Utbildningar Hösten Domstolsakademin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar Hösten 2011. Domstolsakademin"

Transkript

1 Utbildningar Hösten 2011 Domstolsakademin

2 Omslagsbild: Kursdeltagare lämnar Domstolsakademins lokaler på Brunnsgatan i Jönköping. Foto Per Carlsson Diarienummer Tryckt hos Edita Västra Aros, Västerås, mars 2011

3 Innehåll sida Förord 5 Kontaktuppgifter 6 Anvisningar för anmälan 8 Allmänna utbildningar Allmän civilrätt 11 Arbetsrätt 15 Domarrollen och domstolens funktion 19 Entreprenadrätt 23 Europarätt 27 Familjerätt 31 Företagsekonomi 35 Förvaltningsprocessrätt 41 Immaterialrätt 49 Internationell privat- och processrätt 53 IT 57 Kommunalrätt 63 Mark- och miljörätt 67 Migrationsrätt 81 Obeståndsrätt 89 Offentlig upphandling 95 Offentlighet och sekretess 99 Processrätt 105 Skatterätt 135 Socialförsäkringsrätt 149 Straffrätt 167 Tvångsmål 177 Utbildningar för fiskaler, föredragande och beredningsjurister 183 Övrigt 281 Utbildningsförslag 283 Kronologiskt schema 286 Alfabetiskt register 290 3

4 FOTO PER CARLSSON

5 Förord Med denna termin tar Domstolsakademin ytterligare ett steg när det gäller att erbjuda utbildning för jurister inom Sveriges domstolar. Vårt utbildningsutbud riktar sig nu till samtliga jurister utom notarier. Huvuddelen av våra utbildningar är öppna både för domare, föredragande och beredningsjurister. För att underlätta för den enskilde att avgöra vilken kunskapsnivå en viss utbildning motsvarar har kurserna delats in i tre slag, märkta med symbolerna B för baskurs, F för fördjupningskurs och S för specialistkurs. Utbildningar som har inslag av Europarätt har dessutom försatts med en särskild flagga. Den särskilda utbildning som sedan tidigare finns för fiskaler, föredragande och beredningsjurister kommer att ges i stort sett oförändrad denna höst. Däremot planeras förändringar i dessa utbildningar för våren 2012, allt för att ytterligare höja kvaliteten i utbudet av utbildning. Vi har under 2010 och våren 2011 med tillfredsställelse kunnat konstatera en fortlöpande ökning av antalet personer som deltar på våra kurser. Erfarna ordinarie domare är dock fortfarande underrepresenterade. Jag vill därför på nytt understryka att det finns ett flertal utbildningar som är framtagna för att tillgodose just erfarna domares behov av kompetensutveckling. Inte minst gäller detta våra specialistkurser. Roberth Nordh Rektor 5

6 Kontaktuppgifter REKTOR Roberth Nordh Tfn el BITRÄDANDE REKTOR Märit Bergendahl Tfn el ÄMNESANSVARIGA Familjerätt Ylva Myhrberg, rådman, Norrtälje tingsrätt Förvaltningsprocessrätt Mattias Almqvist, kammarrättsråd, Kammarrätten i Jönköping Mark- och miljörätt Anders Bengtsson, rådman, Miljödomstolen, Växjö tingsrätt Migrationsrätt Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Skatterätt Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö Kristina Harmsen Hogendoorn, kammarrättsråd, Kammarrätten i Göteborg Socialförsäkringsrätt Henrik Jansson, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Straffrätt Annika Rojas Wiberg, hovrättsråd, Göta hovrätt Processrätt Anette Ohlsson, rådman, Hässleholms tingsrätt 6

7 KOMPETENSUTVECKLARE Susanne Allgårdh, Stockholm Tfn Anne-Marie Basun, Stockholm Tfn Catherine Beckström, Jönköping Johan Kylenfelt, Göteborg Tfn Karin Lilja, Stockholm Tfn UTBILDNINGSADMINISTRATÖRER Cecilia Almgren Tfn Janita Frödén Tfn Inger Malmsjö Tfn

8 Anvisningar för anmälan För anmälan till Domstolsakademins kurser gäller olika rutiner före och efter den 1 september. Anmälan som sker FÖRE den 1 september ska ske på en särskild anmälningsblankett, som återfinns på intranätet under rubriken Kompetens/Domstolsakademin. Anmälan ska göras av domstolschefen eller på dennes uppdrag. Närmare anvisningar om anmälningsförfarandet finns på intranätet. Anmälan som sker EFTER den 1 september ska göras i den s.k. kompetensportalen. För varje kurs finns en sista anmälningsdag. Vissa utbildningstillfällen är av sådant slag att antalet deltagare inte kan vara obegränsat. Vi försöker dock tillgodose allas önskemål om utbildning. För det fall antalet anmälda är alltför stort erbjuds därför den som blir utan plats vid ett utbildningstillfälle förtur till plats vid ett kommande tillfälle. Det kan även bli aktuellt att ordna ytterligare utbildningstillfällen under innevarande termin. Deltagares reskostnader ska betalas av domstolen och ersätts i efterhand av Domstolsakademin. Ekonomisk kompensation kan vidare utgå för den faktiska merkostnad som uppstår om domstolen tar in ersättare för en domare som deltar i en av Domstolsakademins kurser. Närmare anvisningar om detta och blankett för ändamålet finns på intranätet under Kompetens/Domstolsakademin. Beträffande fiskalers utbildning gäller som tidigare att anmälan ska ske genom domstolen. Också här ska anmälan göras i kompetensportalen. Särskilt bör märkas möjligheten att i portalen upprätta en särskild studieplan för fiskaler. 8

9 Förklaringar Symbolen betecknar baskurs på en grundläggande nivå. Vad som utgör en grundläggande nivå kan skifta, men utgångspunkten ska vara en ordinarie domares kompetensnivå. Med detta menas en fördjupningskurs som kräver att deltagarna redan har grundläggande kunskaper motsvarande minst vad som kan inhämtas genom en baskurs. Också fördjupningskurser riktar sig typiskt sett till alla jurister, men har särskilt sikte inställt på erfarna juristers behov av förkovran. Detta står för en specialistkurs avsedd att ge särskild sakkunskap hos vissa. Det är alltså fråga om att tillföra domstolen en kompetens som man inte kan begära eller förvänta att alla har. Utbildningen är utformad som s.k. stegkurser. 9

10 FOTO PER CARLSSON

11 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) 11

12 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) SKADESTÅND VID PERSONSKADA september 2011 Kursbeskrivning: Den del av skadeståndsrätten som rör personskador, kränkning genom brott och diskriminering får allt större betydelse i domstol. Denna kurs ger en grundlig genomgång av den del av skadeståndsrätten som rör nämnda frågor. Personskaderätten belyses på det sätt som domarna möter den i såväl brottmål som tvistemål. Allmänna utvecklingstendenser på rättsområdet och analyser av rättsutvecklingen görs. Förutom att behandla vissa grundläggande skadeståndrättsliga frågor ger kursen en grundlig genomgång av skadeståndslagens reglering och rättspraxis kring personskador. Under kursen behandlas personskadebegreppet, de ekonomiska ersättningsposterna kostnader och inkomstförlust och de ideella ersättningsposterna sveda och värk, lyte och men samt särskilda olägenheter. En noggrann genomgång görs av anhörigas rätt till ersättning när någon dödas eller skadats av en skadeståndsgrundande handling. Lagstiftning, praxis och rättutveckling rörande ersättning för kränkning genom brott behandlas ingående. Även reglerna kring brottskadeersättning och samspelet mellan Brottsoffermyndighetens praxis och domstolspraxis behandlas. Vidare tas upp frågor om diskriminering och den nya diskrimineringsersättningen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Anders Dereborg, Svea hovrätt TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER Utvecklingslinjer inom personskaderätten Docenten i civilrätt Mårten Schultz, Uppsala universitet 12

13 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) Skadeståndslagens reglering Personskadebegreppet, ersättningsposterna vid personskada, ersättning till anhöriga Anders Dereborg Forts. på Skadeståndslagens reglering Ersättning till anhöriga, kränkningsersättning, brottsskadeersättning Rättsutveckling och rättspraxis ang. personskador m.m. Culpa, orsakssamband, adekvans m.m. Mårten Schultz GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER Trafikskadeersättning Trafikskadenämndens ersättningstabeller och praxis Juristen och kanslichefen Peter Rigling, Trafikskadenämnden KAFFE Försäkringsbolag / skadelidande Förutsättningar för försäkring, advokatens roll som ombud vid utomrättslig skadereglering, inkomstförlust, försäkringsbolagens utredning, svårigheter vid bestämmande av inkomstförlust, beviskravets styrka, ideella skador, traumatiska skador, arbetsoförmåga Försäkringsjuristen Jörgen Pettersson, If Skadeförsäkring AB, Stockholm Advokaten Thomas Johanson, Legare Advokatbyrå AB, Stockholm Diskrimineringsersättning Chefsjuristen Cecilia Landolf Hjort, Diskrimineringsombudsmannen Processföraren Anders Wilhelmsson, Diskrimineringsombudsmannen 13

14 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) AVTALSRÄTT 6 oktober 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin anordnar återkommande utbildningsdagar i aktuella frågor inom allmän civilrätt. Denna gång ägnas intresse åt avtalsrätten. Avtalslagen från 1915 är inte anpassad till moderna avtalstyper och förhandlingsformer och avtalsrätten har under snart 100 år utvecklats genom mängder av rättsfall och förarbetsuttalanden och i juridisk litteratur. Det kan därför vara svårt att bilda sig en uppfattning om gällande rätt. Dagen kommer att, med utgångspunkt i praktiska fall, ägnas åt frågor om avtalets ingående, ansvaret vid avbrutna förhandlingar och avtalstolkning. Även frågor om påföljder vid avtalsbrott när lagstiftning saknas kommer att beröras (t.ex. vid återförsäljaravtal, licensavtal, outsourcingavtal, kommersiella entreprenadavtal, aktieägaravtal m.m.). Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TORSDAGEN DEN 6 OKTOBER Avtalsrätt Professorn Christina Ramberg, Göteborgs universitet LUNCH Forts. på Avtalsrätt 14

15 ARBETSRÄTT (AD) ARBETSRÄTT (AD) 15

16 ARBETSRÄTT (AD) ARBETSRÄTT 6 8 december 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare och andra jurister som vill fördjupa sina kunskaper i arbetsrätt. Deltagande i kursen förutsätter tidigare praktisk erfarenhet av arbetsrättsliga tvister. En stor del av kursen kommer att ägnas de materiella reglerna i LAS. I kursen behandlas också processrättsliga frågor såsom forumfrågor och rättegångskostnadsfrågor samt interimistiska beslut. Särskilt intresse kommer också att ägnas den europarättsliga påverkan på arbetsrätten, bl.a. i form av diskrimineringslagstiftningen. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Rådmannen Anna Flodin, Attunda tingsrätt Sista anmälningsdag är den 10 oktober 2011 TISDAGEN DEN 6 DECEMBER Allmänt om tvistelösning inom arbetsrätten Ordföranden Michaël Koch, Arbetsdomstolen Vissa processrättsliga frågor Arbetstvistlagen, interimistiska beslut, m.m. Michaël Koch LUNCH EU-rättslig inverkan på svensk arbetsrätt Professor Jonas Malmberg, Uppsala universitet Diskrimineringslagarna Generaldirektören Hans Ytterberg, Arbetsmarknadsdepartementet GEMENSAM MIDDAG 16

17 ARBETSRÄTT (AD) ONSDAGEN DEN 7 DECEMBER Lagen om anställningsskydd Avskedande, uppsägning, omplacering, turordningsfrågor Jonas Malmberg Forts. på Lagen om TORSDAGEN DEN 8 DECEMBER Företagshemligheter och konkurrensklausuler Advokaten Anders Nordström, Linklaters Advokatbyrå Lönetvister Arbetstagarens förmåner, kvittningslagen Anna Flodin 17

18 FOTO SARA LANDSTEDT

19 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN (AD+FD) 19

20 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN OCH DOMSTOLENS FUNKTION 8 9 november 2011 Kursbeskrivning: I det dagliga arbetet ges begränsad tid och möjlighet att fundera över frågor som rör domarrollen och domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt. Samtidigt är det något som intimt hör samman med rättskipningen. Vilken syn man har på dessa frågor påverkar uppfattningen om hur domaren bör agera när han eller hon utövar sitt ämbete. Det kan också ha betydelse för hur man anser att en domare bör uppträda privat. Denna kurs är avsedd att ge domare tillfälle att reflektera över och diskutera sådana frågeställningar. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna domare. Under den första dagen behandlas domarrollen och domstolens funktion. Dag två ägnas åt värdegrundsfrågor och yrkesetiska frågeställningar med anknytning till domarens vardag. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 TISDAGEN DEN 8 NOVEMBER Domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt Lagmannen Anders Eka, Stockholms tingsrätt 20

21 DOMARROLLEN (AD+FD) Domarrollen och domarens självständighet Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm Jur. dr. Olof Ställvik, Uppsala universitet GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Domaretik och värdegrunder Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Universitetslektorn Bo Hanson, Uppsala universitet Forts. på Domaretik 21

22 FOTO PER CARLSSON

23 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT (AD) 23

24 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT 31 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Byggbranschen styrs till stor del av sina egna standardvillkor (främst Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, AB 04). Detta medför att hantering av tvister nödvändiggör kunskap om dessa villkor. Kursen avser att utifrån några rättsfall belysa hur domstolarna hanterat och dömt i entreprenadrättsliga tvister. Genom grupparbeten och gemensamma diskussioner får deltagarna en presentation i hur domstolarna handlagt uppkomna tvistefrågor. Därutöver ges en redovisning av aktuella regleringar i standardavtal och konsumenttjänstlagen och hur dessa påverkat ärendet. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Inledning och presentation av kursupplägget. Genomgång av regelsystemet, kommersiella entreprenader och konsumententreprenader Advokaten Lennart Åhl, Advokatfirman W&Ö HB Rättsfallsgenomgång, kommersiell entreprenadrätt Gruppdiskussioner varvat med föreläsning fokus på avtalsrättsliga problem och hur bevisbörda och bevisvärdering har hanterats. Hanteringen av tekniska komplikationer med hänsyn till vittnen och sakkunniga belyses också. Relevanta delar i standardavtalen och tekniskt referensmaterial kommenteras Lennart Åhl GEMENSAM MIDDAG 24

25 ENTREPRENADRÄTT (AD) TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Rättsfallsgenomgång, konsumententreprenader Gruppdiskussioner fokus på hur främst konsumenttjänstlagen och annan konsumentlagstiftning påverkar hanteringen Lennart Åhl Genomgång avtalsreglering via Allmänna Föreskrifter (AF) och Allmänna Material- och Arbetsanvisningar (AMA). Diskussioner kring olika besiktningsformer och besiktningens rättsverkan Lennart Åhl 25

26 FOTO SARA LANDSTEDT

27 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT (AD+FD) 27

28 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT C Europakonventionen om mänskliga rättigheter september 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Under den första dagen, som är gemensam för båda domstolsslagen, ges en allmän bild av EKMR och den svenska rättsutvecklingen på området. Såväl svenska mål i Europadomstolen som svensk rättspraxis på området gås igenom. Ett särskilt avsnitt ägnas skadeståndsfrågor vid brott mot konventionen samt de förslag som lämnats i betänkandet Skadestånd och Europakonventionen (SOU 2010:87). Den andra dagen behandlar frågor om Europakonventionens genomslag i svensk rättspraxis inom respektive domstolsslag. Syftet med detta avsnitt är att med utgångspunkt i Europakonventionen belysa rättigheternas genomslag i svensk lagstiftning och rättspraxis och betydelsen av att tolka svensk rätt i ljuset av Europadomstolens avgöranden. Plats: Centralt i Malmö Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 21 SEPTEMBER Europakonventionen i svensk rättsutveckling Kanslirådet Anna Erman, Utrikesdepartementet, Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt LUNCH Rätten till ett effektivt rättsmedel och det allmännas skadeståndsansvar Anna Erman GEMENSAM MIDDAG 28

29 EUROPARÄTT (AD+FD) TORSDAGEN DEN 22 SEPTEMBER 2011 ALLMÄN DOMSTOL Europakonventionens genomslag särskilt inom de allmänna domstolarnas område Anna Erman Ytterligare föreläsare meddelas senare Forts. på Europakonventionen ALLMÄN FÖRVALTNINGSDOMSTOL Europakonventionens genomslag särskilt inom förvaltningsdomstolarnas område Kammarrättsrådet och viceordföranden Eva Jagander, Kammarrätten i Stockholm Särskilt om Europakonventionens genomslag på migrationsrättens område Eva Jagander 29

30 FOTO PER CARLSSON

31 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT (AD) 31

32 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTTSDAGAR november 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin ordnar årligen speciella utbildningsdagar för domare med särskilt intresse för familjerätt. Utbildningsdagarnas innehåll varierar. Denna gång är det riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge som är i fokus. Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen medverkat till en metodutveckling för hur riskbedömningar ska göras. Företrädare för Socialstyrelsen kommer att medverka under dagarna och berätta om denna metodutveckling. En färsk avhandling om riskbedömningar i mål om vårdnad, boende och umgänge kommer också att presenteras. I övrigt innehåller dagarna genomgångar av hur de olika riskerna bör bedömas och vilka särskilda överväganden som ska göras med utgångspunkt i bestämmelsen i 6 kap 2 a föräldrabalken. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER Socialstyrelsens checklista för riskbedömningar Francesca Östberg och Johan Glad, Socialstyrelsen Riskbedömningar i vårdnadsmål Jur. dr Anna Kaldal, Stockholms universitet 32

33 FAMILJERÄTT (AD) Paneldiskussion Riskbedömningar i domar och beslut Anna Kaldal, Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt Advokaten Jessica Sandberg, Stockholm Departementsrådet Örjan Landelius, Utrikesdepartementet Enhetschefen, leg psykologen och leg psykoterapeuten Anna Norlén, BUP Grinden GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER Risk för övergrepp eller att barnet annars far illa Anna Norlén LUNCH Risk för bortförande eller kvarhållande Jessica Sandberg Örjan Landelius 33

34 FOTO SARA LANDSTEDT

35 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) 35

36 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH RE- DOVISNING 30 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Lund/Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Detta kurstillfälle är redan fulltecknat 36

37 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) TISDAGEN DEN 30 AUGUSTI Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Tolkning av årssredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson Forts. på Tolkning 37

38 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH RE- DOVISNING 8 10 november 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Lund/Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och vice ordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 10 september

39 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) TISDAGEN DEN 8 NOVEMBER Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 10 NOVEMBER Tolkning av årssredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson Forts. på Tolkning 39

40 FOTO PER CARLSSON

41 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) FÖRVALTNINGSPROCESS- RÄTT (FD) 41

42 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) CENTRAL FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper i förvaltningsprocessrätt. Den fokuserar på centrala delar i processen, nämligen besluts överklagbarhet, klagorätt, kommunikation, bevisning och processramen. I ett introducerande avsnitt i kursen behandlas förvaltningsprocessrättens utveckling. I denna del berörs förvaltningsprocessens funktion i samhället och dess karaktär i förhållande till den allmänna processrätten. I avsnittet om besluts överklagbarhet tar kursen upp centrala frågor för bestämmandet av om ett beslut har sådana verkningar att det bör kunna överklagas (överklagbarhet). Därefter behandlar kursen hur kretsen av personer som bör kunna överklaga ett beslut bestäms (klagorätt). I denna del behandlas grundläggande frågor om bl.a. saklegitimation och partsställning. Kursens avsnitt om kommunikation avhandlar hur rätten tillförsäkrar att inte någon av parterna döms ohörd. Därvid behandlas även parternas rätt till insyn. Därefter följer avsnittet om bevisning som rör bevisvärdering, bevisbörda och beviskrav i förvaltningsprocessen. Kursen avslutas med ett avsnitt om processramen. Där avhandlas yrkanden och möjligheterna att framställa nya eller ändra redan framställda sådana. I denna del tar kursen också upp förutsättningarna för att föra in nya omständigheter i processen. Därvid behandlas de centrala begreppen processledning, utredningsplikt och instansordningsprincipen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti

43 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) TISDAGEN DEN 25 OKTOBER Introduktion och besluts överklagbarhet Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet Kammarrättsrådet och vice ordföranden Claes Lindgren, Kammarrätten i Jönköping Klagorätt Ulrik von Essen Claes Lindgren GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER Kommunikation Ulrik von Essen Claes Lindgren Bevisning Ulrik von Essen Claes Lindgren Processramen Ulrik von Essen Claes Lindgren 43

44 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) DOMSKRIVNING OCH MEDIEKUNSKAP 31 augusti 1 september 2011 Kursbeskrivning: Enligt förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) har det sätt på vilket vi uttrycker oss i domar och beslut stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. Sedan den 1 juli 2009 har vi dessutom en språklag (2009:600) som bl.a. ställer krav på att språket i domstolarna ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det finns anledning att fundera över om domstolarna uppfyller de krav som såväl medborgarna som lagstiftaren ställer. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skriva avgöranden med ett vårdat, enkelt och begripligt språk där tyngdpunkten ligger på läsbarhet och juridisk argumentation. I kursen behandlas också frågor som mediernas betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheter, mediernas arbetsvillkor och hur man kan föra ut budskap. Huvuddelen av kursen ägnas åt praktiska övningar (diskussioner och skrivövningar) under ledning av språkkonsulent, medieforskare och domare. Kursen vänder sig till både domare och beredningsjurister/föredragande. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Kursledare: Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 31 AUGUSTI Språket i domar och beslut Språkkonsulenten Maria Hultberg, Ordeliv Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö KAFFE 44

45 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Domskrivning praktiska övningar Maria Hultberg Janet Svensson Forts. på Domskrivning GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 1 SEPTEMBER Medierna som förmedlare av domstolens budskap Professorn Gunilla Jarlbro, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Janet Svensson KAFFE Praktiska övningar Gunilla Jarlbro Janet Svensson LUNCH Att arbeta vidare med förtroendefrågor Rådmannen Fredrik Bohlin, Hässleholms tingsrätt KAFFE Avslutning 45

46 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) PROCESSLEDNING OCH UTREDNINGSPLIKT september 2011 Kursbeskrivning: Kursen behandlar frågeställningar som rör processledning och utredningsplikt i allmän förvaltningsdomstol. Förutom en inledande föreläsning sker undervisningen i seminarieform, med gruppövningar som varvas med diskussioner i storgrupp. Kursen syftar till att ge en fördjupad kunskap om i vilken omfattning rätten ska aktivt verka för att processmaterialet preciseras och berikas av parterna (formell och materiell processledning). När det gäller omfattningen av processledningen, så sätter kursen avhjälpandet av rättsliga brister i fokus. Därvid berörs de olika intressen som påverkar processledningens omfattning. Kursen tar vidare upp formerna för hur brister, såväl språkliga som rättsliga, bör avhjälpas av rätten. Formerna för processledningen sätts dessutom in i ett bemötandeperspektiv varvid rättens åtgärder berörs med utgångspunkt från berörda parters förväntningar, behov och förhållningssätt. Kursen syftar vidare till att ge en fördjupad kunskap om när rätten själv ska inhämta utredning (utredningsplikt). I detta sammanhang tar kursen upp vilka faktorer som motiverar att rätten själv för in omständigheter i målet och vilka begränsningar som kan finnas i det avseendet. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 TISDAGEN DEN 13 SEPTEMBER Inledande föreläsning om processledning och utredningsplikt i förvaltningsdomstol Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet 46

47 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Gruppövningar och storgruppsdiskussioner Ulrik von Essen Chefsrådmannen Peter Enander, Förvaltningsrätten i Stockholm Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 14 SEPTEMBER Forts. på Gruppövningar LUNCH 47

48 FOTO SARA LANDSTEDT

49 IMMATERIALRÄTT (AD) IMMATERIALRÄTT (AD) 49

50 IMMATERIALRÄTT (AD) IMMATERIALRÄTT november 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid allmän domstol som vill fördjupa sina kunskaper i immaterialrätt. Deltagande i kursen förutsätter tidigare praktisk erfarenhet av immaterialrättsliga tvister. I kursen behandlas de svenska immaterialrättsliga rättigheterna varumärken och mönster samt upphovsrätten. Gemenskapsrättslig immaterialrätt behandlas översiktligt. Processrättsliga frågor, såväl praktisk hantering av immaterialrättsliga mål som frågor om domstolsbehörighet m.m. tas upp. Särskilda avsnitt ägnas också upphovsrätten i den digitala världen samt frågor om beräkning av ersättning och skadestånd. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: rådmannen Tomas Norström, Stockholms tingsrätt Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 TISDAGEN DEN 15 NOVEMBER Allmänt om tvistelösning på immaterialrättens område Professor Per Jonas Nordell, Stockholms universitet Varumärken och mönster skyddsobjekten, skyddets uppkomst och omfattning Per Jonas Nordell LUNCH Upphovsrätt skyddsobjekten, skyddets uppkomst och omfattning Per Jonas Nordell 50

51 IMMATERIALRÄTT (AD) Immaterialrätt och internationell privat- och processrätt Domstols behörighet, parallella intrång m.m. Jur.dr. Ulf Maunsbach, Lunds universitet GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 16 NOVEMBER Särskilt om hantering av immaterialrätter i den digitala världen Doktoranden Daniel Westman, Stockholms universitet Sanktioner på immaterialrättens område särskilt om ersättnings- och skadeståndsberäkningar Ämnesrådet Stefan Johansson, Justitiedepartementet TORSDAGEN DEN 17 NOVEMBER Praktiska hantering av immaterialrättsliga mål Förbudsyrkanden, intrångsundersökningar, informationsförelägganden m.m. Tomas Norström, Stockholms tingsrätt LUNCH 51

52 FOTO PER CARLSSON

53 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT (AD) 53

54 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) INTERNATIONELL PRIVAT- OCH PROCESSRÄTT 11 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till såväl yngre domare som domare med längre erfarenhet. Kursen ger en god grund i internationell privat- och processrätt och behandlar i huvudsak tillämplig lag för avtalsförpliktelser och utomobligatoriska förpliktelser samt nyheter inom den internationella processrätten. Kursen ges huvudsakligen i föreläsningsform, dock med utrymme för deltagarna att kontinuerligt inleda dialog genom att ställa frågor och/eller bidra med egna erfarenheter. Kursen omfattar sex undervisningstimmar och består av tre delar om ungefär två timmar var. Den första delen handlar i huvudsak om EU:s Rom I-förordning från 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser, medan den andra delen ägnas åt Rom II-förordningen från 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser. De två förordningarna beskrivs och analyseras kritiskt med tyngdpunkt på den praktiska tillämpningen. Den tredje delen presenterar den aktuella rättsutvecklingen på den internationella processrättens område, såsom EUdomstolens prejudicerande avgöranden avseende Bryssel I-förordningen om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område och insolvensförordningen, Kommissionens förslag till ändringar i Bryssel I-förordningen och de grundläggande dragen hos EU-förordningarna om europeiska betalningsförelägganden och om småmål. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti

55 INTERNATIONELL PRIVAT - OCH PROCESSRÄTT (AD) TISDAGEN DEN 11 OKTOBER Rom I-förordningen från 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser Professorn Michael Bogdan, Lunds universitet Rom II-förordningen från 2007 om tillämplig lag för utomobligatoriska förpliktelser Michael Bogdan Rättsutvecklingen på den internationella processrättens område Michael Bogdan 55

56 FOTO SARA LANDSTEDT

57 IT (AD+FD) IT (AD+FD) 57

58 IT (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE IT-KUNSKAP 7 8 september 2011 Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att ge domare grundläggande kunskaper om IT för att rätt kunna förstå bevisning och annat processmaterial. Fokus ligger på att beskriva och förklara hur datorer och mobiltelefoner fungerar och kommunicerar med varandra, särskilt via Internet. Centrala begrepp inom IT kommer att gås igenom, liksom troliga utvecklingar på IT-området. Frågan om vilken information som kan utvinnas ur en dator och tillförlitligheten av en positionsangivelse beträffande en mobiltelefon och liknande frågor kommer att ägnas särskild uppmärksamhet. Dag 2 av kursen vigs i sin helhet åt frågan hur Internet och IT används i samhället idag och i framtiden, varvid särskild tonvikt kommer att ligga på s.k. sociala medier. Kursen är tekniskt inriktad och kommer inte att behandla renodlade juridiska frågeställningar. Kursen är på en grundläggande nivå och kräver inga tekniska förkunskaper. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni 2011 ONSDAGEN DEN 7 SEPTEMBER Allmänt om datorer, nätverk inklusive Internet och teknisk bevisning Stefan Jansson, Security and computer forensics specialist, Nsson Communications AB Forts. på Allmänt om datorer Mobiltelefoni Föreläsare meddelas senare GEMENSAM MIDDAG 58

59 IT (AD+FD) TORSDAGEN DEN 8 SEPTEMBER Sociala medier och nätverk Erik Sellström, webbstrateg, United Reklam LUNCH 59

60 IT (AD+FD) IT-BROTTSLIGHET Steg 3 Informationsteknologins inverkan på några vanliga typer av brottmål 9 10 november 2011 Kursbeskrivning: Kursen är den tredje och sista delkursen i en specialistutbildning för domare som vill skaffa sig särskilda kunskaper inom området ITbrottslighet. Denna delkurs kommer att fokusera på några av de juridiska frågeställningar som IT-inslag kan aktualisera i vanliga brottmål. Vitt skilda frågeställningar och brottstyper kommer att beröras inom ramen för kursen. Kursen bygger i huvudsak på diskussion i grupp kring olika rättsfall och praktikfall. Deltagarna förutsätts delta aktivt. Ett särskilt avsnitt berör de jurisdiktionsproblem som ofta uppkommer i mål med IT-inslag. Plats: Centralt i Malmö Kursledare: Chefsrådmannen Lennart Johansson, Malmö tingsrätt Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 ONSDAGEN DEN 9 NOVEMBER Inledande föreläsning: Vilka särskilda frågeställningar aktualiserar IT-inslag i vanliga brottmål? Professorn Per Ole Träskman, Lunds universitet Grupparbete kring rättsfall och praktikfall samt gemensamma genomgångar och redovisningar Per Ole Träskman Lennart Johansson 60

61 IT (AD+FD) Forts. på Grupparbete kring rättsfall GEMENSAM MIDDAG TORSDAGEN DEN 10 NOVEMBER Forts. på Grupparbete kring rättsfall Jurisdiktionsfrågor m.m. i brottmål med IT-inslag Per Ole Träskman 61

62 FOTO PER CARLSSON

63 KOMMUNALRÄTT (FD) KOMMUNALRÄTT (FD) 63

64 KOMMUNALRÄTT (FD) KOMMUNALRÄTT OCH LAGLIGHETS- PRÖVNING september 2011 Kursbeskrivning: Syftet med kursen är att deltagarna ska få såväl teoretiska kunskaper som praktisk inblick i hur det kommunalrättsliga regelverket fungerar. Denna tvådagarskurs behandlar kommunernas kompetens och domstolsprövningen av kommunala beslut. Kursen ska också ge en inblick i den kommunala organisationen och hur den fungerar. Fokus under förmiddagen den första dagen ligger på gränserna för vad kommunerna får ägna sig åt och hur beslutanderätten internt fördelas. På eftermiddagen tas laglighetsprövningen upp. I fokus är då sakprövningsförutsättningarna samt vilka omständigheter som får prövas och vad den prövningen bör ha för inriktning. I detta sammanhang tas också kort upp de kommunala föreskrifterna. Dessa är ibland tveksamt utformade och kan alltid bli föremål för överprövning, oavsett om besluten vunnit laga kraft eller inte. Tanken med avsnitten under den andra dagen är att blåsa liv i kommunallagen och sätta in laglighetsprövningen i sitt sammanhang. Övervägande del av dagen ägnas åt en genomgång av kommunallagen; både ur ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Fördjupning sker inom vissa avsnitt, t.ex. kommunernas organisation, sammanträden och ekonomisk förvaltning. Andra dagen avslutas med att uppmärksamma handläggningen av dessa mål vid förvaltningsdomstolarna. Syftet med andra dagen är att ge deltagarna möjlighet att diskutera frågeställningar som uppkommer vid tillämpningen av kommunallagen och handläggningen vid domstolarna av målen om laglighetsprövning. Undervisningen sker både som föreläsning och i seminarieform med gruppdiskussioner. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 juni

65 KOMMUNALRÄTT (FD) TISDAGEN DEN 27 SEPTEMBER Introduktion Kommunernas allmänna kompetens Kommunernas kompetens och självstyre Funktionsfördelningen inom kommunerna Professorn Ulrik von Essen, Stockholms universitet Rådmannen Marie-Louise Kraft, Förvaltningsrätten i Göteborg LUNCH Laglighetsprövning Normgivningsmakten Ulrik von Essen Marie-Louise Kraft GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 28 SEPTEMBER Kommunallagen ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv Kommunernas/landstingens organisation De förtroendevalda Sammanträden Ekonomisk förvaltning Förbundsjuristen Lena Dalman, Sveriges Kommuner och Landsting Ulrik von Essen Marie-Louise Kraft Forts. på Kommunallagen Handläggningen av laglighetsprövningsmål Marie-Louise Kraft 65

66 FOTO SARA LANDSTEDT

67 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) 67

68 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) EUROPEISK MILJÖRÄTT Läsåret 2011/ september 10 januari 18 oktober 7 februari 15 november 13 mars 6 december 17 april 8 maj Kursbeskrivning: I syfte att höja kunskapsnivån i allmän europarätt och europeisk miljörätt genomför Domstolsakademin en kurs för domare och beredningsjurister vid mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen. Utbildningen organiseras i samarbete med Avdelningen för uppdragsutbildning och Juridiska institutionen vid Uppsala universitetet. Kursen Europeisk miljörätt (15 högskolepoäng) går på kvartsfart mellan september 2011 och maj Undervisningen sker under en heldag i månaden, med självstudium däremellan. Studierna redovisas och diskuteras i seminarieform på nästföljande sammankomst, vilket är kursens examination. Sammankomsten avslutas med en eller ett par föreläsningar kring ämnet för nästa tillfälle. Föreläsare är dels rättsvetare från de juridiska institutionerna vid Uppsala universitet och Lunds universitet, dels sakkunniga vid myndigheter och andra organ som är insatta i EU:s miljörättsliga regelverk (IPPC, avfall, Natura 2000, REACH osv.). De huvudsakliga inslagen i utbildningen är följande moment: - Introduktion och översikt över EU:s rättsliga system efter Lissabonfördraget, - EU-domstolens organisation och processformer, EU-rättslig rättsinformatik, - allmän EU-rätt, internationell miljörätt, EU:s miljöpolitik och de miljörättsliga principerna, - miljökonsekvensbeskrivningar, industriutsläppsdirektiven (IPPC, IED) och säkerhet (Seveso), kärnkraft, miljökvalitetsnormer (MKB), miljöinformation, tillgång till rättslig prövning, miljöprocess, - produktkontroll, frihandel och nationellt självbestämmande; kemikalier (RE- ACH), produkter och handel, bekämpningsmedel, GMO, 68

69 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) - avfall, producentansvar, avfallstransporter, miljöansvar, - hållbart utnyttjande av vattenresurserna; ramdirektivet för vatten (RVD), den marina miljön, - skyddet för den biologiska mångfalden, fågeldirektivet, art- och habitatdirektivet (Natura 2000), CITES-förordningen och - oreglerade verksamheter som berörs indirekt eller enbart i särskilda situationer av EU-rätten: transporter, byggande och planer (bullerfrågor), gruvnäringen m.m. Föreläsare - Jan Darpö (kursföreståndare), professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Gabriel Michanek, professor i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Charlotta Zetterberg, docent i miljörätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Carl Fredrik Bergström, professor i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Maria Bergström, jur. dr. i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Jane Reichel, docent i europarätt, Juridicum, Uppsala universitet, - Eva Edwardsson, docent i offentlig rätt, Juridicum, Uppsala universitet och - Annika Nilsson, professor i miljörätt, Juridicum, Lunds universitet. Sakkunniga föreläsare från ArtDatabanken vid SLU/Uppsala, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Karolinska Institutet m.fl. myndigheter och andra organ som är inblandade i EU:s miljöarbete. Kursen kan komma att arrangeras i samarbete med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. Antalet deltagare är begränsat. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 juni

70 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) GRUNDLÄGGANDE FASTIGHETSRÄTT oktober 2011 Kursbeskrivning: Denna utbildning vänder sig i första hand till nyutnämnda juristdomare och tekniska råd samt beredningsjurister i de nya mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Kursen inleds med en allmän genomgång av den fastighetsrättsliga lagstiftningens syfte och struktur. Särskilt intresse ägnas därefter bl.a. fastighetsbildningslagen, anläggningslagen och ledningsrättslagen. Vidare belyses processen i de olika instanserna samt frågor kring expropriation och ersättningsprinciper. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 10 september 2011 Kursledare: Rådmannen Gunnar Bergelin, Vänersborgs tingsrätt TISDAGEN DEN 25 OKTOBER Inledning Den fastighetsrättsliga lagstiftningen det fastighetsrättsliga systemet, lagstiftningens övergripande struktur och bakgrund Professorn Thomas Kalbro, KTH Forts. på Den fastighetsrättsliga 70

71 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) KAFFE FBL, anläggningslagen och ledningsrättslagen Lantmätaren Eje Sjödin, Lantmäteriet i Gävle GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 26 OKTOBER Forts. på FBL Eije Sjödin KAFFE Expropriation och ersättningsprinciper F.d. fastighetsrådet Anders Dahlsjö Forts. på Expropriation och ersättningsprinciper Anders Dahlsjö Den fastighetsrättsliga processen lantmäteriförrättning till domstolsprocess (måltyper, sakägarbegreppet, officialprövning, rättegångskostnadsfrågor m.m.) Gunnar Bergelin Fastighetsrådet Gunnar Bergström, Vänersborgs tingsrätt KAFFE Forts. på Den fastighetsrättsliga processen 71

72 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) GRUNDLÄGGANDE MILJÖRÄTT 4 5 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen vänder sig i första hand till nyanställda juristdomare, tekniska råd och beredningsjurister vid mark- och miljödomstolarna och Markoch miljööverdomstolen. Kursen är på en grundläggande nivå och har framförallt till syfte att ge en introduktion till miljörätten och skapa en överblick över miljörättens centrala områden och principer. Under kursens första dag behandlas den svenska miljölagstiftningens framväxt och miljöbalkens struktur samt miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet. Under den andra dagen behandlas tillsynsfrågor och bestämmelserna om områdesskydd. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Rådmannen Anders Bengtsson, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TISDAGEN DEN 4 OKTOBER Den svenska miljölagstiftningens framväxt, miljöbalkens struktur och grundläggande principer Anders Bengtsson Ordföranden Stefan Rubenson, Statens VA-nämnd Prövning av miljöfarlig verksamhet Miljörådet Anna-Lena Rosengardten, Miljööverdomstolen, Svea hovrätt 72

73 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) KAFFE Prövning av vattenverksamhet Hovrättsrådet och vice ordföranden Henrik Löv, Miljööverdomstolen, Svea hovrätt GEMENSAM MIDDAG ONSDAGEN DEN 5 OKTOBER Tillsyn Anders Bengtsson Områdesskydd Miljörådet Joen Morales, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt 73

74 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) INTRODUKTION TILL PLAN- OCH BYGGLAGEN (PBL) 12 oktober 2011 Kursbeskrivning: Kursen vänder sig till juristdomare, tekniska råd och beredningsjurister som ska handlägga PBL-mål vid mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen. Kursen är på grundläggande nivå och har till syfte att ge deltagarna en introduktion till PBL samt att ge en överblick över lagens centrala områden och principer samt kopplingar till annan lagstiftning. Plats: Centralt i Stockholm Kursledare: Kammarrättspresidenten Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 ONSDAGEN DEN 12 OKTOBER Plan- och bygglagens bakgrund och övergripande struktur Kammarrättspresidenten Peter Rosén, Kammarrätten i Jönköping KAFFE Nyheterna i den nya plan- och bygglagen Kanslirådet Camilla Adolfsson, Socialdepartementet Plan- och bygglagens plansystem Länsassessorn Lena Johansson, Länsstyrelsen i Stockholm KAFFE Bygglov m.m. Rådmannen Anders Bengtsson, Växjö tingsrätt 74

75 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) DOMARROLLEN OCH DOMSTOLSPROCESSEN FÖR TEKNISKA RÅD OCH BEREDNINGSJURISTER 20 oktober 2011 Kursbeskrivning: Denna utbildning vänder sig till tekniska råd och beredningsjurister i mark- och miljödomstolarna och Miljööverdomstolen. Kursen behandlar frågor om domarrollen och domstolarnas funktion samt övergripande processrättsliga principer och frågeställningar exempelvis kring utredningsplikt. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna tekniska råd och beredningsjurister. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 augusti 2011 TORSDAGEN DEN 20 OKTOBER Inledning Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Domarrollen och domstolens funktion i mark- och miljöfrågor Thed Adelswärd Forts. på Domarrollen 75

76 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) PLAN- OCH BYGGLAGEN, FÖRDJUPNING november 2011 Kursbeskrivning: Kursen ska ge fördjupade kunskaper i några, för mark- och miljödomstolarnas verksamhet, centrala delar av plan- och bygglagen. Kursen kommer att närmare belysa sådana problem beträffande regleringen av kommunernas rättsligt bindande planer samt av bygglov och som mer frekvent aktualiseras i samband med överklagande. Ena dagen behandlas planfrågor och den andra dagen bygglovsfrågor. De olika passen i kursen planeras att ges parallellt, dvs. att en grupp deltar i planpasset dag 1 och i bygglovspasset dag 2 och att den andra gruppen gör tvärtom. Målgrupp: Domare, tekniska råd och beredningsjurister/föredragande vid markoch miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 september 2011 Kursledare: Rådmannen Anders Bengtsson, Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011 / TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2011 Planfrågor Inledning (endast dag 1) Anders Bengtsson Olika typer av planer med särskilt fokus på rättsligt bindande planer samt det kommunala planeringsansvaret enligt PBL (Historik nutid framtid) Arkitekten Kristina Adolfsson, Boverket KAFFE 76

77 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) Hur regleras mark och vatten? Vad är en detaljplan områdesbestämmelser? När krävs detaljplan?, detaljprocessen, MKB-kravet Kristina Adolfsson Juristerna Yvonne Svensson och Lars T Svensson Vad kan regleras genom detaljplan och områdesbestämmelser? Vilka frågor och hur detaljerat? Huvudmannaskap, avvägning mellan allmänna och enskilda intressen, hur läser man detaljplaner gamla planer och nya, kartor och bestämmelser svensk standard Yvonne Svensson, Lars T Svensson och Kristina Adolfsson KAFFE Överprövning av detaljplaner praxisgenomgång Juristen Lena Johansson, Länsstyrelsen i Stockholms län Justitiesekreteraren Mats Bigner, Högsta förvaltningsdomstolen GEMENSAM MIDDAG (DAG 1) ONSDAGEN DEN 23 NOVEMBER 2011 / TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2011 Byggfrågor Inledning (endast dag 1) Anders Bengtsson Kort om bygglovsprocessen Bygganmälan, anmälningsplikt, byggherre, kvalitetsansvarig, kontrollansvarig Yvonne Svensson och Lars T Svensson Vad omfattas av bygglovsprövningen? Vad är redan prövat, tekniska krav, tillgänglighet m.m. Arkitekterna Kajsa Lind, Agnes Jensen-Carlén och Ingrid Hernsell, Boverket 77

78 MARK- OCH MILJÖRÄTT (AD) Vad kräver bygglov? Byggnader, tillbyggnader, ombyggnader, ändrad användning, andra anläggningar, kompletteringsåtgärder, ändringsregler Arkitekten Maria Lotz och antikvarien Otto Ryding, Boverket KAFFE Vad krävs för att få bygglov? A. Detaljplanens betydelse för prövningen, avvikelser från detaljplan, vad händer med nya PBL? Byggnads höjd, våning, källare Maria Lotz och Otto Ryding B. Anpassningskravet Estetik och kulturella värden i bygglovshanteringen vilken styrka har dessa värden? Otta Ryding Mats Bigner medverkar C. Omgivningskravet olägenheter för omgivningen Vilka omständigheter kan beaktas? Hur stora störningar kan godtas? Maria Lotz och Otto Ryding Mats Bigner medverkar KAFFE Särskilda krav för byggande utanför planlagt område Markens lämplighet vilka bedömningar görs? Översiktsplanens betydelse, kommunekonomi Yvonne Svensson och Lars T Svensson, GEMENSAM MIDDAG (DAG 1) 78

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin Utbildningar Våren 2013 Domstolsakademin Omslagsbild: Kursdeltagare diskuterar under en paus vid ett utbildningstillfälle i Lund. Foto Lars Lydig Diarienummer 0853-2012 Tryckt hos Edita Västra Aros, Västerås,

Läs mer

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram

Domstolsakademin. Utbildningsprogram Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2010 Omslagsbild Sara Landstedt Diarienummer 1647-2009 Tryckt hos Danagårds Grafiska, mars 2010 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan

Läs mer

Utbildningar 2015. Domstolsakademin

Utbildningar 2015. Domstolsakademin Utbildningar 2015 Domstolsakademin Om sl agsbild Joakim Zetterstedt föreläser om Hovrättsprocessen för en grupp fiskaler. Bilder Bilderna i katalogen är tagna av Per Carlsson, Domstolsverket. Diarienum

Läs mer

Utbildningar 2014. Domstolsakademin

Utbildningar 2014. Domstolsakademin Utbildningar 2014 Domstolsakademin Omslagsbild: Domstolsakademins lokaler i Stockholm. Foto Gunnar Krantz. Bilderna i katalogen är tagna av Lars Lydig, Gunnar Krantz och Per Carlsson. Diarienummer 797-2013

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän domstol

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän domstol 1 (49) Domstolsakademin UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2010 Allmän domstol R1B, 2008-09, DV info.avd. 551 81 Jönköping Besöksadress: Brunnsgatan 1 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsakademin@dom.se

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2009, Allmän domstol INNEHÅLL Kontaktuppgifter s 4 Domarrollen och domstolens funktion s 5 Offentlighet och sekretess s 6 Processrätt s 7 Säkerhetsfrågor s 18

Läs mer

Utbildningar Domstolsakademin

Utbildningar Domstolsakademin Utbildningar 2017 Domstolsakademin OMSLAGSBILD Kursdeltagare samtalar under en paus på kursen Praktisk pedagogisk utbildning för lärare i Sveriges Domstolar. Foto: Carl Johan Erikson BILDER Bilderna i

Läs mer

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar

Tillsynsmyndigheter och prövning av ärenden. Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar Tillsynsmyndigheter och prövning av miljöärenden En kort sammanfattning för motorklubbar 1 Innehåll 1 Kommunen... 3 1.2 Överklaga kommunala beslut... 3 1.2.1 Förvaltningsbesvär... 3 1.2.2 Laglighetsprövning

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om mark- och miljödomstolar; SFS 2010:921 Utkom från trycket den 13 juli 2010 utfärdad den 1 juli 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Page 1 of 5 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Målnummer: M3163-12 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2012-11-15 Rubrik: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän förvaltningsdomstol

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän förvaltningsdomstol 1 (46) Domstolsakademin UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2010 Allmän förvaltningsdomstol R1B, 2008-09, DV info.avd. 551 81 Jönköping Besöksadress: Brunnsgatan 1 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsakademin@dom.se

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 17.6.2013 2013/2023(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-12 Förslag till betänkande Evelyn Regner (PE508.078v01-00) Bättre internationell privaträtt: behörighetsbestämmelser

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion; SFS 2009:885 Utkom från trycket den 14 juli 2009 utfärdad den 25 juni 2009. Regeringen föreskriver i

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Cirkulärnr: 15:9 Diarienr: 15/0937 P-cirknr: 15-2:4 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Arbetsdomstolen, ekonomiskt skadestånd, förbehåll om skadeståndskrav, preskription, LAS Arbetsrättssektionen

Läs mer

EU-rättens påverkan på Sverige

EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten bjuder in till Rättsvetenskapens dag 2010 EU-rättens påverkan på Sverige Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet presenterar sin forskning tisdagen den 5 oktober 2010 kl. 09.15

Läs mer

DOM 2015-09-17 Stockholm

DOM 2015-09-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2015-09-17 Stockholm Mål nr F 1396-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-01-22 i mål F 4425-14, se bilaga KLAGANDE JM

Läs mer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer UNDERVISNINGSPLAN 1 (5) Domstolsakademin UNDERVISNINGSPLAN Allmänt I en tid då omvärlden förändras i allt snabbare takt och de miljöer inom vilka rättsliga tvister uppstår blir allt mer komplexa ökar behovet

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

DOM 2015-06-30 Stockholm

DOM 2015-06-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060301 DOM 2015-06-30 Stockholm Mål nr P 1768-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-02-04 i mål nr P 4722-14, se bilaga KLAGANDE K T MOTPARTER

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Förvaltningsprocessrätt PDF ladda ner

LADDA NER LÄSA. Beskrivning. Förvaltningsprocessrätt PDF ladda ner Förvaltningsprocessrätt PDF ladda ner LADDA NER LÄSA Beskrivning Författare: Rune Lavin. Förvaltningsprocessrätt behandlar de allmänna förvaltningsdomstolarna och deras handläggning av mål. Beskrivningen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5153-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14)

Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) REMISSYTTRANDE 1 (5) Mark- och miljööverdomstolen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Effektiv och rättssäker PBL-överprövning (SOU 2014:14) Regeringskansliets diarienummer S2014/2509/PBB

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN03, Kommersiell avtalsrätt, 15 högskolepoäng Commercial Contract Transactions, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetsstyrelsens

Läs mer

DOM 2012-12-13 Stockholm

DOM 2012-12-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0620 DOM 2012-12-13 Stockholm Mål nr P 8631-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2012-09-20 i mål P 2371-12,

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012 PM-ämnen T6 Innehåll Förvaltningsrätt grupp 1........s. 2 Förvaltningsrätt grupp 2 och 3...s. 3 Förvaltningsrätt grupp 4....s. 4 Förvaltningsrätt grupp 4 och 5...s. 5 IP-rätt grupp 8 och 9. s. 6 EU-rätt

Läs mer

Det första året. Domstolsakademin

Det första året. Domstolsakademin Det första året Domstolsakademin Producerad av Domstolsverket Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 380-2010 2 DOMSTOLSAKADEMIN 2009 Innehåll Allmän översikt...5 Inledande anmärkningar...5 Närmare om utbildningen...6

Läs mer

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS)

AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) 2006-03-03 06/35 Socialnämnden (motsv) LSS-enheten Landstinget AKTUALITETSDAG FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE (LSS) BAKGRUND/SYFTE INNEHÅLL Enligt önskemål inbjuder härmed Gävleborgs Kommuner

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

EU - utbildningar 2015

EU - utbildningar 2015 EU - utbildningar 2015 Allmänna EU-utbildningar Grundläggande EU-kunskap EU och Sverige Den lokala och regionala nivån i EU EU:s institutioner i praktiken Public Speaking Skills in an International Context

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

BESLUT Stockholm

BESLUT Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060301 BESLUT 2016-10-11 Stockholm Mål nr M 4816-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-05-11 i mål nr M 585-16,

Läs mer

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23

Kommittédirektiv. Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol. Dir. 2007:23 Kommittédirektiv Förbättrade möjligheter för den enskilde att påskynda handläggningen i domstol Dir. 2007:23 Beslut vid regeringssammanträde den 8 mars 2007 Sammanfattning av uppdraget För att förtroendet

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Konsten att överklaga till och att processa i hovrätten Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten Datum: 25 april- 1 maj 2017 För hovrättsprocessen gäller särskilda regler

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och 2:2 i Norrtälje kommun

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och 2:2 i Norrtälje kommun Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 juni 2011 Ö 1578-09 KLAGANDE 1. A T 2. T T MOTPARTER 1. M T 2. Å T Ombud för 2: A T SAKEN Fastighetsbestämning berörande X 1:8 och

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-14 Stockholm Mål nr P 1302-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-01-27 i mål nr P 3655-15,

Läs mer

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25)

Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) YTTRANDE 2016-10-10 Dnr: 2016/641 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Remiss Promemorian Miljöbedömningar (Ds 2016:25) Mark- och miljööverdomstolen

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016.

Kursplanen är fastställd av Styrelsen för centrum för genusvetenskap att gälla från och med , höstterminen 2016. Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA61, Genusvetenskap: Juridik i teori och praktik ur ett genusperspektiv, 30 högskolepoäng Gender Studies: Law in Theory and Practice - a Gender Perspective, 30 credits

Läs mer

Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter

Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:811 av Robert Hannah och Said Abdu (FP) Lag om rätt till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager

Läs mer

Kurser och aktiviteter

Kurser och aktiviteter Kurser Autismcenter för barn & ungdom Hösten 2010 Autismcenter för barn & ungdom Stadshagsvägen 7, 1 tr. Kurser och aktiviteter 1. BAS-kurs om autism 2. På Spåret fördjupad BAS-kurs 3. Föräldraträningsprogram

Läs mer

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060109 DOM 2014-06-05 meddelad i Stockholm Mål nr M 11569-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-12-03 i mål nr M 4639-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-10-12 Stockholm Mål nr P 6430-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-06-30 i mål nr P 739-16, se

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juni 2017 KLAGANDE Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM 2013-10-16 Stockholm

DOM 2013-10-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-10-16 Stockholm Mål nr M 4695-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-04-30 i mål M 4657-12, se bilaga

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 15 december 2006 Ö 151-04 KLAGANDE BE MOTPARTER 1. Andelsbanken för Åland, 0145021-8 Köpmansgatan 2 FI-221 00 Mariehamn Finland 2. CA

Läs mer

Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor

Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor 2014-12-17 15/15 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Byggnadsnämnden (motsv) Juridik för nyvalda - PBL och ansvarsfrågor BAKGRUND/ SYFTE En genomgång av huvudpunkterna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 10 Rotel 1008 DOM 2009-11-05 Stockholm Mål nr T 9187-08 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 22 oktober 2008 i mål T 499-08, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Landstinget

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. Byggnadsnämnden i Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Nyheterna i PBL 2014 Med flera lagändringar redan från den 1 juli

Nyheterna i PBL 2014 Med flera lagändringar redan från den 1 juli 2014-06-24 14/70 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Byggnadsnämnden (motsv) Nyheterna i PBL 2014 Med flera lagändringar redan från den 1 juli BAKGRUND Den 4 juni

Läs mer

Fortsättnings- och fördjupningskurs

Fortsättnings- och fördjupningskurs 2005-12-07 06/04 Deltagare i Kommunallagen har ändrats igen! Kommunstyrelsen Byggnadsnämnden (motsv) Fastighetsnämnden (motsv) Gatunämnden (motsv) Kultur/Fritidsnämnden (motsv) Miljönämnden (motsv) Räddningsnämnden

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011

Kommittédirektiv. Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning. Dir. 2011:76. Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Kommittédirektiv Översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning Dir. 2011:76 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över reglerna

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060207 DOM 2015-11-06 Stockholm Mål nr P 2608-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-27 i mål nr P 400-15, se bilaga KLAGANDE S K Ombud: P Å och

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

DOM 2015-06-01 Stockholm

DOM 2015-06-01 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060107 DOM 2015-06-01 Stockholm Mål nr P 1822-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-02-05 i mål nr P 4985-14, se

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060108 DOM 2013-10-07 Stockholm Mål nr M 2079-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2013-02-13 i mål nr M 4402-12, se bilaga KLAGANDE 1. B L

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen.

Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv är en fördjupningskurs i juristutbildningen. Juridiska fakulteten JUCN19, Familjerätt i ett komparativt och EU-rättsligt perspektiv, 15 högskolepoäng Family Law in a Comparative and EC-legal Perspective, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 45/04 Mål nr B 24/04 Sammanfattning Frågan om tillämplig lag i tvist om uppsägning. En brittisk medborgare var anställd hos ett svenskt aktiebolag. Vid rekrytering och anställning,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 29 juni 2016 KLAGANDE Martinsson Transport AB, 556953-2061 Ombud: Advokat Sten Holdo Advokaterna Abrahamsson & Holdo AB Norra Rådmansgatan

Läs mer

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08

MÖD 2012:48 MÖD 2014:30. NJA 2012 s 921. EU-domstolens mål C-240/09 och C-263/08 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2015:17 Målnummer: M8662-14 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2015-04-15 Rubrik: Fråga om miljöorganisationers klagorätt ----- En miljönämnd beslutade att godta en anmälan om

Läs mer

LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga

LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 2012-11-23 13/01 Socialnämnden (motsv) IFO LVU - lag med särskilda bestämmelser om vård av unga Utbildningsdag om tillämpning av LVU och lite om handläggning av ärenden BAKGRUND Socialtjänsten är utsatt

Läs mer

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng

Kurs 6, delkurs 1; Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård 10 poäng Institutionen för hälsovetenskaper Sociala omsorgsprogrammet Studieplan SO8062 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg (41-60) 20 p Kurs 6 delkurs 1 Omsorg, habilitering/rehabilitering och vård,

Läs mer

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning 2017-04-11 2017/891 1(5) Vår adress Arbetsmarknads- och socialnämnden Borlänge kommun Adress Regeringskansliet Justitiedepartementet Dnr Ju2017/01226/L2 Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon,

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 T 2955-08 KLAGANDE 1. ALL 2. HL 3. EL 4. ML Ombud för 1-4: Advokat BS MOTPART Nora kommun, 212000-2007 Tingshuset 713 80 Nora

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-22 meddelad i Vänersborg Mål nr M 979-12 KLAGANDE B.E. Ombud: L.O. c/o Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060101 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr P 6193-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-06-03 i mål P 3158-13, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-09-18 Stockholm Mål nr P 2076-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-01-30 i mål nr P 6927-11, se bilaga KLAGANDE R J MOTPART

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr P 1373-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-01-23 i mål nr M 4182-14, se bilaga A KLAGANDE Islamiska

Läs mer