LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden Dnr 2012/471 74

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LULEÅ KOMMUN. Beredningen. Allmänna utskottet. Socialnämnden 2012 10 25 170 21. Dnr 2012/471 74"

Transkript

1 Socialnämnden Dnr 2012/ Tema rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården Bilaga 1: Bättre liv för sjuka äldre i Norrbotten Bilaga 2: Palliativa registret Bilaga 3: Samverkansrutiner mellan sjukhuset och Midskogens vård och omsorgsboende avd. Bergviken 4 och Midskogen B Bilaga 4: Socialt innehåll för Luleå äldre Bilaga 5: Hemsjukvård och hembesök i framtiden kommunens ansvar Ärendebeskrivning Gabriella Sjöström, verksamhetschef hälso sjukvård och rehabilitering, informerar om statliga satsningar i kommuner och landsting för att uppnå god vård för äldre. Det handlar bl.a. om arbete som görs i samverkan mellan landsting och kommun inom ramen för den nationella satsningen på bättre liv för sjuka äldre. För detta utgår statbidrag under De är de mest sjuka äldre/multisjuka äldre ca personer (2%), som ofta ramlar mellan stolarna när deras hälsa sviktar. Intentionen med statsbidragen är att skapa förutsättningar till samordning och planering mellan primärvård och kommun, för att öka de äldres trygghet, kontinuitet och säkerhet i vården och omsorgen om dem. I Norrbotten har man uppfyllt kraven för vad som krävs av huvudmännen, nämligen struktur för ledning och samverkan och styrning i samverkan, samt handlingsplan med fokus på sammanhållen vård och omsorg för äldre och ledningssystem för kvalitet enligt socialstyrelsens föreskrift SOFS 2011:9.

2 Socialnämnden Det utgår statsbidrag till olika slags prestations/resultatsersättningar som sker inom ramen för God vård i livets slutskede Svenska palliativregistret. Preventivt arbetssätt Senior alert. God vård vid demenssjukdom Svenska Demensregistret (SveDem) ett nationellt kvalitetsregister samt Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD registret). God läkemedelsbehandling för äldre. Sammanhållen vård och omsorg. Inriktningsmålen för äldre satsningen kan sammanfattas i nedanstående punkter: Skapa samverkan och samordning. God hälsa, vård och omsorg. God och säker läkemedelsanvändning. God vård i livets slutskede. God vård vid demenssjukdom. Bättre ta tillvara individens och anhörigas resurser och synpunkter. Utveckla kunskap, kvalitet och kompetens. Information från verksamheterna Kristina Morin, enhetschef vid Midskogens vård och omsorgsboende, informerar om arbetet vid avdelningen för personer med svår demenssjukdom, en specialenhet där man bor när man bäst behöver det. Jenny Edholm, undersköterska och Johan Nyström, undersköterska, informerar hur de använder BPSD registret, som hjälp vid vården och omsorgen av personer med svår demenssjukdom. Registret har lett till ett gemensamt språk, saklighet och mer professionalitet. Det bygger på en skattning av symtom som leder till gemensamt arbetssätt och som i sin tur skapar en lugn miljö för personen. Birgitta Paavola, enhetschef, informerar om användningen av Senior Alert, ett kvalitetsregister som tar upp förekomst av fall, trycksår och undernäring.

3 Socialnämnden Åsa Heikkilä, enhetschef hälso sjukvård och rehabilitering, informerar om användningen av Palliativa registret, som innehåller data om livskvalitéen för patient och närstående i palliativt skede. Det är ett verktyg för att på ett strukturerat sätt uppmärksamma och stimulera till förbättringsarbete utifrån det som faktiskt sker i den palliativa vården för patient och närstående. Informationen illustreras i tabeller som visar på förbättringsområden, bl.a. för för smärta, ångest, andning, läkarinformation till närstående, eftersamtal, läkarinformation till patient, önskemål om dödsplats, munhälsa, trycksår. Det bästa resultatet har uppnåtts avseende mänsklig närvaro i dödsögonblicket. Ros Marie Stålnacke, enhetschef vård och omsorgsboenden, informerar om avdelning för personer med stora medicinska behov i palliativt skede vid Midskogens vård och omsorgsboende. Vårdtiden här fluktuerar från någon timme till några veckor eller år. Eva Hortell, enhetschef, och Sofia Rutbäck, samordnare, för socialt innehåll för Luleås äldre, informerar om öppen mötesplats, en biståndsfri dagverksamhet inom ramen för statliga stimulansmedel. Stimulansmedlen finns till för att kommunerna ska verka för att främja kvarboende, förlänga tid till innan man söker bistånd, bryta isolering, bidra till kostnadseffektivisering och vara stöd för anhöriga. Genom att skapa förutsättningar för meningsfull tillvaro i gemenskap med andra samt erbjuda stöd för att underlätta för de personer som ger vård till sin närstående, är intentionen att livskvaliten förbättras för äldre. Informationen ger vid handen att de öppna mötesplatserna på Fyren i Luleå och Klockarängen i Råneå har uppskattats. Det har varit 518 besökare totalt, 2 13 besökare per aktivitet, ofta samma personer, avlösning i hemmet har nyttjats av 1 4, totalt 21 personer. Utvärderingen visar på höga värden på att mötesplatsen brutit isolering, gjort det möjligt att bo kvar hemma och gett stöd till anhöriga. Analysen är att det verkar ha fyllt sin funktion och gett viktiga lärdomar till fortsättning. Inom ramen för det sociala innehållet har det även funnits en seniorlots som gett råd, stöd och vägledning för äldre ca 1 timme mån tors. Samtalen har kommit från rätt målgrupp, seniorer, anhöriga, mest barn, maka/make och något enstaka barnbarn. Slutsatsen är att en liten satsning kan ge stort resultat.

4 Socialnämnden Gabriella Sjöström informerar avslutningsvis för hur implementeringen av hemsjukvården kommer att ske från början av år Det kommer att innebära att hemsjukvård och hembesök blir kommunens ansvar. Syftet är att få en sammanhållen vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. Gabriella talar om toppmötet d.v.s. mötet med kund som det viktigaste för att uppnå en kvalitativt bra vård och omsorg. Socialnämndens kvalitetspolicy blir central i allt arbete att med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål. En ny organisation införs inom Hälso och sjukvården i och med hemsjukvården. Ny befattning inom verksamheten är MAR, Medicinskt ansvarig rehabilitering hjäpmedelssamordnare. Inför övertagandet av hemsjukvården så har hinder och möjligheter diskuterats bl.a. uppmärksammas gränsdragningsproblem och skilda dokumentationssystem som hinder medan bättre samarbete med hemtjänsten och samma huvudman ger möjligheter till sammanhållen vård. För att överbrygga hindren så ses följande förutsättningar vara viktiga att uppfylla: Läkarmedverkanavtal Närhet till vårdcentral. NPÖ (nationell patient översikt), Meddix (system för gemensam journalhantering) samt SIP (särskild individuell plan) Gemensamma riktlinjer. Information till berörda. Teamarbete God kompetens.

5 Socialnämnden Rekryteringsprocessen innefattar 22 distriktssköterskor, 6 arbetsterapeuter och 1 sjukgymnast. Rekryteringen sker företrädesvis genom intresseanmälan från landstingets personal och externrekrytering. Lokaler för hemsjukvården kommer att finnas som en naturlig del i områdena i respektive bostadsområden. I lokalerna kommer företrädesvis distriktsköterska, enhetschef, rehab och hemtjänst att arbeta. Det fortsatta arbetet inför övertagandet av hemsjukvården innefattar att utbilda nya medarbetare i system, ekonomi, avtal. Medicinteknik, sjukvårdsmaterial ska ses över. Kommunikation och tillgänglighet säkerställs. Hemsjukvården kommer att innebära förändrade arbetssätt. Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar informationerna rörande vård om de mest sjuka äldre, kvalitetsregister inom hälso och sjukvård, sociala innehållet, rehabgruppens arbete och övertagande av hemsjukvården läggs till handlingarna. Beslutsexpediering Socialnämndens ledamöter och ersättare

6 Socialnämnden

7 Socialnämnden Förvaltningens yttrande/förslag till beslut Tjänstemännens synpunkter samt förslag till beslut Yrkanden Redovisning av vilka yrkanden som framställts samt vilka som står bakom resp yrkande med angivande av namn och partibeteckning Propositionsordning Omröstningsresultat Redovisning i tabellform hur omröstningen utfallit. Här anges namn och partibeteckning samt vilka som röstat ja, röstat nej och vilka som ev avstått Arbetsutskottets förslag till styrelse/nämnd Styrelse/nämnds beslut Beslutet skrivs i fet stil Reservationer Beslutsexpediering

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen

KVALITETSBERAÄTTELSE 2012. Vård- och omsorgsförvaltningen KVALITETSBERAÄTTELSE 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen 1 2 INLEDNING Kvalitet kan beskrivas som värdet av de egenskaper som saker, personer eller aktiviteter kan ha. Kvalitet kan utvärderas, mätas och

Läs mer

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739

Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinje 2015-03-18 Vård och omsorg för personer med demenssjukdom Diarienummer: VON 2015/0293 739 Riktlinjen har antagits av vård- och omsorgsnämnden 2015-03-18 Dokumentet ersätter Riktlinjer för vård-

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre

SLUTRAPPORT 2015. Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre SLUTRAPPORT 2015 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 2 Förord Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. Visionen ovan formulerades för fyra

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Sektor Omsorg Patientsäkerhetsberättelse för Götene Kommun 2014 Götene 20150227 Ansvarig för innehållet Angela Olausson Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska/ Verksamhetschef HSL 1 Innehåll Patientsäkerhetsberättelse...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011

Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Bättre liv för sjuka äldre - team Stockholms län - Årsrapport 1/1 2012 31/12 2012 Årsrapport 1/1 2011 31/12 2011 Anna Larsson, Äldrecentrum Ann-Kristin Andersson, Äldrecentrum Britten Askestad, Äldrecentrum

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden

Äldreplan 2015-2024. Uddevalla kommun Socialnämnden Äldreplan 2015-2024 Uddevalla kommun Socialnämnden Innehåll Inledning... 3 1. Vad styr äldreomsorgen... 4 Nationella styrdokument... 4 Lokala styrdokument... 6 2. Värdegrund... 8 3. Äldreomsorgen i Uddevalla...

Läs mer

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer?

Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? REVISIONSRAPPORT 2013-08-27 Sid 1 (2) Dnr: 12REK19 Handläggare: Gunilla Beckman Ljung Följer demensvården i Gävle Socialstyrelsens nationella riktlinjer? Bakgrund Demenssjukas vård och omsorg kostar årligen

Läs mer

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll.

Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. UTSKICK Datum 2015-03-19 Sida 2(15) Socialnämnden SN Punkt 1 Godkännande av föredragningslista samt val av justerare. Föregående protokoll. Förvaltningens förslag till beslut Socialnämnden godkänner föredragningslistan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Sävsjö kommun 213 214-3 -1 Ann-Christin Jansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder 1(10) Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare inom äldreomsorg, hälso- sjukvård, individ och familjeomsorg samt funktionshinder År 2012 2(10) Innehållsförteckning Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

År 2014. Omsorgsförvaltningen

År 2014. Omsorgsförvaltningen Datum Diarienummer 2015-04-21 2015/286 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lotta Tyrberg Omsorgsförvaltningen Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse År

Läs mer

Lokalt vård- och omsorgsprogram

Lokalt vård- och omsorgsprogram Lokalt vård- och omsorgsprogram vård och omsorg vid demenssjukdomar för personer över 65 år i Haninge kommun Tungelstahälsan Brandbergens vårdcentral rudans vårdcentral Vendelsö vårdcentral Haninge kommun

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Slutrapport 2015 Innehåll Inledning Sammanfattning Analys Kvalitetsregister Senior Alert Kvalitetsregister SveDem Kvalitetsregister Svenska Palliativregistret Läkemedel Kvalitetsregister

Läs mer

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014

2014-08-14 Sov 178/2014. Rapport. Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning. Berggården, KOSMO AB 2014 2014-08-14 Sov 178/2014 Rapport Kvalitetsuppföljning och avtalsuppföljning Berggården, KOSMO AB 2014 Rapporten ingår i en serie rapporter från kvalitetstsuppföljningar av enheter inom vård och omsorg i

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län

öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Öppna jämförelser 2014 Vård och omsorg om äldre jämförelser mellan kommuner och län Du får gärna citera rapportens texter

Läs mer

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen

Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Omvärldsanalys trender och framtid i äldreomsorgen Bilaga 3 till Genomlysning av äldreomsorgen i Älmhults kommun Eva Arvidsson STQM Management AB samt Göran Svensson Planum Organisation AB Augusti 2015

Läs mer

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015

Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 FoU Fyrbodal Biståndsbedömning och bemanning i särskilt boende efter 31 mars 2015 2014-02-28 Fyrbodals arbetsgrupp: Sölvie Linder, sektorchef/biståndschef Melleruds kommun Helena Mårdstam, områdeschef

Läs mer

LANDSKRONA STAD KOMMUN REVISIONEN 2014-12-16 Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Omsorgsnämnden Granskning av Landskrona stads demensvård EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landskrona

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer