Tekniska nämnden (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2012/ Tn 155. VA-grupp 2012/ Tn 156. Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund 2012/ Tn 157. Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun 2012/ Tn 158. Redovisning av delegationsbeslut Fastighet 2012/ Tn 159. Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter 2012/ Tn 160. Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka 2012/ Tn 161. Överlåtelse lokalbokningar av Skärgårdshuset till Grebbestads samhällsförening Mark/Exploatering 2012/ Tn 162. Samråd Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m.fl. 2012/ Tn 163. Samråd Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m.fl. 2012/ Tn 164. Byte av höjdsystem 2012/ Tn 165. Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9, projekt nr / Tn 166. Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun, remiss 2012/ Tn 167. Översyn av priser för kommunala småhustomter / Tn 168. Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun VA 2012/ Tn 169. Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad 2012/ Tn 170. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1: / Tn 171. Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158, 2: / Tn 172. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15

2 Tekniska nämnden (26) Information 173. Information - Handikappfrågor 174. Information - Folkhälsofrågor 2012/ Tn 175. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Tekniska nämnden (26) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, Hans Wikström, fastighetschef, Andrea Johansson, lantmäteriingenjör, 162 Ann-Sofie Karlsson, mark- o expl.chef, , 167 Ingemar Eriksson, trafikinformatör, 166 Lena Westersund, trafikhandläggare, 168 Lennart Hedin, VA-ingenjör, Petra Johansson, sekreterare Utses att justera Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Petra Johansson Ordförande... Alf Jonasson Justerare... Dick Johansson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

4 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn VA-grupp Tekniska nämnden beslöt att arbeta för inrättande av en politiskt förankrad va-grupp med särskilt budgetanslag och uppdrag att arbeta med varådgivning som verktyg. Vid en informationsdag om VA-frågor den 21:e september 2012 för kommunens olika verksamheter fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till bildandet av en VA-grupp med representanter från tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt därefter bjuda in kommunstyrelsen att medverka i gruppen. Exempel på frågor som bör belysas inom en va-grupp -Målsättningar för inom vilken tid bör finnas god och långsiktigt robust vattenoch avloppsförsörjning för merparten av fastigheterna i Tanums kommun -Möjligheter att arbeta med va-rådgivning som verktyg inriktning på arbete, finansiering -Möjligheter till ökad återföring av näringsämnen från avloppsfraktioner till jordbruksmark -Exploatering av nya områden utanför kommunalt verksamhetsområde -Behov av kunskapsinhämtning inom VA-området -Dricksvattenfrågor, dagvattenfrågor mm Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut föreligger, tjänsteskrivelse daterad att utse Tekniska nämndens presidium att ingå i kommunens VA-grupp

5 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund, Det föreligger en förfrågan från Samhällsföreningen i Havsenssund om medfinansiering av ett Leaderprojekt som avser att bygga en gångväg i Havstenssund. I projektansökan skriver föreningen: Skapa en gångväg/ gångled från södra delen av Havstenssund fram till infart Fåraby Gård med delvis sträckning på gamla Havstenssundsvägen. En relativt kort sträcka att anlägga (ca 685 m) som möjliggör för gående att knyta samman Havstenssund med platserna Viken, Gullbringa, Långeby, Saltvik, Skäggeröd, Linnebacka och Skickeröd som en alternativ sträckning till landsvägen mot Grebbestad. Därigenom ökas tillgängligheten och attraktionskraften till bygden för både boende och besökare. Detta projekt är även pusselbit i kommande projekt för att utveckla Havstenssundshalvön. För att projektet skall kunna genomföras önskar man en kommunal medfinansiering med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar. att under förutsättning att föreningen erhålla alla nödvändiga beslut för att genomföra projektet bidra med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar, och att finansiering sker genom att ianspråkta medel från nämndens fonderade överskott.

6 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun Siv Bergström (MVT) inkom den 4 april 2012 med en motion angående lekplatser i tätorter i Tanums kommun, motion, se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 54 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 139 att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning. Fastighetsavdelningen har ansvaret för kommunens samtliga lekplatser och gör årligen en översyn beträffande underhåll och säkerhet. För närvarande bedrivs ett inventeringsarbete för att bedöma vilket skick befintlig utrustning är i och om den är ändamålsenlig för aktuellt behov. För att hitta en framtida nivå på våra lekplatser, ur brukarsynpunkt och beträffande reinvesteringar, så ser vi positivt på förslaget om en långsiktig investeringsplan med fokus på framtida driftkostnader. De synpunkter som kommit in från allmänheten och besökare på våra lekplatsers utformning och placering bör beaktas i framtida planer. Likaledes bör en dialog ske med skolans elever och barn beträffande deras lekmiljöer inom skolområdet. att lämna följande yttrande: Tekniska nämnden är positiv till motionen och föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram en underhålls- och investeringsplan för kommunens samtliga lekplatser samt att göra en prioriteringslista i investeringsplanen. Därmed anses motionen besvarad. vidare att upphäva tidigare beslut i TN

7 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Redovisning av delegationsbeslut 1. Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten, Vik 1:17, nr 13 Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten Tanums-Kalvö 1:20, nr Nyttoparkeringstillstånd, nr 9-36 juni-juli -12 Lena Westersund Parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr juni-nov -12 Lena Westersund Lokala trafikföreskrifter, nr juni-nov -12 Lena Westersund Adressättning, nr 2-4 nov-12 Lena Westersund 3. Anställningsbeslut, nr 31 nov-12 Peo Johansson att godkänna redovisning av ovan angivna delegationsbeslut

8 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av plangruppen att ta fram handlingar och tillstånd för rivning av Tanumshede 2:5, Verkstadslokal på Riksvägen 141 i Tanumshede. Tekniska nämndens arbetsutskott har också gett sitt stöd till att riva ett äldre utrymt bostadshus på fastigheten Fjällbacka 189:24, Stämmenvägen, efter utredning om ytan är lämplig som infartsparkering. På Parkvägen 3 i Tanumshede finns ett mindre bostadshus, som tidigare hyrdes ut till HSO men nu är tom och nerkyld p.g.a. trasigt avloppssystem. Huset drar ändå en kostnad på kr per år. Rivning har ej verkställts tidigare med hänsyn till pågående detaljplanearbete. Fastighetsavdelningen ser dock inga hinder att riva det omgående. På Oppen i Tanumshede finns också ett mindre bostadshus, Oppen 2:9, som för närvarande är uthyrt på rivningskontrakt med 3 månaders uppsägning. Intäkten från varmhyran 2012 är kr medan drift och underhållskostnaderna förväntas bli ca samma år. Till detta skall läggas arbete utfört av egna fastighetsskötare. Fastigheten är i dåligt skick och krav har ställts från hyresgästen på bättre underhåll. Tillfart sker till fastigheten genom annan gård med störningar som påpekats och krav har ställt på upprustning av vägen fram. Huset ligger på ett störningskänsligt avstånd till det kommande köpcentrat/industriområdet. En samordnad upphandling av rivningsarbeten på nämnda fyra fastigheter skulle ge betydligt lägre kostnad utifrån tidigare genomförda upphandlingar. Fastighetsavdelningen förordar därför en gemensam rivning av de fyra fastigheterna. Kostnaderna för rivning skall ej belasta förvaltningen. att förorda en rivning av Tanumshede 4:3, bostadshus Parkvägen 3, och att förorda en rivning av Oppen 2:9, bostadshus på Oppen, Tanumshede, och att en samordnad upphandling av rivningsarbetena utförs för samtliga beslutade rivningsobjekt, samt att tillställa Kommunstyrelsen förslagen för finansiering och beslut.

9 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka Mellan Tanums kommun och Kville Hembygds och Fornminnesförening finns ett nyttjanderättsavtal upprättat av Fastighetsavdelningen, daterat Avtalet avser upplåtelse av samtliga byggnader vid Nestorsgården, Fjällbacka 176:124. I augusti 2012 uppmärksammades det att byggnaderna egentligen tillhör Kville Hembygds och Fornminnesförening, och därigenom står de på ofri grund. Efter denna upptäckt har nu byggnaderna försäkrats genom föreningens försorg och el-avtalet överlåtits på föreningen. Då kommunen inte längre förfogar över byggnaderna gäller inte rådande nyttjanderättsavtal. Ett nytt avtal måste därför upprättas med föreningen beträffande nyttjande av mark för nuvarande ändamål och framtida planerad byggnad. Fastighetsavdelningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att upprätta avtal beträffande markupplåtelse till Kville Hembygds och Fornminnesförening att uppdra åt Mark & Exploateringsavdelningen att upprätta avtal beträffande markupplåtelse för Nestorsgården med tillhörande byggnader till Kville Hembygds och Fornminnesförening

10 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Överlåtelse av lokalbokning i Skärgårdshuset, Grebbestad, till Grebbestads Samhällsförening Grebbestads Samhällsförening har vid ett möte framfört önskemål om att ta över lokalbokningen i Skärgårdshuset, Grebbestad. Bokning och uthyrning av övervåningens samlingssal med kök och toaletter administreras idag av Fastighetsavdelningen men har tidigare skötts av samhällsföreningen. Fastigheten, som ägs av Tanums kommun, hyrs idag ut till Grebbestads Samhällsförening, Tanum Turist och AB General Nordic. Nyckelhantering sköts till viss del redan genom turistinformationen. Turistinformationen har öppet vardagar vintertid, övrig tid 10-18, men har 24-timmars passning via mobiltelefon. Föreningen har eget bokningssystem och med personal på plats erhålls en effektivare nyckelhantering och tillsyn av lokalerna. Intäkterna från uthyrning av samlingslokalen ger årligen ca kr, men nettoresultatet är noll när kostnader för städning, underhåll och inventarier räknats av. Ett visst behov av åtgärder i kök erfordras, motsvarande ca kr. Ett förslag till hyresavtal för samlingslokalen bör innehålla en klausul om allmänhetens företräde i förhållande till hyresgästen. Likaledes skall ändamål för uthyrning anges, tidsbegränsningar vid kvällsuthyrning, inventarieförteckning och ordningsregler samlas i hyresavtalet. Hyran skall sättas så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt, inberäknat utökat underhåll och slitage på inventarier. Taxan till allmänheten bör ej ändras under en föreslagen hyrperiod om två år. Därefter bär omförhandling ske beträffande hyran utifrån verksamhetens utfall. Fastighetsavdelningar får i uppdrag att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening. att uppdra åt Fastighetsavdelning att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening, och att hyresnivån sätts så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt.

11 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samråd detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m. fl. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Samrådstid: 27 november 2012 till och med den 3 januari Planens syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot Tanumsvägen, länsväg 163. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande, tjänsteskrivelse daterad föreligger. att utrymmet för en gångväg inom lokalgatan (Falkerödsvägen) bör sträcka sig igenom hela planområdet, och att det ska framgå av planhandlingarna att exploateringsavtalet även ska reglera kostnader för utbyggnad av lokalgata och gångvägar, vilka ska bekostas av exploatören, och att exploateringsavtalet även ska reglera upplåtelse av utrymme för en pumpstation samt för vatten- och avloppsledningar, om utrymme för detta inte tas med i detaljplanen.

12 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Plansamråd- detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Stöberget Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl -Stöberget. Samrådstid: den 30 november 2012 till och med den 3 januari Sammanfattning av ärendet Ett planarbete pågår i Grebbestad på den sydvästra delen av Stöberget. Fastigheten Tanums-Rörvik 1:141 m fl berörs och syftet är att utöka byggrätten på den befintliga privatägda fastigheten Tanums-Rörvik 1:77 samt tillskapa två nya kommunala villatomter. Förslaget innebär att Glimmervägen förlängs samt att va-nätet kompletteras. Exploateringsavtal skall tecknas innan planen antas och reglera kostnaderna för bl a åtgärder inom allmän plats. Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. Avsikten är att de kommunala tomterna skall säljas via tomtkön. Synpunkter på planförslaget: Utfartsmöjligheten för fastigheten Grebbestad 2:346 måste säkras i detaljplanen eftersom den har sin utfart via Glimmervägen. Det föreslagna mindre naturområdet i anslutning till vändplanen är tveksamt och påverkar möjligheten att få en bra vändmöjlighet. De kommunala va-ledningar, som idag belastar Tanums-Rörvik 1:77, behöver flyttas och ledningsrätten omprövas. Detta bekostas av fastighetsägaren. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande föreligger, tjänsteskrivelse daterad att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplan för Tanums-Rörvik 1:141 m fl Stöberget.

13 Tekniska nämnden (26) Tn /0388/-343 Tn Byte av höjdsystem Kommunens koordinatsystem, vad avser höjd, behöver bytas. RH2000 är Sveriges officiella nationella höjdsystem och kan även ses som ett förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Systemet togs i bruk För närvarande gäller RH70 för Tanums primärkarta men de flesta myndigheter och angränsande kommuner har gått över till RH2000. Ett byte av system skulle underlätta informationsutbytet mellan olika instanser. Kostnaden för bytet är uppskattat till kr, för vilket investeringsmedel äskades i samband med budgetarbetet. Tyvärr tillskapades inte medel för detta. Ett byte behöver ske och skall helst inte dröja ytterligare. Förslaget är därför att del av tekniska nämndens överskott används till ett byte av höjdsystem. att avsätta kr av tekniska nämndens överskott 2012 för byte av primärkartans höjdsystem till RH2000.

14 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9 (projekt 50346) I anslutning till den pågående privata exploateringen, detaljplan för del av Hamburgsund 2:2 m fl, Smörhagen, inträder kommunen i Hamburgsund ga:9 pga väg till badplats. Kommunfullmäktige anslog år 2012 ett ramanslag om tkr till Övrig exploatering. Av detta anslag har 200 tkr använts till inträde i Hamburgsund ga:9. Beskrivning: Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott kr 0 kr kr 0 kr 0 kr att godkänna slutredovisningen, och att överlämna den till kommunfullmäktige

15 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun Remiss Ni erbjuds inkomma med synpunkter på Tanum kommuns reviderade förslag till Hastighetsplan med nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Östad och Tanumshede i Tanums kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2011 i uppdrag av tekniska nämnden, att ta fram ett förslag till hastighetsplan för Tanums kommun. Framtagandet skedde i samarbete med konsult från Ramböll Sverige AB enligt Rätt fart i staden och med ekonomiskt bidrag från Trafikverket. Grunden till förslaget om nya hastighetsgränser är riksdagens beslut att införa ett mer flexibelt hastighetssystem med syfte att bättre överensstämma med vägens standard. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg, där hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim ersätts med 40 eller 60 km/tim. Hastighetsplanen innehöll förslag till nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Tanumshede och Östad. Förslaget handlar om att anpassa hastighetsgränserna på kommunens vägar och gator utifrån dagens förutsättningar och transportpolitiska mål. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok Rätt fart i staden. Handboken syftar till att ge en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsnivåer med hänsyn till olika stadsbyggnadskvaliteter i tätorten. Arbetet utgår från fem; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Genom att följa metodiken i handboken tydliggörs motiven till de valda hastighetsgränserna i gatunätet. Den föreslagna hastighetsplanen avser att ange vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på kort och lång sikt i Tanums kommun och visar ett hastighetssystem utan 50 och 70 km/tim. Genom att avväga hastighetsnivån till rådande trafikmiljö kan den valda gränsen medverka till att stödja utvecklingen av trafiksäkerheten. Vissa gator kan ha tillgänglighetskrav då t ex utryckningsfordon och bussar måste kunna färdas på dem. Vidare kan en högre hastighet på vissa gator krävas för att föra bort trafik från gator som inte är anpassade för mycket trafik. Om hastigheter kommer att höjas och därmed bli högre än vad en del sträckor är anpassade för i dagsläget, kan vissa krav på ombyggnadsåtgärder uppstå såsom säkrare passager eller separerade gång- och cykelbanor. fort.s

16 Tekniska nämnden (26) fort.s Förslag 1 till hastighetsplan har varit på remiss till kommunala förvaltningar samt berörda samhällsföreningar för yttrande. Remissvar har inkommit från Hamburgsunds Samhällsförening Havstenssunds Samhällsförening Föreningen Samarbete Sannäs Rabbalshede Park-och bygdeförening Omsorgsnämnden Efter genomgång av inkomna yttranden har förslaget reviderats under hösten. Förslag 2 till Hastighetsplan föreligger med vissa justeringar från ursprungligt Förslag till Hastighetsplan Systemanpassning. Förslag 1 och 2 finns tillgängligt på Kommunens hemsida under rubriken Boende, miljö & infrastruktur Trafik och gator Gator - Hastighetsplan Hastighetsplanen skickas efter godkännande i Tekniska nämnden till kommunstyrelsen för beslut. Underlag till reviderad Hastighetsplan - Förslag reviderad Hastighetsplan för Tanums kommun. - Remissvar, bilaga 1. - Systemanpassning, bilaga 2. Se bifogade kartbilagor med föreslagna hastigheter för respektive tätort. Vi ber er inkomma med eventuella synpunkter senast 27 februari 2013 att översända reviderat Förslag till Hastighetsplan 2 för Tanums kommun till kommunens nämnder samt till partigrupperna på remiss, och att eventuella synpunkter ska vara tekniska nämnden tillhanda senast den 27 februari 2013.

17 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av priser för kommunala småhustomter 2013 Kommunfullmäktige beslöt den 10 september att en årlig översyn av tomtpriserna för kommunala villatomter skall göras av tekniska nämnden. Området vid Tanums-Gissleröd i Grebbestad är under utbyggnad och där har tekniska nämnden tidigare tagit beslut om ett tomtpris på kronor exkl. anslutning till vatten och avlopp. Taxeringsvärdena på tomterna har inte förändrats sedan Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att det inte finns anledning att förändra tomtpriserna för att tomtpriser enligt bifogad lista skall gälla för 2013.

18 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun beslutade tekniska nämnden att uppdra åt Samhällsförvaltningen att göra en översyn av reglerna samt var torgplatser ska finnas. Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober Föreskrifterna innehåller bl a bestämmelser om vilka offentliga platser kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel och hur torgplatserna skall fördelas. Torgplatserna är fördelade på Hamburgsund (2 st), Fjällbacka (1 st) och Grebbestad (1st). Sammanfattning av ärendet Skyldigheten att ha kassaregister gäller i allmänhet inte torg- och marknadshandel. Kassaregister krävs när varorna säljs i en permanent lokal eller i direkt anslutning till en sådan. Ett stånd eller liknande räknas inte som en permanent lokal. Med detta som bakgrund finns ingen skyldighet för kommunen att tillhandahålla el till torgplatserna. De säsongsplatser som finns i kommunen bör vara renodlade torgplatser. Detta kan lösas genom att man både på ansökningsformuläret samt i tilldelningsbeslutet för torgplatsen anger att verksamheten skall vara av sådan art att varken el, vatten eller avlopp skall behövas. Möjligheten att tillskapa nya torgplatser i Tanumshede och Fjällbacka studeras i samband med de planarbeten som pågår. att låta de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Tanums kommun förbli oförändrade. Men både i ansökningsformulär samt i tilldelningsbeslut ska det tydligt framgå att el, vatten eller avlopp inte ingår och ej heller ska behövas för den typ av torghandel som ska bedrivas på kommunens torgplatser.

19 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad Tekniska nämnden har mellan åren anslagit kr till projektet VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad. Åtgärder Projektet har utförts i två etapper. Den första etappen har inneburit VA-anslutning av detaljplanen för Härlidsberget. I etapp två har följande delar utförts: -Omläggning av ca 140 m äldre ledningar och anläggande av dagvattenledning (för att möjliggöra minskning av ovidkommande vatten i spillvattennätet). - Anläggande av ventilkammare och framtida tryckstegringsstation samt ca 450 m vattenledning som kommer att förstärka vattenförsörjningen i norra Grebbestad och upp mot Havstensund. Etapp 1 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott Etapp 2 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott Totalt anslag för projektet Slutredovisning, etapp 1 och 2 Totalt överskott kr 0 kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr att för sin del godkänna slutredovisningen, och att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

20 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1:29 Britten Olsson ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten för två st tänkta avstyckningar från Resö 1:29. Området med de tänkta fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA men ligger ca 40 m från kommunala VA-ledningar. Området saknar detaljplan men ligger i anslutning till samlad bebyggelse. Pga begränsad kapacitet sommartid på vattenöverföringen till Resö är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Vattenförsörjningen måste därför lösas med enskild vattentäkt. Fastigheten bör dock förbereda för framtida kommunal vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Självfall till den kommunala spillvattenledningen kan troligtvis ej uppnås, varvid pumpning måste komma till stånd. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för de två tänkta avstyckningarna från Resö 1:29, och att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 Fastighetsägarna till Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten men ligger ca 100m från kommunala spillvattenledningen. Området ligger i anslutning till samlad bebyggelse. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

22 Tekniska nämnden (26) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15 Fastighetsägaren Magnus Länje ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. VA ledningarna ligger ca 650m från fastighetsgränsen. En förutsättning för anslutning är att ledningsrätter över annans mark måste upprättas. I övrigt har VA-avdelningen inga synpunkter på att anslutning kan ske. att godkänna anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att VA-anläggningen bör dimensioneras så att kapacitet finns för anslutning av de närliggande fastigheterna vid Kville-Ödsmål 2:15, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA-anläggningen, och att gällande va-policy vid anslutningstillfället skall följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

23 Tekniska nämnden (26) Tn 173 Information Handikappfrågor Alf Jonasson informerar från kommunala handikapprådet. att notera informationen

24 Tekniska nämnden (26) Tn 174 Information Fokhälsofrågor Siv Bergström informerar från Folkhälsorådet där det bl.a. diskuterades om budget att notera informationen

25 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, informerar om: - Oppen industriområde - Fördelning kommunbidrag P-platser för husbilar Hans Wikström, fastighetschef, informerar om: - Scen på Bönn - Redovisning av kundenkäter angående lokalvården Ann-Sofie Karlsson, mark- och expl.chef, informerar om: - Yttrande till kommunstyrelsen beträffande markförfrågan från Tanums Bostäder AB. Beträffande utskick av kallelse till tekniska nämndens ledamöter, där det bedöms att svart/vita bilagor blir svårlästa kommer det i fortsättningen att biläggas bilagor i färg för ärendet. att notera informationen

26 Tekniska nämnden (26) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Arne Mörk (C) - Björn Christiansson (C) X Rikard Hermansson (C) X Ewa Granholm (M) X Helen Blad (M) - Ulf Andersson (M) X Harriet Larsåsen (Fp) - Eva Hansson (Fp) - Alf Jonasson (S) X Ronny Larsson (S) X Siv Bergström (MVT) X ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Urban Hermansson (C) X Ersätter Arne Mörk (C) Magnus Bengtsson (C) Dick Johansson (C) X Ersätter Eva Hansson (Fp) Kenneth Östberg (M) Daisy Kvick (M) X Ersätter Helen Blad (M) Per Johansson (M) Pierre Barath (Fp) Lennart Stjern (Fp) *) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Oskar Josefsson (S) **) X) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Joakim Nilsson (S) Benjamin Grahn-Danielsson (MVT) *) Tjänstgör till kl:11:50, **) Tjänstgör från kl:11:50,

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.001-206 Tn

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Konstituerande styrelsemöte

Konstituerande styrelsemöte 2013-05-29 39 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Stadshuset kl 13.15 15.40 Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr 152/08 Upprättad 2011-11-28 1 Reviderad 2012-05-22 Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda Mölndals stad Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING G E N O M F Ö R A N D E B E

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M)

Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20. Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2012-06-20 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30-11.00 Beslutande Ingemar Hellström (S) ordf. Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström, teknisk chef,

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M)

Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson (C), Jan-Erik Wik (C), Hans Carlsson (M) och Yvonne Ericsson (M) Kultur- och fritidsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, Kungsör den 16 november 2010, klockan 18.00 18.45 ande Gunilla A. Aurusell (S) ordförande, Barbro Jansson (S), Siewert Carlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 40-44 Plats och tid Gillbergarummet, Städet kl 14.00 16.30 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c) Bengt Mattsson (s) Övriga deltagare Örjan Ström (siv), 43 Helen

Läs mer

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl.

Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Fotomontage över planområdet med nya vägar och bostäder illustrerade Antagen av KF 2013-05-30 Laga kraft 2013-06-28 Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av STARE 1:109 m. fl. Strömstads kommun, Västra

Läs mer

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande: 32-34 FP S. Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Mötesrum hos Marks Bostads AB, klockan 16.00 18.20 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik kl. 16.30-18.20, beslutande: 35-43 C C Tommy Västerteg Roger Lundstedt beslutande:

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers

Christina Lundqvist (C), tjg ers Inga Emtell (FP) Tommy Lindgren (FP) Olov Johansson (S) Annika Casteberg (KD), tjg ers Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 19.02 20.11 Paragrafer 97 106 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C) Carl Bonde (M) Pelle Brandt (M), tjg

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Dnr KFKS 82/1996 214 Projektnr 9107 G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för Danvikshem, Sicklaön 37:42 m.fl. fastigheter på Västra Sicklaön, Nacka kommun Upprättad på Exploateringsenheten

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2008-09-04 Dnr: KS 2006.0884 MSB 2007.1728 1 (5) Detaljplan för del av Vist 10:2 industriområde etapp 3 i Ulricehamns stad, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer