Tekniska nämnden (24)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Tn 39. Budgetuppföljning per den 29 februari Tn 40. Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut Tn 41. Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsled Tn 42. Anmälan av delegationsbeslut 43. Meddelande Mark/Exploatering Tn 44. Detaljplan Fåraby 1: Tn 45. Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Tn 46. Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Tn 47. Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 VA Tn 48. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Tn 49. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184: Tn 50. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1: Tn 51. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Ulmekärr 1: Tn 52. Anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1: Tn 53. Utredning om verksamhetsområden för VA Tn 54. Översyn av va-policyn Tn 55. Utredning om avloppsreningsverk

2 Tekniska nämnden (24) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan :00 ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Elisabeth Lönn, ekonom, Sven Olsson, mark- och exploateringschef, Lennart Hedin, va-ingenjör, Martin Birgersson, va-chef, Utses att justera Siv Bergström Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Hans Bjerklinger Justerare... Siv Bergström BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

3 Tekniska nämnden (24) Tn 36 Information Folkhälsorådet Ingen information fanns denna gång.

4 Tekniska nämnden (24) Tn 37 Information Handikappfrågor Ingen information fanns denna gång.

5 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Information Samhällsbyggnadsförvaltningen Personal - Drifttekniker Linda Thernell på va-avdelningen har sagt upp sig. Rekrytering av ny drifttekniker pågår, sista ansökningsdag är 31 mars Ny tjänst som städledare/städsamordnare är utannonserad, sista ansökningsdag är 26 mars Ny gatu- och trafikingenjör fr.o.m. 2 maj 2008 är Roger Andersson. - Ny fysisk planerare Olof Jönsson börjar 14 april Mark- och exploateringsavdelningen Tn Cheman AB har återställt ianspråktagen mark i ursprungligt skick på kommunens fastighet Kärraby 5:117. att lägga informationen till handlingarna.

6 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Budgetuppföljning per den 29 februari 2008 Budgetuppföljning för tekniska nämnden per den 29 februari 2008 är framtagen, bilaga. Investeringsuppföljning, bilaga. att godkänna redovisningen, och att inte vidta några åtgärder med hänvisning till det prognostiserade nollresultatet, samt att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

7 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut 2007 I samband med bokslutet sker, sedan 2001, delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag i investeringsbudgeten. Följande projekt får löpande anslag: - Omläggning VA-ledningar - Pumpstationer - Gång- och cykelbanor - Reinvestering avloppsreningsverk - Upprustning gator - Brandsynsåtgärder fastigheter - Förbättringsåtgärder fastigheter - Handikappåtgärder - Digitalisering ledningsnät Dessutom ingår från och med 2007 Reinvestering vägbeläggningar bland dessa projekt. Delredovisning, bilaga. att godkänna redovisningen och att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

8 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsleder Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 februari 2008, 13 - att ansvaret för vandringsleder överförs från 1 mars 2008: Kuststigen överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kongeveijen överförs till Tanums Hamn och Turist AB - att ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) överförs från 1 juli 2008 till fastighetsavdelningen med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, - att förslagen överlämnas till respektive nämnd för beslut. Samråd har skett mellan chefen för barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetschefen. Ansvarig för vandringsleden Kuststigen skall vara Tanums Hamn & Turism AB. att överta ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) från och med 1 juli 2008 med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, och att verksamheten skall tillhöra fastighetsavdelningen.

9 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut, nr 5-7 febr-mars Kenneth Eriksson att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

10 Tekniska nämnden (24) Tn 43 Meddelande Tn Länsrättens dom Laglighetsprövning av tekniska nämndens beslut att utkräva vite vid försäljning av fastigheten Fjällbacka 176:203 (överklagandet avslås). Klagande: Göran Rosmark. att lägga ovan uppräknat meddelande till handlingarna.

11 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan Fåraby 1:70 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utveckling av fastighetens användning för konferensändamål. Som ett steg i planarbetet har ett planförslag utarbetats, vilket nu översänds för information och eventuella synpunkter senast den 31 mars Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 25 januari 2007, 25: - Underlag för redovisat p-platsbehov skall lämnas. - Utrymme för avfallshantering skall redovisas. - Avtal om urinseparering skall upprättas. - Plats för urintank ska redovisas i planen. - Fastigheten ligger i nära anslutning till en stor pumpstation. Rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter. - Vatten- och avloppssituationen är sommartid mycket hårt ansträngd. - Dagvattenutredning skall göras då inget dagvatten får ledas till kommunens spillvattenledning och ingen dagvattenledning finns. - Dimension på ledningen för anslutningen till både dricksvatten och avlopp bör säkerställas så att den klarar den ökade belastningen. - Lägsta golvnivå ska redovisas och hänsyn tas till framtida klimatförändringar. - Miljö- och byggnadsnämnden föreslås utreda möjligheten att utöka planområdet att även omfatta två st villatomter inom kommunens fastighet Fåraby 1:211. att exploateringavtal skall upprättas, att utsläppspunkt för dagvattenledning skall redovisas och godkännas av kommunen, att exploatören skall anlägga och underhålla dagvattenledningen, forts.

12 Tekniska nämnden (24) forts Tn 44 att lägsta golvhöjd skall redovisas, att utökning av spillvatten inte kan tillåtas förrän kapacitet i Grebbestads avloppsreningsverk ökats, att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank skall redovisas, och att utfart får endast ske till lokalgata (Fiskarhöjden).

13 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Ett förslag till detaljplan för del av Lilla Anrås 3:22, västra området, har upprättats. Planområdet har sedan planprogrammet avgränsats till två delområden. De två delområdena utgör var och en egna detaljplaner. Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Fjällbacka. Syftet är att tillskapa sju nya bostadstomter i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Planen finns nu utställd för granskning under tiden 6 mars 14 april Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden yttrade sig över planprogrammet den 30 mars 2006, 59. Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på upprättat planförslag den 26 juni 2007, Exploateringsavtal skall upprättas. - Hämtning av avfall vid miljöstationen skall kunna ske utan backningsmanöver för renhållningsfordon. - Avtal om anslutning till kommunalt avlopp skall upprättas och kommunen anvisar anslutningspunkt för planområdet. - Texten i planbeskrivningen är motsägelsefull och svårtolkad avseende vatten- respektive avloppsfrågans lösning. - På sidan 11 i planbeskrivningen under rubriken Tekniskförsörjning/Vatten och avlopp finns en felskrivning: Det står angivet att anslutning av avloppet skall ske till Grebbestad avloppsreningsverk. Rätt text skall vara till Fjällbacka avloppsreningsverk. att ingen erinran finns mot det utställda förslaget.

14 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset. Initiativtagare till planen är Tanums Bostäder AB. Syftet med planen är att kunna skapa förutsättningar för en utbyggnad av bostadslägenheter och handel i Östads samhälle. Ett planförslag har tagits fram och översänds nu för information och eventuella synpunkter senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 24 maj 2007, 90: - Inom planområdet finns en återvinningsgård med miljöstation för farligt avfall. Denna bör ligga kvar på nuvarande plats i närheten av affären. - Placeringen av parkeringsplatser bör studeras ytterligare och om möjligt samordnas. - Sophanteringen bör ordnas i ett gemensamt soputrymme där renhållningsfordon kan vända utan backningsmanöver. - Enligt gällande va-policy skall det vara urinseparering i detaljplaneområdet. - I direkt anslutning till den planerade byggnationen finns ingen dagvattenledning. Tak-, dag- och dräneringsvatten skall omhändertas lokalt och får ej anslutas på det kommunala spillvattennätet. - På området med sträckning från Mormorshuset mot Östad 2:17 ligger en vattenledning. Vid byggnation måste försiktighet iakttagas. att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank ska redovisas, att vändplan vid mormorshuset/sophus skall medge vändning utan backningsmanöver för renhållningsfordon, och att i övrigt finns inget att erinra.

15 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 Ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan för Tanum från 2002, med en fördjupning på temat vindkraft, är under framtagande. Som ett första steg har ett planprogram för detta tematiska tillägg upprättats av plan- och byggavdelningen. Planprogrammet redovisar, förutom de översiktliga vindkraftsförutsättningarna i Tanum, även kommunens planeringsprinciper för framtagande av det tematiska tillägget samt 12 utredningsområden för vindkraft. Planprogrammet och tillhörande miljöbedömning finns utställt för samråd under tiden 10 mars 14 april Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till kommunstyrelsen senast 14 april Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida: att redovisning bör ske av vilka framtida driftskostnader för elnätet som förslaget genererar och hur elpris och taxor kan komma att påverkas, att stor hänsyn skall tas till befintliga och framtida boendemiljöer.

16 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Begäran om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand bestående av 23 stycken fastigheter, har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA och första fastigheten är ca 300 m från kommunens spillvatten- och vattenledning. Fastigheterna angränsar till markeringen för samhällsnära område, enligt ÖP 2002, men är detaljplanelagt (detaljplan 06:311 Bpl). Miljöavdelningens yttrande är att avloppssituationen i området inte utgör någon risk för människor eller miljö i nuläget. Miljöavdelningens bedömning är att avloppsvatten skall renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Rening av spillvatten kan ske lokalt eller utföras på kommunens reningsverk. Vid anslutning till kommunalt avlopp bör en samlad anslutning för fastigheterna i området eftersträvas. Krav på urinseparering ställs på fastigheter som har torr toalettlösning eller där uppgifter om typ av toalettsystem saknas i miljöavdelningens arkiv. För övriga fastigheter kan krav på urinseparering ställas vid nybyggnation eller väsentlig ändring av fritidshus/bostadshus. Området är högt beläget. För att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten ska tryckstegring med reservoar bekostas och anläggas av sökanden. att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning

17 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Fjällbacka 184:13 Fastighetsägaren till Fjällbacka 184:13 har ansökt om att få ansluta sin fastighet till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten betecknas som sjöbod och ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten omfattas av detaljplan enligt ÖP Enligt antagen men överklagad detaljplan för del av Mörhult, Fjällbacka, skall förbud införas mot nya anslutningar till kommunalt VA. Miljöavdelningen hänvisar till gällande sjöbodspolicy. Bedömningen är att byggnaden inte skall användas för bostadsändamål eller korttidsboende och har därmed inte behov av vatten- och avloppsinstallationer. Fastighetsägaren skriver i sin ansökan att avsikten är att bedriva verksamhet som består av förvaring, reparation samt renovering av saker med stort kulturhistoriskt värde i fastigheten. Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 1998, 30, om ändring av verksamhetsområde för VA i Mörhult, Fjällbacka. I detta beslut är fastigheten markerad med en symbol som förklarar att fastigheten ej vill ansluta till kommunalt VA. Detta innebar att fastigheten ej innefattades av det nya verksamhetsområdet. att avslå ansökan till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184:13. Jäv Alf Jonasson (S) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

18 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Mjölkeröd 1:6 Fastighetsägaren till Mjölkeröd 1:6 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men ligger ca 100 m från Mjölkeröd-Sannäs Vatten- och avloppssamfällighet som har VA-avtal med kommunen. Fastigheten ligger utanför samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheten. att för närvarande avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1:6, och att ansökan kan behandlas på nytt när tillräcklig kapacitet finns i Grebbestads avloppsreningsverk.

19 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Ulmekärr 1:101 Fastighetsägaren till Ulmekärr 1:101 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvatten- och vattenledningen ligger ca 10 m från fastighetsgränsen. Fastigheten ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 02:421:1) Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Vid anslutning till kommunalt spillvatten och ny installation av vattentoalett, krävs urinseparering. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheten bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för fastigheten Ulmekärr 1:101, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

20 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1:71 10 fastigheter på Ulmekärr ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvattenledningen ligger ca 40 m från området. Fastigheterna ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 1495 P94/1). Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheterna ansluts till kommunalt spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:49 och 1:98. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheterna bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Tidigare beslut Ulmekärr 1:71 har tidigare beviljats anslutning till kommunalt spillvatten genom tekniska nämndens beslut den 28 juni 2007, 109. Denna fastighet är ännu ej ansluten och har avvaktat för alternativet att ansluta tillsammans med de övriga ovan nämnda fastigheterna. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för ovan nämnda fastigheter, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om verksamhetsområden VA i Tanums kommun Tyréns AB har fått i uppdrag av Tanums kommun att utreda frågan hur kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten bör se ut i framtiden. Bakgrunden till utredningen är ett behov av en övergripande strategi för hur VAverksamhetsområdena skall se ut inom Tanums kommun. Syftet är att ge riktlinjer för framtida arbete med verksamhetsområden. Strategin skall vara att ha enhetliga förhållanden mellan likartade områden. Utredningen har granskat tolv stycken delområden utefter kusten från Resö i norr till Gerlesborg i söder. Personal från flera olika avdelningar inom kommunen har deltagit i utredningen. Med utgångspunkt från bakgrundsmaterialet kan konstateras att det finns varierande sätt att ta hand om spillvatten och vattenförsörjning: verksamhetsområden avtalsområden gemensamhetsanläggningar enskilda anläggningar Kriterier har tagits fram för vad som ska gälla vid beslut om verksamhetsområde eller avtalsområde. I utredningen redovisas förslag på framtida kommunalt verksamhetsområde för VA samt förslag på hur situationen kan lösas i övriga områden. Det har även genomförts en förenklad och grov kostnads- och intäktsuppskattning vid en kommunal utbyggnad av vissa områden. Alla områden där det föreslagits någon åtgärd har delats in i en av fyra olika prioriteringsklasser för att underlätta planeringen: A = Föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder B = Föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv C = Ej föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder D = Ej föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv I framtiden kan det förväntas att kraven och kommunens ansvar kommer att skärpas ytterligare. Det är därför viktigt att Tanums kommun redan nu börjar ta ett helhetsgrepp på va-situationen inom kommunen. att notera informationen.

22 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Översyn av VA-policyn Tekniska nämndens respektive miljö- och byggnadsnämndens presidier har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen utgjort styrgrupp för översyn av VA-policyn. Styrgruppen har redovisat förslag till ny VA-policy för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2008, 47: - att återremittera förslaget till ny VA-policy till styrgruppen för översyn av VApolicyn för ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av att anslutningsavgifter till det kommunala VA-systemet inte erläggs fullt ut, - att uppdra åt tekniska nämnden att se över gällande exploateringsavtal och Fårabyavtal för att beräkna möjligheterna att kunna få in ytterligare intäkter vid anslutning till kommunalt VA, - att uppdra åt tekniska nämnden att utreda om kommunen skall ha insamlingsmål för urin samt komma med förslag på kompensationsåtgärder för att nå uppsatta insamlingsmål, och - att styrgruppen för översyn av VA-policyn och tekniska nämnden redovisar sina respektive uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till svar på kommunstyrelsens frågeställningar enligt ovan, och att ta fram förslag till taxa för anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

23 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om avloppsreningsverk SWECO VIAK har sammanställt en utredning som syftar till att vara underlag för beslut om framtida avloppsreningsverk. Tekniska nämnden informerades om utredningen på mötet den 28 februari Därefter har beslutsunderlaget reviderats och kompletterats ytterligare. Samhällsbyggnadschefen och va-chefen redovisar kompletteringar, förslag till kostnadskalkyl, etappindelning och påverkansfaktorer. om framtida avloppsreningsverk tas på tekniska nämndens möte i april. att lägga informationen till handlingarna.

24 Tekniska nämnden (24) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Alf Jonasson (S) *1) N Christer Helgesson (S) - Ronny Larsson (S) - Thorgny Fransson (MVT) - Arne Mörk (C) N Björn Christiansson (C) N Rikard Hermansson (C) *2) N Hans Bjerklinger (M) N Lasse Larsson (M) - Lars Wennerås (M) - Kjell Olsson (Fp) N ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Roger Friberg (S) Joakim Nilsson (S) N Berndt Wiklund (S) Siv Bergström (MVT) N Kent Andersson (C) Johan Carlsson (C) Ulf Helgesson (C) Kenneth Östberg (M) Mattias Andersson (M) Torbjörn Sixtensson (M) Åsa Torwmo (Fp) *1) ej närvarande under 49 pga jäv *2) närvor ej under 36-38

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden (22)

Tekniska nämnden (22) Tekniska nämnden 2008-01-31 1(22) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2. Godkännande av föredragningslistan Information 3. Folkhälsorådet 4. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

Tekniska nämnden (21)

Tekniska nämnden (21) Tekniska nämnden 2006-08-24 1(21) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 130. Information - Folkhälsorådet 131. Information Sommaren 2006 Administration 2005.001-206 Tn 132. Budgetuppföljning per den 30 juni

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 48. Godkännande av dagordning Administration 2013/0027-206 Tn 49. Ändring/tillägg av behörighetsattest 2013 2013/0028-201 Tn 50. Redovisning

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Tekniska nämnden (20)

Tekniska nämnden (20) Tekniska nämnden 2007-03-22 1(20) Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Information 44. Folkhälsorådet 45. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 46. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2006.001-206

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Tekniska nämnden (22) 147. Godkännande av föredragningslistan Tn 152. Ändring av sammanträdesdag november 2007

Tekniska nämnden (22) 147. Godkännande av föredragningslistan Tn 152. Ändring av sammanträdesdag november 2007 Tekniska nämnden 2007-10-25 1(22) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 147. Godkännande av föredragningslistan Information 148. Folkhälsorådet 149. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 150. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden 2011-01-20 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Anhörigas tack 3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 4. Introduktion 5. Information - Handikappfrågor

Läs mer

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess Tekniska nämnden 2011-04-21 1(1) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 71. Godkännande av dagordning Information 72. Folkhälsorådet 73. Handikappfrågor 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2013-02-28 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 21. Godkännande av dagordningen Administration 2012/0001-206 Tn 22. Ansvars- och verksamhetsbudget för investeringar 2013 tekniska nämnden

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor Tekniska nämnden 2010-01-28 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet 3. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 4. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2009.001-206

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 291 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 99 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 172 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 59 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2014-05-22 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: VA TN 2013/0387-547 67. Utökning av VA-verksamhetsområde och övertagande av Källvägens samfällighetsförenings VA-anläggning TN 2014/0153-541

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 281 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Byggnad,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

Tekniska nämnden (23)

Tekniska nämnden (23) Tekniska nämnden 2015-03-19 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 35. Information - Arvodesreglementet 36. Information - Hantering av läsplattor 37. Mark- och exploateringsavdelningen informerar om

Läs mer

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3 Tekniska nämnden 2011-03-24 1(13) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 45. Godkännande av föredragningslistan 2011.0105-200 Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2011.0086-212 Tn 47. Försäljning

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2007-02-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: 41 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tilläggsärende: - Överklagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-09-22, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 198 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 164 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Dispens för sluten avloppstank, Tanums Hamn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2014/0042-339 81 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANU KOUN PROTOKOLL 1(7) iljö- och byggnadsnämnden 2016-11-01 ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2016-11-01, klockan 08:30 Plats: ammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 166 Godkännande

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Täckning av underskott för vinterkostnader

Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Täckning av underskott för vinterkostnader Tekniska nämnden 2010-09-02 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 106. Godkännande av föredragningslistan Information 107. Folkhälsorådet 108. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30

Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Kommunhuset, Krokom, Mus-Ollerummet 17 november 2008, kl 08.15-10.30 Nils Johnsson, c, ordförande Peter Grundström, s Ann-Kristin

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-09-24 1 (10) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-09-24 kl. 15.15 17.15. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset Hörby, Christian Kruse Tisdagen den 20 maj 2014 kl 13:00 15:45 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M), Vice ordförande

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer