ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Socialnämnden (1-23) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 27 augusti 2008, kl Beslutande Svante Classon (c), ordförande Rose-Marie Edvardsson (c) Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson (m) Monia Persson (m) Lisbeth Walfridsson (s) Ingela Nilsson (fp) Övriga deltagande Hans Ekensskär Lena Grönqvist Conny Jemnemo 119 Marieth Roos 119 Margot Svensson 122 Ove Johansson 137 Anne-Marie Nilsson, sekreterare Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer /Anne-Marie Nilsson/ Ordförande /Svante Classon/ Justerande /Gunilla Johansson/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Medborgarkontoret, Grästorp Underskrift /Anne-Marie Nilsson/

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden Anmälan av delegationsbeslut 119 Aktgranskning myndighetsutövning 120 Budgetuppföljning Rapport sjukfrånvaro samt kostnader under april månad Budget Verksamhetsplan för socialnämnden Delårsrapport för socialnämnden Kommunens krishanteringssystem 126 Framställan om finansiering av Utvägs verksamhet Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter 128 MPT Medicintekniska produkter 129 Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende 130 Kurs- och konferensinbjudningar 131 Rapport från kurser och konferenser 132 Uppdatering av riktlinjer och delegationsförteckning 133 Rekrytering av medicinskt ansvarig sjuksköterska 134 Höjning av priser i Jon Jespers Restaurang 135 Arbetsutskottets protokoll och Anmälan av inkomna skrivelser 137 Förtydliganden kring äldreomsorgen i Grästorps kommun

3 Socialnämnden SN 118 Anmälan av delegationsbeslut Anmäles delegationsbeslut med beslutsdatum från och med till och med enligt förteckningar, arbetsutskottets fattade delegationsbeslut , samt fattat delegationsbeslut om ansökan om tillfällig servering på Grästorpsfestivalen

4 Socialnämnden SN 119 Dnr 6/08 Aktgranskning myndighetsutövning För att ytterligare öka rättssäkerheten för den enskilde och för att visa på nämndens ansvar för beslut tagna på delegation plockar socialnämndens arbetsutskott slumpvis ut tre ärenden per månad ur aktuell delegationslista/pärm. Dessa ärenden kommer därefter att redovisas på ett mer detaljerat sätt på socialnämnd. Vid arbetsutskottets sammanträde plockade ledamot Marianne Pettersson (m) slumpvis ut tre ärenden från delegationsförteckningen vilka redovisas vid dagens sammanträde. Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

5 Socialnämnden SN 120 Dnr 38/08 Budgetuppföljning 2008 Socialnämndens uppföljning av socialförvaltningens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning till och med juli månad Den totala budgetavstämningen för socialnämndens verksamheter redovisar till och med juli månad en beräknad årsavvikelse med tkr en minskning av underskottet från maj månad med 62 tkr. Minskningen av underskottet beror till största delen på minskade personalkostnader inom särskilt boende. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

6 Socialnämnden SN 121 Dnr 32/08 Rapport sjukfrånvaro samt kostnader under april månad 2008 Redovisas sjukfrånvaro samt kostnader för äldreomsorgen, sjuksköterskor HSL, personliga assistenter och personal korttidsboende/vistelse under april månad Sjukfrånvaron inom socialförvaltningens verksamheter under april månad redovisar endast en marginell förändring jämfört med januari mars månader Socialnämnden beslutar med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7 Socialnämnden SN 122 Dnr 24/08 Budget 2009 Kommunfullmäktige har beslutat tilldela socialnämnden en budgetram på tkr. Den tilldelade budgetramen är motsvarande 2008 års budgetram minus tkr. Kompensation för löneökningar kommer att ske. Finansiering för tvingande verksamhetsutökning i form av servicebostad LSS, tkr, finns inte kompenserat i budget för Vid arbetsutskottets sammanträde presenterade förvaltningen nytt förslag till budget för 2009 utifrån arbetsutskottets diskussioner och prioriteringar vid extra budgetmöte Beslutades att hänskjuta beslut om budget till extra sammanträde med arbetsutskottet Arbetsutskottet beslutade , 213 att informera socialnämnden och de fackliga organisationer om föreliggande budgetförslag och dess konsekvenser. Vid dagens sammanträde går socialnämnden igenom och diskuterar upprättat budgetförslag. Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet med budget 2009 och att även fortsätta processen med att informera fackliga organisationer om konsekvenserna. Socialnämnden beslutar vidare att uppdra till förvaltningen att noga se över alternativa lösningar inom äldreomsorgen.

8 Socialnämnden SN 123 Dnr 24/08 Verksamhetsplan för socialnämnden 2009 I samband med arbetet med budget för 2009 pågår även arbetet med att upprätta verksamhetsplan för Förslag till vision och prioriterade verksamhetsmål 2009: Socialnämndens vision: Grästorps invånare upplever trygghet, livskvalitet och inflytande oavsett livssituation. Individ- och familjeomsorg, psykiatri och LSS Varje individ ges möjligheter till eget ansvar, utifrån den enskildes förutsättningar. Hälso- och sjukvård Varje patient ska få en kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård samt känna trygghet i alla instanser. Äldreomsorg Äldre och funktionshindrade ska tillförsäkras en god vård och omsorg med målsättningen att leva ett värdigt liv med livskvalitet. Socialnämnden beslutar anta förslag till vision och prioriterade verksamhetsmål för socialnämndens verksamheter 2009.

9 Socialnämnden SN 124 Dnr 89/08 Delårsrapport för socialnämnden Enligt den kommunala redovisningslagen skall kommunens minst en gång om räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Föreligger förslag till delårsrapport som omfattar perioden Rapporten innehåller mål och måluppfyllelse samt viktiga händelser i socialnämndens olika verksamheter. Socialnämnden beslutar anta upprättat förslag till delårsrapport för socialnämnden samt överlämna den till kommunfullmäktige.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 125 AU 205 Dnr 78/08 Kommunens krishanteringssystem I Sverige pågår ett arbete med att bygga upp ett nytt krishanteringssystem, vars främsta syfte är att höja det svenska samhällets krishanteringsförmåga i fredstid. Begreppet krishantering rymmer att typer av åtgärder som berör hanteringen av krisartade händelser. Åtgärderna sträcker sig från samhällets skadereducerande förberedelser, via operativ krishantering till frågor som rör samhällets återhämtning efter en akut fas. Kommunernas arbete med samhällets krisberedskap är en av grundpelarna för vår säkerhet. Vi har ett ansvar för att minska riskerna och för att stå bättre förberedda om en kris inträffar. Med kris menar vi en händelse som drabbar många människor och stora delar av vårt samhälle. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen eller vår hälsa. Kommunen har ett ansvar för att lindra effekterna av en kris. Misslyckas vi med detta kan allmänheten förlora förtroendet för kommunen och myndigheterna. Grästorps kommun har gjort en planering som beskriver vilka åtgärder som skall vidtas när kommunen drabbas av en större kris. Planeringen finns i olika planer dels på central nivå, dels på förvaltningsnivå. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 88 att remittera Risk- och sårbarhetsanalys, Planen för extraordinära händelser och Plan för övningsverksamheten till samtliga nämnder/förvaltningar samt till Länsstyrelsen för yttrande. Yttrandet skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar lämna följande synpunkter: Viktigt vid krissituation att växeln blir informerad och att växeln svarar med rätt kommunnamn. Socialnämnden

11 Socialnämndens arbetsutskott SN 125 forts AU 205 forts Dnr 78/08 Ledningsplan , lägga till: - Information internt/externt Ledningsplan 3.3: Förtydligande av lokalanvändning. Ledningsplan: Lägga till 3.5 Avveckling Meddela respektive nämndsordförande att krisledningsnämnden avvecklats. Informationsplan (rutan): Informationsflöde vem som tar ansvar om vilken information som lämnas bör förtydligas. Bilaga 2 Lag 3 kap. 1 : Hur ska förvaltningarna hantera höjd beredskap? Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag med tillägg av nedanstående synpunkter: Varför finns inte Civilförsvaret med? Risk och Sårbarhetsanalysen: Risker med flyget till och från Såtenäs? Risk- och Sårbarhetsanalysen, sid 5: Var ligger Södra vägen? Socialnämnden beslutar vidare att överlämna synpunkterna till Kommunstyrelsen

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 126 AU 207 Dnr 66/08 Framställan om finansiering av Utvägs verksamhet 2009 Tibro kommun framställer, i egenskap av stödjande kommun och Utväg, om finansiering 2009 med sammanlagt 8 kronor per invånare. Tidigare överenskommelse innebar 4,18 kronor per invånare. Under förutsättning att kommunerna betalar sin del kommer Västra Götalandsregionen att betala lika mycket. Under våren har en arbetsgrupp på uppdrag av Skaraborgs Kommunalförbund tagit fram ett förslag till hur arbetet mot våld i nära relationer bör bedrivas. Förslaget redovisas i rapporten En god grund! Det framtida arbetet mot våld i nära relationer i Skaraborg, som har redovisats för kommunalförbundets styrelse, för berörda nämndordförande och socialchefer samt distribuerats till kommuner och andra mottagare under vecka 26. Rapporten innehåller en beskrivning om ett förbättrat och hållbart kvinnofridsarbete och föreslår en ny organisation från och med 2010 för Utväg samt kvinnohuset Tranan med kvinnojourer. Rapporten åtföljs av en remisshandling om ställningstagande till rapportens förslag från och med SOCIALNÄMNDENS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bevilja finansiering med 8 kronor per invånare till Utvägs verksamhet Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

13 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 127 AU 208 Dnr 82/08 Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård, omsorg och övriga verksamheter Sedan Svenska kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser våren 2006 ställde sig bakom den nationella IT-strategin för vård och omsorg har SKL arbetat för att alla kommuner och landsting ska anta och tillämpa strategin inom vård- och omsorgsverksamheterna. Alla landstingen och regionerna har antagit den nationella IT-strategin och samordnat arbetet med att utveckla informationsförsörjningen och IT-användningen. En särskild organisatorisk enhet, beställarkansliet, har inrättats inom SKL för det nationella samarbetet. Den nationella IT-strategin är i huvudsak inriktad på de medicinskt anknutna delarna av vård och omsorg. Den behandlar således inte alla delar av kommunernas vård och omsorg. Hänsyn måste vidare tas till att den kommunala vården och omsorgen ingår som integrerade delar i den samlade kommunala verksamheten. IT-systemen tillsammans med kommunens övriga IT-system utan även tillsammans med de statliga myndigheternas och landstingens IT-system. Detta blir nödvändigt för att regeringens plan för utveckling och införande av en nationellt samordnad e-förvaltning med medborgaren i centrum ska kunna förverkligas. Förbundsstyrelsen beslutade Att kommunerna ska uppmärksammas på behovet av att vidta skyndsamma åtgärder för att resursmässigt och organisatoriskt förstärka nuvarande ITsamverkan inom vård och omsorg mellan kommunerna och mellan dessa och landstingen på både regional och nationell nivå Att regeringen ska uppmärksammas på behovet av statliga stimulansmedel/ Bidrag på 100 mkr per år i tre år för att snabbt få till stånd en effektiv ITsamverkan mellan kommunerna och landstingen Att uttala att kommunernas och landstingens IT-samverkan inom vård och omsorg bör bedrivas i former som underlättar en samverkan med privata och andra icke offentlig ägda vård- och omsorgsföretag, samt Att uttala att arbetet med en ökad IT-samverkan inom vård och omsorg bör bedrivas med inriktning på att underlätta kommunernas och landstingens inordning i en nationellt samordnad e-förvaltning.

14 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 127 forts AU 208 forts Dnr 82/08 ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar ställa sig bakom Förbundsstyrelsens beslut. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

15 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 128 AU 209 Dnr 53/08 MPT Medicintekniska produkter Arbetsutskottet beslutade , 174 uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till finansiering av grundutrustning för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att inte köpa in grundutrustning för 2008, utan avsätta 100 tkr i 2009 års budget till inköp av grundutrustning. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

16 Socialnämnden SN 129 Dnr 12/08 Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende Äldreomsorgschef Lena Grönqvist informerar att det för närvarande inte finns någon person med beviljat men ej verkställt beslut till särskilt boende.

17 Socialnämnden SN 130 Kurs- och konferensinbjudningar 1. Länsstyrelsen: Inbjudan till seminarie om verksamhet med personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialnämnden beslutar att ledamöterna Marianne Pettersson (m), Monia Persson (m) och Lisbeth Walfridsson (s) ska delta i seminariet.

18 Socialnämnden SN 131 Rapport från kurser och konferenser Äldreomsorgschef Lena Grönqvist och Marianne Pettersson (m) informerar från en information, , om nyckelfritt låssystem samt ett webbaserat dataprogram Action.

19 Socialnämnden SN 132 Dnr 90/08 Uppdatering av riktlinjer och delegationsförteckning Då lagstiftning och praxis inom socialnämndens område ständigt förändras är det mycket viktigt att tillse att socialnämndens riktlinjer fortlöpande uppdateras. Tid ska avsättas på socialnämndens möte för att ge socialnämndens ledamöter möjlighet att gå igenom nuvarande riktlinjer. Socialnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att uppdatera socialnämndens riktlinjer samt beslutanderätt och delegering. Redovisning ska ske till socialnämnden

20 Socialnämnden SN 133 Dnr 80/08 Rekrytering av medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Grästorps kommun har haft ute annons där man söker medicinskt ansvarig sjuksköterska, 50 %. Då någon medicinskt ansvarig sjuksköterska inte har kunnat rekryteras, har äldreomsorgschef Lena Grönqvist upprätthållit tjänsten sedan april 2008, då den tidigare medicinskt ansvariga sjuksköterskan slutade. Förslag föreligger från förvaltningen att erbjuda Barbro Tebelius Berg anställning som medicinskt ansvarig sjuksköterska på 25 %. Enligt socialnämndens beslutanderätt och delegering ska samråd alltid ske med socialnämnden innan anställning av medicinskt ansvarig sjuksköterska sker. Socialnämnden diskuterar ärendet. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

21 Socialnämnden SN 134 Dnr 91/08 Höjning av priser i Jon Jespers Restaurang På grund av en betydande ökning av priset på råvaror behöver lunchpriset höjas på salladstallrik och enbart varmrätt i Jon Jespers Restaurang. Förvaltningen föreslår följande höjning av priser från och med : Salladstallrik från 25 kronor till 35 kronor. Enbart varmrätt från 48 kronor till 55 kronor. Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

22 Socialnämnden SN 135 Arbetsutskottets protokoll och Socialnämnden delges protokoll från arbetsutskottets möte och Socialnämnden beslutar med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

23 Socialnämnden SN 136 Anmälan av inkomna skrivelser 1. Länsstyrelsen : Utvecklingsmedel till tidiga insatser år 2008 Små utvecklande Steg år Länsstyrelsen : Utvecklingsmedel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser år 2008 Ungdomssamordnare i Grästorp. 3. Utvecklingsmedel till tidiga insatser år 2008 Ny i Grästorp. 4. Kommunstyrelsen : Ensamkommande flyktingbarn. 5. Lotteriinspektionen : Ang beslut om återkallelse av tillstånd till värdeautomatspel. 6. Marianne Pettersson (m) : Angående begäran om förtydliganden kring äldreomsorgen i Grästorps kommun. 7. Skrivelse från Ingela Nilsson Kommunstyrelsens arbetsutskott : Tidplan för budgetarbetet, budget 2009, plan

24 Socialnämnden SN 137 Dnr 85/08 Förtydliganden kring äldreomsorgen i Grästorps kommun Marianne Pettersson (m) och Ingela Nilsson (fp) har i skrivelser, daterade och , inkommit med begäran om förtydliganden kring äldreomsorgen i Grästorps kommun. Äldreomsorgschef, socialchef och kommunchef går igenom och besvarar mycket ingående de olika frågeställningarna samtidigt som diskussioner förs med nämnden. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 2012-08-09 135 Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 ande Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Hans Clair (m), ledamot

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer