FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND. Samma grundliga investeringsmetod"

Transkript

1 NYA PERSPEKTIV PÅ O B L I G A T I O N E R FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND NY FOND Samma grundliga investeringsmetod

2 INLEDNING Nytt Europa ny marknad Europas obligationsfondsmarknad håller på att förändras. Den europeiska marknaden dominerades tidigare av statsobligationer men har nu upplevt en snabb ökning av andra obligationer, framförallt obligationer emitterade av företag. År 1995 stod statsobligationer för 76 % av alla europeiska emissioner. På bara sju år har andelen sjunkit till 57 %. Denna utveckling betyder inte att emissionerna av statsobligationer har avtagit utan snarare att företagsobligationer noterade i euro ökat markant. (Källa: Bloomberg/Merrill Lynch per 02-12) Den fortsatta tillväxten i regionens ekonomier, övergången till en ny gemensam valuta och ränta i euro-området samt det ökade intresset bland investerarna för räntebärande värdepapper är faktorer som bidragit till marknadens expansion. När regionen växer som ett ekonomiskt betydande centrum växer även företagens behov av att hitta nya vägar för kapitaltillförsel. Obligationsmarknaden utgör ett attraktivt alternativ jämfört med bankkrediter. Investerare har därför goda möjligheter att dra fördel av ett växande tillgångsslag som kan erbjuda både diversifiering och relativt hög avkastning. Nya möjligheter Investerare får genom vår nya fond, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, möjlighet att dra nytta av såväl tillväxten på marknaden för företagsobligationer i euro-området som Fidelitys fackkunskaper och gedigna erfarenhet som förvaltare av räntebärande värdepapper. Paul Lavelle som förvaltar fonden kommer att söka efter de räntebärande värdepapper som han anser har bäst potential, huvudsakligen noterade i euro. Fondförvaltaren kommer med hjälp av vårt globala analytikernätverk att välja många mindre, oberoende positioner i sin strävan att uppnå en avkastning över genomsnittet med minimerad risk. Fonden, som består av omkring obligationer, förvaltas enligt Fidelitys metod för aktivt obligationsurval, vilken strävar efter att säkerställa emittentens kvalitet och förmåga att skapa avkastning till investerarna. Nytt recept för framgång Fidelity förvaltar för närvarande räntebärande värdepapper till ett värde av närmare 400 miljarder US-dollar globalt, med ett av världens största team för räntebärande värdepapper och har en gedigen meritlista. Fidelitys kreditanalyskapacitet är med stor sannolikhet en av obligationsvärldens bäst bevarade hemligheter. Kombinationen av ett starkt team och de investeringstillfällen som erbjuds på den europeiska företagsobligationsmarknaden innebär att nya Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund kan vara just den investeringsform som dina kunder söker. KORTFATTAT OM FONDEN Använder Fidelitys metoder för obligationsurval som innebär aktiv förvaltning med målet att uppnå en avkastning som överstiger fondens jämförelseindex samtidigt som risken minimeras. Målet är att uppnå en uppskattad avkastning på 5 %.* Fondens jämförelseindex är Merrill Lynch EMU Corporate Bond Index. Detta index bildades 1995 och består av över obligationer från mer än 500 emittenter. (Källa: Merrill Lynch per ) Fondförvaltaren har inom ramen för sitt mandat möjlighet att omplacera en del av fonden i statliga eller liknande obligationer som en anpassning till det ekonomiska läget. Erfaren fondförvaltare med uppbackning av en av världens största analytikerorganisationer för räntebärande värdepapper. Investerar huvudsakligen i värdepapper vars kreditbetyg är lägst BBB (Standard & Poors) eller Baa3 (Moodys). Investerar huvudsakligen i företagscertifikat noterade i euro. Cirka värdepapper Löptid enligt jämförelseindex. *Den uppskattade avkastningen är ej en garanti. Baseras på underliggande värdepapper i index per Värdet på investeringarna kan både öka och minska och investeraren kan förlora hela det investerade kapitalet. 2

3 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRDELARNA MED FÖRETAGSOBLIGATIONER Det nuvarande ekonomiska läget har medfört betydande möjligheter att hitta företagsobligationer som ger en attraktiv riskjusterad avkastning. Dessutom finns det på marknaden för företagsobligationer möjlighet att skapa ett starkt och långsiktigt resultat kombinerat med låg risk, tillväxt och diversifiering. Förbisedda möjligheter Nedgången på aktiemarknaden, redovisningsskandalerna och den politiska instabiliteten de två senaste åren har lett till lägre värderingar och lägre kreditranking av företagsobligationer. Nedgraderingen har varit generell och på marknaden finns det trots allt obligationer som ger god avkastning med en risknivå under den genomsnittliga. Det är en marknad som kräver ett aktivt urval av obligationer. Med en djupgående kreditanalys går det att plocka fram förbisedda företagsobligationer. Räntemyten Det anses allmänt att en stigande ränta innebär betyder minskande avkastning på företagsobligationer. Detta är en myt som saknar grund, vilket framgår tydligt av nedanstående diagram för USA. Det finns tillfällen då sambandet mellan avkastningen på företagsobligationer och räntor är svagt. En jämförelse mellan amerikanska obligationer och räntor 12 Amerikanska centralbankens styrränta Ränta amerikanska företagsobligationer (US Corp) Effekten av ekonomisk tillväxt eller återhämtning är egentligen positiv för den som investerar i företagsobligationsfonder. I detta ekonomiska läge har företagen kapacitet att öka kassaflödet, betala räntor och så småningom återbetala företagslånen, egenskaper som höjer värdet på obligationerna. Potential för stabil avkastning till lägre risk Det är naturligtvis ingen överraskning att statsobligationer innebär mindre risk än andra obligationer eftersom de förra löper liten risk att inte inlösas eller nedgraderas. Det som överraskar, och ofta förbises, är emellertid det faktum att en diversifierad portfölj med andra obligationer än statsobligationer kan ge investerarna mer attraktiv riskjusterad avkastning. I nedanstående tabell representerar indexen Merrill Lynch Euro Corporate, Merrill Lynch EMU Government och MSCI EMU Equity avkastningen för olika tillgångsslag i Europa 31 december november Medan statsobligations- och aktieindex gav högre genomsnittlig årlig avkastning under denna period var det företagsobligationsindexet som visade på bäst avkastning per riskenhet. Merrill Lynch Euro Merrill Lynch MSCI EMU Corporate Bond EMU Government Equity Index Index Index Genomsnittlig årlig avkastning 6,2 7,1 10,2 Genomsnittlig årlig risk 2,7 3,1 21,8 Avkastning per riskenhet 2,3 2,2 0,5 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch, En portfölj med flera företagsobligationer med bra spridning kan vara en bra placering och har historiskt sett haft en fördelaktig riskjusterad avkastning. 4 Ett bra komplement till aktier 2 Sedan början av 1996 har den europeiska aktiemarknaden (MSCI EMU Equity Index) sjunkit under fem av de tretton halvårsperioderna. 0 11/85 11/86 11/88 11/90 11/92 11/94 11/96 11/98 11/00 11/02 Företagsobligationer har genom sin positiva avkastning under alla negativa aktieperioder bevisat att de fungerar bra som riskspridning i Källa: Bloomberg, aktieportföljen tack vare en jämn avkastning. 3

4 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND EURO-OMRÅDET DYNAMISK TILLVÄXT OCH POTENTIAL När den Europeiska Monetära Unionen, EMU, etablerades 1999 inleddes en period med ojämförlig tillväxt på den europeiska obligationsmarknaden. Marknadsandelen för euron i nya internationella obligationsemissioner närmar sig raskt US-dollarn och har i vissa sektorer uppnått samma styrka som dollarn. Den höga tillväxten har inte bara gett de europeiska företagen en ny finansieringskälla. En ny och potentiellt givande företagsobligationsmarknad har också öppnats för investerarna. Utestående emissioner december 2001 Valutaandel USD 51% EUR 32% GBP 7% JPY 6% Övriga 4% Valutaandel Nettoemissioner 2001 % 20 Strukturförändringar Euro-området, med sin befolkning på över 300 miljoner människor, en bruttonationalprodukt över 6 miljarder US-dollar och en andel av världshandeln som närmar sig 20 % utgör utan tvekan ett mycket starkt ekonomiskt centrum. I detta centrum ingår några av världens starkaste ekonomier. Den nya samlade ekonomin förstärker en relativt ny företagsobligationsmarknad, som grundar sig på starka underliggande värden och etablerade finanscentra. Källa: Bloomberg Med övergången till euro 1999 försvann valuta- och räntedifferenserna, vilket skapade större genomlysning av marknaden. Marknaden för inhemska och utländska emittenter av företagsobligationer har utvidgats tack vare lägre räntor och stark efterfrågan. För investerarna innebar den gemensamma valutan och räntesättningen goda investeringsmöjligheter som tidigare kanske inte varit tillgängliga på respektive hemmamarknad. Dessutom har risker förknippade med valuta- och räntesvängningar försvunnit. Slutresultatet har blivit en avsevärd tillväxt och en etablerad marknad för företagsobligationer noterade i euro. Tillväxt för den europeiska företagsobligationsmarknaden USD 48% EUR 44% GBP 6% JPY 1% Övriga 1% AAA AA A BBB Källa: BIS Quarterly Review, mars dec-95 jun-96 dec-96 jun-97 dec-97 jun-98 dec-98 jun-99 dec-99 jun-00 dec-00 jun-01 dec-01 jun-02 Okt-02 Källa: Bloomberg/Merrill Lynch (% av den totala obligationsmarknaden i euroområdet, per ) 4

5 Fördelar med spridning Introduktionen av euron har också medfört att de tidigare fördelarna med investeringar i landsspecifika statsobligationer, som tidigare var ett viktigt diversifieringsverktyg för europeiska investerare, nu är borta. När skillnaderna i räntenivåer och valutakurser eliminerats har investerare i högre grad sökt sig till andra delar av obligationsmarknaden för att sprida riskerna i portföljen. Den europeiska företagsobligationsmarknaden erbjuder därför många placeringsalternativ. Det blir allt vanligare att företag utanför euro-området emitterar företagsobligationer i euro. Tabellen nedan redovisar den geografiska spridningen av utestående obligationer i euro per land. Olika länders marknadsandel av obligationsemissioner Land Marknadsandel i % Nederländerna 28,2% Frankrike 17,1% USA 14,2% Storbritannien 9,8% En investering i en företagsobligationsfond noterad i euro innebär en diversifiering på flera olika marknader, branscher och börsvärden. Precis som i en aktiefond erbjuds investerarna spridning och skydd mot nedgång i vissa regioner eller branscher, vilket ytterligare minskar en portföljs volatilitet. Tillväxt föder tillväxt Tillväxten på marknaden för euro-noterade företagsobligationer har hittills varit kraftig och trenden väntas fortsätta: Införandet av Basel II-avtalet innebär att kreditbedömningsinstituten ska sätta kreditbetyg för merparten av företagen. Detta innebär en markant ökad insyn i företagssektorn, vilket minskar klyftan mellan bank- och värdepappersfinansiering. Ökat privat sparande och pensionssparande driver upp efterfrågan på obligationsmarknadsprodukter, vilket är särskilt märkbart i pensionssektorn som har ökat sina investeringar i obligationer. Fusioner och förvärv ökar troligen i och med konsolideringen inom euro-området. För sådana transaktioner krävs ytterligare tillförsel av kapital genom obligationsemissioner. Tyskland 9,3% Totalt 78,6% Källa: Bloomberg/Merrill Lynch,

6 FIDELITY FUNDS II - EURO CORPORATE BOND FUND FÖRVALTNING AV EURO CORPORATE BOND FUND: PÅ FIDELITYS VIS Marknadstillväxt kräver ingående analyser Till följd av den fortsatta tillväxten krävs en ny modell för framgångsrik förvaltning av euro-noterade företagsobligationsfonder. Tidigare använde många förvaltare en top-down -strategi som grundade sig på prognoser för valuta- och ränterörelser mellan marknaderna. När den gemensamma valutan infördes försvann dessa möjligheter samtidigt som kreditmarknadernas växande inflytande tvingade förvaltarna att söka investeringstillfällen utanför statsobligationsmarknaden. Därutöver har det breda och växande utbudet av andra obligationer och deras relation sinsemellan betytt att förvaltare som investerar i andra obligationer än statsobligationer kan skapa en fond med bred spridning och erbjuda investerarna en givande långsiktig totalavkastning. För att uppnå detta är ingående analyser på bransch-, emittent- och emissionsnivån avgörande. Detta är kärnan i Fidelitys metod för räntebärande produkter. Fidelity är ett av de få fondbolag som har den globala styrka som krävs. Vårt recept för framgång Fidelitys filosofi är att leverera betydande riskjusterad avkastning genom aktiv förvaltning av innehaven med målet att överträffa jämförelseindex. Vi anser att marknaden för räntebärande värdepapper inte är effektiv på bransch- och emissionsnivå. Vi tror att en toppstyrd förvaltningsmetod för obligationer utsätter kundernas portföljer för högre risker och högre volatilitet. I linje med vår allmänna räntefilosofi fokuserar fondförvaltaren Paul Lavelle i första hand på att obligationen, emittenten och den bransch där emittenten bedriver verksamhet ska bidra till Euro Corporate Bond Funds totala avkastning. Investeringsbesluten backas upp av Fidelitys egna analysresurser och riskerna bedöms, bevakas och hanteras kontinuerligt. Paul Lavelle kommer att välja ett stort antal sinsemellan oberoende placeringar som var för sig har möjlighet att bidra till att fonden successivt ökar i värde. Dessa innehav ger sammantaget en möjlighet att överträffa jämförelseindexets avkastning. En marknadsanpassad filosofi Den senaste tidens nedgradering på flera företagsobligationsmarknader, mest märkbar bland BBB-rankade företagsobligationer, understryker värdet av egna analysresurser. Vi har förmåga att utnyttja vårt globala nätverk av kreditanalytiker för ingående analyser av möjligheter och risker på bransch-, emittentoch emissionsnivå, vilket ger Fidelity ett värdefullt försprång framför många konkurrenter. På dagens marknad räcker det inte att förlita sig på aktieanalyser eller de oberoende kreditbedömningsinstituten (t.ex. Standard & Poors) för att analysera företagsobligationer. Specialiserad kreditanalys är nu en viktig och oumbärlig del i analysprocessen för att identifiera eventuella kreditrisker och avkastningsmöjligheter för företagsobligationer. Kreditanalyser kräver specialkompetens och det är av detta skäl Fidelity har ett team med 65 särskilt avdelade kreditanalytiker över hela världen, som bland annat följer upp 300 emittenter i Europa en ambition som få konkurrenter kan överträffa(per ). 6

7 Analys utöver det förväntade Fidelitys grundliga analyser och identifikation av attraktiva möjligheter för våra kunder sträcker sig längre än till analyser på kreditnivå. Med tanke på den allt mer avancerade europeiska obligationsmarknaden och det komplexa samband som finns mellan och inom olika obligationsslag och -branscher har Fidelity satt samman ett team med 5 kvantitativa finansanalytiker, som proaktivt identifierar investeringsidéer med hjälp av ett stort antal egenutvecklade verktyg. Vi tror därför att Fidelity har en unik kapacitet jämfört med de flesta konkurrenters. Det är absolut nödvändigt att en ränteförvaltare har förmåga att välja inte bara de emittenter utan även de obligationer, eller de kombinationer av obligationer, som är mest lämpliga för fonden. Vi är förvissade om att Fidelitys ränteteam har den struktur och bredd som behövs för ett bra obligationsurval. UTMÄRKELSER FÖR FIDELITYS RÄNTETEAM Enligt en enkät bland tjugo analytiker på säljsidan som utfördes av tidskriften Credit (december 2001) kan kvaliteten på fondförvaltares kreditanalyser variera betydligt. Fidelity placerade sig som ett av de två bästa fondbolagen i världen när panelen namngav de fem främsta investerarna inom europeiska krediter. Fidelity förvaltar nära 400 miljarder USdollar i räntebärande värdepapper och har en imponerande meritlista. Ovanstående utnämning bekräftar ytterligare våra framgångar och anseende på ränteproduktsidan. 7

8 Kombinationen av Fidelitys kompetens på ränteproduktområdet och en blomstrande marknad för euro-noterade företagsobligationer skapar enastående tillfällen för dina kunder att ta del av attraktiv, riskjusterad avkastning. För att informera om Fidelitys kompetens på ränteprodukter och vår nya Euro Corporate Bond Fund, har vi tagit fram informationsmaterial som stöd för dig och dina kunder: Fidelity Funds II - Euro Corporate Bond Fund Ett faktablad om Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund ett utmärkt säljstöd som kan användas i förberedelserna inför kundkontakterna. Fidelitys utbud av obligationsfonder En tvåsidig broschyr med en översikt över Fidelitys obligationsfonder. I broschyren ges exempel på hur fonderna kan kombineras för att skapa en strategisk exponering i dina kunders portföljer mot den räntebärande värdepappersmarknaden. Om du vill beställa ovanstående informationsmaterial eller vill ha mer information om den nya fonden, Fidelity Funds II Euro Corporate Bond Fund, kontakta vår kundtjänst på (kl.8-18), ditt lokala Fidelitykontor eller besök vår webbplats: Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Fondandelars värde kan såväl öka som minska och investerare kan förlora det investerade kapitalet. Värdet av fondandelarna kan öka eller minska till följd av förändringar i växelkursen för den valuta fonden är noterad i. Denna information är endast avsedd för finansiella institutioner och vänder sig ej till privatkunder. Informationen är endast avsedd för personer i de länder där fonderna i denna information är registrerade. Såvida inget annat anges, tillhör informationen i detta dokument Fidelity, och informationen får ej ändras utan särskild överenskommelse med Fidelity. Fidelity Funds SICAV är ett öppet fondföretag med säte i Luxemburg. I resurser och tillgångar inkluderas, förutom FIL, även resurser och förvaltat kapital som tillhör FMR Corp., ett amerikanskt bolag med dotterbolag per Investeringar i Fidelity Funds bör göras med utgångspunkt från informationen i det vid var tid gällande prospektet och den senaste hel- eller halvårsrapporten, som kan erhållas avgiftsfritt från vårt service-center för Europa i Luxemburg. Fidelity lämnar endast information om de produkter som erbjudes och tillhandahåller följaktligen inte rådgivning med utgångspunkt från förutsättningarna i enskilda fall. Fidelity Investments är registrerat hos FSA (the Financial Services Authority) i Storbitannien. Publicerad av Fidelity Investments International, Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent TN11 9DZ. SWE212/9767/BN/CO

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid

Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Stockholm augusti 2012 1 (3) Viktig information för dig som sparar i Swedbank Robur Action och Swedbank Robur Solid Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet.

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive

Läs mer

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor

Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor www.handelsbanken.se/mega Strategiobligation SHB FX 1164 Placeringsalternativ kopplat till tre strategier på G10 ländernas valutor Strategierna har avkastat 14,5 procent per år sedan år 2000 Låg korrelation

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3% US Balanserad 2 1 1 allmän global konjunkturosäkerhet. Den makroekonomiska statistiken har åter varit en aning svagare för samtliga större regioner och pekat mot en global avmattning. Marknadens focus

Läs mer

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och

Läs mer

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.

Basfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA GRAVITY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Under oktober fortsatte räntemarknaderna att påverkas av låga inflationstal, expansiv penningpolitik och stigande oro kring den ekonomiska

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

Basfonden Granit Basfonden

Basfonden Granit Basfonden Basfonden Granit Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Grunden för all framgångsrik förvaltning är att sprida

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9% US Balanserad Index 2 1 1 med och tyska DAX med 3%. Svenska börsen avvek dock och OMX30 stängde månaden drygt ned. Relativt starka företagsrapporter, men främst av förhoppningar om nya US Balanserad 3,8%

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond

INFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen

Läs mer

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB.

Cicero Fonder AB, organisationsnummer 556588-8731, ett dotterbolag till Cicero Holding AB. Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX I juni månad slutade den globala aktiemarknaden (MSCI World) ned nästan 3 % i svenska kronor. Stockholmbörsen (OMXS30) utvecklades i linje med de globala aktiemarknaderna och

Läs mer

Historisk utveckling. Geografisk fördelning

Historisk utveckling. Geografisk fördelning Oak Capital erbjuder för närvarande en trendanpassad investering med exponering mot tre mycket välrenomerade fonder och finns både som kapitalskydd och hävstångscertifikat. Placeringen bygger som bekant

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND

GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR KÄNNETECKEN FÖR GLOBAL FOCUS FUND GRÄNSÖVERSKRIDANDE INVESTERINGAR Förvaltarens breda placeringsinriktning innebär att vi söker företag som uppvisar starka grundläggande värden, och som kan visa styrka på instabila marknader, snarare än

Läs mer

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3

AKTIE-ANSVAR PERITUS. Organisationsnummer: 515602-1544. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 AKTIE-ANSVAR PERITUS Organisationsnummer: 515602-1544 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-3 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 4 Balansräkning Sid 5 Noter till

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Stiftelse Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNA D SBR E V J UL I, 2 01 5 : BLOX MAKROSAMMANFATTNING Greklandsoron har präglat även juli månad. Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

Enkelt är effektivt!

Enkelt är effektivt! Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT.

1 Halvårsrapport januari juni 2003. Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT. 1 Marknadsvärdet på Fjärde AP-fondens placeringstillgångar var 123 mdr per 2003-06-30. HALVÅRSRAPPORT januari juni Totalavkastningen på fondens tillgångar uppgick till 6,7 % för första halvåret 2003. Periodens

Läs mer

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014

Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) Företagsobligationsfond Lux läggs samman med Företagsobligationsfond den 24 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Corporate Bond Sub Fund, (Företagsobligationsfond

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Månadskommentar, makro. Oktober 2013

Månadskommentar, makro. Oktober 2013 Månadskommentar, makro Oktober 2013 Uppgången fortsatte i oktober Oktober var en positiv månad för aktiemarknader världen över. Månaden började lite svagt i samband med den politiska låsningen i USA och

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest

Marknadsobligation. Du får. den korg som. stiger mest Marknadsobligation 643 EN PRODUKT FRÅN HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS Möjlighet till hög avkastning Kapitalskyddad placering Mycket bra riskspridning En helhetslösning Du får den korg som stiger mest Marknadsobligation

Läs mer

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR

POLICY FÖR TLTH:S PLACERINGAR Inledning 3 Etiska hänsynstaganden 3 Rapportering och uppföljning 3 Fördelning av ansvar och befogenheter 3 Definitioner av risk 4 Önskad placeringsstrategi 5 Policy för Teknologkårens placeringar 2 (6)

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED

14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED 14 SEPTEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD ALLA VÄNTAR PÅ FED De senaste två veckorna har trots mycket statistik varit lugnare och volatiliteten har fortsatt ner. Både den svenska och amerikanska börsen handlas

Läs mer

En fond för ditt långsiktiga sparande

En fond för ditt långsiktiga sparande C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar

Läs mer

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus

Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Stockholm mars 2014 1(5) Absolutavkastning Plus, Svensk Likviditetsfond och Svensk Obligationsfond MEGA läggs samman med Räntefond Kort Plus Du sparar i en eller i flera av nedanstående luxemburgregistrerade

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013

Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN. Förvaltning av guld- och valutareserven 2013 Protokollsbilaga A Direktionens protokoll 121206, 5 Beslut DATUM: 2012-12-06 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS Avdelningen för kapitalförvaltning (KAP) Marcus Larsson ÖPPEN SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

- Portföljuppdatering för

- Portföljuppdatering för - Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth

Läs mer

Månadsbrev november 2017

Månadsbrev november 2017 Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för förvaltning av kommunens stiftelser Förvaltning av stiftelser 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Den ökade nervositeten som infann sig på finansmarknaderna i slutet av april och början av maj försvann snabbt från investerares fokus. Långa obligationsräntor

Läs mer

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser

16-17 November 2011 handlingar separat bilaga. Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser 16-17 November 2011 handlingar separat bilaga Nr 104 Förvaltning av stiftelsekapital 2010 samt regler för förvaltning av kommunens stiftelser Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING Det sammanslagna globala inköpschefsindexet, som presenterades i början av mars, steg till 52.0 i från 51.7 i månaden innan. I USA föll siffran tillbaka

Läs mer

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund.

Solid Fund Marketing. Fondplattformen kommer breddas efterhand men inledningsvis fokuserar vi på Prudent Investment Fund. Q3 2016 Solid Fund Marketing grundades 2016 och är en marknadsföringsplats för fonder, främst den Nordiska marknaden. Vi inriktar oss på absolutavkastande fonder med relativt hög genomsnittsavkastning.

Läs mer

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring

Strukturerade Produkter Kista Anna von Knorring Strukturerade Produkter Kista 2014-11-05 Anna von Knorring Historisk utveckling svenska börsen? 2 Historisk utveckling svenska börsen +190%? -70% -57% 3 Låg risk eller hög avkastning? "Paniken är starkare

Läs mer

IKC Avkastningsfond 515602-5230

IKC Avkastningsfond 515602-5230 Halvårsredogörelse för IKC Avkastningsfond Perioden 2015-01-01-2015-06-30 IKC Avkastningsfond 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL

FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL Region Skåne 1999 12 06 Adm. ledningsstaben Regionstyrelsen beslöt 1999-12-14 att anta föreskrifter för förvaltning av stiftelsekapital FÖRESKRIFTER FÖR REGION SKÅNES FÖRVALTNING AV STIFTELSEKAPITAL 1.

Läs mer

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande

CARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar

Läs mer

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser. Marknadsföringsmaterial En del produkter från Deutsche AWM är inte tillgängliga i vissa områden och regioner beroende på lokala regulatoriska restriktioner och krav. Gateway to SEK. Läs mer om hur du kan

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX Under februari utvecklades den globala aktiemarknaden (MSCI World) positivt och steg med 6 %, omräknat i svenska kronor. Även Stockholmsbörsen (OMXS30) hade en positiv månad

Läs mer

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014

Nordic Secondary AB. Kvartalsrapport december 2014 Nordic Secondary AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 Portföljöversikt 7 2 Kvartalsrapport december 2014 Huvudpunkter Aktiekursen

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014

FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Stockholm februari 2014 1(4) FRN Sub Fund läggs samman med Företagsobligationsfond FRN den 10 april 2014 Du sparar i Swedbank Robur International FRN Sub Fund, (FRN Sub Fund), som är registrerad i Luxemburg.

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning:

Den egenfinansierade utlåningen till de kommunala bolagen uppgick till 621,2 mkr vid årsskiftet med följande uppdelning: Oskarshamns kommun Datum Tjänsteställe/handläggare 2006-01-30 ledningskontoret Ekonomiavdelningen styrelsen FINANSIELL RAPPORT 2005-12-31 Sammanfattning ens finansiella tillgångar var bokförda till ett

Läs mer

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening

FONDSPECIAL FONDER & RISK. Innehåll. Rapportförfattare. Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDSPECIAL Fördjupning om fonder från Fondbolagens förening FONDER & RISK När olika placeringsformer diskuteras är en bedömning av risk alltid viktig. Beroende på placeringshorisont och personliga önskemål

Läs mer

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Forum Syds kapitalplaceringspolicy Bilaga 1 Forum Syds kapitalplaceringspolicy Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2016-10-19 Giltighetstid: 2017-10-31 Ansvarig: Ekonomichef Forum Syd Katarinavägen 20 Box 15407 SE-104 65 Stockholm

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV AUGUSTI, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats av rädsla

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?

HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014

Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Stockholm april 2014 1(4) Absolutavkastning Ränta läggs samman med Räntefond Flexibel den 12 juni 2014 Du sparar i Swedbank Robur International Total Return Fixed Income Sub Fund, (Absolutavkastning Ränta)

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Så får du pengar att växa

Så får du pengar att växa Så får du pengar att växa Sammanfattning Genom att spara regelbundet, vara långsiktig och ta hänsyn till avgifter kan även ett blygsamt men regelbundet sparande med tiden växa till ett betydande belopp.

Läs mer

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014

CARNEGIE CORPORATE BOND. Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE CORPORATE BOND Vart är räntan på väg? Telefonkonferens 28 november 2014 CARNEGIE FONDERS RÄNTETEAM Niklas Edman Babak Houshmand Mikael Engvall Född 1982. M.Sc. i företagsekonomi från Stockholms

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.

Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i

Läs mer

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005

Hedgefonder. Ulf Strömsten. Årets Hedgefond 2005 Hedgefonder Ulf Strömsten 1 Kort om Catella Catella ingår i Kamprad-sfären Catella Capital förvaltar för närvarande runt 24 mdr kr och är därmed en av Sveriges största fristående förvaltare. Catella Capital

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande

räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Högre avkastning än räntesparande Lägre marknadsrisk än aktiesparande räntebevis Dagens historiskt låga räntenivåer ger mycket låg avkastning i ett traditionellt räntesparande såsom räntefonder

Läs mer

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009

1 ekonomiska 25 kommentarer mars 2009 nr 3, 2009 n Ekonomiska kommentarer Denna kommentar är ett utdrag ur en artikel Hedgefonder och finansiella kriser som publiceras i årets första nummer av Riksbankens tidskrift Penning- och valutapolitik. Utöver

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer