Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)"

Transkript

1 Kommunikationsavdelningen Rolf-Allan Norrmosse DOKUMENTTYP Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell 1. Tiff-bild av sida med tabell 3. OCR-tolkning, rättning, kontrollräkning, etc..pdf.csv 2. Uppsättning av tabell analys av tabell, tabellegenskaper, etc. Kalkylark / Databas Projektrapport Dnr: 51-KB Beslutsnr: Natsam 2012:39 Statistiska centralbyrån 2013

2 2(20) Innehåll 1 Inledning Bakgrund och syfte Bakgrund Syfte Mål för projektet Nedan följer ett par utredningar och undersökningar Typtabeller med tabellegenskaper Rolf-Allan Norrmosse Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker Joakim Lennartsson, Göteborgs universitet, Ekonomiska biblioteket Exempel på digitalisering vid Statistics Greece Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller Lars Lindam-Olsson Kartläggning av utvecklingsverktyg Tim Forsström Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september Resultat av VATT - förstudie Hur går SCB vidare? Bilaga 1-4 ingår i: Projektrapport. Bilagor

3 3(20) 1 Inledning Statistiska centralbyrån (SCB) ansökte 2012 hos Kungl. biblioteket (KB) om projektbidrag 2013 till projektet: Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie. KB beviljade bidrag med kr till projektet. Projektarbetet kommer att utföras i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek, Ekonomiska biblioteket (GUB). Följande medlemmar har ingått i projektet: Rolf-Allan Norrmosse, SCB Tim Forsström, SCB Lars Lindam-Olsson, SCB Hans Ljungberg, SCB Joakim Lennartsson, GUB projektledare, förste bibliotekarie biträdande projektledare, systemutvecklare systemutvecklare bibliotekarie bibliotekarie Ekonomiska biblioteket Följande personer har ingått i projektets styrgrupp: John Kling Rolf-Allan Norrmosse Hans Ljungberg beställare inom SCB projektledare bibliotekarie 2 Bakgrund och syfte 2.1 Bakgrund Efter förstudie och tester sökte SCB 2006 hos Riksbankens Jubileumsfond (RJ) anslag med strukturellt stöd för digitalisering och tillgängliggörande på internet av bokverket Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS), vilket publicerades under SCB:s första 50 år. RJ beviljade 4 miljoner kr för digitalisering Anslaget räckte till BiSOS på sidor text och tabeller samt till ytterligare sidor. Därefter har digitaliseringen fortsatt. Biblioteksnyttan av den omfattande digitalisering av tryckta statistiska publikationer som SCB har gjort sedan 2007 är stor. Under 2011 användes våra digitaliserade publikationer gånger. På scb.se är tabellerna tillgängliga som bilder, men det går inte att överföra till kalkylark eller databaser. Ett viktigt resultat är att bildfångstens kvalitet är så hög att denna inte behöver göras om. Det var inte möjligt att inom BiSOS-projektets ekonomiska ramar OCR-tolka tabellerna med tillfredsställande kvalitet. Det var bättre att spara/arkivera bilderna okomprimerat i formatet tiff, som är ett av Riksarkivet (RA) godkänt format. SCB har tillgång till originalen och kan, när tekniken medger, göra en analys och OCR-tolkning av tabeller.

4 4(20) Bok/ Häfte/ etc. Digitaliseringsprocess av en bok 1. Bildfångst. 2. OCR-tolkning 3. Framställning av presentationsfärdig PDFpublikation PDF Tiff-filer 1. Bildfångst 2. OCR-tolkning av innehållsförteckning och löpande text. 3. Framställning av presentationsfärdig pdf-publikation Resultatet ska vara pdf-publikation och bilder i formatet tiff. Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell 1. Tiff-bild av sida med tabell 2. Uppsättning av tabell analys av tabell, tabellegenskaper, etc. 3. OCR- Tolkning, rättning, kontrollräkning, etc..pdf.csv Kalkylark / Databas 1. Tiff-bild av sida med tabell. 2. Uppsättning av tabell; tabellegenskaper, etc. 3. OCR-tolkning, rättning, kontrollräkning, etc. 4. pdf-fil för verifieringen, Kommaseparerad fil (.csv) för överföring av tabelldata till kalkylark eller databas.

5 5(20) Att kunna överföra tabelldata från bilder eller pdf-publikationer till databaser eller kalkylark efterfrågas starkt av våra användare. SCB får också frågor både svenska, nordiska och internationella kunder, som använder SCB:s digitaliserade material. Både forskare och studenter skulle ha nytta av detta inom sina olika ämnen. Självklart gäller det även verksamma bibliotekarier inom olika bibliotekstyper. 2.2 Syfte Syftet med förstudien är att undersöka, om det finns något Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) tillgängligt på marknaden. Ett befintligt verktyg kan behöva anpassas. I förstudien ska från det material, som SCB har digitaliserat, tas fram ett antal typfall på hur tabeller har varit uppbyggda sedan Med verktyget ska tabeller kunna analyseras och teckentolkas med inga eller ett fåtal fel. Kontrollräkning ska kunna göras. Verktygets resultat när en tabell har bearbetats ska vara att tabelldata kan föras över till databaser eller kalkylark. 2.3 Mål för projektet Effektmål Statistik görs mera tillgänglig och möjligheterna att utnyttja det statistiska materialet ökar. Riskerna för fel vid användningen av äldre statistik blir väsentligt mindre när man kan överföra de inskannade filerna direkt istället för att enskilda användare ska manuellt överföra tabellinnehållet. Projektmål/huvudmål Syftet med förstudien är att undersöka om det finns något verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller tillgängligt på marknaden. Ett befintligt verktyg kan behöva anpassas. I förstudien ska från det material som SCB har digitaliserat, tas fram ett antal typfall på hur tabeller har varit uppbyggda sedan Med verktyget ska tabeller kunna teckentolkas med inga eller ett fåtal fel. Kontrollräkning ska kunna göras. Delmål Vad ska levereras i tidsordning: 1. Ett par utredningar och undersökningar a. Ta fram typtabeller samt strukturera upp typtabellerna, dvs. identifiera tabellegenskaperna b. Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker c. Exempel på digitalisering vid Statistics Greece d. Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller e. Kartläggning av utvecklingsverktyg 2. Ev. studium av en utvecklingspattform för OCR-verktyg utvecklat av Abbyy (kurs). Test av typexempel 3. Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september Resultat av VATT - förstudie 7. Hur går SCB vidare?

6 6(20) Aktiviteter 1. Typtabeller m. m - typtabeller - tabellegenskaper - metadata - beskrivningsblad för digitala tabeller - projektet beslutar att arbeta endast med tabeller från 1911 och framåt - ev. leverans av digitala tabeller som e-plikt 2. EU / biblioteksvärlden 3. Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller 4. Kartläggning av utvecklingsverktyg 5. Ev. studium av en utvecklingsplattform för OCR-verktyg utvecklat av ABBYY (kurs) 6. Test av ABBYY FlexiCapture 7. Web meeting presenting and discussing the ABBYY prototype for table recognition based on the provided cases 1-3,5-6 on 21 August Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september 2013 Uppdrag åt OptoSweden att: - arbeta igenom case 3 enligt beskrivningsblad - infoga en Skrivyta under tabellen för kommentarer - beskriva hur kontroll i vertikal och horisontal summering kan göras i tabell - fundera på hur fotnot från en cell med siffror kan göras - leverera resultatet av digitaliserad tabell som pdf för verifiering och csv för överföring till databas eller kalkylark. 3 Nedan följer ett par utredningar och undersökningar 3.1 Typtabeller med tabellegenskaper Rolf-Allan Norrmosse Typtabeller När SCB har digitaliserat tryckta statistiska böcker publiceras den färdiga pdfpublikationen (s.k. digienhet) på SCB:s webbplats. Vid sidan om pdf:erna levereras även en bild av varje sida i formatet tiff. En tabell som ska digitaliseras finns på en eller oftast på flera tiffbilder. Den tryckta statistiken är ofta indelad i en textdel och en särskild tabellbilaga där varje tabelltitel föregås av en kod. Texten innehåller inte alltid men ofta så kallade texttabeller. Ibland föregås titel till en texttabell av en littera eller kod. En tabell innehåller inte endast rader och kolumner av siffror utan också förspalt till vänster om rutmönstret och överspalt över detta. Till tabellen finns också en titel. Annat som är knutet till tabellen är noter och anmärkningar, som ibland inte finns på samma plats i publikationen som tabellen. I Statistisk årsbok för Sverige finns ett särskilt kapitel med källhänvisningar till alla tabeller. Ibland samlade man ett fåtal tabeller i en inramning till en större enhet, som kan vara lämpligt att behålla. Detta gäller befolkningsstatistiken från första hälften av 1800-talet, som vart femte år hade ett generalsammandrag. Jordbruksstatistiken från andra hälften av 1800-talet hade 76 kolumner där endast de i regionen/området relevanta används. I serien Folkmängden i administrativa områden är Tabell 1 indelad i undertabeller för Stockholms stad och alla 24 länen. Anmärkningar till länen och dess indelningar finns i ett särskilt avsnitt.

7 7(20) För att ta fram typtabeller har vi gått igenom en hel mängd tabeller från 1811 och fram till Genom att strukturera upp typtabeller har vi kunna identifiera tabellegenskaper. Tabellegenskaper Eftersom våra digitaliserade tryckta publikationer har kommit ut under nästa 200 år återspeglas detta i tabellegenskaperna. En tvåsiffrig kod med inledande T identifierar en tabellegenskap. Några exempel: T01. Tusenavgränsare: mellanslag / komma / punkt / ingen. T02. Decimaltecken: komma / förhöjd punkt ( ) / punkt. Förhöjd punkt (Middle dot) förekommer 1859 till T04 Decimaler skrivs i mindre grad än heltal. Ören skrivs i mindre grad än kronor. T05 Bråktal i stället för decimaler. 1 riksdaler=48 shillingar, 1 shilling=12 runstycken. Skörd räknas i kubikfot och i tunnor. T06 + / - föregår värden i någon kolumn. { (klammer) kan ha olika funktion; ibland läsanvisning (T14), ibland summa (T15). Summeringar kan vara vertikal eller horisontal (T13, T15). Dessa är lämpliga för att kunna utföra kontroller; Summan av OCR:ade värden = OCR:at värde i summacellen. En tabell kan vara flera sidor lång och löpa vertikalt över x bokuppslag, dvs. x 2 sidor (T23). Slutligen att Noter (T18) och Anmärkningar (T17) är särskilt viktigt att tala om, eftersom de kan finnas på annan plats i boken än tabellen.

8 8(20) Tabell med tabellegenskaper Kod Beskrivning Period Period T00 Tabellidentitet (TabId) är tabellens urn:nbn och utgör den unika identiteten för tabellen urn:nbn:se:scb-sinne-1935_d033 Tabellen ryms på en tiffbild. urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 Tabellen består av 2 eller flera tiffbilder. urn:nbn:se:scb-bi-a0-5101_d087_1 Tabellen ryms på övre delen av en tiffbild. urn:nbn:se:scb-bi-a0-5101_d087_2 Tabellen ryms på nedre delen av en tiffbild. Urn:nbn innerhåller även uppgift om till vilken digienhet tabellen tillhör. dnnn anger sida från digienhetens början. T01 Tusenavgränsare: mellanslag / komma / punkt / ingen T02 Decimaltecken: komma / förhöjd punkt ( ) / punkt Förhöjd punkt (Middle dot) förekommer 1859 till T03 Decimaler efter förhöjd punkt skrivs i mindre grad än heltal. T.ex.: T04 Decimaler skrivs i mindre grad än heltal Ören skrivs i mindre grad än kronor. T05 Bråktal i stället för decimaler. 1 riksdaler=48 shillingar, 1 shilling=12 runstycken. Skörd räknas i kubikfot och i tunnor T06 + / - föregår värden i någon kolumn T07 i cell: Inget finns att redovisa T08. i cell: Logiskt omöjlig uppgift T09 * i cell: Preliminär uppgift T10» Upprepning av text ovan T11 Vertikal summering: Ja T12 Horisontal summering: Ja T13 Ingen summering finns T14 Vissa värden hålls ihop med vertikalt klammer / horisontellt klammer T15 Vissa värden summeras inom vertikalt klammer / horisontellt klammer T16 Vertikal text finns i tabellen T17 Anmärkningar finns T18 Fotnoter finns T19 Inget vertikalt rutnät i tabellen T20 Sidan indelad i x tabeller i en ram T21 Tabellen löper horisontellt över x sidor T22 Tabellen löper vertikalt över x sidor / spalter T23 Tabellen löper vertikalt över x bokuppslag, dvs. x 2 sidor T24 Tabell mindre än en sida T25 Tabellen löper över x sidor horisontellt med kolumner numrerade från till y. Vissa kolumner kan vara överhoppade. T26 Antal sidor: T27 Sidan storlek anges som höjd bredd i cm. T. ex Sidans storlek: cm. Sidans storlek anges endast om den avviker från bokens normalsida T28 Text med fraktur T29 Antal tiffbilder: Tabellen över tabellegenskaper finns även som Bilaga 1 i Bilagor.

9 9(20) Typtabeller - tabellegenskaper 1. Tabelltitel i innehåll / bokmärken 2. Tabellegenskaper Innehållsförteckning >> Tab. 10. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser , s T00. urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 T01. Tusenavgränsare: mellanslag. T11. Vertikal summering: Ja. T19. Inget vertikalt rutnät i tabellen. T22. Tabellen löper vertikalt över 4 halva sidor. T26. Antal sidor: 2. T29. Antal tiffbilder: 2 3. Anmärkning 4. Titel på digienhet Tabell uppdelad i ettårsklasser, femårsklasser och i annan klassindelning. BSM6505. Ingår i //scb.se >> Hitta statistik >> Historisk statistik >> Sveriges officiella statistik >> Befolkningsstatistik >> Statistiska meddelanden >> B 1965:5 urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505 urn_nbn_se_scb-bsm6505_t039.tif urn_nbn_se_scb-bsm6505_t040.tif Kommentarer: 1. Tabelltitel i innehåll / bokmärken hänvisar till digienhetens pdf. Tabelltiteln visas som den ser ut i boken och på vilka sidor tabellen finns. 2. Tabellegenskaper börjar alltid med T00, Tabellidentitet (TabId) är urn:nbn:se:scb bsm6505_d039-d040. Häftets beteckning bsm6505 ingår i alla urn:nbn som tillhör häftet. Det finns ytterligare 6 tabellegenskaper. 3. Anmärkning. Här står att tabellen har tre klassindelningar men det nämns endast två i tabelltiteln. 4. Titel på digienhet hänvisar till den digitaliserade bokens eller häftets titel. Tabell 10 ingår i Statistiska meddelanden häfte nr B 1965:5. Titel på digienhet är här bsm6505, som är ett statistiskt meddelande inom befolkning 1965:05. Häftets har urn:nbn:se:scb bsm6505. Tiffbilderna på de två sidorna med tabellen är också urn:nbn men slutar på t039.tif resp. t040.tif och talen markerar bildernas nummer från filens/digienhetens början.

10 Typfall 3: Tiffbilder på den tabell som beskrivs på föregående sida. 10(20)

11 Typfall 1. Hämtat ur Det civila veterinärväsendet 1933 Exemplifierar liggande text och vertikala summor Nedflyttningstecken för län Tabell över uppslag. Även tabelltitel, fotnoter och anmärkningar över uppslag 11(20)

12 Typfall 2 T02. Decimaltecken: förhöjd punkt ( ). Följ röd pil. T18. Fotnoter finns under tabellen 12(20)

13 13(20) 3.2 Undersökning om forskare inom universitetsvärlden har använt något verktyg (motsv.) vid digitalisering av tabeller i tryckta böcker Joakim Lennartsson, Göteborgs universitet, Ekonomiska biblioteket Det verktyg som några arbetar med i Göteborg är ABBYY FineReader och som verkar användbart för att överföra till Excellark, men dess nackdel är att det blir en hel del feltolkningar gällande tecken, då mycket manuellt arbetet måste läggas ned för att rätta till detta. Med andra ord kräver detta system mycket tid och i Göteborg har man även valt att skicka tabellerna till en firma i Indien som gör hela arbetet för en ganska låg summa pengar. Enligt en forskare på Göteborgs universitet, på ekonomisk historia är det enda systemet som finns på tillgängligt på marknaden, medan en annan forskare på Göteborgs universitet, statistik säger att det säkert finns flera system på marknaden, men kan inte tipsa om någon kommersiell produkt som är användbar. En forskare i Lund, ekonomisk historia hade en helt annan uppfattning om det hela och menade att den historiska statistiken är mycket svår med olika tecken etc. och det finns många anledningar till att ett system läser in fel eftersom historisk statistik är speciellt svår med olika tecken, skillnader mellan olika år och även den kan innehålla olika typer av fel. han berättade att i Lund har man arbetat helt manuellt och låtit tre studenter knappa in alla statistik manuellt. Detta gör att man hela tiden har en stor kontroll att hitta fel och även att kontrollera fel i statistiken man matar in. Det går snabbare med ett verktyg som ABBYY FineReader, men det blir snarare fråga om kvantitet än god kvalitet. Forskaren tyckte inte heller att det är så bra att skicka bort statistiken till ett annat land, eftersom de som då arbetar med den inte har någon kunskap om statistiken och då inte heller kan upptäcka eventuella fel som finns etc. Samma svar ger en annan kollega från Lund som menar att det tar lika lång tid att rätta till filerna efter det att man läst in den som det tar att skriva in tidsserierna för hand. Intressant här är att det var en sådan stor skillnad mellan Göteborg och Lund gällande sättet att digitalisera historisk statistik. Digitaliseringsansvarig från Göteborgs UB framhåller också att tabeller är svåra att digitalisera eftersom de kan se ut på många olika sätt. KB har ju testat mycket SOU:er med en ABBYY-server för OCR-tolkning och kommit fram till att detta system inte duger för tabeller. Detta är något man kan väga för och emot respektive tillvägagångssätt. Många av de som givit någon typ av svar har också berättat att de ställt sig mycket positiva till detta projekt och gärna vill få information om hur det kommer att löpa. Forskarna är också självfallet lika positiva till att fungera som kontaktlänkar. Se vidare Bilaga 2 i Bilagor till VATT förstudie.

14 14(20) 3.3 Exempel på digitalisering vid Statistics Greece Svar från Statistics Greece på förfrågan i e-post om Statistics Greece har använt ABBYY Flexicapture 10 Distributed Edition: It's a fact, that the Hellenic Statistical Authority decided to use OCR technology in the capturing and processing of its two biggest surveys, namely the Agriculture Census 2009 (19 million pages) and the Population Census 2011 (38 million pages). The software used was Abbyy Flexicapture 10 Distributed Edition, with a site license enabling the processing of unlimited pages through unlimited stations used for various processing (scanning, recognition, data verification, verification - logical checks,export etc.). The software proved to meet our requirements and deadlines, enabling a lot of users to work simultaneously, both in-house employees and remote, through thick and thin (web) clients respectively. Attached, you will find a sample of the production reports of a certain period, showing the processed pages (organized in batches), and the simultaneous users, so that you take an idea of the work volume (Se Bilaga 3. Production_abbyy.xls i Bilagor till VATT förstudie). 3.4 Undersökning av programvaror/verktyg som finns för digitalisering av tabeller Lars Lindam-Olsson När man försöker hitta referenser till verktyg för digitalisering av tabeller finner man en samstämmighet över att det är ett problem att fånga data i tabeller och inget verktyg verkar ha fullt ut löst problemen. De referenser till liknande projekt som hittats har handlat on att skanna in tabeller till bilder men inget om uttolkning av data från bilderna. Kravet på ett verktyg är bra tolkning av bilder men problemen att fånga data innebär att verifieringen (korrigeringar av tolkade tabellavgränsningar / cellvärden etc.) troligen kommer att kräva den största arbetsinsatsen. Fokus på ett effektivt verktyg måste därför vara på tolkningen för att minska arbetsinsatsen, men verifieringen måste också vara effektiv att använda. När data digitaliseras måste verktyget/verktygen lagra det på något sätt för att bli sökbart och användbart. Om man har ett målformat för lagring är det också ett krav på de verktyg vi utvärderar. En sökbar lagring vore att man lagrar tabelldata i en databas tillsammans med metadata för cellerna så kan man inte bara ta ut data som t.ex. Excel-filer utan man kan också länka ihop tabeller och ge möjligt att skapa tidsserier för att följa en utveckling. För att digitalisera innehållet i historiska tabeller så verkar detta projekt vara först ut men många är intresserade av att digitalisera tabeller. Kanske kan fler (länder) vara intresserade av ett verktyg för detta. Den mesta av funktionaliteten finns redan men verktygen är för generella för att passa våra specifika

15 15(20) behov. Med en tydlig målplattform och digitaliseringsprocess kanske det är enklast att kravställa och beställa ett anpassat verktyg som använder befintlig teknik. Det finns inga färdiga verktyg/programvaror för digitalisering av vår typ av tabeller men de två verktyg som oftare refereras för datafångst från tabeller är: ABBYY OmniPage Capture SDK, Det verktyg som oftast refereras är ABBYY men då för relativt enkla tabellstrukturer. Se även Bilaga 4 i Bilagor till VATT förstudie. 3.5 Kartläggning av utvecklingsverktyg Tim Forsström ABBYY FlexiCapture Jag har kommit fram till samma slutsats som Lars vad gäller verktygen, ABBYY är det som verkar lämpligast. Jag har varit med på en förevisning av ABBYY FlexiCapture som anordnats via OptoSweden, ABBYY s partner i Sverige. Programmet har många tilltalande aspekter: Komplett arbetsflöde, dvs man kan köra produktion från ax till limpa utan att behöva bygga egna program, vilket man skulle behöva om man använder rena API:er. Man kan sätta upp dokumenttyper så systemet automatiskt känner av vilken typ av dokument det rör sig om. Tolkningen sker därefter beroende på dokumenttypen. Man kan arbeta via "tjocka klienter" eller tunna klienter eller från en webbplats beroende på hur man sätter upp systemet. Det är även skalbart uppåt från desktop applikation till distribuerat system. API för.net, Java, VB-Script finns ifall det skulle behövas. MS-SQL eller ORACLE i botten. Dokumenterad databas så att man kan själv hämta information ifall man skulle behöva. Verifiering av data kan ske på två sätt, en vanlig operatör verifierar endast tecken. En superanvändare verifierar dokumentlogiken samt har översikt över dokumentet. På så sätt kan man ha ovana användare som inte behöver få särskild träning för att verifiera tecken. Tabeller kräver enligt kontakten på ABBYY litet mer i uppsättningen av dokumenttypen än vanliga dokument. En vanlig dokumenttyp kan systemet i princip självt lära sig med exempeldokument. För dokument, som är svårare att särskilja, kan behövas att man "lär upp" systemet manuellt i ett administrationsverktyg.

16 16(20) 4 Test av ABBYY FlexiCapture 10 i juni 2013 Från ABBYY rekvirerade vi tillgång till FlexiCapture för test. Denna utfördes under ett par dagar i juni Eftersom ingen i projektet hade kört programmet förut var det till början ganska svårt att komma igång och få till en bra uppsättning av en typtabell. Våra IT-experter hade dock tidigare använt liknande program tidigare. Andra dagen gick det mycket bättre och vi kom på hur man sätter upp tabellerna på ett enklare sätt än vi provat tidigare. Efter en del finjusteringar fick vi bra resultat från några olika typtabeller. En av (de snällare) tabellerna behövdes inte rättas alls utan tolken klarade det helt. Administrationsdelen av systemet har en viss inlärningströskel. För att få ut bästa möjliga ur systemet torde en utbildning vara på sin plats. Inga försök gjordes för att få systemet att automatiskt känna igen de olika dokumenttyperna. Inte heller provades att sätta upp flera deltabeller på en sida eller flersidiga tabeller. Tolkning Tolken är en av de bästa som finns på marknaden och gjorde ett bra jobb på materialet vi testade. Dock var det en del tryckta siffror som, tolken inte lyckades med, men de var även svåra att se med ögonen så det var inte så konstigt. Rättning Rättning av osäkra/otolkbara tecken var föredömligt enkel och man kunde se på skärmen vilket tecken som tolkats till vad och man kunde enkelt och snabbt åtgärda felen. Utdata Det finns flera olika möjligheter till utdata. Under dessa dagar valde vi att prova PDF med fulltextsökning. Resultatet blev mycket gott. (Dock kunde man inte rakt av kopiera texten från PDF en och lägga in i t.ex. Excel.) Kanske kan man göra vissa valideringar och även kanske sammanslagningar till tidsserier i SQL databasen för att sedan exportera ut materialet. Det finns många möjligheter. Slutsats Programmet verkar mycket kapabelt och enligt Greklands statistikbyrå även kunna klara stora volymer dokument. Till vår kontakt på ABBYY i München har vi skickat ett mail där vi frågar om vi kan ha en enkel webbkonferens med dem och OptoSweden. Vi skulle vilja diskutera med dem och visa några av våra tabeller och höra vad de anser att vi kan klara av efter att ha gått kurs hos dem. En annan fråga som vi tog upp i projektet var frågan att be om en mer specifik utbildning för vårt material, dvs. att man sitter med en konsult eller liknande som hjälper till att sätta upp dokumenten i stället för att delta i en utbildning.

17 17(20) 5 Webbmöte för presentation och diskussion av ABBYY:s prototyp för teckenigenkänning av tabeller baserade på typfall (cases) 1-3, 5-6 den 21 augusti 2013 Sven Diedrich, ABBYY Europé, München, Tyskland presenterade prototypen baserad på typfall 1-3, 5-6 för projektet och OptoSweden. Projektet hade skickat exempel på 5 olika typtabeller för att utröna ifall de kunde tolkas och hanteras av FlexiCapture. Anteckningar från demo av FlexiCapture. Enligt ABBYY kan alla 6 typtabellerna tolkas (det blev fel med materialet till typ 4 så den kunde inte testas av ABBYY). De hade gjort demo på typ 3 och 5 som de visade oss, kommentarer nedan: Typ 1 De anmärkte på bildkvaliteten, tecken flöt ihop (vi var medvetna om det när vi skickade materialet). Typ 2 Decimaltecknen tolkades som minustecken, vilket kan automatiskt via en regel omvandlas till decimal (Man byter ut det första minustecknet från höger till ett decimaltecken.). Typ 3 Man hade använt sig av Repeating Group istället för Table. Typ 4 Utgått. Typ 5 Man hade gjort egna datatyper för kolumner med pos./neg. siffror: Man kan göra regel för att ersätta + tecken med tomt tecken, även tolka tomma celler som 0. Typ 6 Kan hanteras som typ 3 fast det är lite mer komplext. Slutsats FlexiCapture visade kunna våra typtabeller på ett utmärkt sätt. Verifieringen fungerade bra liksom hanteringen av förhöjd punkt som decimaltecken. Programmet är utan tvekan kompetent. Uppsättningen av en tabell tar tid, varför SCB till en början bör inrikta sig på serier som innehåller årligen utkommande tabellbilagor. Börja med statistik fr.o.m och gå sedan bakåt i tiden. Det blev också helt klarlagt att det är för tidigt att gå en systemkurs för att på sikt kunna påverka utvecklingen av plattformen. Förmodligen skulle det vara bättre att låta förstudien åtföljas av en pilotstudie av en viktig komplex serie som t.ex. Folkmängden inom administrativa områden den 31 december, som omfattar åren Vidare bestämdes att OptoSweden och SCB skulle ha ett möte om VATT förstudie samt dess avslutning och fortsättning.

18 18(20) 6 Möte mellan SCB och OptoSweden hos SCB den 18 september 2013 Syfte med mötet: Bakgrund projektet Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) - förstudie samt dess avslutning och fortsättning, som huvudsakligen bekostas av KB. Förstudien ska avslutas under år Eftersom det är för tidigt att under hösten delta i en systemkurs hos ABBYY har OptoSweden fått i uppdrag att arbeta igenom typfall 3 enligt följande beskrivningsblad: Beskrivningsblad Statistiska meddelanden. B ; 1965:05 Tab. 10. Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser = Population by sex and age in one- and five-year groups. Ingår i: Statistiska meddelanden ; B 1965:05, s Kommentar 1. Tabellen är uppdelad i Ettårsklasser samt i Femårsklasser jämte en annan klassindelning. 2. Kontrollräkning. Varje klassindelning har en vertikal summeringsrad som föregås av Summa. 3. Sist under tabellen anges Diginfo enligt följande rader Diginfo: Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2013 urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 Dokumentegenskaper i digitab Identifikator Bildfiler urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505_d039-d040 urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_t039.tif urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_t040.tif Filnamn urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_d039-d40.csv urn_nbn_se_scb-1965-bsm6505_d039-d40.pdf Tab. kod Ingår i digienheten med urn:nbn som ingår i serien Tabelltitel Tab. 10 Folkmängden efter kön och ålder i ett- och femårsklasser = Population by sex and age in one- and five-year groups Folkmängdsförändringar kommunsvis under år 1964, s urn:nbn:se:scb-1965-bsm6505 Statistiska meddelanden. B. - Statistiska centralbyrån, Häfte / Nummer B 1965:05 Institution Statistiska centralbyrån Utgivningsår start 1965

19 19(20) Utgivningsår slut 1965 Täckningstid start 1965 Täckningstid slut 1965 Tabellegenskaper T01. Tusenavgränsare: mellanslag. T11. Vertikal summering: Ja. T19. Inget vertikalt rutnät i tabellen. T22. Tabellen löper vertikal över 4 halva sidor. T26. Antal sidor: 2. T29. Antal tiffbilder: 2. Resultat En färdig analys och OCR-tolkning av tabellen med en detaljerad beskrivning hur arbetet har gått till. Inga fel finns efter teckentolkning av tabellen. Vertikal och horisontell summering enligt regel i respektive kolumner. Skrivyta att användas för kommentarer, som t.ex. att ett värde har korrigerats vid verifiering av tecken. Tabellen har överlämnats till SCB som pdf-fil och kommaseparerad fil (.csv), vilken kan överföras till kalkylark eller databas. OptiSweden arkiverar hur detta arbete har utförts på så sätt att detta kan ligga till grund för en eventuell pilotstudie. 7 Resultat av VATT - förstudie Efter undersökningar och tester rekommenderar projektet VATT förstudie ABBYY FlexiCapture 10 Distributed eller annan systemleverantör som levererar: Bra uppsättning av en tabell Teckentolkning av god kvalitet Rättning av osäkra/otolkbara tecken är föredömligt enkel och på skärmen kan man se vilket tecken som tolkats till vad och åtgärda felen Olika möjligheter till utdata såsom pdf-fil och csv-fil Csv-fil kan enkelt föras över till kalkylark eller databas Möjlighet till kundanpassning Eftersom uppsättningen tar tid bör SCB börja med årligen återkommande tabeller, som ingår i en bok, som utkommer i en serie under flera år så att uppsättningen kan återanvändas.

20 20(20) 8 Hur går SCB vidare? I arbetet har följande punkter identifierats som SCB kan arbeta vidare med: börja med tabeller från , fortsätt därefter med åren för att sluta med åren se över möjligheter för att kunna starta en pilotstudie med serien Folkmängden i administrativa områden tillsammans med OptoSweden eller annan leverantör använda en unik identifikator t.ex. urn:nbn som identifikation av tabeller. Urn:nbn används redan för böcker och tidskriftshäften upprätta för tabeller särskilda beskrivningsblad med metadata, tabellegenskaper och som beskriver hur tabeller i en tidserie förändras över tiden se över vilken information som bör finnas i anslutning till tabellen, t.ex. identifikator, serietillhörighet, källhänvisningar, skrivyta för komplettering av tabell, hyperlänk till dokumentegenskaper, diginfo anpassning av programvaran till att kontrollräkna vertikal och horisontal summering. besluta hur den digitaliserade tabellen ska relateras till moderpublikation och ska publiceras

Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT)

Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) Kommunikationsavdelningen Rolf-Allan Norrmosse DOKUMENTTYP 2013-12-30 Verktyg för analys och teckenigenkänning av tabeller (VATT) förstudie Bild av tabellsida i tiff etc. Digitaliseringsprocess av en tabell

Läs mer

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av,

Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, 2011-05-13/PB Slutrapport Projektet OCR-tolkning för indexering av, och sökning i, inskannade dokument Projektorganisation Projektarbetet har bedrivits med lokala arbetsgrupper i både Uppsala och i Umeå.

Läs mer

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås

Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Så ånvå nder du Jordbruksverkets ståtistikdåtåbås Statistikdatabasen är gratis att använda. Du kan nu få tillgång till Jordbruksverkets statistikdatabas som öppna data, API (Application Programming Interface).

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN För intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: FÖR INTELLIGENT SCANNING Med SimplifyScan kan användarna enkelt scanna in och och distribuera dokument vart som helst i nätverket, direkt från ett Sharp

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm

DynaPahlm är användbart på många olika typer av webbplatser. Denna handbok ger dig tips och vägledning till hur du bäst använder DynaPahlm Användarhandbok (testsite http://www.pahlm.com/dynapahlm/ Förord DynaPahlm är levererat tillsammans med din webbplats från KM-Företagsutveckling. DynaPahlm är ett Content Management System (CMS), fritt

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning

Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Sharpdesk Sharpdesk Dokumenthanteringslösning Fungerande affärsinformation Hantera arbetsflödet Att hämta, organisera och dela affärsinformation Sharpdesk är ett av branschens mest populära dokumenthanteringssystem.

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

DI Studio 4.3 - nyheter

DI Studio 4.3 - nyheter DI Studio 4.3 - nyheter Sofie Eidensten och Patric Hamilton Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved. 2 Varför DI Studio Snabbare utveckling Enklare underhåll Gör det överskådligt 3 Nyheter

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

PC-Axis 2004, Handledning

PC-Axis 2004, Handledning 1 PC-Axis 2004, Handledning Innehåll PC-AXIS 2004, HANDLEDNING... 1 LITE OM PC-AXIS OCH DESS HJÄLPFUNKTIONER... 2 EN KORT GENOMGÅNG AV VERKTYGSRADEN... 3 ÖPPNA EN DATABAS I PC-AXIS... 4 GÖR EN TABELL I

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Projektplan. Digitalisering av Kattresan

Projektplan. Digitalisering av Kattresan Projektplan Digitalisering av Kattresan Innehållsförteckning BAKGRUND 3 SYFTE 3 MÅLSÄTTNINGAR 3 Målgruppsdefinition 3 GENOMFÖRANDE 4 Material 4 Aktiviteter 4 PROJEKTORGANISATION 5 Kommunikation 5 PRELIMINÄR

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac

Lathund för att hantera kongresshandlingar. Dator PC och Mac Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC och Mac Inför och under kongressen 2015 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder

Läs mer

Kulturarv i 1000 Mbit. en digitaliseringsguide för nyfikna

Kulturarv i 1000 Mbit. en digitaliseringsguide för nyfikna Kulturarv i 1000 Mbit en digitaliseringsguide för nyfikna Uppsala Kulturarv universitetsbibliotek i 1000 Mbit En digitaliseringsguide för nyfikna, 2015-02-16 Presentation: Wolmar Nyberg Bild Åkerström

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM

SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM SMART Ink 3.0 ANVÄNDARHANDBOK FÖR MAC OS X-OPERATIVSYSTEM Varumärkesinformation SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Lathund för att hantera kongresshandlingar

Lathund för att hantera kongresshandlingar Lathund för att hantera kongresshandlingar Dator PC Inför och under kongressen 2013 förekommer handlingarna enbart i digital form, närmare bestämt i PDF-format. I denna lathund får du som använder en dator/pc

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR

ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR ATT FRAMSTÄLLA OCH LAGRA ELEKTRONISKA HANDLINGAR en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 1, 2013-02-08 INNEHÅLL Inledning... 3 Kontorsdokument... 3 E-postmeddelanden...

Läs mer

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA.

Fönstret Översikt ersättningsdagar i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 1 av 10 Fönstret i ÄGA. Datum 2011-11-02 Sida 2 av 10 1 Fönstret 3 2 Beskrivning av Uppgifter 3 3 Beskrivning av kolumner 4 4 Användning 5 4.1 Sortering... 5 4.2 Visning... 5 4.3

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS

DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS DIGITAL DOKUMENTDISTRIBUTION EFFEKTIVA LÖSNINGAR FÖR ETT OPTIMALT DOKUMENTFLÖDE SHARP DOCUMENT SOLUTIONS KONSTEN ATT SKAPA SÄKRARE OCH På Sharp är vi medvetna om behovet av mer effektiva kommunikationsmetoder

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson

SEB. Four foils. SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB Four foils SEB IT Lars-Göran Karlsson SEB IT Nu ett IT bolag inom SEB koncernen Tidigare uppdelat på två bolag SEB IT Partner för utveckling SEB IT Service för drift Nu två enheter inom SEB IT SEB

Läs mer

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid.

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid. OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i digital form där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar även i framtiden.

Läs mer

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig WORD. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig WORD Lars Ericson datorkunskap.com WORD Programmet Microsoft Word används till ordbehandling och att tillverka enklare dokument med texter och bilder. När du öppnar upp Word kan det se ut ungefär

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb

ATT GÖRA WEBBSIDOR. Frivillig labb Numerisk analys och datalogi KTH 100 44 Stockholm Kerstin Frenckner, tel 790 7143, e-post kfrenck@nada.kth.se 2D1339 Programkonstruktion Hösten 2001 Datorintroduktion Frivillig labb ATT GÖRA WEBBSIDOR

Läs mer

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer)

Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2011-10-20, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för databaser (xml-filer) 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark

Läs mer

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5)

STADSLEDNINGSKONTORET SOA SDK IT-AVDELNINGEN VERSION 2.1. Läs mig först. Stockholms stad SOA-plattform. Sida 1 (5) Läs mig först Stockholms stad SOA-plattform 1 (5) Innehållsförteckning 1 Beskrivning av SDK 3 1.1 Software Developer Kit för Utvecklare... 3 1.2 Support för... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Versionshantering...

Läs mer

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget

Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Snabbguide HJÄRNTORGET Produktionsverktyget Skapa ny Importera Kopiera Sida Skapa en sida med text, bild, ljud eller film. Mapp Skapa en mapp som kan innehålla annat innehåll. Test Skapa ett test med poängsatta

Läs mer

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com

MBS 12 & Mamut Online Desktop. Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com MBS 12 & Mamut Online Desktop Ole M Hasven - Product Manager, Marketing Partner Summit, oktober 2008 oleha@mamut.com Agenda Mamut Business Software & Mamut Online Desktop Mamut Business Software Mamut

Läs mer

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46

oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 oneprintpdfinvoice 2015-01-22 10:46 Evodev AB web www.evodev.se epost info@evodev.se Telefon 033-4300300 Fax 033-126697 Innehåll UTSKRIFT PDF FAKTUROR 1 Inställningar 2 Fil 2 Utskrift 2 Marginaler 7 Testutskrift

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS

Delrapport DP3. FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Delrapport DP3 FGS för paketstruktur för e-arkiv Bilaga 1 METS Karin Bredenberg & Mats Berggren IT/SoU 010-476 71 23 2013-01-14 2.0 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BILAGA 1: METS...3 1.1 INTRODUKTION...3

Läs mer

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar

InExchange Web. En guide för fakturaregistrering. Genvägar InExchange Web En guide för fakturaregistrering Hitta rätt Välkommen till InExchange Web! Börja med att klicka på knappen Skapa Faktura. Du kan också använda fliken Fakturor och länken Skapa faktura i

Läs mer

Systemet för den officiella statistiken i Sverige

Systemet för den officiella statistiken i Sverige Systemet för den officiella i Sverige Elisabet Andersson, GD-stab Sekretariatet vid Rådet för den officiella E-mail : elisabet.andersson@scb.se ROSsekretariatet@scb.se Nordiska statistikermötet, Åbo 2004

Läs mer

Skapa enkäter i EvaSys

Skapa enkäter i EvaSys Skapa enkäter i EvaSys Innan du börjar I EvaSys skiljer man på formulär (questionnaires) och enkäter (surveys). Du jobbar i fyra steg. I det första ser du till att du har en questionnaire och i det andra

Läs mer

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder.

Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Framtidssäkra dina dokument, ritningar och bilder. Ta kontrollen över allt papper Har du ett arkiv på jobbet som är platskrävande, svåröverskådligt och med dokument, ritningar eller bilder som folk vill

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer

Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Kursplanering Utveckling av webbapplikationer Fakta Ämne Programmering Poäng 40 Yh-poäng Kurskod YSYS-WEB Klass Systemutvecklare.NET Syfte och koppling till yrkesrollen För att kunna arbeta som systemutvecklare

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote

Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Handledning hantera förfrågan och lämna offert i IBX Quote Vid frågor kring IBX Quote kontakta IBX Support. Email: support@ibxgroup.com Telefon: +46 8 5534 6000 Innehåll Handledning hantera förfrågan och

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Indata- och tabellspecifikation ACG Case-Mix System

Indata- och tabellspecifikation ACG Case-Mix System Indata- och tabellspecifikation ACG Case-Mix System Författare Andreas Johansson, Ensolution AB E-post andreas.johansson@ensolution.se Mobil 0709 90 00 30 Version 1.1 Datum 2009-10-18 INLEDNING Detta dokument

Läs mer

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull.

3. Spara ner sådant som du känner att du måsta ha (enligt punkt 2), och zippa resten (punkt 1) och spara för säkerhets skull. its Learning Lunds skolors IKT-team 1 Att spara kursmaterial från its Learning, det finns tre generella vägar att gå: 1. Zippa allt nu, spara det på säker plats och packa upp och sortera senare. När man

Läs mer

Stockholms Digitala Stadsmuseum. S-Å Sändh

Stockholms Digitala Stadsmuseum. S-Å Sändh Stockholms Digitala Stadsmuseum S-Å Sändh Digitala Stadsmuseet Stockholms Stadsmuseums nya digitala skyltfönster Övergipande Designmål: 1. Skapa ett gemensamt system för publicering av Stadsmuseets digitala

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna.

Copyright 2015 CADELIT Sverige AB. Alla rättigheter förbehållna. An v än dar gu i de 2. Alla rättigheter förbehållna. Innehållet i denna publikation får inte säljas vidare, hyras ut eller ges bort. Det får varken helt eller delvis kopieras eller lagras på maskinläsbart

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

med Office 365 i Dynamics NAV 2015

med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Arbeta Arbeta med med Office 365 i Dynamics NAV 2015 Office 365 i Dynamics NAV 2015. - En guide för att enkelt komma igång Innehåll Kom igång med Office 365 i Dynamics NAV 2015... 1 Använd Word i Dynamics

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014

Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kursplan Gränssnittsdesign och Webbutveckling 1 Vårtermin 2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Gränssnittsdesign eller Webbutveckling 1 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se

Läs mer

2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen. Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser

2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen. Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser 2009-10-09 (reviderad 2011-01-04, 2011-02-14, 2012-09-17) Riksarkivet IT-avdelningen Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser 1 Anvisningar för ifyllning av Excelark för webbleveranser...

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA

MoKS Portal. http://portal.moks.se STARTSIDA MoKS Portal http://portal.moks.se I vår föreningsportal kan du som medlem enkelt rapportera in föreningens medlems- och arrangemangsstatistik, föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse, årsmöteshandlingar,

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

GADD Software en introduktion

GADD Software en introduktion GADD Software en introduktion Publik version, September 2013, gaddsoftware.com page 1 Vad är GADD Software? Vårt fokus Beslutsstöd, BI, tillgängligt för alla Retailing och ISV (Independent Software Vendors)

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben

Användning av pdf Vägledningen 24-timmarswebben 1 (7) Användning av pdf Version 1.1 Uppdaterad: 2007-07-03 Användning av pdf I den här checklistan får du veta hur du skapar tillgängliga pdf-dokument. Checklistan är ett extramaterial till 1. Använd gärna

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Instruktioner för rapportmallen

Instruktioner för rapportmallen Instruktioner för rapportmallen Word 2010 och Word 2011 Institutionen för vatten och miljö Version 2013:1 Innehåll 1 Kom igång... 3 1.1 Om rapportmallen... 3 1.2 Rapportens grundstruktur... 3 1.3 Formatmallar

Läs mer

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas

Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Steg för Steg Att använda Statistics explorer med data från SKLs databas Data Wizard (DW): http://www.ncomva.se/flash/projects/dw/ Sveriges Kommun- och Landstingsdatabas: http://www.kolada.se Sveriges

Läs mer

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar.

Kursvärdering. Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Kursvärdering Denna manual beskriver hur du kan skapa en mapp i Fronter som heter Kursvärdering där du ladda upp reslutat från kursutvärderingar. Här finns även tips på några olika sätt att skapa en kursvärdering

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB

Welcome. to the world of Jeeves. Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Welcome to the world of Jeeves Copyright 2011 Jeeves Information Systems AB Jeeves APPs & APPs Market Jeeves World 2011 Tomas Enblom, Chief Architect Innovation historiska ögonblick Ca 3500 f kr Ca 2000

Läs mer

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen

Statistiska centralbyrån. Statistikatlasen Statistiska centralbyrån Statistikatlasen Introduktion till Statistikatlasen När Statistikatlasen startas Statistikatlasen startas med en vy som i kartan visar befolkningstillväxten i Sveriges kommuner

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Oljeleveranser kommunvis redovisning

Oljeleveranser kommunvis redovisning Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (7) Oljeleveranser kommunvis redovisning 2009 EN0109 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB

SkanRead hjälp. SkanRead 2.0. Elevdata AB SkanRead hjälp SkanRead 2.0 Elevdata AB SkanRead hjälp: SkanRead 2.0 Elevdata AB Copyright 2011 Elevdata AB Innehållsförteckning Inledning... v 1. Så här gör du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD och programmenyn...

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value

Följande 7 övningar skall genomföras: Section 4.3 4.6 DCF Calculations. Section 4.8 Mortgage Loan Amortization. Section 6.3 Net Present Value Excelövningar (Frivilliga). Övningarna är frivilliga och ger ingen extrapoäng till tentan men kan vara givande särskilllt för de som tänkt gå vidare och läsa mer finansiell ekonomi. Excelövningarna innebär

Läs mer

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte.

ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN. Skytteappen Logga. Två appar som hjälper dig i ditt skytte. ETT TRÄFFSÄKERT VAL FÖR SKYTTEN Skytteappen Logga Två appar som hjälper dig i ditt skytte. MIKAEL LINDSTRÖM 2013 KAPITEL 1 Logga Mobil Den enkla appen för både tävling och träning. Appen håller enkelt

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

Användarmanual för Content tool version 7.5

Användarmanual för Content tool version 7.5 Användarmanual för Content tool version 7.5 TM WEB Express AB Manual Content tool 7.5 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM PUBLICERINGSVERKTYGET... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 ALLMÄNT OM WEBBSIDAN

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer