ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Socialnämnden (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson (m) Monia Persson (m) Rose-Marie Edvardsson (c) Bengt-Åke Brolin (c), tjänstgörande ersättare för Ingela Nilsson (fp) Lisbeth Walfridsson (s) Övriga deltagande Hans Ekensskär Lena Grönqvist Marie Jarnelid Pia Gidensmed Anne-Marie Nilsson, sekreterare Utses att justera Monia Persson (m) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer /Anne-Marie Nilsson/ Ordförande /Svante Classon/ Justerande /Monia Persson/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Medborgarkontoret, Grästorp /Anne-Marie Nilsson/

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel till Små utvecklande steg år 2 37 Ansökan om utvecklingsmedel till Ungdomssamordnare i Grästorp 38 Aansökan om utvecklingsmedel till Ny i Grästorp 39 Slutrapport avseende medlingsverksamheten i Västra Skaraborg 40 Anmälan av delegationsbeslut 41 Budgetuppföljning Anställningsstopp inom äldreomsorgen 43 Drift- och investeringsbudget Granskningsrapport Kommunens säkerhetsarbete 45 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Västra Skaraborg 46 Avvikelserapportering 47 Redovisning av sökta medel riktat till svårt sjuka äldre 48 Medborgarförslag angående policy för social ekonomi 49 Information från arbetsgruppen Den nya äldreomsorgen 50 Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende 51 Anmälan av inkomna skrivelser 52 Kurs- och konferensinbjudan 53 Rapport från kurser och konferenser 54 Arbetsutskottets protokoll Utökning av socialtjänstens verkställighetsenhet med en familjebehandlaretjänst 56 Information om uppsägning av tjänst 57 Information om förslag till ny organisation för kommunförvaltningen

3 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 36 AU 57 Dnr 34/08 Ansökan om utvecklingsmedel till Små utvecklande steg år 2 Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser samt till Vårdöverenskommelsen. Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden i Grästorps kommun har samarbetat kring arbetet med barn i Grästorp under en längre tid. Utifrån detta samarbete söktes utvecklingsmedel för att starta upp en familjeverksamhet med öppen förskola för åldersgruppen 0-6 år. Verksamheten startade i december 2005 och slog upp portarna för föräldrar och barn i januari Den tanke som inledningsvis fanns gällande att det inom kommunen fanns flertalet barn som tillsammans med sina föräldrar hade behov av insatser då de fanns i familjer där det kan tänkas finnas missbruk och våld, men även i familjer där föräldraskapet behöver utvecklas, har visat sig verka stämma. Personalen på öppna förskolan har uppmärksammat att många föräldrar känner sig osäkra i sin föräldraroll och har behov av att diskutera det som de känner är svårt och bekymmersamt. Ansökan har upprättats med förslag att socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Små utvecklande steg år 2. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Små utvecklande steg år 2. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

4 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 37 AU 58 Dnr 35/08 Ansökan om utvecklingsmedel till Ungdomssamordnare i Grästorp Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser samt till Vårdöverenskommelsen. Grästorps kommun hade för ett antal år sedan en drogsamordnare anställd. Drogsamordnarens arbete blev till största delen att skapa den drogpolicy och handlingsplan gällande alkohol- och droger som nu finns antagen av kommunen. Diskussionerna kring det alkohol- och drogförebyggande arbetet bland Grästorps ungdomar har varit en levande fråga även efter det att drogsamordnaren slutade sin anställning. Flera aktörer och samverkansgrupper har som ett av sina mål och syften att skapa en aktiv fritid för Grästorps ungdomar samt att på flera sätt arbeta alkohol- och drogförebyggande. Grästorp har ett starkt föreningsliv och i nuläget håller en föreningsallians på att bildas som bland annat ska arbeta med ungdomsfrågor. Svenska kyrkan har på senare tid anställt en person för att arbeta aktivt med barn och ungdomar. Två större samverkansgrupper, BVK samt BRÅ arbetar med barn och ungas bästa i fokus och där det alkohol- och drogförebyggande arbetet är ett av dess syften. Ansökan har upprättats med förslag att socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Ungdomssamordnare i Grästorp. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Ungdomssamordnare i Grästorp. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

5 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 38 AU 59 Dnr 36/08 Ansökan om utvecklingsmedel till Ny i Grästorp Länsstyrelsen fördelar utvecklingsmedel till förebyggande insatser, tidiga insatser och behandlingsinsatser samt till Vårdöverenskommelsen. Grästorps kommun har de senaste två åren tagit emot ett stort antal invandrande familjer i relation till kommunens befolkningsstorlek. I kommunen finns också flera asylsökande flyktingfamiljer som placerats i de lägenheter som migrationsverket i Trollhättan tillhandahåller. Under 2007 var 37 % av de anmälningar som inkom till socialtjänsten gällande barn, oro för barn i flykting/invandrarfamiljer. Dessa anmälningar har varit av olika karaktär och har bland annat bestått i barnmisshandel, våld kopplat till hederskultur, att barnen far illa på grund av psykiskt sjuka föräldrar eller att barnen på grund av egna trauman från sina hemländer uppvisar svåra psykiska symptom. Från olika flyktingfamiljer i Grästorp har framkommit önskemål om ökad information gällande såväl rättigheter som skyldigheter i Grästorps kommun. Deras upplevelse är att informationen varit bristfällig vid ankomst till Grästorp och att deras barn har fått fara illa längre än nödvändigt, då de inte vetat var de kunnat söka hjälp. Ansökan har upprättats med förslag att socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Ny i Grästorp. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar godkänna ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen med kronor till projekt Ny i Grästorp. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

6 Socialnämnden SN 39 Dnr 106/07 Slutrapport avseende medlingsverksamheten i Västra Skaraborg I medlingsverksamheten ingår sex kommuner i Västra Skaraborg; Lidköping, Skara, Vara, Götene, Grästorp och Essunga. Lidköping är huvudman för verksamheten. Medlingsverksamheten har under verksamhetsåret bedrivits i enlighet med vad som angivits i ansökan om medel till Brottsförebyggande rådet (Brå), En projektledare anställdes på heltid med uppdrag att bygga upp och starta medlingsverksamhet. Styrgruppen består av sex chefstjänstemän från socialtjänsten vilka är ansvariga för verksamheten. De träffas regelbundet för att fatta erforderliga beslut. Under de tre första månaderna har tonvikten lagts vid att utarbeta rutiner samt att förankra verksamheten. Sex medlare har rekryterats från fem kommuner, Lidköping, Skara, Vara, Grästorp och Essunga. Samtliga medlare är tjänstemän som utför medlingsuppdrag inom ramen för sina tjänster. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden SN 40 Anmälan av delegationsbeslut Anmäles delegationsbeslut med beslutsdatum från och med till och med enligt förteckning samt arbetsutskottets fattade delegationsbeslut ,

8 Socialnämnden SN 41 Dnr 38/08 Budgetuppföljning 2008 Socialnämndens uppföljning av socialförvaltningens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Vid dagens sammanträde redovisas uppföljning till och med februari månad Den totala budgetavstämningen för socialnämndens verksamheter redovisar till och med februari månad en beräknad årsavvikelse med tkr. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga uppföljningen till handlingarna.

