ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2015. Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-23 5"

Transkript

1 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2015 Antagen av kommunfullmäktige

2 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes och regleras enligt SoL kap Taxan är indexreglerad och följer prisbasbeloppet, per den 1 januari varje år. Maxtaxan anger den högsta avgift som kommunen enligt lag får ta ut för hjälp i hemmet, hälso- och sjukvård, rehabilitering, vård- och omsorg i särskilt boende samt korttidsvård. Avgifterna är justerade och antagna av kommunfullmäktige och gäller från och med Avgifter justeras per den 1 januari varje år enligt prisbelopp. Insatser enligt 9 LSS är avgiftsfria för den enskilde. Kostnader för personliga utgifter i samband med insats kan förekomma, t ex egna kostnader gällande mat, sär-närprodukter, HSL, hushållsutgifter, fritidsverksamheter, resor och utflykter. Det kan vara egna kostnader för mat, hushållsavgifter, fritidsaktiviteter, resor och utflykter. I den här foldern förklaras vad maxtaxan innebär och vad som ingår i avgiften. 2

3 FÖR VEM GÄLLER TAXAN? Taxan gäller dig som fått en insats beviljad enligt socialtjänstlagen eller hälso- och sjukvårdslagen såsom hemtjänst-, hemsjukvårds-, och/eller rehabiliteringsinsats, vistelse i korttidsboende eller om du bor i särskilt boende. Taxan gäller i tillämpliga delar även LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Taxan används även vid anhöriganställning. AVGIFT INKOMSTFÖRFRÅGAN Du får en inkomstförfrågan som ska fyllas i. Avgiften beräknas utifrån aktuella inkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen, till exempel SPV, KPA, änkepension, privat pensionsoch/eller kapitalförsäkring, utländsk pension med mera. Uppgift om föregående års ränteinkomster, kopia av deklaration och eventuell inkomst av kapital (ränteinkomster, utdelningar med mera) ska lämnas in. Det är viktigt att du söker bostadstillägg hos Pensionsmyndigheten. De uppgifter som vi kan inhämta från Pensionsmyndigheten är endast ålders- eller sjukpensioner samt bostadstillägg. Om du är gift ska även din make/maka lämna sina inkomstuppgifter eftersom makars gemensamma inkomster läggs ihop och fördelas lika. Du får ett skriftligt beslut om din aktuella avgift. Varje år görs en ny beräkning av avgifterna som gäller från och med 1 maj och i samband med det får du ett nytt avgiftsbeslut. När make/maka flyttar till ett särskilt boende och den andra parten bor kvar i hemmet ska ni meddela pensionsmyndigheten även detta. ÖVERKLAGAN Det avgiftsbeslut som fattas har du rätt att överklaga. Överklagandet ska ske skriftligen och ställas till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas till Individ- och omsorgsutskottet Hagfors Skicka in överklagan inom tre veckor efter beslutsdatum. NÄR SKA AVGIFTEN BETALAS? Faktura på din avgift kommer månaden efter det att insatsen getts. Fakturan ska betalas senast det förfallodatum som anges på fakturan. Vid betalning efter förfallodatum tas påminnelseavgift ut enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader. Dröjsmålsränta tas ut från förfallodagen enligt räntelagen (1975:635). 3

4 HEMTJÄNST - HJÄLP I HEMMET Endast städinsatser Avgift tas ut om återbud inte lämnats senast kl dagen före 376 kronor/besök Varuhemsändning (inköp av dagligvaror samt leverans) 30 kronor/tillfälle Omsorg/omvårdnad, insatser av servicekaraktär och ledsagning samt besök vid larm (t ex stöd vid inhandlingsnota) 300 kronor/besök Trygghetslarm, speciallarm, nödsändare (exkl besök vid insats) 300 kr/månad Installationsavgift tillkommer för larm och nödsändare. Var god se under avgifter som tillkommer utanför maxtaxa. Trygghetslarm eller klocka som kommit bort, debiteras med den faktiska kostnaden. Se under avgifter som tillkommer utanför maxtaxa. Trygghetsringning 50 kronor/månad Tvättinsats (inkl hämtning/leverans) Vid behov ingår sortering av tvätt Avgift för förbrukningsartiklar (tvättmedel, sköljmedel). Var god se under Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan. 300 kronor/insats 10 kr Tillfällig hemtjänst, till exempel följeslagare till läkarbesök Var god se under Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan. Max 3 tillfällen/månad. Avlastning i hemmet (enbart denna insats) Max 10 timmar/månad Avgiftsfritt Kost Var god se under Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan. Självkostnadspris enligt gällande avtal. Avgifterna kan tillsammans aldrig bli mer än kronor/månad. 4

5 SÄRSKILT BOENDE Omsorg/omvårdnad, städ, tvätt, sjukvård/rehabilitering/hjälpmedel Kostnader tillkommer för mat, hyra, hemförsäkring och telefonabonnemang kronor/månad I särskilt boende får du avdrag för matkostnaden från och med dag 2 om du anmält en dag i förväg. Vid sjukhusvistelse görs avdrag från dag 1. TV-licens ingår om du bor i särskilt boende. Avgifterna kan tillsammans aldrig bli mer än kronor/månad. PARBOENDE Medboende utan omvårdnadsbehov betalar ingen omvårdnadsavgift, enbart hyra, matavgift och en avgift för basservice och eventuellt HSL-avgift enligt gällande taxa. Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut på insatser, alternativt kontinuerliga HSL-insatser, så avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft. Var god se under Avgifter som tillkommer utanför maxtaxan. 5

6 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD/REHABILITERING Avgifter inom Äldreomsorg, LSS-verksamhet och Socialpsykiatri Hälso- och sjukvård/rehabilitering i hemmet eller på kommunens dagrehab/bedömning av hjälpmedelsbehov/ aktivitets- och funktionsbedömning inför bostadsanpassning 100 kronor/besök Max avgift/månad om du enbart har denna insats Vid andra insatser räknas det in i maxtaxan kronor/månad *Avgifter som kan höjas per den 1 januari varje år enligt prisbasbelopp. Avgifterna kan tillsammans aldrig bli mer än kronor/månad. 6

7 DAGVERKSAMHET AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG Dagverksamhet (behovsprövad) SoL och HSL 50 kronor/dag I vistelse på daglig verksamhet tillkommer kostnader för mat, kaffe samt resa tur och retur till dagverksamheten. Max avgift om du enbart har denna insats Vid andra insatser så räknas det in i maxtaxan. 500 kronor/månad Mat 1 januari - 31 mars 53 kronor/portion Från 1 april Ny avgift från 1 april meddelas under mars månad Självkostnadspris enligt gällande avtal Kaffe Resor 10 kronor/gång 20 kronor per resa DAGLIG VERKSAMHET AVGIFTER INOM LSS och Socialpsykiatri Daglig verksamhet enligt LSS och SoL för personer i arbetsför ålder är kostnadsfri. Kostnader för mat, kaffe samt resor tillkommer. Mat 1 januari-31 mars 53 kronor/portion Från 1 april Ny avgift från 1 april meddelas under mars månad Självkostnadspris enligt gällande avtal Kaffe 5 kronor/arbetstillfälle Resor kan sökas via Färdtjänst/Värmlandstrafik. KORTTIDSVÅRD SoL Omsorg/omvårdnad 59 kronor/dygn * Kostnad för mat tillkommer. Se avgifter som tillkommer utanför maxtaxan *Avgifter som kan höjas per den 1 januari varje år enligt prisbasbelopp. 7

8 AVGIFTER SOM TILLKOMMER UTANFÖR MAXTAXAN KOST I SÄRSKILT BOENDE OCH KORTTIDSBOENDE Normal-, flytande och specialkost och sondmat. 113 kronor/dygn Personer med näringsdryck betalar 50% av den faktiska kostnaden, upptill en max avgift på kronor per månad. Personer som ordineras berikningspulver och/eller förtjockningsmedel betalar den faktiska kostnaden. KOST I ORDINÄRT BOENDE + LEVERANS samt bostad med särskild service enligt LSS och SoL. Portion om 400 gram 1 januari-31 mars 53 kronor/portion Från 1 april Ny avgift från 1 april meddelas under mars månad Portion om 450 gram 1 januari-31 mars 54 kronor/portion Från 1 april Ny avgift från 1 april meddelas under mars månad Pris för extra/akut utkörning 1 januari-31 mars 59 kronor/portion Från 1 april Ny avgift från 1 april meddelas under mars månad Självkostnadspris enligt gällande avtal. Personer med sondnäring/kosttillskott som enda näringskälla samt näringsdryck betalar 50% av den faktiska kostnaden, upptill en max avgift på kronor per månad, inklusive tillbehör och hemleverans. Personer som ordineras berikningspulver och/eller förtjockningsmedel betalar den faktiska kostnaden. Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, under 18 år Avgift för kost vid korttidsvistelse enligt LSS, över 18 år Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse i familjehem under skoltid, enligt LSS, under 18 år Avgift för kost vid boende i elevhem samt korttidsvistelse i familjehem under skoltid, enligt LSS, över 18 år max 63 kr/dygn. max 67 kr/dygn. 48 kr/dygn 54 kr/dygn Avgift för kost vid boende i elevhem eller familjehem, samt vid korttidsvistelse, baseras på konsumentsverkets rekommendation. 8

9 FÖRBRUKNINGSARTIKLAR INOM SÄRSKILT BOENDE Toalett- och hushållspapper, tvätt- och sköljmedel, haklappar, tvättlappar, soppåsar och rengöringsmedel Parboende 130 kronor/månad 180 kronor/månad FÖRBRUKNINGSARTIKLAR VID TVÄTTINSATS I ORDINÄRT BOENDE Tvättmedel, sköljmedel 10 kronor/tvätt LARMKLOCKA Borttappad larmklocka Faktisk kostnad tillhörande trygghetslarm eller nödsändare kr INSTALLATIONSAVGIFT LARM 300 kronor/tillfälle 9

10 TILLFÄLLIG HEMTJÄNST Till exempel följeslagare till läkarbesök Max 3 tillfällen/månad Beslut av enhetschef 300 kronor/tillfälle PARBOENDE Medboende utan omvårdnadsbehov betalar ingen omvårdnadsavgift utan enbart hyra, matavgift och en avgift för basservice och enstaka HSL-insatser. Avgift, se gällande taxa. Kostavgift Basservice 113 kronor/dygn 650 kronor/månad Från den dagen den medboende får ett biståndsbeslut, alternativt kontinuerliga HSL-insatser, så avslutas basserviceavgiften och taxan för särskilt boende träder i kraft. BOENDEKOSTNAD Hyra betalas till hyresvärden enligt upprättat hyresavtal. UTHYRNING AV HJÄLPMEDEL FÖR PERSONER SOM VISTAS TILLFÄLLIGT I KOMMUNEN, TILL EXEMPEL SOMMARGÄSTER Enklare hjälpmedel, som toaförhöjning, duschpall 200 kronor/månad * ID-märkta hjälpmedel, till exempel rullstol 400 kronor/månad * Max kronor/månad Säng och personlyft 600 kronor/påbörjad 4-veckors period * Max kronor/på börjad 4-veckorsperiod * Utkörning, hämtning och service av hjälpmedel 400 kronor/timme * (ingår ej i maxbeloppet) * Enligt beslut från hjälpmedelsnämnden i Värmland 10

11 FÖRBEHÅLLSBELOPP/MINIMIBELOPP Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet som för år 2015 är kronor. För 2015 gäller följande belopp för avgifter enligt socialtjänstlagen: Förbehållsbelopp/minimibelopp för ensamboende äldre: kronor. Förbehållsbelopp/minimibelopp per person för makar och sammanboende äldre: kronor. För yngre funktionshindrade, 60 år och yngre, är förbehållsbeloppet/minimibeloppet 10% högre än för äldre vård- och omsorgstagare. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet är knutet till prisbasbeloppet och ändras när prisbasbeloppet ändras. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet ska täcka dina hushållskostnader för mat, kläder, hygienartiklar, hälso- och sjukvård, tandvård, läkemedel, hemförsäkring, hushållsel och liknande. Förbehållsbeloppet/minimibeloppet höjs fr o m 1 januari med när du har matdistribution eller äter i kommunens dagverksamhet. 24 kronor/dag* I särskilt boende, där du får tillagad mat, höjs förbehållsbeloppet/minimibeloppet med kronor/månad. I korttidsboende där du får tillagad mat höjs förbehållsbeloppet/minimibeloppet med 51 kronor/dag. * Höjning av förbehållsbelopp/minimibelopp baseras på Socialstyrelsens och Konsumentverkets rekommendationer. 11

12 INDIVIDUELL HÖJNING AV FÖRBEHÅLLSBELOPP/MINIMIBELOPP Återkommande extra fördyrande kostnader kan öka förbehållsbeloppet/minimibeloppet, till exempel kostnader för god man och trossamfund. Kostnaden måste uppgå till 200 kronor/månad, varaktig karaktär och återkomma regelbundet under minst sex månader. Dessa kostnader måste prövas i det enskilda fallet och ansökan görs hos avgiftshandläggaren. AVGIFTSUTRYMME Avgiftsutrymme är det belopp som återstår när hyra, skatt och förbehållsbelopp/minimibelopp avräknats från dina bruttoinkomster. Så här beräknas avgiften: Nettoinkomst (bruttoinkomst minus skatt) Eventuellt bostadsbidrag - Förbehållsbelopp/minimibelopp = Avgiftsutrymme Är nettoinkomsten högre än förbehållsbeloppet/minimibeloppet betalar du avgift, dock högst kronor/månad. Är den lägre betalar du ingen avgift. Det är viktigt att du snarast anmäler ekonomiska förändringar som påverkar din avgift. 12

13 KONTAKTA NÅGON AV NEDANSTÅENDE PERSONER FÖR INFORMATION BISTÅNDSHANDLÄGGARE... Telefon... Träffas säkrast klockan... DISTRIKTSSKÖTERSKA... Telefon... Träffas säkrast klockan... HEMTJÄNSTGRUPP... Telefon... Träffas säkrast klockan... ENHETSCHEF... Telefon... Träffas säkrast klockan... REHABPERSONAL... Telefon... Träffas säkrast klockan... AVGIFTSHANDLÄGGARE (FRÅGOR OM AVGIFTER OCH AVGIFTSBESLUT)... Telefon... Träffas säkrast klockan... 13

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013. Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013. Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2013 Antagna av kommunfullmäktige 2012-11-26 76 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes 2002-07-01 och regleras enligt

Läs mer

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011

ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGSTAXA 2011 HAGFORS KOMMUN 1 (6) Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen infördes den 1 juli 2002 och regleras enligt Socialtjänstlagen,

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER

INFORMATION OM AVGIFTER INFORMATION OM AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård i 2015 års taxor Gäller från och med 1 januari 2015 och ersätter tidigare taxor VADSTENA KOMMUN Senast reviderad 2015-01-15

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2015. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2015 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun

Avgifter. inom äldreomsorgen. och enheten för. funktionsnedsättning. Jokkmokks Kommun Avgifter inom äldreomsorgen och enheten för funktionsnedsättning 2015 Jokkmokks Kommun Socialtjänsten erbjuder insatser efter biståndsbedömning till äldre och yngre psykiskt eller fysiskt funktionshindrade.

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN

OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN OMSORG OM ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I TIMRÅ KOMMUN Information om regler, rutiner och avgifter Besöksadress: Köpmangatan 14 Postadress: 861 82 Timrå Telefon: 060-16 31 00 E-mail: sociala@timra.se Fastställd

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade

Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade Förslag till nytt informationsmaterial 2013 Siffror som står här gäller för år 2012 Information om avgifterna inom Äldreomsorgen och Enheten för funktionshindrade 2013 jokkmokks Kommun JOKKMOKKS KOMMUN

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun

Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun Avgifter inom vård och omsorg Strängnäs kommun 2015 Innehållsförteckning INLEDNING....2 NÄR DU FÖRSTA GÅNGEN BEVILJAS INSATSER... 2 BERÄKNING AV AVGIFTEN ENLIGT DINA INKOMSTER... 3 VILL DU VETA MERA?...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2015-02-01 Ersätter avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2014-02-01 Avgiftshandläggare: Tfn 0620/68 20 00 vx 88180 Sollefteå Riksdagen har beslutat om

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer