Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-12-05"

Transkript

1 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, , kl ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter Niska, S, 68, Hans Sundqvist, S Marianne Liinanki, V Maj-Lis Ejderlöf, socialchef Pia Pudas, Vårdförbundet, Anna Uusitalo, Kommunal, B-M Veräjä, enhetschef, Barbro Nygård, Revisor, 66 Sixten Haara, Revisor, 66 Magnus Gustafsson, Revisor, 66 Hans Forsström, PwC, 66 Utses att justera Marianne Liinanki Anita Sköld Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Inga-Lill Ängsund Ordförande... Ann-Sofi Larsson Justerare Marianne Liinanki Anita Sköld ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Inga-Lill Ängsund

2 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(19) Ärende 66 Överläggningar med kommunens revisorer 67 Avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn och kunskapsprov 68 Medel för kvalitetsutveckling av arbete mot våld i nära relationer 69 Budget 70 Budgetuppföljning 71 Preliminär fördelning av socialnämndens budgetram för Avvikelserapporter inom HSL 73 Förändring av parboende och öppnande av nytt korttidsboende 74 Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevården samt psykiatriverksamheten i Pajala kommun 75 Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan 76 Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten 77 Sammanträdesdagar Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013, Pajala Kvinnojour 79 Information 80 Meddelande 81 Anmälan av delegationsbeslut tiden Chefsrapport

3 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(19) 66 Överläggningar med kommunens revisorer Utgångspunkten för revisorernas årliga ansvarsprövning är nämndernas och styrelsernas ansvar för att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig och säker verksamhet genom aktiva beslut. En viktig del av revisorernas årliga granskning är att pröva hur nämnden fullgör sitt uppdrag från fullmäktige. För 2012 års verksamhet har revisionen beslutat att genomföra den årliga granskningen av ansvarsutövande med inriktning på - ledning, styrning, ekonomi och kontroll - samhällsomvandlingen - uppföljning av revisorernas tidigare granskningar Överläggningar med revisorerna sker utifrån diskussionsunderlag.

4 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(19) 67 Dnr SOC Avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn och kunskapsprov Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 alkohollagen rätt att ta ut avgift för prövning av tillstånd samt avgift för löpande tillsyn (10 kap Alkohollagen) av den som har serveringstillstånd. Pajala kommuns nuvarande avgifter fastställdes år Nuvarande beslut om avgifter innefattar ej alla former av tillstånd som alkohollagen medger. Förslaget omfattar förslag till avgift för alla former av tillstånd, tidigare former är reviderade vad gäller belopp. Samtliga föreslagna avgifter är i paritet med flera kommuner i övriga länet. sunderlag Förslag till nya avgifter för alkoholtillstånd/tillsyn Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige 1. Anta avgifter för serveringstillstånd, alkoholtillsyn samt avgift för kunskapsprov. 2. Påminnelseavgift 500 kronor utgår om restaurangrapport ej inkommer inom föreskriven tid. 3. Högsta avgiften skall debiteras om restaurangrapport inte inkommit efter två påminnelser. sexpediering Kommunfullmäktige

5 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(19) 68 Dnr SOC Medel för kvalitetsutveckling av arbete mot våld i nära relationer Mot bakgrund av den nya lagstiftningen med höjda krav på socialnämndens insatser mot våld i nära relation driver Kiruna, Pajala, Gällivare och Jokkmokks kommuner sedan februari 2012 ett gemensamt projekt, Våld i Nära Relationer. Projektet finansieras i huvudsak av utvecklingsmedel som beviljats av Socialstyrelsen. Projektet är inriktat på att utveckla samverkanslösningar samt att bredda och höja kvalitén på kommunernas insatser så att dessa motsvarar den nya BAS-nivån, dvs. lagstiftningens krav. sunderlag Tjänsteskrivelse, Socialnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att ansöka om utvecklingsmedel för fortsatt kommungemensamt projektarbete i projekt Vård i Nära Relationer år 2013 från Socialstyrelsen samt att även undersöka lämpligheten att ansöka om 2013 års utvecklingsmedel för en informationsinsats tillsammans med kvinnojourer. Jäv Lena Elsasdotter Niska, S, anmäler jäv. Protokoll skickas till Britt-Marie Veräjä, enhetschef

6 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(19) 69 Budget Socialnämndens arbetsutskott har , 28 gett förvaltningen i uppdrag att se över kostnadseffektiviteten i verksamheten Bojen och Individoch myndighet. Resultatet av översynen skall redovisas för socialnämnden. sunderlag Arbetsutskottet , 28 Redovisning av ärenden inom biståndshandläggning Socialnämnden har tagit del och godkänner redovisningen av verksamheterna Bojen och Individ- och myndighet.

7 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(19) 70 Budgetuppföljning Budget utfall till och med ,382 mkr. Resultatet för november månad visar på ett +- 0 resultat. Utifrån detta kan prognostiserat underskott för året uppskattas hamna något lägre än tidigare prognostiserat. Även om det finns osäkerhets faktorer, i form av kostnader inom barn- och familje området då nya anmälningar har inkommit till socialtjänsten Socialnämnden lägger informationen med beaktande till handlingarna.

8 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(19) 71 Preliminär fördelning av Socialnämndens budgetram för Kommunfullmäktige har , 64 tilldelat socialnämnden en rambudget för 2013 med mkr inklusive löneökningar och beräknad skatteväxling i samband med övertagande av hemsjukvården. Förslag till fördelning per avdelning Gemensam administration Äldreomsorgen Individ och myndighet Summa sunderlag Budget 2013 Socialnämnden konstaterar att utifrån tilldelad budgetram finns ingen möjlighet att genom omfördelning inom förvaltningen skapa en rimlig budget. En rimlig fördelning och en budget i balans skulle innebära stora försämringar för övriga verksamheter och då främst inom äldreomsorgen där den största andelen av budgeten finns.

9 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(19) 72 Avvikelserapporter inom HSL Socialnämnden har , 55 gett den medicinskt ansvarige sjuksköterskan i uppdrag att till socialnämndens sammanträde inkomma med en förklaring till varför fallavvikelserna är många och tenderar att öka. sunderlag Socialnämnden , 55 Sammanställning avvikelserapporter. Socialnämnden lägger informationen med beaktande till handlingarna.

10 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(19) 73 Förändring av parboende och öppnande av nytt korttidsboende Socialnämnden beslutade , 46, uppdra till förvaltningen att fortsätta utredningen avseende stängning av Garvaregårdens parboende och öppnandet av ett nytt korttidsboende. sunderlag Tjänsteskrivelse, Socialnämnden beslutar att Garvaregårdens parboende stängs och att ett nytt korttidsboende öppnas i samma byggnad som Älvbacka äldreboende. Garvaregården stängs senast 1:a kvartalet 2013.

11 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(19) 74 Dnr SOC Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevården samt psykiatriverksamheten i Pajala kommun En arbetsgrupp med representanter från kommunerna, vuxenpsykiatrin och primärvården har fått i uppdrag att utveckla ett förslag på samarbetsdokument som kan reglera övergripande samarbetsformer kring missbruks- och beroendevården i Pajala kommun. Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Pajala kommun kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring målgruppen. Riktlinjerna sammanfattas under samma rubriker som de nationella riktlinjerna har upprättat: sunderlag Arbetsutskottet , 29 Gemensamma riktlinjer Socialnämnden beslutar anta Gemensamma riktlinjer för missbruks- och beroendevården samt psykiatriverksamheten i Pajala kommun.

12 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(19) 75 Dnr SOC Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan Ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) från 1 januari 2010 innebär att landstinget och kommunerna tillsammans ska upprätta en individuell plan om den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda. Det innebär att begreppet samordnad vårdplan ersätts med samordnad individuell plan i samverkansriktlinjerna. Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan. sunderlag Arbetsutskottet , 30. Gemensamma riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan. Socialnämnden beslutar anta riktlinjer för samverkan, samordnad individuell plan.

13 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(19) 76 Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten. Det gemensamma programmet för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten grundar sig på Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom Syftet med programmet är att förbättra vården och omsorgen av personer med demenssjukdom. Programmet har upprättats på uppdrag av länsstyrgruppen i Norrbotten och är anpassat utifrån den organisationsförändring, som träder i kraft , då kommunerna tar över hemsjukvården. Vård och omsorgs riktlinjer är framtagna i samarbete med representanter som har olika kompetens och erfarenhet från Norrbottens läns landsting och länets 14 kommuner. sunderlag Gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten. Socialnämnden beslutar godkänna gemensamt program för vård och omsorg vid demenssjukdom i Norrbotten.

14 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(19) 77 Sammanträdesdagar 2013 Förslag till sammanträdesplan 2013 Arbetsutskott onsdag16 januari onsdag 6 mars onsdag 24 april onsdag 14 augusti onsdag 16 okt Socialnämnde onsdag 6 februari onsdag 27 mars onsdag 15 maj onsdag 18 september onsdag 13 november Socialnämnden fastställer föreslagna sammanträdesdagar för 2013.

15 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(19) 78 Dnr SOC Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2013, Pajala Kvinnojour Kvinnojouren Pajala ansöker om kronor i verksamhetsbidrag och hyresbidrag med kronor för år sunderlag Ansökan Bevilja Pajala Kvinnojour kronor i verksamhets- och hyresbidrag för år Protokoll skickas till Kvinnojouren Pajala

16 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(19) 79 Information Anita Sköld informerar från Patientnämnden som önskar besöka socialnämnden för att lämna information om dess verksamhet. Ordföranden uppdras bjuda in representant från Patientnämnden till ett lämpligt sammanträde med socialnämnden.

17 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(19) 80 Meddelande Sociala medier Hälsorådets sammankomst Till handlingarna.

18 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(19) 81 Anmälan av delegationsbeslut tiden Hemtjänst Matdistribution Hjälp i hemmet Ledsagare Anhörigvård Hemma hos Kontaktperson 1 Färdtjänst Riksfärdtjänst Bostadsanpassning 8 Särskilt boende taget, ännu ej verkställt Tidsbegränsat boende 10 Avslag 4 Ej verkställda beslut Individ- och familjeomsorg Socialnämnden beslutar godkänna redovisning av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll , 84.

19 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(19) 82 Chefsrapport Skillnader i bemanning i små och stora äldreboenden Skrivelsen tillställs politikerna med protokollet.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6

Innehållsförteckning. Uppföljning efter 9 månader 2010 3. Ändring av delegationsordningen 5. Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Uppföljning efter 9 månader 2010 3 Ändring av delegationsordningen 5 Förslag till sammanträdesdatum 2011 6 Förslag till rapporteringsfrekvens av socialnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer