Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma"

Transkript

1 Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE

2 Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma jurister och advokater. Våra utbildningar leds av Sveriges främsta experter och specialister. Som kursdeltagare får du både djupgående analyser av juridiska frågor, kunskap om praktisk tillämpning och användbara modeller för ditt eget arbete. Vi är marknadsledande inom privat utbildning i juridik och följer ny lagstiftning, bevakar rättspraxis och utvecklar ständigt vårt kursutbud för att svara upp mot högt ställda krav på kvalificerad utbildning. Vi är även certifierade av SAUF, Sveriges auktoriserade utbildningsföretag. Varmt välkommen att ta del av kursutbudet hos oss på BG Institute hösten 2015! Affärsjuridik FÖRDJUPNINGSKURS I SAKRÄTT Nu pågår lagstiftningsarbete som innebär en vidareutveckling av sakrätten. Denna kurs ämnar ge dig som deltagare fördjupad kunskap om praktiska konsekvenser av den nya lagstiftningen och ger överblick avseende kommande förändringar. Föreläsare: Torgny Håstad 25 september 2015, Stockholm AVTALSDAGEN 2015 Du får under denna dag en gedigen uppdatering av nyheter inom området och samtidigt möjlighet att utbyta erfarenheter med föreläsare och kollegor. Dagen behandlar uteslutande avtalsrättsliga frågor och särskilt kommer det att ske ur praktikerns synvinkel med genomgång av konsekvenser. Föreläsare: Biörn Riese, Martin Wallin, Christer Danielsson, Jan Kleineman 5 november 2015, Stockholm BOLAGSRÄTTSLIG NYHETSDAG 2015 Experterna Erik Nerep och Carl Svernlöv håller i den populära nyhetsdagen som tar pulsen på den senaste utvecklingen inom associationsrätt. Särskilt fokus ligger på den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten. Föreläsare: Erik Nerep, Carl Svernlöv 21 oktober 2015, Malmö IT-AVTAL I PRAKTIKEN NYHETER, AVTALS- RÅD OCH FÖRHANDLINGSTIPS Fokus under dagen ligger på hur man utformar IT- avtal ur ett beställarperspektiv. Du får konkreta råd på hur man arbetar internt för att ta fram avtalsdokument, skapa offertförfrågan och hur man formulerar avtalen för att de ska bli så förutsägbara och flexibla som möjligt. Föreläsare: Agne Lindberg, Caroline Sundberg, Peter Nordbeck 25 november 2015, Stockholm FÖRDJUPNING I SAKRÄTT SÄRSKILT OM SÄKERHETSRÄTTEN Tonvikt på säkerhetsrätter som kvittning, nyttjanderätter, överlåtelseförbud och andra belastningar, återvinning samt direktkrav. I kursen beaktas senare års rättsutveckling i HD och lagstiftning. Föreläsare: Torgny Håstad 22 oktober 2015, Stockholm 12 november 2015, Stockholm PENSIONERING VIA FÖRETAGET Pensionsområdet upplevs ofta som komplext, även för professionella rådgivare. Här får du ökad förståelse för området och fördjupade kunskaper vad gäller civilrättsliga och skatterättsliga överväganden vid val av pensioneringsform. Föreläsare: Claes Bergwik 21 oktober 2015, Malmö KVALIFICERAD KURS OM AVTALSTOLKNING Fokus ligger på avtalstolkning och de problem som kan uppstå. Du som deltagare ges råd inför upprättande av avtal och ur denna utgångspunkt har föreläsarna valt ut olika frågeställningar som behandlas under kursdagen. Föreläsare: Torgny Håstad, Eric M. Runesson 3 december 2015, Stockholm KVALIFICERAD AKTIEBOLAGSRÄTT FALLBASERAD TVÅDAGARSKURS I SEMINARIEFORM Här behandlas centrala och svårtillgängliga aktiebolagsrättsliga teman mot bakgrund av aktiebolagslagen, rättspraxis och aktiebolagsrättslig doktrin. Kursen bygger på såväl autentiska som konstruerade fall inom utvalda huvudområden. Föreläsare: Erik Nerep, Rolf Skog november 2015, Stockholm

3 Migrationsrätt FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR JURISTER En interaktiv workshop där du som kursdeltagare lär dig en strukturerad metod för att bättre kunna förbereda genomförandet av avtals- och tvistelösningsförhandlingar. Under förhandlingssimuleringar sätts metoden i en rättslig kontext. Föreläsare: Johan Lagerbielke oktober 2015, Stockholm NYHETSDAG INOM UTLÄNNINGSRÄTT 2015 Migrationsrätten är i ständig förändring. Nyhetsdagen ger dig praxisuppdateringar och kunskap om den senaste utvecklingen i nationell och internationell migrationsrätt såväl som kommande rättsutveckling. Föreläsare: Mikael Ribbenvik 3 december 2015, Stockholm Arbetsrätt AVSLUTANDE AV ANSTÄLLNING Djupgående behandlas frågor som i praktiken ofta förekommer i arbetsrättslig rådgivningsverksamhet i anslutning till avslutande av anställningar. Kursen tar upp de ofta så återkommande och kniviga arbetsrättsliga frågor som uppstår när avskedande eller uppsägning sker, så som exempelvis frågor om lön, skadestånd efter uppsägning/avskedande och under tvistetid. ARBETSRÄTTSLIGA NYHETER 2015 Under dagen får du uppdatering om nya lagar, förslag och rättsfall. Uppdateringarna blir satta i en kontext och du får en genomgång av trender i den arbetsrättsliga utvecklingen. Föreläsare: Sören Öman, Gudmund Toijer 20 oktober 2015, Stockholm Föreläsare: Sten Bauer, Sören Öman Stockholm 13 oktober, 2015 Familjerätt FAMILJERÄTTSDAGARNA 2015 Två fullspäckade dagar som ger dig inspiration, kunskap och värdefulla kontakter med kollegor. Våra föreläsare gör en genomgång av aktuell lagstiftning och praxis i centrala rättsområden inom familjerätten så väl som en allmän uppdatering. Dagarna innehåller praktiska tips och råd med utrymme för diskussioner. Föreläsare: Fredric Renström, Theddo Rother- Schirren, Margareta Brattström, Michael Hellner 3 4 december 2015, Stockholm BODELNING, ARVSKIFTE OCH TESTAMEN- TESFRÅGOR En mycket välbesökt och uppskattad tvådagarskurs i arvsrätt som är tillbaka i en uppdaterad version som behandlar de mest svårtillgängliga områdena inom arvsrätten. Föreläsare: Fredric Renström oktober 2015, Stockholm DEN NYA ARVSFÖRORDNINGEN I LJUSET AV IKRAFTTRÄDANDET De omvälvande förändringarna för den internationella successionsrätten har visat sig vara mycket svårorienterade. Efter önskemål från tidigare kursdeltagare genomför vi en uppföljningsdag under hösten sedan arvsförordningen trätt i kraft den 17 augusti Föreläsare: Fredric Renström, Michael Hellner 16 oktober 2015, Stockholm 6 november 2015, Göteborg 20 november 2015, Stockholm 25 november 2015, Malmö PENSIONSRÄTTER VID BODELNING Belyser behandling och problem avseende pensioner vid bodelning och arv. Du får även en genomgång av problematik kring fåmansföretagares tjänstepensioner, utländska försäkringar och möjlighet att jämka ett förmånstagarförordnande. Föreläsare: Marie Wessel 8 oktober 2015, Göteborg 15 oktober 2015, Malmö FÖRMYNDARSKAP Fokuserar på tillämpningsproblem inom förmynderskapsrätten och samordningen med andra civilrättsliga och familjerättsliga områden. Under kursen tar föreläsaren upp centrala och viktiga regleringar samt exempel med anknytning till rättspraxis. Föreläsare: Per Westman 7 oktober 2015, Stockholm PROCESSFÖRING OCH MEDLING I VÅRDNADS- MÅL Här får du kunskap om de mest komplexa frågorna som uppkommer i svåra vårdnadstvister. Föreläsarna beskriver och diskuterar vad som händer under respektive skede i målet. Bland annat familjerättens agerande under samarbetssamtal, utredning och medling, advokatens överväganden och råd till sin klient samt domarens genomförande av förberedelsen i målet och huvudförhandling fram till dom. Föreläsare: Mats Sjösten, Melka Kjellberg, Bernt Wahlsten 8 oktober 2015, Malmö 13 november 2015, Göteborg

4 En bättre upplevelse! bginstitute.se PÅSTÅ OCH BEVISA OM ÅBEROPS- OCH BEVISBÖRDA I DISPOSITIVA TVISTEMÅL Ett dispositivt tvistemål präglas av dispositionsprincipen. Domstolen får beakta en omständighet endast om den har åberopats av rätt part. Ingenstans i lag anges dock vem som är rätt part. Kursen ger deltagarna hållpunkter för argumentation om hur åberopsbördan ska placeras i olika tvistesituationer. Processrätt PROCESSRÄTTSLIG NYHETSDAG 2015 Ger dig kunskap om den senaste och kommande utvecklingen inom svensk processrätt. Ni går igenom nyheter inom lagstiftning och rättspraxis med inriktning på betydelsen för det praktiska rättslivet. Dagen är inriktad på nyheter inom civilprocessen. 27 november 2015, Göteborg 3 december 2015, Stockholm KONSTEN ATT FORMULERA SIN TALAN I DISPOSITIVA TVISTEMÅL Beroende på hur käranden och svaranden formulerar sig begränsar det ramen för rättegången, och domens rättskraft kan bli ett hinder för parterna att komma tillbaka i en ny process. Kursen ger dig fördjupad kunskap i hur en talan bör utformas under processens gång för att undvika rättsförlust. 8 oktober 2015, Stockholm 9 oktober 2015, Stockholm GÅR DET ATT BEVISA OM BEVISNING I TVISTEMÅL Kursen ger ombud svar på alla praktiskt viktiga frågor om bevisning så att full kraft kan ges åt de materiella regler som tvisten rör. Med utgångspunkt i rikhaltig modern praxis från i första hand Högsta domstolen slås fast vilken bevisning som krävs i olika fall för att en part ska vinna framgång med sin åberopade grund. Föreläsare: Magnus Widebäck, Eva Storskrubb 19 oktober 2015, Stockholm PROCESSTAKTIK I DISPOSIIVA TVISTEMÅL SÄRSKILT OM FÖRHANDLINGSTEKNIK VID MUNTLIG FÖRBEREDELSE Kursen tar sikte på hur parter/ombud inom de givna ramarna kan lägga upp och utföra sin talan så att det på bästa sätt gagnar det egna intresset. Röd tråd under dagen är processtaktik i vid bemärkelse, det vill säga vad bör och ska parten/ombudet redovisa under olika stadier i processen och på vilket sätt påverkas detta av domstolens handläggning och skyldigheter. Föreläsare: Mats Sjösten, Ulrik Smedberg 25 november 2015, Stockholm Fastighetsrätt FASTIGHETSRÄTTSLIG NYHETSDAG 2015 En djupgående uppdatering av det fastighetsrättsliga området. Du får kunskap om ny lagstiftning och avgöranden från Högsta Domstolen och hovrätterna, förväntade ändringar i lagstiftning och problemställningar i rättstillämpningen. Föreläsare: Ulf Jensen, Nils Larsson 12 november 2015, Göteborg 19 november, Stockholm 3 december 2015, Malmö 9 december 2015, Stockholm ANLÄGGNINGSARRENDE Kursen tar upp särskilda svårigheter med anläggningsarrende, belyser praktiska exempel och går igenom villkorsändringar. Bland annat så behandlas vindkraftavtal, gränssnitt mot andra nyttjanderätter och eventuella komplikationer, uppsägning av avtal och tvistelösning. RISK MANAGEMENT OCH SKADESTÅNDSANSVAR VID FASTIGHETSFÖRVÄRV Under dagen gör vi en 36o graders genomlysning av fastighetsinvesterarens risktagande och ansvar, samt de olika avtalstyper som hör samman med förvärv av fastigheter. Du får en samlad bild över vilka risker och skadeståndsansvar som kan föras över till andra avtalsparter och de kommersiella förutsättningarna för detta. Föreläsare: Jörgen Sandquist, Sanja Sjögren 21 oktober 2015, Göteborg 11 november 2015, Malmö 8 december 2015, Stockholm Föreläsare: Anna Treschow 6 oktober 2015, Stockholm

5 Entreprenadrätt SKADESTÅND OCH FÖRSÄKRINGSFRÅGOR INOM BYGG, ANLÄGGNING OCH INSTALLATION FÖR ADVOKATER OCH JURISTER En helt ny typ av utbildning där Rolf går igenom det du behöver veta avseende ansvar och försäkring inom entreprenadområdet. Du får kännedom om aktuell rättspraxis inom området och får ökade förutsättningar att hantera tolkningsfrågor på bästa sätt. Föreläsare: Rolf Andersson 1 oktober 2015, Stockholm PARTNERING OM AVTALET OCH SAMVERKANS- FORMEN I BYGGSEKTORN Partnering är en samverkansform som blir allt vanligare i byggsektorn. Här får du en genomgång om vad som kännetecknar begreppet, när denna form är lämplig och hur kontraktet ska utformas. Föreläsare: Håkan Bjerle 12 november 2015, Stockholm Offentlig rätt FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT NYHETER, TRENDER OCH TENDENSER 2015 Fokus ligger på nyheter och aktuella frågeställningar i förvaltningsprocessen. Följaktligen uppmärksammas ny och planerad lagstiftning. Exempelvis diskuteras effekterna av de förändringar som skett avseende reglerna om prövningstillstånd och betydelsen kommande regler avseende rätten till muntlig förhandling, muntlig förberedelse och foruminvändningar. Föreläsare: Ulrik von Essen 24 november 2015, Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTENS UTMANINGAR OCH SVÅRA FRÅGOR Kurs som ger dig kunskap om gällande regelverk och om senare tids utveckling inom förvaltningsrättens område. Du får ökad kunskap om de frågor som är vanligt förekommande och anses vara särskilt svåra. Exempelvis behandlas tolkning av olika rättskällor, proportionalitetsprincipen, när överklagbara beslut uppkommer utan att det är myndighetens avsikt, hantering av sakprövningsförutsättningar, med mera. Föreläsare: Ulrik von Essen 13 oktober 2015, Stockholm Straffrätt STRAFFRÄTTSLIG NYHETSDAG 2015 Ger dig en uppdatering av straffrättsliga området med särskild fördjupning inom aktuella frågor, vad som hänt under året och analyser av rättsutvecklingen. Ni kommer bland annat att gå igenom ny lagstiftning, avgöranden från Högsta domstolen och från hovrätterna samt problemställningar i rättstillämpningen. Föreläsare: Martin Borgeke, Magnus Ulväng 9 oktober 2015, Stockholm TILLSAMMANS OCH I SAMRÅD Regelverket rörande medverkan hör till de svåraste delarna av bedömningen av straffrättsligt ansvar. Kursen erbjuder en helhetsgenomgång av området. Med stöd i bland annat en rikhaltig praxis ges relevant kunskap om vad som ska anses utgöra gärningsmannaskap, anstiftan och medhjälp samt frågor om gränsdragningen dem emellan. ANKLAGAD FÖR VAD? OM GÄRNINGSBE- SKRIVNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR DOMSTOLENS PRÖVNING Kursen ger ingående kunskap om gärningspåståendets betydelse. Särskilt fokus ligger på försvarets agerande för att på olika sätt minimera domstolens prövningsutrymme. Vad menas egentligen med gärning? Och hur förhåller sig de svenska reglerna till kravet i Europakonventionen om att den tilltalade ska underrättas i detalj om anklagelsen? 15 oktober 2015, Stockholm 16 oktober 2015, Göteborg 22 oktober 2015, Malmö Föreläsare: Claes Lernestedt 27 november 2015, Stockholm

6 En bättre upplevelse! blendow.se / dagensjuridik.se / alltomjuridik.se lexnova.se / legallyyours.se / legallylady.se