Tekniska nämnden (18)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Tn 91. Omfördelning av investeringsmedel till projekt F Tn 92. Utökning av medel till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer Tn 93. Intern kontroll 2010 inom tekniska nämndens verksamhetsområde Tn 94. Budget Tn 95. Anmälan av delegationsbeslut Tn 96. Meddelande VA Tn 97. Utökning av VA-verksamhetsområde, detaljplan för Kärraby 5:91 m fl Mark- och exploatering Tn 98. Detaljplan för Hamburgsund 2:2 m fl, Hökeberget och Pluret Tn 99. Ansökan om förvärv av tomt Knaxeröd 1:46 Fastighet Tn 100. Information Fastighetsutvecklingsprojekt (EPC)

2 Tekniska nämnden (18) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan :50 ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Hans Wikström, fastighetschef/vik SBF-chef, 90-96, 100 Lennart Hedin, va-ingenjör, 97 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 98 Kathrine Kahlman, administratör tomtkö, 99 Kerstin Andersson, sekreterare Utses att justera Alf Jonasson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Hans Bjerklinger Justerare... Alf Jonasson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift......

3 Tekniska nämnden (18) Tn 88 Information Folkhälsorådet Ingen information finns denna gång.

4 Tekniska nämnden (18) Tn 89 Information Handikappfrågor Ingen information finns denna gång.

5 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Information Samhällsbyggnadsförvaltningen Personal Rekrytering pågår av vikarierande Ekonom under 6 månader med möjlighet till förlängning. Rekrytering pågår av Energi- och klimatstrateg under ett år på deltid, 60 %. Tjänsten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten. Upphandling Anbudsinfordran på Fastighetsskötsel och lokalvård för Tanums kommun har utannonserats. Sista anbudsdag är 31 augusti Upphandlingen görs i tre delar: 1. Byggnader och installationer (teknisk förvaltning och drift inkl visst felavhjälpande underhåll av Tanums kommuns byggnader och installationer) 2. Yttre miljö (teknisk förvaltning och drift inkl visst felavhjälpande underhåll av Tanums kommuns markområden) 3. Lokalvård (städning, golvvård samt fönsterputsning av Tanums kommuns fastigheter) Personalen på fastighetsavdelningen har informerats om upphandlingen och vad den kan innebära, t ex vid en ev. verksamhetsövergång, samt att anbud inte kommer att lämnas på Tanums Bostäder AB upphandling. Övriga berörda avdelningar kommer också att informeras. att notera informationen.

6 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Omfördelning av investeringsmedel Va-verksamheten vill överföra medel till att förbereda anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp1 samt att åtgärda grunt lagda va-ledningar i vägen norr om TetraPak genom att anlägga nya ledningar samt en pumpstation. Följande omfördelning av investeringsmedel behöver göras: Omfördela 520 tkr från ansvar Va-ingenjör och projekt Omläggning va-ledningar samt omfördela tkr från ansvar Vaingenjör och projekt Sanering ledningar, ovidkommande vatten. Totalt tkr omfördelas till ansvar Projektingenjör prov anst och projekt Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1. att omfördela 520 tkr från ansvar Va-ingenjör och F Omläggning va-ledningar till ansvar Projektingenjör prov anst och projekt F Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1, samt att omfördela tkr från ansvar Va-ingenjör och projekt F Sanering ledningar, ovidkommande vatten till ansvar projektingenjör prov anst och projekt F Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1.

7 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Utökning av medel till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer Projekt Utbyte av belysningsarmaturer har upphandlats och projektets budget räcker inte. Förslaget är att ianspråktaga 200 tkr från nämndens balanserade överskott till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer med ansvar A Gatuingenjör. att ianspråktaga 200 tkr ur nämndens balanserade överskott till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer, A Gatuingenjör.

8 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Internkontroll 2010 inom tekniska nämndens verksamhetsområde Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, 12, och reviderades den 15 februari 2010, 26, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. I planen skall ingå: Vad som skall granskas under året Riskanalys för de nämndspecifika områden som valts att granskas Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen När granskningen skall rapporteras till nämnden Kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för 2010 års internkontroll den 2 juni Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. För 2010 är det följande områden: Inventering av reglementen, riktlinjer, policys och rutiner Det åligger varje nämnd att tillse att förteckningen över styrdokument är uppdaterad och aktuell. Förutom reglementen, policys och rutiner som är fastställda av fullmäktige, nämnder och styrelser, ska förteckningen även inkludera övriga upprättade anvisningar och tillämpningsregler som är väsentliga för god intern kontroll. Riskanalys Kommunen har fastställt reglementen, riktlinjer, policys och rutiner för att säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet enligt lagar och politiska beslut samt inte drabbas av onödiga ekonomiska förluster eller verksamhetsstörningar. För att minimera risken att personal som berörs av dessa styrdokument saknar kunskap om dess existens och innehåll så har det upprättats en förteckning över dessa. Elektronisk handel Detta område var med i internkontroll för Då flera förvaltningar var i en införandefas 2009 så görs kontrollen om 2010 när en större del av kommunens verksamheter har infört elektronisk handel. Nämnden ska kontrollera att behörigheter och rutiner anpassas för en elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Riskanalys Tanums kommun har tagit beslut att införa elektronisk fakturahantering. Målsättningen är att samtliga leverantörsfakturor ska hanteras elektroniskt. forts.

9 Tekniska nämnden (18) forts Tn 93 Fakturorna kan antingen genereras genom elektronisk beställning eller genom ett underliggande avtal (så kallade abonnemangsfakturor). De pappersfakturor som kommunen erhåller skannas för att sedan hanteras elektroniskt i kommunen. Elektronisk fakturahantering ställer krav på att samtliga nämnder anpassar behörigheter och rutiner anpassas för en elektronisk hantering av fakturorna. Under ett år hanteras cirka fakturor i kommunen för ett totalt värde på cirka 300 mkr. Lönehantering Nämnden ska kontrollera att dokumenterade rutiner för lönehantering finns och är känd för berörd personal samt att dessa efterlevs. Riskanalys Kommunen har drygt anställda, detta innebär stora volymer av transaktioner för lönehantering. Personalkostnaden är kommunens största kostnad, 2009 uppgick den till 375 mkr inklusive personalomkostnader. För att rätt person ska få rätt lön krävs det att kommunen har väl inarbetade rutiner för avvikanderapportering avseende arbetad tid, frånvarotid samt övriga ersättningar. Tekniska nämnden ska även välja en egen punkt som ska granskas i nämndens internkontrollplan för att ovanstående gemensamma punkter skall ingå i årets internkontroll, att energiförbrukning skall granskas i tekniska nämndens egen kontroll, att ansvarig för granskningen är förvaltningschefen, att överlämna förslaget till kommunstyrelsen och kommunens revisorer, samt att återrapportering ska ske på novembermötet.

10 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Budget 2011 Kommunstyrelsen har den 2 juni 2010, 153, beslutat om direktiv och anvisningar för budget Tekniska nämnden fattar beslut om budgeten på mötet den 2 september att budget 2011 kommer att diskuteras på särskilt möte den 23 augusti 2010.

11 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Anmälan av delegationsbeslut 1. Anställningsbeslut, nr maj 2010 Kenneth Eriksson 2. Torgplatser nr 1-4, i mars-juni 2010 Karl-Oskar Petzäll Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund 3. Godkännande att krav på urin- juni 2010 Lennart Hedin separering får frångås, nr 6-7, Sannäs 3:41 och 3:40 samt Anslutning till kommunalt VA, Norgård 2:184, nr 8 att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

12 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Meddelanden Tn Regeringsrättens beslut att ej meddela prövningstillstånd för laglighetsprövning. Avser tekniska nämndens beslut , 177, om utkrävande av vite på kr av Johnny Andersson, Fjällbacka 176:210. et hade överklagats till länsrätten (avslag) och kammarrätten (meddelar ej prövningstillstånd) Tn Uddevalla Tingsrätts dom angående vite vid överlåtelse av fastigheten Hee 1:25. Klaganden: Petter Alm och Eydna Sundbom. Kommunen, genom ombud Magnus Ljung, SKL, avser att överklaga domen till Hovrätten. att lägga ovan uppräknade meddelanden till handlingarna.

13 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Utökning av VA-verksamhetsområde, detaljplan Kärraby 5:91 m fl Området för detaljplanen Kärraby 5:91 m fl ligger idag utanför, men bör ingå i ett utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Slottet. Anläggningen är slutbesiktigad och godkänd av VA-avdelningen. Exploatören vill nu överlåta VA-anläggningen till Tanums kommun för införlivande i verksamhetsområdet för VA. att verksamhetsområdet ändras så att området ingår i det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten enligt bilaga.

14 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Detaljplan Hökeberget och Pluret, del av Hamburgsund 2:2 m fl Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för områdena Hökeberget, Pluret och Brattösundet i norra Hamburgsund. Ett förslag till detaljplan för området har upprättats och är utställt för granskning under tiden 3 juni till och med 7 juli Detaljplaneförslaget omfattar en del av fastigheten Hamburgsund 2:2 m fl och syftar bland annat till att tillskapa förutsättningar för etablering av bostäder på Hökeberget, utökade byggrätter för befintliga fastigheter i Pluretområdet samt en utveckling av badområde och småbåtshamn vid Brattösundet med ett utökat antal båtplatser och tillskapande av sjöbodsförråd och toaletter. För Hökeberget och Brattösundet finns inga tidigare detaljplaner, medan det för Pluretområdet finns en äldre plan som föreslås ersättas av det nu aktuella förslaget. Detaljplaneförslaget avviker i viss mån från kommunens fördjupade översiktsplan för området genom alternativa lösningar för parkeringsplatser och nya bostadstomter i Pluretområdet. Det utställda planförslaget har nu översänts för information och eventuella synpunkter skall lämnas senast 7 juli Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2009, 134, i yttrande över upprättat planförslag: att exploateringsavtalet även skall omfatta va-frågor för planområdet, att lösningar för dagvattenhantering och färskvattenförsörjning rörande bostadsområdet på Hökeberget skall redovisas av exploatören, att allmänhetens tillgång till badet skall säkras så länge badet är allmänt, att diskutera vidare med exploatören angående delfinansiering av parkering vid Kornhagen, att trafikrörelser från planområdet in mot Hamburgsunds centrum skall belysas bättre, att vändplaner anpassas till sopbilars vändradie och att utrymmen för sophämtning kan nås utan backning, forts.

15 Tekniska nämnden (18) forts Tn 98 att utrymme reserveras i hamnen för omhändertagande av restprodukter från båtar, och att båtupptagning förutsätter att det finns spolplatta med ränna för uppsamling av grovrens. För rening av spolvattnet skall plattan vara ansluten till flerkammarbrunn för sedimentering/partikelavskiljning. Samtliga synpunkter ovan tillgodoses i exploateringsavtal. att om Trafikverket på grund av planen kräver ytterligare åtgärder vid in/utfart på allmän väg 900, skall exploatören stå för kostnaderna, att alternativ vägdragning förbi Kornhagen utreds innan planen antas, och att i övrigt finns ingen erinran mot utställt planförslag.

16 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Ansökan om förvärv av tomt Ingemar Olsson och Heidi Roos Olsson har inkommit med en begäran om att få förvärva fastigheten Tanum Knaxeröd 1:46, som gränsar till deras egen fastighet Knaxeröd 1:45. Fastigheten skall användas som trädgård. I Rabbalshede finns idag fyra kommunala villatomter och det finns för närvarande ingen efterfrågan på villatomter i Rabbalshede. Fastighetens pris är kronor. att ej försälja fastigheten Knaxeröd 1:46 till Ingemar Olsson och Heidi Roos Olsson, och att istället erbjuda möjlighet till arrende i 1 år, med möjlighet till eventuell förlängning.

17 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Information Fastighetsutvecklingsprojekt EPC (Energy performance contract) Fastighetschefen ger en lägesrapport och bakgrundshistoria till projektet. Projektet är indelat i tre faser. Efter Fas 1, där man befinner sig nu, kommer en beslutspunkt där först tekniska nämnden i september och sen kommunstyrelsen ska besluta om projektets omfattning, hur många fastigheter som skall vara med, kostnader, prioriteringar m.m. Av de 41 fastigheter som ursprungligen var med i inventeringen är det 9 st som ej längre är aktuella. Detta kan t ex bero på att de ska rivas eller det kan ha framgått att det är direkt olönsamt att göra några åtgärder. Man måste hitta kostnadseffektiva åtgärder och göra riktiga prioriteringar. Energipriserna stiger hela tiden och åtgärder ska göras för att snabbt få ner kostnader utan att de äts upp av energiprisökningar. Prov har gjorts med fyra fastigheter där inga åtgärder alls har vidtagits. Istället har personalen gjort egna besparingar. I en av fastigheterna hade personalen sparat 2 % mer än beräknat och pengar fick betalas tillbaka till verksamheten. Projektet har som vision att Tanums kommun ska vara en ledande energikommun. att översända information/underlag till nämndens ledamöter inför diskussionsmöte den 23 augusti om budget 2011.

18 Tekniska nämnden (18) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Alf Jonasson (S) X Christer Helgesson (S) - Ronny Larsson (S) - Thorgny Fransson (MVT) X Arne Mörk (C) - Björn Christiansson (C) X Rikard Hermansson (C) X Hans Bjerklinger (M) X Lasse Larsson (M) - Lars Wennerås (M) X Kjell Olsson (Fp) X ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Roger Friberg (S) Joakim Nilsson (S) X Ersätter Christer Helgesson Berndt Wiklund (S) Siv Bergström (MVT) X Ersätter Ronny Larsson Kent Andersson (C) Dick Johansson (C) X Ersätter Arne Mörk Ulf Helgesson (C) Kenneth Östberg (M) Mattias Andersson (M) Torbjörn Sixtensson (M) Harriet Larsåsen (Fp) X Ersätter Lasse Larsson

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden. 2011.0009-200 Tn 6. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen Tekniska nämnden 2011-01-20 1(26) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Anhörigas tack 3. Presentation av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden 4. Introduktion 5. Information - Handikappfrågor

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter

Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter Tekniska nämnden 2006-10-26 1(7) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 2006.239-543 Tn 158 Justering av va-taxan för 2007 avseende anslutningsavgifter 2006.214-5623 Tn 159 Förslag till ändring av renhållningstaxa

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21)

Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) Tekniska nämnden 2014-06-18 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration TN 2014/0009-201 82. Redovisning av delegationsbeslut TN 2013/0289-569 83. Medborgarförslag från Carin och Carl-Evert

Läs mer

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess

71. Godkännande av dagordning Information. 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående rekryteringsprocess Tekniska nämnden 2011-04-21 1(1) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 71. Godkännande av dagordning Information 72. Folkhälsorådet 73. Handikappfrågor 2011.0009-200 Tn 74. Förvaltningsledning under pågående

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2013-02-28 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 21. Godkännande av dagordningen Administration 2012/0001-206 Tn 22. Ansvars- och verksamhetsbudget för investeringar 2013 tekniska nämnden

Läs mer

Mark- och Exploatering

Mark- och Exploatering Tekniska nämnden 2011-11-17 1(19) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 156. Information Folkhälsorådet 157. Information - Handikappfrågor 2011/0009-200 Tn 158. Information från Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2016-01-19, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 1 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Budget och verksamhetsstyrning

Budget och verksamhetsstyrning ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr : Ärende Tid: Tisdag 2016-02-23, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 21 Godkännande av föredragningslistan att godkänna de utsända

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) Omsorgsnämnden 2009-06-25 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(16) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 25 juni 2009, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3

Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag Tn 47. Försäljning av villatomt, avstyckning från Edsvik 1:3 Tekniska nämnden 2011-03-24 1(13) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 45. Godkännande av föredragningslistan 2011.0105-200 Tn 46. Redovisning av obesvarade medborgarförslag 2011.0086-212 Tn 47. Försäljning

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23)

Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) Tekniska nämnden 2008-11-27 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Fastighet 2007.333-201 Tn 169. Utredningsuppdrag Eventuell konkurrensutsättning av kommunens fastighetsskötsel Mark- och Exploatering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Tekniska nämnden (17)

Tekniska nämnden (17) Tekniska nämnden 2014-05-22 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: VA TN 2013/0387-547 67. Utökning av VA-verksamhetsområde och övertagande av Källvägens samfällighetsförenings VA-anläggning TN 2014/0153-541

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-04-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: 105 Godkännande av föredragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Fullmakt

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-09-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-09-16, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 191 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-06-16 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 172 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2013.0308-339 27 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2009-02-02 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 13 Godkännande av fördragningslistan Mbn beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. Miljöärenden 2008.0471-821

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-07-01, klockan 08:30 Plats: Tanums Shoppingcenter, Oppen Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 139

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-03-24, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 54 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning

Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) 48. Godkännande av dagordning Tekniska nämnden 2013-04-25 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 48. Godkännande av dagordning Administration 2013/0027-206 Tn 49. Ändring/tillägg av behörighetsattest 2013 2013/0028-201 Tn 50. Redovisning

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24)

Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) Tekniska nämnden 2008-03-27 1(24) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 36. Folkhälsorådet 37. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 38. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.001-206 Tn

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor

Tekniska nämnden (20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet. 3. Handikappfrågor Tekniska nämnden 2010-01-28 1(20) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 2. Folkhälsorådet 3. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 4. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2009.001-206

Läs mer

Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Täckning av underskott för vinterkostnader

Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Täckning av underskott för vinterkostnader Tekniska nämnden 2010-09-02 1(21) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 106. Godkännande av föredragningslistan Information 107. Folkhälsorådet 108. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 109. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-05-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 127 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Förhandsbesked för bostadshus, Richard

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2007-11-20 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 305 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: Förhandsbesked för bostadshus, Bo Berggren, Hamburgsund,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-05-18 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2010.0894-339 146 Parentation 147 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring:

Läs mer

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade

2007.1088-339 184 Konst i offentlig miljö ett Fyrbodalprojekt Förvaltningschef Ann-Carin Andersson informerade ÄRENDEFÖRTECKNING: 182 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: Avloppsanläggning för Tanums-Ejgde 2.40 Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 99 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 59 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring:

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 291 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-01-25 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-04-28, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 78 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Tekniska nämnden (21)

Tekniska nämnden (21) Tekniska nämnden 2006-08-24 1(21) ÄREDEFÖRTECKIG: Dnr: : Ärenden: 130. Information - Folkhälsorådet 131. Information Sommaren 2006 Administration 2005.001-206 Tn 132. Budgetuppföljning per den 30 juni

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-17 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: 164 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: - Dispens för sluten avloppstank, Tanums Hamn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

Tekniska nämnden (22)

Tekniska nämnden (22) Tekniska nämnden 2008-01-31 1(22) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 2. Godkännande av föredragningslistan Information 3. Folkhälsorådet 4. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 5. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden TANU KOUN PROTOKOLL 1(7) iljö- och byggnadsnämnden 2016-11-01 ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2016-11-01, klockan 08:30 Plats: ammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 166 Godkännande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende:

Miljö- och byggnadsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: Miljö- och byggnadsnämnden 2012-01-31 ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärende: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Tekniska nämnden (20)

Tekniska nämnden (20) Tekniska nämnden 2007-03-22 1(20) Dnr: : Ärenden: ÄRENDEFÖRTECKNING: Information 44. Folkhälsorådet 45. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 46. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2006.001-206

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom

Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunhuset, Krokom Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Almdalen, Apotekshuset, Krokom 24 mars 2009, kl 08.15-12.50 Beslutande: Övriga deltagande: Nils Johnsson, C, ordförande Mi Bringsaas, S, 1:e vice ordförande Tomas

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 281 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Byggnad,

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-17 1 [9] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

Tekniska nämnden (23)

Tekniska nämnden (23) Tekniska nämnden 2015-03-19 1(23) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 35. Information - Arvodesreglementet 36. Information - Hantering av läsplattor 37. Mark- och exploateringsavdelningen informerar om

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2009-09-22 1 (9) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2009-09-22 kl.15.00 17.10. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Leif-Åke

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens exploateringsutskott Protokoll 1 (10) Kallelse: Kallelse har skett i behörig ordning Plats och tid: Kommunförvaltningen, sammanträdesrum 4073, den 25 april 2012, kl. 16:00-17:50 Beslutande:

Läs mer

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ...

Protokoll 1. Ann-Margret Bäckström och Anders Wallgren Justeringens plats och tid Plåtslagarvägen 17 den 25 augusti 2014 Underskrifter ... Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.00 ande Övriga närvarande Benny Eriksson (S) ordf Anna-Lena Fjellstöm (S) Ann-Margret Bäckström (S) Kenneth Westberg (M) Anders Wallgren (M) Lilian

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7)

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2011-02-22 1(7) 28 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändring: Tillkommande ärende: Ansökan från Konsumentföreningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2005-05-23 1 (18 ) Plats och tid Studiebesök industriområdet Gustavslund, 2005-05-23 kl.14.00 14.55. Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2005-05-23 kl. 14.55 17.45.

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden (22) 147. Godkännande av föredragningslistan Tn 152. Ändring av sammanträdesdag november 2007

Tekniska nämnden (22) 147. Godkännande av föredragningslistan Tn 152. Ändring av sammanträdesdag november 2007 Tekniska nämnden 2007-10-25 1(22) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 147. Godkännande av föredragningslistan Information 148. Folkhälsorådet 149. Handikappfrågor 2007.006-200 Tn 150. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS

Protokoll 1. Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13: Ajournering kl mellan 76 och ANSLAG / BEVIS Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.15 Ajournering kl 13.50-14.20 mellan 76 och 77 ande Övriga närvarande Anna-Lena Fjellström (S) ordf. tjg för Jan-Christer Jonsson (S) Tomas Sellin

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 20 augusti 2015, 15.00 17.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Maj-Britt Tibo (S) Dragan

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-09-22, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 198 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (6) Plats och tid Takåsrummet, Onsdagen den 28 januari 2009, klockan 16.30 18.40 ande Görel Nilsson (s) Lennart Pettersson (s) Elisabet Persson (s) Börje Andersson (c), ordförande Lars

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer