TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan Folkhälsorådet Birgit Ekholm och Roland Isaksson informerar Miljö- och byggnadsnämndens sammanträdesdagar 2010 Mbn besl att sammanträde skall hållas på följande tisdagar: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 24 augusti, 21 september, 19 oktober, 16 november, 14 december, att sammanträdet börjar klockan 08:30 samt att ordföranden har rätt att kalla till extra sammanträden, ändra eller ställa in sammanträden Planärenden Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:111, Grebbestads Camping Mbn beslutar att uthyrningsstugorna på berget ovanför centralanläggningen ska ges en maximal byggnadshöjd på 2,5 meter och en taklutning i intervallet grader, att den administrativa bestämmelsen om genomförandetid för uthyrningsstugorna ändras och formuleras som att genomförandetiden är fem år från , att godkänna samrådsredogörelsen samt att godkänna planhandlingar med tillhörande MKB för utställning efter det att ovanstående revideringar av planhandlingarna genomförts. (bilaga) Budget Budgetuppföljning per den 30 september 2009 Mbn besl att godkänna budgetuppföljningen per den 30 september 2009 samt att inte vidta några åtgärder med hänsyn tagen till att nämnden följer budget. Miljöärenden Revidering av livsmedelstaxan med anledning av ändrad lagstiftning Mbn besl att föreslå kommunfullmäktige att besluta om: att anta i bilaga 1 redovisat förslag till taxa för kommunens offentliga kontroll inom livsmedel- och animaliska biprodukter. att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen skall vara 705 kronor per timme + uppräkning för Inventering av enskilda avlopp i samlad bebyggelse och inom detaljplanelagda områden Återremiss Inventering av jordbruksfastigheter inom de områden som det sker inventering av enskilda avlopp Information Årlig avgift för miljötillsyn ett vindkraftverk (225 kw) på Arendal 1:19 Mbn besl att inplacera sök i avgiftsklass 3 riskkolumn 0, årlig tillsynsavgift fr o m 2009.

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2 (6) Dnr: : Ärenden: Årlig avgift för miljötillsyn ett vindkraftverk (225 kw) på Hamburgsund 3:1 Mbn besl att inplacera sök i avgiftsklass 3 riskkolumn 0, årlig tillsynsavgift fr o m Delegation att besluta i enskilt ärende Mbn besl att ge miljö- och hälsoskyddsinsp Sylvia Schönbeck, Sotenäs kommun delegation att besluta i ärendet. Omedelbar justering. Pga av jäv deltog ej Andreas Roos i handläggningen av detta ärende. Administration/Miljöavdelningen 262 Delegationsbeslut Mbn besl att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna. 263 Meddelanden Meddelanden föredrogs Bygglovärenden Yttrande till Länsrätten angående beslut om förhandsbesked på Svenneby-Valön 1:3 Mål.nr Rotel 29 Mbn besl att yttra sig över skrivelse daterad 30 sept Förhandsbesked för fritidshus, Nils Kristensson, Fjällbacka, Norby 1:4 Pos. förhandsbesked. Pga av jäv deltog ej Rolf Hermansson (C ) i handläggningen av detta ärende Förhandsbesked för enfamiljshus, Thomas Karlsson, Rabbalshede, Klev 1:6 Pos. förhandsbesked Förhandsbesked för enfamiljshus, Kenneth Schönborg, Grebbestad, Krossekärr 1:56 Avslag. Pga av jäv deltog ej Roger Friberg (S) i handläggningen av detta ärende Förhandsbesked för förråd/sjöbod och brygga, Lennart Björklund, Hamburgsund, Södra Röd s:1 Pos. förhandsbesked Tidsbegränsat bygglov för tre plank samt bygglov för ett förvaringsutrymme för handikappfordon och ett redskapsförråd, Åse Fire, Havstenssund Fåraby 1:86 Bygglov för redskapsförrådet, tidsbegränsat bygglov till för planket Bygglov för uppställning av tälthall, Happy Price AB, Tanumshede, Knäm 4:8 Delegation till byggn.insp att lämna bygglov när tiden för yttranden och remissvar har löpt ut Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, Hede Fastighet KB, Tanumshede, Tanumshede 3:46 Delegation till byggn.insp att lämna bygglov när ärendet är färdigberett

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3 (6) Dnr: : Ärenden: Strandskyddsdispens för nätstation, Vattenfall Eldistribution AB, c/o Västsveriges Elkonsult, Grebbestad, Gottersröd 1:6 Strandskyddsdispens lämnad Bygglov för påbyggnad av sjöbod, Mats Johansson, Fjällbacka, Fjällbacka 187:61 Avslag. Allan Strandberg (M) och Roger Friberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden Bygglov för till- och nybyggnad av industribyggnad, BL Båtar Lundin AB, Grebbestad, Hamburgsund 3:175 Bygglov lämnat Bygglov för uppförande av plank samt anordnande av parkeringsplats för tre bilar, Madeleine VE Bergstedt, Stockholm, Kärraby 5:27 Avslag Ändring av tidigare beviljat bygglov för tillbyggnad av fritidshus, BRF Krabban, Heino Busse, Hisings Backa, Ertseröd 1:36 Deleg till byggn insp att medge mindre avvikelse avseende byggnadsarean med upp till 11 % och lämna bygglov för tillbyggnader av fritidshus när berörda grannar hörts Förhandsbesked för fritidshus, (3 alternativa lägen), Jan Olsson. Huskvarna, Norby 2:6, Svälte 2:3, Norby 2:1 Pos. förhandsbesked på Svälte 2: Förhandsbesked för bostadshus, Smörhagen Invest AB, Drammen, Norge, Hamburgsund 2:120 Avslag Administration/Plan- och byggavdelningen Delegationsbeslut Mbn besl att efter anmälan lägga redovisningen till handlingarna. 280 Meddelanden Meddelanden föredrogs Parkering vid möte i Kommunhuset! Ledamöterna ombeds att i första hand parkera på Bygdegårdsplan och Musikskolan för att underlätta för besökande till kommunhuset.

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4 (6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede, klockan 8:30-12:00, 13:00-15:20 = 6,0 timmar Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef Ingvor Norr, sekreterare Utses att justera Paragraf 261 Underskrifter Sekreterare... Ingvor Norr Ordförande... Rolf Hermansson Justerare... BEVIS OM ANSLAG Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Plan- och byggavdelningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5 (6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede, klockan 8:30-12:00, 13:00-15:20 = 6,0 timmar Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Kenneth Eriksson, samhällsbyggnadschef, , , Martin Kvarnbäck, plan- och byggchef, , Andreas Roos, t f miljöchef, Elisabeth Lönn, ekonom, 255 Arne Berg, byggnadsinspektör, Lena Pella, byggnadsinspektör, Peter Erikson, byggnadsinspektör, Ingvor Norr, sekreterare Utses att justera Paragrafer , Underskrifter Sekreterare... Ingvor Norr Ordförande... Rolf Hermansson Birgit Ekholm , , Justerare... BEVIS OM ANSLAG Miljö- och byggnadsnämndens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla. Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på Plan- och byggavdelningen, Kommunhuset, Tanumshede Underskrift...

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6 (6) NÄRVAROFÖRTECKNING: NAMN Närvaro Omröstningar ORDINARIE: 273 Rolf Hermansson (C) 1) X Ja , X Birgit Ekholm (S) X X Roland Isaksson (M) X X Marcus Toreld (C) Susanne Lindqvist (C) Roger Friberg (S) 2) X Ingrid Almqvist (S) Eva-Lena Sundås (M) Allan Strandberg (M) , X (Fp) X X Henry Olsson (MVT) X X ERSÄTTARE: Tjg X Ej tjg Ja Nej Roger Andreasson (C) X X Jan Andersson (S) Krister Jansson (M) Lars Olrog (C) Niklas Viberg (MVT) Kjell-Erik Odelius (Kd) Tomas Svanberg (S) Stefan Bäck (M) Thure Zakariasson (Fp) 3) X Jan Olsson (Fp) Ellinor Elnadotter (MVT) X X Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 1) Ej 265 p g a jäv 2) Ej 267 p g a jäv 3) Närv, tjg Ej närv X

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18)

Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) Tekniska nämnden 2010-06-24 1(18) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 88. Folkhälsorådet 89. Handikappfrågor 2010.008-200 Tn 90. Information från samhällsbyggnadsförvaltningen Administration

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04

KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2011-05-04 2011.0197-976 Ks 133 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund 2010 2011.0208-976 Ks 134 Årsredovisning och

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden. Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 2006-04-24 1(66) Plats och tid Björkegrenska gården, kl 15.00 17.10 Beslutande Bo Håkansson (m) ers. för Matts Karlsson (m) ärende 1-53 Anders Åkerberg (s) Cecilia Edman (öp) ers. för Per Mårtensson (c)

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (19) 2009 11 18 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum B, Åseda kl 13.30 16.30 Beslutande Ingemar Hugosson (c ) Sven Olof Engstrand (c) Arne Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28

KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28 Dnr Ärende 2013/0014-953 Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 2013/0015-923 Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp. se nästa sida. Barbro Söderberg Miljö- och byggförvaltningen 2007-03-05 Miljö och byggnadsnämnden 2007-02-27 Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Alnarp Tid Tisdagen den 27 februari 2007, kl. 18.30-20.00 Beslutande se nästa sida Sammanträdesdatum s. 1 (33) Övriga deltagande

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(48) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2007-04-25 2006.620-332 Ks 127 Svar på motion från Erland Svensson (mvt) om stopp för nya sjöbodar 2007.215-543 Ks 128 Förslag till justering av

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stala församlingshem, 18.30-20.30 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses att Justera

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-12 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(26) KOMMUFULLMÄKTIGE 2011-09-12 59. Laga ordning 60. Förvärv av fastigheten Tanum Tanumshede 2:68 av Curt Bohlins Fastighetsförvaltning AB 61. Kommuninvest ekonomisk förening Förtydligat

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2000-12-11 1 Plats och tid Akvarellmuseet, kl 18.30 22.05 Blad Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga deltagande Kommunchef Ingemar Karlsson Kommunsekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Arvidsjaur klockan 08.30-09.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Bernt Vikström (s) Leif Enberg (v), tjg.ers.

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige 2003-08-28. Ewa Reinhold, kommunchef ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Aulan, Ängås skola, 18.30 20.40 Beslutande Enligt förteckning Övriga deltagande Mona Olsson, kommunjurist Ewa Reinhold, kommunchef Utses justera Hans

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Omsorgsnämnden 2013-05-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 16 maj 2013, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-20 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 09:15-11:05 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Peter Jansson (S) Thommy Myhrberg (S), tjänstgörande ersättare Thomas Ohlström (S),

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-06-29 1 (13) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14.30 15.35 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämnden 2014-03-20 1 (3) Sidnr 1 (3) Plats och sammanträdestid Beslutare Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset kl 09.35-09.42 Lena Martinsson (S) Terry Bergqvist (S) Wolfgang Schwartz (STP) Siwert Hjalmarsson (M) Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Protokoll. Karin Henberg, ekonom, 1-7 Anders Zadik (V) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(19) Plats och tid Långön, Kristinehamns Conference Centre, kl 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Bengt Brunsell (S) Ann-Charlotte Halvarsson (S) Sven Gustavson (S)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström

Plats och tid Centrumhuset, Valön (7:an), torsdag 2015-05-21 kl. 08:15. Sten-Inge Kedbäck Dan Wikström 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 08:30 Ärenden 2-3 Plats och tid Centrumhuset,

Läs mer