Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för anmälan s 5. Domarrollen och domstolens funktion s 9. Offentlighet och sekretess s 59. Straffrätt s 100. Tvångsomhändertagande s 113"

Transkript

1

2

3 INNEHÅLL Förord s 3 Kontaktuppgifter s 4 Anvisningar för anmälan s 5 Allmän civilrätt s 6 Domarrollen och domstolens funktion s 9 Entreprenadrätt s 11 Europarätt s 13 Familjerätt s 15 Fastighetstaxering s 22 Företagsekonomi s 23 Förvaltningsprocessrätt s 27 Hyres- och arrenderätt s 31 IT s 34 Mark- och miljörätt s 37 Migrationsrätt s 46 Obeståndsrätt s 56 Offentlig upphandling s 57 Offentlighet och sekretess s 59 Processrätt s 62 Skatterätt s 77 Socialförsäkringsrätt s 84 Straffrätt s 100 Tvångsomhändertagande s 113 Övrigt s 115 Kronologiskt schema s 116

4

5 Förord När Domstolsakademin inledde sin verksamhet i januari 2009 var målgruppen nyutnämnda ordinarie domare. Numera riktar vi oss till alla ordinarie domare. Detta inkluderar fastighetsråd, hyresråd och miljöråd. Från och med hösten 2011 kommer vårt ansvarsområde att utökas ytterligare. Då ska vårt utbildningsutbud tillgodose behoven hos samtliga jurister inom Sveriges domstolar, med undantag för notarier. Det ska emellertid framhållas att också andra än ordinarie domare redan nu är välkomna att delta, om domstolschefen bedömer att behovet av utbildning motsvarar det för ordinarie domare. Även om vi under 2010 kan se en ökande frekvens av erfarna domare bland deltagarna är domare med mer än fem-sex års erfarenhet kraftigt underrepresenterade. Det finns därför skäl att understryka att det finns ett flertal utbildningar som är framtagna för att tillgodose även mer erfarna domares behov av kompetensutveckling. Vi utökar dessutom denna termin utbudet av specialistkurser. För att underlätta för den enskilde att avgöra vilken kunskapsnivå en viss utbildning motsvarar har kurserna delats in i tre slag, märkta med symbolerna B för baskurs, F för fördjupningskurs och S för specialistkurs. Skillnaden mellan kursslagen förklaras på sidan 5. Utbildningar som har inslag av Europarätt har dessutom försatts med en särskild flagga. Dessvärre finns det anledning att ännu en gång framhålla vikten av att den som deltar i utbildning ges tillräcklig tid att förbereda sig, när utbildningen kräver sådana särskilda insatser. De utvärderingar som görs visar att det fortfarande brister väsentligt i deltagarnas möjligheter att läsa in anvisat material. Med förhoppningen att det i planeringen av arbetet på domstolarna ska visas större hänsyn till detta hälsar jag alla välkomna till vårens utbildningar. Roberth Nordh Rektor 3

6 KONTAKTUPPGIFTER Rektor Roberth Nordh Tfn el Biträdande rektor Märit Bergendahl Tfn el Ämnesansvariga Förvaltningsprocessrätt Ola Holmén, rådman, Kalmar tingsrätt Migrationsrätt Björn Berselius, kammarrättsråd, Kammarrätten i Stockholm Processrätt Anette Ohlsson, rådman, Hässleholms tingsrätt Skatterätt Peter Kristiansson, rådman, Förvaltningsrätten i Malmö Socialförsäkringsrätt Lars-Göran Hessmark, f.d. kammarrättslagman Straffrätt Martin Borgeke, hovrättslagman, Hovrätten över Skåne och Blekinge Utbildningsadministratörer Janita Frödén Tfn Inger Malmsjö Tfn

7 Anvisningar för anmälan För anmälan till Domstolsakademins kurser finns en särskild anmälningsblankett på intranätet under rubriken Kompetens/Domstolsakademin. Det är domstolschefen som bestämmer i vilken omfattning enskilda domare ska delta i Domstolsakademins utbildning. Därför ska också anmälan till utbildningen göras av domstolschefen eller på dennes uppdrag. Närmare anvisningar om anmälningsförfarandet finns på intranätet. Det är möjligt även för annan än ordinarie domare att delta, om domstolschefen bedömer att det finns ett behov av utbildningen. För varje kurs finns en sista anmälningsdag. Vissa utbildningstillfällen är av sådant slag att antalet deltagare inte kan vara obegränsat. Vi försöker dock tillgodose allas önskemål om utbildning. För det fall antalet anmälda är alltför stort erbjuds därför den som blir utan plats vid ett utbildningstillfälle förtur till plats vid ett kommande tillfälle. Det kan även bli aktuellt att ordna ytterligare utbildningstillfällen under innevarande termin. Deltagares reskostnader ska betalas av domstolen och ersätts i efterhand av Domstolsakademin. Ekonomisk kompensation kan vidare utgå för den faktiska merkostnad som uppstår om domstolen tar in ersättare för en domare som deltar i en av Domstolsakademins kurser. Närmare anvisningar om detta och blankett för ändamålet finns på intranätet under Kompetens/Domstolsakademin. Förklaringar B Symbolen betecknar baskurs på en grundläggande nivå. Vad som utgör en grundläggande nivå kan skifta, men utgångspunkten ska vara en ordinarie domares kompetensnivå. F Med detta menas en fördjupningskurs som kräver att deltagarna redan har grundläggande kunskaper motsvarande minst vad som kan inhämtas genom en baskurs. Också fördjupningskurser riktar sig typiskt sett till alla domare, men har särskilt sikte inställt på erfarna domares behov av förkovran. S Detta står för en specialistkurs avsedd att ge särskild sakkunskap hos vissa domare. Det är alltså fråga om att tillföra domstolen en kompetens som man inte kan begära eller förvänta att alla domare har. Utbildningen är utformad som s.k. stegkurser. 5

8 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) KÖPRÄTT OCH ANNAN KON- TRAKTSRÄTT 21 februari 2011 Kursbeskrivning: Domstolsakademin anordnar återkommande utbildningsdagar i aktuella frågor inom allmän civilrätt. Denna gång ägnas intresse åt köprätten och annan kontraktsrätt. Dagen innehåller en genomgång av ny lagstiftning samt senare års rättspraxis, främst från Högsta domstolen, mot bakgrund av gällande regler. Följande områden kommer att beröras under dagen: Köp av lös och fast egendom, internationella köp, kommission, återförsäljning, handelsagentur, fastighetsmäkling, entreprenad, konsumenttjänster, konsumentkrediter, leasing samt krav mot bakre led. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 december Måndagen den 21 februari Köprätt och annan kontraktsrätt Justitieråden Torgny Håstad och Johnny Herre, Högsta domstolen LUNCH Forts. på Köprätt och 6

9 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) FEL I FASTIGHET 3 maj 2011 Kursbeskrivning: Denna kurs behandlar senaste utvecklingslinjer och rättspraxis inom området fel i fastighet. Särskilt kommer att beröras felbegreppet, köparens undersökningsplikt, medverkan av besiktningsman, besiktningsklausuler, säljarens eventuella upplysningsplikt och reklamation; även mäklarens roll och ansvar berörs. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 10 mars Tisdagen den 3 maj Allmän introduktion; systematiska utgångspunkter Professorn Folke Grauers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Genomgång i anslutning till lagtext, rättspraxis och avtalspraxis Folke Grauers 7

10 ALLMÄN CIVILRÄTT (AD) FEL I FASTIGHET 31 maj 2011 Kursbeskrivning: Denna kurs behandlar senaste utvecklingslinjer och rättspraxis inom området fel i fastighet. Särskilt kommer att beröras felbegreppet, köparens undersökningsplikt, medverkan av besiktningsman, besiktningsklausuler, säljarens eventuella upplysningsplikt och reklamation; även mäklarens roll och ansvar berörs. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 31 mars Tisdagen den 31 maj Allmän introduktion; systematiska utgångspunkter Professorn Folke Grauers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Genomgång i anslutning till lagtext, rättspraxis och avtalspraxis Folke Grauers 8

11 DOMARROLLEN (AD+FD) DOMARROLLEN OCH DOMSTO- LENS FUNKTION januari 2011 Kursbeskrivning: I det dagliga arbetet ges begränsad tid och möjlighet att fundera över frågor som rör domarrollen och domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt. Samtidigt är det något som intimt hör samman med rättskipningen. Vilken syn man har på dessa frågor påverkar uppfattningen om hur domaren bör agera när han eller hon utövar sitt ämbete. Det kan också ha betydelse för hur man anser att en domare bör uppträda privat. Denna kurs är avsedd att ge domare tillfälle att reflektera över och diskutera sådana frågeställningar. Kursen vänder sig till både nyutnämnda och mer erfarna domare. Under den första dagen behandlas domarrollen och domstolens funktion. Dag två ägnas åt värdegrundsfrågor och yrkesetiska frågeställningar med anknytning till domarens vardag. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 30 november Tisdagen den 18 januari Domstolens ställning konstitutionellt och funktionellt Lagmannen Anders Eka, Stockholms tingsrätt LUNCH Domarrollen och domarens självständighet Chefsrådmannen Annika Sandström, Förvaltningsrätten i Stockholm Jur. dr. Olof Ställvik, Uppsala universitet GEMENSAM MIDDAG 9

12 DOMARROLLEN (AD+FD) Onsdagen den 19 januari Domaretik och värdegrunder Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Malmö tingsrätt Universitetslektorn Bo Hanson, Uppsala universitet LUNCH Forts. på Domaretik och värdegrunder 10

13 ENTREPRENADRÄTT (AD) ENTREPRENADRÄTT januari 2011 Kursbeskrivning: Byggbranschen styrs till stor del av sina egna standardvillkor (främst Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggningsoch installationsentreprenader, AB 04). Detta medför att hantering av tvister nödvändiggör kunskap om dessa villkor. Kursen avser att utifrån några rättsfall belysa hur domstolarna hanterat och dömt i entreprenadrättsliga tvister. Genom grupparbeten och gemensamma diskussioner får deltagarna en presentation i hur domstolarna handlagt uppkomna tvistefrågor. Därutöver ges en redovisning av aktuella regleringar i standardavtal och konsumenttjänstlagen och hur dessa påverkat ärendet. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 30 november Tisdagen den 25 januari Inledning och presentation av kursupplägget. Genomgång av regelsystemet, kommersiella entreprenader och konsumententreprenader Advokaten Lennart Åhl, Advokatfirman W&Ö HB Rättsfallsgenomgång, kommersiell entreprenadrätt Gruppdiskussioner varvat med föreläsning - fokus på avtalsrättsliga problem och hur bevisbörda och bevisvärdering har hanterats. Hanteringen av tekniska komplikationer med hänsyn till vittnen och sakkunniga belyses också. Relevanta delar i standardavtalen och teknisk referensmaterial kommenteras Lennart Åhl GEMENSAM MIDDAG 11

14 ENTREPRENADRÄTT (AD) Onsdagen den 26 januari Rättsfallsgenomgång, konsumententreprenader Gruppdiskussioner fokus på hur främst konsumenttjänstlagen och annan konsumentlagstiftning påverkar hanteringen Lennart Åhl Genomgång avtalsreglering via Allmänna Föreskrifter (AF) och Allmänna Material- och Arbetsanvisningar (AMA). Diskussioner kring olika besiktningsformer och besiktningens rättsverkan Lennart Åhl 12

15 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT A Europarättens grunder Nytt datum! 5 april 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare både vid allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Dagen ägnas grundläggande EU-rätt. Frågor som tas upp är europarättens bakgrund, den europeiska unionens institutioner samt deras inbördes förhållande och roll i det rättsliga arbetet. Även europarättens rättsliga ställning samt marknadsintegrationens rättsliga ramar kommer ägnas intresse. Syftet är att ge deltagarna en repetition och en bas vad gäller EU och europarätten. Den andra dagen ägnas rättskulturella frågor, den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Dagen är avsedd som en fördjupning inom ämnet. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 31 januari Nytt datum! Tisdagen den 5 april Europarättens grunder m.m. Den europeiska integrationens utveckling och teori. Den europeiska unionens institutionella struktur. Europarättens rättsliga ställning inom medlemsstaternas rättsordningar. Marknadsintegrationens rättsliga ramar. Unionens utmaningar inför framtiden. Professorn Per Cramér, Göteborgs universitet Forts. på Europarättens grunder m.m. Per Cramér 13

16 EUROPARÄTT (AD+FD) EUROPARÄTT B Rättskultur, rättighetsstadgan m.m. Nytt datum! 6 april 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare både vid allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Dagen, som ligger direkt i anslutning till kursen på föregående sida, ägnas rättskulturella frågor, den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Utbildningen är avsedd att ge deltagarna fördjupade kunskaper i ämnet. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 31 januari Nytt datum! Onsdagen den 6 april Europarätt- rättskulturella frågor Särskilt om Europarättens metod och genomslag i den nationella rätten. Professorn Ulf Bernitz, Stockholms universitet Den nya rättighetsstadgan och andra nyheter. Särskilt om den nya rättighetsstadgan och förhållandet till Europakonventionen och svenskt rättighetsskydd. Ulf Bernitz 14

17 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT I 1 4 mars 2011 Kursbeskrivning: Familjerätt I behandlar utvecklingspsykologi (barnets utveckling, anknytning och behov samt utvecklingsavvikelser) och barnperspektivet. Vidare sker en genomgång av bestämmelserna om vårdnad, boende och umgänge samt om underhållsbidrag. Familjerättens roll i mål om vårdnad m.m. behandlas och i samband därmed de krav domstolen kan ställa på utredningar. Ett särskilt avsnitt ägnas frågor om familjerätt i ett mångkulturellt samhälle och s.k. hedersrelationer. Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar, där det förutsätts ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 januari Tisdagen den 1 mars Utvecklingspsykologi Överläkaren och leg. terapeuten Torgny Gustavsson, Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö LUNCH Forts. på Utvecklingspsykologi GEMENSAM MIDDAG 15

18 FAMILJERÄTT (AD) Onsdagen den 2 mars Genomgång av familjemål (vårdnad, boende och umgänge samt underhållsbidrag) Advokaten Christer Eiserman, Advokat Christer Eiserman AB, Göteborg Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt LUNCH Familjerättens/socialnämndens roll (utredningar, samarbetssamtal, umgängesstöd m.m.) Socionomen Mathias Forsell, Gruppchef Umgängesstöd, Familjerättsbyrån Göteborgs stad Film. När mörkret faller. Jur. kand. Farzaneh Dehdari, Stockholm medverkar BUFFÉ Torsdagen den 3 mars Mångkulturella faktorer, särskilt islam och hedersrelationer Farzaneh Dehdari LUNCH Forts. på Mångkulturella faktorer Fredagen den 4 mars Barnperspektivet Jur. dr. Annika Rejmer, Lunds universitet LUNCH 16

19 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT II mars 2011 Kursbeskrivning: Familjerätt II tar sikte på handläggningen av mål och ärenden om vårdnad m.m. från det att en part söker juridiskt biträde till dess att domstolen meddelar dom. Stor vikt läggs på medling, konfliktlösning och överenskommelser. Reglerna i 21 kap. FB om verkställighet behandlas. Frågor om riskbedömning och umgängesstöd diskuteras. En betydande del av undervisningen sker i seminarieform. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 31 januari Tisdagen den 29 mars Handläggning av mål om vårdnad, boende och umgänge samt ärenden om verkställighet Advokaten Christer Eiserman, Advokat Christer Eiserman AB, Göteborg Familjerättssekreteraren Bernt Wahlsten, Familjerättsbyrån Göteborgs Stad Chefsrådmannen Mats Sjösten, Göteborgs tingsrätt LUNCH Forts. på Handläggning Riskbedömning. Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten GEMENSAM MIDDAG 17

20 FAMILJERÄTT (AD) Onsdagen den 30 mars Medling/konfliktlösning Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten LUNCH Forts. på Medling/konfliktlösning KAFFE Verkställighet enligt 21 kap. FB Bernt Wahlsten Christer Eiserman Mats Sjösten 18

21 FAMILJERÄTT (AD) INTERNATIONELL FAMILJE- RÄTT 31 mars 1 april 2011 Kursbeskrivning: Internationell familjerätt är en fördjupningskurs som förutsätter att deltagaren gått Familjerätt I och II eller har minst motsvarande kunskaper. Syftet med kursen är att ge goda kunskaper om de bestämmelser som är tillämpliga på internationella rättsförhållanden såväl internordiska som övriga gränsöverskridande rättsförhållanden i familjemål (mål om äktenskapsskillnad, arv, vårdnad, boende och umgänge) samt ge möjlighet till diskussion och analys. Under kursen behandlas framför allt lagvalsfrågor och frågor om domstols behörighet. Praktiska exempel kommer att genomgås. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 31 januari Torsdagen den 31 mars Lagval och domstols behörighet Advokaten Fredric Renström, Lindskog Malmström Advokatbyrå KB, Stockholm LUNCH Forts. Lagval och domstols behörighet Fredric Renström GEMENSAM MIDDAG Fredagen den 1 april Forts. på Lagval och domstols behörighet Fredric Renström LUNCH 19

22 FAMILJERÄTT (AD) FAMILJERÄTT Steg 1 Fördjupad utvecklingspsykologi och familjens ekonomiska villkor maj 2011 Kursbeskrivning: Specialisering i familjerätt förutsätter att deltagaren har gått Familjerätt I och II eller har minst motsvarande kunskaper. Den första dagen ägnas åt fördjupning i ämnet utvecklingspsykologi med tyngdpunkt på barns avvikande utveckling och sådant som har relevans för rättsväsendet. Den andra dagen ägnas åt frågor som ligger något utanför vårdnadsmålen men som har betydelse, främst ekonomiskt, för parter som befinner sig i en vårdnadstvist. Här behandlas de bidragsformer som finns för familjer och praktiska frågor kring bodelning. Undervisningen kommer att ske i huvudsak i form av föreläsningar, där det förutsätts ett aktivt deltagande från kursdeltagarna. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 mars Onsdagen den 11 maj Utvecklingspsykologi Överläkaren och leg. terapeuten Torgny Gustavsson, Barnoch ungdomspsykiatriska kliniken i Växjö LUNCH Forts. på Utvecklingspsykologi GEMENSAM MIDDAG 20

23 FAMILJERÄTT (AD) Torsdagen den 12 maj Familjens bidragsformer Processföraren Sofia Berfenstam, Försäkringskassan Sundsvall LUNCH Praktiska frågor vid bodelning Advokaten och universitetslektorn i civilrätt Johan Schüldt, Stockholm 21

24 FASTIGEHTSTAXERING (FD) FASTIGHETSTAXERING maj 2011 Kursbeskrivning: Trots avskaffandet av fastighetsskatten medför fastighetstaxering fortfarande rättstillämpningsproblem. Denna kurs innehåller en genomgång av grunderna för fastställande av en fastighets taxeringsvärde samt en närmare genomlysning av bestämmelserna rörande taxering av småhus-, hyreshus-, jordbruks- och industrienheter. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 mars Tisdagen den 17 maj Redogörelse för grunderna för fastighetstaxering samt taxering av småhus Fastighetsrådet Monica Haapaniemi, Nacka tingsrätt Skattekonsulten Andreas Adolfsson, Deloitte Forts. på Redogörelse för GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 18 maj Taxering av jordbruk, hyreshus och industrifastigheter Monica Haapaniemi Andreas Adolfsson Forts. på Taxering av.. 22

25 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH REDOVISNING 1 3 februari 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Malmö Kursledare: Hovrättsrådet och viceordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 10 december

26 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) Tisdagen den 1 februari Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Juristenheten, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson LUNCH Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 2 februari Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 3 februari Tolkning av årsredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson LUNCH Forts. på Tolkning av 24

27 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) GRUNDLÄGGANDE BOKFÖRING OCH REDOVISNING mars 2011 Kursbeskrivning: Kursen riktar sig till domare vid både allmän förvaltningsdomstol och allmän domstol. Målsättningen med utbildningen är att ge en ökad förståelse för de företagsekonomiska inslag som förekommer vid handläggning av t.ex. skattemål, konkursärenden, näringslivstvister och eko-brottmål. Genom föreläsningar som varvas med övningar ges domaren en grundläggande bild av företagsekonomi, dess begrepp och samband samt en vana att hantera företagsekonomins viktigaste verktyg. Utbildningens syfte är att med utgångspunkt i regelverken visa hur en korrekt bokföring/redovisning blir till, från affärshändelse till årsredovisning. Den första dagen ägnas inledningsvis åt företagsekonomins begrepp och metoder. Därefter följer en genomgång, både i teori och praktik, av bokföringslagen och begreppet god redovisningssed för att ge deltagarna insikt i hur den löpande bokföringen upprättas. Den andra dagen ägnas åt genomgång av bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar. Den tredje dagen slutligen ägnas åt räkenskapsanalys och tolkning av årsredovisningar. Plats: Centralt i Göteborg Kursledare: Hovrättsrådet och viceordföranden Staffan Anderberg, Hovrätten över Skåne och Blekinge Sista anmälningsdag är den 31 januari

28 FÖRETAGSEKONOMI (AD+FD) Tisdagen den 22 mars Företagsekonomins begrepp, metoder och samband Revisorn Sigurd Elofsson, Juristenheten, Öhrlings PricewaterhouseCoopers Bokföringslagen samt till den hörande god redovisningssed Sigurd Elofsson LUNCH Forts. på Bokföringslagen GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 23 mars Årsredovisningslagen samt till den hörande god redovisningssed Ek. dr. Susanne Arvidsson, Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet Bokslutsprocessen samt upprättandet av årsredovisningar Susanne Arvidsson GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 24 mars Tolkning av årsredovisningar/räkenskapsanalys Susanne Arvidsson LUNCH Forts. på Tolkning 26

29 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) DOMSKRIVNING OCH MEDIE- KUNSKAP maj 2011 Kursbeskrivning: Enligt förtroendeutredningens betänkande (SOU 2008:106) har det sätt på vilket vi uttrycker oss i domar och beslut stor betydelse för allmänhetens förtroende för domstolarna. Sedan den 1 juli 2009 har vi dessutom en språklag (2009:600) som bl.a. ställer krav på att språket i domstolarna ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det finns anledning att fundera över om domstolarna uppfyller de krav som såväl medborgarna som lagstiftaren ställer. Denna kurs syftar till att utveckla deltagarnas förmåga att skriva avgöranden med ett vårdat, enkelt och begripligt språk där tyngdpunkten ligger på läsbarhet och juridisk argumentation. I kursen behandlas också frågor som mediernas betydelse för allmänhetens förtroende för myndigheter, mediernas arbetsvillkor och hur man kan föra ut budskap. Huvuddelen av kursen ägnas åt praktiska övningar (diskussioner och skrivövningar) under ledning av språkkonsulent, medieforskare och domare. Plats: Domstolsakademins kurslokal, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 20 mars Tisdagen den 10 maj Språket i domar och beslut Språkkonsulenten Maria Hultberg, Ordeliv Rådmannen Janet Svensson, Förvaltningsrätten i Malmö KAFFE Domskrivning praktiska övningar Maria Hultberg Janet Svensson LUNCH Forts. på Domskrivning GEMENSAM MIDDAG 27

30 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) Onsdagen den 11 maj Medierna som förmedlare av domstolens budskap Professorn Gunilla Jarlbro, Enheten för Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet Janet Svensson KAFFE Praktiska övningar Gunilla Jarlbro Janet Svensson LUNCH Att arbeta vidare med domskrivning Juristen Fredrik Bohlin, Domstolsverket KAFFE Avslutning 28

31 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) ÖVERKLAGBARHET OCH TALE- RÄTT 3 4 maj 2011 Kursbeskrivning: I en inledande föreläsning belyses de frågor och problem som är förknippade med besluts överklagbarhet och vem/vilka som har talerätt i förvaltningsmål. Dessa frågor, t.ex. vad som kan betraktas som ett beslut, vilka verkningar som krävs för överklagbarhet, skiljelinjen mellan slutliga beslut och andra beslut samt vad som krävs för saklegitimation respektive för att ges ställning som motpart, behandlas sedan mer ingående i seminarieform. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 mars Tisdagen den 3 maj Allmänt om överklagbarhet och talerätt Kammarrättsrådet Mattias Almqvist, Kammarrätten i Jönköping Docenten Ulrik von Essen, Stockholms universitet Överklagbarhet Mattias Almqvist Ulrik von Essen Forts. på Överklagbarhet GEMENSAM MIDDAG Onsdagen den 4 maj Talerätt Mattias Almqvist Ulrik von Essen Forts. på Talerätt 29

32 FÖRVALTNINGSPROCESSRÄTT (FD) RAMEN FÖR PROCESSEN I FÖR- VALTNINGSMÅL 8 9 juni 2011 Kursbeskrivning: Kursen behandlar hur processramen ska bestämmas, dvs. vad som får prövas i ett förvaltningsmål. Fokus ligger på i vilken omfattning parterna kan ändra sin talan och i vilken utsträckning domstolarna kan påverka ramen för prövningen. Med andra ord diskuteras parternas och domstolens bundenhet till yrkandena respektive omständigheterna samt vilka möjligheter som finns att ändra dessa under processens gång. Kursen ges i form av såväl föreläsningar som efterföljande övningar och diskussioner. Plats: Domstolsakademins lokaler, Brunnsgatan 1, Jönköping Sista anmälningsdag är den 10 april Onsdagen den 8 juni Ramen för processen Docenten Ulrik von Essen, Stockholms universitet Rådmannen Peder Liljeqvist, Förvaltningsrätten i Malmö Forts. på Ramen för processen GEMENSAM MIDDAG Torsdagen den 9 juni Forts. på Ramen för processen Forts. på Ramen för processen 30

33 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) ARRENDERÄTT 2-3 februari 2011 Kursbeskrivning: Utbildningen vänder sig till hyresråd och hovrättsråd som handlägger arrendetvister. Kursen förutsätter att deltagaren har baskunskaper i arrenderätt. Kursens syfte är att ge deltagarna möjlighet att fördjupa sig inom arrenderätten och att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte. Den första dagen inleds med en föreläsning som rör gränsdragningsfrågor mellan arrende och andra upplåtelseformer. I form av seminarieövningar ägnas därefter tid åt olika arrendeformer och möjlighet ges till erfarenhetsutbyte under lednig av erfarna domare. Plats: Centralt i Göteborg Sista anmälningsdag är den 10 december Onsdagen den 2 februari Inledning F.d. hyresrådet Bo Rolfson Hur dispositiv är arrenderätten? Professor Ulf Jensen, Lunds tekniska högskola LUNCH Forts. på Hur dispositiv Diskussioner Bo Rolfson KAFFE Bostadsarrende seminarieövningar Hyresrådet Håkan Julius, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm Hyresrådet Greger Lindberg, Hyres- och arrendenämnden i Malmö Bo Rolfson GEMENSAM MIDDAG 31

34 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) Torsdagen den 3 februari Jordbruksarrende - seminarieövningar Håkan Julius Greger Lindberg Bo Rolfson LUNCH Erfarenhetsutbyte 32

35 HYRES- OCH ARRENDERÄTT (AD) HYRESRÄTTSDAGAR maj 2011 Kursbeskrivning: Som ett inslag i den utbildning som erbjuds domare som handlägger hyresmål kommer Domstolsakademin att anordna årligen återkommande Hyresrättsdagar. Avsikten är att dagarna ska tjäna både som ett sätt att lyfta fram aktualiteter och som en möjlighet till erfarenhetsutbyte. Utbildningen vänder sig till hyresråd och hovrättsråd som handlägger hyresmål. För att säkerställa att utbildningen svarar mot de behov som finns utformas hyresrådsdagarna i samarbete med hyres- och arrendenämndernas samarbetsorgan. OBS! Information om innehållet i utbildningen kommer att lämnas på intranätet i god tid före sista anmälningsdatum. Plats: Centralt i Stockholm Sista anmälningsdag är den 20 mars

Välkommen till ett nytt år!

Välkommen till ett nytt år! Välkommen till ett nytt år! Nu är den här igen! Här är katalogen över våra kurser för resten av 2015. Vi gläntar också lite på nästa års kurser och ger tips om vilka nya kurser vi har på gång. Sedan Claes

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Den nya migrationsprocessen

Den nya migrationsprocessen Den nya migrationsprocessen Slutbetänkande av Utvärderingsutredningen Stockholm 2009 SOU 2009:56 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden

2012:30. En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden 2012:30 En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden MISSIV DATUM DIARIENR 2012-10-22 2012/63-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-03-15 Ju2012/2210/EMA Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern

Ny utlänningslag under lupp. Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Rebecca Stern Ny utlänningslag under lupp Projektet är samfinansierat av Svenska Röda Korset och Europeiska flyktingfonden (ERF). - 2 - - 3 - Innehåll Svenska Röda Korset Författare:

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag

10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10 Domstolars och socialnämnders beslutsunderlag 10.1 Gällande rätt Mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge är indispositiva. Detta innebär bl.a. att domstolen har en utredningsskyldighet i sådana

Läs mer

Principen om familjens enhet i asylprocessen

Principen om familjens enhet i asylprocessen JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Principen om familjens enhet i asylprocessen - En inskränkt eller oinskränkt mänsklig rättighet i Sverige? Nathalie Öman Examensarbete med praktik i migrationsrätt,

Läs mer

Ekobrottsspecialisering för domare i södra och västra Sverige

Ekobrottsspecialisering för domare i södra och västra Sverige Ekobrottsspecialisering för domare i södra och västra Sverige Slutrapport Lotta Thörn Malmö tingsrätt Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PROJEKTET 3 2. SYFTE OCH MÅL MED PROJEKTET 4 3. ARBETET MED PROJEKTET

Läs mer

Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet;

Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet; Sammanställning av aktuell forskning, kunskap och lagstiftning att användas i projektet; Barnets rättigheter i vårdnadstvister med fokus på projektets förbättringsområden; Handläggningsordningen Barns

Läs mer

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad

Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Bestämmanderätt vid gemensam vårdnad Jérémie Johansson Examensarbete i familjerätt, 30 hp Examinator: För- och efternamn Stockholm, Vårterminen 2014 1 Sammanfattning

Läs mer

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004

domkretsen Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling nr 3 2004 nr 3 2004 Grannländer samverkar Kaxig kriminolog Säker IT Videoförhandling domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET Nytt tänkande om webb Höjdarmöte om framtiden Grannländer samverkar Kaxig kriminolog

Läs mer

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006

Meddelandeblad. Nya vårdnadsregler. Några nyheter. Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, länsstyrelser m.fl. Juni 2006 Nya vårdnadsregler Från och med den 1 juli 2006 gäller nya regler rörande vårdnad, boende och umgänge. Meddelandebladet behandlar

Läs mer

Notarietjänstgöringens

Notarietjänstgöringens Idéskiss till Notarietjänstgöringens innehåll DV-rapport 2003:5 Domstolsverkets publikation: 2003:5 Produktionsår: 2003 Titel: Idéskiss till notarietjänstgöringens innehåll. Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt?

Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? Är målen i EU-direktiven som rör vatten genomförda på ett juridiskt korrekt sätt i svensk rätt och kan genomförandet anses funktionellt? RAPPORT Upprättad av Ulf Bjällås och Magnus Fröberg 29 mars 2013

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...

Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material... Innehållsförteckning FÖRKORTNINGAR...3 1 INLEDNING...4 1.1 Presentation av ämnet...4 1.2 Syfte och frågeställningar...5 1.3 Metod och material...5 1.4 Avgränsning...9 1.5 Begreppsförklaring...9 1.6 Disposition...10

Läs mer

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt

Vårdnad, boende och umgänge. Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Vårdnad, boende och umgänge Stöd för rättstillämpning och handläggning inom socialtjänstens familjerätt Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör Stöd

Läs mer

Barnets bästa, föräldrars ansvar

Barnets bästa, föräldrars ansvar Vårdnad Boende Umgänge Barnets bästa, föräldrars ansvar Del A Betänkande av 2002 års vårdnadskommitté Stockholm 2005 SOU 2005:43 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken

En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Juridiska institutionen Höstterminen 2013 Examensarbete i familjerätt, särskilt barnrätt 30 högskolepoäng En granskning av bestämmelsen i 6 kap. 13 a föräldrabalken Barnets möjlighet att få psykiatrisk

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening

KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet KRAVET PÅ STYRKT IDENTITET - när identitetskontroll ställs mot rätten till familjeåterförening Louise Dane Examensarbete med praktik i migrationsrätt, 15

Läs mer

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet

Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet Betänkande av Konsumenttvistutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:47 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad?

Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Anna Ersmark Gift eller ogift- en utgångspunkt för automatisk gemensam vårdnad? Examensarbete 20 poäng Handledare Universitetslektor Eva Ryrstedt Ämnesområde

Läs mer

Kunskap och rättsligt beslutsfattande

Kunskap och rättsligt beslutsfattande 1 Kunskap och rättsligt beslutsfattande Av Johan Hirschfeldt Upptakt Att använda bästa möjliga kunskap som underlag för beslut är idealet. När besluten ska fattas gäller det dock i praktiken ofta att hantera

Läs mer

Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR. En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor. Jane Guerrero Bodil Sävervik

Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR. En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor. Jane Guerrero Bodil Sävervik Hälsa och samhälle VÅRDNADSFRÅGOR En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor Jane Guerrero Bodil Sävervik VÅRDNADSFRÅGOR En studie om hur domstolar kan se på vårdnadsfrågor Jane Guerrero Bodil

Läs mer