Tekniska nämnden (24)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Tn 39. Budgetuppföljning per den 29 februari Tn 40. Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut Tn 41. Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsled Tn 42. Anmälan av delegationsbeslut 43. Meddelande Mark/Exploatering Tn 44. Detaljplan Fåraby 1: Tn 45. Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Tn 46. Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Tn 47. Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 VA Tn 48. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Tn 49. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184: Tn 50. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1: Tn 51. Anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Ulmekärr 1: Tn 52. Anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1: Tn 53. Utredning om verksamhetsområden för VA Tn 54. Översyn av va-policyn Tn 55. Utredning om avloppsreningsverk

2 Tekniska nämnden (24) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan :00 ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Elisabeth Lönn, ekonom, Sven Olsson, mark- och exploateringschef, Lennart Hedin, va-ingenjör, Martin Birgersson, va-chef, Utses att justera Siv Bergström Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Hans Bjerklinger Justerare... Siv Bergström BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

3 Tekniska nämnden (24) Tn 36 Information Folkhälsorådet Ingen information fanns denna gång.

4 Tekniska nämnden (24) Tn 37 Information Handikappfrågor Ingen information fanns denna gång.

5 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Information Samhällsbyggnadsförvaltningen Personal - Drifttekniker Linda Thernell på va-avdelningen har sagt upp sig. Rekrytering av ny drifttekniker pågår, sista ansökningsdag är 31 mars Ny tjänst som städledare/städsamordnare är utannonserad, sista ansökningsdag är 26 mars Ny gatu- och trafikingenjör fr.o.m. 2 maj 2008 är Roger Andersson. - Ny fysisk planerare Olof Jönsson börjar 14 april Mark- och exploateringsavdelningen Tn Cheman AB har återställt ianspråktagen mark i ursprungligt skick på kommunens fastighet Kärraby 5:117. att lägga informationen till handlingarna.

6 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Budgetuppföljning per den 29 februari 2008 Budgetuppföljning för tekniska nämnden per den 29 februari 2008 är framtagen, bilaga. Investeringsuppföljning, bilaga. att godkänna redovisningen, och att inte vidta några åtgärder med hänvisning till det prognostiserade nollresultatet, samt att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

7 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag, bokslut 2007 I samband med bokslutet sker, sedan 2001, delredovisning av investeringsprojekt som får löpande anslag i investeringsbudgeten. Följande projekt får löpande anslag: - Omläggning VA-ledningar - Pumpstationer - Gång- och cykelbanor - Reinvestering avloppsreningsverk - Upprustning gator - Brandsynsåtgärder fastigheter - Förbättringsåtgärder fastigheter - Handikappåtgärder - Digitalisering ledningsnät Dessutom ingår från och med 2007 Reinvestering vägbeläggningar bland dessa projekt. Delredovisning, bilaga. att godkänna redovisningen och att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

8 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansvar för lokaluthyrning, anläggning och drift av vandringsleder Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 19 februari 2008, 13 - att ansvaret för vandringsleder överförs från 1 mars 2008: Kuststigen överförs till Samhällsbyggnadsförvaltningen Kongeveijen överförs till Tanums Hamn och Turist AB - att ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) överförs från 1 juli 2008 till fastighetsavdelningen med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, - att förslagen överlämnas till respektive nämnd för beslut. Samråd har skett mellan chefen för barn- och utbildningsförvaltningen och fastighetschefen. Ansvarig för vandringsleden Kuststigen skall vara Tanums Hamn & Turism AB. att överta ansvaret för andrahandsuthyrning av lokaler (t.ex. idrottshallar) från och med 1 juli 2008 med undantag för teaterlokaler i Futura och Scen på Bônn, och att verksamheten skall tillhöra fastighetsavdelningen.

9 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Anmälan av delegationsbeslut Anställningsbeslut, nr 5-7 febr-mars Kenneth Eriksson att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

10 Tekniska nämnden (24) Tn 43 Meddelande Tn Länsrättens dom Laglighetsprövning av tekniska nämndens beslut att utkräva vite vid försäljning av fastigheten Fjällbacka 176:203 (överklagandet avslås). Klagande: Göran Rosmark. att lägga ovan uppräknat meddelande till handlingarna.

11 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan Fåraby 1:70 Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Fåraby 1:70, Kost och boende. Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utveckling av fastighetens användning för konferensändamål. Som ett steg i planarbetet har ett planförslag utarbetats, vilket nu översänds för information och eventuella synpunkter senast den 31 mars Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 25 januari 2007, 25: - Underlag för redovisat p-platsbehov skall lämnas. - Utrymme för avfallshantering skall redovisas. - Avtal om urinseparering skall upprättas. - Plats för urintank ska redovisas i planen. - Fastigheten ligger i nära anslutning till en stor pumpstation. Rekommenderat skyddsavstånd är 50 meter. - Vatten- och avloppssituationen är sommartid mycket hårt ansträngd. - Dagvattenutredning skall göras då inget dagvatten får ledas till kommunens spillvattenledning och ingen dagvattenledning finns. - Dimension på ledningen för anslutningen till både dricksvatten och avlopp bör säkerställas så att den klarar den ökade belastningen. - Lägsta golvnivå ska redovisas och hänsyn tas till framtida klimatförändringar. - Miljö- och byggnadsnämnden föreslås utreda möjligheten att utöka planområdet att även omfatta två st villatomter inom kommunens fastighet Fåraby 1:211. att exploateringavtal skall upprättas, att utsläppspunkt för dagvattenledning skall redovisas och godkännas av kommunen, att exploatören skall anlägga och underhålla dagvattenledningen, forts.

12 Tekniska nämnden (24) forts Tn 44 att lägsta golvhöjd skall redovisas, att utökning av spillvatten inte kan tillåtas förrän kapacitet i Grebbestads avloppsreningsverk ökats, att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank skall redovisas, och att utfart får endast ske till lokalgata (Fiskarhöjden).

13 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för Lilla Anrås 3:22 m fl, västra området Ett förslag till detaljplan för del av Lilla Anrås 3:22, västra området, har upprättats. Planområdet har sedan planprogrammet avgränsats till två delområden. De två delområdena utgör var och en egna detaljplaner. Planområdet är beläget cirka tre kilometer norr om Fjällbacka. Syftet är att tillskapa sju nya bostadstomter i anslutning till ett befintligt fritidshusområde. Planen finns nu utställd för granskning under tiden 6 mars 14 april Eventuella synpunkter skall vara miljö- och byggnadsnämnden tillhanda senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden yttrade sig över planprogrammet den 30 mars 2006, 59. Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på upprättat planförslag den 26 juni 2007, Exploateringsavtal skall upprättas. - Hämtning av avfall vid miljöstationen skall kunna ske utan backningsmanöver för renhållningsfordon. - Avtal om anslutning till kommunalt avlopp skall upprättas och kommunen anvisar anslutningspunkt för planområdet. - Texten i planbeskrivningen är motsägelsefull och svårtolkad avseende vatten- respektive avloppsfrågans lösning. - På sidan 11 i planbeskrivningen under rubriken Tekniskförsörjning/Vatten och avlopp finns en felskrivning: Det står angivet att anslutning av avloppet skall ske till Grebbestad avloppsreningsverk. Rätt text skall vara till Fjällbacka avloppsreningsverk. att ingen erinran finns mot det utställda förslaget.

14 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Östad 1:3 m fl, Mormorshuset. Initiativtagare till planen är Tanums Bostäder AB. Syftet med planen är att kunna skapa förutsättningar för en utbyggnad av bostadslägenheter och handel i Östads samhälle. Ett planförslag har tagits fram och översänds nu för information och eventuella synpunkter senast den 14 april Tidigare beslut Tekniska nämnden lämnade följande synpunkter på planprogrammet den 24 maj 2007, 90: - Inom planområdet finns en återvinningsgård med miljöstation för farligt avfall. Denna bör ligga kvar på nuvarande plats i närheten av affären. - Placeringen av parkeringsplatser bör studeras ytterligare och om möjligt samordnas. - Sophanteringen bör ordnas i ett gemensamt soputrymme där renhållningsfordon kan vända utan backningsmanöver. - Enligt gällande va-policy skall det vara urinseparering i detaljplaneområdet. - I direkt anslutning till den planerade byggnationen finns ingen dagvattenledning. Tak-, dag- och dräneringsvatten skall omhändertas lokalt och får ej anslutas på det kommunala spillvattennätet. - På området med sträckning från Mormorshuset mot Östad 2:17 ligger en vattenledning. Vid byggnation måste försiktighet iakttagas. att gällande va-policy vid anslutningstillfället ska följas, att plats för urintank ska redovisas, att vändplan vid mormorshuset/sophus skall medge vändning utan backningsmanöver för renhållningsfordon, och att i övrigt finns inget att erinra.

15 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Planprogram för vindkraftsplanering Tanum 2008 Ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan för Tanum från 2002, med en fördjupning på temat vindkraft, är under framtagande. Som ett första steg har ett planprogram för detta tematiska tillägg upprättats av plan- och byggavdelningen. Planprogrammet redovisar, förutom de översiktliga vindkraftsförutsättningarna i Tanum, även kommunens planeringsprinciper för framtagande av det tematiska tillägget samt 12 utredningsområden för vindkraft. Planprogrammet och tillhörande miljöbedömning finns utställt för samråd under tiden 10 mars 14 april Eventuella synpunkter på förslaget skall skriftligen ha inkommit till kommunstyrelsen senast 14 april Planen finns även tillgänglig på kommunens hemsida: att redovisning bör ske av vilka framtida driftskostnader för elnätet som förslaget genererar och hur elpris och taxor kan komma att påverkas, att stor hänsyn skall tas till befintliga och framtida boendemiljöer.

16 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Begäran om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand Kärraby 5:133 m fl, området Svartemyr i Tegelstrand bestående av 23 stycken fastigheter, har ansökt om att få ansluta sig till kommunens vatten och spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA och första fastigheten är ca 300 m från kommunens spillvatten- och vattenledning. Fastigheterna angränsar till markeringen för samhällsnära område, enligt ÖP 2002, men är detaljplanelagt (detaljplan 06:311 Bpl). Miljöavdelningens yttrande är att avloppssituationen i området inte utgör någon risk för människor eller miljö i nuläget. Miljöavdelningens bedömning är att avloppsvatten skall renas på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Rening av spillvatten kan ske lokalt eller utföras på kommunens reningsverk. Vid anslutning till kommunalt avlopp bör en samlad anslutning för fastigheterna i området eftersträvas. Krav på urinseparering ställs på fastigheter som har torr toalettlösning eller där uppgifter om typ av toalettsystem saknas i miljöavdelningens arkiv. För övriga fastigheter kan krav på urinseparering ställas vid nybyggnation eller väsentlig ändring av fritidshus/bostadshus. Området är högt beläget. För att möjliggöra anslutning till kommunalt vatten ska tryckstegring med reservoar bekostas och anläggas av sökanden. att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare utredning

17 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Fjällbacka 184:13 Fastighetsägaren till Fjällbacka 184:13 har ansökt om att få ansluta sin fastighet till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten betecknas som sjöbod och ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten omfattas av detaljplan enligt ÖP Enligt antagen men överklagad detaljplan för del av Mörhult, Fjällbacka, skall förbud införas mot nya anslutningar till kommunalt VA. Miljöavdelningen hänvisar till gällande sjöbodspolicy. Bedömningen är att byggnaden inte skall användas för bostadsändamål eller korttidsboende och har därmed inte behov av vatten- och avloppsinstallationer. Fastighetsägaren skriver i sin ansökan att avsikten är att bedriva verksamhet som består av förvaring, reparation samt renovering av saker med stort kulturhistoriskt värde i fastigheten. Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 26 februari 1998, 30, om ändring av verksamhetsområde för VA i Mörhult, Fjällbacka. I detta beslut är fastigheten markerad med en symbol som förklarar att fastigheten ej vill ansluta till kommunalt VA. Detta innebar att fastigheten ej innefattades av det nya verksamhetsområdet. att avslå ansökan till kommunalt vatten och spillvatten för Fjällbacka 184:13. Jäv Alf Jonasson (S) deltar ej i handläggningen av detta ärende på grund av jäv.

18 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Mjölkeröd 1:6 Fastighetsägaren till Mjölkeröd 1:6 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men ligger ca 100 m från Mjölkeröd-Sannäs Vatten- och avloppssamfällighet som har VA-avtal med kommunen. Fastigheten ligger utanför samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheten. att för närvarande avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för Mjölkeröd 1:6, och att ansökan kan behandlas på nytt när tillräcklig kapacitet finns i Grebbestads avloppsreningsverk.

19 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten för fastigheten Ulmekärr 1:101 Fastighetsägaren till Ulmekärr 1:101 ansöker om anslutning till kommunalt vatten och spillvatten. Fastigheten ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvatten- och vattenledningen ligger ca 10 m från fastighetsgränsen. Fastigheten ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 02:421:1) Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheten ansluts till kommunalt vatten och spillvatten. Vid anslutning till kommunalt spillvatten och ny installation av vattentoalett, krävs urinseparering. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheten bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för fastigheten Ulmekärr 1:101, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

20 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Ansökan om anslutning till kommunalt spillvatten för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:43, 1:49, 1:88, 1:98, 1:80, 1:79, 1:77 och 1:71 10 fastigheter på Ulmekärr ansöker om anslutning till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, men angränsar till verksamhetsområdet. Spillvattenledningen ligger ca 40 m från området. Fastigheterna ligger inom samhällsnära detaljplanelagt område enligt ÖP 2002, (Detaljplan 1495 P94/1). Miljöavdelningen har inget att invända mot att fastigheterna ansluts till kommunalt spillvatten. Enligt gällande va-policy skall, enligt remissvar från miljöavdelningen, krav ställas på installation av urinseparerande toalett för fastigheterna Ulmekärr 1:129, 1:75, 1:49 och 1:98. På grund av begränsad kapacitet på vattenöverföringen till Havstenssund via Ulmekärr är kommunen mycket restriktiv till anslutning av vatten. Fastigheterna bör dock förbereda för framtida vattenanslutning genom att även anlägga vattenledning i rörgraven. Tidigare beslut Ulmekärr 1:71 har tidigare beviljats anslutning till kommunalt spillvatten genom tekniska nämndens beslut den 28 juni 2007, 109. Denna fastighet är ännu ej ansluten och har avvaktat för alternativet att ansluta tillsammans med de övriga ovan nämnda fastigheterna. att godkänna anslutning till kommunalt spillvatten med krav på urinseparering för ovan nämnda fastigheter, att avslå ansökan om anslutning till kommunalt vatten i avvaktan på stamnätets kapacitet, att anslutningen skall ske genom att teckna avtal, och att beslutet gäller i två år från lagakraftvunnet beslut.

21 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om verksamhetsområden VA i Tanums kommun Tyréns AB har fått i uppdrag av Tanums kommun att utreda frågan hur kommunens verksamhetsområden för vatten och spillvatten bör se ut i framtiden. Bakgrunden till utredningen är ett behov av en övergripande strategi för hur VAverksamhetsområdena skall se ut inom Tanums kommun. Syftet är att ge riktlinjer för framtida arbete med verksamhetsområden. Strategin skall vara att ha enhetliga förhållanden mellan likartade områden. Utredningen har granskat tolv stycken delområden utefter kusten från Resö i norr till Gerlesborg i söder. Personal från flera olika avdelningar inom kommunen har deltagit i utredningen. Med utgångspunkt från bakgrundsmaterialet kan konstateras att det finns varierande sätt att ta hand om spillvatten och vattenförsörjning: verksamhetsområden avtalsområden gemensamhetsanläggningar enskilda anläggningar Kriterier har tagits fram för vad som ska gälla vid beslut om verksamhetsområde eller avtalsområde. I utredningen redovisas förslag på framtida kommunalt verksamhetsområde för VA samt förslag på hur situationen kan lösas i övriga områden. Det har även genomförts en förenklad och grov kostnads- och intäktsuppskattning vid en kommunal utbyggnad av vissa områden. Alla områden där det föreslagits någon åtgärd har delats in i en av fyra olika prioriteringsklasser för att underlätta planeringen: A = Föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder B = Föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv C = Ej föreslaget verksamhetsområde med stort behov av omgående åtgärder D = Ej föreslaget verksamhetsområde med behov av åtgärder i längre perspektiv I framtiden kan det förväntas att kraven och kommunens ansvar kommer att skärpas ytterligare. Det är därför viktigt att Tanums kommun redan nu börjar ta ett helhetsgrepp på va-situationen inom kommunen. att notera informationen.

22 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Översyn av VA-policyn Tekniska nämndens respektive miljö- och byggnadsnämndens presidier har tillsammans med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen utgjort styrgrupp för översyn av VA-policyn. Styrgruppen har redovisat förslag till ny VA-policy för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 februari 2008, 47: - att återremittera förslaget till ny VA-policy till styrgruppen för översyn av VApolicyn för ytterligare utredning av de ekonomiska konsekvenserna av att anslutningsavgifter till det kommunala VA-systemet inte erläggs fullt ut, - att uppdra åt tekniska nämnden att se över gällande exploateringsavtal och Fårabyavtal för att beräkna möjligheterna att kunna få in ytterligare intäkter vid anslutning till kommunalt VA, - att uppdra åt tekniska nämnden att utreda om kommunen skall ha insamlingsmål för urin samt komma med förslag på kompensationsåtgärder för att nå uppsatta insamlingsmål, och - att styrgruppen för översyn av VA-policyn och tekniska nämnden redovisar sina respektive uppdrag till kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni att uppdra åt förvaltningen att utarbeta förslag till svar på kommunstyrelsens frågeställningar enligt ovan, och att ta fram förslag till taxa för anslutningsavgifter och brukningsavgifter.

23 Tekniska nämnden (24) Tn Tn Utredning om avloppsreningsverk SWECO VIAK har sammanställt en utredning som syftar till att vara underlag för beslut om framtida avloppsreningsverk. Tekniska nämnden informerades om utredningen på mötet den 28 februari Därefter har beslutsunderlaget reviderats och kompletterats ytterligare. Samhällsbyggnadschefen och va-chefen redovisar kompletteringar, förslag till kostnadskalkyl, etappindelning och påverkansfaktorer. om framtida avloppsreningsverk tas på tekniska nämndens möte i april. att lägga informationen till handlingarna.

24 Tekniska nämnden (24) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Alf Jonasson (S) *1) N Christer Helgesson (S) - Ronny Larsson (S) - Thorgny Fransson (MVT) - Arne Mörk (C) N Björn Christiansson (C) N Rikard Hermansson (C) *2) N Hans Bjerklinger (M) N Lasse Larsson (M) - Lars Wennerås (M) - Kjell Olsson (Fp) N ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Roger Friberg (S) Joakim Nilsson (S) N Berndt Wiklund (S) Siv Bergström (MVT) N Kent Andersson (C) Johan Carlsson (C) Ulf Helgesson (C) Kenneth Östberg (M) Mattias Andersson (M) Torbjörn Sixtensson (M) Åsa Torwmo (Fp) *1) ej närvarande under 49 pga jäv *2) närvor ej under 36-38

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26)

Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26) Tekniska nämnden 2012-12-13 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2012/0392-206 Tn 155. VA-grupp 2012/0389-351 Tn 156. Ansökan om medfinansiering av Leaderprojekt, gångväg i Havstenssund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28

KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(37) Dnr Ärenden 2007.012-923 Ks 100 Bokslut 2006 KOMMUNSTYRELSEN 2007-03-28 2006.742-194 Ks 101 Introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd 2007-2008 2007.021-949

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-29

KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-29 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(46) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-29 2011.0316-972 Ks 193 Information från Folkhälsorådet 2011.0317-972 Ks 194 Information från Brottsförebyggande rådet 195 Presentation

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Kommunstyrelsen 2014-05-28. Enligt bifogad närvaroförteckning

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Kommunstyrelsen 2014-05-28. Enligt bifogad närvaroförteckning TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(73) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 28 maj 2014, kl. 08.30 15.30 Enligt bifogad närvaroförteckning

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06

KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(45) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2009-05-06 2008.462-175 Ks 80 Svar på - Medborgarförslag om taxa för sotning och brandskyddskontroll 2008.615-976 Ks 81 Årsredovisning och revisionsberättelse

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-06 1 [69] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset kl 08.30 18.40 Beslutande Karl-Erik Persson (M), ordförande tom 60 kl 18.30

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-06-17 (37) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 13.30 21.20 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2014-11-24 141-163 Samhällsbyggnadsnämnden 141-163 2 Komplettering underlag delårsbokslut 2014... 6 Riktlinjer för markanvisning i Alingsås kommun... 7 Revidering av VA-strategi för Alingsås kommun - beslut om remiss...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 58 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-05-21, 2014-06-30 och 2014-07-31

Ärendeförteckning. Protokoll Ledningsutskottet. 58 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-05-21, 2014-06-30 och 2014-07-31 Sida 1 av 26 Ärendeförteckning 58 Uppföljning av kapitalförvaltningen 2014-05-21, 2014-06-30 och 2014-07-31 59 Mål- och resultatplan 2016-2019 60 Programhandling Kunskap-Kompetens-Arbete 61 Projekt "Omtag

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-21 60-67 Tekniska nämnden 60-67 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och överläggningar 60 Kvarteret Hoppet, ändring av detaljplan, samråd 61 Bostäder vid Södra Strömgatan (kvarteret Ljuset), ändring av detaljplan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10 1 (44) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-10 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare: Ersättare som inte tjänstgör: Tjänstemän Övriga deltagande Kommunhuset - rum Volgsjön Tisdag 10 mars 2015

Läs mer

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Rickard Gutenberg (m)

Robert Sandgren (m) Erika Nordell (c) Rickard Gutenberg (m) Samhällsbyggnadsnämnden 28 mars 2006 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna Torg 2, Vallentuna Tisdagen

Läs mer

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 27,28 omedelbar justering 29-56 Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare Margareta Stensaeus Linder Paragrafer 27,28 omedelbar justering 29-56 Ordförande. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Samhällsbyggnadsnämnden 2008-03-25 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30

Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, 2014-11-03 kl. 13:00-14:30 PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Företagshuset, tekniska kontoret Fliviksrummet, kl. 13:00-14:30 Beslutande Yvonne Bergvall (S) ordförande Stefan Pettersson (M) 1:e vice ordförande Ingmar Hjalmarsson (V)

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-23 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-23 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, s-rum 5 2013-01-23 08:15 Ledamöter

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.15

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.15 IBORGHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (32) U»KOMMUN - SAMHALLSBYGGNADS- NAMNDEN Sammantradesdatum 2012-11-28 207-232 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.15 Beslutande Jan Enci, ordförande

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

1(31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

1(31) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden PROTOKOLL 1(31) Sammanträdesdatum Plats och tid: Alerummet Kommunhuset kl 09:00 12:00 Ledamöter: Ersättare: övriga deltagande Utses att justera Tyrone Hansson, s, ordförande Fredrik Johansson, m Christian

Läs mer