Utbildningar Hösten Domstolsakademin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar Hösten 2011. Domstolsakademin"

Transkript

1 Utbildningar Hösten 2011 Domstolsakademin

2 Omslagsbild: Kursdeltagare lämnar Domstolsakademins lokaler på Brunnsgatan i Jönköping. Foto Per Carlsson Diarienummer Tryckt hos Edita Västra Aros, Västerås, mars 2011

3 Innehåll sida Förord 5 Kontaktuppgifter 6 Anvisningar för anmälan 8 Allmänna utbildningar Allmän civilrätt 11 Arbetsrätt 15 Domarrollen och domstolens funktion 19 Entreprenadrätt 23 Europarätt 27 Familjerätt 31 Företagsekonomi 35 Förvaltningsprocessrätt 41 Immaterialrätt 49 Internationell privat- och processrätt 53 IT 57 Kommunalrätt 63 Mark- och miljörätt 67 Migrationsrätt 81 Obeståndsrätt 89 Offentlig upphandling 95 Offentlighet och sekretess 99 Processrätt 105 Skatterätt 135 Socialförsäkringsrätt 149 Straffrätt 167 Tvångsmål 177 Utbildningar för fiskaler, föredragande och beredningsjurister 183 Övrigt 281 Utbildningsförslag 283 Kronologiskt schema 286 Alfabetiskt register 290 3

4 FOTO PER CARLSSON

5 Förord Med denna termin tar Domstolsakademin ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda utbildning för jurister inom Sveriges domstolar. Vårt utbildningsutbud riktar sig nu till samtliga jurister utom notarier. Huvuddelen av våra utbildningar är öppna både för domare, föredragande och beredningsjurister. För att underlätta för den enskilde att avgöra vilken kunskapsnivå en viss utbildning motsvarar har kurserna delats in i tre slag, märkta med symbolerna B för baskurs, F för fördjupningskurs och S för specialistkurs. Utbildningar som har inslag av Europarätt har dessutom försatts med en särskild flagga. Den särskilda utbildning som sedan tidigare finns för fiskaler, föredragande och beredningsjurister kommer att ges i stort sett oförändrad denna höst. Däremot planeras förändringar i dessa utbildningar för våren 2012, allt för att ytterligare höja kvaliteten i utbudet av utbildning. Vi har under 2010 och våren 2011 med tillfredsställelse kunnat konstatera en fortlöpande ökning av antalet personer som deltar på våra kurser. Erfarna ordinarie domare är dock fortfarande underrepresenterade. Jag vill därför på nytt understryka att det finns ett flertal utbildningar som är framtagna för att tillgodose just erfarna domares behov av kompetensutveckling. Inte minst gäller detta våra specialistkurser. Roberth Nordh Rektor 5

6 Kontaktuppgifter REKTOR Roberth Nordh Tfn el BITRÄDANDE REKTOR Märit Bergendahl Tfn el ÄMNESANSVARIGA Familjerätt Ylva Myhrberg, rådman, Norrtälje tingsrätt Förvaltningsprocessrätt Mattias Almqvist, kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping Mark- och miljörätt Anders Bengtsson, rådman, Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Migrationsrätt Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Skatterätt Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö Kristina Harmsen Hogendoorn, kammarrättsråd, Kammarrätten i Göteborg Socialförsäkringsrätt Henrik Jansson, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Straffrätt Annika Rojas Wiberg, hovrättsråd, Göta hovrätt Processrätt Anette Ohlsson, rådman, Hässleholms tingsrätt 6

7 KOMPETENSUTVECKLARE Susanne Allgårdh, Stockholm Tfn Anne-Marie Basun, Stockholm Tfn Catherine Beckström, Jönköping Johan Kylenfelt, Göteborg Tfn Karin Lilja, Stockholm Tfn UTBILDNINGSADMINISTRATÖRER Cecilia Almgren Tfn Janita Frödén Tfn Inger Malmsjö Tfn

8 Anvisningar för anmälan För anmälan till Domstolsakademins kurser gäller olika rutiner före och efter den 1 september. Anmälan som sker FÖRE den 1 september ska ske på en särskild anmälningsblankett, som återfinns på intranätet under rubriken Kompetens/Domstolsakademin. Anmälan ska göras av domstolschefen eller på dennes uppdrag. Närmare anvisningar om anmälningsförfarandet finns på intranätet. Anmälan som sker EFTER den 1 september ska göras i den s.k. kompetensportalen. För varje kurs finns en sista anmälningsdag. Vissa utbildningstillfällen är av sådant slag att antalet deltagare inte kan vara obegränsat. Vi försöker dock tillgodose allas önskemål om utbildning. För det fall antalet anmälda är alltför stort erbjuds därför den som blir utan plats vid ett utbildningstillfälle förtur till plats vid ett kommande tillfälle. Det kan även bli aktuellt att ordna ytterligare utbildningstillfällen under innevarande termin. Deltagares reskostnader ska betalas av domstolen och ersätts i efterhand av Domstolsakademin. Ekonomisk kompensation kan vidare utgå för den faktiska merkostnad som uppstår om domstolen tar in ersättare för en domare som deltar i en av Domstolsakademins kurser. Närmare anvisningar om detta och blankett för ändamålet finns på intranätet under Kompetens/Domstolsakademin. Beträffande fiskalers utbildning gäller som tidigare att anmälan ska ske genom domstolen. Också här ska anmälan göras i kompetensportalen. Särskilt bör märkas möjligheten att i portalen upprätta en särskild studieplan för fiskaler. 8

9 Förklaringar Symbolen betecknar baskurs på en grundläggande nivå. Vad som utgör en grundläggande nivå kan skifta, men utgångspunkten ska vara en ordinarie domares kompetensnivå. Med detta menas en fördjupningskurs som kräver att deltagarna redan har grundläggande kunskaper motsvarande minst vad som kan inhämtas genom en baskurs. Också fördjupningskurser riktar sig typiskt sett till alla jurister, men har särskilt sikte inställt på erfarna juristers behov av förkovran. Detta står för en specialistkurs avsedd att ge särskild sakkunskap hos vissa. Det är alltså fråga om att tillföra domstolen en kompetens som man inte kan begära eller förvänta att alla har. Utbildningen är utformad som s.k. stegkurser. 9

10 FOTO PER CARLSSON

11 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) 11

12 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) SKADESTÅND VID PERSONSKADA september 2011 Kursbeskrivning: Den del av skadeståndsrätten som rör personskador, kränkning genom brott och diskriminering får allt större betydelse i domstol. Denna kurs ger en grundlig genomgång av den del av skadeståndsrätten som rör nämnda frågor. Personskaderätten belyses på det sätt som domarna möter den i såväl brottmål som tvistemål. Allmänna utvecklingstendenser på rättsområdet och analyser av rättsutvecklingen görs. Förutom att behandla vissa grundläggande skadeståndrättsliga frågor ger kursen en grundlig genomgång av skadeståndslagens reglering och rättspraxis kring personskador. Under kursen behandlas personskadebegreppet, de ekonomiska ersättningsposterna kostnader och inkomstförlust och de ideella ersättningsposterna sveda och värk, lyte och men samt särskilda olägenheter. En noggrann genomgång görs av anhörigas rätt till ersättning när någon dödas eller skadats av en skadeståndsgrundande handling. Lagstiftning, praxis och rättutveckling rörande ersättning för kränkning genom brott behandlas ingående. Även reglerna kring brottskadeersättning och samspelet mellan Brottsoffermyndighetens praxis och domstolspraxis behandlas. Vidare tas upp frågor om diskriminering och den nya diskrimineringsersättningen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Anders Dereborg, Svea hovrätt TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER Utvecklingslinjer inom personskaderätten Docenten i civilrätt Mårten Schultz, Uppsala universitet 12

13 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) Skadeståndslagens reglering Personskadebegreppet, ersättningsposterna vid personskada, ersättning till anhöriga Anders Dereborg Forts. på Skadeståndslagens reglering Ersättning till anhöriga, kränkningsersättning, brottsskadeersättning Rättsutveckling och rättspraxis ang. personskador m.m. Culpa, orsakssamband, adekvans m.m. Mårten Schultz GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER Trafikskadeersättning Trafikskadenämndens ersättningstabeller och praxis Juristen och kanslichefen Peter Rigling, Trafikskadenämnden KAFFE Försäkringsbolag / skadelidande Förutsättningar för försäkring, advokatens roll som ombud vid utomrättslig skadereglering, inkomstförlust, försäkringsbolagens utredning, svårigheter vid bestämmande av inkomstförlust, beviskravets styrka, ideella skador, traumatiska skador, arbetsoförmåga Försäkringsjuristen Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Stockholm Advokaten Thomas Johanson, Legare Advokatbyrå AB, Stockholm Diskrimineringsersättning Chefsjuristen Cecilia Landolf Hjort, Diskrimineringsombudsmannen Processföraren Anders Wilhelmsson, Diskrimineringsombudsmannen 13

14 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) AVTALSRÄTT 6 oktober 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin anordnar återkommande utbildningsdagar i aktuella frågor inom allmän civilrätt. Denna gång ägnas intresse åt avtalsrätten. Avtalslagen från 1915 är inte anpassad till moderna avtalstyper och förhandlingsformer och avtalsrätten har under snart 100 år utvecklats genom mängder av rättsfall och förarbetsuttalanden och i juridisk litteratur. Det kan därför vara svårt att bilda sig en uppfattning om gällande rätt. Dagen kommer att, med utgångspunkt i praktiska fall, ägnas åt frågor om avtalets ingående, ansvaret vid avbrutna förhandlingar och avtalstolkning. Även frågor om påföljder vid avtalsbrott när lagstiftning saknas kommer att beröras (t.ex. vid återförsäljaravtal, licensavtal, outsourcingavtal, kommersiella entreprenadavtal, aktieägaravtal m.m.). Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TORSDAGEN DEN 6 OKTOBER Avtalsrätt Professorn Christina Ramberg, Göteborgs universitet LUNCH Forts. på Avtalsrätt 14

15 ARBETSRÄTT (AD) ARBETSRÄTT (AD) 15

16 ARBETSRÄTT (AD) ARBETSRÄTT 6 8 december 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare och andra jurister som vill fördjupa sina kunskaper i arbetsrätt. Deltagande i kursen förutsätter tidigare praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga tvister. En stor del av kursen kommer att ägnas de materiella reglerna i LAS. I kursen behandlas också processrättsliga frågor såsom forumfrågor och rättegångskostnadsfrågor samt interimistiska beslut. Särskilt intresse kommer också att ägnas den europarättsliga påverkan på arbetsrätten, bl.a. i form av diskrimineringslagstiftningen. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Rådmannen Anna Flodin, Attunda tingsrätt Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2011 TISDAGEN DEN 6 DECEMBER Allmänt om tvistelösning inom arbetsrätten Ordföranden Michaël Koch, Arbetsdomstolen Vissa processrättsliga frågor Arbetstvistlagen, interimistiska beslut, m.m. Michaël Koch LUNCH EU-rättslig inverkan på svensk arbetsrätt Professor Jonas Malmberg, Uppsala universitet Diskrimineringslagarna Generaldirektören Hans Ytterberg, Arbetsmarknadsdepartementet GEMENSAM MIDDAG 16

17 ARBETSRÄTT (AD) ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER Lagen om anställningsskydd Avskedande, uppsägning, omplacering, turordningsfrågor Jonas Malmberg Forts. på Lagen om TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER Företagshemligheter och konkurrensklausuler Advokaten Anders Nordström, Linklaters Advokatbyrå Lönetvister Arbetstagarens förmåner, kvittningslagen Anna Flodin 17

18 FOTO SARA LANDSTEDT

19 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN (AD+FD) 19

20 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN OCH DOMSTOLENS FUNKTION 8 9 november 2011 Kursbeskrivning: I det dagliga arbetet ges begränsad tid och möjlighet att fundera över frågor som rör domarrollen och domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt. Samtidigt är det något som intimt hör samman med rättskipningen. Vilken syn man har på dessa frågor påverkar uppfattningen om hur domaren bör agera när han eller hon utövar sitt ämbete. Det kan också ha betydelse för hur man anser att en domare bör uppträda privat. Denna kurs är avsedd att ge domare tillfälle att reflektera över och diskutera sådana frågeställningar. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna domare. Under den första dagen behandlas domarrollen och domstolens funktion. Dag två ägnas åt värdegrundsfrågor och yrkesetiska frågeställningar med anknytning till domarens vardag. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 TISDAGEN DEN 8 NOVEMBER Domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt Lagmannen Anders Eka, Stockholms tingsrätt 20

21 DOMARROLLEN (AD+FD) Domarrollen och domarens självständighet Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm Jur. dr. Olof Ställvik, Uppsala universitet GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Domaretik och värdegrunder Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Universitetslektorn Bo Hanson, Uppsala universitet Forts. på Domaretik 21

22 FOTO PER CARLSSON

23 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT (AD) 23

24 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT 31 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Byggbranschen styrs till stor del av sina egna standardvillkor (främst Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04). Detta medför att hantering av tvister nödvändiggör kunskap om dessa villkor. Kursen avser att utifrån några rättsfall belysa hur domstolarna hanterat och dömt i entreprenadrättsliga tvister. Genom grupparbeten och gemensamma diskussioner får deltagarna en presentation i hur domstolarna handlagt uppkomna tvistefrågor. Därutöver ges en redovisning av aktuella regleringar i standardavtal och konsumenttjänstlagen och hur dessa påverkat ärendet. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Inledning och presentation av kursupplägget. Genomgång av regelsystemet, kommersiella entreprenader och konsumententreprenader Advokaten Lennart Åhl, Advokatfirman W&Ö HB Rättsfallsgenomgång, kommersiell entreprenadrätt Gruppdiskussioner varvat med föreläsning fokus på avtalsrättsliga problem och hur bevisbörda och bevisvärdering har hanterats. Hanteringen av tekniska komplikationer med hänsyn till vittnen och sakkunniga belyses också. Relevanta delar i standardavtalen och tekniskt referensmaterial kommenteras Lennart Åhl GEMENSAM MIDDAG 24

25 ENTREPRENADRÄTT (AD) TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Rättsfallsgenomgång, konsumententreprenader Gruppdiskussioner fokus på hur främst konsumenttjänstlagen och annan konsumentlagstiftning påverkar hanteringen Lennart Åhl Genomgång avtalsreglering via Allmänna Föreskrifter (AF) och Allmänna Material- och Arbetsanvisningar (AMA). Diskussioner kring olika besiktningsformer och besiktningens rättsverkan Lennart Åhl 25

26 FOTO SARA LANDSTEDT

27 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT (AD+FD) 27

28 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT C Europakonventionen om mänskliga rättigheter september 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Under den första dagen, som är gemensam för båda domstolsslagen, ges en allmän bild av EKMR och den svenska rättsutvecklingen på området. Såväl svenska mål i Europadomstolen som svensk rättspraxis på området gås igenom. Ett särskilt avsnitt ägnas skadeståndsfrågor vid brott mot konventionen samt de förslag som lämnats i betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87). Den andra dagen behandlar frågor om Europakonventionens genomslag i svensk rättspraxis inom respektive domstolsslag. Syftet med detta avsnitt är att med utgångspunkt i Europakonventionen belysa rättigheternas genomslag i svensk lagstiftning och rättspraxis och betydelsen av att tolka svensk rätt i ljuset av Europadomstolens avgöranden. Plats: Centralt i Malmö Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER Europakonventionen i svensk rättsutveckling Kanslirådet Anna Erman, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt LUNCH Rätten till ett effektivt rättsmedel och det allmännas skadeståndsansvar Anna Erman GEMENSAM MIDDAG 28

29 EUROPARÄTT (AD+FD) TORSDAGEN DEN 22 SEPTEMBER 2011 ALLMÄN DOMSTOL Europakonventionens genomslag särskilt inom de allmänna domstolarnas område Anna Erman Ytterligare föreläsare meddelas senare Forts. på Europakonventionen ALLMÄN FÖRVALTNINGSDOMSTOL Europakonventionens genomslag särskilt inom förvaltningsdomstolarnas område Kammarrättsrådet och viceordföranden Eva Jagander, Kammarrätten i Stockholm Särskilt om Europakonventionens genomslag på migrationsrättens område Eva Jagander 29

30 FOTO PER CARLSSON

31 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT (AD) 31

32 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTTSDAGAR november 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin ordnar årligen speciella utbildningsdagar för domare med särskilt intresse för familjerätt. Utbildningsdagarnas innehåll varierar. Denna gång är det riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge som är i fokus. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen medverkat till en metodutveckling för hur riskbedömningar ska göras. Företrädare för Socialstyrelsen kommer att medverka under dagarna och berätta om denna metodutveckling. En färsk avhandling om riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge kommer också att presenteras. I övrigt innehåller dagarna genomgångar av hur de olika riskerna bör bedömas och vilka särskilda överväganden som ska göras med utgångspunkt i bestämmelsen i 6 kap 2 a föräldrabalken. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER Socialstyrelsens checklista för riskbedömningar Francesca Östberg och Johan Glad, Socialstyrelsen Riskbedömningar i vårdnadsmål Jur. dr Anna Kaldal, Stockholms universitet 32

33 FAMILJERÄTT (AD) Paneldiskussion Riskbedömningar i domar och beslut Anna Kaldal, Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt Advokaten Jessica Sandberg, Stockholm Departementsrådet Örjan Landelius, Utrikesdepartementet Enhetschefen, leg psykologen och leg psykoterapeuten Anna Norlén, BUP Grinden GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER Risk för övergrepp eller att barnet annars far illa Anna Norlén LUNCH Risk för bortförande eller kvarhållande Jessica Sandberg Örjan Landelius 33

34 FOTO SARA LANDSTEDT

35 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) 35

36 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH RE- DOVISNING 30 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Lund/Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Detta kurstillfälle är redan fulltecknat 36

37 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) TISDAGEN DEN 30 AUGUSTI Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Tolkning av årssredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson Forts. på Tolkning 37

38 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH RE- DOVISNING 8 10 november 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Lund/Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 10 september

39 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) TISDAGEN DEN 8 NOVEMBER Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 10 NOVEMBER Tolkning av årssredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson Forts. på Tolkning 39

40 FOTO PER CARLSSON

41 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) FÖRVALTNINGSPROCESS- RÄTT (FD) 41

42 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) CENTRAL FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i förvaltningsprocessrätt. Den fokuserar på centrala delar i processen, nämligen besluts överklagbarhet, klagorätt, kommunikation, bevisning och processramen. I ett introducerande avsnitt i kursen behandlas förvaltningsprocessrättens utveckling. I denna del berörs förvaltningsprocessens funktion i samhället och dess karaktär i förhållande till den allmänna processrätten. I avsnittet om besluts överklagbarhet tar kursen upp centrala frågor för bestämmandet av om ett beslut har sådana verkningar att det bör kunna överklagas (överklagbarhet). Därefter behandlar kursen hur kretsen av personer som bör kunna överklaga ett beslut bestäms (klagorätt). I denna del behandlas grundläggande frågor om bl.a. saklegitimation och partsställning. Kursens avsnitt om kommunikation avhandlar hur rätten tillförsäkrar att inte någon av parterna döms ohörd. Därvid behandlas även parternas rätt till insyn. Därefter följer avsnittet om bevisning som rör bevisvärdering, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Kursen avslutas med ett avsnitt om processramen. Där avhandlas yrkanden och möjligheterna att framställa nya eller ändra redan framställda sådana. I denna del tar kursen också upp förutsättningarna för att föra in nya omständigheter i processen. Därvid behandlas de centrala begreppen processledning, utredningsplikt och instansordningsprincipen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti

43 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) TISDAGEN DEN 25 OKTOBER Introduktion och besluts överklagbarhet Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet Kammarrättsrådet och vice ordföranden Claes Lindgren, Kammarrätten i Jönköping Klagorätt Ulrik von Essen Claes Lindgren GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER Kommunikation Ulrik von Essen Claes Lindgren Bevisning Ulrik von Essen Claes Lindgren Processramen Ulrik von Essen Claes Lindgren 43

44 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) DOMSKRIVNING OCH MEDIEKUNSKAP 31 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Enligt förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) har det sätt på vilket vi uttrycker oss i domar och beslut stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. Sedan den 1 juli 2009 har vi dessutom en språklag (2009:600) som bl.a. ställer krav på att språket i domstolarna ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det finns anledning att fundera över om domstolarna uppfyller de krav som såväl medborgarna som lagstiftaren ställer. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skriva avgöranden med ett vårdat, enkelt och begripligt språk där tyngdpunkten ligger på läsbarhet och juridisk argumentation. I kursen behandlas också frågor som mediernas betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheter, mediernas arbetsvillkor och hur man kan föra ut budskap. Huvuddelen av kursen ägnas åt praktiska övningar (diskussioner och skrivövningar) under ledning av språkkonsulent, medieforskare och domare. Kursen vänder sig till både domare och beredningsjurister/föredragande. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Kursledare: Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Språket i domar och beslut Språkkonsulenten Maria Hultberg, Ordeliv Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö KAFFE 44

45 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Domskrivning praktiska övningar Maria Hultberg Janet Svensson Forts. på Domskrivning GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Medierna som förmedlare av domstolens budskap Professorn Gunilla Jarlbro, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Janet Svensson KAFFE Praktiska övningar Gunilla Jarlbro Janet Svensson LUNCH Att arbeta vidare med förtroendefrågor Rådmannen Fredrik Bohlin, Hässleholms tingsrätt KAFFE Avslutning 45

46 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) PROCESSLEDNING OCH UTREDNINGSPLIKT september 2011 Kursbeskrivning: Kursen behandlar frågeställningar som rör processledning och utredningsplikt i allmän förvaltningsdomstol. Förutom en inledande föreläsning sker undervisningen i seminarieform, med gruppövningar som varvas med diskussioner i storgrupp. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om i vilken omfattning rätten ska aktivt verka för att processmaterialet preciseras och berikas av parterna (formell och materiell processledning). När det gäller omfattningen av processledningen, så sätter kursen avhjälpandet av rättsliga brister i fokus. Därvid berörs de olika intressen som påverkar processledningens omfattning. Kursen tar vidare upp formerna för hur brister, såväl språkliga som rättsliga, bör avhjälpas av rätten. Formerna för processledningen sätts dessutom in i ett bemötandeperspektiv varvid rättens åtgärder berörs med utgångspunkt från berörda parters förväntningar, behov och förhållningssätt. Kursen syftar vidare till att ge en fördjupad kunskap om när rätten själv ska inhämta utredning (utredningsplikt). I detta sammanhang tar kursen upp vilka faktorer som motiverar att rätten själv för in omständigheter i målet och vilka begränsningar som kan finnas i det avseendet. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER Inledande föreläsning om processledning och utredningsplikt i förvaltningsdomstol Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet 46

47 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Gruppövningar och storgruppsdiskussioner Ulrik von Essen Chefsrådmannen Peter Enander, Förvaltningsrätten i Stockholm Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER Forts. på Gruppövningar LUNCH 47

48 FOTO SARA LANDSTEDT

49 IMMATERIALRÄTT (AD) IMMATERIALRÄTT (AD) 49

50 IMMATERIALRÄTT (AD) IMMATERIALRÄTT november 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid allmän domstol som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt. Deltagande i kursen förutsätter tidigare praktisk erfarenhet av immaterialrättsliga tvister. I kursen behandlas de svenska immaterialrättsliga rättigheterna varumärken och mönster samt upphovsrätten. Gemenskapsrättslig immaterialrätt behandlas översiktligt. Processrättsliga frågor, såväl praktisk hantering av immaterialrättsliga mål som frågor om domstolsbehörighet m.m. tas upp. Särskilda avsnitt ägnas också upphovsrätten i den digitala världen samt frågor om beräkning av ersättning och skadestånd. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: rådmannen Tomas Norström, Stockholms tingsrätt Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 TISDAGEN DEN 15 NOVEMBER Allmänt om tvistelösning på immaterialrättens område Professor Per Jonas Nordell, Stockholms universitet Varumärken och mönster skyddsobjekten, skyddets uppkomst och omfattning Per Jonas Nordell LUNCH Upphovsrätt skyddsobjekten, skyddets uppkomst och omfattning Per Jonas Nordell 50

51 IMMATERIALRÄTT (AD) Immaterialrätt och internationell privat- och processrätt Domstols behörighet, parallella intrång m.m. Jur.dr. Ulf Maunsbach, Lunds universitet GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER Särskilt om hantering av immaterialrätter i den digitala världen Doktoranden Daniel Westman, Stockholms universitet Sanktioner på immaterialrättens område särskilt om ersättnings- och skadeståndsberäkningar Ämnesrådet Stefan Johansson, Justitiedepartementet TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER Praktiska hantering av immaterialrättsliga mål Förbudsyrkanden, intrångsundersökningar, informationsförelägganden m.m. Tomas Norström, Stockholms tingsrätt LUNCH 51

52 FOTO PER CARLSSON

53 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT (AD) 53

54 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT 11 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till såväl yngre domare som domare med längre erfarenhet. Kursen ger en god grund i internationell privat- och processrätt och behandlar i huvudsak tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser samt nyheter inom den internationella processrätten. Kursen ges huvudsakligen i föreläsningsform, dock med utrymme för deltagarna att kontinuerligt inleda dialog genom att ställa frågor och/eller bidra med egna erfarenheter. Kursen omfattar sex undervisningstimmar och består av tre delar om ungefär två timmar var. Den första delen handlar i huvudsak om EU:s Rom I-förordning från 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, medan den andra delen ägnas åt Rom II-förordningen från 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. De två förordningarna beskrivs och analyseras kritiskt med tyngdpunkt på den praktiska tillämpningen. Den tredje delen presenterar den aktuella rättsutvecklingen på den internationella processrättens område, såsom EUdomstolens prejudicerande avgöranden avseende Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och insolvensförordningen, Kommissionens förslag till ändringar i Bryssel I-förordningen och de grundläggande dragen hos EU-förordningarna om europeiska betalningsförelägganden och om småmål. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti

55 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) TISDAGEN DEN 11 OKTOBER Rom I-förordningen från 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Professorn Michael Bogdan, Lunds universitet Rom II-förordningen från 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser Michael Bogdan Rättsutvecklingen på den internationella processrättens område Michael Bogdan 55

56 FOTO SARA LANDSTEDT

57 IT (AD+FD) IT (AD+FD) 57

58 IT (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE IT-KUNSKAP 7 8 september 2011 Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att ge domare grundläggande kunskaper om IT för att rätt kunna förstå bevisning och annat processmaterial. Fokus ligger på att beskriva och förklara hur datorer och mobiltelefoner fungerar och kommunicerar med varandra, särskilt via Internet. Centrala begrepp inom IT kommer att gås igenom, liksom troliga utvecklingar på IT-området. Frågan om vilken information som kan utvinnas ur en dator och tillförlitligheten av en positionsangivelse beträffande en mobiltelefon och liknande frågor kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Dag 2 av kursen vigs i sin helhet åt frågan hur Internet och IT används i samhället idag och i framtiden, varvid särskild tonvikt kommer att ligga på s.k. sociala medier. Kursen är tekniskt inriktad och kommer inte att behandla renodlade juridiska frågeställningar. Kursen är på en grundläggande nivå och kräver inga tekniska förkunskaper. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 7 SEPTEMBER Allmänt om datorer, nätverk inklusive Internet och teknisk bevisning Stefan Jansson, Security and computer forensics specialist, Nsson Communications AB Forts. på Allmänt om datorer Mobiltelefoni Föreläsare meddelas senare GEMENSAM MIDDAG 58

59 IT (AD+FD) TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER Sociala medier och nätverk Erik Sellström, webbstrateg, United Reklam LUNCH 59

60 IT (AD+FD) IT-BROTTSLIGHET Steg 3 Informationsteknologins inverkan på några vanliga typer av brottmål 9 10 november 2011 Kursbeskrivning: Kursen är den tredje och sista delkursen i en specialistutbildning för domare som vill skaffa sig särskilda kunskaper inom området ITbrottslighet. Denna delkurs kommer att fokusera på några av de juridiska frågeställningar som IT-inslag kan aktualisera i vanliga brottmål. Vitt skilda frågeställningar och brottstyper kommer att beröras inom ramen för kursen. Kursen bygger i huvudsak på diskussion i grupp kring olika rättsfall och praktikfall. Deltagarna förutsätts delta aktivt. Ett särskilt avsnitt berör de jurisdiktionsproblem som ofta uppkommer i mål med IT-inslag. Plats: Centralt i Malmö Kursledare: Chefsrådmannen Lennart Johansson, Malmö tingsrätt Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Inledande föreläsning: Vilka särskilda frågeställningar aktualiserar IT-inslag i vanliga brottmål? Professorn Per Ole Träskman, Lunds universitet Grupparbete kring rättsfall och praktikfall samt gemensamma genomgångar och redovisningar Per Ole Träskman Lennart Johansson 60

61 IT (AD+FD) Forts. på Grupparbete kring rättsfall GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 10 NOVEMBER Forts. på Grupparbete kring rättsfall Jurisdiktionsfrågor m.m. i brottmål med IT-inslag Per Ole Träskman 61

62 FOTO PER CARLSSON

63 KOMMUNALRÄTT (FD) KOMMUNALRÄTT (FD) 63

64 KOMMUNALRÄTT (FD) KOMMUNALRÄTT OCH LAGLIGHETS- PRÖVNING september 2011 Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att deltagarna ska få såväl teoretiska kunskaper som praktisk inblick i hur det kommunalrättsliga regelverket fungerar. Denna tvådagarskurs behandlar kommunernas kompetens och domstolsprövningen av kommunala beslut. Kursen ska också ge en inblick i den kommunala organisationen och hur den fungerar. Fokus under förmiddagen den första dagen ligger på gränserna för vad kommunerna får ägna sig åt och hur beslutanderätten internt fördelas. På eftermiddagen tas laglighetsprövningen upp. I fokus är då sakprövningsförutsättningarna samt vilka omständigheter som får prövas och vad den prövningen bör ha för inriktning. I detta sammanhang tas också kort upp de kommunala föreskrifterna. Dessa är ibland tveksamt utformade och kan alltid bli föremål för överprövning, oavsett om besluten vunnit laga kraft eller inte. Tanken med avsnitten under den andra dagen är att blåsa liv i kommunallagen och sätta in laglighetsprövningen i sitt sammanhang. Övervägande del av dagen ägnas åt en genomgång av kommunallagen; både ur ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Fördjupning sker inom vissa avsnitt, t.ex. kommunernas organisation, sammanträden och ekonomisk förvaltning. Andra dagen avslutas med att uppmärksamma handläggningen av dessa mål vid förvaltningsdomstolarna. Syftet med andra dagen är att ge deltagarna möjlighet att diskutera frågeställningar som uppkommer vid tillämpningen av kommunallagen och handläggningen vid domstolarna av målen om laglighetsprövning. Undervisningen sker både som föreläsning och i seminarieform med gruppdiskussioner. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 juni

65 KOMMUNALRÄTT (FD) TISDAGEN DEN 27 SEPTEMBER Introduktion Kommunernas allmänna kompetens Kommunernas kompetens och självstyre Funktionsfördelningen inom kommunerna Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet Rådmannen Marie-Louise Kraft, Förvaltningsrätten i Göteborg LUNCH Laglighetsprövning Normgivningsmakten Ulrik von Essen Marie-Louise Kraft GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER Kommunallagen ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv Kommunernas/landstingens organisation De förtroendevalda Sammanträden Ekonomisk förvaltning Förbundsjuristen Lena Dalman, Sveriges Kommuner och Landsting Ulrik von Essen Marie-Louise Kraft Forts. på Kommunallagen Handläggningen av laglighetsprövningsmål Marie-Louise Kraft 65

66 FOTO SARA LANDSTEDT

67 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) 67

68 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) EUROPEISK MILJÖRÄTT Läsåret 2011/ september 10 januari 18 oktober 7 februari 15 november 13 mars 6 december 17 april 8 maj Kursbeskrivning: I syfte att höja kunskapsnivån i allmän europarätt och europeisk miljörätt genomför Domstolsakademin en kurs för domare och beredningsjurister vid mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen. Utbildningen organiseras i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning och Juridiska institutionen vid Uppsala universitetet. Kursen Europeisk miljörätt (15 högskolepoäng) går på kvartsfart mellan september 2011 och maj Undervisningen sker under en heldag i månaden, med självstudium däremellan. Studierna redovisas och diskuteras i seminarieform på nästföljande sammankomst, vilket är kursens examination. Sammankomsten avslutas med en eller ett par föreläsningar kring ämnet för nästa tillfälle. Föreläsare är dels rättsvetare från de juridiska institutionerna vid Uppsala universitet och Lunds universitet, dels sakkunniga vid myndigheter och andra organ som är insatta i EU:s miljörättsliga regelverk (IPPC, avfall, Natura 2000, REACH osv.). De huvudsakliga inslagen i utbildningen är följande moment: - Introduktion och översikt över EU:s rättsliga system efter Lissabonfördraget, - EU-domstolens organisation och processformer, EU-rättslig rättsinformatik, - allmän EU-rätt, internationell miljörätt, EU:s miljöpolitik och de miljörättsliga principerna, - miljökonsekvensbeskrivningar, industriutsläppsdirektiven (IPPC, IED) och säkerhet (Seveso), kärnkraft, miljökvalitetsnormer (MKB), miljöinformation, tillgång till rättslig prövning, miljöprocess, - produktkontroll, frihandel och nationellt självbestämmande; kemikalier (RE- ACH), produkter och handel, bekämpningsmedel, GMO, 68

69 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) - avfall, producentansvar, avfallstransporter, miljöansvar, - hållbart utnyttjande av vattenresurserna; ramdirektivet för vatten (RVD), den marina miljön, - skyddet för den biologiska mångfalden, fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet (Natura 2000), CITES-förordningen och - oreglerade verksamheter som berörs indirekt eller enbart i särskilda situationer av EU-rätten: transporter, byggande och planer (bullerfrågor), gruvnäringen m.m. Föreläsare - Jan Darpö (kursföreståndare), professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Gabriel Michanek, professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Charlotta Zetterberg, docent i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Maria Bergström, jur. dr. i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Jane Reichel, docent i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Eva Edwardsson, docent i offentlig rätt, Juridicum, Uppsala universitet och - Annika Nilsson, professor i miljörätt, Juridicum, Lunds universitet. Sakkunniga föreläsare från ArtDatabanken vid SLU/Uppsala, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Karolinska Institutet m.fl. myndigheter och andra organ som är inblandade i EU:s miljöarbete. Kursen kan komma att arrangeras i samarbete med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. Antalet deltagare är begränsat. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni

70 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) GRUNDLÄGGANDE FASTIGHETSRÄTT oktober 2011 Kursbeskrivning: Denna utbildning vänder sig i första hand till nyutnämnda juristdomare och tekniska råd samt beredningsjurister i de nya mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Kursen inleds med en allmän genomgång av den fastighetsrättsliga lagstiftningens syfte och struktur. Särskilt intresse ägnas därefter bl.a. fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Vidare belyses processen i de olika instanserna samt frågor kring expropriation och ersättningsprinciper. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 Kursledare: Rådmannen Gunnar Bergelin, Vänersborgs tingsrätt TISDAGEN DEN 25 OKTOBER Inledning Den fastighetsrättsliga lagstiftningen det fastighetsrättsliga systemet, lagstiftningens övergripande struktur och bakgrund Professorn Thomas Kalbro, KTH Forts. på Den fastighetsrättsliga 70

71 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) KAFFE FBL, anläggningslagen och ledningsrättslagen Lantmätaren Eje Sjödin, Lantmäteriet i Gävle GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER Forts. på FBL Eije Sjödin KAFFE Expropriation och ersättningsprinciper F.d. fastighetsrådet Anders Dahlsjö Forts. på Expropriation och ersättningsprinciper Anders Dahlsjö Den fastighetsrättsliga processen lantmäteriförrättning till domstolsprocess (måltyper, sakägarbegreppet, officialprövning, rättegångskostnadsfrågor m.m.) Gunnar Bergelin Fastighetsrådet Gunnar Bergström, Vänersborgs tingsrätt KAFFE Forts. på Den fastighetsrättsliga processen 71

72 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) GRUNDLÄGGANDE MILJÖRÄTT 4 5 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen vänder sig i första hand till nyanställda juristdomare, tekniska råd och beredningsjurister vid mark- och miljödomstolarna och Markoch miljööverdomstolen. Kursen är på en grundläggande nivå och har framförallt till syfte att ge en introduktion till miljörätten och skapa en överblick över miljörättens centrala områden och principer. Under kursens första dag behandlas den svenska miljölagstiftningens framväxt och miljöbalkens struktur samt miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Under den andra dagen behandlas tillsynsfrågor och bestämmelserna om områdesskydd. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Rådmannen Anders Bengtsson, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TISDAGEN DEN 4 OKTOBER Den svenska miljölagstiftningens framväxt, miljöbalkens struktur och grundläggande principer Anders Bengtsson Ordföranden Stefan Rubenson, Statens VA-nämnd Prövning av miljöfarlig verksamhet Miljörådet Anna-Lena Rosengardten, Miljööverdomstolen, Svea hovrätt 72

73 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) KAFFE Prövning av vattenverksamhet Hovrättsrådet och vice ordföranden Henrik Löv, Miljööverdomstolen, Svea hovrätt GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 5 OKTOBER Tillsyn Anders Bengtsson Områdesskydd Miljörådet Joen Morales, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 73

74 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) INTRODUKTION TILL PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 12 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen vänder sig till juristdomare, tekniska råd och beredningsjurister som ska handlägga PBL-mål vid mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Kursen är på grundläggande nivå och har till syfte att ge deltagarna en introduktion till PBL samt att ge en överblick över lagens centrala områden och principer samt kopplingar till annan lagstiftning. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Kammarrättspresidenten Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 ONSDAGEN DEN 12 OKTOBER Plan- och bygglagens bakgrund och övergripande struktur Kammarrättspresidenten Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping KAFFE Nyheterna i den nya plan- och bygglagen Kanslirådet Camilla Adolfsson, Socialdepartementet Plan- och bygglagens plansystem Länsassessorn Lena Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm KAFFE Bygglov m.m. Rådmannen Anders Bengtsson, Växjö tingsrätt 74

75 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) DOMARROLLEN OCH DOMSTOLSPROCESSEN FÖR TEKNISKA RÅD OCH BEREDNINGSJURISTER 20 oktober 2011 Kursbeskrivning: Denna utbildning vänder sig till tekniska råd och beredningsjurister i mark- och miljödomstolarna och Miljööverdomstolen. Kursen behandlar frågor om domarrollen och domstolarnas funktion samt övergripande processrättsliga principer och frågeställningar exempelvis kring utredningsplikt. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna tekniska råd och beredningsjurister. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER Inledning Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Domarrollen och domstolens funktion i mark- och miljöfrågor Thed Adelswärd Forts. på Domarrollen 75

76 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) PLAN- OCH BYGGLAGEN, FÖRDJUPNING november 2011 Kursbeskrivning: Kursen ska ge fördjupade kunskaper i några, för mark- och miljödomstolarnas verksamhet, centrala delar av plan- och bygglagen. Kursen kommer att närmare belysa sådana problem beträffande regleringen av kommunernas rättsligt bindande planer samt av bygglov och som mer frekvent aktualiseras i samband med överklagande. Ena dagen behandlas planfrågor och den andra dagen bygglovsfrågor. De olika passen i kursen planeras att ges parallellt, dvs. att en grupp deltar i planpasset dag 1 och i bygglovspasset dag 2 och att den andra gruppen gör tvärtom. Målgrupp: Domare, tekniska råd och beredningsjurister/föredragande vid markoch miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 Kursledare: Rådmannen Anders Bengtsson, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011 / TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2011 Planfrågor Inledning (endast dag 1) Anders Bengtsson Olika typer av planer med särskilt fokus på rättsligt bindande planer samt det kommunala planeringsansvaret enligt PBL (Historik nutid framtid) Arkitekten Kristina Adolfsson, Boverket KAFFE 76

77 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) Hur regleras mark och vatten? Vad är en detaljplan områdesbestämmelser? När krävs detaljplan?, detaljprocessen, MKB-kravet Kristina Adolfsson Juristerna Yvonne Svensson och Lars T Svensson Vad kan regleras genom detaljplan och områdesbestämmelser? Vilka frågor och hur detaljerat? Huvudmannaskap, avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, hur läser man detaljplaner gamla planer och nya, kartor och bestämmelser svensk standard Yvonne Svensson, Lars T Svensson och Kristina Adolfsson KAFFE Överprövning av detaljplaner praxisgenomgång Juristen Lena Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län Justitiesekreteraren Mats Bigner, Högsta förvaltningsdomstolen GEMENSAM MIDDAG (DAG 1) ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011 / TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2011 Byggfrågor Inledning (endast dag 1) Anders Bengtsson Kort om bygglovsprocessen Bygganmälan, anmälningsplikt, byggherre, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig Yvonne Svensson och Lars T Svensson Vad omfattas av bygglovsprövningen? Vad är redan prövat, tekniska krav, tillgänglighet m.m. Arkitekterna Kajsa Lind, Agnes Jensen-Carlén och Ingrid Hernsell, Boverket 77

78 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) Vad kräver bygglov? Byggnader, tillbyggnader, ombyggnader, ändrad användning, andra anläggningar, kompletteringsåtgärder, ändringsregler Arkitekten Maria Lotz och antikvarien Otto Ryding, Boverket KAFFE Vad krävs för att få bygglov? A. Detaljplanens betydelse för prövningen, avvikelser från detaljplan, vad händer med nya PBL? Byggnads höjd, våning, källare Maria Lotz och Otto Ryding B. Anpassningskravet Estetik och kulturella värden i bygglovshanteringen vilken styrka har dessa värden? Otta Ryding Mats Bigner medverkar C. Omgivningskravet olägenheter för omgivningen Vilka omständigheter kan beaktas? Hur stora störningar kan godtas? Maria Lotz och Otto Ryding Mats Bigner medverkar KAFFE Särskilda krav för byggande utanför planlagt område Markens lämplighet vilka bedömningar görs? Översiktsplanens betydelse, kommunekonomi Yvonne Svensson och Lars T Svensson, GEMENSAM MIDDAG (DAG 1) 78

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin Utbildningar Våren 2013 Domstolsakademin Omslagsbild: Kursdeltagare diskuterar under en paus vid ett utbildningstillfälle i Lund. Foto Lars Lydig Diarienummer 0853-2012 Tryckt hos Edita Västra Aros, Västerås,

Läs mer

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram

Domstolsakademin. Utbildningsprogram Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2010 Omslagsbild Sara Landstedt Diarienummer 1647-2009 Tryckt hos Danagårds Grafiska, mars 2010 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan

Läs mer

Utbildningar 2014. Domstolsakademin

Utbildningar 2014. Domstolsakademin Utbildningar 2014 Domstolsakademin Omslagsbild: Domstolsakademins lokaler i Stockholm. Foto Gunnar Krantz. Bilderna i katalogen är tagna av Lars Lydig, Gunnar Krantz och Per Carlsson. Diarienummer 797-2013

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2009, Allmän domstol INNEHÅLL Kontaktuppgifter s 4 Domarrollen och domstolens funktion s 5 Offentlighet och sekretess s 6 Processrätt s 7 Säkerhetsfrågor s 18

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Det första året. Domstolsakademin

Det första året. Domstolsakademin Det första året Domstolsakademin Producerad av Domstolsverket Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 380-2010 2 DOMSTOLSAKADEMIN 2009 Innehåll Allmän översikt...5 Inledande anmärkningar...5 Närmare om utbildningen...6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum. För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Kompetensutveckling på För personliga ombud i Kalmar län Hösten 2010 Hej och varmt välkomna till! Vi hoppas och tror att denna föreläsningsserie ska upplevas som mycket givande för dig och dina kollegor.

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

Det kommunala planeringsansvaret

Det kommunala planeringsansvaret VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Det kommunala planeringsansvaret Välkommen till årets stora mötesplats för dig som arbetar med kommunal planering, byggande och bostäder. Denna konferens är startskottet för

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 19 februari 2014 KLAGANDE OCH MOTPART AA MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer

Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002.

Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002. Till Svea hovrätt överklagade personskademål mellan januari 2000- juni 2002. En studie om utfall vid överklagade personskademål samt ekonomiska risker för den skadelidande. Bengt H. Johansson, Leg läkare

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 oktober 2003 T 184-03 KLAGANDE Hyr-Börsen i Roslagen Aktiebolag, 556295-7539, Box 60, 184 61 ÅKERSBERGA Ombud: advokaten J.S. och jur.

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten

2 Hyresnedsättning vid underhållsarbeten Stockholm 2008-09-19 Dnr 384/08 SVEA HOVRÄTT Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet (SOU 2008:47) Frågor om hyra och bostadsrätt (Ju2008/4174/L1) Sammanfattning Hovrätten instämmer i allt väsentligt

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS

AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS 2006-09-06 06/92 Socialnämnden (motsv) Äldreomsorgen Handikappomsorgen AKTUALITETSDAG FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN SAMT KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge

Läs mer

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan

Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden för högskolan BESLUT 1(5) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mattias Wande 08-563 087 34 Mattias.Wande@uk-ambetet.se Uppsala universitet Rektor Uppsala universitets åtgärder efter ett beslut fattat av Överklagandenämnden

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2012-11-19 Stockholm

DOM 2012-11-19 Stockholm SVEA HOVRÄTT 060208 DOM 2012-11-19 Stockholm Mål nr F 5456-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-23 i mål nr F 196-12, se bilaga A KLAGANDE M L

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 100/08 Mål nr A 222/08 Sammanfattning En arbetstagarorganisation och tre av dess medlemmar har väckt talan i Arbetsdomstolen och var och en framställt yrkanden för egen del samt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 17 april 2014 T 602-13 KLAGANDE CH Ombud: Advokat NA MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg Ombud: Advokat EAZ SAKEN

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget

Samtliga nämnder och styrelser Landstinget 2006-02-21 06/36 Samtliga nämnder och styrelser Landstinget ANSVAR OCH BEFOGENHETER FÖR FÖRVALTNINGSCHEFER OCH ANDRA KOMMUNALA CHEFER BAKGRUND Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner och Landsting

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 september 2013 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Förbundsjurist Jörgen Nilsson LO-TCO Rättsskydd AB Box 1155

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014

Kommittédirektiv. En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform. Dir. 2014:84. Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Kommittédirektiv En utvärdering av 2006 års vårdnadsreform Dir. 2014:84 Beslut vid regeringssammanträde den 12 juni 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera 2006 års vårdnadsreform. Utredaren

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20. Nya regler om vårdnad m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-02-20 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Nya regler om vårdnad

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING

RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Gäller från 2012-01-01 1 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01

Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5. Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Rättsskyddsförsäkring inklusive skattemål R 1:5 Allmänt villkor - Gäller från och med 2011-07-01 Försäkringsgivare: Moderna Försäkringar Sveavägen 167 Box 7830 103 98 Stockholm 0200-22 23 24 www.modernaforsakringar.se

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM)

Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2009-10-27 Stockholm Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Dnr 478-09 Ds 2009:28 Ny delgivningslag m.m. (Ju2009/5326/DOM) Inledning Hovrätten noterar inledningsvis

Läs mer

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården

Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Kurser 2014 kompetensutveckling inom den sociala barn och ungdomsvården Ni ges nu möjlighet att anmäla er till fyra olika kurser. Anmälan är bindande och kan överlåtas till annan person. Max antal platser

Läs mer

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG

RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG GJK 706:2 RÄTTSSKYDDS- FÖRSÄKRING FÖR FÖRETAG särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013

OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter. Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring Sid 1 (6) Rättsskyddsförsäkring Med tillämpning av villkoren i övrigt gäller följande komplettering och ändring. E. Rättsskyddsförsäkring Med prisbasbelopp avses det belopp som fastställs enligt Socialförsäkringsbalken

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm

HÖGSTA DOMSTOLENS. KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 december 2010 Ö 5591-09 KLAGANDE Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag, 502010-9681 106 50 Stockholm Ombud: Chefsjurist R S MOTPART

Läs mer

EU - utbildningar 2013

EU - utbildningar 2013 EU - utbildningar 2013 Välkommna till våra EU-utbildningar! Varje del av den svenska statsförvaltningen påverkas av medlemskapet i EU. Oavsett myndighet, verksamhetsområde och uppdrag är utvecklingen i

Läs mer

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008

Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 Transkulturellt Centrum inbjuder till fördjupningskurs i Transkulturell psykiatri 24 28 november 2008 behandling i den mångkulturella vården Innehåll Transkulturell psykiatri är ett kunskapsområde inom

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar

Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Förberedande uppgiftsinsamling ( tredjemanskontroll ) - Rättssäkerhet och utredningsbefogenheter vid skatteutredningar Föredrag vid Institutet för Skatter & Rättssäkerhet Seminarium 3 oktober 2013 Anders

Läs mer

Rättsskyddsförsäkring

Rättsskyddsförsäkring VILLKOR Fastställt november 2003 R 1:3 Rättsskyddsförsäkring Tvister och skattemål Moderna Försäkringar AB Moderna Försäkringar Sak AB www.modernaforsakringar.se A TVISTER 1 Vem försäkringen gäller för

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi

Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Utbildning för psykologer i psykofarmakologi Bakgrund Collskog Konferenser AB har under flera år arrangerat konferenser och fortbildningskurser för bl. a. psykologer. 2011 gavs en kurs i psykofarmakologi

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Yttrande över betänkandet Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Sida 1 (5) Utvecklingscentrum Malmö Datum Dnr ÅM-A 2015/0743 Kammaråklagare Anna Palmqvist Ert datum Er beteckning Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Datalagring

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ

SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen SLUTLIGT BESLUT 2010-08-27 Meddelat i VÄXJÖ Mål nr M 1991-10 KLAGANDE 1. Bruno Harrysson Hedenborg 273 93 TOMELILLA 2. Chatarina Larsson Ryggevägen 11 273 93 TOMELILLA

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter

För dig som vill avancera i karriären. KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter För dig som vill avancera i karriären KTH erbjuder fem fördjupande kurser för dig som arbetar med fastigheter Utveckla ditt fastighetsoch humankapital tillsammans med KTH! KTH har sedan slutet av 1980-talet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 HÖGSTA FÖRVALTNINGSSTOLENS Mål nr 3695-14 meddelad i Stockholm den 29 oktober 2014 KLAGANDE Accurate Care AS Ombud: Advokat Magnus Fridh och jur. kand. Erik Sandström Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 mars 2015 T 5670-13 KLAGANDE MH Ombud och målsägandebiträde: Advokat SL MOTPART SG Ombud: Advokat FH SAKEN Skadestånd ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011

Kompetensutveckling på Nova Högskolecentrum För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 Kompetensutveckling på För personal inom kommunpsykiatrin Hösten 2011 "Socialförvaltningen i Mönsterås har fått statsbidrag i syfte att bland annat förbereda och fortsätta att utveckla sociala insatser

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-03. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-03, kl. 15.00 16.30 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 15.00 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål

Juristprogrammet. The Law Programme. Utbildningens mål Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@jus.umu.se www.umu.se Dnr 512-2996-07 Datum 2010-03-10 Sid 1 (8) Juristprogrammet

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

Forum för familjerättssekreterare

Forum för familjerättssekreterare Forum för familjerättssekreterare Inbjudan till konferens i Stockholm den 6-7 december 2010 LYSSNA TILL Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) Cecilia J Granberg Ordförande Halmstad kommun Kristina

Läs mer

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet

Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Ekonomprogrammet Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Ekonomprogrammet Programkod: Programmets benämning: SGEEK Ekonomprogrammet Study Programme in Business Administration and Economics Högskolepoäng/ECTS:

Läs mer

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet

Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Gotlandsfallet och Myresjöhusfallet Frukostmöte den 25 september 2015 Martin Peterson Gotlandsfallet Högsta domstolens dom den 27 januari 2015 i mål nr T 407-13 NJA 2015 s. 3 Myresjöhusfallet Högsta domstolens

Läs mer

DOM 2014-09-17 Stockholm

DOM 2014-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2014-09-17 Stockholm Mål nr P 3262-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-03-11 i mål nr P 2961-13, se

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 19 december 2012 Ö 4613-11 KLAGANDE MA Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen: Advokat C-GE MOTPART LR Ombud och biträde enligt rättshjälpslagen:

Läs mer

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen!

Fasaddagen 2015. Välkommen till Fasaddagen! Välkommen till Fasaddagen! Program Fasaddagen 2015 Förmiddagen 10.15 Hur ser det ut för byggindustrin? Fredrik Isaksson, Sveriges Byggindustrier 10.55 Nyheter i SSF 200:5 Jörgen Häll, Glascentrum 11.30

Läs mer

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION

CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION CERTIFIKAT PERSONAL- ADMINISTRATION KURSER FÖR NYA HR-MEDARBETARE Introduktion till personalarbete & rekrytering Medarbetarutveckling Ekonomi för PA- området Människokunskap Introduktion till arbetsrätten

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST

Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Lantmätarutbildningen på LTH & forskning om fastighetssamverkan FREDRIK WARNQUIST Fredrik Warnquist Civilingenjör i Lantmäteri LTH 2005 FLM Lantmäteriet Ystad 2005-2007 (2008) Lärare & forskare Fastighetsvetenskap

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A

Mål nr 235441. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr 110127132357_2011-0008309196, se bilaga A KAMMARRÄTTEN F\ fmv /f D U IVl Avdelnings 2011-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 235441 Sida l (5) KLAGANDE Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Tyresö kommuns beslut den 23 mars 2011 i ärende med dnr

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 27 mars 2006 T 4088-03 KLAGANDE CR Ombud: Advokat PA MOTPART EM-Plan Aktiebolags konkursbo, 556304-5185 c/o konkursförvaltaren advokat LN

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer