på väg i verkligheten för framtiden AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 KVALITET- & MILJÖPOLICY 4 HUR SER FRAMTIDEN UT FÖR TRANSPORTFÖRETAG 5 MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag

Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Vi gör det enkl are att köpa sunda transporter från sunda åkeriföretag Ett samarbete mellan Sveriges Åkeriföretag och Q3 Forum för hållbara transporter För fler sunda transporter på våra svenska vägar!

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Hogia Transport Systems

Hogia Transport Systems Hogia Transport Systems Lösningar för miljöanpassade transporter hjälper företag utvecklas Hogia Transport Systems och miljön Vi lever idag i en värld med ett ständigt ökat behov av transporter för både

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013

ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013 ALLTRANSPORT HÅLLBARHETS RAPPORT 2013 Att kunna vara i nuet, varken tänka på det som gjorts eller ska göras. Det är hållbarhet. Att tillåtas samla kraft är viktigt för både person och prestation. Lyssna,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal

Bokslut. Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. REC Indovent AB. Mölndal Bokslut Kvalitet Miljö Arbetsmiljö REC Indovent AB Mölndal 29 Kundnöjdhet Kundnöjdhet NKI, Nöjd Kund Index, mäts på en skala -5 där 5 utgör högst betyg. REC Indovent AB låter ett oberoende kundmätningsföretag

Läs mer

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag

enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag Manual Kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 Ett sammandrag har för att tydliggöra vårt kvalitets- och miljöarbete valt att arbeta enligt ett väl dokumenterat kvalitets- och miljöledningssystem

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Miljö www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Miljö Vi verkar för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i våra kunduppdrag. Miljöledningssystem Miljöutredning MiljöPolicy Övergripande Miljömål detaljerade Miljömål Handlingsprogram

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Intern klimatrapport Sala Sparbank

Intern klimatrapport Sala Sparbank Intern klimatrapport Sala Sparbank FÖRETAGSUPPGIFTER Webadress www.salasparbank.se Verksamhetsområde Sala och Heby Beräkningsperiod Januari-december 2013 Kontaktperson Annika Nelson Berg NYCKELTAL Antal

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5

Innehåll. 3 Figurförteckning... 5. 4 Bilagor... 5 Sammanfattning I detta kapitel beskrivs Höganäs verksamhetsstyrning och egenkontroll. Lagstiftning som styr egenkontroll utgörs huvudsakligen av kap 26 19 i miljöbalken samt förordningar och föreskrifter

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation Verksamhet Pentagram AB:s verksamhet innefattar konstruktion samt byggnation av försörjningsramper för bussar till trafikentreprenörer, kommuner och landsting m.fl. Med modern teknik,

Läs mer

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare

Miljöarbete inom transport. 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Miljöarbete inom transport 20140312 Jason Palmer - Chef Transportutveckling Åsa Meivert Rydén Avtalsutvecklare Agenda ICA miljömål + aktiviteter Avtalskrav Uppföljning och återkoppling 2014-03-14 2 Avgränsning

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.40 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

HÅLL BARHETS REDO VISNING

HÅLL BARHETS REDO VISNING HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande

Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Riktlinjer för extern rapportering för företag med statligt ägande Staten är en betydande företagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 55 företag, varav 40 ägs helt och 15 ägs tillsammans

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE

Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Handledning för dig som skall arbeta med Nationell och regional samling. NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE Hur gör man? Goda råd & tips på upplägg vid besök hos aktör Nationell,

Läs mer

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8

Höörs kommun. Övergripande förstudie av kommunens fordonshantering. Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 kommunens fordonshantering Audit KPMG AB 21 maj 2012 Antal sidor: 8 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Syfte och avgränsning 4. Metod 5. Policys och styrdokument 5.1 Fordonshantering 5.1.1 Iakttagelser

Läs mer

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE

FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE FRÅGOR TILL STYRELSEPROFFS UTBILDNING I AKTIVT STYRELSEARBETE 1 (7) Introduktionsfrågor SP 1. Berätta lite kort om dig själv och din bakgrund. 2. Vad fick dig att börja med styrelsearbete? 3. Inom vilka

Läs mer

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan

Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Hållbarhetsanalys Myrsjöskolan Summering för kvalitetsredovisning 2013 2013-08-22 www.sustainable-approach.se Hållbarhetsanalys 2013 Under 2013 tog miljöarbetet på Myrsjöskolan ett stort steg framåt. I

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun

Strategi för Energieffektivisering 2010-2020. Ljusdals kommun 2010-2020 Ljusdals kommun Lennart Wing Bengt Gustafsson 2011-03-24 2 (14) Sammanfattning Denna strategi utgör kommunens övergripande riktlinjer för ett gemensamt strategiskt arbete med energieffektivisering

Läs mer