9 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 42 AU 78 Dnr 39/08 Anställningsstopp inom äldreomsorgen Socialnämnden fattade, , beslut om att personaltätheten på de särskilda boendena Åsevi och Vistegården i snitt skall vara 0,55. Nulägesanalys Vistegården: I den budget som är lagd för Vistegården finns ett utrymme att maxa personaltätheten till 0,59. Maxtätheten har använts under flera år, vilket inneburit att utrymme för att täcka frånvaro inte funnits utan vikarier har satts in istället. Vidare läggs inte schema i första hand utifrån verksamhetens behov vilket har inneburit/innebär merkostnader i form av fler personal. Åtgärd (från och med , schemaperiod 3): För att i första hand få ner vikariekostnaderna skall schema läggas mot verksamhetens behov och personaltätheten skall ligga på max 0,55. Det utrymme som sedan finns upp till 0,59 skall användas för att täcka diverse frånvaro som utbildning, semester osv. När det sedan finns ytterligare behov används vikarier. Totalt 1,44 årsarbetare överförs till vikariekontot. Nulägesanalys Åsevi: Åsevi har både särskilda boendeplatser och en hemtjänstgrupp. Hemtjänstgruppen Alen arbetar både ute och inne vilket gör det svårt att räkna ut personaltätheten. I den budget som är lagd för Åsevi finns det ett utrymme att maxa personaltätheten till uppskattningsvis ca 0,61-0,63. Åsevi har som Vistegården redan i schemat maxat personaltätheten, även här är problemet att schema inte lagts/läggs mot verksamhetens behov. Åtgärd (från och med , schemaperiod 3): För att i första hand få ner vikariekostnaderna skall schema läggas mot verksamhetens behov och personaltätheten skall ligga på max 0,55. Idag har Åsevi, inklusive Alen hemtjänst, 32,19 årsarbetare. Vid en personaltäthet på 0,55 för särskilt boende krävs 27 årsarbetare, vilket innebär att 5,19 årsarbetare överförs till vikariekontot. Socialnämnden

10 Socialnämndens arbetsutskott SN 42 forts AU 78 forts Dnr 39/08 Förvaltningens åtgärdsförslag: Omedelbart anställningsstopp inom äldreomsorgen vilket resulterar i att de 4,42 tjänster som nu utannonseras inte tillsätts. Personaltäthet på särskilt boende skall senast vara i genomsnitt 0,55. Alen hemtjänstgrupps arbetsområde överförs till övrig hemtjänst senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar enligt förvaltningens åtgärdsförslag. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 Socialnämnden SN 43 Dnr 24/08 Drift- och investeringsbudget 2009 Informeras att överläggningar med representanter för förvaltningarna och budgetberedningen gällande ramberedning för 2009 har skett Verksamhetsansvariga chefer och enhetschefer inom socialförvaltningen redovisade de behov och önskemål som finns för respektive verksamhet för åren vid arbetsutskottets möte Utifrån diskussioner med förvaltningen beslutade arbetsutskottet, , 79 att i första hand prioritera ombyggnad av Åsevi och Vistegården samt servicebostad LSS. Socialnämnden beslutar att i första hand prioritera ombyggnad av Åsevi och Vistegården samt servicebostad LSS (personalkostnad).

12 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 44 AU 81 Dnr 15/08 Granskningsrapport Kommunens säkerhetsarbete KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Grästorps kommun granskat kommunens riskhanterings- och säkerhetsarbete. Kommunen ansvarar för att de kommunala verksamheterna fungerar med så få störningar som möjligt och att de som vistas i kommunen känner sig säkra och trygga. Kommunen har också ett samordningsansvar för det samlade säkerhetsarbetet inom sitt geografiska område. Möjligheterna för kommunerna att förebygga alla påfrestningar är dock begränsade, varför det är nödvändigt att bygga upp ett effektivt säkerhetsarbete/krishanteringsförmåga på kommunal nivå. De senaste åren har en ny lagstiftning på krisberedskapsområdet medfört ett ökat behov för kommunerna att utveckla och förändra sitt säkerhets- och krishanteringsarbete både gällande arbetsmetodik och organisatoriskt. Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma kommunens styrnings- och ledningssystem för allt säkerhetsarbete. Revisionen önskar en återrapportering av hur kommunstyrelsen och nämnderna har beslutat hantera granskningsrapportens innehåll och förslag. Svar ska lämnas före den 31 mars Skrivelse i ärendet har upprättats av tf socialchef Hans Ekensskär med förslag till yttrande: Socialnämnden kommer att arbeta enligt de rekommendationer som finns i granskningsrapporten och åtgärda aktuella brister som rör socialnämndens verksamhet. Uppföljning kommer att ske i oktober månad ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar anta upprättad skrivelse som sin egen. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

13 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 45 AU 84 Dnr 29/08 Ansökan om ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Västra Skaraborg Ansökan har, , inkommit till socialförvaltningen från Brottsofferjouren i Västra Skaraborg om ekonomiskt bidrag för Brottsofferjouren Västra Skaraborg omfattar sex kommuner: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara. Jouren är ansluten till Brottsofferjourernas Riksförbund och har verkat sedan I landet finns det ca 110 lokala jourer. Brottsofferjouren är en ideell förening, religiöst och politiskt obunden. För den som utsatts för brott kan erbjudas råd och stöd, hjälp i kontakter med myndigheter och försäkringsbolag och någon att tala med. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bevilja ekonomiskt bidrag till Brottsofferjouren Västra Skaraborg med 2 kronor per invånare för Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

14 Socialnämnden SN 46 Dnr 26/08 Avvikelserapportering Alla avvikelser inom socialförvaltningen utifrån de tre lagarna socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och LSS samt även klagomål från kommuninvånarna, skall redovisas två gånger per år i socialnämnden. Detta för att få ett helhetsperspektiv inom socialförvaltningen för att kunna arbeta utifrån ständiga förbättringar som ett led i kvalitetssystemet. Redovisas avvikelserapportering och statistik gällande fallrapporter och läkemedel för 2007 samt jämförelser med Äldreomsorgschef informerar att arbetet med kvalitetssäkring av avvikelserapportering har påbörjats. Det är viktigt att ta reda på vad som orsakar och hur man hanterar avvikelsen. Arbetsutskottet beslutade , 73 att uppföljning ska ske i september månad Socialnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.

15 Socialnämnden SN 47 Dnr 89/06 Redovisningar av sökta medel riktat till svårt sjuka äldre De kommuner och landsting som beviljades stimulansmedel hösten 2006 för insatser inom vård och omsorg till svårt sjuka äldre ska enligt villkoren för nyttjande av medlen redovisa hur de har använts. Socialstyrelsen har, , beslutat att tilldela Grästorps kommun kronor för år Redovisas att medlen har använts till utbildningsinsatser inom områdena rehabilitering och kost/nutrition och lämnar även delredovisning av sökta medel, kronor, för Arbetsutskottet beslutade , 74 anta redovisning för 2006 och delredovisning för Socialnämnden beslutar att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

16 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 48 AU 88 Dnr 31/08 Medborgarförslag angående policy för social ekonomi Föreligger ett medborgarförslag från Lars Ödlund, Alvägen 13, Grästorp med förslag att Grästorps kommun tar fram ett program eller en policy för hur den sociala ekonomin skall stöttas. Kommunfullmäktige beslutade , 80 att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för handläggning. Ett förslag till Policy för social ekonomi har upprättats av kommunchef Peter Beischer. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade , 32 att remittera ärendet till tekniska förvaltningen, socialnämnden, arbetstagarorganisationen Kommunal och Näringslivssamverkan Grästorp att besvaras senast ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar godkänna upprättat förslag till policy för social ekonomi. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

17 Socialnämnden SN 49 Dnr 85/07 Information från arbetsgruppen Den nya äldreomsorgen Äldreomsorgschef Lena Grönqvist informerar hur arbetet med Den nya äldreomsorgen fortskrider. Information enligt 19 MBL kommer att ske och förhandling enligt 11 MBL

18 Socialnämnden SN 50 Dnr 12/08 Ej verkställda gynnande beslut särskilt boende Äldreomsorgschef Lena Grönqvist informerar att det för närvarande finns ingen person med beviljat men ej verkställt beslut till särskilt boende.

19 Socialnämnden SN 51 Anmälan av inkomna skrivelser Barn- och ungdomsnämnden , 12: Överläggningar med socialnämndens arbetsutskott.

20 Socialnämnden SN 52 Kurs- och konferensinbjudan 1. Socialstyrelsen: Socialstyrelsens äldredagar i Stockholm 2. Skaraborgs kommunalförbund: Varför vård och omsorgscollege i Skaraborg? i Lundsbrunns kurort 3. Länsstyrelsen: Vägar ur missbruk och beroende i Göteborg 4. Göteborgsregionens kommunalförbund: Värdighetsgaranti en äldreomsorg med respekt för människovärdet i Göteborg 5. Västra Götalandsregionen, Strokevården: Utvecklingsdag om körkort och vapen i Mariestad Socialnämnden beslutar att Svante Classon (c), Marianne Pettersson (m) och Lisbeth Walfridsson (s) ska delta vid konferensen Värdighetsgaranti en äldreomsorg med respekt för människovärdet.

21 Socialnämnden SN 53 Rapport från kurser och konferenser Svante Classon (c) informerar från konferensen Framtidens äldreboende januari 2008 i Stockholm. Marianne Pettersson (m) informerar från konferens Vården och kyrkan vi behöver varandra 6 mars 2008 i Göteborg. En konferens om samverkan mellan kyrka och vård i våra kommuner. Informeras från möte med Mikael Lind, KPMG i Karlstad där ordföranden, socialchef och enhetschefer vid individ- och familjeomsorgen fick en första presentation av resultatet över gjord uppföljning av tidigare genomförda organisationsförändringar inom individ- och familjeomsorg/lss och psykiatriverksamheten.

22 Socialnämnden SN 54 Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden delges protokoll från arbetsutskottets möte Socialnämnden beslutar med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

23 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 55 AU 92 Dnr 42/08 Utökning av socialtjänstens verkställighetsenhet med en familjebehandlaretjänst Under 2007 och 2008 har antalet anmälningar till socialtjänsten avseende barn och unga ökat markant och ett flertal av dessa rör grav omsorgssvikt och misstänkt våld. Socialtjänstens verkställighetsenhet arbetar idag med flera familjer där bristerna är av sådan art och omfattning att en placering av barnen är nära förestående. För att undvika detta skulle insatserna behöva utökas och i vissa fall förläggas utanför kontorstid, vilket inte är möjligt med befintliga resurser. Utöver de ärenden verkställighetsenheten idag arbetar med, pågår utredningar i vilka ett tydligt behov av insatser finns. Ytterligare ett behov som blivit påtagligt det senaste året är akuta insatser i form av stöd och kontroll under utredningstid, såväl dagtid som kvällar, nätter och helger. I ett flertal av de ärenden socialtjänsten idag arbetar med tillgodoses inte barnens behov av stöd och skydd genom enbart insatser under kontorstid. En placering vore däremot en alltför ingripande åtgärd, alternativt är det under inledningsskedet av utredningstiden oklart om en sådan är nödvändig. För att svara upp mot de behov som finns i kommunen behöver socialtjänstens verkställighetsenhet utökas med en familjebehandlare och vid behov kunna förlägga dennes arbetstid till kvällar, nätter och helger. Syftet med denna förstärkning av socialtjänstens verkställighetsenhet är att placeringar av barn och unga skall kunna undvikas utan att behovet av stöd och skydd åsidosätts. Kostnaden för en familjebehandlartjänst beräknas till kronor och kommer att belasta befintlig budget. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar godkänna en projektanställning 100 % familjebehandlare under ett år.

24 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 55 forts AU 92 forts Dnr 42/08 Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

25 Socialnämnden SN 56 Information om uppsägning av tjänst Informeras att medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har sagt upp sin tjänst från och med Tjänsten har inneburit 50 % MASfunktion och 50 % verksamhetsansvarig chef för hälso- och sjukvården. --

26 Socialnämnden SN 57 Information om förslag till ny organisation för kommunförvaltningen Kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat beslut om att föreslå kommunstyrelsen att förändra i kommunens förvaltningsorganisation. Ett av skälen för förändringen är att kommunchef Peter Beischer kommer att gå i pension under Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att nuvarande kommunchef fortsätter verka som senior adviser fram till Nuvarande förvaltningschef för barn- och ungdomsförvaltningen blir tillförordnad kommunchef från och med den 1 maj Han kvarstår som skolchef men skolledningen inom barn- och ungdomsförvaltningen förstärks med en halv tjänst.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer