Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Morö backe grundskola förskoleklass och fritidshem 2013/2014

2 Likabehandlingsplan för Morö backe skola förskoleklass och fritidshem Våra ledord är upptäcka utreda - åtgärda Deklaration: På Morö backe skola accepterar vi inte mobbning och kränkande behandling. 2 Vi vill att vår skola skall uppfattas som meningsfull och trivsam, att stämningen präglas av öppenhet och förtroende mellan elever och mellan elever och vuxna. De mänskliga behoven, att få vara och utvecklas som den unika människa man är, ska tillgodoses gruppen. De värden som skall ligga till grund för hela skolans arbete benämns värdegrund. Skolan skall genomsyras av grundläggande demokratiska värderingar och dessa kopplas till aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Skolans övergripande kunskapssyn och värdegrund ska präglas av att alla barn som vuxna, skall må bra i skolan. alla har rätt att känna sig delaktiga i klassgemenskapen. att få känna trygghet och bli tagna på allvar. vi accepterar varandras olikheter. Morö backe skola tillämpar den del av skollagen (kap.6) som gäller kränkande behandling samt även diskrimineringslagstiftningen. Ingen av skolans elever skall utsättas för diskriminering eller trakasserier inom något av följande diskrimineringsområden etnisk tillhörighet kön religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck åldersdiskriminering annan kränkande behandling.

3 Vad är diskriminering, trakasserier och kränkande behandling? Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. T ex nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. 3 Ansvar Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning inom skolans verksamheter är rektor. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan antas vara i strid med lagen. Likabehandlingsteam (LBT) Personal som ingår i LBT ansvarar för att utreda och åtgärda ärenden där elev kränkt elev, utvärdera det hälsofrämjande arbetet i skolan samt tillsammans med övrig personal utveckla detta arbete. Arbetet leds av vår rektor som ingår i gruppen. Alla i LBT ska regelbundet utbildas för att kunna arbeta i lagens anda. All personal All personal har ansvar att se och reagera samt meddela LBT eller rektor om någon elev utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. All personal ska regelbundet få kunskaper för att kunna upptäcka diskriminering eller andra kränkningar. Elevgruppsansvariga Elevgruppsansvariga har ett särskilt ansvar att hålla kontinuerlig kontakt med sina elever och därigenom upptäcka och motverka diskriminering eller kränkande behandling. Främjande arbete Inventering Inventering/utvärdering kring likabehandlingsarbetet och annan kränkande behandling görs varje läsår genom: Skolsköterskans enskilda samtal/gruppsamtal med elever Trivsel-, föräldra-, medarbetar-, och medborgarenkät Enskilt samtal med elever och föräldrar Uppföljning i det systematiska arbetsmiljöarbetet

4 Under detta läsår innefattas det främjande arbetet av: Förankrade trivselregler hos elever och personal Plan mot diskriminering och likabehandling är förankrad hos elever/föräldrar/personal Dagliga rutiner t ex tydliga morgonrutiner, raster, avslut av dagen, medvetna gruppindelningar för att förhindra utanförskap. Väl fungerande rastvaktsystem Trygg inne/ute miljö Klassråd/elevråd/skolråd Temadagar som syftar till att förstärka respekten för allas lika värde Morö backe kompisar Riddarskolan Skolkomet Forumspel/värderingsövningar, gruppstärkande övningar. Fantomenlådan. Postlåda men inkast utanför skolsköterskans rum där elever själva kan lägga en lapp och beskriva en upplevd kränkning/situation Hög vuxentäthet i matsalen Personalen planerar utflykter eller friluftsdagar så att alla barn och elever ges förutsättningar att delta. 4 Kartläggning av verksamheten Utifrån Likabehandlingsteamets utvärderingsdag där elever och pedagoger deltog har följande utvecklingsområden för detta läsår uppmärksammats: Skolan behöver uppmärksamma och förbättra elevernas språkbruk. Vårt mål är att vi använder ett vårdat språk på skolan. Vi har gjort en översyn gällande vårt rastvaktssystem i början på detta läsår. Rastschemat finns uppsatt i personalrummet. Rastvakter skall bära gula västar. Vi bör ha en årligt återkommande hälsovecka på skolan. Under höstterminen har varje klasslärare pratat med sin klass om elevernas upplevelser gällande otrygga områden/riskområden på skolan. Vi har tittat igenom gamla incidentrapporter gällande otrygga områden på skolan, tagit del av information från klasstemperaturer, elevenkäter och föräldraenkäten, samt kartlagt personalens upplevelse kring klimatet på skolan. Vi behöver utveckla en långsiktig/sammanhängande dokumentationsmall gällande elevärenden. Vi har påbörjat arbetet gällande detta. Vi upplever att incidentrapporterna fungerar bra som dokumentering av enskild händelse.

5 Följande riskområden har kommit fram i vår kartläggning detta läsår: Kojor, skogen samt Stora lekparken. Omklädningsrummen på idrotten. Lilla lekparken. kapprum Bandyplanen utanför Snöbollen. Vid rampen. Förebyggande arbete Utifrån ovanstående kartläggning av verksamheten sker följande förebyggande arbete på skolan: 5 Alla rastvakter bär reflexvästar för att vara väl synliga. Rastvakterna cirkulerar på skolgården och är särskilt uppmärksamma på områden som eleverna upplever som otrygga. Vi har alltid två rastvakter ute per rast. När problem uppstår förstärker vi tillsynen i omklädningsrummen på idrotten. Pågående arbete att förstärka med personal i omklädningsrummen kontinuerligt. Klasslärare håller uppsikt över kapprummet tills eleverna gått ut på rast. Re-PULSE, klassråd/elevråd, värderingsövningar utifrån identifierade behov. Framtagande av skolans trivselregler sker gemensamt med eleverna via följande forum: klassråd, elevråd samt skolråd. Pågående arbete gällande språkbruk på skolan. Pågående arbete gällande att planera in en hälsovecka under läsåret. Pågående implementeringsarbete gällande rastaktiviteter/lekar som äldre elever genomför med skolans yngre elever i samarbete med pedagog. Temadagar som innefattar alla elever på skolan. De äldre eleverna är gruppledare i de åldersblandade grupperna. Lärarledda aktiviteter utifrån temadag t.ex jultema. När något inträffar som strider mot lagen Om personal handlar i strid mot lagen är närmaste arbetsledare/rektor ansvarig för att omgående utreda ärendet och skyndsamt se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Ansvarig arbetsledare/rektor följer upp ärendet med berörda personer och kontrollerar att lagen följs. Alla som arbetar på skolan skall meddela rektor om man misstänker att personal agerar i strid med lagen. Om personal, elev eller förälder misstänker att elev kränkts av annan elev skall LBT eller rektor informeras. Rutinerna finns utarbetade i vår handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling. Alla gjorda insatser i ett ärende, oavsett om det är personal eller elev som utfört handlingen, ska dokumenteras skriftligt av LBT personal som arbetat med ärendet. Dokumentet ska arkiveras på skolan i minst tio år efter avslutat ärende.

6 Information Likabehandlingsplanen ska göras känd för all personal, alla elever i förskoleklass och skola samt föräldrar. Detta görs genom allmän information och via skolans hemsida, skolråd samt intranätet. På vår skola är följande ansvariga gällande information: Ansvarig för information till all personal: Ansvarig för information till vikarier: Ansvarig för information till kandidater, etc. Ansvarig för information till elevgrupper: Ansvarig för information till föräldrar Rektor/LBT Rektor/LBT Respektive handledare Elevgruppsansvarig Klasslärare/ LBT-representant vid föräldramöten 6 Uppföljning, utvärdering och revidering Uppföljning och utvärdering av skolans arbete med att tillämpa lagen ska ske löpande och redovisas i samband med den årliga kvalitetsredovisningen. LBT ska under maj månad varje år följa upp och utvärdera gjorda insatser under läsåret. I utvärderingen deltar alltid föräldrarepresentanter och minst två av elevrådet utsedda representanter. Följande frågor bör diskuteras: Hur har informationen nått ut? Vilka hälsofrämjande åtgärder har vidtagits under läsåret? Hur har eventuella ärenden hanterats och följts upp? Vad är elevrepresentanternas åsikt om skolans arbete mot diskriminering och annan kränkande behandling? I samband med utvärderingen ska planen revideras och kompletteras om det finns sådant (fortbildning, information och dylikt) som bör prioriteras under det kommande året. Förslag om revidering och/eller prioriteringar lämnas till rektor som tar upp det som ett beslutsärende. Kontaktpersoner i likabehandlingsteamet: Kristin Jamai Pia Olsson Kerstin Björklund Annika Öster Per Lundberg Christina Hällgren Annika Andersson Harry Rauhala Rektor Skolsköterska Specialpedagog Specialpedagog Lärare Speciallärare Lärare Fritidspedagog Yttersta ansvar för all kränkande behandling har rektor. Om elev har kränkt elev Rektor Om elev har kränkt personal Rektor Om personal har kränkt elev Rektor Om personal har kränkt personal Rektor

7 Handlingsplan mot mobbning och kränkande behandling skall personal, elever och föräldrar ta del av vid varje läsårs början. Ansvariga för detta är likabehandlingsteamet. 7

8 Handlingsplan Vad är mobbning? Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Arbetsordning vid kränkande behandling mellan elever. Personal på skolan pratar med de inblandade eleverna kring det oacceptabla beteendet. Incidentrapport skrivs av personal i samråd med elev, inlämnas till LBT. Berörd personal informerar föräldrar. 8 Arbetsordning vid upprepade tillfällen av kränkningar, mobbning Personal på skolan får kännedom om ett mobbningsfall. Berörd personal samt likabehandlingsteamet inklusive skolsköterska kontaktas. Två personer som ingår i LBT tar ansvar för det aktuella ärendet och kontaktar mobbningsoffrets föräldrar. Diskret insamling av fakta görs av ansvariga ur LBT i samarbete med berörd personal. Utredning bör inledas skyndsamt av personal som ansvarar för ärendet. De berörda mobbarna ska inte informeras i förväg. Samtal sker med en i taget, ev. ledaren först. Mobbarna ska inte ha möjlighet att samtala med varandra mellan samtalen. Dokumentera samtalet. Aktuella föräldrar informeras under samma dag. Efter samtalen har personalen extra kontroll på de berörda eleverna fram till uppföljningssamtalen. Efter 1-2 veckor, uppföljningssamtal med den utsatta. Uppföljningssamtal med den/de som har utsatt enskild elev för kränkning. Kontinuerlig uppföljning av de ansvariga för det aktuella ärendet. Dokumentation skall göras.

9 Om vidtagna åtgärder ej funnits tillräckliga kontaktas rektor för vidare åtgärder t ex: Elevvårdskonferens Anmälan till Socialtjänsten Anmälan till Polis Anmälan till Arbetsmiljöverket Anmälan till Barn och grundskolenämnden Alla ärenden dokumenteras av ansvarig LBT personal och sparas i 10 år. Konsekvenser vid kränkande behandling personal-elev Ärendet hänvisas till rektor som vidtar nödvändiga åtgärder. 9 Konsekvenser vid kränkande behandling mellan personal. Ärendet hänvisas till rektor som vidtar nödvändiga åtgärder.

10 Informationsblad angående Plan mot diskriminering och kränkande behandling Detta är en information till dig som är elev eller har ditt barn på vår skola. På Morö backe skola tillämpas den del av skollagen(kap.6) som gäller kränkande behandling samt även diskrimineringslagstiftningen. Ingen av Morö backe skolans elever skall utsättas för diskriminering eller trakasserier inom något av följande diskrimineringsområden: kön etnisk tillhörighet religion eller annan trosuppfattning sexuell läggning funktionshinder könsöverskridande identitet eller uttryck åldersdiskriminering 10 eller utsätts för annan kränkande behandling. (se nästa sida) Ansvar All personal på vår skola har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan antas vara i strid med lagen. Huvudansvarig för att lagen följs är rektor. Vårt arbete inriktar sig på förebyggande åtgärder där våra elever och föräldrar görs delaktiga. Ett samarbete med omvärlden är viktigt för att vidga kunskapen hos personal och elever i syfte att motverka diskriminering. Ett Likabehandlingsteam (LBT) ansvarar för att utreda och åtgärda ärenden där elev kränkt/mobbat elev samt driva och utvärdera det förebyggande arbetet i skolan. Som föräldrar bör man tydligt visa för sitt barn att man inte accepterar att diskriminering och kränkning förekommer. Om skola och hem tar klart avstånd ifrån detta så får det en positiv inverkan på barnen. På vår skola består Likabehandlingsteamet (LBT) av rektor Kristin Jamai, lärare och pedagoger från olika årskurser och fritidshem samt elevhälsan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling finns i sin helhet på skolans hemsida. Det finns även möjlighet att ta del av planen när du besöker skolan. Vid frågor kontakta oss. /Kristin Jamai med personal

11 Diskriminering Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som utför diskrimineringen. 11 Trakasserier Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningar Kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker barns eller elevers värdighet. T ex nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Mobbning Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

12 Ärende nr: Incidentrapport kränkande behandling Tidpunkt för händelsen Datum: Klockan: Inblandade personer Namn: Klass: 12 Namn: Klass: Namn: Klass: Namn: Klass: Namn: Klass: Namn: Klass: Typ av incident Fysiskt våld Hot om våld Kränkande tilltal, språk Sexuella anspelningar Bristande respekt Trakasserier Kränkning via mail, sociala medier Kränkning via SMS, telefon mm Utfrysning, negativt kroppsspråk Skadegörelse, stöld Lokal/plats Klassrum Korridor, kapprum Matsal Gymnastiksal Omklädningsrum Fritids Östra skolgården Västra skolgården Idrottsanläggningar utomhus Utanför skolan Bedömning Har aldrig iakttagits tidigare (engångsföreteelse) Har inträffat tidigare Har inträffat upprepade gånger Kränkningen har utförts av samma personer upprepade gånger.

13 Kort beskrivning av det inträffade 13 Vidtagna åtgärder Samtal har skett med de inblandade Ansvarig pedagog informerad Vårdnadshavare informerade Elevhälsan informerad Rektor informerad Ärendet bör utredas vidare Kommentar Datum Uppgiftslämnare Ifylld lämnas i Fantomenlådan!

14 Dokumentation gällande insatser mot kränkning/mobbning Ansvarig: LBT-personal som arbetat med ärendet Skola:... Elevens namn:... Läsår:... Födelseår: Åtgärdat enligt arbetsplanen mot kränkning/mobbning: Ja Nej 14 Vid Nej, ange orsak. Vid Ja, ange: När inträffade kränkningen/mobbningen? Var inträffade kränkningen/mobbningen? Hur inträffade kränkningen/mobbningen? Vem/vilka uttryckte kränkningen/mobbningen? Uppföljning av vem? Uppföljning/åtgärder hur? Dokumentation finns : Ja Nej Datum: Ansvarig:

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR. Skolenhet Mjölner. Läsåret 2014/15 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Skolenhet Mjölner Läsåret 2014/15 Innehållsförteckning Bakgrund 3 1 Mål. 4 2 Handlingsplan.. 4 2.1 Ansvar. 4 2.2 Förebyggande arbete 5 2.3 När något inträffar som strider mot lagen.

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola

Likabehandlingsplan. Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola Likabehandlingsplan Lunnaskolans förskoleklass fritidshem, grundskola och grundsärskola läsåret 2012-2013 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion För att ta fram en likabehandlingsplan som uppfyller lagens

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trygghet, ansvar och respekt på. Sulviks skola 2014/15. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Trygghet, ansvar och respekt på Sulviks skola 2014/15 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning Bakgrund...3 Årlig plan...4 Skolans vision...4 Definitioner av begrepp...5

Läs mer

Likabehandlingsplan för

Likabehandlingsplan för Likabehandlingsplan för 100107 FRISKOLAN KRONOBERGSHED Styrelsens ställningstagande till likabehandlingsplanen Styrelsen, som är huvudman för Friskolan Kronobergshed, har läst och förstår arbetet med likabehandlingsplanen.

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01

Likabehandlingsplan. samt Plan mot kränkande behandling och mobbing. För Malmö idrottsgrundskola. Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Malmö idrottsgrundskola 2014-09-01 Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling och mobbing För Malmö idrottsgrundskola FASTSTÄLLD AV Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad:

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium

Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Plan för arbete mot kränkande behandling Västerås Idrottsgymnasium Vasagatan 95 722 23 VÄSTERÅS Tel. 021-185385 // 021-185330 Innehåll Innehåll... 2 Handlingsplan för Västerås Idrottsgymnasium 2011/2012...

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan

Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan Upprättad Ht 2014 Likabehandlingsplan/Årlig plan för Gärdsmosseskolan På vår skola är det inte annorlunda att vara olika 1 Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 Skolbarnsomsorg Planen

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsåret 2014-15 Sid 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s 3 3

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorpsskolan 2013-2014 Innehållsförteckning 1.Inledning...1 1.1 Mål,Vision... 1 1.2 Ansvar... 1 1.3 Förankringsprocess...2 2.Definition diskrimineringstyper...2

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015

KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 KAPRIFOLENS FÖRSKOLAS Plan mot diskriminering och kränkande behandling År 2015 Vår vision Vi skall skapa en trygg miljö där alla visar varandra hänsyn och omtanke. Gemenskapen på vår förskola berikas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer