Tekniska nämnden (18)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)"

Transkript

1 Tekniska nämnden (18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration Tn 91. Omfördelning av investeringsmedel till projekt F Tn 92. Utökning av medel till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer Tn 93. Intern kontroll 2010 inom tekniska nämndens verksamhetsområde Tn 94. Budget Tn 95. Anmälan av delegationsbeslut Tn 96. Meddelande VA Tn 97. Utökning av VA-verksamhetsområde, detaljplan för Kärraby 5:91 m fl Mark- och exploatering Tn 98. Detaljplan för Hamburgsund 2:2 m fl, Hökeberget och Pluret Tn 99. Ansökan om förvärv av tomt Knaxeröd 1:46 Fastighet Tn 100. Information Fastighetsutvecklingsprojekt (EPC)

2 Tekniska nämnden (18) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede, klockan :50 ande Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Hans Wikström, fastighetschef/vik SBF-chef, 90-96, 100 Lennart Hedin, va-ingenjör, 97 Rolf Lundholm, exploateringsingenjör, 98 Kathrine Kahlman, administratör tomtkö, 99 Kerstin Andersson, sekreterare Utses att justera Alf Jonasson Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Kerstin Andersson Ordförande... Hans Bjerklinger Justerare... Alf Jonasson BEVIS OM ANSLAG Tekniska nämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift......

3 Tekniska nämnden (18) Tn 88 Information Folkhälsorådet Ingen information finns denna gång.

4 Tekniska nämnden (18) Tn 89 Information Handikappfrågor Ingen information finns denna gång.

5 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Information Samhällsbyggnadsförvaltningen Personal Rekrytering pågår av vikarierande Ekonom under 6 månader med möjlighet till förlängning. Rekrytering pågår av Energi- och klimatstrateg under ett år på deltid, 60 %. Tjänsten finansieras genom bidrag från Energimyndigheten. Upphandling Anbudsinfordran på Fastighetsskötsel och lokalvård för Tanums kommun har utannonserats. Sista anbudsdag är 31 augusti Upphandlingen görs i tre delar: 1. Byggnader och installationer (teknisk förvaltning och drift inkl visst felavhjälpande underhåll av Tanums kommuns byggnader och installationer) 2. Yttre miljö (teknisk förvaltning och drift inkl visst felavhjälpande underhåll av Tanums kommuns markområden) 3. Lokalvård (städning, golvvård samt fönsterputsning av Tanums kommuns fastigheter) Personalen på fastighetsavdelningen har informerats om upphandlingen och vad den kan innebära, t ex vid en ev. verksamhetsövergång, samt att anbud inte kommer att lämnas på Tanums Bostäder AB upphandling. Övriga berörda avdelningar kommer också att informeras. att notera informationen.

6 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Omfördelning av investeringsmedel Va-verksamheten vill överföra medel till att förbereda anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp1 samt att åtgärda grunt lagda va-ledningar i vägen norr om TetraPak genom att anlägga nya ledningar samt en pumpstation. Följande omfördelning av investeringsmedel behöver göras: Omfördela 520 tkr från ansvar Va-ingenjör och projekt Omläggning va-ledningar samt omfördela tkr från ansvar Vaingenjör och projekt Sanering ledningar, ovidkommande vatten. Totalt tkr omfördelas till ansvar Projektingenjör prov anst och projekt Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1. att omfördela 520 tkr från ansvar Va-ingenjör och F Omläggning va-ledningar till ansvar Projektingenjör prov anst och projekt F Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1, samt att omfördela tkr från ansvar Va-ingenjör och projekt F Sanering ledningar, ovidkommande vatten till ansvar projektingenjör prov anst och projekt F Förberedelse och åtgärder för anslutningspunkt mot Fjällbacka industriområde etapp 1.

7 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Utökning av medel till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer Projekt Utbyte av belysningsarmaturer har upphandlats och projektets budget räcker inte. Förslaget är att ianspråktaga 200 tkr från nämndens balanserade överskott till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer med ansvar A Gatuingenjör. att ianspråktaga 200 tkr ur nämndens balanserade överskott till projekt F Utbyte av belysningsarmaturer, A Gatuingenjör.

8 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Internkontroll 2010 inom tekniska nämndens verksamhetsområde Enligt Reglemente för intern kontroll för Tanums kommun, som antogs av kommunfullmäktige den 1 mars 1999, 12, och reviderades den 15 februari 2010, 26, har varje nämnd skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. I planen skall ingå: Vad som skall granskas under året Riskanalys för de nämndspecifika områden som valts att granskas Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vem som är ansvarig för granskningen När granskningen skall rapporteras till nämnden Kommunstyrelsen beslutade om anvisningar för 2010 års internkontroll den 2 juni Varje år lyfts en eller flera frågor upp som samtliga nämnder skall ha med i sin internkontrollplan. För 2010 är det följande områden: Inventering av reglementen, riktlinjer, policys och rutiner Det åligger varje nämnd att tillse att förteckningen över styrdokument är uppdaterad och aktuell. Förutom reglementen, policys och rutiner som är fastställda av fullmäktige, nämnder och styrelser, ska förteckningen även inkludera övriga upprättade anvisningar och tillämpningsregler som är väsentliga för god intern kontroll. Riskanalys Kommunen har fastställt reglementen, riktlinjer, policys och rutiner för att säkerställa att kommunen bedriver sin verksamhet enligt lagar och politiska beslut samt inte drabbas av onödiga ekonomiska förluster eller verksamhetsstörningar. För att minimera risken att personal som berörs av dessa styrdokument saknar kunskap om dess existens och innehåll så har det upprättats en förteckning över dessa. Elektronisk handel Detta område var med i internkontroll för Då flera förvaltningar var i en införandefas 2009 så görs kontrollen om 2010 när en större del av kommunens verksamheter har infört elektronisk handel. Nämnden ska kontrollera att behörigheter och rutiner anpassas för en elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Riskanalys Tanums kommun har tagit beslut att införa elektronisk fakturahantering. Målsättningen är att samtliga leverantörsfakturor ska hanteras elektroniskt. forts.

9 Tekniska nämnden (18) forts Tn 93 Fakturorna kan antingen genereras genom elektronisk beställning eller genom ett underliggande avtal (så kallade abonnemangsfakturor). De pappersfakturor som kommunen erhåller skannas för att sedan hanteras elektroniskt i kommunen. Elektronisk fakturahantering ställer krav på att samtliga nämnder anpassar behörigheter och rutiner anpassas för en elektronisk hantering av fakturorna. Under ett år hanteras cirka fakturor i kommunen för ett totalt värde på cirka 300 mkr. Lönehantering Nämnden ska kontrollera att dokumenterade rutiner för lönehantering finns och är känd för berörd personal samt att dessa efterlevs. Riskanalys Kommunen har drygt anställda, detta innebär stora volymer av transaktioner för lönehantering. Personalkostnaden är kommunens största kostnad, 2009 uppgick den till 375 mkr inklusive personalomkostnader. För att rätt person ska få rätt lön krävs det att kommunen har väl inarbetade rutiner för avvikanderapportering avseende arbetad tid, frånvarotid samt övriga ersättningar. Tekniska nämnden ska även välja en egen punkt som ska granskas i nämndens internkontrollplan för att ovanstående gemensamma punkter skall ingå i årets internkontroll, att energiförbrukning skall granskas i tekniska nämndens egen kontroll, att ansvarig för granskningen är förvaltningschefen, att överlämna förslaget till kommunstyrelsen och kommunens revisorer, samt att återrapportering ska ske på novembermötet.

10 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Budget 2011 Kommunstyrelsen har den 2 juni 2010, 153, beslutat om direktiv och anvisningar för budget Tekniska nämnden fattar beslut om budgeten på mötet den 2 september att budget 2011 kommer att diskuteras på särskilt möte den 23 augusti 2010.

11 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Anmälan av delegationsbeslut 1. Anställningsbeslut, nr maj 2010 Kenneth Eriksson 2. Torgplatser nr 1-4, i mars-juni 2010 Karl-Oskar Petzäll Grebbestad, Fjällbacka, Hamburgsund 3. Godkännande att krav på urin- juni 2010 Lennart Hedin separering får frångås, nr 6-7, Sannäs 3:41 och 3:40 samt Anslutning till kommunalt VA, Norgård 2:184, nr 8 att lägga ovan angivna delegationsbeslut till handlingarna.

12 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Meddelanden Tn Regeringsrättens beslut att ej meddela prövningstillstånd för laglighetsprövning. Avser tekniska nämndens beslut , 177, om utkrävande av vite på kr av Johnny Andersson, Fjällbacka 176:210. et hade överklagats till länsrätten (avslag) och kammarrätten (meddelar ej prövningstillstånd) Tn Uddevalla Tingsrätts dom angående vite vid överlåtelse av fastigheten Hee 1:25. Klaganden: Petter Alm och Eydna Sundbom. Kommunen, genom ombud Magnus Ljung, SKL, avser att överklaga domen till Hovrätten. att lägga ovan uppräknade meddelanden till handlingarna.

13 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Utökning av VA-verksamhetsområde, detaljplan Kärraby 5:91 m fl Området för detaljplanen Kärraby 5:91 m fl ligger idag utanför, men bör ingå i ett utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Slottet. Anläggningen är slutbesiktigad och godkänd av VA-avdelningen. Exploatören vill nu överlåta VA-anläggningen till Tanums kommun för införlivande i verksamhetsområdet för VA. att verksamhetsområdet ändras så att området ingår i det kommunala VA-verksamhetsområdet för vatten och spillvatten enligt bilaga.

14 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Detaljplan Hökeberget och Pluret, del av Hamburgsund 2:2 m fl Miljö- och byggnadsnämnden avser att upprätta en ny detaljplan för områdena Hökeberget, Pluret och Brattösundet i norra Hamburgsund. Ett förslag till detaljplan för området har upprättats och är utställt för granskning under tiden 3 juni till och med 7 juli Detaljplaneförslaget omfattar en del av fastigheten Hamburgsund 2:2 m fl och syftar bland annat till att tillskapa förutsättningar för etablering av bostäder på Hökeberget, utökade byggrätter för befintliga fastigheter i Pluretområdet samt en utveckling av badområde och småbåtshamn vid Brattösundet med ett utökat antal båtplatser och tillskapande av sjöbodsförråd och toaletter. För Hökeberget och Brattösundet finns inga tidigare detaljplaner, medan det för Pluretområdet finns en äldre plan som föreslås ersättas av det nu aktuella förslaget. Detaljplaneförslaget avviker i viss mån från kommunens fördjupade översiktsplan för området genom alternativa lösningar för parkeringsplatser och nya bostadstomter i Pluretområdet. Det utställda planförslaget har nu översänts för information och eventuella synpunkter skall lämnas senast 7 juli Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 3 september 2009, 134, i yttrande över upprättat planförslag: att exploateringsavtalet även skall omfatta va-frågor för planområdet, att lösningar för dagvattenhantering och färskvattenförsörjning rörande bostadsområdet på Hökeberget skall redovisas av exploatören, att allmänhetens tillgång till badet skall säkras så länge badet är allmänt, att diskutera vidare med exploatören angående delfinansiering av parkering vid Kornhagen, att trafikrörelser från planområdet in mot Hamburgsunds centrum skall belysas bättre, att vändplaner anpassas till sopbilars vändradie och att utrymmen för sophämtning kan nås utan backning, forts.

15 Tekniska nämnden (18) forts Tn 98 att utrymme reserveras i hamnen för omhändertagande av restprodukter från båtar, och att båtupptagning förutsätter att det finns spolplatta med ränna för uppsamling av grovrens. För rening av spolvattnet skall plattan vara ansluten till flerkammarbrunn för sedimentering/partikelavskiljning. Samtliga synpunkter ovan tillgodoses i exploateringsavtal. att om Trafikverket på grund av planen kräver ytterligare åtgärder vid in/utfart på allmän väg 900, skall exploatören stå för kostnaderna, att alternativ vägdragning förbi Kornhagen utreds innan planen antas, och att i övrigt finns ingen erinran mot utställt planförslag.

16 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Ansökan om förvärv av tomt Ingemar Olsson och Heidi Roos Olsson har inkommit med en begäran om att få förvärva fastigheten Tanum Knaxeröd 1:46, som gränsar till deras egen fastighet Knaxeröd 1:45. Fastigheten skall användas som trädgård. I Rabbalshede finns idag fyra kommunala villatomter och det finns för närvarande ingen efterfrågan på villatomter i Rabbalshede. Fastighetens pris är kronor. att ej försälja fastigheten Knaxeröd 1:46 till Ingemar Olsson och Heidi Roos Olsson, och att istället erbjuda möjlighet till arrende i 1 år, med möjlighet till eventuell förlängning.

17 Tekniska nämnden (18) Tn Tn Information Fastighetsutvecklingsprojekt EPC (Energy performance contract) Fastighetschefen ger en lägesrapport och bakgrundshistoria till projektet. Projektet är indelat i tre faser. Efter Fas 1, där man befinner sig nu, kommer en beslutspunkt där först tekniska nämnden i september och sen kommunstyrelsen ska besluta om projektets omfattning, hur många fastigheter som skall vara med, kostnader, prioriteringar m.m. Av de 41 fastigheter som ursprungligen var med i inventeringen är det 9 st som ej längre är aktuella. Detta kan t ex bero på att de ska rivas eller det kan ha framgått att det är direkt olönsamt att göra några åtgärder. Man måste hitta kostnadseffektiva åtgärder och göra riktiga prioriteringar. Energipriserna stiger hela tiden och åtgärder ska göras för att snabbt få ner kostnader utan att de äts upp av energiprisökningar. Prov har gjorts med fyra fastigheter där inga åtgärder alls har vidtagits. Istället har personalen gjort egna besparingar. I en av fastigheterna hade personalen sparat 2 % mer än beräknat och pengar fick betalas tillbaka till verksamheten. Projektet har som vision att Tanums kommun ska vara en ledande energikommun. att översända information/underlag till nämndens ledamöter inför diskussionsmöte den 23 augusti om budget 2011.

18 Tekniska nämnden (18) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Alf Jonasson (S) X Christer Helgesson (S) - Ronny Larsson (S) - Thorgny Fransson (MVT) X Arne Mörk (C) - Björn Christiansson (C) X Rikard Hermansson (C) X Hans Bjerklinger (M) X Lasse Larsson (M) - Lars Wennerås (M) X Kjell Olsson (Fp) X ERSÄTTARE: Tjg Ej tjg Roger Friberg (S) Joakim Nilsson (S) X Ersätter Christer Helgesson Berndt Wiklund (S) Siv Bergström (MVT) X Ersätter Ronny Larsson Kent Andersson (C) Dick Johansson (C) X Ersätter Arne Mörk Ulf Helgesson (C) Kenneth Östberg (M) Mattias Andersson (M) Torbjörn Sixtensson (M) Harriet Larsåsen (Fp) X Ersätter Lasse Larsson

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Kommunstyrelsen 2007-02-07 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(119) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 7 februari 2007, kl. 10.30-17.30. Ajournerat kl. 11.00-11.05, 11.30-11.40, 16.20-16.35. Beslutande Gunnar Hörnlund, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer