Tekniska nämnden (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Tn 39. Budgetuppföljning per den 29 februari Tn 40. Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut Tn 41. Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsled Tn 42. Anmälan av delegationsbeslut 43. Meddelande Mark/Exploatering Tn 44. Detaljplan Fåraby 1: Tn 45. Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Tn 46. Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Tn 47. Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 VA Tn 48. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Tn 49. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184: Tn 50. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1: Tn 51. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Ulmekärr 1: Tn 52. Anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1: Tn 53. Utredning om verksamhetsområden för VA Tn 54. Översyn av va-policyn Tn 55. Utredning om avloppsreningsverk

2 Tekniska nämnden (24) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan :00 ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Elisabeth Lönn, ekonom, Sven Olsson, mark- och exploateringschef, Lennart Hedin, va-ingenjör, Martin Birgersson, va-chef, Utses att justera Siv Bergström Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Hans Bjerklinger Justerare... Siv Bergström BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

3 Tekniska nämnden (24) Tn 36 Information Folkhälsorådet Ingen information fanns denna gång.

4 Tekniska nämnden (24) Tn 37 Information Handikappfrågor Ingen information fanns denna gång.

5 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Information Samhällsbyggnadsförvaltningen Personal - Drifttekniker Linda Thernell på va-avdelningen har sagt upp sig. Rekrytering av ny drifttekniker pågår, sista ansökningsdag är 31 mars Ny tjänst som städledare/städsamordnare är utannonserad, sista ansökningsdag är 26 mars Ny gatu- och trafikingenjör fr.o.m. 2 maj 2008 är Roger Andersson. - Ny fysisk planerare Olof Jönsson börjar 14 april Mark- och exploateringsavdelningen Tn Cheman AB har återställt ianspråktagen mark i ursprungligt skick på kommunens fastighet Kärraby 5:117. att lägga informationen till handlingarna.

6 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Budgetuppföljning per den 29 februari 2008 Budgetuppföljning för tekniska nämnden per den 29 februari 2008 är framtagen, bilaga. Investeringsuppföljning, bilaga. att godkänna redovisningen, och att inte vidta några åtgärder med hänvisning till det prognostiserade nollresultatet, samt att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

7 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut 2007 I samband med bokslutet sker, sedan 2001, delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag i investeringsbudgeten. Följande projekt får löpande anslag: - Omläggning VA-ledningar - Pumpstationer - Gång- och cykelbanor - Reinvestering avloppsreningsverk - Upprustning gator - Brandsynsåtgärder fastigheter - Förbättringsåtgärder fastigheter - Handikappåtgärder - Digitalisering ledningsnät Dessutom ingår från och med 2007 Reinvestering vägbeläggningar bland dessa projekt. Delredovisning, bilaga. att godkänna redovisningen och att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

8 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsleder Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 februari 2008, 13 - att ansvaret för vandringsleder överförs från 1 mars 2008: Kuststigen överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kongeveijen överförs till Tanums Hamn och Turist AB - att ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) överförs från 1 juli 2008 till fastighetsavdelningen med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, - att förslagen överlämnas till respektive nämnd för beslut. Samråd har skett mellan chefen för barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetschefen. Ansvarig för vandringsleden Kuststigen skall vara Tanums Hamn & Turism AB. att överta ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) från och med 1 juli 2008 med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, och att verksamheten skall tillhöra fastighetsavdelningen.

9 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut, nr 5-7 febr-mars Kenneth Eriksson att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

10 Tekniska nämnden (24) Tn 43 Meddelande Tn Länsrättens dom Laglighetsprövning av tekniska nämndens beslut att utkräva vite vid försäljning av fastigheten Fjällbacka 176:203 (överklagandet avslås). Klagande: Göran Rosmark. att lägga ovan uppräknat meddelande till handlingarna.

11 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan Fåraby 1:70 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utveckling av fastighetens användning för konferensändamål. Som ett steg i planarbetet har ett planförslag utarbetats, vilket nu översänds för information och eventuella synpunkter senast den 31 mars Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 25 januari 2007, 25: - Underlag för redovisat p-platsbehov skall lämnas. - Utrymme för avfallshantering skall redovisas. - Avtal om urinseparering skall upprättas. - Plats för urintank ska redovisas i planen. - Fastigheten ligger i nära anslutning till en stor pumpstation. Rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter. - Vatten- och avloppssituationen är sommartid mycket hårt ansträngd. - Dagvattenutredning skall göras då inget dagvatten får ledas till kommunens spillvattenledning och ingen dagvattenledning finns. - Dimension på ledningen för anslutningen till både dricksvatten och avlopp bör säkerställas så att den klarar den ökade belastningen. - Lägsta golvnivå ska redovisas och hänsyn tas till framtida klimatförändringar. - Miljö- och byggnadsnämnden föreslås utreda möjligheten att utöka planområdet att även omfatta två st villatomter inom kommunens fastighet Fåraby 1:211. att exploateringavtal skall upprättas, att utsläppspunkt för dagvattenledning skall redovisas och godkännas av kommunen, att exploatören skall anlägga och underhålla dagvattenledningen, forts.

12 Tekniska nämnden (24) forts Tn 44 att lägsta golvhöjd skall redovisas, att utökning av spillvatten inte kan tillåtas förrän kapacitet i Grebbestads avloppsreningsverk ökats, att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank skall redovisas, och att utfart får endast ske till lokalgata (Fiskarhöjden).

13 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Ett förslag till detaljplan för del av Lilla Anrås 3:22, västra området, har upprättats. Planområdet har sedan planprogrammet avgränsats till två delområden. De två delområdena utgör var och en egna detaljplaner. Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Fjällbacka. Syftet är att tillskapa sju nya bostadstomter i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Planen finns nu utställd för granskning under tiden 6 mars 14 april Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden yttrade sig över planprogrammet den 30 mars 2006, 59. Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på upprättat planförslag den 26 juni 2007, Exploateringsavtal skall upprättas. - Hämtning av avfall vid miljöstationen skall kunna ske utan backningsmanöver för renhållningsfordon. - Avtal om anslutning till kommunalt avlopp skall upprättas och kommunen anvisar anslutningspunkt för planområdet. - Texten i planbeskrivningen är motsägelsefull och svårtolkad avseende vatten- respektive avloppsfrågans lösning. - På sidan 11 i planbeskrivningen under rubriken Tekniskförsörjning/Vatten och avlopp finns en felskrivning: Det står angivet att anslutning av avloppet skall ske till Grebbestad avloppsreningsverk. Rätt text skall vara till Fjällbacka avloppsreningsverk. att ingen erinran finns mot det utställda förslaget.

14 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset. Initiativtagare till planen är Tanums Bostäder AB. Syftet med planen är att kunna skapa förutsättningar för en utbyggnad av bostadslägenheter och handel i Östads samhälle. Ett planförslag har tagits fram och översänds nu för information och eventuella synpunkter senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 24 maj 2007, 90: - Inom planområdet finns en återvinningsgård med miljöstation för farligt avfall. Denna bör ligga kvar på nuvarande plats i närheten av affären. - Placeringen av parkeringsplatser bör studeras ytterligare och om möjligt samordnas. - Sophanteringen bör ordnas i ett gemensamt soputrymme där renhållningsfordon kan vända utan backningsmanöver. - Enligt gällande va-policy skall det vara urinseparering i detaljplaneområdet. - I direkt anslutning till den planerade byggnationen finns ingen dagvattenledning. Tak-, dag- och dräneringsvatten skall omhändertas lokalt och får ej anslutas på det kommunala spillvattennätet. - På området med sträckning från Mormorshuset mot Östad 2:17 ligger en vattenledning. Vid byggnation måste försiktighet iakttagas. att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank ska redovisas, att vändplan vid mormorshuset/sophus skall medge vändning utan backningsmanöver för renhållningsfordon, och att i övrigt finns inget att erinra.

15 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 Ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan för Tanum från 2002, med en fördjupning på temat vindkraft, är under framtagande. Som ett första steg har ett planprogram för detta tematiska tillägg upprättats av plan- och byggavdelningen. Planprogrammet redovisar, förutom de översiktliga vindkraftsförutsättningarna i Tanum, även kommunens planeringsprinciper för framtagande av det tematiska tillägget samt 12 utredningsområden för vindkraft. Planprogrammet och tillhörande miljöbedömning finns utställt för samråd under tiden 10 mars 14 april Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till kommunstyrelsen senast 14 april Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida: att redovisning bör ske av vilka framtida driftskostnader för elnätet som förslaget genererar och hur elpris och taxor kan komma att påverkas, att stor hänsyn skall tas till befintliga och framtida boendemiljöer.

16 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Begäran om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand bestående av 23 stycken fastigheter, har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA och första fastigheten är ca 300 m från kommunens spillvatten- och vattenledning. Fastigheterna angränsar till markeringen för samhällsnära område, enligt ÖP 2002, men är detaljplanelagt (detaljplan 06:311 Bpl). Miljöavdelningens yttrande är att avloppssituationen i området inte utgör någon risk för människor eller miljö i nuläget. Miljöavdelningens bedömning är att avloppsvatten skall renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Rening av spillvatten kan ske lokalt eller utföras på kommunens reningsverk. Vid anslutning till kommunalt avlopp bör en samlad anslutning för fastigheterna i området eftersträvas. Krav på urinseparering ställs på fastigheter som har torr toalettlösning eller där uppgifter om typ av toalettsystem saknas i miljöavdelningens arkiv. För övriga fastigheter kan krav på urinseparering ställas vid nybyggnation eller väsentlig ändring av fritidshus/bostadshus. Området är högt beläget. För att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten ska tryckstegring med reservoar bekostas och anläggas av sökanden. att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning

17 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Fjällbacka 184:13 Fastighetsägaren till Fjällbacka 184:13 har ansökt om att få ansluta sin fastighet till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten betecknas som sjöbod och ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten omfattas av detaljplan enligt ÖP Enligt antagen men överklagad detaljplan för del av Mörhult, Fjällbacka, skall förbud införas mot nya anslutningar till kommunalt VA. Miljöavdelningen hänvisar till gällande sjöbodspolicy. Bedömningen är att byggnaden inte skall användas för bostadsändamål eller korttidsboende och har därmed inte behov av vatten- och avloppsinstallationer. Fastighetsägaren skriver i sin ansökan att avsikten är att bedriva verksamhet som består av förvaring, reparation samt renovering av saker med stort kulturhistoriskt värde i fastigheten. Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 1998, 30, om ändring av verksamhetsområde för VA i Mörhult, Fjällbacka. I detta beslut är fastigheten markerad med en symbol som förklarar att fastigheten ej vill ansluta till kommunalt VA. Detta innebar att fastigheten ej innefattades av det nya verksamhetsområdet. att avslå ansökan till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184:13. Jäv Alf Jonasson (S) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

18 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Mjölkeröd 1:6 Fastighetsägaren till Mjölkeröd 1:6 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men ligger ca 100 m från Mjölkeröd-Sannäs Vatten- och avloppssamfällighet som har VA-avtal med kommunen. Fastigheten ligger utanför samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheten. att för närvarande avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1:6, och att ansökan kan behandlas på nytt när tillräcklig kapacitet finns i Grebbestads avloppsreningsverk.

19 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Ulmekärr 1:101 Fastighetsägaren till Ulmekärr 1:101 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvatten- och vattenledningen ligger ca 10 m från fastighetsgränsen. Fastigheten ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 02:421:1) Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Vid anslutning till kommunalt spillvatten och ny installation av vattentoalett, krävs urinseparering. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheten bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för fastigheten Ulmekärr 1:101, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

20 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1:71 10 fastigheter på Ulmekärr ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvattenledningen ligger ca 40 m från området. Fastigheterna ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 1495 P94/1). Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheterna ansluts till kommunalt spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:49 och 1:98. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheterna bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Tidigare beslut Ulmekärr 1:71 har tidigare beviljats anslutning till kommunalt spillvatten genom tekniska nämndens beslut den 28 juni 2007, 109. Denna fastighet är ännu ej ansluten och har avvaktat för alternativet att ansluta tillsammans med de övriga ovan nämnda fastigheterna. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för ovan nämnda fastigheter, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om verksamhetsområden VA i Tanums kommun Tyréns AB har fått i uppdrag av Tanums kommun att utreda frågan hur kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten bör se ut i framtiden. Bakgrunden till utredningen är ett behov av en övergripande strategi för hur VAverksamhetsområdena skall se ut inom Tanums kommun. Syftet är att ge riktlinjer för framtida arbete med verksamhetsområden. Strategin skall vara att ha enhetliga förhållanden mellan likartade områden. Utredningen har granskat tolv stycken delområden utefter kusten från Resö i norr till Gerlesborg i söder. Personal från flera olika avdelningar inom kommunen har deltagit i utredningen. Med utgångspunkt från bakgrundsmaterialet kan konstateras att det finns varierande sätt att ta hand om spillvatten och vattenförsörjning: verksamhetsområden avtalsområden gemensamhetsanläggningar enskilda anläggningar Kriterier har tagits fram för vad som ska gälla vid beslut om verksamhetsområde eller avtalsområde. I utredningen redovisas förslag på framtida kommunalt verksamhetsområde för VA samt förslag på hur situationen kan lösas i övriga områden. Det har även genomförts en förenklad och grov kostnads- och intäktsuppskattning vid en kommunal utbyggnad av vissa områden. Alla områden där det föreslagits någon åtgärd har delats in i en av fyra olika prioriteringsklasser för att underlätta planeringen: A = Föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder B = Föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv C = Ej föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder D = Ej föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv I framtiden kan det förväntas att kraven och kommunens ansvar kommer att skärpas ytterligare. Det är därför viktigt att Tanums kommun redan nu börjar ta ett helhetsgrepp på va-situationen inom kommunen. att notera informationen.

22 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Översyn av VA-policyn Tekniska nämndens respektive miljö- och byggnadsnämndens presidier har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen utgjort styrgrupp för översyn av VA-policyn. Styrgruppen har redovisat förslag till ny VA-policy för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2008, 47: - att återremittera förslaget till ny VA-policy till styrgruppen för översyn av VApolicyn för ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av att anslutningsavgifter till det kommunala VA-systemet inte erläggs fullt ut, - att uppdra åt tekniska nämnden att se över gällande exploateringsavtal och Fårabyavtal för att beräkna möjligheterna att kunna få in ytterligare intäkter vid anslutning till kommunalt VA, - att uppdra åt tekniska nämnden att utreda om kommunen skall ha insamlingsmål för urin samt komma med förslag på kompensationsåtgärder för att nå uppsatta insamlingsmål, och - att styrgruppen för översyn av VA-policyn och tekniska nämnden redovisar sina respektive uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till svar på kommunstyrelsens frågeställningar enligt ovan, och att ta fram förslag till taxa för anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

23 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om avloppsreningsverk SWECO VIAK har sammanställt en utredning som syftar till att vara underlag för beslut om framtida avloppsreningsverk. Tekniska nämnden informerades om utredningen på mötet den 28 februari Därefter har beslutsunderlaget reviderats och kompletterats ytterligare. Samhällsbyggnadschefen och va-chefen redovisar kompletteringar, förslag till kostnadskalkyl, etappindelning och påverkansfaktorer. om framtida avloppsreningsverk tas på tekniska nämndens möte i april. att lägga informationen till handlingarna.

24 Tekniska nämnden (24) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Alf Jonasson (S) *1) N Christer Helgesson (S) - Ronny Larsson (S) - Thorgny Fransson (MVT) - Arne Mörk (C) N Björn Christiansson (C) N Rikard Hermansson (C) *2) N Hans Bjerklinger (M) N Lasse Larsson (M) - Lars Wennerås (M) - Kjell Olsson (Fp) N ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Roger Friberg (S) Joakim Nilsson (S) N Berndt Wiklund (S) Siv Bergström (MVT) N Kent Andersson (C) Johan Carlsson (C) Ulf Helgesson (C) Kenneth Östberg (M) Mattias Andersson (M) Torbjörn Sixtensson (M) Åsa Torwmo (Fp) *1) ej närvarande under 49 pga jäv *2) närvor ej under 36-38

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26)

Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26) Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2012/0392-206 Tn 155. VA-grupp 2012/0389-351 Tn 156. Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Planutskott Sammanträdesdatum 2015-04-20 Sida 1 (9) Plats och tid Beslutande Lilla Sessionsalen kl. 9:00-10:35 Katja Larsson (S), ordförande Lars Johnson (M), 1:e vice ordförande Bo Lindquist (V) Lars-Anders

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl GRÖNKULLEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-08-29 Detaljplan för Getabrohult 1:9 m fl, GRÖNKULLEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05

Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Tekniska nämnden 2012-04-26 1 (16) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 13.30-16.05 Paragrafer 34-46 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2000-10-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, kl. 17.00 18.00 Beslutande Jan-Evert Halldin (s), ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Benny Andersson (s), Eva Lind (s)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 [9] Mark- och exploateringsenheten 2009-01-20 rev 2009-09-17 Plannummer: 45-33 Referens Agneta Engver Lindquist DETALJPLAN FÖR Tullinge Trädgårdsstad, etapp 3 Tullinge Villastad, Botkyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Lilla societetshuset, Loka, kl 13.45-15.05 Beslutande Lennart Eriksson (s) Gunnel Kask (s) Sölve Persson (s) Gun-Britt Andersson (s) Mats Gullberg (s) Lise-Lott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-11-17 1 (16 ) Plats och tid Studiebesök Olshammar, 2003-11-17 kl. 15.00 16.00. Sammanträde Olshammarsgården, Olshammar, 2003-11-17 kl.16.00 16.45. Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård

VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2006-05-02 1 1 Plats och tid Björkegrenska gården, Simrishamn 2 maj 2006, kl 17.30-22.30 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Agne Johnsson (m) Kjell Dahl (s) Nils-Inge

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Servicenämnden 2006-04-07 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.15-15.20 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Jeannette Rasko (s) Göran Persson (s) Patrik Rehnberg (s)

Läs mer

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun

118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 118 Beslut att granska Fördjupning av översiktsplan för Knislinge, Östra Göinge kommun 119 Jämkning av boendekostnad inom LSS Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby

Läs mer

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar

Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, minnesanteckningar Datum 2012-05-14 Diarienummer 1 (5) Informationsmöte gällande förslag till strategi för vatten och avlopp på landsbygd, Teckomatorp 2012-03-27, kl 19.00-21.30 Svalövs kommun har, i samarbete med NSVA och

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kultur- och tekniknämnden 2011-06-09 Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 9:00-11.30 ande Övriga närvarande Håkan Kerttu (S) Marie Westlund (S) Anna-Lena Fjellstöm (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Stig Svedin (V) Peter

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Samrådshandling Januari 2011 Sektorn för samhällsbyggnad Detaljplan för del av Landvetter 4:45 m fl OMVANDLING AV LANDVETTERS BACKA, VÄSTRA i Landvetter, Härryda kommun Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30

Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Tekniska nämnden 2011-12-15 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl 15.00-16.30 Paragrafer 107-114 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivning 1(10) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Östantill 1:2 med närområde (Nya Torget) inom Östantill i Norrköping den 12 december 2014 SAMRÅDSHANDLING 2(10) Innehållsförteckning

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Thomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10

Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 28 januari 2014, kl. 15.00-17.10 Berndt Björkman (C), Ordförande Kenneth Kristoffersson (C) Ivo Malmgren (M) Mats Notini

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen 2004-05-06 Plats och tid Förvaltningshuset, torsdagen den 6 maj 2004,. kl. 13.00-17.00. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars Pettersson Eva Hed Anita Johansson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD)

Tekniska nämnden Sammanträdesdatum Blad 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00. Stefan Liljenberg (SD) 2012-06-11 43 Plats och tid Kommunhuset kl. 18.00 19.00 Beslutande Tjänstgörande Ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Erik Mårtensson, ordf. (KD) Olof Asserfors (S) Knut Kryger (FP) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck

Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-04-17 SBN/2009:154 2.22 Planavdelningen Madeleine Lundbäck Utställningshandling Utställning 2 + Detaljplan för Hensta

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-05-20 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 20 maj 2010, klockan 13:00-17:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer