ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Socialnämnden (1-21) Plats och tid Röda rummet, Vårdcentrum onsdagen den 24 maj 2006, kl Beslutande Svante Classon ( c ), ordf Rose-Marie Edvardsson ( c ) Jens Persson (s) Carola Poulsen (s) Margareta Kilén (m) Gunnel Eksvärd (m) Ingela Nilsson (fp) Övriga deltagande Peter Beischer Barbro Tebelius Berg Marianne Wikström Hans Ekensskär Utses att justera Margareta Kilén (m) Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer /Anne-Marie Nilsson/ Ordförande /Svante Classon/ Justerande /Margareta Kilén/ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Grästorps Medborgarkontor Underskrift /Anne-Marie Nilsson/

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden Budgetuppföljning Rapport sjukfrånvaro samt kostnader till och med mars Budget Verksamhetsmål för socialnämnden 70 Tjänstemännens närvaro vid nämnd- och arbetsutskottssammanträden 71 Ökad samverkan mellan Grästorp och Essungas kommuner 72 Ansökan om föreningsbidrag för 2006, Adoptionscentrum Skaraborg 73 Bidrag till Kvinnohuset Tranan 2007 och tre år framåt 74 Ej verkställda beslut särskilt boende 75 Allmän information från socialtjänsten Rehab och Passagen 76 Information om nyöppnade avdelningen Alen 77 Förslag till överenskommelse med integrationsverket gällan introduktionsplatser 78 Rapport om avvikelser inom socialförvaltningen 79 Information om Balanserade styrkort från Närsjukvården 80 Anmälan om delegationsbeslut 81 Arbetsutskottets protokoll Grindar på Åsevi 83 Rapport från konferens

3 Socialnämnden SN 66 Dnr 24/06 Budgetuppföljning 2006 Socialnämndens uppföljning av socialförvaltningens ekonomi sker månadsvis genom att en rapport lämnas avseende det ekonomiska utfallet i förhållande till budget till och med föregående månad. Rapporten omfattar dessutom en prognos över beräknad årsavvikelse i förhållande till fastställd budget. Kommunstyrelsen beslutade, , 61 att uppdra åt styrelser/nämnder och förvaltningar at vid kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa en konsekvensbeskrivning för att uppnå budgetbalans inom respektive verksamhet. I ärendet skall redovisas nyckeltal och behov inom samtliga verksamhetsdelar. Arbetsutskottet beslutade, , uppdra till förvaltningen att ta fram konsekvensbeskrivning för att uppnå budgetbalans för socialförvaltningen samt att konsekvensbeskrivningen skall redovisas till kommunstyrelsen och socialnämnden Vid dagens sammanträde redovisas konsekvensbeskrivning av vad en eventuell minskning av personalresurser inom socialnämndens alla verksamheter skulle innebära. Den totala budgetavstämningen för socialnämndens verksamheter redovisar till och med april månad en beräknad årsavvikelse med tkr, en minskning av underskottet med 483 tkr jämfört med mars månad. Socialnämnden beslutar lägga budgetuppföljningen till handlingarna

4 Socialnämnden SN 67 Dnr 37/06 Rapport sjukfrånvaro samt kostnader till och med mars 2006 Redovisas sjukfrånvaro samt kostnader för äldreomsorgen, sjuksköterskor HSL, personliga assistenter och personal korttidsboende/vistelse under mars månad Under mars månad har sjukfrånvaron varit hög både inom äldreomsorgen och sjuksköterskor HSL. Vad gäller personliga assistenter och personal korttidsboende/vistelse har däremot sjukfrånvaron minskat. Socialnämnden beslutar lägga rapporten till handlingarna.

5 Socialnämnden SN 68 Dnr 23/06 Budget 2007 Socialnämnden beslutade , 23 att uppdra till arbetsutskottet att redovisa förslag till drifts- och investeringsbudget till mötet med budgetberedningen samt att närvara vid revisionssammanträde Socialnämndens ökade verksamhetskostnader för 2007 beräknas enligt förslag till tkr. Investeringskostnaderna för 2007 beräknas till 370 tkr. Arbetsutskottet beslutade , 54 att godkänna upprättat förslag till budgetram och investeringsbehov 2007 att presenteras för budgetberedningen Socialnämnden beslutade , 28 uppdra till arbetsutskottet att bevaka budget och verksamhet 2007 samt ge socialnämnden kontinuerliga rapporter. För att bedriva den verksamhet som socialnämnden tidigare fattat beslut om: , 30 åtta nya platser på Alen, , 57 fem nya tjänster inom hemvården och , % utökning av sjuksköterskestaten, behöver socialnämnden 5,7 Mkr i ramtillskott. Arbetsutskottet beslutade, , ge ordföranden i uppdrag att närvara vid kommunstyrelsens möte Ordföranden informerar från kommunstyrelsens möte då kommunstyrelsen beslutade ge förslag till kommunfullmäktige om ett ramtillskott till socialnämnden på tkr och en kostnadskompensation på tkr, dvs ny ram för 2007 på tkr. Detta innebär att det fortfarande fattas tkr för att kunna bedriva befintlig verksamhet. Ordföranden yrkade ett ramtillskott på tkr och kostnadskompensation på tkr, det vill säga ny ram med tkr. Socialnämnden beslutar att personal, arbetsledare och chefer inom socialnämndens verksamheter skall bjudas in, , kl 13.30, till en träff för information och diskussion om läget inom förvaltningen.

6 Socialnämnden SN 68 forts Dnr 23/06 Socialnämnden beslutar vidare ge ordföranden i uppdrag att sammanställa en inbjudan till träffen.

7 Socialnämnden SN 69 Dnr 111/05 Verksamhetsmål för socialnämnden Rapport har, , inkommit från Grästorps kommun, Revisionen till socialnämnden för yttrande avseende KPMG:s granskning av budgetprocessen i Grästorps kommun. Denna granskning har genomförts på grund av att lagstiftning föreskriver revision av mål och måluppfyllelse. Grästorps kommun har nu möjligheten att skapa en ny struktur för målarbete och uppföljning på en övergripande nivå som leder till politisk styrning och förbättringar i verksamheterna. Kommunfullmäktige har , 67 beslutat uppdra åt styrelser och nämnder att till budgetprocessen , fortsätta arbetet med att ta fram tydliga mål, som är enkla att följa upp, inom respektive nämnds verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Socialnämnden genomförde, , ett seminarium med följande innehåll: 1. Politiker tjänstemän, roller och uppdrag 2. Tidplan och riktlinjer verksamhetsplan/budget Synpunkter kring budgetprocessen, KPMG:s rapport 4. Inriktningsmål för socialnämnden Yttrande till revisorerna. Socialnämnden beslutade , 5 avlämna följande yttrande till revisorerna: Socialnämnden föreslår att budgetberedningen träffar alla nämnder tillsammans för vidare diskussion och utarbetande av förslag till modell/struktur för målformuleringsprocessen med beaktande av de synpunkter som framkommit i granskningsrapporten. Socialnämnden beslutar att arbetet med utformningen av inriktningsmål för socialnämndens verksamhet 2007 kommer att fortsätta på socialnämndens extra sammanträde den Fortsättningsvis ska utformningen av inriktningsmål finnas som en stående punkt på varje sammanträde. Arbetsutskottet beslutade , bordlägga ärendet till socialnämndens extra sammanträde Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden SN 70 Dnr 55/06 Tjänstemännens närvaro vid nämnd- och arbetsutskottssammanträden Förvaltningen väcker frågan om nödvändigheten av verkställande chefers närvaro vid socialnämndens sammanträden. De ärenden som finns på socialnämndens dagordning skall vara så väl förberedda att tjänstemännens närvaro inte skall behövas. Arbetsutskottet beslutade , 119 att tjänstemännen skall närvara vid arbetsutskottets möten och i förekommande fall vid socialnämndens möten. Socialnämnden beslutar med godkännande lägga informationen till handlingarna.

9 Socialnämnden SN 71 Dnr 49/06 Ökad samverkan mellan Grästorps och Essungas kommuner Grästorp och Essunga är båda små kommuner, belägna centralt i Västa Götalands län. Kommunerna liknar varandra vad gäller näringslivsstruktur, offentlig service och i flera andra avseenden. De framtida utmaningarna är i mångt och mycket desamma; att skapa tillväxt, att attrahera fler boende och företag och att fler personer väljer att starta verksamhet i någon av kommunerna. Det offentliga uppdraget växer och nya ansvarsområden har lagts ut på kommunerna. För att klara detta uppdrag och för att kunna möta företagens och medborgarnas krav och önskemål på service och infrastruktur, krävs att kommunernas verksamhet är effektiv och rätt organiserad. Genom ett utvecklat samarbete blir det betydligt läggare att klara kraven och önskemålen i framtiden och hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Kommunerna har sedan tidigare erfarenhet av samverkan inom olika delar av sina verksamheter och anser nu tiden mogen för en bredare samverkan med en mer fast övergripande organisation. Grästorps och Essunga kommuner har för avsikt att i ett första steg samverka inom följande områden: IT (inkl drift av hemsida) och telefoni, löneoch personalkontor, Redovisning och ekonomiadministration, inkl ankommande och avgående fakturor, tekniska verksamheter, näringsutveckling. Kommunstyrelsen beslutade , 72 att uppdra åt kommunens nämnder och förvaltningar att inte fatta beslut som kan försvåra intentionerna i avsiktsförklaringen med Essunga kommun. Vakanta chefs-, specialist- och handläggartjänster skall rapporteras till kommunstyrelsen innan beslut fattas om tillsättning. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

10 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 72 AU 111 Dnr 42/06 Ansökan om föreningsbidrag för 2006, Adoptionscentrum Skaraborg Adoptionscentrum Skaraborg ansöker om föreningsbidrag för sin verksamhet med kr för verksamhetsåret Beloppet har beräknats till kr för ungdomsverksamhet och kr för föreningens kontaktpersoners verksamhet samt vår föräldrautbildning. Efter önskemål från socialtjänsten i ett flertal kommuner, däribland Grästorp, anordnar nu AC (Adoptionscentrum) i samarbete med studiefrämjandet en föräldrautbildning som nu är krav på att genomgå för nya adoptanter. Studieplanen är godkänd av MIS (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor). Tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats av verksamhetschef Hans Ekensskär med förslag till beslut att bevilja ansökan om föreningsbidrag för år 2006 avseende Adoptionscentrum Skaraborg med kr. ARBETSUTSKOTTETS FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar bevilja ansökan om föreningsbidrag för år 2006 avseende Adoptionscentrum Skaraborg med kr. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

11 Socialnämnden SN 73 Dnr 36/06 Bidrag till Kvinnohuset Tranan 2007 och tre år framåt Socialnämndsordförandena i Skaraborg vill få utrett om Västra Götalandsregionens stöd till Kvinnohuset Tranan kommer att upphöra från Socialnämndsordförandena anser att det är angeläget att stödja den ideella formen för verksamheten. Om ekonomiskt stöd från Västra Götalandsregionen uteblir vill socialnämndsordförandena få förslag till föreningsstödets omfattning från kommunerna som därefter kan underställas socialnämnderna för beslut. Socialnämndsordförandena vill också ha en beskrivning av hur samordningen mellan Kvinnohuset och Utväg ser ut och om den kan förbättras. Kommunförbundets styrelse anser att kommunerna i Skaraborg bör ansöka om statliga projektmedel för att utveckla omhändertagandet av våldsutsatta kvinnor och deras barn. Tjänsteskrivelse i ärendet har upprättats av verksamhetschef Hans Ekensskär med förslag till beslut att: Grästorps kommun från januari 2007 och tre år framåt bidrar till Kvinnohusföreningens verksamhet med 2,74 kronor/per invånare, uppräknat arbetskostnadsindex. Detta gäller under förutsättning att övriga kommuner i Skaraborg medverkar avseende finansieringen enligt fördelningsnyckel i aktuell utredning från Kommunförbundet Skaraborg daterad Grästorps kommun tillsammans med kvinnojourerna i Skaraborg ansöker om projektmedel från Länsstyrelsen i syfte att utreda möjligheter till ett förbättrat och samordnat stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Uppdraget bör knytas till styrgruppen för Utväg Skaraborg. Arbetsutskottet beslutade , 112 uppdra till förvaltningen att ta fram ytterligare statistik och information i ärendet. Arbetsutskottet beslutade även överlämna ärendet till socialnämnden för beslut.

12 Socialnämnden SN 73 forts Dnr 36/06 Till dagens sammanträde har verksamhetsansvarig chef Hans Ekensskär tagit fram uppgifter på hur många kvinnojoursbesök/kontakter i närliggande kommuner för kvinnor från Grästorps kommun under åren (t o m april). Informeras även att Kvinnohuset Tranans styrelse anser att de för att driva verksamheten vidare behöver få ekonomiskt stöd med 5 kr/invånare till Kvinnohuset samt 2 kr/invånare till kvinnojouren. Vid träff med socialnämndsordförande och socialchefer i Skaraborg gjordes en bedömning att det vore önskvärt att Kommunförbundet Skaraborg går ut med rekommendation till medlemskommunerna om ett ekonomiskt stöd med 5 kr/invånare till Kvinnohuset inkluderat stödet till kvinnojourerna. Socialnämnden beslutar återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning. Redovisning skall ske vid arbetsutskottets möte

13 Socialnämnden SN 74 Dnr 5/06 Ej verkställda beslut särskilt boende För närvarande finns ingen kö till särskilt boende. ARBETSUTSKOTTETS BESLUT Arbetsutskottet beslutar lägga informationen till handlingarna.

14 Socialnämnden SN 75 Allmän information från socialtjänsten Rehab och Passagen Socialnämndens ledamöter gör en rundvandring på korttidsavdelningen Passagen. Arbetsterapeut Robert Gallus informerar att sedan verksamheten startade i månadsskiftet november/december 2005 har avdelningen varit fullbelagd, 12 platser. Majoriteten av boende har varit personer som väntat på plats i särskilt boende. Miljön har försökt göras så hemlik som möjligt samt att ha få tidsbundna rutiner med resultat att de boende trivs mycket bra. Även personalen är mycket positiv trots att arbetsbelastningen har varit hög.

15 Socialnämnden SN 76 Information om nyöppnade avdelningen Alen Socialnämnden beslutade, , att öppna åtta platser för särskilt boende på Alen, Åsevi samt att renovering av samtliga rum skall ske snarast. Informeras av avdelningen Alen öppnades med fem platser. Personalen som arbetar på Alen skall även ta över arbetet med hemvårdsområdena loftet och Ambjörnsvägen. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

16 Socialnämnden SN 77 Dnr 51/06 Förslag till överenskommelse med integrationsverket gällande introduktionsplatser Integrationsverket/Migrationsverket ger i skrivelse information till kommunerna i Skaraborg om behovet av introduktionsplatser för nyanlända invandrare med anledning av den tillfälliga lagen om ny prövning av uppehållstillstånd och redogör att behovet är stort i Skaraborg. Kommunstyrelsen beslutade , 66 föreslå kommunfullmäktige att teckna överenskommelse med Integrationsverket och för år 2006 planera för introduktionsinsatser för 30 nyanlända skyddsbehövande och andra utlänningar enligt förordningen 3. Kommunfullmäktige beslutade , återremittera ärendet till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutade , 113 överlämna följande yttrande: Socialnämnden påpekar vikten av att kommunen genomför en aktiv integration i samhället. Flyktingsamordnaren/koordinatorn skall ha mandat att bedriva verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Socialnämnden kan under den närmaste treårsperioden komma att bli inblandade, men ser i dagsläget inga större kostnader i ärendet. SOCIALNÄMNDEN BESLUT Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

17 Socialnämnden Socialnämndens arbetsutskott SN 78 AU 122 Dnr 56/06 Rapport om avvikelser inom socialförvaltningen Alla avvikelser inom socialförvaltningen utifrån de tre lagarna SoL, HSL och LSS samt även klagomål från kommuninvånarna, skall redovisas två gånger per år i socialnämnden. Detta för att få ett helhetsperspektiv inom socialförvaltningen för att kunna arbeta utifrån ständiga förbättringar som ett led i kvalitetssystemet. Varje verksamhetsansvarig chef har ansvar att kontrollera att eventuella avvikelser åtgärdas. Det är viktigt med uppföljning ur kvalitetsaspekten när, var, hur och varför. ARBETSUTSKOTTET FÖRSLAG TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden beslutar att all avvikelserapportering samt vilka åtgärder som vidtagits ur ett kvalitetssäkringsperspektiv skall ske två gånger per år, februari och september. Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

18 Socialnämnden SN 79 Dnr 111/05 Information om Balanserade styrkort från Närsjukvården Kommunfullmäktige har , 67 beslutat uppdra åt styrelser och nämnder att till budgetprocessen , fortsätta arbetet med att ta fram tydliga mål, som är enkla att följa upp, inom respektive nämnds verksamhet och som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Vid dagens sammanträde ges en övergripande information om arbetet med balanserade styrkort i Närsjukvården. Balanserade styrkort är ett verktyg för arbetet med att formulera vision och mål. Arbetsutskottet beslutade , 123 uppdra till förvaltningen att hitta en struktur för socialnämndens extra sammanträde då verksamhetsmål för socialnämnden skall diskuteras. Socialnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

19 Socialnämnden SN 80 Anmälan av delegationsbeslut Anmäles delegationsbeslut med beslutsdatum från och med till och med enligt särskild förteckning samt socialnämndens arbetsutskotts fattade delegationsbeslut , , 105.

20 Socialnämnden SN 81 Arbetsutskottets protokoll Socialnämnden delges protokoll från arbetsutskottets möte Socialnämnden beslutar med godkännande lägga protokollet till handlingarna.

21 Socialnämnden SN 82 Grindar på Åsevi Ordföranden har noterat att grindar till trapphusen på Åsevi, trots påstötningar till tekniska förvaltningen, saknas. Mycket angeläget att grindar sätts upp för att fallolyckor skall förhindras.

22 Socialnämnden SN 83 Rapport från konferens Ordföranden informerar från konferens Samverkan mot mansvåld i Västra Götaland den 19 maj 2006 i Vänersborg.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg.

GODKÄNNANDE AV DAGORDNING. godkänna dagordningen med tillägg. TJÖRNS KOMMUN Plats och tid: Stora Tjörnsalen kl. 17.00 21.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Beslutande: Robert Bull, ordf (s) Reidun Lorentzon (kd) v ordförande Yvonne Andersson (m) Gun Alexandersson-Malm (fp)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2010-06-18 2010-05-26 1 (23) Plats och tid Socialförvaltningen, onsdagen den 26 maj 2010 kl. 9.00 12.05 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Ann-Mary Jansson-Kaare

Ann-Mary Jansson-Kaare LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 08.30 15.30 Beslutande Ewa-Leena Johansson (s) Ingemar Javinder (s) Gert Stark (s) Pirjo Nilsson (s) Ulla Kalander-Karlsson

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Bildningsutskottet 2012-08-28 1(23) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-08-28, kl 13:00 15:45 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-08-09 135. Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 2012-08-09 135 Plats och tid Rum Dalen, Hagagatan 8, Höör, 9 augusti 2012 19.00 21.30 ande Jessica Ashworth (m), ordförande Harriet Paulsson (c), ledamot Anders Magnhagen (s), ledamot Hans Clair (m), ledamot

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-12-04

Kommunstyrelsen 2012-12-04 Kommunstyrelsen 2012-12-04 Ks 209 Svar på medborgarförslag om vatten och avlopp... 2 Ks 210 Förslag till avfallsplan 2013-2017 för Säters kommun... 3 Ks 211 Rapport om förbättrat företagsklimat, Förenkla

Läs mer