SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-10-01 1 (26)"

Transkript

1 (26) Plats och tid Onsdag den 1 oktober kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne Frank (m) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) ersättare för Monica Haider (s) Kent Alriksson (m) ordförande i välfärdsberedningen 215, Gunnar Nordmark (fp) ordförande i infrastrukturberedningen Paul Johansson (c) 232 Tjänstemän Ulla-Karin Jönsson Björn Johansson Thomas Nilsson Ulf Petersson Birgitta Grahn 214 Peter Hogla Marita Eriksson 215 Clas Carlsson Sture Andersson 229 Övriga Idor Svensson, Växjö Universitet 213 Eva Petersson Lindberg, FoU Centrum 232 Justering Justerare Tid och plats Underskrifter Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande Ulrika J Gustafsson Marie-Louise Hilmersson (c) Charlotta Svanberg (c)

2 ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Regionförbundets styrelse arbetsutskottet Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 (26) Förteckning över arbetsutskottets ärenden 210 Fastställande av dagordning 211 Redogörelse för det ekonomiska läget 212 Regionens behov av forskning och utveckling inom välfärdsområdet 213 Psykologprogram Växjö Universitet 214 Vinnvårdansökan 215 Förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen 216 Visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet remiss-sammanställning 217 Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen inkommen motion 218 Länstransportplanen Regionaltågsystem utmed Södra stambanan och Markarydsbanan 220 Trafikeringsrätt Alvesta/ Kalmar 221 Pågatåg Nordost förfrågan 222 Överförande av färdtjänsthandläggning till länstrafiken 223 Utlösande av option för linjetrafik samt biogas i Växjö lokaltrafik 224 Servering ombord på Öresundstågen upphandling 225 Betalsystem internet 226 Fortsatt arbete med infrastruktur och kommunikationsfrågor 227 Svar på motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd kollektivtrafik 228 Regionalt utvecklingsprogram Region Blekinge 229 Kraftfull satsning på turism 230 Projektkontor inrättande av 231 Rapport från överläggningar med Sydsveriges Europakontor 232 Överläggning med landstingsstyrelsens presidium

4 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson (c) föreslår följande ändringar i dagordningen: - ärende 4 d Sydafrikasamarbete nytt projekt och ärende 7 Klimat- och energistrategi utgår - tillägg under ärende 4, rubriken Välfärdsområdet Förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen Arbetsutskottet beslutar att godkänna föreliggande dagordning daterad med föreslagna ändringar

5 Redogörelse för det ekonomiska läget Ekonomichef Ulf Petersson redogör för yrkesrevisorernas revisionsrapport, samt de förtroendevalda revisorernas synpunkter över delårsrapporten. Regionförbundets revisorer har översiktligt granskat Regionförbundet s delårsrapport per En översiktlig granskning är väsentligt begränsad och inriktad på analys och mindre detaljgranskning. Regionförbundets förtroendevalda revisorer redogör för granskningen i samband med att styrelsen avger delårsrapport januari augusti 2008 till regionfullmäktige den 3 oktober. Revisorerna bedömer att: - redovisningen måste utvecklas för att delårsrapporten i allt väsentligt ska uppfylla kraven enligt den kommunala redovisningslagen, - då det i budgeten saknas mål om hur en god ekonomisk hushållning skall uppnås utifrån ett verksamhetsmässigt perspektiv kan vi som en följd av detta inte bedöma resultatet i denna del, - de finansiella mål som anges inte har uppfyllts och - ett balanserat resultat kommer att uppnås vid årets slut. Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

6 Regionens behov av forskning och utveckling inom välfärdsområdet Dnr 07/0035 Regionstyrelsen beslöt 112/08, att uppdra till regiondirektören att undersöka förutsättningarna för ökad samverkan mellan FoU Välfärd och landstingets FoU Centrum. Vid arbetsutskottets sammanträde den 27 augusti 2008 lämnade ordföranden en redogörelse för de diskussioner som hållits med landstinget angående möjligheten till större samverkan mellan landstingets FoU Centrum och regionförbundets FoU Välfärd. Till protokollet noterades att regiondirektören och landstingsdirektören förbereder en uppdragsbeskrivning som ska innehålla vilka delar av verksamheten som skulle vinna på ett samarbete. Beskrivningen ska presenteras för regionförbundets och landstingets politiska ledningar under hösten Det bör vara både landstingsledningen och regionförbundsledningen som är uppdragsgivare för utredningen för att skapa legitimitet för arbetet. Ett förslag till uppdragsbeskrivning med tillhörande tidsplan har utarbetats, daterad sunderlag 1. Protokollsutdrag RS , Protokollsutdrag RSAU Regionens behov av forskning och utveckling inom välfärdsområdet, , PM Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att bifalla förslag till utredningsuppdrag för FoU inom välfärdsområdet i enlighet med upprättad handling

7 Psykologprogram Växjö Universitet Idor Svensson, Växjö universitet, informerar om regionens behov av ett psykologprogram. - Psykologutbildning mest eftersökt, 2000 (av 8500) pensioneras inom 7 år - Psykologutbildning (5 års utbildning och 1 års PTP tjänstgöring och legitimationsgrundande) - Regionens behov av psykologprogram (svårt rekrytera psykologer till regionen och efterfrågan av psykologer ökar) - Nödvändigt med stöd från regionen för att få psykologprogram - Växjö universitet finansierar 75 % av en heltidstjänst för att arbeta med ansökan om forskarprogram och psykologutbildning - Samarbete med regionförbundet finns redan genom FOU-välfärd - Landstinget kommer att finansiera en doktorandtjänst - Landstingen i Kronoberg, Kalmar och Blekinge är intresserade av att medfinansiera klinisk professur och lektorat, delar av utbildningstjänster samt organisation kring handledning och egenterapi. sunderlag 1. Regionens behov av ett psykologprogram Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

8 Vinnvårdansökan Dnr 07/0162 VINNVÅRD är ett program för forskningsstöd (Socialdepartementet, SKL, VINNOVA, Vårdalstiftelsen) som syftar till att öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik och ska bidra till ett effektivt och långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem i Sverige. FoU Välfärd lämnade år 2007 in en ansökan som bedömdes som mycket intressant men som då placerades precis under tröskeln för tilldelning av medel. FoU Välfärd uppmuntrades då starkt att återkomma med ny ansökan FoU Välfärd fick indikationer på att särskilt beakta i en förnyad ansökan huvudmannens förmåga att ta hand om satsningen efter projekttiden. Våren 2008 inlämnades ny ansökan om drygt 12 miljoner. Projekttiden är på totalt 4 år, Totalt inkom 212 ansökningar varav 30 beviljades att inkomma med fullständig ansökan (14 %). Besked om detta kom 29 augusti och sista dag att inlämna fullständig ansökan är 11 nov. Dock har ännu inte fullständiga anvisningar för ansökan ännu erhållits. Vid dagens sammanträde redogör Birgitta Grahn, forskningsledare FoU Välfärd, för ett utkast till projektskiss. sunderlag 2. Ansökan om medel från VINNVÅRD 3. Projektskiss som beviljats möjlighet att inkomma med fullständig ansökan 4. Huvudsökande/medsökande 5. Preliminärt budgetförslag Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt FoU Välfärd att arbeta fram en projektansökan, inklusive projektbudget, inom ramen för Vinnvård för beslut i arbetsutskottet den 5 november och styrelsen den 19 november. att uppdra åt FoU Välfärd att ta fram underlag till Regionförbundets och Växjö universitets Letter of intent inklusive preliminär kostnadsberäkning för permanentning av ett centra i regionen för implementeringsforskning efter projekttidens slut 2012 sexpediering FoU-ledare Birgitta Grahn

9 Förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen Dnr 07/0366 Välfärdsberedningens ordförande Kent Alriksson (m) och välfärdsberedningens sekreterare Marita Eriksson redogör för förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. Styrelsen uppdrog 11/08 till välfärdsberedningen att formulera ett förslag på gemensamma mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. Välfärdsberedningen beslöt att presentera sitt förslag för arbetsutskottet vid dagens sammanträde diskussion. Ärendet är föremål för senare beslut i arbetsutskottet och styrelsen. Kent Alriksson (m) redogör för bakgrunden till uppdraget - en omfattande folkhälsoverksamhet bedrivs i regionen - men det saknas ett gemensamt sätt att organisera, leda och följa upp insatserna. Oftast saknas behovsinventering på lokal och regional nivå. Risk finns att folkhälsoarbetet inom regionen blir splittrat och att resurserna används på ett ineffektivt sätt. Regionförbundets FoU Välfärd och landstingets FoU Centrum har tillsammans arbetat fram, och gemensamt formulerat ett underlag till förslag för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen. Föreslagna mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen Utgångspunkten är att folkhälsoarbetet i regionen ska rymmas inom ramen för de nationella målen och samtidigt lämna utrymme för medlemmarnas specifika behovsprofiler att själva fatta beslut om operativa insatser. 1. Välfärdsbokslut på lokal och regional nivå med syfte att följa upp folkhälsan och utifrån detta föreslå åtgärder. 2. Folkhälsoarbetets arbetsmål i regionen - Tar sin utgångspunkt i dokumenterade behov. - Bygger på lokala välfärdsbokslut. - Bygger på metoder som har dokumenterad evidens. - Genomför hälsokonsekvensbedömningar som en del i ett beslutsunderlag. - Genomförs på ett sådant sätt att dess måluppfyllelse i möjligaste mån kan utvärderas. sunderlag 1. Föreslagna mål för det fortsatta folkhälsoarbetet i regionen Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet sexpediering Samordnare Marita Eriksson

10 Visionsdokument på infrastruktur och kommunikationsområdet - remiss-sammanställning Dnr 08/0090 beslutade under senhösten 2007 att arbeta fram ett förslag till visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet. Det övergripande syftet är att enas kring en gemensam bild av s behov av såväl infrastrukturella satsningar som andra typer av kommunikationssatsningar, inklusive kollektivtrafiken, för att stå väl rustade inför den kommande infrastrukturplaneringsomgången. Visionsdokumentet ska utgår från arbetsvisionen; Långsiktigt hållbara transporter och kommunikationer som leder till ett gott liv i. Regionstyrelsen beslöt 139/08 att skicka visionsdokumentet för transportinfrastruktur och kommunikationer på remiss till medlemmarna och berörda instanser. Remisstiden var satt till slutet av augusti. Sammanställningen har till dagens sammanträde kompletterats med synpunkter från Markaryds kommun och Landstinget i Kronobergs län. sunderlag 1. Sammanställning av remiss-yttranden regionförbundets visionsdokument på infrastruktur- och kommunikationsområdet. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att visionsdokumentet ligger till grund för en diskussion om infrastruktur- och kommunikationer på regionfullmäktige i december, att visionsdokumentet på infrastruktur- och kommunikationsområdet föreslås fastställas av regionfullmäktige i mars 2009

11 Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen inkommen motion Dnr 08/0189 Agneta Eriksson (v) har inkommit med motion Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen. I enlighet med arbetsutskottets tidigare beslut har ingen beredning av ärendet skett. sunderlag Utred möjligheterna att förena Växjö flygplats med järnvägen Yrkanden Bo Frank (m) yrkar att arbetsutskottet föreslår styrelsen föreslå fullmäktige att avslå motionen. Arbetsutskottet beslutar i enlighet med Bo Franks (m) yrkande. Arbetsutskottet beslutar föreslå styrelsen att föreslå fullmäktige att avslå motionen

12 Länstransportplanen Dnr 08/0206 I och med bildandet av Regionförbundet övertogs ansvaret för Länstransportplanen (LTP) från Länsstyrelsen i Kronobergs län. LTP behandlar det regionala vägnätet. Banverket ansvarar för järnvägsplanen och Vägverket ansvarar för den nationella vägplanen. I Kronobergs län är E4 och Rv. 25 (Halmstad-Växjö-Kalmar) nationella vägar. Regionförbundet är även trafikhuvudman, vilket innebär att man ansvarar för kollektivtrafikens utförande i länet. Regeringen har aviserat att man avser att lägga en infrastrukturproposition under tidig höst. I och med denna påbörjas också arbetet med att ta fram såväl nationella väg- och järnvägsplaner som regionala vägplaner, läs LTP, för perioden Enligt preliminära uppgifter ska LTP vara klart redan i maj nästa år. Innan dess ska länen ha diskutera och beslutat om principer och objekt. Mot bakgrund av detta bör Regionförbundet snarast påbörja arbetet med att ta fram LTP. Eftersom Regionförbundet dessutom är trafikhuvudman bör LTP även samla länets övergripande ambitioner på kollektivtrafikområdet. Samordnare Peter Hogla redogör för regionförbundets roll framöver i arbetet med länstransportplanen och regionförbundets ansvar att föra dialog med övriga parter i ärendet. I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att regionstyrelsen får en möjlighet att sättas in i de beslutsprocesser som pågår inom infrastruktur- och kommunikationsområdet och att tid avsätts på kommande styrelse för information och diskussion. Föreslås att infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) tillsammans med beredningens sekreterare Peter Hogla får i uppdrag att planera ett miniseminarium med fokus på infrastruktur- och kommunikationsfrågor på styrelsen den 22 oktober. sunderlag 1. PM Regionförbundet s arbete med att ta fram Länstransportplan för perioden Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) att planera ett miniseminarium med fokus på infrastruktur- och kommunikationsfrågor på styrelsen den 22 oktober. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att Regionförbundet snarast inleder arbetet med att ta fram Länstransportplan enligt redovisad tidtabell, att Länstransportplanen skall tas fram i enlighet med upprättad handling. sexpediering Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) Infrastrukturberedningens sekreterare Peter Hogla

13 Regionaltågsystem utmed Södra stambanan och Markarydsbanan Dnr 08/0143 Regionförbundet stödjer Pågatåg Nordost (nio kommuner i samverkan, bl.a. Markaryd och Älmhult, tillsammans med näringslivet) ambitioner att bedriva en utökad regionaltågstrafik på Södra stambanan och Markarydsbanan. Samtidigt stödjer Regionförbundet även Alvesta och Växjös ambitioner med tågstopp i Moheda och Lammhult som även innebär en utökad Krösatågstrafik längs Södra stambanan norrut. De senare planerar att lämna in en strukturfondsansökan för att söka medel för erforderliga investeringar i bl.a. plattformar och signalsystem, medan det saknas liknande initiativ gällande trafiken söderut. Samordnare Peter Hogla redogör för ärendet och betonar att regeringen omnämner strukturfondsprogrammen som en viktig finansieringskälla för denna typ av planerings- och investeringsprojekt. Infrastrukturberedningen föreslår därmed arbetsutskottet att Regionförbundet initierar ett arbete med en strukturfondsansökan gällande regionaltågsystem utmed Södra stambanan och Markarydsbanan. Ansökan med tillhörande projektbudget blir föremål för arbetsutskottets och styrelsens dagordning under hösten Arbetsutskottet beslutar i enlighet med infrastrukturberedningens förslag att regionförbundet initierar arbetet med en strukturfondsansökan till programmet för Konkurrenskraft och Sysselsättning Småland & Öarna gällande regionaltågsystem utmed Södra stambanan och Markarydsbanan för senare beslut arbetsutskottet och styrelsen sexpediering Samordnare Peter Hogla

14 Trafikeringsrätt sträckan Alvesta - Kalmar Dnr 08/0022 Trafikhuvudmännen i södra Sverige har erhållit sökt trafikeringsrätt på Västkustbanan Malmö Göteborg, Blekinge Kustbana Karlskrona Malmö samt Södra stambanan Malmö Alvesta från och med Anledningen till att man inte sökte hela sträckan Malmö Kalmar, var att det förelåg trafikplikt på Kust till Kustbanan och att man därför skulle få bedriva trafik med Öresundstågen på motsvarande sätt som idag. Hösten 2008 hävdade SJ att Kust till Kust banan var ekonomiskt lönsam och att man därför hävde trafikplikten för att trafiken på Kust till Kustbanan ska fungera på helt företagsekonomisk grund. Detta har fått till följd att trafikhuvudmännen inte kan utföra Öresundstågkoncepetet hela vägen till Kalmar. Kalmar och Kronoberg har dessutom varit tvungna att förhandla fram ett samverkansavtal med SJ om trafiken och ersättningen för sträckan Alvesta Kalmar. Trafikhuvudmannen ser det som en nödvändighet att ansöka och förhoppningsvis erhålla trafikeringsrätten för den felande länken, för att på så vis kunna knyta ihop hela Öresundstågkonceptet mellan Malmö Kalmar. I den efterföljande diskussionen betonas vikten av att en eventuell trafikeringsrätt mellan sträckan Alvesta-Kalmar tas i beaktande inför arbetet med budget Föreslås att regiondirektören får i uppdrag att arbeta fram en ansökan för trafikeringsrätt på sträckan Alvesta-Kalmar för beslut i styrelsen. Arbetsutskottet beslutar att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med Kalmar Trafik AB (KLT) ta fram en ansökan för trafikeringsrätt på sträckan Alvesta-Kalmar för senare beslut i styrelsen sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

15 Pågatåg Nordost - förfrågan Dnr 08/0143 Ett nytt regionaltågsystem utmed Södra stambanan som förbinder Nässjö Växjö och Växjö-Hässleholm har diskuterats under en längre tid och under olika former. Skånetrafiken har i skrivelse ställt en förfrågan till trafikhuvudmannen Regionförbundet i frågan inför Region Skånes beslut om Tågstrategi Föreslås att arbetsutskottet översänder svar på Skånetrafikens förfrågan i enlighet med upprättad handling. sunderlag 1. Skrivelse från Skånetrafiken 2. Styrelsens protokoll 124 Pågatåg nordost 3. Förslag till svar Regionaltågtrafik på Södra stambanan Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till yttrande över förfrågan från Skånetrafiken angående regionaltågsystem utmed Södra stambanan i enlighet med upprättad handling sexpediering Planeringschef Clas Carlsson Skånetrafiken, Utvecklingschef Mats Améen

16 Överförande av färdtjänsthandläggning till länstrafiken Dnr 08/0218 Planeringschef Clas Carlsson redogör för arbetet med överförande av färdtjänsthandläggning. En förfrågan om överförande av tillståndsgivningen för färdtjänst till Länstrafiken väcktes av medlemmarna under Ett erbjudande togs fram, baserat på erfarenheterna från Kalmar, Halland och Blekinge (där tillståndsgivningen av färdtjänst sköts av trafikhuvudmannen). Frågan diskuterades sedan under lång tid i länet och kommunerna drog också olika slutsatser. En förutsättning för att få igång projektet var att det fanns en viss volym av tillstånd att hantera redan från början. Eftersom det inte gick att få fram avstannade projektet. Frågan aktualiserades på nytt i vintras i samband med analysen av Serviceresors verksamhet och en uppdatering av det tidigare framtagna erbjudandet utlovades. Kontakt har tagits med Hallandstrafiken, Läns Trafiken i Kalmar AB, samt Blekingetrafiken som alla generöst har bistått med uppgifter över tillståndsgivningen. Det förefaller tämligen naturligt att utgå från de erfarenheter som finns i samband med att en helt ny arbetsuppgift införs i en organisation. Bilden är också ganska samstämmig mellan de tre länen över kostnadsbild och arbetssätt. I den efterföljande diskussionen föreslås att regionförbundet kallar till en informationsträff med företrädare för kommunerna för ytterligare information och förankring i frågan. sunderlag 1. PM tillståndsgivning för färdtjänst Arbetsutskottet beslutar att godkänna inriktning på upprättat förslag till överförande av tillståndsgivningen för färdtjänst till Länstrafiken att uppdra åt regiondirektören att kalla till en informationsträff med företrädare för kommunerna för ytterligare information i frågan att översända erbjudandet till medlemmarna för ställningstagande sexpediering Planeringschef Clas Carlsson

17 Utlösande av option för linjetrafik samt biogas för Växjö lokaltrafik (VL) Dnr 08/0219 Nuvarande trafikavtal med de 15 företag som utför linjetrafik åt Länstrafiken Kronoberg löper ut efter 6 sex år. Det finns möjlighet att förlänga avtalet i upp till tre år. Förlängningen av avtalet är ömsesidigt och en sådan begäran från Länstrafiken skall påkallas senast Trafikutövarna skall sedan lämna besked senast Planeringschef Clas Carlsson informerar om att det bedöms som mest ekonomiskt lönsamt att utlösa optionerna. För att minska beroendet av fossila drivmedel har regionstyrelsen därutöver undertecknat en avsiktsförklaring innebärande att fossila drivmedel ska vara avvecklade till år Det finns dock några frågetecken: - hur och när biogas kan introduceras i Växjö lokaltrafik under avtalsperioden - avsaknad av anläggning för tankning - finansieringen av tankanläggningen sunderlag 1. PM utlösande av option för linjetrafik samt biogas för Växjö lokaltrafik (VL) Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att utlösa optionerna i linjetrafikavtalet att fastställa de redovisade principerna för införandet av biogas i Växjö lokaltrafik att påbörja arbetet med att till trafikstart finna ett nytt läge för en bussdepå i Växjö

18 Servering ombord på Öresundstågen - upphandling Dnr 08/0173 Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om att önskemål har framförts av berörda län inom Öresundstågtrafiken (exklusive Skånetrafiken) att göra en upphandling av servering ombord på delar av trafikutbudet. Upphandlingen görs rent praktiskt av Kalmar Länstrafik, men samtliga berörda trafikhuvudmän står med som upphandlande enheter. Annonsen är införd i Official Journal och nu pågår arbetet med upphandlingsunderlaget. För att ha möjlighet att avbryta/säga nej till ett anbud, måste en maxsumma anges i anbudsunderlaget. Därför kommer samtliga berörda län sätta ett individuellt tak och summan av dessa blir maxsumman på respektive linje. För vår del handlar det om sträckan Kalmar Malmö, där servering är tänkt mellan Emmaboda Hässleholm alternativt Alvesta Hässleholm. I första hand är kostnadsfördelningen mellan Kalmar Länstrafik och Länstrafiken Kronoberg. Möjligen kan trafikhuvudmannen få SJ AB att bidra om serveringen sker från/till Emmaboda. Servering ombord är vanligtvis en dyr historia, men har samtidigt ett mervärde för våra kunder som reser långt. Det kommer i fordonen att finnas möjlighet till köp av varma/kalla drycker via varuautomater. Betalning kommer till skillnad från idag att kunna ske med svenska pengar. Dock kommer det inte att finnas möjlighet att i automaterna att köpa förtäring. Arbetsutskottet beslutar att ej anslå medel för servering ombord på Öresundstågen sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson

19 Betalsystem Internet Dnr 08/0153 Regionstyrelsen beslöt i 136/08 att uppdra åt regiondirektören att återkomma med underlag för beslut om betalsystem för Internet för trafikhuvudmannen. Kansliet har tittat på olika lösningar för betalsystem och kommit fram till att den lösning som IT-företaget HL Design presenterat är den mest fördelaktiga. Dels är det den billigaste lösningen och dels är HL Design idag leverantör av Länstrafikens hemsida, vilket underlättar t.ex. implementering och integrering av betalsystemet på hemsidan. Kansliet har också kontaktat Hallandstrafiken för att se om intresse finns för att tillsammans utveckla ett nytt betalsystem. Kansliet tror att ett samarbete innebär att man kan hålla kostnaderna nere samt att det är möjligt att dela på arbetet som krävs för utvecklingen. Hallandstrafiken har ställt sig positiv till ett samarbete och bolagen är nu överens om att utveckla ett gemensamt betalsystem för Internet med hjälp av HL Design. Det nya betalsystemet kommer Länstrafiken och Hallandstrafiken att äga gemensamt. Kostnaden är en engångskostnad. Kostnader nytt betalsystem Investeringskostnad Länstrafiken Hallandstrafiken Teknisk plattform kr kr Kort & betalning kr kr Totalt kr kr sunderlag 1. Ramavtal 2. Offertförslag utveckling Mina sidor - Tekniska plattform 3. Offertförslag utveckling Mina sidor - Kort & Betalning Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att uppdra åt regiondirektören att arbeta vidare med presenterat upplägg för betalsystem Internet i samarbete med Hallandstrafiken.

20 Fortsatt arbete med infrastruktur- och kommunikationsfrågor Vid Infrastrukturberedningens möte beslutades att beredningen föreslår regionstyrelsen ett fortsatt arbete på infrastruktur- och kommunikationsområdet. en är att när regeringen presenterade sin närtidssatsning på infrastrukturen för de två kommande åren kunde man redovisa satsningar i storleksordningen 10 miljarder kr, fördelade på väg och järnvägssatsningar. En mycket stor del av denna satsning hamnar i de tre storstadsområdena. Samordnare Peter Hogla informerar om att regeringen under hösten kommer att presentera sin infrastrukturproposition, som omfattar åren Förhoppningsvis innehåller denna proposition mer information om Emmabodabanan och Alvesta resecentrum. Vid ett seminarium om Nordisk infrastruktur i Helsingborg informerade ansvarig statssekreterare Leif Zetterberg att regeringen nu är överens med andra berörda regeringar och man avser därför att lämna in en EU-ansökan som omfattar Emmabodabanan om TEN-T-status. Det är dock oklart om även Alvesta bangård och resecentrum (station) inkluderas i regeringens ansökan. Infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) betonar vikten av att vi för en samlad dialog i regionen kring infrastrukturfrågor och att vi arbetar fram tydliga beslutsprocesser som kommer att kräva enskilda beslut det är dock viktigt att styrelsen hela tiden har med sig helhetsperspektivet. Under 218/08 har arbetsutskottet tidigare under dagens sammanträde beslutat att uppdra åt infrastrukturberedningens ordförande Gunnar Nordmark (fp) att planera ett miniseminarium med fokus på infrastruktur- och kommunikationsfrågor på styrelsen den 22 oktober, som ett led i arbetet med att föra en samlad dialog i frågan. Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta i enlighet med infrastrukturberedningens förslag att Regionförbundet bör fortsätta uppvakta regeringen och berörda trafikverk och föra fram behovet av Alvesta bangård och resecentrum, att Regionförbundet bör inleda diskussioner med omgivande län angående trafikkostnaderna på en upprustad Kust till Kustbana, samt att Regionförbundet bör initiera en utredning som tar upp behovet av att se över hela tågsystemet på Södra stambanan och Kust till Kustbanan samt ev. också Markarydsbanan.

21 Svar på motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik Dnr 08/0181 Till regionförbundets kansli har inkommit en motion från Carin Högstedt (v) - Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik. Arbetsutskottet beslöt 194/08 - att uppdra åt regiondirektören att bereda ett svar på den inkomna motionen för beslut i arbetsutskottet den 1 oktober, styrelsen den 22 oktober och regionfullmäktige den 5 december - att på styrelsens sammanträde den 22 oktober redovisa vilken anropsstyrd trafik som finns i Kronobergs län och i grannlänen - att överväga frågan vid kommande trafikupphandling Till dagens sammanträde har Trafikdirektör Thomas Nilsson presenterat en PM som redogör för den anropsstyrda kollektivtrafik som finns i Kronobergs län redan idag, samt en redogörelse för hur den anropsstyrda trafiken fungerar i grannlänen. Föreslås att underlaget utgör svar på motion. På styrelsens sammanträde den 22 oktober planeras en redogörelse för den anropsstyrda trafiken. sunderlag 1. PM Anropsstyrd trafik Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att föreslå fullmäktige att avge svar på motion Om att utveckla kollektivtrafiken med anropsstyrd trafik i enlighet med upprättad handling, och att därmed anse motionen besvarad

22 Regionalt tillväxtprogram Region Blekinge Dnr 08/0187 Den 23 april 2008 beslutade regionstyrelsen i Region Blekinge att skriva ett nytt regionalt tillväxtprogram för perioden , Blekinges Nya Tillväxtresa. Programmet ska sedan fastställas av regionfullmäktige den 3 december Regionförbundet har ombetts att lämna synpunkter senast till den 15 oktober Till dagens sammanträde har kansliet upprättat ett förslag till yttrande över Regionalt utvecklingsprogram Region Blekinge. sunderlag Regionalt tillväxtprogram för Blekinge Arbetsutskottet beslutar att godkänna förslag till yttrande över Regionalt tillväxtprogram för Blekinge sexpediering Samordnare Urmas Kömmits

23 Kraftfull satsning på turism Dnr 07/0346 Regionfullmäktige beslutade att göra en kraftfull satsning på turism. et var en följd av en motion som skrivits av Eva Löfqvist (s) och Ingemar Swalander (m). Arbetsutskottet godkände vid möten 92/08 och 148/08 planen för arbetet med motionen och har förtydligat motionens innehåll till följande konkreta uppdrag. Således blir resultatet av arbetet en turiststrategi för hela länet som involverade parter kan ställa sig bakom och ett handlingsprogram som enbart gäller regionförbundets egna åtgärder. Regionfullmäktige har även beslutat om att ett handlingsprogram för tillväxtområdet ska arbetas fram. Detta arbete pågår. Turismen är ett prioriterat område i tillväxtprogrammet. De förslag som redovisas i dagens beslutsunderlag har samordnats som del i tillväxtprogrammet. Regionstyrelsen beslöt 175/08 att ta ett tydligt ansvar för att samordna utvecklingen av turismnäringen i, och godkände vid samma tillfälle vision och mål för detta arbete. Regiondirektören fick samtidigt uppdraget att arbeta vidare med strategi och handlingsplan och att ta upp frågan om finansiering av föreslagna åtgärder i ordinarie budgetarbete. Bifogad PM, daterad Version , utgör slutredovisning av uppdraget från styrelsen. I den efterföljande diskussionen understryks vikten av att förslaget diskuteras med berörda aktörer hos medlemmarna för en god förankring av strategin och handlingsplanen. sunderlag 1. PM, daterad Version Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att godkänna förslag till strategi och handlingsplan för utvecklingen av turismen som underlag för en dialog och förankring med berörda aktörer

24 Projektkontor inrättande av Dnr 08/0201 Regionförbundet både deltar i och finansierar utvecklingsprojekt i länet. För att samordna regionförbundets samlade resurser och kompetenser inom ramen för myndighetsutövandet och projektrelaterat regionalt utvecklingsarbete föreslås ett projektkontor skapas, som ska arbeta under pågående programperiod (t.o.m. 2013). Projektkontoret har till syfte att underlätta för kommunerna, näringslivet och andra aktörer att söka finansiering inom EU: s program och fonder, men också nationellt. Fem funktioner bör knytas till projektkontoret; en ansvarig för beredning, utvärdering och uppföljning, en ansvarig för intern projekthantering, en för extern projekthantering, en funktion för ekonomisk redovisning och administration samt en särskild funktion för arbetet med strukturfonderna. Ambitionen är också att projektkontorets strukturer och rutiner ska verka för en förändring av synsättet för beviljande av utvecklingsmedel. Regionförbundet ska få en mer pro-aktiv roll, där förbundet aktivt främjar projekt inom områden som stämmer väl överens med regionförbundets strategier och prioriteringar genom att stimulera önskade ansökningar. Kontoret är en struktur för att samla kompetensen kring projektverksamhet på kansliet, och inte en ny organisatorisk enhet. En person föreslås emellertid vara ansiktet utåt och agera samordnare för samtliga kompetenser på området. sunderlag PM-projektkontor Arbetsutskottet föreslår styrelsen besluta att inrätta ett projektkontor i enlighet med upprättad handling

25 Rapport från överläggning med Sydsveriges Europakontor (SSEO) Samordnare Ulrika J Gustafsson redogör för överläggning med företrädare för Regionförbundet i Kalmar län, Region Blekinge och Sydsveriges Europakontor i Bryssel. Resultatet av överläggningen är att de tre huvudmännen lyfter in ett antal frågor till SydSams chefsgrupp som träffas i Växjö den 13 oktober: - Hur får vi den nya organisationen att fungera (kansli, SSEO och chefsgruppen)? - Rekryteringsprocess delaktighet i? - Vilka är våra gemensamma strategiska frågor (uppföljning vision Sydsverige ) - Vem företräder SydSam och i vilka sammanhang? - Uppföljning erfarenheter från social-plattformarbetet? - Sammanhållningspolitiken vem gör vad? Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

26 Överläggning mellan regionförbundets arbetsutskott och landstingstyrelsens presidium Landstingsstyrelsens presidium har till dagens sammanträde inbjudits för en överläggning. Följande frågor diskuteras: 1. Samordningsuppdrag FoU Välfärd och FoU Centrum 2. Italienska Palatset 3. Utvecklingsansvaret för kulturpolitiken 4. Växjö Flygplats Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP)

Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö. Erik Jansson (MP) Trafiknämnden Tid 2015-04-16 09:00 12:00 Plats Sessionssalen, Region Kronoberg, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 10/2005 Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-09-29 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson,

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 11/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 PROTOKOLL 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsens arbetsutskott 2005-11-08 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-09-23 1 (32) 2009-09-23 1 (32) Tid Onsdagen den 23 september kl.10.00 12.15 med ajournering kl. 11.30 11.40 Plats ande Ledamöter Bravo-huset, Framtidsvägen 12 a, Växjö. Sammanträdesrum Bure Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionfullmäktige Sammanträdesdatum 2008-05-23 1 (22) 2008-05-23 1 (22) Plats och tid Fredagen den 23 maj 2008, 09.00 12.00 med ajournering 11.25 11.45 Plats Beslutande Ledamöter Stenladan, Stallvägen 10 i Växjö Kent Alriksson (m) Rolf Andersson (fp) ClasGöran

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunstyrelsen 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 202 Vision 2020 203 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 204 Utökning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.

Landstingets kansli 2011-04-29 KB 3/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10. Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12. 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-05-10 Kulturberedningen Tid Fredagen den 29 april 2011 kl. 09.00-12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 13.00 16.58 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30

Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30. Justeringens plats och tid: Vara pastorsexpedition den 10 maj kl 16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vara samfällighets kyrkofullmäktige Sammanträdesdatum: 2010-05-06 Plats och tid: Vara församlingshem kl 18.30-21.30 ande och övriga närvarande: Se närvarolista Paragrafer: 1-9 Utses

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Beslutande Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 13.00-17.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-12-02 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2009-12-02 1 (26) 2009-12-02 1 (26) Plats och tid Onsdag den 2 december 2009 kl. 09.00 13.45 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8)

SYDARKIVERA Sammanträdesdatum Sida Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Förbundsstyrelsen 2015-02-13 1 (8) Plats och tid Smålands Museum i Växjö fredagen den 13 februari 2015 kl.14.30-15.00. Beslutande Per Ribacke (S), Alvesta, ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Ronneby,

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet 2012-06-25 LJ2012/49 Avsändare Landstingsstyrelsen Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Inledning Genom en motion föreslår Inga Jonasson (V) att Länstrafiken ges

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet

Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet ÄRENDE 8 2012-09-14 Motion Förenkla för kollektivtrafikresenärer genom laddning av kort på nätet Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Motion från Inga Jonasson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Kommunstyrelsen 2009-05-06 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-17:00 Plats och tid Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-08-26 LSAU 7/2014 Kansliavd, Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 augusti, kl. 09.00 11.15 Plats Närvarande Övriga närvarande Sekreterare Sessionssalen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-23 1 (16) Plats och tid Storstugan Högalid, kl 13.30 17.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordf Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordf John Bruun (fp) 2:e vice ordf

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2010-04-27 1 (8) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 27 april 2010, kl. 09.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25

Pensionärsrådet. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2015-05-04, kl. 13:30-15:25 Beslutande: Övriga närvarande: Adjungerade: Susanne Jönsson, ordförande Elisabeth Sandberg Kullenberg, ledamot, kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer