HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Tjärnaängars rektorsområde Läsåret 2010/2011 Reviderad

2 Systematiskt Arbetsmiljöarbete Enligt AFS 2001:1 skall systematiskt arbetsmiljöarbete SAM definieras enligt följande: Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas i dessa föreskrifter att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven uppfylls. ARBETSMILJÖ MÅL I Tjärnaängars rektorsområde skall vi styra och utveckla arbetsmiljön så att: Medarbetarnas och elevernas erfarenheter och synpunkter på arbetet, dess resultat och arbetsmiljö tas tillvara och på så sätt bidrar till en positiv utveckling för hela verksamheten. Detta sker genom regelbundna arbetsplatsträffar, personalträffar, klassråd, elevråd samt årliga medarbetarsamtal med samtliga medarbetare. God arbetskvalitet (fysiskt, psykiskt och socialt) skapas för medarbetarna och eleverna. Detta följs upp genom årliga mätningar med personaltemp, klasstemp och även enkäter i samband med skyddsrond. Ingen medarbetare barn eller elev skall behöva råka ut för ohälsa eller skadas på grund av sitt arbete inom Tjärnaängskolans rektorsområde. Medarbetare vars arbetsförmåga har blivit nedsatt får stöd att, om möjligt, uppnå full arbetsförmåga. Vi arbetar inom följande områden: ansvar samråd företagshälsovård arbetsmiljöpolicy rutiner uppgifter kunskaper Arbetstagare skall ha ett reellt inflytande över sin dagliga arbetssituation. Tillgång till aktuell information om politiska mål för kommun skall tillhandahållas. Arbetsgivare och arbetstagare har ett gemensamt ansvar för trivseln på arbetsplatsen. Jämställdhetsfrågor skall aktivt bedrivas av såväl personalgruppen som gentemot barnen och eleverna. Alla skall känna sig delaktiga i arbetet, visa ett personligt ansvar, kunna trivas och känna att de behövs. 2

3 RUTINER I Tjärnaängars rektorsområde arbetar vi enligt följande handlingsplan i vårt systematiska arbetsmiljöarbete. 1. Undersök arbetsförhållandena Vi har följande rutiner för att upptäcka risker: - skyddsronder (checklista skyddsrond både psykisk och fysisk, samt kartläggning av risker för våld och hot) Se bilaga nr1, 2, 10 - arbetsplatsträff - personalkonferenser - samrådsgrupp - klassråd, elevråd och föräldraråd - medarbetarsamtal - frågeformulär till personalen ( personaltemp ) Se bilaga nr 3 - frågeformulär till eleverna ( klasstemp ) Se bilaga nr 4 2. Riskbedömning Riskbedömningen är ett viktigt underlag i vårt arbetsmiljöarbete. Vid organisationsförändringar görs konsekvensanalyser så att negativa följder av omställningsprocessen kan kartläggas och förebyggas. Se bilaga nr 5 3. Åtgärdande och uppföljning Efter undersökning och riskbedömning bestämmer samrådsgruppen vem som skall se till att riskerna blir uppföljda och vem som skall följa upp detta. Vi åtgärdar de allvarliga riskerna först och försöker att få bort dem vid källan. I de fall där riskerna inte kan undvikas helt, hanterar vi situationen genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd och handledning. Se bilaga nr 5 4. Handlingsplan För det som inte går att göra inom de närmaste dagarna görs en handlingsplan. I handlingsplanen skriver vi ner när åtgärderna skall genomföras och vem som ansvarar. Se bilaga nr 5 5. Utvärdering Utvärdering av arbetsmiljöarbetet görs av samrådsgruppen, de utvärderar SAM. Rektor ansvarar. Se bilaga nr 9 6. Dokumentation Rektor skriver sammanställningar över sjukdomar, olycksfall och allvarliga tillbud både för elever och personal, läsårsvis, i juni. 3

4 ÖVRIGA RUTINER I VÅRT SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETE Information: Tjärnaängskolan - anslagstavla och fax personalrummet - first-class konferens till vilken samtlig personal är ansluten med ständigt aktuell information - informationsbrev varje vecka till samtlig personal via first-class, samt ett ex i personalrummet - arbetsplatsträff enligt fastställt kalendarium - samrådsgrupp för hela området enligt kalendarium eller vid behov - personalkonferens respektive personalkategori enligt kalendarium - Arbetslagskonferens enligt kalendarium Fyrklövern, Tjärna Hage,Plogen och Paradisgården - anslagstavla och fax - informationsbrev varje vecka via first-class - samrådsgrupp för förskolan enligt kalendarium eller vid behov - informationsmöte enligt kalendarium - arbetsplatsträff både enskild och tillsammans enligt kalendarium Inflytande: Vi har följande mötesforum; personalkonferens (AP-träff), informationsmöte, samrådsgrupp, arbetslagskonferens, kategoriträff, klassråd, elevråd och föräldraråd. En gång per läsår genomför rektor och biträdande rektor medarbetarsamtal med personalen. Fortbildning: Varje år upprättas en fortbildningsprioritering och i samband med medarbetarsamtalen en individuell fortbildningsplan. Jämställdhet: I skolområdet skall finnas en central jämställdhetsplan. Vi har ett jämställdhetsombud. Systematiskt brandskyddsarbete: Varje år revideras och upprättas handlingsplan för Systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Utrymningsövningar genomförs en gång per termin. Utrymningsplaner finns i alla lokaler. Krisplan: Varje år revideras och upprättas en handlingsplan för Krishantering. Vi har beredskap och rutiner för krisstöd. Samrådsgrupp: Samrådsgrupperna är fackligt sammansatta. De sammanträder 1 gång/månad, samt när någon av parterna så önskar. Ärenden som berör både psykisk och fysisk hälsa behandlas. Skyddsombuden är personalens ombud i skyddsfrågor. Samråd i samrådsgrupp ersätter information och förhandling enligt MBL 11, 19 och 38 och skall vara skyddskommitté enligt AML:regler. Rektor ansvarar. 4

5 Rapporter: Ohälsa, olycksfall, tillbud, våld och hot i arbetet skall alltid rapporteras, följas upp och åtgärdas i samrådsgrupperna. Även mindre tillbud som skulle ha kunnat bli en allvarlig olycka, skall uppmärksammas. Rapporterna utvärderas i de olika samrådsgrupperna. Observera anmälningsskyldigheten vid allvarliga olyckor och allvarliga tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller både psykisk och fysisk hälsa. Arbetsgivaren skall utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket, via arbetsmiljöverkets distriktskontor i Falun Se bilaga nr 6, 7 Samt Försäkringskassans blankett för arbetsskada och personskada Skyddsrond: En gång per år i september/oktober samt vid akuta behov görs en skyddsrond när verksamheten pågår för att kartlägga den fysiska och psykiska arbetsmiljön. En blankett som rör den fysiska arbetsmiljön skall fyllas i tillsammans med barnen/eleverna före ronden. Blanketter som rör den psykosociala arbetsmiljön och kartläggning av risker för våld och hot fylls även i av de olika personalkategorierna. Ansvarig för alla skolans lokaler är rektor. Rektor, skyddsombud, verksamhetsvaktmästare och fastighetsvaktmästare genomför skyddsronden. Resultatet av skyddsronden analyseras av samrådsgruppen och vid behov ser gruppen till att felen blir åtgärdade av ansvarig förvaltning. Vid nästföljande personalmöte (AP-träff) tar skolledningen upp resultatet av blanketterna för psykosocial arbetsmiljö och kartläggning av risker för våld och hot med personalen. Se bilaga nr 1,2, 10 Allergirond : Allergirond utförs vid förekommande behov. Kränkande särbehandling/mobbning: Rektor och arbetstagarna skall vara lyhörda så att mobbning eller kränkande särbehandling inte utvecklas i vår verksamhet, vare sig bland barn/elever eller vuxna. Vi har en Likabehandlingsplan och en mobbinggrupp som arbetar aktivt. Delaktighet: Vi har föräldraråd för förskolan och skolan där personal, elever och föräldrar är representerade. Rektor är ordförande i föräldrarådet. Våra olika verksamheter är organiserade i arbetslag där alla är delaktiga. Eleverna är organiserade i klassråd, elevråd, matråd och miljöråd. Rutiner vid sjukfrånvaro Vid längre tids sjukfrånvaro gör arbetstagaren och arbetsgivaren en rehabiliteringsutredning. Om någon bland personalen är borta en längre tid tar rektor/bitr. rektor och /eller en arbetskamrat kontakt och lämnar fortlöpande information om verksamheten. Vi använder Borlänge Kommuns riktlinjer för anpassning och rehabilitering. Se bilaga nr 8 Introduktion av ny personal: Alla som kommer till våra skola/förskolor skall känna sig välkomna och få tydlig information. Lämplig tidpunkt att presentera ny personal är personalkonferenser. Rektor/bitr. rektor ser till att nyanställda får relevant information. Tillgänglig skriftlig information presenteras. En rundvandring inom skolan sker. 5

6 PSYKOSOCIAL CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND datum Bilaga nr 1 Inför skyddsronden som inträffar snart vill vi att Du svarar på nedanstående frågor. Lämnas in till rektor senast den Vad behöver göras? Behövs hjälp? Detta skall vi arbeta med Finns det risk att bli påkörd i samband med transporter? Är lokalerna trevliga att arbeta i? Är stolar, bord m.m. utformade så att de ger goda arbetsställningar? Finns det toaletter i tillräcklig omfattning? Nej Ja Känner du dig stressad i arbetet? Upplevs arbetsuppgifterna för det mesta som positiva? Finns det resurser och förutsättningar som behövs, så att alla kan göra ett bra arbete? Kan varje anställd påverka den egna arbetssituationen? Behandlas alla rättvist och med respekt? Fungerar samarbetet med olika arbetskamrater? Nej Ja Är chef/arbetsledare lätt att nå? Fungerar information till och från chefer? 6

7 Lyssnar chefer till synpunkter från alla anställda? Är man orolig för att arbetssituationen ska förändras? Tar någon tag i problem och konflikter som uppstår? Är stämningen på arbetsplatsen bra? Nej Ja Övriga kommentarer: 7

8 Bilaga nr 2 FYSISK ARBETSMILJÖ CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND datum Inför skyddsronden som inträffar snart vill vi att Du svarar på nedanstående frågor. Du skall ta eleverna/barnen till hjälp. Lämnas in till rektor senast den ansvarig personal: salsnummer: 1. Ventilation Fungerar tillfredsställande? Om inte - varför? 2. Belysning Tillfredsställande? Om inte - varför? 3. Värme/kyla Tillfredsställande? Om inte - varför? 4. Arbetsplats- Trevliga lokaler Om inte - varför? utformning Medger möblerna god arbetsställning? Om inte - varför? 5. Detaljer A Lösa kontakter B Sprickor i golvmattan? (snubbelrisk) C Annat farligt? 6. Trivsel i skolan/fritids Om inte varför? Bilaga nr 3 FYSISK ARBETSMILJÖ CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (FÖRSKOLAN) datum 8

9 Inför skyddsronden som inträffar snart vill vi att Du svarar på nedanstående frågor. Du skall ta, där det är möjligt, barnen till hjälp. Lämnas in till bitr.rektor senast den ansvarig personal: Avdelning: 1. Ventilation Fungerar tillfredsställande? Om inte - varför? 2. Belysning Tillfredsställande? Om inte - varför? 3. Värme/kyla Tillfredsställande? Om inte - varför? 4. Arbetsplats- Trevliga lokaler Om inte - varför? utformning Medger möblerna god arbetsställning? Om inte - varför? 5. Detaljer A Lösa kontakter B Sprickor i golvmattan?(snubbelrisk) C Annat farligt? 6. Trivsel i förskolan Om inte varför? SNABBANALYS PERSONALTEMP datum +2 Exemplariskt, +1 Bra, 0 Godtagbart, -1 Vissa brister, -2 Dåligt Plats för kommentarer under varje mening. skola Bilaga 4 Förskola

10 1. Mina känslor inför att arbeta inom Tjärnaängars rektorsområde 2. Min förmåga att bemöta varje barn 3. Mitt samarbete med föräldrar 4. Mina möjligheter att få utveckla min kompetens 5. Mitt ansvarstagande för gemensamma åtagande/aktiviteter 6. Hur jag tagit del i skolans utvecklingsarbete 7. Hur väl jag känner till skolans mål 8. Jag upplever mig ha inflytande över skolans verksamhet 9. Samarbete inom arbetslaget 10. Jag har de befogenheter jag behöver för att göra ett bra arbete 11. Mina möjligheter att göra ett bra arbete utifrån befintliga lokaler 12. Mina möjligheter att planera mitt arbete 13. Skolledningen lyssnar på mina synpunkter 14. Jag känner mig rättvist behandlad/bedömd av skolledningen Bilaga 5 SNABBANALYS KLASSTEMP datum Klass 10

11 Pojke Flicka alltid ofta ibland aldrig Jag trivs på min skola Jag trivs i klassen Jag har någon att vara med på rasterna om jag vill Jag får beröm av mina lärare Jag försöker se till att det är arbetsro när vi arbetar i klassen Jag klarar av att ta ansvar för mitt eget arbete så att jag lär mig något Jag försöker att vara en bra kamrat Jag kan prata med någon vuxen på skolan, när jag behöver 11

12 Bilaga nr 6 TILLBUDS/OLYCKSFALLSRAPPORT FÖR PERSONAL datum Arbetsplats:... Namn på den drabbade:... Beskriv tillbudet/olyckan: Har liknande inträffat förut? ja nej Vilka kan konsekvenserna av ett liknande tillbud/olycka bli? : Vilka faktorer var det som bidrog till att tillbudet/olyckan inträffade:(arbetsinstruktioner, utbildning, kommunikation och arbetsorganisation mm.) Vad kan göras för att förhindra att liknande inträffar?... Vem är ansvarig för att det blir gjort?... När ska det vara klart? för arbetsgivaren för arbetstagaren 12

13 Bilaga nr 7 TILLBUDS/OLYCKSFALLSRAPPORT FÖR BARN/ELEV datum Ifylles av personal Skola... Barnets namn... Personnummer... Tidpunkt när skadan inträffade år... mån... dag... c:a kl... Beskriv olyckan/tillbudet. Ange händelseförloppet noga Orsak till olyckan/tillbudet (ev. bråk. mobbning, färdmedel) Olyckan inträffade under Lektion Utevistelse/rast Måltid Vila Till/från skolan/fritids/förskolan Fanns personal eller annan vuxen närvarande Ja Nej Vet ej, oklart Färd mellan skolor Annat Åtgärder som vidtagits för att hindra att olycksfallet/tillbudet upprepas Olycksfallet/tillbudet inträffade INNE Klassrum/lektionssal Olycksfallet /tillbudet inträffade UTE Gård 13

14 Tambur Toalett Lekhall Korridor/kapprum Matsal Personalrum Slöjdsal Gymnastik/idrott/simhall Annan plats inomhus Allmän idrottsplats/bollplan Park/torg/trottoar/promenadväg Cykelväg Gångväg Övrig gata/väg Färd mellan skolor Busshållplats Annan plats utomhus Skadad kroppsdel Huvud/ansikte Ögon Näsa Tänder Överkropp/hals Axel/arm Handled/hand/finger Underkropp Lårben/knä Underben/fot/tå Inre organ - bröstkorg Inre organ - buk Typ av skada (säkerställd) Hjärnskakning Ögonskada Tandskada Blödning Sårskada Krosskada/svullnad Muskelskada Fraktur Vrickning/stukning Brännskada Frätskada Förgiftning (misstänkt) Annan kroppsdel Annan skada Sökt: Vårdcentral Sjukhus Tandläkare Skolsköterska/skolläkare Blanketten ifylld av: Datum Underskrift Tel.:.... Namnförtydligande sign. skolsköterska sign. rektor Ärendet lyft i samverkan den.. sign. LF/LR/SKAF Bilaga nr 8 14

15 RUTINER VID SJUKFRÅNVARO Vid sjukdom ringer personalen på skola och fritids till Stefan Ivars (på 070/ eller till personalrummet ) och personalen på förskolan ringer sin förskola. All personal på förskolan skall även anmäla till löneassistenten Lena Toholjevic på Timanställda anmäler till försäkringskassan och meddelar även skola/förskolan enl ovan Vid vård av sjukt barn, gör som vid egen sjukdom men glöm inte att meddela försäkringskassan När du är frisk och tillbaka i tjänst ska du fylla i blanketten Sjukanmälan och försäkran för sjuklön alternativt Frånvarorapport - tillfällig föräldrapenning och lämna till skolledningen för påskrift. Efter 7 dagar skall sjukintyg lämnas till löneassistenten. Vid behov och vid rehabiliteringsutredningar där ytterligare kompetens behövs kopplas Borlängehälsan in. Rektor/bitr. rektor ansvarar för detta efter samråd med den det berör. * Lärare ska rapportera VAB och tjänstledighet på Heroma. 15

16 Bilaga 9 SAMRÅDSGRUPPENS UTVÄRDERING AV SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE (juni) Är någon långtidssjukskriven p.g.a. arbetsrelaterad sjukdom? Nej θ Ja θ Förekommer det många kortidssjukskrivningar som misstänks bero på arbetet? Nej θ Ja θ Är personalomsättningen hög p.g.a. brister i arbetsmiljön? Nej θ Ja θ Har allvarliga arbetssjukdomar, olycksfall och tillbud rapporterats till Arbetsmiljöinspektionen? Nej θ Ja θ Har tillbud, olycksfall och arbetsskador följts upp och åtgärder vidtagits? Nej θ Ja θ Har SAM utvärderats? Nej θ Ja θ Görs skriftlig dokumentation? Nej θ Ja θ Har årlig sammanställning av olyckor och tillbud gjorts av rektor i juni? Nej θ Ja θ Fungerar rutinerna i SAM? Nej θ Ja θ Övrigt: 16

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete

Program för systematiskt arbetsmiljöarbete Program för systematiskt arbetsmiljöarbete - innehållande arbetsmiljöpolicy vid Högskolan i Halmstad, ansvarsfördelning, interna riktlinjer samt struktur för hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas. Beslutad

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa

Plan mot kränkande behandling 2015/2016. Med särskild hänsyn till barnets bästa Täby 20150603 Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Med särskild hänsyn till barnets bästa I skollagens 1 kap. 10 står det att i all utbildning och annan verksamhet som rör barn ska barnets bästa vara

Läs mer

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds

2014-01-13. Arbetsmiljöplan 2014. Jämtlands Räddningstjänstförbunds 2014-01-13 Arbetsmiljöplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbunds Systematiskt arbetsmiljö- och hälsoarbete i förbundet Målet för det systematiska arbetsmiljö- och hälsoarbetet är att förena en väl fungerande

Läs mer

Tillsammans steg för steg mot nya mål

Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 (19) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-26 Sörviks rektorsområde LIKABEHANDLINGSPLAN och plan mot kränkande behandling Tillsammans steg för steg mot nya mål 1 LUDVIKA KOMMUN 2 (19) INNEHÅLL

Läs mer

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028

Kyrkskolan. Ansvarig: Lena Funseth Norberg Läsåret 2013/2014. Reviderad 131028 Likabehandlingsplan I likabehandlingsplanen ingår skollagens krav på en årlig plan mot kränkande behandling och diskrimineringslagens krav på en likabehandlingsplan mot diskriminering och trakasserier.

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD ARBETSMILJÖPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD VISION I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete, fysiskt, psykiskt och socialt. Arbetsmiljön i Mölndals stad skall av förtroendevalda, ledare och anställda

Läs mer

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok

Arbetsmiljö. Arbetsmiljöhandbok Arbetsmiljöhandbok 2008-10-16 Arbetsmiljöhandbok Förvaras hos medlemmen tillgänglig för medlem, servicegarant och assistenter Innehåll Kontaktuppgifter Brukarkooperativet JAG och skyddskommittén, sid 3

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01

För Björkenässkolan och dess fritidshem. Ledningsgruppen. Likabehandlingsgruppen. Elevrådet. Upprättad: 2013-09-01. Gäller till: 2014-09-01 För Björkenässkolan och dess fritidshem Ledningsgruppen Likabehandlingsgruppen Elevrådet Upprättad: 2013-09-01 Gäller till: 2014-09-01 1 Vision 3 1. Inledning 3 2. Lagarna 3 3. Definitioner av begrepp

Läs mer

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN

Fastställt av personalutskottet 1993-12-16. Reviderad september 2014 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN Fastställt av personalutskottet 1993-12-16 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKAN Reviderad september 2014 RIKTLINJER FÖR LAHOLMS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 ARBETSMILJÖ OCH SAMVERKANSPOLICY 1 2 RIKTLINJER FÖR

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bollebygds kommun 2013-11-05 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Töllsjöskolan 2013-08-20 till 2014-11-20 Bollebygds kommun Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015

Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 BESLUT 2013-12-12 Dnr SU FV-1.1.2-3478-13 Handlingsplan och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet vid Stockholms universitet 2014 2015 (Fastställd av rektor 2013-12-12) 2. Innehållsförteckning FÖRORD... 3

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan Brynäs-Nynäs skolenhet Gävle Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling grund- och grundsärskolan Stenebergsskolan 2 Innehållsförteckning Vår vision sid 3 Våra styrdokument sid 4 Definition

Läs mer

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling

Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Fastställd av: Upprättad 2014-10-28 Skolledning Personal Elevråd Forum för samråd Föräldraråd Nyvångskolans likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling 2014/2015 Martin Olsson, verksamhetschef

Läs mer

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN

ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN ARBETSPLAN/VERKSAMHETSPLAN MELLERUDS SÖDRA 09-10 PLATS: FAGERLIDSSKOLAN Framtidsmål Skolans långsiktiga mål/motto är: Lusten att lära Social utveckling Miljötänkande Mål för arbetsåret 09-10. Varje mål

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD

RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD RIKTLINJER FÖR HOT OCH VÅLD Osbeck Gymnasieskolan och Vuxenutbildningen (2014-08-12) Laholms kommun Kultur- och utvecklingsverksamheten Postadress: 312 80 Laholm Besöksadress: Stadshuset, Humlegången Växel:

Läs mer

Rehabilitering inom Alvesta Kommun

Rehabilitering inom Alvesta Kommun Rehabilitering inom Alvesta Kommun Innehållsförteckning Innehåll: Rehabilitering rutin 3 Friskfaktorer och tidiga signaler 3 Rutiner i samband med sjukfrånvaro 4 Rehabiliteringskedjan 5 Rutiner i samband

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Detta dokument baseras på riktlinjerna i två lagar, dels i 14 a kap. skollagen angående kränkande behandling, dels i den nya diskrimineringslagen (2008.567)

Läs mer