KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 26 mars kl i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl Förslag: Göran Ohlsson 1 Anmälan arbetsutskottens protokoll 0002/ Budget / Föreningsbidrag - regler 0034/ Ansökan byggnadsvårdspriset 2011, Björn Nilsby 0018/ Bygglov för nybyggnad av toalett och dusch, Fotö 1: / Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Fotö 1: / Bygglov för ändring av enbostadshus samt uthus, Hult 1: / Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, byte av fönster, Hult 1: / Resultat i undersökningen Kommunernas kvalitét i korthet, KKIK 0032/ Säkrare och tryggare motionsspår/slingor 0016/ Bygglovsansökan för nybyggnad av enbostadshus, Öckerö 2:736 (Dukas för stor för e-post) 0023/ Investering 2013, hjullastare 0039/ Göran Ohlsson ersättare arbetsutskottet 0040/ Bygglov för tillbyggnad av tak på uteplats, Björkö 25:1, 0075/ Delegation 0003/ Meddelanden 0001/ Övriga ärenden Ulla Bertrandsson Ordförande Aste Olindersson sekreterare

2 ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott (3) Plats och tid Kultur- och fritidskontoret, Beslutande Ulla Bertrandsson (KD), ordförande Ronnie Bryngelsson (S) Göran Ohlsson(FP) Övriga deltagande Aste Olindersson, sekr Ann-Britt Norlander Utses att justera Ronnie Bryngelsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 2 Aste Olindersson Ordförande... Ulla Bertrandsson Justerande... Ronnie Bryngelsson Organ Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för Kultur- och fritidskontoret protokollet Underskrift... Utdragsbestyrkande

3 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Kfn au 2 Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden Budget 2014 Dnr 0035/ Au:s förslag: Överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut. 2 Föreningsbidrag - regler Dnr 0034/ Au:s förslag: Tillägg till förutsättningarna för föreningsbidrag: deltaga på kultur- och fritidsförvaltningens föreningsträffar minst 2 gånger/år. 3 Ansökan byggnadsvårdspriset 2011, Björn Nilsby Dnr 0018/ Au:s förslag: Informationen lämnas till kultur- och fritidsnämnden. 4 Bygglov för nybyggnad av toalett och dusch, Fotö 1:37 Dnr 0029/ Au:s förslag: Nybyggnadens fasad skall harmoniera med närstående sjöbodar. I övrigt inget att erinra. 5 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, Fotö 1:38 Dnr 0015/ Au:s förslag: Kultur- och fritidsnämnden har inget att erinra. 6 Bygglov för ändring av enbostadshus samt uthus, Hult 1:339 Dnr 0031/ Au:s förslag: Avslag på ansökan. Fönstersättning och glasdörrar överensstämmer inte med byggnadens ursprungliga karaktär. 7 Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, byte av fönster, Hult 1:606 Dnr 0033/ Au:s förslag: Vid besök på platsen konstaterades att ombyggnaden redan var genomförd. Inget att erinra. 8 Resultat i undersökningen Kommunernas kvalitet i korthet, KKIK Dnr 0032/ Au:s förslag: Kultur- och fritidsnämnden diskuterar Öckerö Steget Före från sin roll som politiker den 16 april Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 3 9 Säkrare och tryggare motionsspår/slingor Dnr 0016/ Au:s förslag: I samråd med verksamhet samhällsbyggnad utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att belysa Öckerö motionsspår, 4,6 km, med utgångspunkt från Prästängsområdet. 10 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Öckerö 2:736 Dnr 23/ Au:s förslag: Vidmakthålla tidigare beslut att avslå ansökan. Fastigheten ska anpassas till den kringliggande kulturhistoriska miljön. 11 Investering 2013 Dnr 39/ Au:s förslag: I investeringsbudget 2013 avsätts 300,0 tkr, för hjullastare. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Diskussionsunderlag budget 2014 från kultur och fritidsförvaltningen sammanställning av områden som tidigare diskuterats och nya Drift Föreningsbidrag 250,0 Enligt kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser är målsättningen att ideella föreningar skall erhålla 50% i bidrag av föreningens lokal- och anläggningskostnader. Lovaktiviteter 100,0 Fritidsgården sommarlovsaktiviteter Bidrag till föreningar för genomförande av lovaktiviteter ej ordinarie verksamhet, alla åldrar. Prästängsområdet 40,0 Anläggning av konstgräsplaner och att utforma området till ett attraktivt idrotts- och motionscentra har gjort att besöksfrekvensen ökat. Detta kräver utökat underhåll ca 20,0 tkr och elljuskostnader 20,0 tkr. Skötsel av lekplatser 80,0 Intresset för skötsel av lekplaster minskar bland föreningar och privatpersoner. Ökade personalkostnader. En översyn av antal lekplatser bör genomföras. Tångupptagning Omhändertagande av tång som rensas från badplatser skall fungera enligt gällande lagstiftning, avfallsförordningen. - Renova kostnad ca XXX per år - deponering/mellanlagring på avsedd plats i kommunen kostnad ca XXX per år. Investeringar Elbelysning motionsspår Enligt motion till kommunfullmäktige önskemål om belyst motionsspår. Öckerö motionsspår 4,6 km à 300:-/meter. anläggning investering sarg ishallen* 720,0 tillgäng. badplats 250,0 motionsspår *Avseende sarg kan detta bli hyreskostnad till ÖBO Taxor och avgifter Oförändrade Beroende på 0-taxan för 0-25 år

6 Förändringar kostnad/volym BUDGET 2014 (tkr) kultur och fritidsnämnd Drift Bidragsberättigad ålder 0 25 år 300,0 Lokalt aktivitetsstöd betalas ut av Riksorganisationer till ideella föreningar samt av de flesta kommuner i landet. Nuvarande åldersintervall upp till 20 år kommer att höjas till 25 år. Öckerö kommunens lokala aktivitetsstöd består av nolltaxa i kommunala lokaler förutom Hedens Bys bassäng. För kultur och fritidsnämndens innebär detta uteblivna intäkter i lokaler/anläggningar. Bidrar även till att främja folkhälsoperspektivet Media 90,0 E-boksnedladdningen ökar dramatiskt. Varje nedladdning kostar biblioteket 20 kr. I dag finns en mängd olika mediatyper: pappersbok, ljudbok, Mp3 och e-bok. Flertalet av dessa måste fortfarande vara tillgängliga i flera format så länge efterfrågan finns hos våra besökare. Enligt bibliotekslagen ska ALLA lån vara avgiftsfria. Investeringar Ismaskin Inköp 1000,0. I befintlig budget saknas 25,0 i kapitalkostnader 25,0 Sarg 55,0 Inköp 720,0. Inga kapitalkostnader i befintlig budget Eventuellt hyreskostnad från ÖBO. Taxor och avgifter Oförändrade Beroende på 0-taxan för 0-25 år Ann-Britt Norlander

7 Förutsättningar för föreningsbidrag Barnkonventionen och barnperspektivet skall vara vägledande för all barn- och ungdomsverksamhet upp till 18 år. Barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet. Föreningens verksamhet skall bedrivas i kommun och huvudsakligen ha medlemmar som är bosatta i kommunen vara fri från droger och doping medverka till att forma demokratiska värderingar motverka alkohol- och drogmissbruk, våld, rasism och sexism inte tillåta antydningar/anspelningar på alkohol, droger, våld, rasism och sexism på hemsidor mm beakta jämställdhetsperspektivet verka för att flickor/kvinnor och pojkar/män ges samma förutsättningar att utöva sina aktiviteter. Samtliga bidragsberättigade föreningar skall inlämna föreningsblankett. Representant för föreningen skall deltaga på kultur och fritidsförvaltningens obligatoriska föreningsträffar. Förening med mindre än 40 sammankomster under verksamhetsåret erhåller inte kontantstöd. Föreningen kan dock söka ledarutbildningsbidrag och har 0-taxa i kommunala lokaler undantaget Hörsalen och Hedens by. Ekonomiska föreningar, föreningar som tillhör svenska kyrkan, svenska försvaret samt stödföreningar (supporterklubbar m fl) erhåller inte föreningsstöd. Bidragens storlek är beroende av kultur- och fritidsnämndens budget.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Plan- bygg- och miljöenheten Carl Molin, Byggnadsinspektör. Tel Remiss Upprättat datum Ärendenummer L 0049/13 Kultur och fritid Att: Aste Olindersson HULT 1:606. Tillbyggnad av enbostadshus, byte av fönster Typ av remiss Svar senast Kulturminnesvårdsområde Avseende: Fastigheten är belägen i ett område som i kommunens kulturmiljöprogram omnämnts som särskilt värdefullt. Svar skall vara inlämnat till kommunen senast enligt angivet datum har inget att erinra mot att bygglov beviljas för föreslagen åtgärd framför erinran (kan med fördel skrivas på baksidan av detta yttrande) Ort: Datum: Namn: Telefon: Namnförtydligande

31

32

33

34

35

36

37 Öckerö TJÄNSTESKRIVELSE Kultur och fritidsnämnden Handläggare: Ann-Britt Norlander Ärende: Säkrare och tryggare motionsspår/slingor Diarienummer: 16/2013 Ärende Kultur- och fritidsnämnden samt verksamhet samhällsbyggnad har att yttra sig om en motion från Gun Simonsson(s) och Ronnie Bryngelsson (s) där de föreslår att möjligheten att anlägga ljus på kommunens motionsspår/slingor ur ett trygghetsperspektiv skall ses över. Ärendet har diskuterats med samhällsbyggnadschef Robert Svensson som ställer sig bakom tjänsteskrivelsen. Bakgrund Kultur och fritidsnämnden ansvarar för underhåll av följande: Jungfruviken Hönö, motionsspår/promenadspår 2,2 km Öckeröslingan, motionsspår/promenadspår 4,6 km Hälsö, motionsspår/promenadspår 2,6 km Björkö, motionsspår/promenadspår Ersdalens naturreservat, promenadstigar Dessutom finns promenadstigar som sköts av Ö-råd/samhällsföreningar på Björkö, Hyppeln, Kalvsund och Knippla. I underhållet på de kommunala anläggningarna ingår röjning och grusning. Under vintersäsong sker inget underhåll. Flertalet av motionsspåren ligger på privat mark och överenskommelse finns idag med företrädare av markägare att nyttja marken för motionsspår/promenadstig. Vid större förändringar krävs godkännande av markägare. Kostnad för anläggande av ljus är ca 300:-/meter inklusive markarbeten. Synpunkter Idag ökar vårt behov av välbefinnande, natur- och hälsorelaterade upplevelser är ofta prioriterade. Att aktivt utöva motion såväl lättare som på elitnivå är en trend som ökar. Ur ett folkhälsoperspektiv skulle elljus på slingor/motionsspår öka tillgängligheten kvällsoch vintertid Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida Öckerö Sockenvägen

38 Idag pågår ett utvecklingsarbete att förvandla Prästängsområdet, Öckerö, till ett attraktivt idrotts- och motionscentra. Prästängsområdet är välbesökt de flesta tider såväl vardagar som helger. Ur ett trygghetsperspektiv är Prästängsområdet ett tryggt och säkert område att vistas i. Många aktiva utövare samt föreningsledare och kommunal personal vistas regelbundet i området. Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden föreslås besluta: I samråd med verksamhet samhällsbyggnad utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av att belysa Öckerö motionsspår, 4,6 km, med utgångspunkt från Prästängsområdet. Ann-Britt Norlander Kultur och fritidschef

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 17 september 2013 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Torsdagen 27 januari kl. 16.00 i Öckerö kommunbibliotek Förslag: Eivind

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-17 1-26 Plats och tid Nya Ankarskolan, Träslövsläge, kl. 14.00-18.05 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-05-20 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/Underrättelse 1(1) 2012-04-03 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 10 april 2012, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus.

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samt de förtroendevalda revisorerna inbjuds efter sammanträdet till julbord kl 19.30 på Nimbus. KALLELSE till ledamöter 1 (2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 13 december 2012 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst

KUNGÖRELSE. 5. Val av en ledamot och en ersättare i Direktionen Tolkförmedling Väst KALLELSE till ledamöter 1(2) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 19 februari 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s)

Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf Abrahamsson (c) Berry Lilja (s) Bengt Dahlqvist (m) Monica Sporrong (s) 2003-01-15 1 (27) Plats och tid Nämndrummet och Vagnmakaren Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 15 januari 2003 klockan 13.00 17.05 Beslutande Övriga närvarande Börje Gustafsson (kd), ordförande Ulf

Läs mer

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund

Kultur och Fritid. Bidragsregler för. föreningar och studieförbund Kultur och Fritid Bidragsregler för föreningar och studieförbund 2006-10-20 Bidragsregler för föreningar och studieförbund. Antagna av Nämnden för Kultur och Fritid Grundvillkor - Bidragsberättigade är

Läs mer

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Christer Pellfolk (frp) Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 2001-02-06 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 6 februari 2001 kl 19.00-21.00 Ray Idermark (m),

Läs mer

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13

Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE. Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad. Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Öckerö 2013-04-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robert Svensson Ärende: Samråd angående test av prototyp av vågkraftverk Diarienummer: 0128/13 Svar på förfrågan om test

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160

Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 137 Föreningslån till Vinbergs IF. (AU 129) KS 2015-160 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 24 januari 2012, kl. 15.30-16.45 Beslutande Övriga deltagande Rolf Axelsson Margonia Påhlsson Lena Åhrén Alaa Al Baldawi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-25 1-24 Plats och tid Hotell Gästis, kl. 13.00-16.10 Beslutande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Christofer Bergenblock (C), ordf. Sven Andersson (M) Kaarina

Läs mer

Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25

Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TRANAs KOMMUN Sida 1 (26) KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Plats och tid Beslutat Stadshuset, Tranan 1, kl. 14.00-17.25 Per Ulfsbo, (fp) Bo Fahlström, (s) Vanja Jonebring Arnell, (m) Gunilla

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer