Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering s 22 Företagsekonomi s 23 Förvaltningsprocessrätt s 27 Hyres- och arrenderätt s 31 IT s 34 Mark- och miljörätt s 37 Migrationsrätt s 46 Obeståndsrätt s 56 Offentlig upphandling s 57 Offentlighet och sekretess s 59 Processrätt s 62 Skatterätt s 77 Socialförsäkringsrätt s 84 Straffrätt s 100 Tvångsomhändertagande s 113 Övrigt s 115 Kronologiskt schema s 116

4

5 Förord När Domstolsakademin inledde sin verksamhet i januari 2009 var målgruppen nyutnämnda ordinarie domare. Numera riktar vi oss till alla ordinarie domare. Detta inkluderar fastighetsråd, hyresråd och miljöråd. Från och med hösten 2011 kommer vårt ansvarsområde att utökas ytterligare. Då ska vårt utbildningsutbud tillgodose behoven hos samtliga jurister inom Sveriges domstolar, med undantag för notarier. Det ska emellertid framhållas att också andra än ordinarie domare redan nu är välkomna att delta, om domstolschefen bedömer att behovet av utbildning motsvarar det för ordinarie domare. Även om vi under 2010 kan se en ökande frekvens av erfarna domare bland deltagarna är domare med mer än fem-sex års erfarenhet kraftigt underrepresenterade. Det finns därför skäl att understryka att det finns ett flertal utbildningar som är framtagna för att tillgodose även mer erfarna domares behov av kompetensutveckling. Vi utökar dessutom denna termin utbudet av specialistkurser. För att underlätta för den enskilde att avgöra vilken kunskapsnivå en viss utbildning motsvarar har kurserna delats in i tre slag, märkta med symbolerna B för baskurs, F för fördjupningskurs och S för specialistkurs. Skillnaden mellan kursslagen förklaras på sidan 5. Utbildningar som har inslag av Europarätt har dessutom försatts med en särskild flagga. Dessvärre finns det anledning att ännu en gång framhålla vikten av att den som deltar i utbildning ges tillräcklig tid att förbereda sig, när utbildningen kräver sådana särskilda insatser. De utvärderingar som görs visar att det fortfarande brister väsentligt i deltagarnas möjligheter att läsa in anvisat material. Med förhoppningen att det i planeringen av arbetet på domstolarna ska visas större hänsyn till detta hälsar jag alla välkomna till vårens utbildningar. Roberth Nordh Rektor 3

6 KONTAKTUPPGIFTER Rektor Roberth Nordh Tfn el Biträdande rektor Märit Bergendahl Tfn el Ämnesansvariga Förvaltningsprocessrätt Ola Holmén, rådman, Kalmar tingsrätt Migrationsrätt Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Processrätt Anette Ohlsson, rådman, Hässleholms tingsrätt Skatterätt Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö Socialförsäkringsrätt Lars-Göran Hessmark, f.d. kammarrättslagman Straffrätt Martin Borgeke, hovrättslagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge Utbildningsadministratörer Janita Frödén Tfn Inger Malmsjö Tfn

7 Anvisningar för anmälan För anmälan till Domstolsakademins kurser finns en särskild anmälningsblankett på intranätet under rubriken Kompetens/Domstolsakademin. Det är domstolschefen som bestämmer i vilken omfattning enskilda domare ska delta i Domstolsakademins utbildning. Därför ska också anmälan till utbildningen göras av domstolschefen eller på dennes uppdrag. Närmare anvisningar om anmälningsförfarandet finns på intranätet. Det är möjligt även för annan än ordinarie domare att delta, om domstolschefen bedömer att det finns ett behov av utbildningen. För varje kurs finns en sista anmälningsdag. Vissa utbildningstillfällen är av sådant slag att antalet deltagare inte kan vara obegränsat. Vi försöker dock tillgodose allas önskemål om utbildning. För det fall antalet anmälda är alltför stort erbjuds därför den som blir utan plats vid ett utbildningstillfälle förtur till plats vid ett kommande tillfälle. Det kan även bli aktuellt att ordna ytterligare utbildningstillfällen under innevarande termin. Deltagares reskostnader ska betalas av domstolen och ersätts i efterhand av Domstolsakademin. Ekonomisk kompensation kan vidare utgå för den faktiska merkostnad som uppstår om domstolen tar in ersättare för en domare som deltar i en av Domstolsakademins kurser. Närmare anvisningar om detta och blankett för ändamålet finns på intranätet under Kompetens/Domstolsakademin. Förklaringar B Symbolen betecknar baskurs på en grundläggande nivå. Vad som utgör en grundläggande nivå kan skifta, men utgångspunkten ska vara en ordinarie domares kompetensnivå. F Med detta menas en fördjupningskurs som kräver att deltagarna redan har grundläggande kunskaper motsvarande minst vad som kan inhämtas genom en baskurs. Också fördjupningskurser riktar sig typiskt sett till alla domare, men har särskilt sikte inställt på erfarna domares behov av förkovran. S Detta står för en specialistkurs avsedd att ge särskild sakkunskap hos vissa domare. Det är alltså fråga om att tillföra domstolen en kompetens som man inte kan begära eller förvänta att alla domare har. Utbildningen är utformad som s.k. stegkurser. 5

8 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) KÖPRÄTT OCH ANNAN KON- TRAKTSRÄTT 21 februari 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin anordnar återkommande utbildningsdagar i aktuella frågor inom allmän civilrätt. Denna gång ägnas intresse åt köprätten och annan kontraktsrätt. Dagen innehåller en genomgång av ny lagstiftning samt senare års rättspraxis, främst från Högsta domstolen, mot bakgrund av gällande regler. Följande områden kommer att beröras under dagen: Köp av lös och fast egendom, internationella köp, kommission, återförsäljning, handelsagentur, fastighetsmäkling, entreprenad, konsumenttjänster, konsumentkrediter, leasing samt krav mot bakre led. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 december Måndagen den 21 februari Köprätt och annan kontraktsrätt Justitieråden Torgny Håstad och Johnny Herre, Högsta domstolen LUNCH Forts. på Köprätt och 6

9 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) FEL I FASTIGHET 3 maj 2011 Kursbeskrivning: Denna kurs behandlar senaste utvecklingslinjer och rättspraxis inom området fel i fastighet. Särskilt kommer att beröras felbegreppet, köparens undersökningsplikt, medverkan av besiktningsman, besiktningsklausuler, säljarens eventuella upplysningsplikt och reklamation; även mäklarens roll och ansvar berörs. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 10 mars Tisdagen den 3 maj Allmän introduktion; systematiska utgångspunkter Professorn Folke Grauers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Genomgång i anslutning till lagtext, rättspraxis och avtalspraxis Folke Grauers 7

10 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) FEL I FASTIGHET 31 maj 2011 Kursbeskrivning: Denna kurs behandlar senaste utvecklingslinjer och rättspraxis inom området fel i fastighet. Särskilt kommer att beröras felbegreppet, köparens undersökningsplikt, medverkan av besiktningsman, besiktningsklausuler, säljarens eventuella upplysningsplikt och reklamation; även mäklarens roll och ansvar berörs. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 31 mars Tisdagen den 31 maj Allmän introduktion; systematiska utgångspunkter Professorn Folke Grauers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Genomgång i anslutning till lagtext, rättspraxis och avtalspraxis Folke Grauers 8

11 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN OCH DOMSTO- LENS FUNKTION januari 2011 Kursbeskrivning: I det dagliga arbetet ges begränsad tid och möjlighet att fundera över frågor som rör domarrollen och domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt. Samtidigt är det något som intimt hör samman med rättskipningen. Vilken syn man har på dessa frågor påverkar uppfattningen om hur domaren bör agera när han eller hon utövar sitt ämbete. Det kan också ha betydelse för hur man anser att en domare bör uppträda privat. Denna kurs är avsedd att ge domare tillfälle att reflektera över och diskutera sådana frågeställningar. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna domare. Under den första dagen behandlas domarrollen och domstolens funktion. Dag två ägnas åt värdegrundsfrågor och yrkesetiska frågeställningar med anknytning till domarens vardag. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 30 november Tisdagen den 18 januari Domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt Lagmannen Anders Eka, Stockholms tingsrätt LUNCH Domarrollen och domarens självständighet Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm Jur. dr. Olof Ställvik, Uppsala universitet GEMENSAM MIDDAG 9

12 DOMARROLLEN (AD+FD) Onsdagen den 19 januari Domaretik och värdegrunder Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Universitetslektorn Bo Hanson, Uppsala universitet LUNCH Forts. på Domaretik och värdegrunder 10

13 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT januari 2011 Kursbeskrivning: Byggbranschen styrs till stor del av sina egna standardvillkor (främst Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader, AB 04). Detta medför att hantering av tvister nödvändiggör kunskap om dessa villkor. Kursen avser att utifrån några rättsfall belysa hur domstolarna hanterat och dömt i entreprenadrättsliga tvister. Genom grupparbeten och gemensamma diskussioner får deltagarna en presentation i hur domstolarna handlagt uppkomna tvistefrågor. Därutöver ges en redovisning av aktuella regleringar i standardavtal och konsumenttjänstlagen och hur dessa påverkat ärendet. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 30 november Tisdagen den 25 januari Inledning och presentation av kursupplägget. Genomgång av regelsystemet, kommersiella entreprenader och konsumententreprenader Advokaten Lennart Åhl, Advokatfirman W&Ö HB Rättsfallsgenomgång, kommersiell entreprenadrätt Gruppdiskussioner varvat med föreläsning - fokus på avtalsrättsliga problem och hur bevisbörda och bevisvärdering har hanterats. Hanteringen av tekniska komplikationer med hänsyn till vittnen och sakkunniga belyses också. Relevanta delar i standardavtalen och teknisk referensmaterial kommenteras Lennart Åhl GEMENSAM MIDDAG 11

14 ENTREPRENADRÄTT (AD) Onsdagen den 26 januari Rättsfallsgenomgång, konsumententreprenader Gruppdiskussioner fokus på hur främst konsumenttjänstlagen och annan konsumentlagstiftning påverkar hanteringen Lennart Åhl Genomgång avtalsreglering via Allmänna Föreskrifter (AF) och Allmänna Material- och Arbetsanvisningar (AMA). Diskussioner kring olika besiktningsformer och besiktningens rättsverkan Lennart Åhl 12

15 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT A Europarättens grunder Nytt datum! 5 april 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare både vid allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Dagen ägnas grundläggande EU-rätt. Frågor som tas upp är europarättens bakgrund, den europeiska unionens institutioner samt deras inbördes förhållande och roll i det rättsliga arbetet. Även europarättens rättsliga ställning samt marknadsintegrationens rättsliga ramar kommer ägnas intresse. Syftet är att ge deltagarna en repetition och en bas vad gäller EU och europarätten. Den andra dagen ägnas rättskulturella frågor, den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Dagen är avsedd som en fördjupning inom ämnet. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 31 januari Nytt datum! Tisdagen den 5 april Europarättens grunder m.m. Den europeiska integrationens utveckling och teori. Den europeiska unionens institutionella struktur. Europarättens rättsliga ställning inom medlemsstaternas rättsordningar. Marknadsintegrationens rättsliga ramar. Unionens utmaningar inför framtiden. Professorn Per Cramér, Göteborgs universitet Forts. på Europarättens grunder m.m. Per Cramér 13

16 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT B Rättskultur, rättighetsstadgan m.m. Nytt datum! 6 april 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare både vid allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Dagen, som ligger direkt i anslutning till kursen på föregående sida, ägnas rättskulturella frågor, den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Utbildningen är avsedd att ge deltagarna fördjupade kunskaper i ämnet. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 31 januari Nytt datum! Onsdagen den 6 april Europarätt- rättskulturella frågor Särskilt om Europarättens metod och genomslag i den nationella rätten. Professorn Ulf Bernitz, Stockholms universitet Den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Särskilt om den nya rättighetsstadgan och förhållandet till Europakonventionen och svenskt rättighetsskydd. Ulf Bernitz 14

17 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT I 1 4 mars 2011 Kursbeskrivning: Familjerätt I behandlar utvecklingspsykologi (barnets utveckling, anknytning och behov samt utvecklingsavvikelser) och barnperspektivet. Vidare sker en genomgång av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge samt om underhållsbidrag. Familjerättens roll i mål om vårdnad m.m. behandlas och i samband därmed de krav domstolen kan ställa på utredningar. Ett särskilt avsnitt ägnas frågor om familjerätt i ett mångkulturellt samhälle och s.k. hedersrelationer. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, där det förutsätts ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 januari Tisdagen den 1 mars Utvecklingspsykologi Överläkaren och leg. terapeuten Torgny Gustavsson, Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö LUNCH Forts. på Utvecklingspsykologi GEMENSAM MIDDAG 15

18 FAMILJERÄTT (AD) Onsdagen den 2 mars Genomgång av familjemål (vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag) Advokaten Christer Eiserman, Advokat Christer Eiserman AB, Göteborg Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt LUNCH Familjerättens/socialnämndens roll (utredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd m.m.) Socionomen Mathias Forsell, Gruppchef Umgängesstöd, Familjerättsbyrån Göteborgs stad Film. När mörkret faller. Jur. kand. Farzaneh Dehdari, Stockholm medverkar BUFFÉ Torsdagen den 3 mars Mångkulturella faktorer, särskilt islam och hedersrelationer Farzaneh Dehdari LUNCH Forts. på Mångkulturella faktorer Fredagen den 4 mars Barnperspektivet Jur. dr. Annika Rejmer, Lunds universitet LUNCH 16

19 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT II mars 2011 Kursbeskrivning: Familjerätt II tar sikte på handläggningen av mål och ärenden om vårdnad m.m. från det att en part söker juridiskt biträde till dess att domstolen meddelar dom. Stor vikt läggs på medling, konfliktlösning och överenskommelser. Reglerna i 21 kap. FB om verkställighet behandlas. Frågor om riskbedömning och umgängesstöd diskuteras. En betydande del av undervisningen sker i seminarieform. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 31 januari Tisdagen den 29 mars Handläggning av mål om vårdnad, boende och umgänge samt ärenden om verkställighet Advokaten Christer Eiserman, Advokat Christer Eiserman AB, Göteborg Familjerättssekreteraren Bernt Wahlsten, Familjerättsbyrån Göteborgs Stad Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt LUNCH Forts. på Handläggning Riskbedömning. Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten GEMENSAM MIDDAG 17

20 FAMILJERÄTT (AD) Onsdagen den 30 mars Medling/konfliktlösning Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten LUNCH Forts. på Medling/konfliktlösning KAFFE Verkställighet enligt 21 kap. FB Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten 18

21 FAMILJERÄTT (AD) INTERNATIONELL FAMILJE- RÄTT 31 mars 1 april 2011 Kursbeskrivning: Internationell familjerätt är en fördjupningskurs som förutsätter att deltagaren gått Familjerätt I och II eller har minst motsvarande kunskaper. Syftet med kursen är att ge goda kunskaper om de bestämmelser som är tillämpliga på internationella rättsförhållanden såväl internordiska som övriga gränsöverskridande rättsförhållanden i familjemål (mål om äktenskapsskillnad, arv, vårdnad, boende och umgänge) samt ge möjlighet till diskussion och analys. Under kursen behandlas framför allt lagvalsfrågor och frågor om domstols behörighet. Praktiska exempel kommer att genomgås. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 31 januari Torsdagen den 31 mars Lagval och domstols behörighet Advokaten Fredric Renström, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm LUNCH Forts. Lagval och domstols behörighet Fredric Renström GEMENSAM MIDDAG Fredagen den 1 april Forts. på Lagval och domstols behörighet Fredric Renström LUNCH 19

22 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT Steg 1 Fördjupad utvecklingspsykologi och familjens ekonomiska villkor maj 2011 Kursbeskrivning: Specialisering i familjerätt förutsätter att deltagaren har gått Familjerätt I och II eller har minst motsvarande kunskaper. Den första dagen ägnas åt fördjupning i ämnet utvecklingspsykologi med tyngdpunkt på barns avvikande utveckling och sådant som har relevans för rättsväsendet. Den andra dagen ägnas åt frågor som ligger något utanför vårdnadsmålen men som har betydelse, främst ekonomiskt, för parter som befinner sig i en vårdnadstvist. Här behandlas de bidragsformer som finns för familjer och praktiska frågor kring bodelning. Undervisningen kommer att ske i huvudsak i form av föreläsningar, där det förutsätts ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 mars Onsdagen den 11 maj Utvecklingspsykologi Överläkaren och leg. terapeuten Torgny Gustavsson, Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö LUNCH Forts. på Utvecklingspsykologi GEMENSAM MIDDAG 20

23 FAMILJERÄTT (AD) Torsdagen den 12 maj Familjens bidragsformer Processföraren Sofia Berfenstam, Försäkringskassan Sundsvall LUNCH Praktiska frågor vid bodelning Advokaten och universitetslektorn i civilrätt Johan Schüldt, Stockholm 21

24 FASTIGEHTSTAXERING (FD) FASTIGHETSTAXERING maj 2011 Kursbeskrivning: Trots avskaffandet av fastighetsskatten medför fastighetstaxering fortfarande rättstillämpningsproblem. Denna kurs innehåller en genomgång av grunderna för fastställande av en fastighets taxeringsvärde samt en närmare genomlysning av bestämmelserna rörande taxering av småhus-, hyreshus-, jordbruks- och industrienheter. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 mars Tisdagen den 17 maj Redogörelse för grunderna för fastighetstaxering samt taxering av småhus Fastighetsrådet Monica Haapaniemi, Nacka tingsrätt Skattekonsulten Andreas Adolfsson, Deloitte Forts. på Redogörelse för GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 18 maj Taxering av jordbruk, hyreshus och industrifastigheter Monica Haapaniemi Andreas Adolfsson Forts. på Taxering av.. 22

25 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH REDOVISNING 1 3 februari 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och viceordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 10 december

26 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) Tisdagen den 1 februari Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Juristenheten, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson LUNCH Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 2 februari Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 3 februari Tolkning av årsredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson LUNCH Forts. på Tolkning av 24

27 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH REDOVISNING mars 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Göteborg Kursledare: Hovrättsrådet och viceordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 31 januari

28 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) Tisdagen den 22 mars Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Juristenheten, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson LUNCH Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 23 mars Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 24 mars Tolkning av årsredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson LUNCH Forts. på Tolkning 26

29 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) DOMSKRIVNING OCH MEDIE- KUNSKAP maj 2011 Kursbeskrivning: Enligt förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) har det sätt på vilket vi uttrycker oss i domar och beslut stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. Sedan den 1 juli 2009 har vi dessutom en språklag (2009:600) som bl.a. ställer krav på att språket i domstolarna ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det finns anledning att fundera över om domstolarna uppfyller de krav som såväl medborgarna som lagstiftaren ställer. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skriva avgöranden med ett vårdat, enkelt och begripligt språk där tyngdpunkten ligger på läsbarhet och juridisk argumentation. I kursen behandlas också frågor som mediernas betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheter, mediernas arbetsvillkor och hur man kan föra ut budskap. Huvuddelen av kursen ägnas åt praktiska övningar (diskussioner och skrivövningar) under ledning av språkkonsulent, medieforskare och domare. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 mars Tisdagen den 10 maj Språket i domar och beslut Språkkonsulenten Maria Hultberg, Ordeliv Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö KAFFE Domskrivning praktiska övningar Maria Hultberg Janet Svensson LUNCH Forts. på Domskrivning GEMENSAM MIDDAG 27

30 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Onsdagen den 11 maj Medierna som förmedlare av domstolens budskap Professorn Gunilla Jarlbro, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Janet Svensson KAFFE Praktiska övningar Gunilla Jarlbro Janet Svensson LUNCH Att arbeta vidare med domskrivning Juristen Fredrik Bohlin, Domstolsverket KAFFE Avslutning 28

31 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) ÖVERKLAGBARHET OCH TALE- RÄTT 3 4 maj 2011 Kursbeskrivning: I en inledande föreläsning belyses de frågor och problem som är förknippade med besluts överklagbarhet och vem/vilka som har talerätt i förvaltningsmål. Dessa frågor, t.ex. vad som kan betraktas som ett beslut, vilka verkningar som krävs för överklagbarhet, skiljelinjen mellan slutliga beslut och andra beslut samt vad som krävs för saklegitimation respektive för att ges ställning som motpart, behandlas sedan mer ingående i seminarieform. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 mars Tisdagen den 3 maj Allmänt om överklagbarhet och talerätt Kammarrättsrådet Mattias Almqvist, Kammarrätten i Jönköping Docenten Ulrik von Essen, Stockholms universitet Överklagbarhet Mattias Almqvist Ulrik von Essen Forts. på Överklagbarhet GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 4 maj Talerätt Mattias Almqvist Ulrik von Essen Forts. på Talerätt 29

32 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) RAMEN FÖR PROCESSEN I FÖR- VALTNINGSMÅL 8 9 juni 2011 Kursbeskrivning: Kursen behandlar hur processramen ska bestämmas, dvs. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Fokus ligger på i vilken omfattning parterna kan ändra sin talan och i vilken utsträckning domstolarna kan påverka ramen för prövningen. Med andra ord diskuteras parternas och domstolens bundenhet till yrkandena respektive omständigheterna samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. Kursen ges i form av såväl föreläsningar som efterföljande övningar och diskussioner. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 april Onsdagen den 8 juni Ramen för processen Docenten Ulrik von Essen, Stockholms universitet Rådmannen Peder Liljeqvist, Förvaltningsrätten i Malmö Forts. på Ramen för processen GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 9 juni Forts. på Ramen för processen Forts. på Ramen för processen 30

33 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) ARRENDERÄTT 2-3 februari 2011 Kursbeskrivning: Utbildningen vänder sig till hyresråd och hovrättsråd som handlägger arrendetvister. Kursen förutsätter att deltagaren har baskunskaper i arrenderätt. Kursens syfte är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig inom arrenderätten och att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte. Den första dagen inleds med en föreläsning som rör gränsdragningsfrågor mellan arrende och andra upplåtelseformer. I form av seminarieövningar ägnas därefter tid åt olika arrendeformer och möjlighet ges till erfarenhetsutbyte under lednig av erfarna domare. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 10 december Onsdagen den 2 februari Inledning F.d. hyresrådet Bo Rolfson Hur dispositiv är arrenderätten? Professor Ulf Jensen, Lunds tekniska högskola LUNCH Forts. på Hur dispositiv Diskussioner Bo Rolfson KAFFE Bostadsarrende seminarieövningar Hyresrådet Håkan Julius, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm Hyresrådet Greger Lindberg, Hyres- och arrendenämnden i Malmö Bo Rolfson GEMENSAM MIDDAG 31

34 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) Torsdagen den 3 februari Jordbruksarrende - seminarieövningar Håkan Julius Greger Lindberg Bo Rolfson LUNCH Erfarenhetsutbyte 32

35 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) HYRESRÄTTSDAGAR maj 2011 Kursbeskrivning: Som ett inslag i den utbildning som erbjuds domare som handlägger hyresmål kommer Domstolsakademin att anordna årligen återkommande Hyresrättsdagar. Avsikten är att dagarna ska tjäna både som ett sätt att lyfta fram aktualiteter och som en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utbildningen vänder sig till hyresråd och hovrättsråd som handlägger hyresmål. För att säkerställa att utbildningen svarar mot de behov som finns utformas hyresrådsdagarna i samarbete med hyres- och arrendenämndernas samarbetsorgan. OBS! Information om innehållet i utbildningen kommer att lämnas på intranätet i god tid före sista anmälningsdatum. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 mars

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram

Domstolsakademin. Utbildningsprogram Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2010 Omslagsbild Sara Landstedt Diarienummer 1647-2009 Tryckt hos Danagårds Grafiska, mars 2010 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän domstol

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän domstol 1 (49) Domstolsakademin UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2010 Allmän domstol R1B, 2008-09, DV info.avd. 551 81 Jönköping Besöksadress: Brunnsgatan 1 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsakademin@dom.se

Läs mer

Utbildningar Hösten 2011. Domstolsakademin

Utbildningar Hösten 2011. Domstolsakademin Utbildningar Hösten 2011 Domstolsakademin Omslagsbild: Kursdeltagare lämnar Domstolsakademins lokaler på Brunnsgatan i Jönköping. Foto Per Carlsson Diarienummer 0670-2011 Tryckt hos Edita Västra Aros,

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän domstol Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2009, Allmän domstol INNEHÅLL Kontaktuppgifter s 4 Domarrollen och domstolens funktion s 5 Offentlighet och sekretess s 6 Processrätt s 7 Säkerhetsfrågor s 18

Läs mer

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin

Utbildningar Våren 2013. Domstolsakademin Utbildningar Våren 2013 Domstolsakademin Omslagsbild: Kursdeltagare diskuterar under en paus vid ett utbildningstillfälle i Lund. Foto Lars Lydig Diarienummer 0853-2012 Tryckt hos Edita Västra Aros, Västerås,

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Utbildningar 2015. Domstolsakademin

Utbildningar 2015. Domstolsakademin Utbildningar 2015 Domstolsakademin Om sl agsbild Joakim Zetterstedt föreläser om Hovrättsprocessen för en grupp fiskaler. Bilder Bilderna i katalogen är tagna av Per Carlsson, Domstolsverket. Diarienum

Läs mer

Utbildningar 2014. Domstolsakademin

Utbildningar 2014. Domstolsakademin Utbildningar 2014 Domstolsakademin Omslagsbild: Domstolsakademins lokaler i Stockholm. Foto Gunnar Krantz. Bilderna i katalogen är tagna av Lars Lydig, Gunnar Krantz och Per Carlsson. Diarienummer 797-2013

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän förvaltningsdomstol

UTBILDNINGSPROGRAM. Våren 2010. Allmän förvaltningsdomstol 1 (46) Domstolsakademin UTBILDNINGSPROGRAM Våren 2010 Allmän förvaltningsdomstol R1B, 2008-09, DV info.avd. 551 81 Jönköping Besöksadress: Brunnsgatan 1 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsakademin@dom.se

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän förvaltningsdomstol

Domstolsakademin. Utbildningsprogram. Hösten 2009, Allmän förvaltningsdomstol Domstolsakademin Utbildningsprogram Hösten 2009, Allmän förvaltningsdomstol INNEHÅLL Kontaktuppgifter s 4 Domarrollen och domstolens funktion s 5 Offentlighet och sekretess s 6 Förvaltningsprocessrätt

Läs mer

Det första året. Domstolsakademin

Det första året. Domstolsakademin Det första året Domstolsakademin Producerad av Domstolsverket Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 380-2010 2 DOMSTOLSAKADEMIN 2009 Innehåll Allmän översikt...5 Inledande anmärkningar...5 Närmare om utbildningen...6

Läs mer

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål

Domstolsprocessen. i utlännings- och medborgarskapsmål Domstolsprocessen i utlännings- och medborgarskapsmål Producerad av Domstolsverket Reviderad april 2010 Tryckt av AB Danagårds grafiska Dnr 404-2010 Innehåll Förord... 5 Om domstolarna... 6 Allmänna förvaltningsdomstolar...

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m.

HÖGSTA DOMSTOLENS. SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om vårdnad m.m. Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 8 juni 2011 Ö 5958-10 KLAGANDE A B Ombud: Advokat B H MOTPART J S Ombud: Advokat B S SAKEN Tillstånd till prövning i hovrätt av mål om

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr M 3574-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-04-01 i mål nr M 1074-16, se bilaga KLAGANDE Strandmiljö

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen m.m. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Dag Victor samt justitierådet Annika Brickman. Överflyttning av vissa utlänningsärenden till

Läs mer

AoM Consult AB. Migrations- och asylprocessen. Din utbildningskonsult

AoM Consult AB. Migrations- och asylprocessen. Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Migrations- och asylprocessen AoM Consult AB erbjuder en unik kurs för advokater, jurister, och tjänstemän som arbetar med utlänningsärenden. Syftet med kursen är

Läs mer

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö

DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2015-09-24 meddelad i Växjö Mål nr M 2516-15 KLAGANDE Miljönämnden i Malmö Stad 205 80 Malmö MOTPART Căldăraru Gheorghe c/o Centrum för Sociala Rättigheter

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström

Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012. Gunilla Cederström Barnets rättigheter i vårdnadstvister Göteborg den 30 mars 2012 Gunilla Cederström Barn i Sverige år 2011 Cirka 2 miljoner barn Cirka 50.000 barn berörs varje år av föräldrarnas separation Samförståndslösningar

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson

Juridisk metod. Socionomer, VT Per-Ola Ohlsson Juridisk metod Socionomer, VT 2011 Per-Ola Ohlsson Delar för att förstå socialt arbete Psykologi Sociologi Rättsvetenskap Socialpolitik Juridiken styr inte bara det socialrättsliga beslutsfattandet utan

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5998-14 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms, migrationsdomstolens, dom den 21 juli 2014 i mål

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

PM Stämningsmål. Inledning

PM Stämningsmål. Inledning 1 (5) Mark- och miljödomstolarna PM Stämningsmål I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för stämningsmål. Observera att uppgifterna i detta PM inte

Läs mer

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden

RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK YTTRANDE. Betänkandet SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden RÄTTSTOLKARNA RÄTT TOLK FÖR RÄTTSVÄSENDET ÄR EN RÄTTSTOLK RÄTTSTOLKARNA c/o Lotta Hellstrand Apelsingatan 105 426 54 Västra Frölunda rattstolkar@gmail.com www.rattstolkarna.se 2012-11-15 YTTRANDE Justitiedepartementet

Läs mer

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6)

Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) YTTRANDE 1 (6) Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) (dnr Ju2017/01226/L2) Inledning

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

DOM 2015-10-26 Stockholm

DOM 2015-10-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060302 DOM 2015-10-26 Stockholm Mål nr F 7412-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutligt beslut 2015-07-23 i mål nr F

Läs mer

DOM 2014-10-23 Stockholm

DOM 2014-10-23 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2014-10-23 Stockholm Mål nr M 2184-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom den 10 februari 2014 i mål nr M 477-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 9 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 8 april 2015 i mål nr 1213 1215-15, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

Begripliga beslut på migrationsområdet

Begripliga beslut på migrationsområdet Begripliga beslut på migrationsområdet UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALB1BLIOTHEK - Betänkande av Migrationsspråkutredningen Stockholm 2013 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2013:37 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2016-03-18 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 425-16 1 KLAGANDE OCH MOTPART Polismyndigheten MOTPART OCH KLAGANDE Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmö; migrationsdomstolens

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 juni 2013 KLAGANDE 1. Alvesta kommun 2. Lessebo kommun 3. Ljungby kommun 4. Markaryds kommun 5. Regionförbundet Södra Småland 6. Tingsryds

Läs mer

Ny instansordning för va-mål

Ny instansordning för va-mål Cirkulärnr: 15:46 Diarienr: 15/06745 Nyckelord: Va-mål, va-avgifter, Statens va-nämnd, lagen om allmänna vattentjänster, LAV Handläggare: Anna Marcusson Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2015-12-30

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 1709-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-30 i mål nr M 1069-13, se bilaga KLAGANDE Miljönämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Uppehållstillstånd för tribunalvittnen 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2005-05-20 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet Torgny Håstad och regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson. Uppehållstillstånd för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Prövning av m igra tio nsärenden

Prövning av m igra tio nsärenden Christian Diesen Annika Lagerqvist Veloz Roca Karolina Lindholm Billing Madelaine Seidlitz Alexandra Wahren Prövning av m igra tio nsärenden BEVIS 8 Norstedts Juridik Innehäll Förord 5 Förkortningar 15

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 1 oktober 2015 KLAGANDE Avonova Hälsa AB, 556500-6821 Ombud: Advokat Henrik Gallus Advokatfirman Kjällgren i Lidköping AB Älvgatan 16 531

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-20 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 7309-13 1 KLAGANDE Polismyndigheten i Skåne Gränspolisenheten 205 90 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös, migrationsdomstolen,

Läs mer

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt

2.1 EU-rättsliga principer; direkt tillämplighet och direkt effekt 2 Enligt samma bestämmelse ska offentligt biträde däremot inte utses om det måste antas att behov av biträde saknas. Paragrafen har därför tolkats på så sätt att det anses föreligga en presumtion för att

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2015-03-09 Stockholm Mål nr M 216-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2014-12-12 i mål nr M 4623-14, se bilaga KLAGANDE OCH

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 juni 2011 KLAGANDE Röke Buss AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och jur. kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm Advokatbyrå AB Box 11918

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-10-08 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. Erkännande och verkställighet av frihetsberövande

Läs mer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer

För utbildningen vid Domstolsakademin ska gälla i denna plan särskilt uppställda övergripande mål. I planen anges också generella riktlinjer UNDERVISNINGSPLAN 1 (5) Domstolsakademin UNDERVISNINGSPLAN Allmänt I en tid då omvärlden förändras i allt snabbare takt och de miljöer inom vilka rättsliga tvister uppstår blir allt mer komplexa ökar behovet

Läs mer

AoM Consult AB. Familjerätt, sharia och internationell familjerätt. Din utbildningskonsult. Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten

AoM Consult AB. Familjerätt, sharia och internationell familjerätt. Din utbildningskonsult. Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten AoM Consult AB Din utbildningskonsult Familjerätt, sharia och internationell familjerätt Datum: 14-20 mars 2015 Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten Kursen ger kunskaper om islams historia, rättsvetenskap

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 11 juni 2009 KLAGANDE Vägverket Ombud: Verksjurist Rogert Andersson Vägverket 781 87 Borlänge MOTPART Grundels Fönstersystem & Måleri AB, 556447-4038

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg DOM 2012-05-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 4830-12 E Enhet 1:1 1 SÖKANDE Vrångö Transport AB, 556521-1850 Mittviksvägen 10 430 82 Vrångö Ombud: Advokat Hampus Ek Foyen Box 7229 103 89 Stockholm MOTPART

Läs mer

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48

Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Page 1 of 5 Mark- och miljööverdomstolen MÖD 2012:48 Målnummer: M3163-12 Avdelning: 6 Avgörandedatum: 2012-11-15 Rubrik: Miljöorganisationers rätt att överklaga ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:21 Målnummer: UM83-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-02 Rubrik: Ett beslut om att ta en utlänning i förvar kan inte överklagas på nytt om beslutet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE AA MOTPARTER 1. BB 2. CC 3. Byggnadsnämnden i Landskrona kommun 261 80 Landskrona ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44)

Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol (SOU 2010:44) YTTRANDE 1 (6) Ert datum Ert dnr 2010-09-22 Ju2010/5515/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm Remissyttrande över Målutredningens betänkande Mål och medel

Läs mer

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström

YTTRANDE. Yttrande över betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Justitieombudsmannen Lars Lindström Justitieombudsmannen Lars Lindström YTTRANDE Datum 2017-05-23 Dnr R 10-2017 Regeringskansliet Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm Sid 1 (5) Yttrande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 15 februari 2013 KLAGANDE Frölunda El & Tele AB Ombud: Advokat Kaisa Adlercreutz och advokat Joel Gustafsson MAQS Law Firm Advokatbyrå AB

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Familjerätten och barnet i vårdnadstvister

Familjerätten och barnet i vårdnadstvister Familjerätten och barnet i vårdnadstvister uppföljning av hur 2006 års vårdnadsreform slagit igenom i socialtjänstens arbete Susanna Dellans Gunilla Cederström Eva Elfver-Lindström Dagens presentation

Läs mer

Domstolsstatistik 2011

Domstolsstatistik 2011 Domstolsstatistik 2011 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060205 DOM 2016-02-11 Stockholm Mål nr M 9309-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-10-06 i mål nr M 3582-15, se bilaga

Läs mer

Projektet Konflikt och Försoning

Projektet Konflikt och Försoning Projektet Konflikt och Försoning Ett nytt sätt att handlägga vårdnads-, boende- och umgängestvister i tingsrätten och på familjerätten med syfte att sätta barnets behov i fokus och hjälpa föräldrarna att

Läs mer

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Avdelning 06. DOM 2015-10-28 Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) Mål nr 5562-15 KLAGANDE Region Örebro län Box 1613 701 16 Örebro MOTPART AA Ombud: Johan Rosengren Hidros Denmark ApS Warfvinges väg 35 112

Läs mer

DOM 2015-07-02 Stockholm

DOM 2015-07-02 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2015-07-02 Stockholm Mål nr P 3231-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-03-17 i mål nr P 3956-14, se bilaga KLAGANDE O T MOTPART

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt

MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström. Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN Gunnar Bergström Tekniskt råd Vänersborgs tingsrätt DOMSTOLSAKADEMIN Mark- och miljödomstolen Vänersborg Geografiskt område: Västra Götaland, Halland och Värmland samt halva Örebro

Läs mer

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap

Kursplan. Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kursplan Institutionens namn Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod EUP 522 Dnr 2002:97 Beslutsdatum 2002-12-12 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Juridik, statistik och utredningsmetodik, 20

Läs mer

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB,

BESLUT Meddelat i Göteborg. SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, Avd. 3 Meddelat i Göteborg Mål nr Bilaga A 1 SÖKANDE Fresenius Medical Care Sverige AB, 556198-0904 Ombud: Advokaten Sylvia Lindén och jur.kand. Maxwell Richmond Baker&McKenzie Advokatbyrå KB Box 180 101

Läs mer

DOM meddelad i Vänersborg

DOM meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-22 meddelad i Vänersborg Mål nr M 979-12 KLAGANDE B.E. Ombud: L.O. c/o Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen AB MOTPART Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

AoM Consult AB Din utbildningskonsult

AoM Consult AB Din utbildningskonsult AoM Consult AB Din utbildningskonsult Konsten att överklaga till och att processa i hovrätten Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten Datum: 25 april- 1 maj 2017 För hovrättsprocessen gäller särskilda regler

Läs mer

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning

Remissvar gällande Betänkandet Se barnet! (SOU 2017:6) Sammanfattning 2017-04-11 2017/891 1(5) Vår adress Arbetsmarknads- och socialnämnden Borlänge kommun Adress Regeringskansliet Justitiedepartementet Dnr Ju2017/01226/L2 Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon,

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060304 DOM 2017-02-03 Stockholm Mål nr P 8219-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-12 i mål P 2148-16, se bilaga A KLAGANDE ML MOTPART Bygg-

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 april 2014 KLAGANDE OCH MOTPARTER 1. AA 2. BB MOTPART OCH KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Advokat Bernth Stave Box 2070 403 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0602 DOM 2013-10-09 Stockholm Mål nr P 1223-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål nr P 166-13, se bilaga KLAGANDE 1. H N 2. H N samma

Läs mer

Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö. Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl från Karlskrona.

Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö. Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl från Karlskrona. BLEKINGE NÅMNDEMANNAFÖRENING Studieresa den 25 maj 2016 till Rättsmedicinen i Lund och Hovrätten i Malmö Resan startade med buss den 25 maj 2016 kl 06.00 från Karlskrona. Det var 25 nämndemän som såg fram

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060102 DOM 2017-04-03 Stockholm Mål nr M 1659-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-02-07 i mål M 4804-16, se bilaga

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Domstolsstatistik 2014

Domstolsstatistik 2014 Domstolsstatistik 2014 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

Domstolsstatistik 2013

Domstolsstatistik 2013 Domstolsstatistik 2013 551 81 Jönköping Besöksadress: Kyrkogatan 34 Telefon: 036-15 53 00 Fax: 036-16 57 21 domstolsverket@dom.se www.domstol.se Expeditionstid: Måndag-fredag 08.00-16.30 Innehåll Inledning...

Läs mer

BESLUT Meddelad i Stockholm

BESLUT Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2016-02-23 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 6947-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborg; migrationsdomstolens dom den 19 augusti 2015

Läs mer