FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod"

Transkript

1 NYA PERSPEKTIV PÅ O B L I G A T I O N E R FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND NY FOND Samma grundliga investeringsmetod

2 INLEDNING Nytt Europa ny marknad Europas obligationsfondsmarknad håller på att förändras. Den europeiska marknaden dominerades tidigare av statsobligationer men har nu upplevt en snabb ökning av andra obligationer, framförallt obligationer emitterade av företag. År 1995 stod statsobligationer för 76 % av alla europeiska emissioner. På bara sju år har andelen sjunkit till 57 %. Denna utveckling betyder inte att emissionerna av statsobligationer har avtagit utan snarare att företagsobligationer noterade i euro ökat markant. (Källa: Bloomberg/Merrill Lynch per 02-12) Den fortsatta tillväxten i regionens ekonomier, övergången till en ny gemensam valuta och ränta i euro-området samt det ökade intresset bland investerarna för räntebärande värdepapper är faktorer som bidragit till marknadens expansion. När regionen växer som ett ekonomiskt betydande centrum växer även företagens behov av att hitta nya vägar för kapitaltillförsel. Obligationsmarknaden utgör ett attraktivt alternativ jämfört med bankkrediter. Investerare har därför goda möjligheter att dra fördel av ett växande tillgångsslag som kan erbjuda både diversifiering och relativt hög avkastning. Nya möjligheter Investerare får genom vår nya fond, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, möjlighet att dra nytta av såväl tillväxten på marknaden för företagsobligationer i euro-området som Fidelitys fackkunskaper och gedigna erfarenhet som förvaltare av räntebärande värdepapper. Paul Lavelle som förvaltar fonden kommer att söka efter de räntebärande värdepapper som han anser har bäst potential, huvudsakligen noterade i euro. Fondförvaltaren kommer med hjälp av vårt globala analytikernätverk att välja många mindre, oberoende positioner i sin strävan att uppnå en avkastning över genomsnittet med minimerad risk. Fonden, som består av omkring obligationer, förvaltas enligt Fidelitys metod för aktivt obligationsurval, vilken strävar efter att säkerställa emittentens kvalitet och förmåga att skapa avkastning till investerarna. Nytt recept för framgång Fidelity förvaltar för närvarande räntebärande värdepapper till ett värde av närmare 400 miljarder US-dollar globalt, med ett av världens största team för räntebärande värdepapper och har en gedigen meritlista. Fidelitys kreditanalyskapacitet är med stor sannolikhet en av obligationsvärldens bäst bevarade hemligheter. Kombinationen av ett starkt team och de investeringstillfällen som erbjuds på den europeiska företagsobligationsmarknaden innebär att nya Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund kan vara just den investeringsform som dina kunder söker. KORTFATTAT OM FONDEN Använder Fidelitys metoder för obligationsurval som innebär aktiv förvaltning med målet att uppnå en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex samtidigt som risken minimeras. Målet är att uppnå en uppskattad avkastning på 5 %.* Fondens jämförelseindex är Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index. Detta index bildades 1995 och består av över obligationer från mer än 500 emittenter. (Källa: Merrill Lynch per ) Fondförvaltaren har inom ramen för sitt mandat möjlighet att omplacera en del av fonden i statliga eller liknande obligationer som en anpassning till det ekonomiska läget. Erfaren fondförvaltare med uppbackning av en av världens största analytikerorganisationer för räntebärande värdepapper. Investerar huvudsakligen i värdepapper vars kreditbetyg är lägst BBB (Standard & Poors) eller Baa3 (Moodys). Investerar huvudsakligen i företagscertifikat noterade i euro. Cirka värdepapper Löptid enligt jämförelseindex. *Den uppskattade avkastningen är ej en garanti. Baseras på underliggande värdepapper i index per Värdet på investeringarna kan både öka och minska och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. 2

3 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRDELARNA MED FÖRETAGSOBLIGATIONER Det nuvarande ekonomiska läget har medfört betydande möjligheter att hitta företagsobligationer som ger en attraktiv riskjusterad avkastning. Dessutom finns det på marknaden för företagsobligationer möjlighet att skapa ett starkt och långsiktigt resultat kombinerat med låg risk, tillväxt och diversifiering. Förbisedda möjligheter Nedgången på aktiemarknaden, redovisningsskandalerna och den politiska instabiliteten de två senaste åren har lett till lägre värderingar och lägre kreditranking av företagsobligationer. Nedgraderingen har varit generell och på marknaden finns det trots allt obligationer som ger god avkastning med en risknivå under den genomsnittliga. Det är en marknad som kräver ett aktivt urval av obligationer. Med en djupgående kreditanalys går det att plocka fram förbisedda företagsobligationer. Räntemyten Det anses allmänt att en stigande ränta innebär betyder minskande avkastning på företagsobligationer. Detta är en myt som saknar grund, vilket framgår tydligt av nedanstående diagram för USA. Det finns tillfällen då sambandet mellan avkastningen på företagsobligationer och räntor är svagt. En jämförelse mellan amerikanska obligationer och räntor 12 Amerikanska centralbankens styrränta Ränta amerikanska företagsobligationer (US Corp) Effekten av ekonomisk tillväxt eller återhämtning är egentligen positiv för den som investerar i företagsobligationsfonder. I detta ekonomiska läge har företagen kapacitet att öka kassaflödet, betala räntor och så småningom återbetala företagslånen, egenskaper som höjer värdet på obligationerna. Potential för stabil avkastning till lägre risk Det är naturligtvis ingen överraskning att statsobligationer innebär mindre risk än andra obligationer eftersom de förra löper liten risk att inte inlösas eller nedgraderas. Det som överraskar, och ofta förbises, är emellertid det faktum att en diversifierad portfölj med andra obligationer än statsobligationer kan ge investerarna mer attraktiv riskjusterad avkastning. I nedanstående tabell representerar indexen Merrill Lynch Euro Corporate, Merrill Lynch EMU Government och MSCI EMU Equity avkastningen för olika tillgångsslag i Europa 31 december november Medan statsobligations- och aktieindex gav högre genomsnittlig årlig avkastning under denna period var det företagsobligationsindexet som visade på bäst avkastning per riskenhet. Merrill Lynch Euro Merrill Lynch MSCI EMU Corporate Bond EMU Government Equity Index Index Index Genomsnittlig årlig avkastning 6,2 7,1 10,2 Genomsnittlig årlig risk 2,7 3,1 21,8 Avkastning per riskenhet 2,3 2,2 0,5 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch, En portfölj med flera företagsobligationer med bra spridning kan vara en bra placering och har historiskt sett haft en fördelaktig riskjusterad avkastning. 4 Ett bra komplement till aktier 2 Sedan början av 1996 har den europeiska aktiemarknaden (MSCI EMU Equity Index) sjunkit under fem av de tretton halvårsperioderna. 0 11/85 11/86 11/88 11/90 11/92 11/94 11/96 11/98 11/00 11/02 Företagsobligationer har genom sin positiva avkastning under alla negativa aktieperioder bevisat att de fungerar bra som riskspridning i Källa: Bloomberg, aktieportföljen tack vare en jämn avkastning. 3

4 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND EURO-OMRÅDET DYNAMISK TILLVÄXT OCH POTENTIAL När den Europeiska Monetära Unionen, EMU, etablerades 1999 inleddes en period med ojämförlig tillväxt på den europeiska obligationsmarknaden. Marknadsandelen för euron i nya internationella obligationsemissioner närmar sig raskt US-dollarn och har i vissa sektorer uppnått samma styrka som dollarn. Den höga tillväxten har inte bara gett de europeiska företagen en ny finansieringskälla. En ny och potentiellt givande företagsobligationsmarknad har också öppnats för investerarna. Utestående emissioner december 2001 Valutaandel USD 51% EUR 32% GBP 7% JPY 6% Övriga 4% Valutaandel Nettoemissioner 2001 % 20 Strukturförändringar Euro-området, med sin befolkning på över 300 miljoner människor, en bruttonationalprodukt över 6 miljarder US-dollar och en andel av världshandeln som närmar sig 20 % utgör utan tvekan ett mycket starkt ekonomiskt centrum. I detta centrum ingår några av världens starkaste ekonomier. Den nya samlade ekonomin förstärker en relativt ny företagsobligationsmarknad, som grundar sig på starka underliggande värden och etablerade finanscentra. Källa: Bloomberg Med övergången till euro 1999 försvann valuta- och räntedifferenserna, vilket skapade större genomlysning av marknaden. Marknaden för inhemska och utländska emittenter av företagsobligationer har utvidgats tack vare lägre räntor och stark efterfrågan. För investerarna innebar den gemensamma valutan och räntesättningen goda investeringsmöjligheter som tidigare kanske inte varit tillgängliga på respektive hemmamarknad. Dessutom har risker förknippade med valuta- och räntesvängningar försvunnit. Slutresultatet har blivit en avsevärd tillväxt och en etablerad marknad för företagsobligationer noterade i euro. Tillväxt för den europeiska företagsobligationsmarknaden USD 48% EUR 44% GBP 6% JPY 1% Övriga 1% AAA AA A BBB Källa: BIS Quarterly Review, mars dec-95 jun-96 dec-96 jun-97 dec-97 jun-98 dec-98 jun-99 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 jun-02 Okt-02 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch (% av den totala obligationsmarknaden i euroområdet, per ) 4

5 Fördelar med spridning Introduktionen av euron har också medfört att de tidigare fördelarna med investeringar i landsspecifika statsobligationer, som tidigare var ett viktigt diversifieringsverktyg för europeiska investerare, nu är borta. När skillnaderna i räntenivåer och valutakurser eliminerats har investerare i högre grad sökt sig till andra delar av obligationsmarknaden för att sprida riskerna i portföljen. Den europeiska företagsobligationsmarknaden erbjuder därför många placeringsalternativ. Det blir allt vanligare att företag utanför euro-området emitterar företagsobligationer i euro. Tabellen nedan redovisar den geografiska spridningen av utestående obligationer i euro per land. Olika länders marknadsandel av obligationsemissioner Land Marknadsandel i % Nederländerna 28,2% Frankrike 17,1% USA 14,2% Storbritannien 9,8% En investering i en företagsobligationsfond noterad i euro innebär en diversifiering på flera olika marknader, branscher och börsvärden. Precis som i en aktiefond erbjuds investerarna spridning och skydd mot nedgång i vissa regioner eller branscher, vilket ytterligare minskar en portföljs volatilitet. Tillväxt föder tillväxt Tillväxten på marknaden för euro-noterade företagsobligationer har hittills varit kraftig och trenden väntas fortsätta: Införandet av Basel II-avtalet innebär att kreditbedömningsinstituten ska sätta kreditbetyg för merparten av företagen. Detta innebär en markant ökad insyn i företagssektorn, vilket minskar klyftan mellan bank- och värdepappersfinansiering. Ökat privat sparande och pensionssparande driver upp efterfrågan på obligationsmarknadsprodukter, vilket är särskilt märkbart i pensionssektorn som har ökat sina investeringar i obligationer. Fusioner och förvärv ökar troligen i och med konsolideringen inom euro-området. För sådana transaktioner krävs ytterligare tillförsel av kapital genom obligationsemissioner. Tyskland 9,3% Totalt 78,6% Källa: Bloomberg/Merrill Lynch,

6 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRVALTNING AV EURO CORPORATE BOND FUND: PÅ FIDELITYS VIS Marknadstillväxt kräver ingående analyser Till följd av den fortsatta tillväxten krävs en ny modell för framgångsrik förvaltning av euro-noterade företagsobligationsfonder. Tidigare använde många förvaltare en top-down -strategi som grundade sig på prognoser för valuta- och ränterörelser mellan marknaderna. När den gemensamma valutan infördes försvann dessa möjligheter samtidigt som kreditmarknadernas växande inflytande tvingade förvaltarna att söka investeringstillfällen utanför statsobligationsmarknaden. Därutöver har det breda och växande utbudet av andra obligationer och deras relation sinsemellan betytt att förvaltare som investerar i andra obligationer än statsobligationer kan skapa en fond med bred spridning och erbjuda investerarna en givande långsiktig totalavkastning. För att uppnå detta är ingående analyser på bransch-, emittent- och emissionsnivån avgörande. Detta är kärnan i Fidelitys metod för räntebärande produkter. Fidelity är ett av de få fondbolag som har den globala styrka som krävs. Vårt recept för framgång Fidelitys filosofi är att leverera betydande riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning av innehaven med målet att överträffa jämförelseindex. Vi anser att marknaden för räntebärande värdepapper inte är effektiv på bransch- och emissionsnivå. Vi tror att en toppstyrd förvaltningsmetod för obligationer utsätter kundernas portföljer för högre risker och högre volatilitet. I linje med vår allmänna räntefilosofi fokuserar fondförvaltaren Paul Lavelle i första hand på att obligationen, emittenten och den bransch där emittenten bedriver verksamhet ska bidra till Euro Corporate Bond Funds totala avkastning. Investeringsbesluten backas upp av Fidelitys egna analysresurser och riskerna bedöms, bevakas och hanteras kontinuerligt. Paul Lavelle kommer att välja ett stort antal sinsemellan oberoende placeringar som var för sig har möjlighet att bidra till att fonden successivt ökar i värde. Dessa innehav ger sammantaget en möjlighet att överträffa jämförelseindexets avkastning. En marknadsanpassad filosofi Den senaste tidens nedgradering på flera företagsobligationsmarknader, mest märkbar bland BBB-rankade företagsobligationer, understryker värdet av egna analysresurser. Vi har förmåga att utnyttja vårt globala nätverk av kreditanalytiker för ingående analyser av möjligheter och risker på bransch-, emittentoch emissionsnivå, vilket ger Fidelity ett värdefullt försprång framför många konkurrenter. På dagens marknad räcker det inte att förlita sig på aktieanalyser eller de oberoende kreditbedömningsinstituten (t.ex. Standard & Poors) för att analysera företagsobligationer. Specialiserad kreditanalys är nu en viktig och oumbärlig del i analysprocessen för att identifiera eventuella kreditrisker och avkastningsmöjligheter för företagsobligationer. Kreditanalyser kräver specialkompetens och det är av detta skäl Fidelity har ett team med 65 särskilt avdelade kreditanalytiker över hela världen, som bland annat följer upp 300 emittenter i Europa en ambition som få konkurrenter kan överträffa(per ). 6

7 Analys utöver det förväntade Fidelitys grundliga analyser och identifikation av attraktiva möjligheter för våra kunder sträcker sig längre än till analyser på kreditnivå. Med tanke på den allt mer avancerade europeiska obligationsmarknaden och det komplexa samband som finns mellan och inom olika obligationsslag och -branscher har Fidelity satt samman ett team med 5 kvantitativa finansanalytiker, som proaktivt identifierar investeringsidéer med hjälp av ett stort antal egenutvecklade verktyg. Vi tror därför att Fidelity har en unik kapacitet jämfört med de flesta konkurrenters. Det är absolut nödvändigt att en ränteförvaltare har förmåga att välja inte bara de emittenter utan även de obligationer, eller de kombinationer av obligationer, som är mest lämpliga för fonden. Vi är förvissade om att Fidelitys ränteteam har den struktur och bredd som behövs för ett bra obligationsurval. UTMÄRKELSER FÖR FIDELITYS RÄNTETEAM Enligt en enkät bland tjugo analytiker på säljsidan som utfördes av tidskriften Credit (december 2001) kan kvaliteten på fondförvaltares kreditanalyser variera betydligt. Fidelity placerade sig som ett av de två bästa fondbolagen i världen när panelen namngav de fem främsta investerarna inom europeiska krediter. Fidelity förvaltar nära 400 miljarder USdollar i räntebärande värdepapper och har en imponerande meritlista. Ovanstående utnämning bekräftar ytterligare våra framgångar och anseende på ränteproduktsidan. 7

8 Kombinationen av Fidelitys kompetens på ränteproduktområdet och en blomstrande marknad för euro-noterade företagsobligationer skapar enastående tillfällen för dina kunder att ta del av attraktiv, riskjusterad avkastning. För att informera om Fidelitys kompetens på ränteprodukter och vår nya Euro Corporate Bond Fund, har vi tagit fram informationsmaterial som stöd för dig och dina kunder: Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund Ett faktablad om Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund ett utmärkt säljstöd som kan användas i förberedelserna inför kundkontakterna. Fidelitys utbud av obligationsfonder En tvåsidig broschyr med en översikt över Fidelitys obligationsfonder. I broschyren ges exempel på hur fonderna kan kombineras för att skapa en strategisk exponering i dina kunders portföljer mot den räntebärande värdepappersmarknaden. Om du vill beställa ovanstående informationsmaterial eller vill ha mer information om den nya fonden, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, kontakta vår kundtjänst på (kl.8-18), ditt lokala Fidelitykontor eller besök vår webbplats: Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Denna information är endast avsedd för finansiella institutioner och vänder sig ej till privatkunder. Informationen är endast avsedd för personer i de länder där fonderna i denna information är registrerade. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondföretag med säte i Luxemburg. I resurser och tillgångar inkluderas, förutom FIL, även resurser och förvaltat kapital som tillhör FMR Corp., ett amerikanskt bolag med dotterbolag per Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Fidelity Investments är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbitannien. Publicerad av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. SWE212/9767/BN/CO

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering

Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Marknader för svenska icke-finansiella företags lånebaserade finansiering Gudrun Gunnarsdottir och Sofia Lindh 1 Författarna är verksamma på avdelningen för finansiell stabilitet. Syftet med denna undersökning

Läs mer

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna

Utblick. Framtiden i sikte. Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor. Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Utblick MED FOKUS PÅ OMVÄRLD, EKONOMI OCH PLACERINGAR Världsekonomin: Bättre världsekonomi med USA som motor Marknader: Låga räntor och god tillväxt talar för börserna Strategifonder: Placerar utifrån

Läs mer

AP3 sedan starten 2001

AP3 sedan starten 2001 Årsredovisning 2010 Innehåll AP3 i korthet s. 1 VD har ordet s. 2 AP3s roll i pensionssystemet s. 4 Mål och investeringsstrategi s. 6 Marknadsutveckling och AP3s avkastning 2010 s. 10 Riskhantering s.

Läs mer

Stigande ränta gav börsrekyl

Stigande ränta gav börsrekyl Marknadsbrev juni 015 Stigande ränta gav börsrekyl I april startade årets första, men sannolikt inte sista, globala börsrekyl. Trots nedgången i maj står de flesta index fortfarande på tvåsiffriga plus

Läs mer

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE

Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE Varmt välkommen till vårt nya Fondtorg. Nu bättre och billigare än någonsin. PPPENSION.SE FÖR DIG I MEDIEBRANSCHEN PP PENSIONS FONDTORG Med vårt fondtorg vill vi skapa de bästa förutsättningarna för dig

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini

DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini PORTRÄTT DET ÄR OMÖJLIGT ATT TÄCKA UPP BUDGET- UNDERKOTTEN UTAN ATT HÖJA SKATTERNA Nouriel Roubini under lågkonjunkturen som direkta kostnader för att rädda bankerna och andra institutioner. Så de hade

Läs mer

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet

OrdLiSTA INNEHÅLL OrdLiSTA Absolutavkastning Fondstyrka riskjusterad avkastning AP3 i korthet Absolut risk high yield riskkapital VD har ordet Årsredovisning 20 INNEHÅLL AP3 i korthet s. 3 VD har ordet s. 4 AP3s roll i pensionssystemet s. 6 Mål och investeringsstrategi s. 9 987miljoner kronor har AP3 betalat ut 2009-20 för att täcka underskottet

Läs mer

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande

Stigande börser och sjunkande oro. Stärkt fondsparande 3 Trafikljusrapport 2013 Stigande börser och sjunkande oro Stärkt fondsparande Ljusare framtid för livbolagen Företagsobligationer populära hos fondtorgen Tillväxten finns i Asien Aldrig har möjligheterna

Läs mer

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009

Skandia Link. våra fonder VÅR/SOMMAR 2009 Skandia Link våra fonder VÅR/SOMMAR 29 innehåll sid vi har engagemang för ditt sparande 1 välj det alternativ som passar dig bäst 2 förändringar i Skandias investeringserbjudande 4 årets hedgefond öppnas

Läs mer

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy, Brummer Multi-Strategy Euro, Brummer Multi-Strategy NOK och Brummer Multi-Strategy

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL

ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL ÅRSBERÄTTELSE 2011 BRUMMER MULTI-STRATEGY BRUMMER MULTI-STRATEGY EURO BRUMMER MULTI-STRATEGY 2XL BRUMMER MULTI-STRATEGY I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy och Brummer Multi-Strategy Euro är multistrategifonder

Läs mer

Skandia Link våra fonder

Skandia Link våra fonder våren 2007 Skandia Link våra fonder Skandia Link ger mer! sid 8 9 innehåll sid välj bland världens bästa fonder 1 först väljer vi sedan väljer du 2 utvärderingsprocessen 4 vi hjälper dig att välja om du

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014

Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Andra AP-fonden Årsredovisning 2014 Innehåll Andra AP-fonden Året i korthet flik VD-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Så fungerar bromsen 6 Vår förvaltning Uppdraget 8 Marknaderna 10 Strategi 12 Riskkapital

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013

Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Andra AP-fonden Årsredovisning 2013 Innehåll Andra AP-fonden Detta är Andra AP-fonden Året i korthet 1 Vd-ord 2 Det svenska pensionssystemet 4 Buffertfonderna minskar inbromsningen 6 Vår förvaltning Tydligt

Läs mer

Bråkiga politiker och euforiska marknader

Bråkiga politiker och euforiska marknader Marknadsbrev november 2013 Bråkiga politiker och euforiska marknader Bråkiga politiker och euforiska marknader: Hösten har dominerats av politiska låsningar. Särskilt fokus har riktats mot det amerikanska

Läs mer

En guide till ditt fondval

En guide till ditt fondval En guide till ditt fondval 1 En guide till ditt fondval Folksam Fondförsäkringsaktiebolag December 2011 2 En guide till ditt fondval Omslagsfoto: Jeppe Wikström/Johnér Innehåll Vi gör det lättare för dig

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA

HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA HALVÅRSRAPPORT 2014 BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA BRUMMER MULTI-STRATEGY-FONDERNA I KORTHET Strategi: Brummer Multi-Strategy Master är en specialmottagarfond som investerar i hedgefonder förvaltade av

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX Scorecard Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX Scorecard SEB:s valutacertifikat FX Scorecard ger en unik möjlighet att placera i tillgångsslaget valuta. Certifikaten finns med olika risknivå för att passa

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

Det enkla och trygga fondvalet till pension

Det enkla och trygga fondvalet till pension Det enkla och trygga fondvalet till pension Nya fonder skräddarsydda för pensionssparande Nu lanserar vi tillsammans med tre fondbolag nya fonder som är skräddarsydda för pensionssparande. Syftet är att

Läs mer

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE

ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE ETF-guide för rådgivare ENDAST FÖR PROFESSIONELLA INVESTERARE 2 ETF-guide för rådgivare Börshandlade fonder (ETF:er*) har revolutionerat hur investerare och deras rådgivare förvaltar sina portföljer. ETF:er

Läs mer

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport

Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Årsredovisning 2006 Förvaltningsberättelse med ekonomisk översikt Finansiella rapporter Fondstyrningsrapport Innehåll VD har ordet......................... 2 Från uppdrag till avkastning........... 6 Uppdraget...........................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt.

ÅRSREDOVISNING 2013. Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Årsredovisning 2013 I 1 ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärde AP-fonden överträffade avkastningsmålen på både kort och lång sikt. Ett positivt resultat på 37 miljarder kronor till pensionssystemet, varav 900 miljoner

Läs mer

Fartfylld start på 2015

Fartfylld start på 2015 Marknadsbrev februari 25 Fartfylld start på 25 Centralbanker ökar gasen. Det nya året har fått en händelserik start. Huvudnumret var ECB:s besked att ett stimulansprogram med obligationsköp sjösätts. Den

Läs mer