Tekniska nämnden (26)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2012/ Tn 155. VA-grupp 2012/ Tn 156. Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund 2012/ Tn 157. Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun 2012/ Tn 158. Redovisning av delegationsbeslut Fastighet 2012/ Tn 159. Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter 2012/ Tn 160. Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka 2012/ Tn 161. Överlåtelse lokalbokningar av Skärgårdshuset till Grebbestads samhällsförening Mark/Exploatering 2012/ Tn 162. Samråd Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m.fl. 2012/ Tn 163. Samråd Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m.fl. 2012/ Tn 164. Byte av höjdsystem 2012/ Tn 165. Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9, projekt nr / Tn 166. Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun, remiss 2012/ Tn 167. Översyn av priser för kommunala småhustomter / Tn 168. Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun VA 2012/ Tn 169. Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad 2012/ Tn 170. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1: / Tn 171. Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158, 2: / Tn 172. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15

2 Tekniska nämnden (26) Information 173. Information - Handikappfrågor 174. Information - Folkhälsofrågor 2012/ Tn 175. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Tekniska nämnden (26) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, Hans Wikström, fastighetschef, Andrea Johansson, lantmäteriingenjör, 162 Ann-Sofie Karlsson, mark- o expl.chef, , 167 Ingemar Eriksson, trafikinformatör, 166 Lena Westersund, trafikhandläggare, 168 Lennart Hedin, VA-ingenjör, Petra Johansson, sekreterare Utses att justera Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Petra Johansson Ordförande... Alf Jonasson Justerare... Dick Johansson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

4 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn VA-grupp Tekniska nämnden beslöt att arbeta för inrättande av en politiskt förankrad va-grupp med särskilt budgetanslag och uppdrag att arbeta med varådgivning som verktyg. Vid en informationsdag om VA-frågor den 21:e september 2012 för kommunens olika verksamheter fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till bildandet av en VA-grupp med representanter från tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt därefter bjuda in kommunstyrelsen att medverka i gruppen. Exempel på frågor som bör belysas inom en va-grupp -Målsättningar för inom vilken tid bör finnas god och långsiktigt robust vattenoch avloppsförsörjning för merparten av fastigheterna i Tanums kommun -Möjligheter att arbeta med va-rådgivning som verktyg inriktning på arbete, finansiering -Möjligheter till ökad återföring av näringsämnen från avloppsfraktioner till jordbruksmark -Exploatering av nya områden utanför kommunalt verksamhetsområde -Behov av kunskapsinhämtning inom VA-området -Dricksvattenfrågor, dagvattenfrågor mm Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut föreligger, tjänsteskrivelse daterad att utse Tekniska nämndens presidium att ingå i kommunens VA-grupp

5 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund, Det föreligger en förfrågan från Samhällsföreningen i Havsenssund om medfinansiering av ett Leaderprojekt som avser att bygga en gångväg i Havstenssund. I projektansökan skriver föreningen: Skapa en gångväg/ gångled från södra delen av Havstenssund fram till infart Fåraby Gård med delvis sträckning på gamla Havstenssundsvägen. En relativt kort sträcka att anlägga (ca 685 m) som möjliggör för gående att knyta samman Havstenssund med platserna Viken, Gullbringa, Långeby, Saltvik, Skäggeröd, Linnebacka och Skickeröd som en alternativ sträckning till landsvägen mot Grebbestad. Därigenom ökas tillgängligheten och attraktionskraften till bygden för både boende och besökare. Detta projekt är även pusselbit i kommande projekt för att utveckla Havstenssundshalvön. För att projektet skall kunna genomföras önskar man en kommunal medfinansiering med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar. att under förutsättning att föreningen erhålla alla nödvändiga beslut för att genomföra projektet bidra med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar, och att finansiering sker genom att ianspråkta medel från nämndens fonderade överskott.

6 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun Siv Bergström (MVT) inkom den 4 april 2012 med en motion angående lekplatser i tätorter i Tanums kommun, motion, se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 54 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 139 att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning. Fastighetsavdelningen har ansvaret för kommunens samtliga lekplatser och gör årligen en översyn beträffande underhåll och säkerhet. För närvarande bedrivs ett inventeringsarbete för att bedöma vilket skick befintlig utrustning är i och om den är ändamålsenlig för aktuellt behov. För att hitta en framtida nivå på våra lekplatser, ur brukarsynpunkt och beträffande reinvesteringar, så ser vi positivt på förslaget om en långsiktig investeringsplan med fokus på framtida driftkostnader. De synpunkter som kommit in från allmänheten och besökare på våra lekplatsers utformning och placering bör beaktas i framtida planer. Likaledes bör en dialog ske med skolans elever och barn beträffande deras lekmiljöer inom skolområdet. att lämna följande yttrande: Tekniska nämnden är positiv till motionen och föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram en underhålls- och investeringsplan för kommunens samtliga lekplatser samt att göra en prioriteringslista i investeringsplanen. Därmed anses motionen besvarad. vidare att upphäva tidigare beslut i TN

7 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Redovisning av delegationsbeslut 1. Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten, Vik 1:17, nr 13 Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten Tanums-Kalvö 1:20, nr Nyttoparkeringstillstånd, nr 9-36 juni-juli -12 Lena Westersund Parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr juni-nov -12 Lena Westersund Lokala trafikföreskrifter, nr juni-nov -12 Lena Westersund Adressättning, nr 2-4 nov-12 Lena Westersund 3. Anställningsbeslut, nr 31 nov-12 Peo Johansson att godkänna redovisning av ovan angivna delegationsbeslut

8 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av plangruppen att ta fram handlingar och tillstånd för rivning av Tanumshede 2:5, Verkstadslokal på Riksvägen 141 i Tanumshede. Tekniska nämndens arbetsutskott har också gett sitt stöd till att riva ett äldre utrymt bostadshus på fastigheten Fjällbacka 189:24, Stämmenvägen, efter utredning om ytan är lämplig som infartsparkering. På Parkvägen 3 i Tanumshede finns ett mindre bostadshus, som tidigare hyrdes ut till HSO men nu är tom och nerkyld p.g.a. trasigt avloppssystem. Huset drar ändå en kostnad på kr per år. Rivning har ej verkställts tidigare med hänsyn till pågående detaljplanearbete. Fastighetsavdelningen ser dock inga hinder att riva det omgående. På Oppen i Tanumshede finns också ett mindre bostadshus, Oppen 2:9, som för närvarande är uthyrt på rivningskontrakt med 3 månaders uppsägning. Intäkten från varmhyran 2012 är kr medan drift och underhållskostnaderna förväntas bli ca samma år. Till detta skall läggas arbete utfört av egna fastighetsskötare. Fastigheten är i dåligt skick och krav har ställts från hyresgästen på bättre underhåll. Tillfart sker till fastigheten genom annan gård med störningar som påpekats och krav har ställt på upprustning av vägen fram. Huset ligger på ett störningskänsligt avstånd till det kommande köpcentrat/industriområdet. En samordnad upphandling av rivningsarbeten på nämnda fyra fastigheter skulle ge betydligt lägre kostnad utifrån tidigare genomförda upphandlingar. Fastighetsavdelningen förordar därför en gemensam rivning av de fyra fastigheterna. Kostnaderna för rivning skall ej belasta förvaltningen. att förorda en rivning av Tanumshede 4:3, bostadshus Parkvägen 3, och att förorda en rivning av Oppen 2:9, bostadshus på Oppen, Tanumshede, och att en samordnad upphandling av rivningsarbetena utförs för samtliga beslutade rivningsobjekt, samt att tillställa Kommunstyrelsen förslagen för finansiering och beslut.

9 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka Mellan Tanums kommun och Kville Hembygds och Fornminnesförening finns ett nyttjanderättsavtal upprättat av Fastighetsavdelningen, daterat Avtalet avser upplåtelse av samtliga byggnader vid Nestorsgården, Fjällbacka 176:124. I augusti 2012 uppmärksammades det att byggnaderna egentligen tillhör Kville Hembygds och Fornminnesförening, och därigenom står de på ofri grund. Efter denna upptäckt har nu byggnaderna försäkrats genom föreningens försorg och el-avtalet överlåtits på föreningen. Då kommunen inte längre förfogar över byggnaderna gäller inte rådande nyttjanderättsavtal. Ett nytt avtal måste därför upprättas med föreningen beträffande nyttjande av mark för nuvarande ändamål och framtida planerad byggnad. Fastighetsavdelningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att upprätta avtal beträffande markupplåtelse till Kville Hembygds och Fornminnesförening att uppdra åt Mark & Exploateringsavdelningen att upprätta avtal beträffande markupplåtelse för Nestorsgården med tillhörande byggnader till Kville Hembygds och Fornminnesförening

10 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Överlåtelse av lokalbokning i Skärgårdshuset, Grebbestad, till Grebbestads Samhällsförening Grebbestads Samhällsförening har vid ett möte framfört önskemål om att ta över lokalbokningen i Skärgårdshuset, Grebbestad. Bokning och uthyrning av övervåningens samlingssal med kök och toaletter administreras idag av Fastighetsavdelningen men har tidigare skötts av samhällsföreningen. Fastigheten, som ägs av Tanums kommun, hyrs idag ut till Grebbestads Samhällsförening, Tanum Turist och AB General Nordic. Nyckelhantering sköts till viss del redan genom turistinformationen. Turistinformationen har öppet vardagar vintertid, övrig tid 10-18, men har 24-timmars passning via mobiltelefon. Föreningen har eget bokningssystem och med personal på plats erhålls en effektivare nyckelhantering och tillsyn av lokalerna. Intäkterna från uthyrning av samlingslokalen ger årligen ca kr, men nettoresultatet är noll när kostnader för städning, underhåll och inventarier räknats av. Ett visst behov av åtgärder i kök erfordras, motsvarande ca kr. Ett förslag till hyresavtal för samlingslokalen bör innehålla en klausul om allmänhetens företräde i förhållande till hyresgästen. Likaledes skall ändamål för uthyrning anges, tidsbegränsningar vid kvällsuthyrning, inventarieförteckning och ordningsregler samlas i hyresavtalet. Hyran skall sättas så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt, inberäknat utökat underhåll och slitage på inventarier. Taxan till allmänheten bör ej ändras under en föreslagen hyrperiod om två år. Därefter bär omförhandling ske beträffande hyran utifrån verksamhetens utfall. Fastighetsavdelningar får i uppdrag att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening. att uppdra åt Fastighetsavdelning att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening, och att hyresnivån sätts så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt.

11 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samråd detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m. fl. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Samrådstid: 27 november 2012 till och med den 3 januari Planens syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot Tanumsvägen, länsväg 163. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande, tjänsteskrivelse daterad föreligger. att utrymmet för en gångväg inom lokalgatan (Falkerödsvägen) bör sträcka sig igenom hela planområdet, och att det ska framgå av planhandlingarna att exploateringsavtalet även ska reglera kostnader för utbyggnad av lokalgata och gångvägar, vilka ska bekostas av exploatören, och att exploateringsavtalet även ska reglera upplåtelse av utrymme för en pumpstation samt för vatten- och avloppsledningar, om utrymme för detta inte tas med i detaljplanen.

12 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Plansamråd- detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Stöberget Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl -Stöberget. Samrådstid: den 30 november 2012 till och med den 3 januari Sammanfattning av ärendet Ett planarbete pågår i Grebbestad på den sydvästra delen av Stöberget. Fastigheten Tanums-Rörvik 1:141 m fl berörs och syftet är att utöka byggrätten på den befintliga privatägda fastigheten Tanums-Rörvik 1:77 samt tillskapa två nya kommunala villatomter. Förslaget innebär att Glimmervägen förlängs samt att va-nätet kompletteras. Exploateringsavtal skall tecknas innan planen antas och reglera kostnaderna för bl a åtgärder inom allmän plats. Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. Avsikten är att de kommunala tomterna skall säljas via tomtkön. Synpunkter på planförslaget: Utfartsmöjligheten för fastigheten Grebbestad 2:346 måste säkras i detaljplanen eftersom den har sin utfart via Glimmervägen. Det föreslagna mindre naturområdet i anslutning till vändplanen är tveksamt och påverkar möjligheten att få en bra vändmöjlighet. De kommunala va-ledningar, som idag belastar Tanums-Rörvik 1:77, behöver flyttas och ledningsrätten omprövas. Detta bekostas av fastighetsägaren. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande föreligger, tjänsteskrivelse daterad att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplan för Tanums-Rörvik 1:141 m fl Stöberget.

13 Tekniska nämnden (26) Tn /0388/-343 Tn Byte av höjdsystem Kommunens koordinatsystem, vad avser höjd, behöver bytas. RH2000 är Sveriges officiella nationella höjdsystem och kan även ses som ett förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Systemet togs i bruk För närvarande gäller RH70 för Tanums primärkarta men de flesta myndigheter och angränsande kommuner har gått över till RH2000. Ett byte av system skulle underlätta informationsutbytet mellan olika instanser. Kostnaden för bytet är uppskattat till kr, för vilket investeringsmedel äskades i samband med budgetarbetet. Tyvärr tillskapades inte medel för detta. Ett byte behöver ske och skall helst inte dröja ytterligare. Förslaget är därför att del av tekniska nämndens överskott används till ett byte av höjdsystem. att avsätta kr av tekniska nämndens överskott 2012 för byte av primärkartans höjdsystem till RH2000.

14 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9 (projekt 50346) I anslutning till den pågående privata exploateringen, detaljplan för del av Hamburgsund 2:2 m fl, Smörhagen, inträder kommunen i Hamburgsund ga:9 pga väg till badplats. Kommunfullmäktige anslog år 2012 ett ramanslag om tkr till Övrig exploatering. Av detta anslag har 200 tkr använts till inträde i Hamburgsund ga:9. Beskrivning: Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott kr 0 kr kr 0 kr 0 kr att godkänna slutredovisningen, och att överlämna den till kommunfullmäktige

15 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun Remiss Ni erbjuds inkomma med synpunkter på Tanum kommuns reviderade förslag till Hastighetsplan med nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Östad och Tanumshede i Tanums kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2011 i uppdrag av tekniska nämnden, att ta fram ett förslag till hastighetsplan för Tanums kommun. Framtagandet skedde i samarbete med konsult från Ramböll Sverige AB enligt Rätt fart i staden och med ekonomiskt bidrag från Trafikverket. Grunden till förslaget om nya hastighetsgränser är riksdagens beslut att införa ett mer flexibelt hastighetssystem med syfte att bättre överensstämma med vägens standard. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg, där hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim ersätts med 40 eller 60 km/tim. Hastighetsplanen innehöll förslag till nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Tanumshede och Östad. Förslaget handlar om att anpassa hastighetsgränserna på kommunens vägar och gator utifrån dagens förutsättningar och transportpolitiska mål. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok Rätt fart i staden. Handboken syftar till att ge en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsnivåer med hänsyn till olika stadsbyggnadskvaliteter i tätorten. Arbetet utgår från fem; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Genom att följa metodiken i handboken tydliggörs motiven till de valda hastighetsgränserna i gatunätet. Den föreslagna hastighetsplanen avser att ange vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på kort och lång sikt i Tanums kommun och visar ett hastighetssystem utan 50 och 70 km/tim. Genom att avväga hastighetsnivån till rådande trafikmiljö kan den valda gränsen medverka till att stödja utvecklingen av trafiksäkerheten. Vissa gator kan ha tillgänglighetskrav då t ex utryckningsfordon och bussar måste kunna färdas på dem. Vidare kan en högre hastighet på vissa gator krävas för att föra bort trafik från gator som inte är anpassade för mycket trafik. Om hastigheter kommer att höjas och därmed bli högre än vad en del sträckor är anpassade för i dagsläget, kan vissa krav på ombyggnadsåtgärder uppstå såsom säkrare passager eller separerade gång- och cykelbanor. fort.s

16 Tekniska nämnden (26) fort.s Förslag 1 till hastighetsplan har varit på remiss till kommunala förvaltningar samt berörda samhällsföreningar för yttrande. Remissvar har inkommit från Hamburgsunds Samhällsförening Havstenssunds Samhällsförening Föreningen Samarbete Sannäs Rabbalshede Park-och bygdeförening Omsorgsnämnden Efter genomgång av inkomna yttranden har förslaget reviderats under hösten. Förslag 2 till Hastighetsplan föreligger med vissa justeringar från ursprungligt Förslag till Hastighetsplan Systemanpassning. Förslag 1 och 2 finns tillgängligt på Kommunens hemsida under rubriken Boende, miljö & infrastruktur Trafik och gator Gator - Hastighetsplan Hastighetsplanen skickas efter godkännande i Tekniska nämnden till kommunstyrelsen för beslut. Underlag till reviderad Hastighetsplan - Förslag reviderad Hastighetsplan för Tanums kommun. - Remissvar, bilaga 1. - Systemanpassning, bilaga 2. Se bifogade kartbilagor med föreslagna hastigheter för respektive tätort. Vi ber er inkomma med eventuella synpunkter senast 27 februari 2013 att översända reviderat Förslag till Hastighetsplan 2 för Tanums kommun till kommunens nämnder samt till partigrupperna på remiss, och att eventuella synpunkter ska vara tekniska nämnden tillhanda senast den 27 februari 2013.

17 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av priser för kommunala småhustomter 2013 Kommunfullmäktige beslöt den 10 september att en årlig översyn av tomtpriserna för kommunala villatomter skall göras av tekniska nämnden. Området vid Tanums-Gissleröd i Grebbestad är under utbyggnad och där har tekniska nämnden tidigare tagit beslut om ett tomtpris på kronor exkl. anslutning till vatten och avlopp. Taxeringsvärdena på tomterna har inte förändrats sedan Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att det inte finns anledning att förändra tomtpriserna för att tomtpriser enligt bifogad lista skall gälla för 2013.

18 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun beslutade tekniska nämnden att uppdra åt Samhällsförvaltningen att göra en översyn av reglerna samt var torgplatser ska finnas. Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober Föreskrifterna innehåller bl a bestämmelser om vilka offentliga platser kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel och hur torgplatserna skall fördelas. Torgplatserna är fördelade på Hamburgsund (2 st), Fjällbacka (1 st) och Grebbestad (1st). Sammanfattning av ärendet Skyldigheten att ha kassaregister gäller i allmänhet inte torg- och marknadshandel. Kassaregister krävs när varorna säljs i en permanent lokal eller i direkt anslutning till en sådan. Ett stånd eller liknande räknas inte som en permanent lokal. Med detta som bakgrund finns ingen skyldighet för kommunen att tillhandahålla el till torgplatserna. De säsongsplatser som finns i kommunen bör vara renodlade torgplatser. Detta kan lösas genom att man både på ansökningsformuläret samt i tilldelningsbeslutet för torgplatsen anger att verksamheten skall vara av sådan art att varken el, vatten eller avlopp skall behövas. Möjligheten att tillskapa nya torgplatser i Tanumshede och Fjällbacka studeras i samband med de planarbeten som pågår. att låta de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Tanums kommun förbli oförändrade. Men både i ansökningsformulär samt i tilldelningsbeslut ska det tydligt framgå att el, vatten eller avlopp inte ingår och ej heller ska behövas för den typ av torghandel som ska bedrivas på kommunens torgplatser.

19 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad Tekniska nämnden har mellan åren anslagit kr till projektet VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad. Åtgärder Projektet har utförts i två etapper. Den första etappen har inneburit VA-anslutning av detaljplanen för Härlidsberget. I etapp två har följande delar utförts: -Omläggning av ca 140 m äldre ledningar och anläggande av dagvattenledning (för att möjliggöra minskning av ovidkommande vatten i spillvattennätet). - Anläggande av ventilkammare och framtida tryckstegringsstation samt ca 450 m vattenledning som kommer att förstärka vattenförsörjningen i norra Grebbestad och upp mot Havstensund. Etapp 1 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott Etapp 2 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott Totalt anslag för projektet Slutredovisning, etapp 1 och 2 Totalt överskott kr 0 kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr att för sin del godkänna slutredovisningen, och att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

20 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1:29 Britten Olsson ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten för två st tänkta avstyckningar från Resö 1:29. Området med de tänkta fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA men ligger ca 40 m från kommunala VA-ledningar. Området saknar detaljplan men ligger i anslutning till samlad bebyggelse. Pga begränsad kapacitet sommartid på vattenöverföringen till Resö är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Vattenförsörjningen måste därför lösas med enskild vattentäkt. Fastigheten bör dock förbereda för framtida kommunal vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Självfall till den kommunala spillvattenledningen kan troligtvis ej uppnås, varvid pumpning måste komma till stånd. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för de två tänkta avstyckningarna från Resö 1:29, och att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 Fastighetsägarna till Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten men ligger ca 100m från kommunala spillvattenledningen. Området ligger i anslutning till samlad bebyggelse. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

22 Tekniska nämnden (26) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15 Fastighetsägaren Magnus Länje ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. VA ledningarna ligger ca 650m från fastighetsgränsen. En förutsättning för anslutning är att ledningsrätter över annans mark måste upprättas. I övrigt har VA-avdelningen inga synpunkter på att anslutning kan ske. att godkänna anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att VA-anläggningen bör dimensioneras så att kapacitet finns för anslutning av de närliggande fastigheterna vid Kville-Ödsmål 2:15, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA-anläggningen, och att gällande va-policy vid anslutningstillfället skall följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

23 Tekniska nämnden (26) Tn 173 Information Handikappfrågor Alf Jonasson informerar från kommunala handikapprådet. att notera informationen

24 Tekniska nämnden (26) Tn 174 Information Fokhälsofrågor Siv Bergström informerar från Folkhälsorådet där det bl.a. diskuterades om budget att notera informationen

25 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, informerar om: - Oppen industriområde - Fördelning kommunbidrag P-platser för husbilar Hans Wikström, fastighetschef, informerar om: - Scen på Bönn - Redovisning av kundenkäter angående lokalvården Ann-Sofie Karlsson, mark- och expl.chef, informerar om: - Yttrande till kommunstyrelsen beträffande markförfrågan från Tanums Bostäder AB. Beträffande utskick av kallelse till tekniska nämndens ledamöter, där det bedöms att svart/vita bilagor blir svårlästa kommer det i fortsättningen att biläggas bilagor i färg för ärendet. att notera informationen

26 Tekniska nämnden (26) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Arne Mörk (C) - Björn Christiansson (C) X Rikard Hermansson (C) X Ewa Granholm (M) X Helen Blad (M) - Ulf Andersson (M) X Harriet Larsåsen (Fp) - Eva Hansson (Fp) - Alf Jonasson (S) X Ronny Larsson (S) X Siv Bergström (MVT) X ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Urban Hermansson (C) X Ersätter Arne Mörk (C) Magnus Bengtsson (C) Dick Johansson (C) X Ersätter Eva Hansson (Fp) Kenneth Östberg (M) Daisy Kvick (M) X Ersätter Helen Blad (M) Per Johansson (M) Pierre Barath (Fp) Lennart Stjern (Fp) *) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Oskar Josefsson (S) **) X) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Joakim Nilsson (S) Benjamin Grahn-Danielsson (MVT) *) Tjänstgör till kl:11:50, **) Tjänstgör från kl:11:50,

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-11-06 1-39 Plats och tid Sammanträdesrum A2, kl. 10.30-16.45 Beslutande Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Christofer Bergenblock (C) Jana Nilsson (S) Ewa

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C)

Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson (C) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2011-08-11 1 (27) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet i kommunhuset, kl. 09.00-11.30 Beslutande Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo Eriksson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00

Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Sammanträdesprotokoll 1 (66) Plats och tid Sammanträdesrum Christian Nilsson, klockan 13.30 till 17.30, 18.40 till 19.00 Beslutande Bengt Andersson (M) ordförande Janet Andersson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-12-20 95-101 Tekniska nämnden = 95-101 Tekniska nämnden sammanträde den 20 december 2010 Informationer och överläggningar 95 Kontroll enligt internkontrollplan 2010 för tekniska kontoret 96 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04

VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Samhällstekniska nämnden 2007-12-04 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 120 Plats och tid Skogsbo, tisdagen den 4 december 2007 kl 18.00 22.45 Beslutande Peter Frej (m), ordf 245 248, 250-288 Affi Stork (m), ordf 249 Magnus Nordberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer