Tekniska nämnden (26)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2012/ Tn 155. VA-grupp 2012/ Tn 156. Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund 2012/ Tn 157. Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun 2012/ Tn 158. Redovisning av delegationsbeslut Fastighet 2012/ Tn 159. Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter 2012/ Tn 160. Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka 2012/ Tn 161. Överlåtelse lokalbokningar av Skärgårdshuset till Grebbestads samhällsförening Mark/Exploatering 2012/ Tn 162. Samråd Detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m.fl. 2012/ Tn 163. Samråd Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m.fl. 2012/ Tn 164. Byte av höjdsystem 2012/ Tn 165. Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9, projekt nr / Tn 166. Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun, remiss 2012/ Tn 167. Översyn av priser för kommunala småhustomter / Tn 168. Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun VA 2012/ Tn 169. Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad 2012/ Tn 170. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1: / Tn 171. Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158, 2: / Tn 172. Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15

2 Tekniska nämnden (26) Information 173. Information - Handikappfrågor 174. Information - Folkhälsofrågor 2012/ Tn 175. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3 Tekniska nämnden (26) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, Hans Wikström, fastighetschef, Andrea Johansson, lantmäteriingenjör, 162 Ann-Sofie Karlsson, mark- o expl.chef, , 167 Ingemar Eriksson, trafikinformatör, 166 Lena Westersund, trafikhandläggare, 168 Lennart Hedin, VA-ingenjör, Petra Johansson, sekreterare Utses att justera Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Petra Johansson Ordförande... Alf Jonasson Justerare... Dick Johansson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

4 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn VA-grupp Tekniska nämnden beslöt att arbeta för inrättande av en politiskt förankrad va-grupp med särskilt budgetanslag och uppdrag att arbeta med varådgivning som verktyg. Vid en informationsdag om VA-frågor den 21:e september 2012 för kommunens olika verksamheter fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta initiativ till bildandet av en VA-grupp med representanter från tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt därefter bjuda in kommunstyrelsen att medverka i gruppen. Exempel på frågor som bör belysas inom en va-grupp -Målsättningar för inom vilken tid bör finnas god och långsiktigt robust vattenoch avloppsförsörjning för merparten av fastigheterna i Tanums kommun -Möjligheter att arbeta med va-rådgivning som verktyg inriktning på arbete, finansiering -Möjligheter till ökad återföring av näringsämnen från avloppsfraktioner till jordbruksmark -Exploatering av nya områden utanför kommunalt verksamhetsområde -Behov av kunskapsinhämtning inom VA-området -Dricksvattenfrågor, dagvattenfrågor mm Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut föreligger, tjänsteskrivelse daterad att utse Tekniska nämndens presidium att ingå i kommunens VA-grupp

5 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund, Det föreligger en förfrågan från Samhällsföreningen i Havsenssund om medfinansiering av ett Leaderprojekt som avser att bygga en gångväg i Havstenssund. I projektansökan skriver föreningen: Skapa en gångväg/ gångled från södra delen av Havstenssund fram till infart Fåraby Gård med delvis sträckning på gamla Havstenssundsvägen. En relativt kort sträcka att anlägga (ca 685 m) som möjliggör för gående att knyta samman Havstenssund med platserna Viken, Gullbringa, Långeby, Saltvik, Skäggeröd, Linnebacka och Skickeröd som en alternativ sträckning till landsvägen mot Grebbestad. Därigenom ökas tillgängligheten och attraktionskraften till bygden för både boende och besökare. Detta projekt är även pusselbit i kommande projekt för att utveckla Havstenssundshalvön. För att projektet skall kunna genomföras önskar man en kommunal medfinansiering med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar. att under förutsättning att föreningen erhålla alla nödvändiga beslut för att genomföra projektet bidra med kr fördelat på 50 % i form av arbetat tid och 50 % i form av bidrag i pengar, och att finansiering sker genom att ianspråkta medel från nämndens fonderade överskott.

6 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Motion från Siv Bergström (MVT) om lekplatser i tätorter i Tanums kommun Siv Bergström (MVT) inkom den 4 april 2012 med en motion angående lekplatser i tätorter i Tanums kommun, motion, se bilaga. Kommunfullmäktige beslutade den 16 april 2012, 54 att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade , 139 att överlämna ärendet till tekniska nämnden för beredning. Fastighetsavdelningen har ansvaret för kommunens samtliga lekplatser och gör årligen en översyn beträffande underhåll och säkerhet. För närvarande bedrivs ett inventeringsarbete för att bedöma vilket skick befintlig utrustning är i och om den är ändamålsenlig för aktuellt behov. För att hitta en framtida nivå på våra lekplatser, ur brukarsynpunkt och beträffande reinvesteringar, så ser vi positivt på förslaget om en långsiktig investeringsplan med fokus på framtida driftkostnader. De synpunkter som kommit in från allmänheten och besökare på våra lekplatsers utformning och placering bör beaktas i framtida planer. Likaledes bör en dialog ske med skolans elever och barn beträffande deras lekmiljöer inom skolområdet. att lämna följande yttrande: Tekniska nämnden är positiv till motionen och föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt tekniska nämnden att ta fram en underhålls- och investeringsplan för kommunens samtliga lekplatser samt att göra en prioriteringslista i investeringsplanen. Därmed anses motionen besvarad. vidare att upphäva tidigare beslut i TN

7 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Redovisning av delegationsbeslut 1. Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten, Vik 1:17, nr 13 Anslutning kommunalt vatten och spill- nov-12 Lennart Hedin vatten Tanums-Kalvö 1:20, nr Nyttoparkeringstillstånd, nr 9-36 juni-juli -12 Lena Westersund Parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr juni-nov -12 Lena Westersund Lokala trafikföreskrifter, nr juni-nov -12 Lena Westersund Adressättning, nr 2-4 nov-12 Lena Westersund 3. Anställningsbeslut, nr 31 nov-12 Peo Johansson att godkänna redovisning av ovan angivna delegationsbeslut

8 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samordning av rivningsentreprenad för kommunala fastigheter Fastighetsavdelningen har fått i uppdrag av plangruppen att ta fram handlingar och tillstånd för rivning av Tanumshede 2:5, Verkstadslokal på Riksvägen 141 i Tanumshede. Tekniska nämndens arbetsutskott har också gett sitt stöd till att riva ett äldre utrymt bostadshus på fastigheten Fjällbacka 189:24, Stämmenvägen, efter utredning om ytan är lämplig som infartsparkering. På Parkvägen 3 i Tanumshede finns ett mindre bostadshus, som tidigare hyrdes ut till HSO men nu är tom och nerkyld p.g.a. trasigt avloppssystem. Huset drar ändå en kostnad på kr per år. Rivning har ej verkställts tidigare med hänsyn till pågående detaljplanearbete. Fastighetsavdelningen ser dock inga hinder att riva det omgående. På Oppen i Tanumshede finns också ett mindre bostadshus, Oppen 2:9, som för närvarande är uthyrt på rivningskontrakt med 3 månaders uppsägning. Intäkten från varmhyran 2012 är kr medan drift och underhållskostnaderna förväntas bli ca samma år. Till detta skall läggas arbete utfört av egna fastighetsskötare. Fastigheten är i dåligt skick och krav har ställts från hyresgästen på bättre underhåll. Tillfart sker till fastigheten genom annan gård med störningar som påpekats och krav har ställt på upprustning av vägen fram. Huset ligger på ett störningskänsligt avstånd till det kommande köpcentrat/industriområdet. En samordnad upphandling av rivningsarbeten på nämnda fyra fastigheter skulle ge betydligt lägre kostnad utifrån tidigare genomförda upphandlingar. Fastighetsavdelningen förordar därför en gemensam rivning av de fyra fastigheterna. Kostnaderna för rivning skall ej belasta förvaltningen. att förorda en rivning av Tanumshede 4:3, bostadshus Parkvägen 3, och att förorda en rivning av Oppen 2:9, bostadshus på Oppen, Tanumshede, och att en samordnad upphandling av rivningsarbetena utförs för samtliga beslutade rivningsobjekt, samt att tillställa Kommunstyrelsen förslagen för finansiering och beslut.

9 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Arrendeavtal med Kville Hembygds och Fornminnesförening för markupplåtelse till Nestorsgården, Fjällbacka Mellan Tanums kommun och Kville Hembygds och Fornminnesförening finns ett nyttjanderättsavtal upprättat av Fastighetsavdelningen, daterat Avtalet avser upplåtelse av samtliga byggnader vid Nestorsgården, Fjällbacka 176:124. I augusti 2012 uppmärksammades det att byggnaderna egentligen tillhör Kville Hembygds och Fornminnesförening, och därigenom står de på ofri grund. Efter denna upptäckt har nu byggnaderna försäkrats genom föreningens försorg och el-avtalet överlåtits på föreningen. Då kommunen inte längre förfogar över byggnaderna gäller inte rådande nyttjanderättsavtal. Ett nytt avtal måste därför upprättas med föreningen beträffande nyttjande av mark för nuvarande ändamål och framtida planerad byggnad. Fastighetsavdelningen föreslår att nämnden ger i uppdrag att upprätta avtal beträffande markupplåtelse till Kville Hembygds och Fornminnesförening att uppdra åt Mark & Exploateringsavdelningen att upprätta avtal beträffande markupplåtelse för Nestorsgården med tillhörande byggnader till Kville Hembygds och Fornminnesförening

10 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Överlåtelse av lokalbokning i Skärgårdshuset, Grebbestad, till Grebbestads Samhällsförening Grebbestads Samhällsförening har vid ett möte framfört önskemål om att ta över lokalbokningen i Skärgårdshuset, Grebbestad. Bokning och uthyrning av övervåningens samlingssal med kök och toaletter administreras idag av Fastighetsavdelningen men har tidigare skötts av samhällsföreningen. Fastigheten, som ägs av Tanums kommun, hyrs idag ut till Grebbestads Samhällsförening, Tanum Turist och AB General Nordic. Nyckelhantering sköts till viss del redan genom turistinformationen. Turistinformationen har öppet vardagar vintertid, övrig tid 10-18, men har 24-timmars passning via mobiltelefon. Föreningen har eget bokningssystem och med personal på plats erhålls en effektivare nyckelhantering och tillsyn av lokalerna. Intäkterna från uthyrning av samlingslokalen ger årligen ca kr, men nettoresultatet är noll när kostnader för städning, underhåll och inventarier räknats av. Ett visst behov av åtgärder i kök erfordras, motsvarande ca kr. Ett förslag till hyresavtal för samlingslokalen bör innehålla en klausul om allmänhetens företräde i förhållande till hyresgästen. Likaledes skall ändamål för uthyrning anges, tidsbegränsningar vid kvällsuthyrning, inventarieförteckning och ordningsregler samlas i hyresavtalet. Hyran skall sättas så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt, inberäknat utökat underhåll och slitage på inventarier. Taxan till allmänheten bör ej ändras under en föreslagen hyrperiod om två år. Därefter bär omförhandling ske beträffande hyran utifrån verksamhetens utfall. Fastighetsavdelningar får i uppdrag att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening. att uppdra åt Fastighetsavdelning att förhandla fram ett separat hyresavtal för Skärgårdshusets allmänna samlingsutrymmen med Grebbestads Samhällsförening, och att hyresnivån sätts så att fastighetsavdelningens nettoresultat för fastigheten blir positivt.

11 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Samråd detaljplan för del av Grebbestad 2:291 m. fl. Miljö- och byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde godkänt rubricerad detaljplan för samråd. Samrådstid: 27 november 2012 till och med den 3 januari Planens syftar till att möjliggöra byggnation av bostäder vid den norra infarten mot Grebbestad. Inom området föreslås tio tomter för friliggande hus, vilka föreslås trafikförsörjas via en ny lokalgata från Falkerödsvägen med utfart mot Tanumsvägen, länsväg 163. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande, tjänsteskrivelse daterad föreligger. att utrymmet för en gångväg inom lokalgatan (Falkerödsvägen) bör sträcka sig igenom hela planområdet, och att det ska framgå av planhandlingarna att exploateringsavtalet även ska reglera kostnader för utbyggnad av lokalgata och gångvägar, vilka ska bekostas av exploatören, och att exploateringsavtalet även ska reglera upplåtelse av utrymme för en pumpstation samt för vatten- och avloppsledningar, om utrymme för detta inte tas med i detaljplanen.

12 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Plansamråd- detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl - Stöberget Miljö- och byggnämnden beslutade att godkänna samråd av detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:141 m fl -Stöberget. Samrådstid: den 30 november 2012 till och med den 3 januari Sammanfattning av ärendet Ett planarbete pågår i Grebbestad på den sydvästra delen av Stöberget. Fastigheten Tanums-Rörvik 1:141 m fl berörs och syftet är att utöka byggrätten på den befintliga privatägda fastigheten Tanums-Rörvik 1:77 samt tillskapa två nya kommunala villatomter. Förslaget innebär att Glimmervägen förlängs samt att va-nätet kompletteras. Exploateringsavtal skall tecknas innan planen antas och reglera kostnaderna för bl a åtgärder inom allmän plats. Huvudmannaskapet för allmän plats är kommunalt. Avsikten är att de kommunala tomterna skall säljas via tomtkön. Synpunkter på planförslaget: Utfartsmöjligheten för fastigheten Grebbestad 2:346 måste säkras i detaljplanen eftersom den har sin utfart via Glimmervägen. Det föreslagna mindre naturområdet i anslutning till vändplanen är tveksamt och påverkar möjligheten att få en bra vändmöjlighet. De kommunala va-ledningar, som idag belastar Tanums-Rörvik 1:77, behöver flyttas och ledningsrätten omprövas. Detta bekostas av fastighetsägaren. Mark- och exploateringsavdelningens förslag till yttrande föreligger, tjänsteskrivelse daterad att med beaktande av framförda synpunkter tillstyrka fortsatt planarbete för detaljplan för Tanums-Rörvik 1:141 m fl Stöberget.

13 Tekniska nämnden (26) Tn /0388/-343 Tn Byte av höjdsystem Kommunens koordinatsystem, vad avser höjd, behöver bytas. RH2000 är Sveriges officiella nationella höjdsystem och kan även ses som ett förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Systemet togs i bruk För närvarande gäller RH70 för Tanums primärkarta men de flesta myndigheter och angränsande kommuner har gått över till RH2000. Ett byte av system skulle underlätta informationsutbytet mellan olika instanser. Kostnaden för bytet är uppskattat till kr, för vilket investeringsmedel äskades i samband med budgetarbetet. Tyvärr tillskapades inte medel för detta. Ett byte behöver ske och skall helst inte dröja ytterligare. Förslaget är därför att del av tekniska nämndens överskott används till ett byte av höjdsystem. att avsätta kr av tekniska nämndens överskott 2012 för byte av primärkartans höjdsystem till RH2000.

14 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning Inträde i gemensamhetsanläggning Hamburgsund ga:9 (projekt 50346) I anslutning till den pågående privata exploateringen, detaljplan för del av Hamburgsund 2:2 m fl, Smörhagen, inträder kommunen i Hamburgsund ga:9 pga väg till badplats. Kommunfullmäktige anslog år 2012 ett ramanslag om tkr till Övrig exploatering. Av detta anslag har 200 tkr använts till inträde i Hamburgsund ga:9. Beskrivning: Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott kr 0 kr kr 0 kr 0 kr att godkänna slutredovisningen, och att överlämna den till kommunfullmäktige

15 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Förslag reviderad hastighetsplan för Tanums kommun Remiss Ni erbjuds inkomma med synpunkter på Tanum kommuns reviderade förslag till Hastighetsplan med nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Östad och Tanumshede i Tanums kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen fick under hösten 2011 i uppdrag av tekniska nämnden, att ta fram ett förslag till hastighetsplan för Tanums kommun. Framtagandet skedde i samarbete med konsult från Ramböll Sverige AB enligt Rätt fart i staden och med ekonomiskt bidrag från Trafikverket. Grunden till förslaget om nya hastighetsgränser är riksdagens beslut att införa ett mer flexibelt hastighetssystem med syfte att bättre överensstämma med vägens standard. På sikt kan utvecklingen leda till ett system med jämna 20-steg, där hastighetsgränserna 50 och 70 km/tim ersätts med 40 eller 60 km/tim. Hastighetsplanen innehöll förslag till nya hastighetsgränser i tätorterna Fjällbacka, Grebbestad, Hamburgsund, Havstenssund, Lur, Rabbalshede, Sannäs, Tanumshede och Östad. Förslaget handlar om att anpassa hastighetsgränserna på kommunens vägar och gator utifrån dagens förutsättningar och transportpolitiska mål. Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok Rätt fart i staden. Handboken syftar till att ge en arbetsmetodik som skapar underlag för väl avvägda hastighetsnivåer med hänsyn till olika stadsbyggnadskvaliteter i tätorten. Arbetet utgår från fem; stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet samt miljö och hälsa. Genom att följa metodiken i handboken tydliggörs motiven till de valda hastighetsgränserna i gatunätet. Den föreslagna hastighetsplanen avser att ange vilka hastighetsnivåer som bör eftersträvas på kort och lång sikt i Tanums kommun och visar ett hastighetssystem utan 50 och 70 km/tim. Genom att avväga hastighetsnivån till rådande trafikmiljö kan den valda gränsen medverka till att stödja utvecklingen av trafiksäkerheten. Vissa gator kan ha tillgänglighetskrav då t ex utryckningsfordon och bussar måste kunna färdas på dem. Vidare kan en högre hastighet på vissa gator krävas för att föra bort trafik från gator som inte är anpassade för mycket trafik. Om hastigheter kommer att höjas och därmed bli högre än vad en del sträckor är anpassade för i dagsläget, kan vissa krav på ombyggnadsåtgärder uppstå såsom säkrare passager eller separerade gång- och cykelbanor. fort.s

16 Tekniska nämnden (26) fort.s Förslag 1 till hastighetsplan har varit på remiss till kommunala förvaltningar samt berörda samhällsföreningar för yttrande. Remissvar har inkommit från Hamburgsunds Samhällsförening Havstenssunds Samhällsförening Föreningen Samarbete Sannäs Rabbalshede Park-och bygdeförening Omsorgsnämnden Efter genomgång av inkomna yttranden har förslaget reviderats under hösten. Förslag 2 till Hastighetsplan föreligger med vissa justeringar från ursprungligt Förslag till Hastighetsplan Systemanpassning. Förslag 1 och 2 finns tillgängligt på Kommunens hemsida under rubriken Boende, miljö & infrastruktur Trafik och gator Gator - Hastighetsplan Hastighetsplanen skickas efter godkännande i Tekniska nämnden till kommunstyrelsen för beslut. Underlag till reviderad Hastighetsplan - Förslag reviderad Hastighetsplan för Tanums kommun. - Remissvar, bilaga 1. - Systemanpassning, bilaga 2. Se bifogade kartbilagor med föreslagna hastigheter för respektive tätort. Vi ber er inkomma med eventuella synpunkter senast 27 februari 2013 att översända reviderat Förslag till Hastighetsplan 2 för Tanums kommun till kommunens nämnder samt till partigrupperna på remiss, och att eventuella synpunkter ska vara tekniska nämnden tillhanda senast den 27 februari 2013.

17 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av priser för kommunala småhustomter 2013 Kommunfullmäktige beslöt den 10 september att en årlig översyn av tomtpriserna för kommunala villatomter skall göras av tekniska nämnden. Området vid Tanums-Gissleröd i Grebbestad är under utbyggnad och där har tekniska nämnden tidigare tagit beslut om ett tomtpris på kronor exkl. anslutning till vatten och avlopp. Taxeringsvärdena på tomterna har inte förändrats sedan Mark- och exploateringsavdelningen bedömer att det inte finns anledning att förändra tomtpriserna för att tomtpriser enligt bifogad lista skall gälla för 2013.

18 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Översyn av Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun beslutade tekniska nämnden att uppdra åt Samhällsförvaltningen att göra en översyn av reglerna samt var torgplatser ska finnas. Nuvarande Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tanums kommun antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober Föreskrifterna innehåller bl a bestämmelser om vilka offentliga platser kommunen upplåter till allmänna försäljningsplatser för torghandel och hur torgplatserna skall fördelas. Torgplatserna är fördelade på Hamburgsund (2 st), Fjällbacka (1 st) och Grebbestad (1st). Sammanfattning av ärendet Skyldigheten att ha kassaregister gäller i allmänhet inte torg- och marknadshandel. Kassaregister krävs när varorna säljs i en permanent lokal eller i direkt anslutning till en sådan. Ett stånd eller liknande räknas inte som en permanent lokal. Med detta som bakgrund finns ingen skyldighet för kommunen att tillhandahålla el till torgplatserna. De säsongsplatser som finns i kommunen bör vara renodlade torgplatser. Detta kan lösas genom att man både på ansökningsformuläret samt i tilldelningsbeslutet för torgplatsen anger att verksamheten skall vara av sådan art att varken el, vatten eller avlopp skall behövas. Möjligheten att tillskapa nya torgplatser i Tanumshede och Fjällbacka studeras i samband med de planarbeten som pågår. att låta de Lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Tanums kommun förbli oförändrade. Men både i ansökningsformulär samt i tilldelningsbeslut ska det tydligt framgå att el, vatten eller avlopp inte ingår och ej heller ska behövas för den typ av torghandel som ska bedrivas på kommunens torgplatser.

19 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Slutredovisning av projekt etapp 1 och 2 VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad Tekniska nämnden har mellan åren anslagit kr till projektet VA Härlidsberget, Bryggerigatan i Grebbestad. Åtgärder Projektet har utförts i två etapper. Den första etappen har inneburit VA-anslutning av detaljplanen för Härlidsberget. I etapp två har följande delar utförts: -Omläggning av ca 140 m äldre ledningar och anläggande av dagvattenledning (för att möjliggöra minskning av ovidkommande vatten i spillvattennätet). - Anläggande av ventilkammare och framtida tryckstegringsstation samt ca 450 m vattenledning som kommer att förstärka vattenförsörjningen i norra Grebbestad och upp mot Havstensund. Etapp 1 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Underskott Etapp 2 Budgeterade investeringsutgifter Budgeterade investeringsinkomster Redovisade investeringsutgifter Redovisade investeringsinkomster Överskott Totalt anslag för projektet Slutredovisning, etapp 1 och 2 Totalt överskott kr 0 kr kr 0 kr kr kr 0 kr kr 0 kr kr kr kr kr att för sin del godkänna slutredovisningen, och att överskottet förs över till projekt Omläggning VA, och att överlämna slutredovisningen till kommunfullmäktige.

20 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för två stycken tänkta avstyckningar inom fastigheten Resö 1:29 Britten Olsson ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten för två st tänkta avstyckningar från Resö 1:29. Området med de tänkta fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA men ligger ca 40 m från kommunala VA-ledningar. Området saknar detaljplan men ligger i anslutning till samlad bebyggelse. Pga begränsad kapacitet sommartid på vattenöverföringen till Resö är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Vattenförsörjningen måste därför lösas med enskild vattentäkt. Fastigheten bör dock förbereda för framtida kommunal vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Självfall till den kommunala spillvattenledningen kan troligtvis ej uppnås, varvid pumpning måste komma till stånd. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för de två tänkta avstyckningarna från Resö 1:29, och att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 Fastighetsägarna till Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159 ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger utanför verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten men ligger ca 100m från kommunala spillvattenledningen. Området ligger i anslutning till samlad bebyggelse. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Kuseröd 2:157, 2:158 och 2:159, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA anläggningen, och att gällande VA-policy vid anslutningstillfället ska följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

22 Tekniska nämnden (26) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15 Fastighetsägaren Magnus Länje ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA. VA ledningarna ligger ca 650m från fastighetsgränsen. En förutsättning för anslutning är att ledningsrätter över annans mark måste upprättas. I övrigt har VA-avdelningen inga synpunkter på att anslutning kan ske. att godkänna anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Kville-Ödsmål 2:15, och att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att avtal skall vara undertecknat innan anslutning får ske, och att anslutningspunkten är enligt bilaga 1, och att VA-anläggningen bör dimensioneras så att kapacitet finns för anslutning av de närliggande fastigheterna vid Kville-Ödsmål 2:15, och att området kan komma att införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för VA efter slutbesiktning och godkännande av VA-anläggningen, och att gällande va-policy vid anslutningstillfället skall följas, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

23 Tekniska nämnden (26) Tn 173 Information Handikappfrågor Alf Jonasson informerar från kommunala handikapprådet. att notera informationen

24 Tekniska nämnden (26) Tn 174 Information Fokhälsofrågor Siv Bergström informerar från Folkhälsorådet där det bl.a. diskuterades om budget att notera informationen

25 Tekniska nämnden (26) Tn / Tn Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Peo Johansson, samhällsbyggnadschef, informerar om: - Oppen industriområde - Fördelning kommunbidrag P-platser för husbilar Hans Wikström, fastighetschef, informerar om: - Scen på Bönn - Redovisning av kundenkäter angående lokalvården Ann-Sofie Karlsson, mark- och expl.chef, informerar om: - Yttrande till kommunstyrelsen beträffande markförfrågan från Tanums Bostäder AB. Beträffande utskick av kallelse till tekniska nämndens ledamöter, där det bedöms att svart/vita bilagor blir svårlästa kommer det i fortsättningen att biläggas bilagor i färg för ärendet. att notera informationen

26 Tekniska nämnden (26) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Arne Mörk (C) - Björn Christiansson (C) X Rikard Hermansson (C) X Ewa Granholm (M) X Helen Blad (M) - Ulf Andersson (M) X Harriet Larsåsen (Fp) - Eva Hansson (Fp) - Alf Jonasson (S) X Ronny Larsson (S) X Siv Bergström (MVT) X ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Urban Hermansson (C) X Ersätter Arne Mörk (C) Magnus Bengtsson (C) Dick Johansson (C) X Ersätter Eva Hansson (Fp) Kenneth Östberg (M) Daisy Kvick (M) X Ersätter Helen Blad (M) Per Johansson (M) Pierre Barath (Fp) Lennart Stjern (Fp) *) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Oskar Josefsson (S) **) X) X) Ersätter Harriet Larsåsen, Joakim Nilsson (S) Benjamin Grahn-Danielsson (MVT) *) Tjänstgör till kl:11:50, **) Tjänstgör från kl:11:50,

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess Tekniska nämnden 2011-04-21 1(1) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 71. Godkännande av dagordning Information 72. Folkhälsorådet 73. Handikappfrågor 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2013-02-28 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 21. Godkännande av dagordningen Administration 2012/0001-206 Tn 22. Ansvars- och verksamhetsbudget för investeringar 2013 tekniska nämnden

Läs mer

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden 2011-01-20 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Anhörigas tack 3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 4. Introduktion 5. Information - Handikappfrågor

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 48. Godkännande av dagordning Administration 2013/0027-206 Tn 49. Ändring/tillägg av behörighetsattest 2013 2013/0028-201 Tn 50. Redovisning

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2014-05-22 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: VA TN 2013/0387-547 67. Utökning av VA-verksamhetsområde och övertagande av Källvägens samfällighetsförenings VA-anläggning TN 2014/0153-541

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.001-206 Tn

Läs mer

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3 Tekniska nämnden 2011-03-24 1(13) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 45. Godkännande av föredragningslistan 2011.0105-200 Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2011.0086-212 Tn 47. Försäljning

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 m.fl. Tanums Kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDPLAN Förslag till tidplan för detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland

HALLERNA ETAPP II GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Detaljplan för. Stenungsunds kommun, Västra Götaland Antagandehandling Detaljplan för HALLERNA ETAPP II Stenungsunds kommun, Västra Götaland GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB, Mark och exploatering Uppdragsnummer: 215 550 2 1 INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 291 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-09-14 1 (20) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 14 september 2006, kl 08.30-12.55 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn.

Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. 32-34 Plats och tid Beslutande Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn. Kjell Andersson (s), ordförande Karl-Werner Bengtsson (s) Rune Johansson (c) Robert Höij (m), vice ordförande Kenneth Pehrsson (kd)

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning

Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Kommunstyrelsen 2006-06-20 Plats och tid Beslutande Grand Konferens Folkets Hus Sibberön kl 14.00-14.35 Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor Tekniska nämnden 2010-01-28 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet 3. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 4. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2009.001-206

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 5 Plats och tid Brösarps skola, den, kl. 18.15-18.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Christian Björkqvist Utses att justera Mats Andersson (M)

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 99 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling

Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling ANTAGANDEHANDLING Version 1.0 Detaljplan för del av fastigheten Rimbo-Tomta 7:1 med flera, Midsjö, i Rimbo församling Dnr 03-10029.214 Ks 07-466 Ärendet hanteras enligt plan- och bygglagen (1987:10), ÄPBL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1(13) Plats och tid Gamla Varmbadhuset i Askersund, kl. 18.00-20.45 Beslutande Lennart Andersson (s) ordförande Gun-Britt Bourelius (s) Leif Grahn (s) Bo Karlsson (c) Susanna

Läs mer

Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl

Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl Detaljplan för Grebbestad 2:406 m fl Tanums kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning Antagen av MBN: 2010-03-23 Laga kraft: 2010-04-21 Organisatoriska frågor Allmänt En genomförandebeskrivning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-11-22 1 (17) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2004-11-22 kl.16.00 16.40. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning LAGA KRAFT HANDLING MSN 2012.022 2012-05-21 KVARTERSGÅRD VID BLÅBÄRSVÄGEN DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN Genomförandebeskrivning Enkelt

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer