Kravspecifikation för drift-/skiftingenjörer och drifttekniker för energianläggningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kravspecifikation för drift-/skiftingenjörer och drifttekniker för energianläggningar"

Transkript

1 Kravspecifikation för drift-/skiftingenjörer och drifttekniker för energianläggningar Personcertifiering enligt SS EN SO/EC Svensk Fjärrvärme 1(13)

2 Förord Denna kravspecifikation är framtagen för att möjliggöra ackrediterad tredjepartscertifiering av personkategorierna drift- och skiftingenjör samt drifttekniker. Kravspecifikationen innehåller de krav på kunskap som branschen genom en referensgrupp anser att driftingenjör respektive drifttekniker bör ha inom sju huvudområden. Svensk Fjärrvärmes förhoppning är att kravspecifikationen ska få användning genom att ett certifieringsorgan söker ackreditering hos SWEDAC så att driftingenjörer och drifttekniker kan certifieras, men även som ett underlag till företag som anordnar utbildningar inom området. Stockholm, 10e september 2010 Svensk Fjärrvärme 2(13)

3 1. NLEDNNG DEFNONER REFERENSER ALLMÄNNA BESÄMMELSER FÖR PERSONCERFERNG EXAMNAON CERFKAES GLGHE KUNSKAPSNVÅ KUNSKAPSKRAV UPPDELAD PÅ MODULER...6 Svensk Fjärrvärme 3(13)

4 1. nledning Certifiering av drift-/skiftingenjörer och drifttekniker är en branschnorm som anger kunskapskrav för drift- /skiftingenjörer och drifttekniker för energianläggningar. Dessa kunskapskrav ligger till grund för ett certifikat för drift-/skiftingenjörer och drifttekniker. Vid olika tolkningar i kravspecifikationen har referensgruppen för certifiering av drift-/skiftingenjörer och drifttekniker tolkningsföreträde. Från branschen har följande personer medverkat i att ta fram denna kravspecifikation och verkat som referensgrupp Charlotta Abrahamsson, Svensk Fjärrvärme Anders Alhede, Göteborgsenergi Urban Eklund, Ena Energi AB Fredrik Joelsson, Öresundskraft ommy Jönsson, Sala Heby Energi AB Peter Lind, Karlstads Energi AB Joel Lybert, Strängnäs Energi AB Lars Olrin, Norrenergi AB Arne Wass, Falbygdens Energi Kravspecifikationen finns tillgänglig hos Svensk Fjärrvärme som har det formella ansvaret. 2. Definitioner SWEDAC Certifiering Certifieringsorgan Examinering Certifikat Styrelsen för teknisk ackreditering, den myndighet i Sverige som ackrediterar ett certifieringsorgan. Åtgärd som skall utföras av ett eller flera av SWEDAC ackrediterat certifieringsorgan. Certifiering visar att drift-/skiftingenjörer och drifttekniker har kunskap i överensstämmelse med denna kravspecifikation. Ett av SWEDAC ackrediterat företag som kan utföra certifieringar. Prov som avser att kontrollera kunskapen enligt denna kravspecifikation. Handling som erhålles efter godkänt certifieringsprov. 3. Referenser SS-EN SO/EC Bifogas ej 4. Allmänna bestämmelser för personcertifiering Kategori Drifttekniker Giltighetsperiod Yrkeserfarenhet Förkunskaper 5 år Kategori Drift-/skiftingenjör Giltighetsperiod Yrkeserfarenhet Förkunskaper Arbetat minst tre år med drift/underhåll eller montage/driftsättning av värmeverk/kraftvärmeverk alternativt värmekraftverk., nga formella krav. Modulerna anger i detalj den nivå på kunskap som krävs. 5 år Arbetat med drift/underhåll eller montage/driftsättning av värmeverk/kraftvärmeverk alternativt värmekraftverk minst fem år varav minst tre år i arbetsledande ställning. nga formella krav. Modulerna anger i detalj den nivå på kunskap som krävs. Svensk Fjärrvärme 4(13)

5 5. Examination Modul M1-M7: 5.1 Certifikat Varje prov består av minst 10 frågor. Sökanden skall visa sina kunskaper i olika typer av prov. Kunskapen skall uppfylla kravspecifikationen modul M1 - M Prov illåtna hjälpmedel erhålls vid provtillfället för M1 M7. Den gång referenslitteratur får användas vid prov skall det framgå till den sökande i god tid före provtillfället. Modul 1 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 150 minuter. Modul 2 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 150 minuter. Modul 3 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 150 minuter. Modul 4 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 210 minuter. Modul 5 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 210 minuter. Modul 6 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 120 minuter. Modul 7 eoretiskt prov, redovisningsuppgift 130 minuter. Prövning kan genomföras uppdelad vid flera tillfällen. Dock skall samtliga moduler vara godkända inom 12 månader för att certifikat skall kunna erhållas. 5.4 Utfärdande av certifikat Provdeltagare som erhåller minst 70 % rätt på var och en av modulerna M1 - M7. Svarsformulären i modul M1 - M7 ligger till grund för utfärdande av certifikat. 6. Certifikatets giltighet 6.1 Övervakning Övervakning sker för att säkerställa att den certifierade personen fortlöpande uppfyller de krav som certifieringen ställer. För drift-/skiftingenjörer och drifttekniker ställs kravet att certifieringsorganet ansvarar för denna övervakning. Den skall ske årligen under certifikatets giltighetstid. Övervakningen genomförs som en skriftlig utfrågning där certifikatinnehavarna skall: försäkra att de tagit del av utsänd information svara på eventuella frågor som kontrollerar kunskapsnivån i de fall certifieringsorganet anser det nödvändigt intyga vilka arbetsuppgifter de haft ange arbetad tid för respektive arbetsuppgifter De två sista punktsatserna skall dessutom verifieras av arbetsgivare med signatur av identifierbar person. Certifikatinnehavaren skall därefter skicka in samtliga dokument till certifieringsorganet för bedömning. 6.2 Särskilda krav på certifikatinnehavare Det är certifieringsorganets skyldighet att informera certifikatinnehavare om dennes skyldigheter under certifikatets giltighetstid. Certifikatinnehavare skall: ange adressändring till certifikatgivare ange byte av arbetsgivare till certifieringsorgan besvara de frågor som certifieringsorganet ställer ta del av all information från certifieringsorganet gällande utfärdat certifikat göras medveten om att missbruk och/eller bristande kompetens kan leda till indragning av certifikat Svensk Fjärrvärme 5(13)

6 6.3 ndragning av certifikat ndragning av certifikat kan bli aktuell i de fall certifieringsorganet finner att: certifikatinnehavare icke uppfyller kraven för certifiering eller, certifikatinnehavare inom påtalad tid icke vidtar de åtgärder som krävs för upprätthållande av kompetens eller, certifikatinnehavare missbrukat sitt certifikat eller, certifikatinnehavare visar olämplighet i sin yrkesutövning Missbruk av certifikat kan vara: osant åberopande av certifieringssystem eller, felaktigt angivande av certifikatets omfattning eller, vilseledande marknadsföring Allvarliga missbruk kan leda till rättsliga åtgärder. 6.4 Särskilda villkor vid förnyelse Ett certifikat är giltigt i fem år. För att få förlängning krävs att innehavaren genomgår prövning om det visar sig att det skett förändringar vad gäller modulers innehåll. Prövning, genom stickprov omfattande 1/3 av varje modul, genomförs som visar att innehavaren inhämtat de nya kunskaper som krävs samt upprätthåller de gamla, Certifikatinnehavaren skall ha tjänstgjort som drift/skiftingenjör respektive drifttekniker under minst 40 % av tiden från certifikatets giltighetstid eller två år av certifikatets giltighetstid. 7. Kunskapsnivå är uppdelade i fyra nivåer. De tre första nivåerna är teoretiska medan den 4:e beskriver en mer praktisk kunskap. 7.1 Uttryck i samband med kunskapsnivå Drift-/skiftingenjörer och drifttekniker har kunskap i stora drag om ett kunskapsområde eller förlopp. Här finns minst tre svarsalternativ varav ett är rätt. Fel valt alternativ ger inget avdrag och inverkar således ej på slutresultat inom aktuellt kunskapsområde. om Drift-/skiftingenjörer och drifttekniker kan återge fakta med viss förståelse vad fakta avser. Här skall den sökande beskriva ett förlopp eller svara med eget uttryck. de fall där det finns flera svarsalternativ påverkar ett fel provresultatet med minuspoäng inom aktuellt kunskapsområde, dock ej andra kunskapsområden inom aktuell modul. om Drift-/skiftingenjörer och drifttekniker beskriver och reflekterar över ett kunskapsområde eller förlopp. Här skall den sökande med egna ord beskriva ett förlopp och dess konsekvenser eller utföra en beräkning. Drift-/skiftingenjörer och drifttekniker genomför själv en uppgift från början till slut. Alternativt verb till genomför är slutför, utför eller fullföljer. Här skall den sökande utifrån givna förutsättningar självständigt utföra den begärda uppgiften. 8. uppdelad på moduler Branschens kunskapskrav för drift-/skiftingenjörer och drifttekniker för energianläggningar är listad i punktform. Detta redogörs under varje modul. Svensk Fjärrvärme 6(13)

7 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 1 Energi och processteknik 1:1 eoretiska samband Panna Ångturbin Gasturbin ermodynamiska system emperatur, tryck och flödets påverkan Värmeöverföring Vätske-, ångbildnings- och överhettningsvärme Entalpi, entropi Värmepump/kylmaskiner Elteknik Förbränningslära/kemi Styr/reglerteknik Luft- och rökgasmängder Luftöverskott/luftunderskott Förbrännings-/eldstadstemperaturer Svensk Fjärrvärme 7(13)

8 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 2 Anläggning och processkunskap 2:1 Anläggnings och processkunskap Kondensanläggningar Mottrycksanläggningar Hetvattenanläggningar Gaskombianläggning Värmepumpar Kylanläggningar Rökgaskondenseringsanläggning/ uppfuktning Energikombinat ndustriell spillvärme 2:2 Fjärrvärmenät och fjärrkylanät Nätuppbyggnad (process) Pumpstationer Ackumulatorer Kundanläggning ryckhållning/expansion 2:3 Pannor Pannor för gas och olja Fastbränslepannor Sodapannor Ångpannor Hetvattenpannor 2:4 urbiner Ångturbiner Gasturbin 2:5 Kyl/värmeteknik Absorbtionsteknik Frikyla Kylmaskin/värmepumpar 2:6 Pumpar Centrifugalpumpar Deplacementpumpar 2:7 Värmeväxlare ubvärmeväxlare Plattvärmeväxlare Kyltorn Roterande växlare Ljungströmmare 2:8 Elmaskiner Generatorer ransformatorer Motorer Frekvensomriktarer 2:9 Reningsanläggningar rökgaser Elfilter Slangfilter Kemisk reduktion tex. DeNOx och DeSox Cyklon Våt rökgasrening Svensk Fjärrvärme 8(13)

9 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 3 Operativ drift 3:1 Effektivisering/ Optimering/Planering Förutsättningar Anläggningsstatus Driftoptimering Analys Bränsle- och produktionsprognos Elmarknad Myndighetskrav Driftstrategi/uppföljning/analys 3:2 Effektivisering på apparatnivå Pumpar Värmeväxlare Reglerventiler 3:3 Styr - och reglerteknik Reglering i praktiken Kommunikation inkl MM Dokumentation 3:4 Schemaläsning Kretsschema Flödesschema Sekvensschema Svensk Fjärrvärme 9(13)

10 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 4 Underhåll av energianläggningar 4:1 Underhållsgenererande mekanismer/livslängdsbegränsande parametrar Nötning Oxidation Korrosion Erosion Krypning ermisk utmattning Vibrationsutmattning 4:2 Underhållsmetoder Avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll illståndsbaserat underhåll idsstyrt underhåll Underhållsplanering illförlitlighetsstyrt underhåll Hjälpmedel Svensk Fjärrvärme 10(13)

11 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 5 Bränsle 5:1 Bränslen. Gas, olja, fastbränsle och avfall Kvalitetskrav Specifikationer Avräkning Lagring Säkerhet 5:2 Restprodukter yper av restprodukter Återvinning Deponi 5:3 illämpad förbränningsteknik Bränslets egenskaper Förbränningsförlopp nverkan av fukt, aska m.m. Pannverkningsgrad, förluster Möjliga förbättringar NOx-bildning, metoder för reduktion Optimering av emissionsvärden Förbränningsoptimering Svensk Fjärrvärme 11(13)

12 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 6 Miljö, kvalité och säkerhet 6:1 Besiktningsplikt ryckkärl Lyftanordningar Hissar Elanläggningar Gasanläggningar 6:2 Säkerhetsanvisningar CE märkning Maskintekniska anvisningar Heta arbeten/afs/aex Specifika anläggningsföreskrifter Elsäkerhetsanvisningar Elsäkerhetsansvar 6:3 Standarder Syfte Uppbyggnad 6:4 Miljöstatus Miljöaspekter Värdering av miljöaspekter 6:5 Risker SAM Syfte med och genomförande av riskbedömning Riskanalysmodeller Plan för nödlägesberedskap 6:6 Kemikaliehantering Varuinformationsblad skyddsblad Kemikalieförteckning Lista med ämnen som kräver särskild uppmärksamhet Lista med förbjudna ämnen eller ämnen med inskränkt användning Klassificering, förpackning och märkning 6:7 Miljömål, avvikelser och åtgärd - ständiga förbättringar Betydande miljöaspekter Miljömål Miljöledningssystem Rapportering Miljörevision Ledningens genomgång Utsläppsrätter 6:8 Myndighetskrav Kontrollprogram 6:9 Kvalitetsbegrepp Begreppsförklaringar och definitioner Svensk Fjärrvärme 12(13)

13 DRF-/SKFNGENJÖR OCH DRFEKNKER FÖR ENERGANLÄGGNNGAR Modul 7 Projektledning, ekonomi och juridik 7:1 Projekt Mål, delmål, specifikationer Organisation, bemanning Planering, verksamhet, resurs Ansvarsfördelning Uppföljning av tid, ekonomi, kvalitet Slutrapportering Erfarenhetsåterföring Dokumentation 7:2 Företagsekonomi erminologi Bokföring, resultat- och balansräkning Driftkostnader, investering Driftbudget, investeringsbudget, inventarier nvesteringsanalyser Lönsamhetsbedömningar LCC 7:3 Juridisk Grundkunskap Upphandlingsregler Garantier Försäkringar Säkerheter Svensk Fjärrvärme 13(13)

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:11) om ackreditering av organ som certifierar personer Ändring införd t.o.m.

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD VERSION 2015:1 GILTIG FRÅN 2015-01-01 IP FRUKT & GRÖNT GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad produktion av bär, frukt, potatis, frilands- och växthusgrönsaker. LIVSMEDELSSÄKERHET Copyright/Upphovsrätten

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

VVS Ventilation Värme Kyla

VVS Ventilation Värme Kyla är nu heldanskt och har bytt namn till Teknologisk Institut. Vi befäster därmed våra tre styrkefaktorer bredd, kvalitet och långsiktighet och blir en ännu mer kraftfull leverantör av såväl utbildnings-

Läs mer

Certifiering Fiberteknik Vad gäller?

Certifiering Fiberteknik Vad gäller? Information till berörda och intresserade av personcertifiering fiberteknik Stockholm den 10 december 2010 Certifiering Fiberteknik Vad gäller? INCERT AB och Expertgruppen för certifiering av fibertekniker

Läs mer

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet. Energiverifikat. Version 1.0 2012-10-10. uppföljning av energikrav under byggprocessen Energiverifikat uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning

Läs mer

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092

Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Checklista för egenkontroll vid avfallsförbränningsanläggningar baserat på FVE (SFS 1998:901) RAPPORT F2008:03 ISSN 1103-4092 Förord Avfallsförbränningsanläggningar berörs av många olika lagkrav och som

Läs mer

vvs UTBILDNINGAR 2010

vvs UTBILDNINGAR 2010 vvs UTBILDNINGAR 2010 VENTILATION, VÄRME & KYLA VVS VVS - dimensionering Certifiering 4 innehåll Utbildningsvägar 5 Dimensionering VVS Dimensionering av luftbehandlingsinstallationer Dimensionering av

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING

IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING IP STANDARD UTGÅVA 2014:1 GILTIG FRÅN 2014-01-01 IP LIVSMEDEL GRUNDCERTIFIERING Standard för kvalitetssäkrad livsmedels, förädling, packeri, lager, parti- och provisionshandel. LIVSMEDELSSÄKERHET SPÅRBARHET

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län PVS-918-6303/12 2012-11-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4

Läs mer

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02

02:01 FÖRESKRIFTER. Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 02:01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvårdstjänster till Polismyndigheten i Stockholms län A016.875/2013 2013-05-02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 4 UF1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 UF2

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999

[ UPPHÄVD ] Statens räddningsverks författningssamling. SRVFS 1999:3 Utkom från trycket den 9 juli 1999 Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter för ackreditering av organ som skall utföra certifiering av förpackningar

Läs mer

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015

Sammanfattning. Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM. Stockholm den 11 maj 2015 Miljö- och Energidepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 11 maj 2015 Remissvar: Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

Läs mer

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab

arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab arbetsmiljöhandbok arbetsmiljöhandbok isbn 978-91-85775-18-7 2013 svensk fjärrvärme ab sammanfattning Fjärrvärmebranschens farliga varor - el, gas, kemikalier, ånga och hetvatten gör den riskfylld att

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare

Tillsynsrapport 2013 Värmemätare % datum%% % Tillsynsrapport 2013 Värmemätare En enkätundersökning av värmeleverantörers mätarhantering Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Avfallsförbränning försiktighetsprincipen och kunskapskravet enligt miljöbalken

Avfallsförbränning försiktighetsprincipen och kunskapskravet enligt miljöbalken Avfallsförbränning försiktighetsprincipen och kunskapskravet enligt miljöbalken Underlagsrapport till uppdrag om ett ekologiskt hållbart omhändertagande av avfall Rapport 5193 okt 2002 Naturvårdsverket

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013)

Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting. (utkast/november 2013) Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting (utkast/november 2013) Förord till vägledning i redovisningsrevision i kommuner och landsting SKYREV har som ett led i sin strävan att säkra

Läs mer

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015.

Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Förslag till nya Regler för Certifieringsorgan Kapitel 18 2015. Regler för KRAV-certifierad produktion, utgåva 2015. Jämförelse med samma kapitel, utgåva 2014. Understruken text är ny, genomstruken borttagen.

Läs mer