ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Socialnämnden (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson (m) Monia Persson (m) Rose-Marie Edvardsson (c) Ingela Nilsson (fp) Lisbeth Walfridsson (s) 58-67, Övriga deltagande Utses att justera Hans Ekensskär Lena Grönqvist Conny Jemnemo 59 Ingegerd Andreasson 59 Susanne Svantesson Maria Lund Pia Gidensmed 59-61, 73 Carina Bryngelfors 61 Malin Lexberg 61 Christina Torgnysson 62 Marianne Henström 67 Birgitta Karlsson Marianne Pettersson (m) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer /Anne-Marie Nilsson/ Ordförande /Svante Classon/ Justerande /Marianne Pettersson/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Medborgarkontoret, Grästorp Datum för anslags nedtagande /Anne-Marie Nilsson/

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden Personärende, sekretess 59 Aktgranskning myndighetsutövning 60 Anmälan av delegationsbeslut 61 Allmän information från socialtjänsten Information om BBIC, Barns Behov I Centrum samt besök på Velandagatan 62 Upphandling av hjälpmedelsförsörjningen 63 Ansökan om bidrag till Kvinnojouren Linnéans verksamhet för år Ansökan om bidrag till kvinnojour och kvinnohuset Tranan år Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skaraborg för Ungdomsmottagning 67 Projektsamverkan anhörigstöd, ekonomisk redovisning 68 Förslag till ny organisation för äldreomsorgen i Grästorps kommun 69 Budgetuppföljning Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende 71 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunal hälsooch sjukvård 72 Äldreguiden 73 Information om ansökan om medfinansiering från Europeiska flyktingfonden III Inbjudan kurser och konferenser 75 Anmälan av inkomna skrivelser 76 Arbetsutskottets protokoll Analys av sjuksköterskeorganisationen offert Socialnämnden

3 SN 59 Dnr 6/08 Aktgranskning myndighetsutövning För att ytterligare öka rättssäkerheten för den enskilde och för att visa på nämndens ansvar för beslut tagna på delegation, kommer socialnämndens arbetsutskott från och med november månad 2007 att slumpvis plocka ut tre ärenden per månad ur aktuell delegationslista/pärm. Dessa ärenden kommer därefter att redovisas på ett mer detaljerat sätt på socialnämnd. Vid arbetsutskottets sammanträden och plockade ledamöter Marianne Pettersson (m) och Gunilla Johansson (s) slumpvis ut tre ärenden från delegationsförteckningen vilka redovisas vid dagens sammanträde. Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

4 Socialnämnden SN 60 Anmälan av delegationsbeslut Anmäles delegationsbeslut med beslutsdatum från och med till och med enligt förteckning samt arbetsutskottets fattade delegationsbeslut , 93-98,

5 Socialnämnden SN 61 Allmän information från socialtjänsten Information om BBIC, Barns Behov I Centrum samt besök på Velandagatan Socialsekreterare Pia Gidensmed och Maria Lundh ger en övergripande information om BBIC, Barns Behov I Centrum. BBIC innebär en strukturerad modell för dokumentation och bedömning av barnens behov från det att kontakten inleds till dess att insatserna avslutas. Socialstyrelsen tillhandahåller mallar för dokumentation, handbok och utbildning av internutbildare. Vid dagens möte gör socialnämnden även ett besök i gruppbostaden på Velandagatan. Enhetschef LSS Carin Bryngelfors och arbetsledare Malin Lexberg informerar att idag bor fyra ungdomar i egna lägenheter på Velandagatan. Informeras även om bostad med särskild service där brukaren bor i egen lägenhet med till gång till fast personalgrupp eller med individuell personallösning.

6 Socialnämnden SN 62 Dnr 55/08 Upphandling av hjälpmedelsförsörjningen Sedan 1 maj 2002 har 48 av de 49 kommunerna i Västra Götaland ett gemensamt avtal om hjälpmedelsförsörjning med Västra Götalandsregionen (VGR). Vänersborgs kommun står utanför. Avtalet löpte ut men förlängdes ytterligare två år. Nuvarande avtal löper ut Under pågående avtalsperiod har VästKom, tillsammans med kommunrepresentanter, haft förhandlingar med VGR om hur ett fortsatt samarbete kan utformas eftersom kommunerna måste genomföra en upphandling efter avtalstidens utgång. Tillsammans med VGR gjordes under 2007 en omfattande analys av hjälpmedelsförsörjningen och framtida behov. Kommunerna i Västra Götaland erbjuds nu att delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen med VG-regionen. För kommunernas del svarar VästKom för samtliga kostnader i samband med ersättningen till Uddevalla kommun. Som underlag inför parternas beslut har ett avtal tagits fram som varje part måste godkänna för att kunna delta i upphandlingen. Kommunerna måste fatta två beslut. Dels att delta i en gemensam upphandling, dels att godkänna avtalet som grund för gemensam upphandling. VästKom önskar kommunens ställningstagande senast Socialnämnden beslutar delta i en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjningen med VG-regionen. Socialnämnden beslutar vidare att godkänna upprättat avtal.

7 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 63 AU 119 Dnr 59/07 Ansökan om bidrag till Kvinnojouren Linnéans verksamhet för år 2008 Kvinnojouren Linnéan ansöker om ett ekonomiskt bidrag på 10 kr/invånare till kvinnojourens stödverksamhet för år Jouren söker medel till personalkostnader, hyreskostnader och övriga driftskostnader. Dessutom vill kvinnojouren fortsätta sin satsning på föreläsningar inom kvinnofridsområdet för allmänheten, myndighetspersonal och politiker. Socialnämndens arbetsutskott beslutade , 177 enligt Kommunförbundet i Skaraborgs styrelse att från år 2007 bidra till kvinnojoursverksamhet och kvinnohuset Tranan med 5 kr per invånare och år under tre år framåt. Socialnämndens fördelning för 2007 var 2:50 kronor/invånare för Linnéans kvinnofridsarbete och 2:50 kronor/invånare för Tranans kvinnofridsarbete. Socialnämnden beslutade , 171 avvakta med beslut på grund av att en utredning/genomlysning om ett samlat kvinnofridsarbete pågick inom Skaraborgs Kommunalförbund. Utredning/genomlysning skall avrapporteras till Skaraborgs socialchefer och en slutrapport skall ske till socialnämndsordförande samt socialchefer Slutredovisning till uppdragsgivaren Kommunalförbundets styrelse planeras till Tjänsteutlåtande i ärendet har upprättats av tf socialchef Hans Ekensskär med förslag till beslut att socialnämnden beslutar bidra till kvinnojoursverksamheten Linnéan med 2:50 kronor per invånare för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bidra till kvinnojoursverksamheten Linnéan med 2:50 kronor per invånare för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Socialnämnden

8 Socialnämndens arbetsutskott SN 64 AU 120 Dnr 48/08 Ansökan om bidrag till kvinnojour och kvinnohuset Tranan år 2008 Kvinnojour och kvinnohuset Tranan ansöker om bidrag till sin verksamhet år Socialnämndens arbetsutskott beslutade , 177 enligt Kommunförbundet i Skaraborgs styrelse att från år 2007 bidra till kvinnojoursverksamhet och kvinnohuset Tranan med 5 kr per invånare och år under tre år framåt. Socialnämndens fördelning för 2007 var 2:50 kronor/invånare för Linnéans kvinnofridsarbete och 2:50 kronor/invånare för Tranans kvinnofridsarbete. Utredning/genomlysning om ett samlat kvinnofridsarbete pågår inom Skaraborgs Kommunalförbund och skall avrapporteras till Skaraborgs socialchefer En slutrapport skall ske till socialnämndsordförande samt socialchefer Slutredovisning till uppdragsgivaren Kommunalförbundets styrelse planeras till Tjänsteutlåtande i ärendet har upprättats av tf socialchef Hans Ekensskär med förslag till beslut att socialnämnden beslutar bidra till kvinnojoursverksamheten Tranan med 2:50 kronor per invånare för ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bidra till kvinnojoursverksamheten Tranan med 2:50 kronor per invånare för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 65 AU 122 Dnr 45/07 Ansökan om föreningsbidrag från Adoptionscentrum Skaraborg för 2008 Adoptionscentrum Skaraborg ansöker om föreningsbidrag för sin verksamhet med kronor för verksamhetsåret Beloppet har beräknats till kronor för ungdomsverksamhet och kronor för föreningens kontaktpersoners verksamhet samt föräldrautbildning, totalt kronor. Efter önskemål från socialtjänsten i ett flertal kommuner, anordnar nu Adoptionscentrum, i samarbete med Studiefrämjandet, en föräldrautbildning som är krav på att genomgå för nya adoptanter. Studieplanen är godkänd av MIA (myndigheten för internationella adoptionsfrågor) och omfattar bland annat det material som myndigheten utarbetat speciellt för denna föräldrautbildning. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bevilja ansökan om föreningsbidrag för 2008 avseende Adoptionscentrum Skaraborg med totalt kronor. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 66 AU 124 Dnr 40/08 Ungdomsmottagning Frågan om vem som har huvudmannaskap för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland har väckts vid möte med Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg. Arbetsutskottet beslutade , 85 uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till skrivelse i ärendet till Hälso- och sjukvårdsnämnden. Till dagens sammanträde har enhetschef Marie Jarnelid upprättat förslag till skrivelse: Vid möte mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Skaraborg och kommunstyrelsen i Grästorp uppstod fråga om huvudmannaskap för ungdomsmottagningar. På mötet uttalade företrädare för Hälso- och sjukvårdsnämnden tydligt att huvudmannaskap för ungdomsmottagningar åligger kommunen. Med anledning av ovanstående ställer nu socialnämnden i Grästorps kommun frågan om vilken lagstiftning/styrdokument eller riktlinjer som stödjer detta. Socialnämnden önskar även att Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver hur huvudmannaskapet kring ungdomsmottagningar ser ut i övriga kommuner i Västra Skaraborg. Dessa svar kommer att utgöra underlag för socialnämnden i Grästorps kommuns fortsatta arbete kring ungdomsmottagningar. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar anta upprättad skrivelse som sin egen. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 Socialnämnden SN 67 Dnr 47/07 Projektsamverkan anhörigstöd, ekonomisk redovisning Länsstyrelsen har tilldelats utvecklingsmedel att fördela till kommuner för vidareutveckling av stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Grästorps kommun ansökte 2006 om kronor till Projekt Samverkan Anhörig/närståendestöd Träffpunkten. Länsstyrelsen beslutade bevilja kronor. Marianne Henström redogör för den ekonomiska redovisningen för projektet för tiden 16 april mars Socialnämnden beslutar godkänna ekonomisk redovisning för Projekt Samverkan Anhörig/närståendestöd Träffpunkten för tiden 16 april mars 2008.

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 68 AU 106 Dnr 85/07 Förslag till ny organisation för äldreomsorgen i Grästorps kommun Under våren 2007 beslöt socialnämnden och förvaltningsledningen i Grästorps kommun att ge KPMG Bohlins AB i uppdrag att göra en verksamhetsanalys av äldreomsorgen. Syftet med analysen var att få ett underlag för bedömning om verksamheterna bedrivs effektivt och ändamålsenligt utifrån lagstiftning och fastställda mål. Bakgrunden till KPMG:s uppdrag var bland annat resultatet av den granskning av Grästorps äldreomsorg som Länsstyrelsen genomförde i mars månad Dessutom har äldreomsorgens budget visat underskott de senaste åren. Studien Öppna jämförelser 2007 (med uppgifter som baserats på ) visar bland annat på att Grästorp har höga kostnader för sin äldreomsorg. Utifrån det resultat som framkom av: - KPMG verksamhetsanalys äldreomsorgen konsultrapport Länsstyrelsens granskning Öppna jämförelser Regeringens prioriterade områden för äldreomsorgen har förslag till ny organisation för äldreomsorgen upprättats. Uppföljning av den nya äldreomsorgsorganisationen ska ske under september månad 2009 och redovisas till socialnämnden. Genomlysning av den nya äldreomsorgsorganisationen ska ske under september 2010 och redovisas till socialnämnden senast oktober Sammanfattning av upprättat förslag: - På grund av bland annat högs kostnader för den samlade äldreomsorgen bör inriktningen förändras mot en tydligare betoning av öppen verksamhet i form av bland annat rehabilitering, dagverksamhet, korttidsboende samt hemvård i förhållande till de särskilda boendena. - Arbetsledarfunktionen i dess nuvarande utformning tas bort. - Tillsättning av fyra resultatenhetschefer med högskoleexamen samt har det samlade ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi inom sitt respektive område. Socialnämnden

13 Socialnämndens arbetsutskott SN 68 forts AU 106 forts Dnr 85/07 - Verksamhetsansvaret för HSL överförs till verksamhetschef äldreomsorg. - Medicinskt ansvarig sjuksköterska minskas till 0,33 tjänst. - Vistegården minskar med sex boendeplatser och blir boende för personer med demenssjukdom. - Åsevi minskar med sex boendeplatser och blir boende för personer med somatiska sjukdomar. - En resursenhet skapas. - Tillsättning av 0,25 dietist. - Tillsättning av 0,5 kostekonom. - Utökning av 0,4 sjukgymnast. - Utökning av 1,0 arbetsterapeut. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar anta förslag till ny organisation för äldreomsorgen i Grästorps kommun. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. På grund av jäv deltog inte Lisbeth Walfridsson (s) i beslutet.

14 Socialnämnden SN 69 Dnr 38/08 Budgetuppföljning 2008 Socialnämndens uppföljning av socialförvaltningens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning till och med mars månad Den totala budgetavstämningen för socialnämndens verksamheter redovisar till och med mars månad en beräknad årsavvikelse med -232 tkr, en minskning av underskottet från februari månad med 118 tkr. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

15 Socialnämnden SN 70 Dnr 12/08 Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende Äldreomsorgschef Lena Grönqvist informerar att det för närvarande finns ingen person med beviljat men ej verkställt beslut till särskilt boende.

16 Socialnämnden SN 71 Dnr 52/08 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet inom kommunal hälsooch sjukvård Ett väl fungerande ledningssystem är en förutsättning för att såväl enskilda verksamheter som vårdgivare ska kunna följa upp att kvaliteten, inklusive säkerheten, systematiskt och fortlöpande säkras och utvecklas. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår att ledningssystemet ska omfatta alla delar av verksamheten och hur ansvaret för kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet ska fördelas mellan vårdgivaren, verksamhetschefen inom hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårdspersonalen. Enligt 3 kap 3 hälso- och sjukvårdslagen skall hälso- och sjukvårdspersonalen inom ramen för verksamhetens ledningssystem kontinuerligt medverka i det systematiska kvalitetsarbetet. Syftet är att varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Likaså ska varje medarbetare kunna utföra sitt arbete under sådana förutsättningar att en säker vård kan ges. Ledningssystemet underlättar ett integrerat arbetssätt när det gäller mål, utförande, resurser och resultat. Allt detta syftar till att leda och styra verksamheten mot en god vård. Syftet är att klargöra ansvar, att besluta om vem som är ansvarig för vad i kvalitetsarbetet och att utveckla metoder som gör det möjligt för både patienter och personal att vara delaktiga i utvecklingen av tjänsternas kvalitet. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

17 Socialnämnden SN 72 Dnr 54/08 Äldreguiden Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser inom vården och omsorgen. Äldreguiden är ett led i det arbetet. Äldreguiden ger vägledning till den som vill jämföra kvaliteten på vården och omsorgen vid landets äldreboenden. Dessutom kan man jämföra kvaliteten på vården och omsorgen mellan landets kommuner. Äldreguiden bygger på information som samlats in från landets kommuner. Socialstyrelsen kommer årligen att göra nya enkätundersökningar och uppdatera Äldreguiden. Äldreomsorgschef informerar om att de uppgifter som lämnats i enkäten från Grästorps kommun inte riktigt stämmer överens med de verkliga siffrorna. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

18 Socialnämnden SN 73 Dnr 56/08 Information om ansökan om medfinansiering från Europeiska flyktingfonden III Grästorps kommun har de senaste två åren tagit emot ett stort antal invandrande familjer i relation till kommunens befolkningsstorlek. I kommunen finns också flera asylsökande familjer som placerats i de lägenheter som Migrationsverket i Trollhättan tillhandhåller. Under 2007 var 37% av de anmälningar som inkom till socialtjänsten gällande barn, oro för barn i asylsökande-/invandrarfamiljer. Dessa anmälningar har varit av olika karaktär och har bland annat bestått i barnmisshandel, våld kopplat till hederskultur, att barnen far illa på grund av psykiskt sjuka föräldrar eller att barnen på grund av egna trauman från sitt hemland uppvisar svåra psykiska symptom. Socialsekreterare Pia Gidensmed informerar om ansökan till Migrationsverket om medfinansiering från Europeiska flyktingfonden III Projektets namn är Nya Grästorpare. Projektmål är att Grästorp som liten kommun ska bli en förebild för andra småkommuner i Sverige gällande integrationsarbete av såväl proaktiva som tidiga insatser för asylsökande/invandrare. Målet är också att på sikt kunna dela med sig av nu vunnen kompetens till andra kommuner som vill utveckla sitt arbete med asylsökande och invandrande familjer. Socialnämnden beslutar att med godkännande ställa sig bakom ansökan.

19 Socialnämnden SN 74 Inbjudan kurser och konferenser 1. Conductive: Ökad samverkan för barn- och ungdomshälsa, Stockholm 27-28/ Vadstena Symposium 2008 Samhällsbyggande och integration Frågor om assimilation, mångfald och boende. 3. Sveriges kommuner och landsting: Vård och omsorgsriksdagen, Stockholm 9-11/ Arbetsmiljöverket, socialstyrelsen, länsstyrelsen: I mötet mellan socialtjänstlag, LSS, arbetsmiljölag och hälso- och sjukvårdslag, Göteborg 9/

20 Socialnämnden SN 75 Anmälan av inkomna skrivelser - Kommunstyrelsens arbetsutskott : Tillämpning av kommunens lönepolicy. - Kommunstyrelsen080318: Granskning av kommunens säkerhetsarbete, revisionsrapport. - Länsstyrelsen: Information ang korttidsboende för personer med psykiska funktionshinder i enskild verksamhet.

21 Socialnämnden SN 76 Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden delges protokoll från arbetsutskottets möte Socialnämnden beslutar med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

22 Socialnämnden SN 77 Dnr 57/08 Analys av sjuksköterskeorganisationen offert KPMG har genomfört verksamhetsanalyser åt socialnämnden såväl inom äldreomsorgen som inom individ- och familjeomsorgen och LSS verksamheterna. Utifrån en dialog med tf socialchef samt verksamhetschef inom äldreomsorgen, har KPMG givits möjlighet att lämna kompletterande förslag till konsultativt stöd avseende analys av och förslag till utveckling av kommunens sjuksköterskeorganisation. KPMG offererar ett totalpris med redovisat upplägg om kronor, exklusive moms, resor och logi. Socialnämnden beslutar godkänna upprättad offert med tillägget om en beställning av en skriftlig rapport.

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 Datum 2013-12-30 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun Beslutad av nämnden för Äldreomsorg Reviderad av nämnden för Äldreomsorg

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer