FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod"

Transkript

1 NYA PERSPEKTIV PÅ O B L I G A T I O N E R FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND NY FOND Samma grundliga investeringsmetod

2 INLEDNING Nytt Europa ny marknad Europas obligationsfondsmarknad håller på att förändras. Den europeiska marknaden dominerades tidigare av statsobligationer men har nu upplevt en snabb ökning av andra obligationer, framförallt obligationer emitterade av företag. År 1995 stod statsobligationer för 76 % av alla europeiska emissioner. På bara sju år har andelen sjunkit till 57 %. Denna utveckling betyder inte att emissionerna av statsobligationer har avtagit utan snarare att företagsobligationer noterade i euro ökat markant. (Källa: Bloomberg/Merrill Lynch per 02-12) Den fortsatta tillväxten i regionens ekonomier, övergången till en ny gemensam valuta och ränta i euro-området samt det ökade intresset bland investerarna för räntebärande värdepapper är faktorer som bidragit till marknadens expansion. När regionen växer som ett ekonomiskt betydande centrum växer även företagens behov av att hitta nya vägar för kapitaltillförsel. Obligationsmarknaden utgör ett attraktivt alternativ jämfört med bankkrediter. Investerare har därför goda möjligheter att dra fördel av ett växande tillgångsslag som kan erbjuda både diversifiering och relativt hög avkastning. Nya möjligheter Investerare får genom vår nya fond, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, möjlighet att dra nytta av såväl tillväxten på marknaden för företagsobligationer i euro-området som Fidelitys fackkunskaper och gedigna erfarenhet som förvaltare av räntebärande värdepapper. Paul Lavelle som förvaltar fonden kommer att söka efter de räntebärande värdepapper som han anser har bäst potential, huvudsakligen noterade i euro. Fondförvaltaren kommer med hjälp av vårt globala analytikernätverk att välja många mindre, oberoende positioner i sin strävan att uppnå en avkastning över genomsnittet med minimerad risk. Fonden, som består av omkring obligationer, förvaltas enligt Fidelitys metod för aktivt obligationsurval, vilken strävar efter att säkerställa emittentens kvalitet och förmåga att skapa avkastning till investerarna. Nytt recept för framgång Fidelity förvaltar för närvarande räntebärande värdepapper till ett värde av närmare 400 miljarder US-dollar globalt, med ett av världens största team för räntebärande värdepapper och har en gedigen meritlista. Fidelitys kreditanalyskapacitet är med stor sannolikhet en av obligationsvärldens bäst bevarade hemligheter. Kombinationen av ett starkt team och de investeringstillfällen som erbjuds på den europeiska företagsobligationsmarknaden innebär att nya Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund kan vara just den investeringsform som dina kunder söker. KORTFATTAT OM FONDEN Använder Fidelitys metoder för obligationsurval som innebär aktiv förvaltning med målet att uppnå en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex samtidigt som risken minimeras. Målet är att uppnå en uppskattad avkastning på 5 %.* Fondens jämförelseindex är Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index. Detta index bildades 1995 och består av över obligationer från mer än 500 emittenter. (Källa: Merrill Lynch per ) Fondförvaltaren har inom ramen för sitt mandat möjlighet att omplacera en del av fonden i statliga eller liknande obligationer som en anpassning till det ekonomiska läget. Erfaren fondförvaltare med uppbackning av en av världens största analytikerorganisationer för räntebärande värdepapper. Investerar huvudsakligen i värdepapper vars kreditbetyg är lägst BBB (Standard & Poors) eller Baa3 (Moodys). Investerar huvudsakligen i företagscertifikat noterade i euro. Cirka värdepapper Löptid enligt jämförelseindex. *Den uppskattade avkastningen är ej en garanti. Baseras på underliggande värdepapper i index per Värdet på investeringarna kan både öka och minska och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. 2

3 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRDELARNA MED FÖRETAGSOBLIGATIONER Det nuvarande ekonomiska läget har medfört betydande möjligheter att hitta företagsobligationer som ger en attraktiv riskjusterad avkastning. Dessutom finns det på marknaden för företagsobligationer möjlighet att skapa ett starkt och långsiktigt resultat kombinerat med låg risk, tillväxt och diversifiering. Förbisedda möjligheter Nedgången på aktiemarknaden, redovisningsskandalerna och den politiska instabiliteten de två senaste åren har lett till lägre värderingar och lägre kreditranking av företagsobligationer. Nedgraderingen har varit generell och på marknaden finns det trots allt obligationer som ger god avkastning med en risknivå under den genomsnittliga. Det är en marknad som kräver ett aktivt urval av obligationer. Med en djupgående kreditanalys går det att plocka fram förbisedda företagsobligationer. Räntemyten Det anses allmänt att en stigande ränta innebär betyder minskande avkastning på företagsobligationer. Detta är en myt som saknar grund, vilket framgår tydligt av nedanstående diagram för USA. Det finns tillfällen då sambandet mellan avkastningen på företagsobligationer och räntor är svagt. En jämförelse mellan amerikanska obligationer och räntor 12 Amerikanska centralbankens styrränta Ränta amerikanska företagsobligationer (US Corp) Effekten av ekonomisk tillväxt eller återhämtning är egentligen positiv för den som investerar i företagsobligationsfonder. I detta ekonomiska läge har företagen kapacitet att öka kassaflödet, betala räntor och så småningom återbetala företagslånen, egenskaper som höjer värdet på obligationerna. Potential för stabil avkastning till lägre risk Det är naturligtvis ingen överraskning att statsobligationer innebär mindre risk än andra obligationer eftersom de förra löper liten risk att inte inlösas eller nedgraderas. Det som överraskar, och ofta förbises, är emellertid det faktum att en diversifierad portfölj med andra obligationer än statsobligationer kan ge investerarna mer attraktiv riskjusterad avkastning. I nedanstående tabell representerar indexen Merrill Lynch Euro Corporate, Merrill Lynch EMU Government och MSCI EMU Equity avkastningen för olika tillgångsslag i Europa 31 december november Medan statsobligations- och aktieindex gav högre genomsnittlig årlig avkastning under denna period var det företagsobligationsindexet som visade på bäst avkastning per riskenhet. Merrill Lynch Euro Merrill Lynch MSCI EMU Corporate Bond EMU Government Equity Index Index Index Genomsnittlig årlig avkastning 6,2 7,1 10,2 Genomsnittlig årlig risk 2,7 3,1 21,8 Avkastning per riskenhet 2,3 2,2 0,5 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch, En portfölj med flera företagsobligationer med bra spridning kan vara en bra placering och har historiskt sett haft en fördelaktig riskjusterad avkastning. 4 Ett bra komplement till aktier 2 Sedan början av 1996 har den europeiska aktiemarknaden (MSCI EMU Equity Index) sjunkit under fem av de tretton halvårsperioderna. 0 11/85 11/86 11/88 11/90 11/92 11/94 11/96 11/98 11/00 11/02 Företagsobligationer har genom sin positiva avkastning under alla negativa aktieperioder bevisat att de fungerar bra som riskspridning i Källa: Bloomberg, aktieportföljen tack vare en jämn avkastning. 3

4 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND EURO-OMRÅDET DYNAMISK TILLVÄXT OCH POTENTIAL När den Europeiska Monetära Unionen, EMU, etablerades 1999 inleddes en period med ojämförlig tillväxt på den europeiska obligationsmarknaden. Marknadsandelen för euron i nya internationella obligationsemissioner närmar sig raskt US-dollarn och har i vissa sektorer uppnått samma styrka som dollarn. Den höga tillväxten har inte bara gett de europeiska företagen en ny finansieringskälla. En ny och potentiellt givande företagsobligationsmarknad har också öppnats för investerarna. Utestående emissioner december 2001 Valutaandel USD 51% EUR 32% GBP 7% JPY 6% Övriga 4% Valutaandel Nettoemissioner 2001 % 20 Strukturförändringar Euro-området, med sin befolkning på över 300 miljoner människor, en bruttonationalprodukt över 6 miljarder US-dollar och en andel av världshandeln som närmar sig 20 % utgör utan tvekan ett mycket starkt ekonomiskt centrum. I detta centrum ingår några av världens starkaste ekonomier. Den nya samlade ekonomin förstärker en relativt ny företagsobligationsmarknad, som grundar sig på starka underliggande värden och etablerade finanscentra. Källa: Bloomberg Med övergången till euro 1999 försvann valuta- och räntedifferenserna, vilket skapade större genomlysning av marknaden. Marknaden för inhemska och utländska emittenter av företagsobligationer har utvidgats tack vare lägre räntor och stark efterfrågan. För investerarna innebar den gemensamma valutan och räntesättningen goda investeringsmöjligheter som tidigare kanske inte varit tillgängliga på respektive hemmamarknad. Dessutom har risker förknippade med valuta- och räntesvängningar försvunnit. Slutresultatet har blivit en avsevärd tillväxt och en etablerad marknad för företagsobligationer noterade i euro. Tillväxt för den europeiska företagsobligationsmarknaden USD 48% EUR 44% GBP 6% JPY 1% Övriga 1% AAA AA A BBB Källa: BIS Quarterly Review, mars dec-95 jun-96 dec-96 jun-97 dec-97 jun-98 dec-98 jun-99 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 jun-02 Okt-02 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch (% av den totala obligationsmarknaden i euroområdet, per ) 4

5 Fördelar med spridning Introduktionen av euron har också medfört att de tidigare fördelarna med investeringar i landsspecifika statsobligationer, som tidigare var ett viktigt diversifieringsverktyg för europeiska investerare, nu är borta. När skillnaderna i räntenivåer och valutakurser eliminerats har investerare i högre grad sökt sig till andra delar av obligationsmarknaden för att sprida riskerna i portföljen. Den europeiska företagsobligationsmarknaden erbjuder därför många placeringsalternativ. Det blir allt vanligare att företag utanför euro-området emitterar företagsobligationer i euro. Tabellen nedan redovisar den geografiska spridningen av utestående obligationer i euro per land. Olika länders marknadsandel av obligationsemissioner Land Marknadsandel i % Nederländerna 28,2% Frankrike 17,1% USA 14,2% Storbritannien 9,8% En investering i en företagsobligationsfond noterad i euro innebär en diversifiering på flera olika marknader, branscher och börsvärden. Precis som i en aktiefond erbjuds investerarna spridning och skydd mot nedgång i vissa regioner eller branscher, vilket ytterligare minskar en portföljs volatilitet. Tillväxt föder tillväxt Tillväxten på marknaden för euro-noterade företagsobligationer har hittills varit kraftig och trenden väntas fortsätta: Införandet av Basel II-avtalet innebär att kreditbedömningsinstituten ska sätta kreditbetyg för merparten av företagen. Detta innebär en markant ökad insyn i företagssektorn, vilket minskar klyftan mellan bank- och värdepappersfinansiering. Ökat privat sparande och pensionssparande driver upp efterfrågan på obligationsmarknadsprodukter, vilket är särskilt märkbart i pensionssektorn som har ökat sina investeringar i obligationer. Fusioner och förvärv ökar troligen i och med konsolideringen inom euro-området. För sådana transaktioner krävs ytterligare tillförsel av kapital genom obligationsemissioner. Tyskland 9,3% Totalt 78,6% Källa: Bloomberg/Merrill Lynch,

6 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRVALTNING AV EURO CORPORATE BOND FUND: PÅ FIDELITYS VIS Marknadstillväxt kräver ingående analyser Till följd av den fortsatta tillväxten krävs en ny modell för framgångsrik förvaltning av euro-noterade företagsobligationsfonder. Tidigare använde många förvaltare en top-down -strategi som grundade sig på prognoser för valuta- och ränterörelser mellan marknaderna. När den gemensamma valutan infördes försvann dessa möjligheter samtidigt som kreditmarknadernas växande inflytande tvingade förvaltarna att söka investeringstillfällen utanför statsobligationsmarknaden. Därutöver har det breda och växande utbudet av andra obligationer och deras relation sinsemellan betytt att förvaltare som investerar i andra obligationer än statsobligationer kan skapa en fond med bred spridning och erbjuda investerarna en givande långsiktig totalavkastning. För att uppnå detta är ingående analyser på bransch-, emittent- och emissionsnivån avgörande. Detta är kärnan i Fidelitys metod för räntebärande produkter. Fidelity är ett av de få fondbolag som har den globala styrka som krävs. Vårt recept för framgång Fidelitys filosofi är att leverera betydande riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning av innehaven med målet att överträffa jämförelseindex. Vi anser att marknaden för räntebärande värdepapper inte är effektiv på bransch- och emissionsnivå. Vi tror att en toppstyrd förvaltningsmetod för obligationer utsätter kundernas portföljer för högre risker och högre volatilitet. I linje med vår allmänna räntefilosofi fokuserar fondförvaltaren Paul Lavelle i första hand på att obligationen, emittenten och den bransch där emittenten bedriver verksamhet ska bidra till Euro Corporate Bond Funds totala avkastning. Investeringsbesluten backas upp av Fidelitys egna analysresurser och riskerna bedöms, bevakas och hanteras kontinuerligt. Paul Lavelle kommer att välja ett stort antal sinsemellan oberoende placeringar som var för sig har möjlighet att bidra till att fonden successivt ökar i värde. Dessa innehav ger sammantaget en möjlighet att överträffa jämförelseindexets avkastning. En marknadsanpassad filosofi Den senaste tidens nedgradering på flera företagsobligationsmarknader, mest märkbar bland BBB-rankade företagsobligationer, understryker värdet av egna analysresurser. Vi har förmåga att utnyttja vårt globala nätverk av kreditanalytiker för ingående analyser av möjligheter och risker på bransch-, emittentoch emissionsnivå, vilket ger Fidelity ett värdefullt försprång framför många konkurrenter. På dagens marknad räcker det inte att förlita sig på aktieanalyser eller de oberoende kreditbedömningsinstituten (t.ex. Standard & Poors) för att analysera företagsobligationer. Specialiserad kreditanalys är nu en viktig och oumbärlig del i analysprocessen för att identifiera eventuella kreditrisker och avkastningsmöjligheter för företagsobligationer. Kreditanalyser kräver specialkompetens och det är av detta skäl Fidelity har ett team med 65 särskilt avdelade kreditanalytiker över hela världen, som bland annat följer upp 300 emittenter i Europa en ambition som få konkurrenter kan överträffa(per ). 6

7 Analys utöver det förväntade Fidelitys grundliga analyser och identifikation av attraktiva möjligheter för våra kunder sträcker sig längre än till analyser på kreditnivå. Med tanke på den allt mer avancerade europeiska obligationsmarknaden och det komplexa samband som finns mellan och inom olika obligationsslag och -branscher har Fidelity satt samman ett team med 5 kvantitativa finansanalytiker, som proaktivt identifierar investeringsidéer med hjälp av ett stort antal egenutvecklade verktyg. Vi tror därför att Fidelity har en unik kapacitet jämfört med de flesta konkurrenters. Det är absolut nödvändigt att en ränteförvaltare har förmåga att välja inte bara de emittenter utan även de obligationer, eller de kombinationer av obligationer, som är mest lämpliga för fonden. Vi är förvissade om att Fidelitys ränteteam har den struktur och bredd som behövs för ett bra obligationsurval. UTMÄRKELSER FÖR FIDELITYS RÄNTETEAM Enligt en enkät bland tjugo analytiker på säljsidan som utfördes av tidskriften Credit (december 2001) kan kvaliteten på fondförvaltares kreditanalyser variera betydligt. Fidelity placerade sig som ett av de två bästa fondbolagen i världen när panelen namngav de fem främsta investerarna inom europeiska krediter. Fidelity förvaltar nära 400 miljarder USdollar i räntebärande värdepapper och har en imponerande meritlista. Ovanstående utnämning bekräftar ytterligare våra framgångar och anseende på ränteproduktsidan. 7

8 Kombinationen av Fidelitys kompetens på ränteproduktområdet och en blomstrande marknad för euro-noterade företagsobligationer skapar enastående tillfällen för dina kunder att ta del av attraktiv, riskjusterad avkastning. För att informera om Fidelitys kompetens på ränteprodukter och vår nya Euro Corporate Bond Fund, har vi tagit fram informationsmaterial som stöd för dig och dina kunder: Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund Ett faktablad om Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund ett utmärkt säljstöd som kan användas i förberedelserna inför kundkontakterna. Fidelitys utbud av obligationsfonder En tvåsidig broschyr med en översikt över Fidelitys obligationsfonder. I broschyren ges exempel på hur fonderna kan kombineras för att skapa en strategisk exponering i dina kunders portföljer mot den räntebärande värdepappersmarknaden. Om du vill beställa ovanstående informationsmaterial eller vill ha mer information om den nya fonden, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, kontakta vår kundtjänst på (kl.8-18), ditt lokala Fidelitykontor eller besök vår webbplats: Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Denna information är endast avsedd för finansiella institutioner och vänder sig ej till privatkunder. Informationen är endast avsedd för personer i de länder där fonderna i denna information är registrerade. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondföretag med säte i Luxemburg. I resurser och tillgångar inkluderas, förutom FIL, även resurser och förvaltat kapital som tillhör FMR Corp., ett amerikanskt bolag med dotterbolag per Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Fidelity Investments är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbitannien. Publicerad av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. SWE212/9767/BN/CO

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND

GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR Förvaltarens breda placeringsinriktning innebär att vi söker företag som uppvisar starka grundläggande värden, och som kan visa styrka på instabila marknader, snarare än

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge

Kapitalrådgivning. Private Bankingportföljer Safe Core Edge Kapitalrådgivning Private Bankingportföljer Safe Core Edge Portföljerna tar på ett smart sätt till vara på de finansiella möjligheterna som finns på de globala marknaderna. Denna broschyr innehåller allmän

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning

Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning 2015-05-20 Placeringspolicy - Riktlinjer för kapitalförvaltning Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt för att

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Likt 2014 föll den globala tillväxten kraftigt under första kvartalet. Den huvudsakliga förklaringen till detta är lägre tillväxt i USA och Kina. Tittar

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Stockholm augusti 2012 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Mixfond, Swedbank Robur Mixfond MEGA och Swedbank Robur Norrmix Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå

Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå Strukturerade produkter Tar investeringar till en ny nivå RBS: i kundernas tjänst The Royal Bank of Scotland Group har de senaste fem åren trätt fram och blivit en av världens största och snabbast växande

Läs mer

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter.

Avgränsning Dessa föreskrifter avgränsas till att gälla endast Kalix kommun. Bolagen i kommunkoncernen har ett eget ansvar för sina föreskrifter. PENSIONSFÖRPLIKTELSER C:92 1 Inledning Syfte Syfte med dessa föreskrifter är att skapa regler för hur förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser inom Kalix kommun skall bedrivas och rapporteras.

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX December 2014

Förvaltningskommentar BLOX December 2014 Marknadsutvecklingen under december månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging (Credit Suisse (CoreCommodity

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

SEB Private Equity Certifikat

SEB Private Equity Certifikat SEB Private Equity Certifikat Private Equity innebär investeringar i onoterade bolag eller bolag som köps ut från börsen. Tack vare långsiktig god avkastning har det blivit ett naturligt inslag i många

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning

Marknadsföringsmaterial februari 2015. Fasträntebevis. En placering med fast ränteutbetalning Marknadsföringsmaterial februari 2015 Fasträntebevis En placering med fast ränteutbetalning Fasträntebevis ger en fast ränta, som utbetalas kvartalsvis Den riskfyllda aktiemarknaden och den låga avkastningen

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Spara via försäkring

Spara via försäkring Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Börshandlade certifikat 1:1

Börshandlade certifikat 1:1 Börshandlade certifikat 1:1 1:1-certifikat passar dig som tror att en viss tillgång eller marknad ska stiga i värde. 1:1-certifikat passar både för kortsiktiga och långsiktiga investeringar. 1:1-certifikat

Läs mer

Halvårsredogörelse 2011

Halvårsredogörelse 2011 2 (11) Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond Fondens start AP7 Aktiefond startade i begränsad omfattning den 11 maj 2010. Den mer betydande verksamheten startade den 24 maj 2010, när kapital från de avvecklade

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Global Infrastruktur I AB Innehåll Huvudpunkter... 4 Marknadsuppdatering... 5 Portföljuppdatering... 8 Försäljning av andelar... 10 3 Aktieägarbrev hösten 2009, Global Infrastruktur

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB

INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB INFORMATIONSBROSCHYR COELI AB Informationsbroschyren är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), lagen om alternativa

Läs mer

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering

Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering Kartläggning av svenska icke-finansiella företags finansiering ENKÄT 2011 Riksbankens kartläggning av företagens lånebaserade finansiering Flera journalister och finansanalytiker har på senare år hävdat

Läs mer

Portföljfonder 20-50-80

Portföljfonder 20-50-80 Portföljfonder 20-50-80 SEB Gyllenbergs portföljfonder 20, 50 och 80 Bekväm förmögenhetsförvaltning. SEB GYLLENBERG 20 SEB GYLLENBERG 50 SEB GYLLENBERG 80 SEB Gyllenberg 20, 50 och 80 är portföljfonder,

Läs mer

Månadssparande i fonder

Månadssparande i fonder Månadssparande i fonder Månadsspara i fonder ett långsiktigt sparande som sköter sig självt Månadssparandet riktar sig till dig som söker ett långsiktigt sparande i fonder, men inte har tid att vara aktiv.

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa

MAKRO & MARKNAD. Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa MAKRO & MARKNAD Minusränta i kombination med positiva överraskningar från Europa Sveriges Riksbank har sänkt till minusränta och initierar ett program för obligationsköp. De är uppenbarligen beredda att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Den norska och nordiska high yieldmarknaden

Den norska och nordiska high yieldmarknaden 1 Den norska och nordiska high yieldmarknaden Försiktiga banker tvingar stora företag till obligationsmarknaden 2 Källa: Norges Bank, Dagens Næringsliv, DN.no, E24.no Kreditriskpremien är just nu huvuddelen

Läs mer

Aktivt förvaltade ETF:er

Aktivt förvaltade ETF:er Aktivt förvaltade ETF:er Alpcot Capital Management Avanza Forum 19 mars 014 1 4 Alpcot Capital Management Traditionell ETF Aktivt förvaltad ETF Alpcot Russia UCITS ETF 1 1 Alpcot Capital Management Ltd

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 6.21

Laholms kommuns författningssamling 6.21 Laholms kommuns författningssamling 6.21 Föreskrifter om förmögenhetsplacering för av kommunen förvaltade stiftelser; antagna av kommunstyrelsen den 23 augusti 2005 233 i. Laholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N

Räntebevis. En sparform med möjlighet till hög ränta. Räntebevis från Nordea. NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Marknadsföringsmaterial mars 2014 Räntebevis En sparform med möjlighet till hög ränta Räntebevis från Nordea NYHET! Nu även räntebevis på 60 bolag i ett index, RB INDEX EUHY3 N Räntebevis ger möjlighet

Läs mer

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry

Börshandlade certifikat Valutacertifikat. FX G10 Carry Börshandlade certifikat Valutacertifikat FX G10 Carry SEB:s valutacertifikat FX G10 Carry ger en möjlighet att investera i en klassisk valutastrategi på de tio vanligaste valutorna, G10-valutorna. Carry-strategin

Läs mer

Förvaltningskommentar BLOX November 2014

Förvaltningskommentar BLOX November 2014 Marknadsutvecklingen under november månad* Förvaltningskommentar BLOX OMX Stockholm Världsindex Tillväxtmarknader High Yield Råvaror EUR/SEK USD/SEK (MSCI World) (MSCI Emerging market) (Credit Suisse High

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Stockholm september 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA och Swedbank Robur Statsskuldväxelfond MEGA Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och

Läs mer

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker

Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker www.handelsbanken.se/kapitalskydd Valutaobligation 840 Tjäna pengar på den svaga dollarn utan att ta onödiga risker Fega och vinn med oss på valutamarknaden Du har säkert hört att den amerikanska dollarn

Läs mer

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013

FIKA. Sammanfattning av FIKA. 24 juni 2013 FIKA FINANSIERINGS-, INVESTERINGS- OCH KONJUNKTURANALYSEN En sammanställning av hur svenska Mid Cap-bolag uppfattar konjunktur-, investeringsoch finansieringsläget 24 juni 2013 Syfte Syftet med FIKA är

Läs mer

Examensfrågor: Fondspara

Examensfrågor: Fondspara Examensfrågor: Fondspara Det finns över 3000 fonder på den svenska marknaden med olika inriktning. Strax över 70 procent av alla barn har sparande i fonder. Nu till frågorna G Ska man välja att spara i

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 00:2 Kf 113/1999,Kf 127/2006, Kf 116/2009 Dnr Ks 2012/129 Kf 151/2010 Ks/K 2006.10286 Dnr 1999.000346 024 Reglemente för placering och förvaltningen av

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Placeringspolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2012-06-02 Dokumentansvarig: Ekonomichef Innehåll Syfte... 2 Förvaltningsmål...

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER

25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER 25 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTOR UPP, INGET NEGATIVT FÖR AKTIER Nervositeten som infann sig på finansmarknaderna för några veckor sedan försvann snabbt från investerares fokus igen. Volatiliteten,

Läs mer

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB

COELI PRIVATE EQUITY 2009 AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I COELI 2009 AB Denna informationsbroschyr är en sammanfattning av prospektet Inbjudan till teckning av aktier Coeli Private Equity 2009 AB. Ett fullständigt prospekt kan

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen

Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen Global Absolute Return Strategies Portfolio Söker positiv avkastning i alla marknadslägen Denna kommunikation riktar sig inte till allmänheten utan är avsedd för institutionella investerare eller andra

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen.

Denna placeringspolicy är fastställd på styrelsemöte den 19 april 2013 och skall omprövas årligen. PLACERINGSPOLICY FÖR SOS-BARNBYAR Denna policy innehåller riktlinjer för hur överskottslikviditet inom SOS-Barnbyar ( Föreningen ) skall förvaltas. Syftet med policyn är att säkerställa att denna förvaltning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio

Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bankföreningens policy om NSFR, Net Stable Funding Ratio Bakgrund Efter Lehman-kraschen 2008 blev det uppenbart att många stora systemviktiga banker hade tagit på sig omfattande likviditetsrisker. De hade

Läs mer

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder

Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014. Nya fonder Översyn av fondförändringar och nyheter vår 2014 Befintlig fond Ersättningsfond BlackRock Latin America Fidelity Japan Advantage Invesco Asia Infrastructure Old Mutual EmMkt Debt Old Mutual Greater China

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige

Juli/Augusti 2003. Valutawarranter. sverige Juli/Augusti 2003 Valutawarranter sverige in troduktion Valutamarknaden är en av de mest likvida finansiella marknaderna, där många miljarder omsätts i världens olika valutor varje dag. Marknaden drivs

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Private Equity I AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Private Equity I AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud!

Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! Nästa steg mot ett ännu starkare fondutbud! I våras gjorde vi stora förändringarna i utbudet i syfte att erbjuda ett så bra fonderbjudande som möjligt. Nu tar vi nästa steg. I denna höstlansering ger vi

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer