Scenariotekniker i gruppsituation som en metod att minska trafikskador.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Scenariotekniker i gruppsituation som en metod att minska trafikskador."

Transkript

1 Psykologiska institutionen Slutrapport Scenariotekniker i gruppsituation som en metod att minska trafikskador. Birgitta Falk

2

3 Scenariotekniker i gruppsituation som en metod att minska trafikskador. Slutrapport Birgitta Falk Stockholms universitet Psykologiska institutionen Oktober 2009

4

5 Sammanfattning Huvudsyftet med föreliggande studie var att undersöka om riskabla körbeteenden och attityder kan påverkas av en intervention utformad som en gruppdiskussion kring a) personliga konsekvenser av att vara vållande till en allvarlig olycka, b) körbeteenden som kan orsaka en sådan olycka och c) körbeteenden som är viktiga att ändra för att minska risken att råka ut för en olycka. Ett bisyfte var att belysa unga manliga bilförares föreställningar om orsakerna till den förhöjda olycksrisken bland unga män, hur olyckor kan motverkas och vad de upplever som riskabelt i sin egen körning. Totalt 108 män mellan 18 och 22 år, alla med körkort, deltog i studien. En experimentgrupp deltog i en gruppdiskussion och besvarade frågeformulär före (basmätning) och tre veckor efter (uppföljning) gruppdiskussionen och en kontrollgrupp besvarade samma frågeformulär med samma tidsintervall som experimentgruppen. Nio gruppdiskussioner/interventioner med sammanlagt 54 deltagare genomfördes. 54 personer ingick i kontrollgruppen. Resultaten påvisar ingen effekt på riskabla körbeteenden eller attityder av deltagandet i gruppdiskussionen. Vid uppföljningen rapporterade både experiment- och kontrollgruppen ett mer riskabelt och mindre hänsynsfullt körbeteende än vid basmätningen. De uppgav också att de tänkte mindre på risken för skador i trafiken och var mer positiva till att prioritera trafikrytm framför regelefterlevnad. Tänkbara orsaker bakom resultaten diskuteras, däribland att förändringar i körkortsutbildningens innehåll och inriktning avspeglas i resultaten och att alternativa metoder för att mäta effekterna av trafiksäkerhetsinterventioner som testas experimentellt behöver utvecklas. Andra påverkansmetoder som kan vara värda att utforska i syfte att öka trafiksäkerheten bland unga manliga bilförare diskuteras också.

6

7 Abstract The main aim of this study was to investigate effects on risky driving behaviour and attitudes of an intervention modelled as a group discussion on a) personal consequences of causing a serious accident where someone else was injured or killed, b) driving behaviours that may cause such an accident and c) behaviours that ought to be changed in order to prevent such an accident. A secondary aim was to investigate young male drivers conceptions of the reasons behind the elevated accident risk among young men, how such accidents could be counteracted, and perceptions of personal risky driving behaviour. A total of 108 men with a drivers licence, years old, participated. The experimental group participated in a group discussion and answered questionnaires before (baseline) and three weeks after (follow-up) the group discussion. A control group answered the same questionnaires with the same time-interval as the experimental group. No effects on risky driving behaviour or attitudes of participating in the group discussion could be established. At follow-up the experimental as well as the control group reported more risky and less careful driving behaviour than at baseline. Both groups also claimed to think less of the possibility of injuries in traffic and prioritize traffic flow over rule obedience. Potential reasons behind the results are discussed, among others if changes in driver education mirrors in the results and the need to develop alternative methods for measuring the effects of safety-promoting experimental interventions. Other persuasion methods worthy of exploring as means to increase traffic safety among young male drivers are also discussed.

8

9 Förord Föreliggande rapport utgör slutredovisningen av ett forskningsprojekt benämnt Scenariotekniker i gruppsituation som en metod att minska trafikskador som samfinansierats av Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond och Vägverket. Projektet påbörjades i slutet av 2005 och byggde på ett då pågående forskningsprojekt, Konsekvensreflektion, som finansierades av Vägverket. Det forskningsprojekt som redovisas i denna rapport bygger på tre tidigare studier med liknande teoretiska grundvalar; två inom forskningsprojektet Konsekvensreflektion och den tredje inom ramen för det föreliggande projektet. Jag har därför valt att bifoga en översiktlig redovisning av de tre tidigare studierna tillsammans med en genomgång av deras teoretiska grundvalar, som Del II i slutrapporten. Samtliga tidigare studier har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Detta forskningsprojekt har sedan starten tagit många oväntade vändningar som inte gick att förutse från början. Under resans gång har jag fått hjälp och stöd av flera personer och jag vill särskilt nämna några. Ett stort och varmt tack riktas till Jeanette Jedbäck Hindenburg, ordförande i STR Stockholm, VD för Globens respektive Nackas Trafikpedagoger, och till Jan Ledin, utbildningschef på Stockholms Trafiksäkerhetscenter Gillinge AB, för att de med bravur fungerade som gruppdiskussionsledare och för deras allmänna intresse och uppmuntran vad gäller studien. Den trafikövningsplats och de 15 trafikskolor som hjälpte mig med att ta fram namn på potentiella deltagare förtjänar också ett mycket stort och mycket varmt tack! Med hänsyn till deltagarnas anonymitetsskydd kan jag tyvärr inte nämna er vid namn, men ni vet själva vilka ni är. Utan er hjälp hade projektet inte gått att genomföra. Likaså tackar jag Vägverkets Förarprovskontor i Stockholm för hjälp med distribution av intresseanmälningar till projektet och Ingela Strand på STR som hjälpte till med att förmedla kontakt med trafikskolor. Professor Henry Montgomery läste manuskriptet till rapporten och gav synpunkter på det. Hans-Yngve Berg, då på Vägverket, gav goda råd vid många tillfällen. Sören Öhman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law på Juridiska institutionen, Stockholms universitet, bidrog med sina kunskaper om Personuppgiftslagens innehåll och tolkning. Linda Westerlund, Kerstin Zetterberg och Martha Jonsson-Falk hjälpte till med rekrytering och administration av projektet och gjorde, var och en på sitt sätt, utmärkta insatser. Ett extra stort tack vill jag ge till de 108 unga män som deltog i studien, inte minst till deltagarna i gruppdiskussionerna som generöst delade med sig av tankar, känslor och upplevelser. Sist, men inte minst, vill jag verkligen tacka Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond och Vägverket för att de vågade satsa på en utforskning av att detta hittills obeträdda område inom trafikpsykologin. Stockholm i oktober 2009 Birgitta Falk

10

11 Innehåll 1. Inledning Allmän inledning Psykologiska faktorer bakom riskfyllt körbeteende bland ungdomar Reflektion som påverkansmetod Påverkanseffekter av gruppdiskussioner Studiens syfte Utformning av interventionen Metod och genomförande Rekrytering av deltagare Rekryteringsprocedur Genomförande Utformning av frågeformuläret Förtest av gruppdiskussionens utformning och frågeformuläret Genomförande av gruppdiskussionerna Kvalitativ metod RESULTAT KVANTITATIV DEL Preliminära analyser Effekter på självrapporterat körbeteende Effekter på riskabelt körbeteende Effekter på förmågan att köra försiktigt och hänsynsfullt Effekter på attityder Effekter på attityder till riskabla körbeteenden Effekter på reflektion kring risken för personskador i trafiken Effekter på den subjektivt upplevda sannolikheten att råka ut för olyckor eller missöden Effekter på värderingen av personliga riskfaktorer RESULTAT - KVALITATIV DEL Synen på riskabla körbeteenden och orsakerna bakom trafikolyckor bland unga manliga bilförare Förhållningssättet till riskabla körbeteenden varierar Medvetenhet om ungdomar som riskgrupp Hög fart och test av gränser Överskattning av den egna körskickligheten i kombination med bristande erfarenhet Manliga könsroller Påverkan av andra trafikanter trafikkulturen Grupptryck och att mäta sig mot andra Bristande uppmärksamhet och koncentration Synen på åtgärder som kan motverka ungdomsolyckor En svår uppgift! Övervakning och sanktioner Utbildning om risker Tekniska hinder Känslomässiga reaktioner kring tanken att själv vålla en allvarlig olycka Värderingen av gruppdiskussionerna... 34

12 5. Diskussion Hur kan eventuella nya insikter kring betydelsen av ett säkert körbeteende hållas levande? Varför fick gruppdiskussionerna ingen effekt? Har förändringar i körkortsutbildningen satt spår? Vilken roll har det använda mätinstrumentet för resultaten? Kan unga mäns riskbeteende påverkas? Övervakning av att trafikreglerna följs Information om mänskliga begränsningar i uppmärksamhet Normpåverkan Långsiktig påverkan på trafikkulturen Referenser Bilagor

13

14

15 1. Inledning 1.1 Allmän inledning Unga (definierat som under 25 år) förare står för en mycket stor andel av olyckorna, dödsfallen och skadorna i trafiken i de flesta länder i världen (Peden et al., 2004). Av dem som omkom i den svenska trafiken under år 2006 var nästan 20 % ungdomar i åldrarna mellan 18 och 24 år. År 2006 var risken att omkomma i trafiken ungefär 2,5 gånger större för åringar jämfört med åringar och risken att skadas var ungefär 1,8 gånger större (SIKA, 2007). Det finns dock även avsevärda skillnader mellan könen. All tillgänglig statistik pekar på att unga män utgör en speciell högriskgrupp eftersom de är inblandade i olyckor betydligt oftare än kvinnor i motsvarande ålder. Lynam et al., (2006) påvisade att manliga bilförare som är mellan 18 och 24 år proportionellt sett är inblandade i ungefär tre gånger så många olyckor som kvinnliga bilförare i samma ålder och i ungefär sex gånger så många olyckor som en referensgrupp av bilförare av båda könen mellan 30 och 59 år gamla. Brist på erfarenhet är naturligtvis en viktig orsak bakom ungdomars ökade olycksrisk och studier visar att olycksinblandningen sjunker kraftigt under det första året med körkort (Gregersen et al., 2000; Mayhew, Simpson, & Pak, 2003; Sagberg & Bjornskau, 2006). Men ungdomar, och speciellt unga män, uppvisar också ett mer riskfyllt körbeteende än äldre förare (Elander, West & French, 1993; Evans & Wasielewski, 1983; Harré, Field, & Kirkwood, 1996; Iversen & Rundmo, 2004; Laapotti, Keskinen & Rajalin., 2003; Leung & Starmer, 2005; Tränkle, Gelau, & Metker, 1990). De håller bland annat kortare avstånd, överskrider hastighetsgränsen oftare och kör generellt mer vårdslöst. Utifrån analyser av polisrapporter från olyckor (Clarke, Ward, & Jones, 1999; Clarke, Ward & Truman, 2005) konstaterades dels ett starkt samband mellan fortkörning och olyckor bland unga oerfarna förare, dels att dessa olyckor ofta var en effekt av avsiktligt risktagande snarare än av bristande körskicklighet. I en rapport från OECD (2006) belystes problemet med unga förares, speciellt unga manliga förares, ökade olycksrisk. I rapporten framhölls även vikten av att ta fram åtgärder som kan motverka ett riskfyllt körbeteende bland unga förare. Flera studier påvisar dock att det är svårt att påverka riskbeteenden i trafiken, inte minst i högriskgrupperna. Bland annat Ulleberg (2001) och Linderholm (1997) identifierade högriskgrupper bland unga i trafiken och konstaterade att dessa riskgrupper, som främst utgjordes av unga män, inte tycks ta till sig budskap om trafiksäkerhet. Båda författarna föreslog dock att interpersonell kommunikation, eventuellt tillsammans med skrämmande budskap, kanske kan nå effekt i dessa målgrupper. I föreliggande rapport redovisas ett forskningsprojekt som syftade till att påverka unga mäns attityder och körbeteende i en trafiksäkrare riktning med hjälp av gruppdiskussioner om riskfyllda körbeteenden och om personliga konsekvenser av att vålla en allvarlig trafikolycka. 1

16 1.2 Psykologiska faktorer bakom riskfyllt körbeteende bland ungdomar Bakom ungdomars riskabla körbeteende finns flera olika psykologiska faktorer. (En sammanställning av generella faktorer bakom ungdomars riskbeteende i trafiken har gjorts av bland annat Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003.) Många studier har till exempel konstaterat att unga män har en överdrivet stor tilltro till sin egen förmåga som bilförare de bedömer sig som både skickligare och säkrare bilförare än andra. Detta fenomen kallas inom psykologin för överkonfidens (eller självöverskattning) och det är påvisat att förare som uppvisar sådan överkonfidens även anser att det är mindre troligt att de själva råkar ut för en olycka, i jämförelse med en genomsnittlig bilförare (DeJoy, 1989; DeJoy, 1992; Finn & Bragg, 1986; Harré, Foster, & O Neill, 2005; Harré & Sibley, 2007; McKenna, Stanier, & Lewis, 1991; Svenson, 1981). Sådan underskattning av risken att själv råka ut för till exempel en olycka kallas optimistbias. Att vara överdrivet säker på sin egen skicklighet som bilförare resulterar dessutom lätt i en känsla av att man har fullständig kontroll över sin körning och därför upplever sig som immun mot trafikolyckor (Brown & Cotton, 2003; Horswill & McKenna, 1999b; Horswill, Waylen & Tofield, 2004; McKenna, 1993; Svenson, Fischhoff & MacGregor, 1985). Det finns även studier som indikerar att förare som bedömer sig själva som skickligare än andra dels oftare begår brott mot trafikreglerna, dels de facto råkar ut för fler olyckor än den genomsnittlige föraren (Horswill et al., 2004; Sümer, Özkan & Lajunen, 2006). Förare som betraktar sig som säkrare än genomsnittet upplever också att budskap i till exempel trafiksäkerhetskampanjer inte gäller dem (Walton & McKeown, 2001). I en studie byggd på djupintervjuer med sju unga vanemässiga fortkörare (Falk & Montgomery 2007) framgår föreställningar som tyder både på överkonfidens och på underskattning av sannolikheten att råka ut för en olycka, alltså optimistbias. Deltagarna uppfattade sig själva som omdömesgilla bilförare som kunde bedöma under vilka omständigheter det var säkert att köra fort och menade att de främst körde extremt fort på öde motorvägar på natten, på vägar i skogen där sannolikheten att det dyker upp andra trafikanter (eller poliser) bedömdes som liten eller obefintlig och på vägar med god sikt och förlåtande omgivning i form av fält och ängar. (Detta överensstämmer för övrigt väl med statistik redovisad av Engström et al., (2003) som visar att de vanligaste olyckstyperna bland unga män är singelolyckor, att olyckor ofta sker under dygnets mörka timmar och att den vanligaste olycksorsaken är förlust av kontroll över bilen vilket antagligen ofta indikerar fortkörning.) Citaten nedan exemplifierar hur de intervjuade unga männen såg på sin egen körförmåga. Jag tycker själv att jag kör bättre än de flesta jag känner. Alltså inte mer lagligt, men säkrare och jag tar mig från A till B snabbare, utan att det uppstår några problem, jag tycker ofta att det flyter på rätt bra när jag kör bil. Att jag kör mer ekonomiskt, men ändå snabbare än de flesta andra.... om jag ligger på en 70-väg så känner jag att här kan man lätt köra 100 utan att det är någon större fara. Det kanske är fel att tänka så, men det känns som att jag liksom..., jag kör inte fort där man inte ska köra fort så att säga. I studien av Falk & Montgomery (2007) framkom också att de intervjuade var väl medvetna om risker i trafiken. Såväl yttre risker i form av till exempel andra trafikanters beteende, oförutsägbara händelser eller dåligt väglag, som inre risker i form av förares tendens att överskatta sin egen förmåga nämndes ofta i intervjuerna. Att en olycka kan ske till exempel i form av en viltkollision, krock, påkörning var alla mycket medvetna om. Däremot sträckte sig föreställningarna om konsekvenserna av en olycka sällan längre än till materiella skador och eventuellt smärre personskador som skärsår, blåmärken och benbrott. 2

17 ... inte så att man reflekterar över vad som skulle kunna hända sedan, det har jag nog aldrig gjort. Utan det är som; om det kommer en älg så kommer bilen att se ut som den man fick se under körkortsutbildningen. Ute på Gillinge eller var det var, hade de en bil som hade krockat med en älg. Det sättet som jag kör på nu borde inte innebära några stora sådana risker. Och därför har jag ju inte Alltså det känns som om det värsta som skulle kunna hända är att jag krockar och bilen går sönder och att man kanske slår sig. Men alltså inte så mycket och så allvarligt och så stort som när man beskriver det värsta som skulle kunna hända liksom. Jag tror inte att det värsta som skulle kunna hända skulle hända mig. Ovanstående citat indikerar att varken riskens potentiella farlighetsgrad eller sannolikheten för att den drabbar en själv har någon framträdande plats i medvetandet. Optimistbias avspeglas i känslan av att något riktigt allvarliga inte kommer att hända en själv. Det går en viktig skiljelinje mellan att förstå att något är riskabelt och att inse att man personligen är utsatt för risken (Deery, 1999, Weinstein, 1989). Det har visat sig vara svårt att påverka optimistbias (Weinstein & Klein, 1995), men man har funnit ett samband mellan upplevelsen av att faktiskt själv vara utsatt för en risk och benägenheten att försöka skydda sig mot risken ifråga (Weinstein, Sandman, & Roberts, 1991). Problemet är hur man kan få unga människor att faktiskt uppleva sig som utsatta för en allvarlig risk, inte minst i trafiken Det finns dock forskning som indikerar att personlig erfarenhet av olika risker eller risksituationer påverkar i vilken utsträckning man upplever sig vara utsatt för risk (Burger & Palmer, 1992; McKenna & Albery 2001). Det finns även belägg för att negativa erfarenheter kan reducera optimistbias (Lek & Bishop, 1995; van der Pligt, 1996; Weinstein 2000). Åtminstone tre studier inom trafikpsykologin tyder på att körbeteendet under vissa förhållanden kan förändras i en mer försiktigt riktning efter olycksinblandning (Kouabenan, 2002; McKenna & Albery, 2001; Rajalin & Summala, 1997). McKenna och Albery (2001) jämförde bilförare som förts till sjukhus efter att ha skadats i en trafikolycka med förare som inte hade varit inblandade i någon olycka. Det visade sig att de förare som hade skadats bedömde både sin skicklighet och sin säkerhet som bilförare mer negativt än de olycksfria, vilket indikerar både minskad överkonfidens och minskat optimismbias. De skadade förarna uttryckte också mindre benägenhet att köra för fort än andra förare. Kouabenan (2002) fann att förare med olyckserfarenhet körde mer försiktigt än förare utan olyckserfarenhet, trots att det inte fanns några skillnader i riskuppfattning mellan dem. Rajalin och Summala (1997) fann att förare som varit inblandade i en dödsolycka generellt återgick till sitt tidigare körbeteende några månader efter olyckan. Uppföljande intervjuer per telefon indikerade dock att förare som ansåg att de själva hade orsakat olyckan genom sitt sätt att köra hade genomgått en varaktig förändring av sitt körbeteende. 1.3 Reflektion som påverkansmetod Att avsiktligt utsätta människor för en reell risk är naturligtvis inte möjligt. Däremot är det påvisat att riskinformation som mottagaren upplever som både livfull och personligt relevant kan öka upplevelsen av att själv vara utsatt för risken ifråga (Stapel & Veijthuisen, 1996). Analogt med detta föreslog McKenna och Albery (2001) att metoder som kan förmedla upplevelsen av att vara inblandad i en trafikolycka borde tas fram och testas för att se om detta kan påverka riskabelt förarbeteende. I den tidigare nämnda kvalitativa studien av Falk och Montgomery (2007) ombads unga fortkörande män att föreställa sig ett olycksscenario som de själva var inblandade i. De föreställningar som framkom kretsade kring att det absolut värsta som skulle kunna hända var att man själv skulle skada eller döda en annan oskyldig människa. 3

18 Den tanken var mycket värre än tanken på att man själv skulle skadas eller dödas och flera av de intervjuade blev påtagligt emotionellt berörda av att föreställa sig ett sådant scenario. Om jag själv blir skadad kommer jag ändå att ha på mitt samvete att självklart är det för jävligt, men Då är det jag själv som har orsakat det, på mig själv, och då får jag ta smällen. Men att min bilkörning ska gå ut över någon annan, det skulle jag ha svårt att leva med. Han blir väldigt skadad, han förlåter mig inte. Juridiskt sett; jag åker i fängelse för det var helt klart mitt fel. Hela livet ändras, där rök de chanserna, utbildning, allt... allt är borta, allting påverkas. Får se hur familjen reagerar, om de kan acceptera det eller inte... På två sekunder så är livet helt ändrat som jag ser det. Andra studier har påvisat att om människor uppmanas att föreställa sig, eller fantisera, (imagine) kring att de är med om en hypotetisk händelse kommer de efteråt att bedöma det som mer troligt att händelsen faktiskt inträffar (bl a Broemer, 2004; Carroll, 1978; Gregory, Cialdini & Carpenter, 1982; Gregory, Burroughs, & Ainslie, 1985; Mani & MacInnis, 2003; Sherman, Cialdini, Schwartzman, & Reynolds, 1985). Gregory et al. (1985) fann att personer som hade uppmanats att föreställa sig att de var inblandade i en lindrig krock vid en uppföljning uppgav att de, jämfört med personer i en kontrollgrupp, löpte större risk att råka ut för en bilolycka och var betydligt mer positiva till strängare trafiklagstiftning. Att föreställa sig (eller fantisera kring) ett beteende kan påverka såväl intentionen att utföra det som det faktiska beteendet vilket har påvisats av bland annat Anderson (1983) som fann att människor som föreställt sig att de gav blod senare uttryckte en starkare intention att faktiskt bli blodgivare. I en annan studie (Gregory et al., 1982), påvisades att personer som fick föreställa sig hur innehav av kabel-tv skulle påverka deras liv senare skaffade kabel-tv i betydligt större utsträckning än en kontrollgrupp som endast fick vanlig information om fördelarna med kabel-tv. Thomas, Hannula, och Loftus (2007) konstaterade att personer som hade föreställt sig att de drack alternativ till kolsyrade drycker senare rapporterade en minskad konsumtion av just kolsyrade drycker. Författarna drar slutsatsen att Imagination is indeed a powerful tool. Even when people are not particularly motivated to change behaviour, imagination does lead to reported behaviour change (sid. 83). Ytterligare ett exempel på hur reflektion kan påverka såväl attityder som beteende är studier av effekterna av förväntad ånger (anticipated regret). Sådana studier bygger på att be en person föreställa sig hur han/hon skulle känna sig efter att ha utfört en handling som kan ge upphov till negativa känslomässiga reaktioner som ånger, skuld, oro eller skam. Richard, van der Pligt och de Vries (1996) påvisade signifikanta effekter på både attityder (mer positiv inställning till att använda kondom) och beteende (ökad kondomanvändning) av att studenter hade uppmanats att tänka på hur de skulle känna sig efter att ha haft oskyddat sex med en främling. Forskarna menade att effekterna berodde på att medvetenheten om att oskyddat sex kan få negativa känslomässiga efterverkningar ökade, och att detta i sin tur ledde till positivare attityder till kondomer och även till en ökad användning av kondomer. Ett annat exempel är en studie av Wright och Ayton (2005) där datalogistudenter fick föreställa sig att de förlorade värdefullt material som lagrats på en dator som blev stulen eftersom de inte tagit back-up och sedan tillfrågades om hur ångerfulla de skulle vara om något sådant faktiskt inträffade. Direkt efteråt uttryckte studenterna intentionen att ta back-up oftare och fem veckor senare rapporterade de att de faktiskt också gjorde det oftare än tidigare. Parker (2002) lät bilförare se en video som framställde konsekvenserna av fortkörning i ett bostadsområde som att det skulle få föraren att känna skuld och skam över sitt beteende. Att se denna video fick förarna som sett den att dels uttrycka generellt mer negativa attityder till att överskrida hastighetsgränsen 50 km/tim med 15 km/tim, dels uppge att sådan fortkörning inte skulle känns bra oftare än förare som hade sett andra typer av filmer. 4

19 Sammanfattningsvis kan alltså metoder som bygger på att individer stimuleras till att själva reflektera över ett visst fenomen påverka såväl individens föreställningar som attityder och göra båda mer tillgängliga i medvetandet. Att fantisera kan ses som ett sätt att reflektera kring hur något skulle kunna vara, vilket i sin tur kan påverka såväl intention som beteende. Liknande fenomen har även belysts utifrån andra infallsvinklar (t.ex. Feldman & Lynch, 1988; Loken, 2006; Robinson & Clore, 2002; Wyer & Albarracín, 2005). Metoder som bygger på reflektion har även bedömts som ett lovande sätt att påverka unga bilförare (Engström et al., 2003). Trots detta har, mig veterligt, påverkansmetoder som bygger på reflektion kring trafiksäkerhet bara testats i en enda studie, Falk och Montgomery (2009). Här kunde man dock inte påvisa några varaktiga effekter av den intervention som användes, trots att flera deltagare spontant uppgav att de hade börjat reflektera över sitt körbeteende som en effekt av interventionen. Frågan är alltså om reflektion som påverkansmetod kan förstärkas genom att tillföra ytterligare någon påverkansfaktor. Ett sätt skulle kunna vara att förstärka effekten av reflektion med diskussioner i grupp. 1.4 Påverkanseffekter av gruppdiskussioner. Det är sedan länge välkänt att om personer diskuterar en fråga i grupp förändras ofta deras attityder till frågan. Ändringen blir vanligtvis i en mer extrem riktning jämfört med de ursprungliga attityderna, det vill säga att en positiv attityd förstärks och blir ännu mer positiv och en negativ blir ännu mer negativ. Detta kallas gruppolarisering (Myers, 1975). Det finns olika förklaringar till varför dessa effekter av gruppdiskussioner uppkommer. En av dem bygger på vad som kallas Persuasive arguments theory (Burnstein & Vinokur, 1977). Enligt teorin beror effekten på att gruppdeltagarna exponeras för nya argument, som de inte tidigare själva tänkt på, och utifrån detta förändras deras attityder. En annan förklaring bygger på att den existerande normen i gruppen, som den upplevs av deltagarna, förstärks eftersom deltagarna är angelägna om att framhäva att de har i sammanhanget rätt åsikter. Denna förklaring utgår ifrån Social comparisons theory (Festinger, 1954; Forsyth, 2000) som i korthet innebär att människan tycks ha ett inre behov av att utvärdera och bekräfta sin förmåga och sina åsikter och att detta ofta görs genom att jämföra sig själv med andra människor. Det är dock förhållandevis få forskare som har studerat om, och i så fall på vilket sätt, gruppdiskussioner kan användas i direkt syfte att påverka människors attityder och beteenden publicerade Kurt Lewin (Lewin, 1947) resultaten av några berömda försök att använda gruppdiskussioner som påverkansmetod. I ett av försöken var syftet att påverka efterkrigstidens amerikanska husmödrar till att börja använda inälvor som hjärta, bräss och njurar i sin matlagning. Husmödrarna delades in i två kategorier, den ena fick en väl genomarbetad och trevligt upplagd föreläsning om olika fördelar med att använda inälvsmat och även tips och recept på hur maten kunde tillagas. Den andra kategorin fick delta i en gruppdiskussion som inleddes med en diskussion kring hur husmödrar som ni själva skulle kunna påverkas att börja använda inälvsmat och vilka hinder för detta som fanns. Gruppdeltagarna fick även samma tips och recept som gavs i föreläsningen. Diskussionen avslutades med en fråga om hur många som kunde tänka sig att prova inälvsmat under den kommande veckan. Gruppdiskussionerna och föreläsningarna följde alltså samma innehållsmässiga mall med genomgång av bland annat fördelar med inälvsmat och hur negativa aspekter och motstånd kan hanteras, men även konkreta tips och recept på hur maten kan tillagas. Vid en uppföljning visade det sig att 32 % av deltagarna i gruppdiskussionen hade använt inälvor i sin matlagning mot bara 3 % av deltagarna i föreläsningen. Ett annat av Levins försök syftade till att få husmödrar att ge sina barn mer mjölk och genomfördes på liknande sätt. Fyra veckor senare hade mjölkkonsumtionen ökat med mer än 50 % bland 5

20 deltagarna i gruppdiskussionen mot c:a 15 % bland dem som hade deltagit i föreläsningen. Att delta i en gruppdiskussion gav alltså större effekt på beteendet än att lyssna på en föreläsning med motsvarande innehåll. Senare forskning pekar i samma riktning att diskutera en företeelse tillsammans med andra kan ge upphov till attitydförändring och ibland även förändringar av intention och/eller beteende i större utsträckning än vad motsvarande information i föreläsningsform gör (Cialdini & Trost, 1998; Echabe, Gonzalez Castro, & Guede, 1996, Werner & Adams, 2001; Werner, Sansone, & Brown, 2008). Även inom trafiksäkerhetsområdet har metoder som bygger på gruppdiskussioner använts för att påverka attityder och beteende (Clark & Powell, 1984; Gregersen, Brehmer och Morén, 1996; Kello, Geller, Rice, & Bryant, 1988; Misumi, 1989; Salminen, 2007). Misumi (1989) genomförde ett experiment där 45 bussförare som hade varit inblandade i trafikolyckor deltog i två gruppdiskussioner kring olycksproblemen i bussbolaget de arbetade för. I slutet av den andra diskussionen togs beslut om hur man skulle kunna köra på ett säkrare sätt. Olyckorna bland dessa förare minskade därefter med 80 %. Gregersen et al., (1996) jämförde effekterna av gruppdiskussioner, förarträning, kampanjer och bonus på olycksrisken bland anställda som använde bil i arbetet på ett stort svenskt företag. En kontrollgrupp ingick också. Jämfört med kontrollgruppen minskade olycksrisken bland både de som deltog i gruppdiskussionerna och de som deltog i förarträningen (som var inriktad på att öka riskmedvetenheten, inte på träning av färdighet). Gruppdiskussioner visade sig även vara den mest kostnadseffektiva metoden för att minska antalet bilolyckor i företaget. Även i en studie på ett finskt företag (Salminen, 2007) där en motsvarande metod användes, minskade antalet arbetsrelaterade trafikolyckor med 72 %. Sammanfattningsvis indikerar den forskning som finns på området att det kan vara värt att pröva om diskussioner i grupp skulle kunna förstärka effekten av personlig reflektion kring en företeelse, i detta fall trafikolyckor och dess konsekvenser. I till exempel utbildningssammanhang är gruppdiskussioner är också en kostnadseffektivare metod än personliga diskussioner. 1.5 Studiens syfte Huvudsyftet med föreliggande studie var att studera effekten av en intervention utformad som en gruppdiskussion kring a) personliga konsekvenser av att vara vållande till en allvarlig olycka, b) körbeteenden som kan orsaka en sådan olycka och c) körbeteenden som är viktiga att ändra för att minska risken att råka ut för en sådan olycka. Hypotesen var att deltagande i en sådan diskussion skulle resultera i ett (självrapporterat) mindre riskabelt körbeteende och mer negativa attityder till olika aspekter av risktagande i trafiken. Ett annat, men underordnat, syfte var att belysa vad unga manliga förare tror om orsakerna till den förhöjda olycksrisken bland unga manliga bilförare, deras tankar kring hur detta kan motverkas och vad de själva spontant upplever som riskabelt i samband med sin egen körning. Resultatredovisningen är därför uppdelad i en kvantitativ del och en kvalitativ del, analogt med de båda syften. 1.6 Utformning av interventionen Interventionen som användes i studien skulle alltså kombinera påverkanseffekter av reflektion med påverkanseffekter av att delta i en gruppdiskussion. Den utformades som en föregiven 6

21 gruppdiskussion som syftade till att få veta mer om hur ungdomar tänker och känner kring bilkörning och saker som kan hända i trafiken som ett led i ett forskningsprojekt. Diskussionen inleddes med att deltagarna presenterade sig och berättade om sina körvanor och personliga erfarenheter av olyckor och incidenter i trafiken. Därefter vidtog en kortare diskussion om deltagarnas syn på orsakerna till trafikolyckor bland unga män och deras tankar kring hur olyckorna kan motverkas. Syftet med denna diskussion var tvåfaldig; dels att väcka tankar kring problematiken utan att fokus var riktat på deltagarna själva i likhet med förfarandet i Lewins klassiska studie (1947), dels att belysa deltagarnas spontana tankar kring problemet. Därefter visades en kort film (c:a 80 sekunder) som hade använts i en studie av Falk & Montgomery (2009). Filmen var producerad i samarbete med Dramatiska Institutet i Stockholm och byggde på de föreställningar om värsta tänkbara olycksscenario som framfördes av deltagarna i den kvalitativa studien av Falk & Montgomery (2007). Filmen framställer hur en ung flicka blir påkörd på ett övergångsställe på en raksträcka av en ung fortkörande man. Den avslutas med att flickan ligger på vägen medan föräldrarna i förtvivlan hukar sig över henne samtidigt som bilföraren öppnar bildörren, lutar sig ut och ser vad som hänt varefter han sjunker ihop i förarsätet. Figur 1. Slutscenen i filmen. Reflektionsprocessen stimulerades genom att be gruppdeltagarna att (efter filmvisningen) blunda och föreställa sig att de själva var föraren i förarsätet och att olyckan just hade hänt dem. Därefter vidtog en diskussion i gruppen kring vilka konsekvenser olyckan skulle få för dem själva, både känslomässigt och praktiskt. Gruppdiskussionen avslutades med att deltagarna individuellt fick skriva ned tre egna beteenden som de ansåg skulle kunna leda till en olycka. De berättade sedan vad de hade skrivit och beteendena kategoriserades på en tavla, synligt för alla. Syftet med detta inslag var att förstärka associationen mellan eget riskabelt körbeteende och en olycka liknande den som framställdes i filmen. Allra sist ombads 7

22 deltagarna välja ett beteende som de kunde förändra i sitt sätt att köra för att minska risken att råka ut för en olycka. 8

23 2. Metod och genomförande Projektdesignen bygger på en experimentgrupp som deltog i en gruppdiskussion och besvarade frågeformulär före (basmätning) och efter (uppföljning) gruppdiskussionen, och en kontrollgrupp som endast besvarade motsvarande frågeformulär med samma tidsintervall (c:a tre veckors intervall mellan basmätning och uppföljning) som experimentgruppen. 2.1 Rekrytering av deltagare Stockholm samt fyra landsortsstäder valdes som geografiska områden för urvalet som jag ansåg borde representera såväl storstäder som småstäder och landsbygd. Landsortsstäderna valdes utifrån praktiska hänsyn, framför allt diskussionsledarnas (DL) möjligheter att kombinera gruppdiskussionerna med andra åtaganden. Kunskap från tidigare genomförda studier gav vid handen att det var önskvärt med c:a 50 deltagare i vardera experiment- och kontrollgrupp. Erfarenhetsmässigt bör man räkna med ett ganska stort bortfall bland deltagare som tackat ja till medverkan i gruppdiskussioner, inte minst i den aktuella målgruppen unga män. Eftersom det optimala antalet deltagare per grupp bedömdes vara 6 8 personer beslutades därför att rekrytera mellan 8 och 10 personer per grupp och genomföra totalt 10 gruppdiskussioner. Vad gäller kontrollgruppen gjordes, utifrån erfarenheterna från tidigare studier, bedömningen att c:a 65 deltagare behövde rekryteras för att uppnå ett faktiskt deltagarantal på minst 50 personer. Från början planerades att ett bruttourval av potentiella deltagare i Stockholm skulle insamlas med hjälp av Vägverkets förarprovskontor och en trafikövningsplats. I landsortsstäderna räknade vi med att få namn och kontaktuppgifter på potentiella deltagare främst via trafikövningsplatser men även från trafikskolor. För att säkerställa att utlämnandet av namn och kontaktuppgifter inte stred mot Personuppgiftslagen konsulterades juridisk expertis 1 som gav beskedet att lagen inte utgjorde något hinder eftersom uppgifterna dels inte var känsliga, dels skulle användas för forskningsändamål. Att ta fram ett tillräckligt stort bruttourval av potentiella deltagare visade sig dock bli långt svårare och mer tidskrävande än förutsett. Av c:a 300 inbjudningar till deltagande i projektet som delades ut på Vägverkets Förarprovskontor i Stockholm i samband med kunskapsprov inkom intresseanmälningar från endast 47 personer. Den trafikövningsplats som erbjudit hjälp med framtagande av ett större bruttourval av elever som genomfört riskutbildning kunde inte fullfölja urvalet. Ett försök att ta fram namn via Körkortsregistret visade sig inte vara möjligt av flera skäl. Således återstod endast att ta fram ett bruttourval med hjälp av trafikskolor och trafikövningsplatser i alla de aktuella geografiska områdena. Därför kontaktades totalt ungefär 60 trafikskolor och trafikövningsplatser med begäran om hjälp att ta fram namn och telefonnummer på före detta elever; män födda mellan 1987 och 1990 som hade tagit körlektioner eller gått teorikurs mellan mars 2008 och februari Majoriteten av de kontaktade ansåg dock att uppgiften att ta fram ett urval blev alltför tidskrävande för dem. Några ville inte heller lämna ut uppgifterna utan att ha elevernas 1 Sören Öhman, föreståndare för Stockholm Centre for Commercial Law på Juridiska institutionen, Stockholms universitet. 9

24 tillstånd. Till slut fick vi dock listor med namn och telefonnummer på elever från totalt 15 trafikskolor och en trafikövningsplats. Till detta kom de 47 personer i Stockholm som själva hade anmält intresse för deltagande i studien i samband med sitt teoriprov. Det totala bruttourvalet kom därför att omfatta endast c:a 250 personer, ojämnt fördelade över de geografiska områdena. Detta innebar att den ursprungliga planeringen med fem gruppdiskussioner i Stockholm och fem i landsortsstäder ändrades till att omfatta sex grupper i landsortsstäder och tre grupper i Stockholm totalt nio gruppdiskussioner. Det gick helt enkelt inte att få fram ett tillräckligt stort antal namn på potentiella deltagare att kontakta i Stockholm Rekryteringsprocedur Potentiella deltagare i projektet kontaktades per telefon och fick information om att samtalet gällde eventuell medverkan i ett forskningsprojekt och om varifrån vi fått deras namn och telefonnummer samt tillfrågades om de hade tagit körkort och hur länge de hade haft det. Personer som inte uppfyllde kriterierna för medverkan (d v s inte hade tagit körkort, haft körkort i mer än 12 månader eller i mindre än en månad alternativt inte kört bil på egen hand efter körkortstagandet) tackades och samtalet avslutades. Rekryteringen genomfördes dels av projektledaren själv, dels av två andra personer som tränats i tillvägagångssättet. Rekryteringsguider återfinns i bilaga. Rekrytering till gruppdiskussionerna Rekryteringen av deltagare till gruppdiskussionerna påbörjades c:a två veckor före utsatt datum för diskussionen. Personer på bruttourvalslistorna från den aktuella orten kontaktades enligt ovan, och de som uppfyllde kriterierna för medverkan inbjöds att delta i gruppdiskussionen. De informerades om att forskningsprojektet syftade till att kartlägga hur ungdomar tänker och känner kring bilkörning och saker som kan hända i trafiken, om vad deras medverkan innebar och att deltagande var konfidentiellt med full rätt att avbryta när som helst om man så önskade. Om personen tackade ja till medverkan skickades en inbjudan till gruppdiskussionen tillsammans med skriftlig information (en upprepning av det som redan sagts muntligt) om projektet och det första frågeformuläret per post till uppgiven adress. Ett kuvert att stoppa frågeformuläret i bifogades också. Kvällen innan gruppdiskussionen kontaktades deltagarna igen per telefon för att kontrollera att de fått inbjudan och frågeformulär och för att påminna dem om att ta med sig det ifyllda frågeformuläret och lämna det till diskussionsledaren i ett slutet kuvert. Av de totalt 76 personer som rekryterades till de nio gruppdiskussionerna infann sig 54 personer som då alltså även hade besvarat det första frågeformuläret. Några av de 22 som inte infann sig meddelade förhinder i samband med avstämningen kvällen före gruppdiskussionen eller ringde själva återbud, andra kom helt enkelt inte. På grund av ovan nämnda svårigheter att ta fram ett tillräckligt stort bruttourval var det inte möjligt att rekrytera minst åtta personer till samtliga grupper och deltagarantalet i grupperna kom därför att variera från fyra till nio personer. Rekrytering till kontrollgruppen I avsikt att uppväga eventuella skillnader mellan deltagare i kontrollgruppen och i experimentgruppen rekryterades deltagarna till kontrollgruppen initialt bland personer som uttryckte intresse för att vara med på en gruppdiskussion men som inte kunde medverka den aktuella kvällen. De informerades då om att det finns en annan del i projektet där man bara besvarar två frågeformulär du kanske kan vara med i den undersökningen istället?. Om de tackade ja till medverkan skickades det första frågeformuläret tillsammans med skriftlig information om projektet och ett portofritt svarskuvert till uppgiven adress. 36 deltagare rekryterades på detta sätt. Ytterligare 32 deltagare fick rekryteras direkt till kontrollgruppen 10

25 från bruttourvalet och hade alltså inte kontaktats i samband med rekryteringen till gruppdiskussionerna. 2.2 Genomförande På grund av svårigheterna att få fram tillräckligt stora bruttourval, framför allt i Stockholm, blev fältarbetet ganska utsträckt över tid. Den första gruppdiskussionen genomfördes i slutet av januari, den sista i början av maj 2009 och de sista frågeformulären till kontrollgruppen skickades i mitten av maj. Datainsamlingen var helt slutförd i senare delen av juni. I landsortsstäderna genomfördes gruppdiskussionerna i grupprum på hotell. I Stockholm genomfördes en gruppdiskussion i Psykologiska institutionens lokaler och två i en lokal i Stockholms innerstad. De tog mellan c:a 60 minuter och c:a 90 minuter att genomföra. Som tack för sin medverkan fick deltagarna i gruppdiskussionerna dels förtäring under diskussionen, dels fyra biocheckar. Deltagarna i kontrollgruppen fick två biocheckar. Efter att uppföljningsformuläret hade besvarats skickades ett tackbrev med biocheckar och information om projektets egentliga syften till samtliga deltagare Utformning av frågeformuläret Det frågeformulär som användes i studien byggde på samma frågeformulär som användes i studierna av Falk och Montgomery (2009) och Falk (2009, in press). Eftersom dessa studier indikerade att själva besvarandet av ett frågeformulär om egna riskabla körbeteenden kunde inverka på senare (självrapporterat) körbeteende reviderades det ursprungliga frågeformuläret, bland annat togs ett antal attitydfrågor bort. Dessutom kompletterades frågeformuläret med två skalor som tagits fram och validerats av Hatakka (1998). Dessa skalor hade även använts för utvärdering av ett utbildningsprogram för nyblivna bilförare i Spanien av Molina, Sanmartin, Keskinen och Sanders (2007). Frågeformuläret hade följande innehåll: (Det fullständiga frågeformuläret återfinns i bilaga.) Bakgrundsfrågor om födelseår, körkorts- och bilinnehav, körsträcka och olyckserfarenhet fanns i basmätningsformuläret. I uppföljnings-formuläret fanns frågor om erfarenhet av trafikolyckor efter det att basmätningsformuläret hade besvarats. Riskabelt körbeteende mättes med skalan Risky Driving Behaviour scale som omfattade 20 frågor om eget riskabelt körbeteende i form av till exempel fortkörning, körning mot rött, vilja att imponera på andra etc. Denna skala hade använts av Falk och Montgomery (2009) och Falk 2009 (2009, in press). En fråga; hur ofta man parkerar fel för att uträtta ett kort ärende, togs dock bort. Frågorna besvarades på en femgradig skala med ändpunkterna Aldrig Mycket ofta. Säkert körbeteende mättes med skalan Skills for careful driving framtagen och validerad av Hatakka (1998). Den omfattade sju frågor om hur man själv bedömde sina starka och svaga sidor som bilförare ifråga om att köra försiktigt och hänsynsfullt t ex följa trafikregler, anpassa hastigheten, visa hänsyn etc.. För att maskera syftet med frågorna tillfördes fyra frågor om andra färdigheter som mörkerkörning och halkkörning. Frågorna besvarades på en femgradig skala med ändpunkterna Mycket stark sida Mycket svag sida. Attityder till riskabla körbeteenden mättes med två attitydskalor som också hade använts av Falk och Montgomery (2009) och Falk (2009 in press). Traffic flow versus rule obedience innehöll sju frågor om betydelsen av att följa trafikrytmen snarare än 11

26 trafikreglerna som Ibland måste man töja på reglerna för att trafiken ska flyta. Två av den ursprungliga skalans 9 frågor togs dock bort utan att skalans tillförlitlighet (reliabilitet) försämrades nämnvärt. Den andra skalan, Funriding innehöll tre frågor om bilkörning som spänning och nöje, till exempel Fart och spänning hör ihop när man kör bil. Reflektion kring risken för personskador i trafiken mättes med skalan Injury reflection som innehöll tre frågor kring i vilken utsträckning man tänker på möjligheten att någon blir skadad i trafiken, till exempel Jag tänker ofta på möjligheten att jag kan skada någon annan allvarligt i trafiken. Ovanstående tre skalor valdes därför att de var mest känsliga för förändringar i attityder efter interventionen i studien av Falk och Montgomery (2009). Frågorna besvarades på en femgradig skala med ändpunkterna Håller inte alls med Håller helt med. Den subjektivt upplevda sannolikhet för olycka mättes med skalan Subjective Probability of Accidents som innehöll sex frågor kring den subjektivt upplevda sannolikheten att råka ut för olyckor eller missöden i trafiken, t.ex. Hur troligt är det att du kommer att skada någon annan i trafiken under de närmsta tre åren? och Hur troligt är det att du kommer att krocka när du kör bil under de närmsta 3 åren?. Även denna skala hade använts av Falk och Montgomery (2009) och Falk (2009, in press). Sist i frågeformuläret fanns en skala Self-evaluation of Risks ( Self-evaluation of risks connected with personal careless driving habits), sju frågor som handlade om hur troligt det var att olika personliga faktorer kunde skapa risker i trafiken, till exempel Egen stress/irritation, och Överdrivet självförtroende som förare. Skalan var framtagen och validerad av Hatakka (1998). Frågorna i de båda sistnämnda skalorna besvarades på en femgradig skala med ändpunkterna Otroligt Troligt. Deltagare som inte hade besvarat frågeformuläret efter c:a 10 dagar påmindes per telefon. Den som inte hade besvarat formuläret efter tre sådana påminnelser räknades som bortfall Förtest av gruppdiskussionens utformning och frågeformuläret Fyra pilottester av gruppdiskussionens utformning genomfördes under hösten Utformningen reviderades på grundval av hur processen i grupperna gestaltade sig och vad som framkom i diskussionerna. De båda trafiklärarna (som senare fungerade som diskussionsledare) och författaren gick tillsammans igenom den inspelade videon från det tredje pilottestet. Det fjärde pilottestet leddes av den ena trafikläraren och den andre trafikläraren och författaren följde diskussionen via intern-tv från ett angränsande rum. Dessa pilottester tjänade alltså både som utbildning av trafiklärarna i metoden och som en sista finslipning av tillvägagångssättet. I samband med pilottesterna testades även frågeformuläret i syfte att säkerställa att instruktionerna samt frågornas och svarsalternativens utformning var tydlig och klar, och få en bild av hur lång tid det tog att besvara formuläret. Detta gjordes genom att låta deltagarna besvara frågorna och under tiden resonera kring hur de tänkte (så kallat tänka-högt protokoll). Deltagare som besvarat formuläret innan de kom till gruppdiskussionen tillfrågades om sina erfarenheter av att besvara det. Testerna ledde till att en fråga i skalan Skills for careful driving (Giving up one s own rights, when needed) togs bort eftersom det visade sig vara svårt för deltagarna att förstå innebörden i frågan, oavsett hur den formulerades på svenska. I samband med pilottesterna ställdes även frågor i avsikt att ta reda på om gruppdiskussionen kunde uppfattas som ett påverkansförsök, men inte någon gav uttryck för sådana tankar. Under själva fältarbetet ställde dock en deltagare i en gruppdiskussion en direkt fråga om 12

27 avsikten med att besvara ytterligare ett frågeformulär var att ta reda på om man hade påverkats av att delta i diskussionen. Den något överrumplade diskussionsledaren gav dock ett undvikande svar Genomförande av gruppdiskussionerna Sex av de totalt nio gruppdiskussionerna genomfördes av någon av de båda trafiklärare som instruerats och tränats i användningen av metoden. För gruppdeltagarna presenterade de sig dock endast som medarbetare i forskningsprojektet, deltagarna kände alltså inte till att de var trafiklärare. Tre gruppdiskussioner genomfördes av projektledaren. Gruppdiskussionerna varade mellan c:a 50 minuter och dryga 80 minuter och genomfördes i följande steg (intervjuguide återfinns i bilaga): 1. Genomgång av ramar för diskussionen, inklusive etiska ramar och riktlinjer för projektet. Begäran om tillstånd att videofilma (alternativt spela in på audioband) gruppdiskussionen i avsikt att underlätta bearbetningen av materialet. 2. Presentation av deltagarna (endast förnamn); Tid med körkort, körerfarenhet efter körkortstagandet, om man hade övningskört på trafikskola och/eller privat samt bilinnehav. 3. Diskussion om deltagarnas egna erfarenheter av olyckor och incidenter i trafiken. 4. Diskussion kring orsakerna bakom överrepresentationen av trafikolyckor bland unga manliga bilförare och kring hur sådana olyckor skulle kunna motverkas. 5. Visning av videon som användes i studien av Falk och Montgomery (2009). Kort fantiseringsövning utifrån denna: Slut ögonen och lev dig in i att det är du som sitter i förarsätet och att detta just har hänt dig. Diskussion i gruppen om de känslor som man upplevde och om vilka känslomässiga och praktiska konsekvenser man trodde olyckan skulle få. 6. Deltagarna skrev individuellt ned tre egna körbeteenden som skulle kunna tänkas orsaka en olycka (dvs. vad man upplevde som egna riskabla beteenden i trafiken). Därefter följde en gemensam diskussion kring dessa beteenden. 7. Respektive deltagare ombads välja ett beteende som han kunde förändra i sitt sätt att köra för att minska risken att råka ut för en olycka. 8. Avslutning. 2.3 Kvalitativ metod För att nå en djupare förståelse för deltagarnas egen syn på vad som utgör a) orsaker till trafikolyckor bland ungdom, på vad de ser som b) personligt riskabelt körbeteende och deras uppfattning om c) hur ungdomsolyckorna kan motverkas, genomfördes en kvalitativ analys av relevanta delar av innehållet i sex av de totalt nio gruppdiskussionerna. Vid en av gruppdiskussionerna tillät inte gruppdeltagarna inspelning av diskussionen och vid två andra uppstod problem med inspelningsutrustningen. De sex gruppdiskussioner som ingick i analysen var dock mycket homogena till sitt innehåll, samma teman återkom i dem vilket är 13

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B;

Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet B; beslutade den 16 februari 2011. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 7 och 12 förordningen (1998:978) om trafikskolor. TSFS 2011:20

Läs mer

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror

Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror Anledningar till hastighetsöverträdelser vid ATK-kameror [En intervjustudie med bötfällda bilister] Heléne Haglund [2009-06-09] Inledning Syftet med den här studien är att undersöka vilka anledningar som

Läs mer

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige

GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering. Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Ny føreropplæring ny retning eller gammelt arvegods i ny innpakning? GDE matrisen et hierarkisk perspektiv på føreropplæring Konkretisering og operasjonalisering Hans Yngve Berg, Vägverket, Sverige Forum

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

IT-projektet ya svenskar i trafiken

IT-projektet ya svenskar i trafiken Bakgrund och fakta IT-projektet ya svenskar i trafiken Pågått sedan 2004 i samarbete mellan FMK, NTF, Bilkåren och Vägverket Mål: ge kunskap om svensk trafiklag + påverka attityder och beteenden när det

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv.

Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. Kan normer och attityder påverka vårt vardagliga beteende? Miljöhandlingar ur ett miljöpsykologiskt perspektiv. 2008-12-02 Chris von Borgstede Psykologiska institutionen, EPU Göteborgs universitet 1 Dagens

Läs mer

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns.

rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. rapport juni 2009 Usel säkerhet vid vägarbeten men lösningar finns. Ny undersökning från SEKO: Dålig säkerhet vid vägarbeten Säkerheten vid vägarbeten är mycket dålig. Det visar en undersökning som SEKO

Läs mer

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv

Körkort öppnar för jobb och ett annat liv Körkort öppnar för jobb och ett annat liv En enkätundersökning som visar på de möjligheter och utmaningar som personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar upplever som bilförare. 2014-05-06 Denna

Läs mer

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv

Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Utvärdering av omställbara hastighetsvägmärken av EASL-typ på E6 mellan Göteborg och Kungälv Källa: www.polydisplay.no November 2008 Anders Lindkvist Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Kort bakgrund

Läs mer

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd.

Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Personer med neurospsykiatriska diagnoser skall bifoga läkarintyg vid ansökan om körkortstillstånd. Enligt transportstyrelsens föreskrifter skall en utredningen pröva om diagnosen ger sådana symptom att

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg

Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Peder Rasmussen, docent och överläkare Barnneuropsykiatriska vårdenheten Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg HÄLSODEKLARATIONEN Har du ADHD, ADD, DAMP, autismspektrumtillstånd (till exempel

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade

En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Ö Hallberg 2009-05-26 B 1 En dynamisk modell för att prediktera antalet trafikdödade Örjan Hallberg, Hallberg Independent Research, Trångsund Inledning Statistiska Centralbyrån har sedan 1960-talet utgivit

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare

Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare. Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Yrkeshögskoleutbildning med nationell kursplan Trafiklärare Plan över yrkeshögskolepoäng för utbildning till trafiklärare Kunskapsområde Trafiklärare Kurs Yrkeshögskolepoäng Arbetsmiljö och ansvar 12 Fordonssäkerhet

Läs mer

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes

Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Ett exempel på ett framgångsrikt utbildningsprogram vid typ 2-diabetes Åsa Hörnsten Universitetslektor Institutionen för omvårdnad Umeå universitet Vad är framgång? DIVA Diabetesintervention i Västerbotten

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem

Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Hörselnedsättning hos bilförare körbeteende, avsökningsstrategier och förarstödssystem Birgitta Thorslund The Swedish National Road and Transport Research Institute HEAD Graduate School (Hearing and Deafness)

Läs mer

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR?

FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? FÖRÄNDRADE ALKOHOLVANOR? Alkohol förknippas ofta med fest och avkoppling, men även med skam och misslyckande när vi inte kan hantera vårt drickande. Det är lätt att tro att alkoholproblem bara drabbar

Läs mer

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner

En sammanfattning av. - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner En sammanfattning av - Implementeringsutvärdering av Beslutsstöd i tre kommuner Abstrakt Under de senaste åren har flera problem inom hjälpmedelområdet lyfts fram. För att hantera utvecklingen har Beslutsstöd

Läs mer

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte

Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23. Kursplan Bil. Inledning (kvalitetsbeskrivning) Syfte Transportstyrelsen Sörens Trafikskola Tillsynsmyndigheten Datum 2014-07-23 Kursplan Bil Inledning (kvalitetsbeskrivning) Det är viktigt att eleven kan reglerna i trafiken och även kan samverka med andra

Läs mer

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd

Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets stöd Rådet för stöd och samordning efter flodvågskatastrofen Rapport 2005-06-03 Annika Sköld 08-440 14 21 Undersökning av hur hemkomna svenskar som berörts av flodvågskatastrofen i Asien har upplevt samhällets

Läs mer

Val av transporter i Aneby kommun

Val av transporter i Aneby kommun VTI notat 13 2003 VTI notat 13-2003 Val av transporter i Aneby kommun Författare Sonja Forward FoU-enhet Trafikanters mobilitet och säkerhet Projektnummer 40257 Projektnamn Aneby Uppdragsgivare Vägverket

Läs mer

B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken

B-teori Arbetsuppgift Avsnitt 2 Människan i trafiken -teori rbetsuppgift vsnitt 2 Människan i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Vi lär så länge vi lever 1. Vilket eller vilka påståenden är riktiga när det gäller sannolikhetsinlärning?

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation

Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Umeå Universitet 041025 Kognitionsvetenskap C, HT-04 Mental Rotation Grupp 3: Christina Grahn, dit01cgn@cs.umu.se Dan Kindeborg, di01dkg@cs.umu.se David Linder, c01dlr@cs.umu.se Frida Bergman, dit01fbn@cs.umu.se

Läs mer

Erika Aarsrud & Rebecka Edling

Erika Aarsrud & Rebecka Edling Påverkas Risktagarna av Själv Säker? Ja, jag ligger ju inte och slickar bilar i röven längre för nu vet jag ju att bromssträckan är så mycket längre. Jag kör inte lika fort, särskilt inte där det är 30

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin.

Handledning. Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. Handledning En vanlig dag Är fyra filmer om ungdomars utsatthet för brott i sin vardag. Filmerna handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin. SOFIA går på fest och hoppas att få träffa Gustav men det blir inte

Läs mer

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna

Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Page 1 of 6 Utvärdering av SPeL turnén i Småland & Öarna Vad var plus med dagen? Nya kunskaper, träffa personer som jobbar med samma sak. Men framför allt det fokus som ESF nu lägger Page 2 of 6 på Strategisk

Läs mer

Trafiksäkerhet i bussbranschen

Trafiksäkerhet i bussbranschen Trafiksäkerhet i bussbranschen Sammanställning av enkätsvar från bussföretag i Stockholms län Anna-Sofia Holmquist November 2000 2000 Notat 11 Förord Under hösten 2000 har NTF Stockholms län genomfört

Läs mer

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99

Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 TØI rapport 499/2000 Forfattere: Fridulv Sagberg, Terje Assum Oslo 2000, 63 sider Sammandrag: Djupstudier av trafikolyckor. Analys av material från 196 dödsolyckor i Mälardalen 1997-99 Vägverket genomför

Läs mer

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet

Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Nordiska invånares syn på trafiksäkerhet Resultat från en enkätundersökning genomförd av Nordiska Trafiksäkerhetsrådet våren 2010 i Danmark, Finland, Färöarna, Norge och Sverige 1 2 Förord Den här studien

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013

RF Elitidrott 2013. Elittränarkonferens 2013 RF Elitidrott 2013 Elittränarkonferens 2013 Prestera i vardag och mästerskap Tankar, känslor och beteende Göran Kenttä & Karin Moesch Teknikern /Metoder Teknikerna: ACT, exponering, visualisering, avslappning,

Läs mer

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar?

Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Finns det vissa typer av människor som du inte gillar? Oavsett hur våra fördomar ser ut så har vi preferenser om vad vi tycker om och vad vi inte riktigt gillar. De flesta skulle nog hålla med om att alla

Läs mer

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal

Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal ÅSA MURRAY Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet Individ, omvärld och lärande/forskning nr 8 Åsa Murray Höjd körkortsålder och sänkta olyckstal Utvecklingen under 1990-talet

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Att stödja barn genom fokusering

Att stödja barn genom fokusering Att stödja barn genom fokusering Några riktlinjer för lyssnare Översättning: Barbro Holmström Och skulle det vara ok att..? Hur säger ditt barn nej? Vad är fokusering? Fokusering hjälper ett barn att ha

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Riskutbildningar som gör skillnad

Riskutbildningar som gör skillnad Riskutbildningar som gör skillnad Ett trafiksäkerhetscenter med resurser På vårt trafiksäkerhetscenter erbjuder vi en modern inlärningsmiljö med väl dokumenterad pedagogik. Vårt huvuduppdrag är att ta

Läs mer

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge.

Syfte Att synliggöra barnets situation i konflikter gällande vårdnad, boende, umgänge. 1 Slutrapport till länsstyrelsen ang. Projektet Biff 2 2008-08-25-2010-06-01 gällande barn till missbrukare, barn som bevittnat våld och barn till föräldrar med psykisk ohälsa. Bakgrund/sammanfattning

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter Nedanstående villkor reglerar deltagande i internet panelen ( Panelen ) för vilken TV4 AB, 556289-4237, 115 79 Stockholm, Stockholms län, är

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem

Kvalitetsanalys. Åsalyckans fritidshem Kvalitetsanalys Åsalyckans fritidshem Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 7 Arbete i verksamheten... 8 Övriga mål

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Kan kommunerna leva upp till LSS?

Kan kommunerna leva upp till LSS? Länsförbundet Rapport 1, 2012 i Stockholms län LSS-undersökning 2012 Kan kommunerna leva upp till LSS? LSS-undersökning 2012. 1 Inledning och sammanfattning Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär A 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla.

Odödlig. O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Odödlig O Mopeden, ett smart fordon eller en dödsfälla. Ovan Det är svårt att själv uppskatta riskerna Tycker du som många tonåringar att mopeden ger dig frihet, rörlighet och kanske till och med status

Läs mer

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation

Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007. Kommunikationsnivåer. Information. Kommunikation. Kommunikation. Kommunikation Firma Margareta ivarsson Vad är kommunikation? HTF i Borås 23 mars 2007 Kommunikation Kommunikation handlar inte i första hand om teknik, utan om modet att vara sig själv! Kommunikationsnivåer Information

Läs mer

Mer lönsam med bättre feedback?

Mer lönsam med bättre feedback? Introduktion Mer lönsam med bättre feedback? Pulsen är ett av de första svenska IT-konsultbolag, etablerat redan 1964, som verkar över hela landet. Idag arbetar ca 400 personer inom Pulsen med alltifrån

Läs mer

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars

Människan och självkörande fordon. Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Människan och självkörande fordon Mikael Ljung Aust, Volvo Cars Vilken blir förarens roll? Varför ska man köpa körstöd/självkörande bil (vad får jag för mina pengar)? Jo för att kunna (förslag från klinikdeltagare

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor)

KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING (9 bilagor) BILAGA KRAVSPECIFIKATION Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Enheten för verksamhetsstyrning och analys Datum 2015-06-10 Saknr och diarienummer 999-A168.467/2015 KRAVSPECIFIKATION FÖR TRYGGHETSMÄTNING

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015

Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Folksams rapport om Hur säker är bilen? 2015 Förord Folksam har en lång erfarenhet inom trafiksäkerhetsforskningen. Sedan åttiotalets början har vi samlat in och analyserat information om trafikskador

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010

Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Kompendium åk 1-3 Tema: Den mänskliga resan Inspirationstema: Leonardo Da Vinci Vt 2010 Namn: Klass: Övergripande tema mål: Med detta tema vill vi att eleverna skall få kunskap, insikt och förståelse gällande:

Läs mer

Gruppens psykologi. Attributionsteori

Gruppens psykologi. Attributionsteori SOCIALPSYKOLOGI Sjukgymnastutbildningen KI, T2 Aila Collins Department of Clinical Neuroscience Karolinska Institute Stockholm, Sweden Begrepp och teorier som kommer att tas upp: Hur vi ser på oss själva

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Effekten av familjerådgivning

Effekten av familjerådgivning Effekten av familjerådgivning Delredovisning av en praktikbaserad studie inom Mentea AB Bakgrund Mentea AB bedriver sedan 2008 upphandlad familjerådgivning. Verksamheten bedrivs idag i avtal med 19 kommuner

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

SKILLSS. LSS verksamheter

SKILLSS. LSS verksamheter SKILLSS - En ny evidensbaserad 1 kvalitetssäkringsmetod för LSS verksamheter SKILLSS är en strukturerad, Kvalitetssäkrad, Innovativ och Lärande metod för LSS verksamheter. SKILLSS har som syfte att utveckla

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Motverka studieavbrott. effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar.

Motverka studieavbrott. effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar. Motverka studieavbrott effekter på fullföljandet av studier och studieavbrott bland barn i skolåldern och ungdomar. Forskning om studieavbrott 2014:3 Svensk titel: Motverka studieavbrott effekter på fullföljandet

Läs mer

Rättvisa i konflikt. Folkrätten

Rättvisa i konflikt. Folkrätten Rättvisa i konflikt Folkrätten Studiematerialet Rättvisa i konflikt Bildas studiematerial Rättvisa i konflikt finns tillgängligt att hämta fritt från Bildas hemsida. Materialet är upplagt för tre träffar

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE.

HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. 2007-02-06 HANDLEDNING FÖR REKRYTERING AV FRG-LEDARE. INLEDNING. Ledningen av Frivilliga resursgrupper, FRG, hanteras förslagsvis av två funktioner: En FRG-ansvarig som sköter alla kontakter med kommunen,

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier.

BEHANDLARENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter Tjärhovsgatan 32 116 21 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@terapikolonier. BEHANDLARENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av behandlare som remitterat barn, ungdomar eller barn tillsammans med föräldrar till Terapikoloniers verksamheter under sommaren 2014. Utvärderingsenkäter

Läs mer

CHILD INJURIES AT HOME

CHILD INJURIES AT HOME CHILD INJURIES AT HOME -Prevention, Precautions and Intervention with focus on scalds Anna Carlsson Basprogrammet, BHV Föräldrar till 7-87 8 månader m gamla barn får f information (skriftlig och muntlig)

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management

BELÖNING OCH MOTIVATION. Kort om Anna-Lena Strid och Drive Management TEMA BELÖNING OCH MOTIVATION JEANETTE FAGERHALL INTERVJUAR ANNA-LENA STRID, VD PÅ DRI Företagen är fast i b Men forskarna är överens om att det är helt Anna-Lena Strid, VD på Drive Management TIPS! Forskaren

Läs mer

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design

Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju. Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Föreläsning 2: Datainsamling - Observation, enkät, intervju Att läsa: Kapitel 7 i Rogers et al.: Interaction design Stjärnmodellen Analys Utvärdering Implementation Prototyper Krav Design 100326 Datainsamling

Läs mer

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn

Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Rätt hastighet för en attraktiv kommun Kommunikationskoncept för kommuner som arbetar med hastighetsöversyn Konkreta förslag för intern och extern kommunikation en vägledning Framtaget av Jenny Appelgren

Läs mer

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle.

Centralt innehåll. Läsa och skriva. Tala, lyssna och samtala. Berättande texter och sakprosatexter. Språkbruk. Kultur och samhälle. MODERSMÅL Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld

Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld Musik och risk i en existentiell och genusordnad värld Om risker bland ungdomar Margareta Bohlin Högskolan Väst Göteborgs Universitet Risker och musik Vi tar risker, unga som gamla. Vi behöver ta vissa

Läs mer

Effekten av familjerådgivning

Effekten av familjerådgivning Effekten av familjerådgivning Delredovisning av en praktikbaserad studie inom Mentea AB Bakgrund Mentea AB bedriver sedan 2008 upphandlad familjerådgivning. Verksamheten bedrivs idag i avtal med 19 geografiskt

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se

ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN. Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se ATT BEDÖMA UTVECKLING OCH LÄRANDE I FÖRSKOLAN Lotta Törnblom lotta.tornblom@lararfortbildning.se Bedömning - i syfte att uppskatta, värdesätta och ge respons! Utveckla, analysera - jag kan, vill, vågar

Läs mer