Årsredovisning. Brf Bergsparken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Bergsparken"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Bergsparken Räkenskapsåret

2 1 (15) Styrelsen för Brf Bergsparken får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten Föreningen är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens fastigheter upplåta bostadslägenheter och lokaler med nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar registrerades hos Bolagsverket den 8 december Föreningens byggnad och tomträtt Föreningen innehar sedan den 19 december 2007 tomträtten till fastigheten Isdansen 1 i Stockholms kommun. Avgälden är oförändrad i 10 år t o m Föreningens fastighet består av tre flerfamiljshus med totalt 86 bostadsrätter. Den totala boytan är ca kvm. På fastigheten finns också 35 st garageplatser och MC-platser i garage, 10 bilplatser i carport samt 45 markplatser.. Lägenhetsfördelning: 28 st 2 rum och kök 27 st 3 rum och kök 31 st 4 rum och kök Fastighetsförsäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos försäkringsbolaget Moderna Försäkringar. Servitut Fastigheten har ett belastande servitut avseende ledningar för starkström, svagström, vattenledning. Fastigheten har också två belastande servitut angående rätten att anlägga, nyttja och underhålla gång- och cykelväg samt rätt att nyttja väg för service och underhållsfordon till tunnelbanan. Fastighetsavgift/Fastighetsskatt Kommunal fastighetsavgift enligt tioårig lättnadsperiod: halv fastighetsavgift i deklarationen Fastighetsskatt för lokaler (garage) är för närvarande 1 % av taxeringsvärde för lokaler. Fastighetens taxeringsuppgifter Taxeringsvärdet är kr, varav byggnadsvärdet är kr och markvärde kr.

3 2 (15) Värdeår är Ekonomisk förvaltning Föreningen har avtal om ekonomisk förvaltning med Fastum UBC Förvaltning AB. Det nuvarande avtalet har en löptid fram till Teknisk förvaltning Föreningen har avtal om teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, trappstädning och tillsyn av värmecentralen samt jourtjänst mm med Åkerlunds Fastighetsförvaltning AB. Ekonomisk plan Styrelsen har upprättat ekonomisk plan för föreningens verksamhet som registrerats av Bolagsverket den 12 mars Antalet anställda Under året har föreningen inte haft någon anställd. Årsavgifter Årsavgifter tas ut från föreningens medlemmar för att täcka föreningens löpande utgifter för drift och underhåll av föreningens fastighet, räntebetalningar och amorteringar av föreningens fastighetslån samt fondering av medel för framtida underhåll enligt av styrelsen framtagen underhållsplan. Årsavgiften uppgår till 640 kr/kvm boyta per år. Avsättning till yttre fond Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll skall göras årligen med ett belopp motsvarande minst 20 kr per kvadratmeter bostadsarea och lokalarea exklusive areor för garage. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital. Underhållsplan har upprättats och avsättningen till yttre fond kan aldrig understiga genomsnittsbeloppet av underhållsplanens kostnadsberäkning för de kommande 15 åren. Dock är dagens avsättning mer än tillräcklig. Styrelsen avser också att amortera avsättningbesloppet på våra lån för att skapa låneutrymme för framtiden. Föreningens fastighetslån Kreditinstitut, ränte och amorteringsvillkor framgår av not 11. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma 28 april 2014 haft följande sammansättning: Ledamöter Suppleanter Jens Pörkenäs Sture Lagerlund Siv Sagerberg Lars Kjellin Carlo Janus Fredrik Boegård Anders Kahn Micael Tiger Dan Adolphsson Sami Hilmgård Monika Branäs Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening.

4 3 (15) Styrelsen har under året haft 14 protokollförda sammanträden. För styrelsens ledamöter finns ansvarsförsäkring tecknad med Moderna Försäkringar. Revisorer Niklas Jonsson PricewaterhouseCoopers AB Valberedning John Thorsson Katarina Palm Sammankallande Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Verksamhet under året Styrelsen har under året behandlat 1724 e-post samt ett antal andra förfrågningar och önskemål från medlemmarna. Under året har bland annat följande skett: Stora grillplatsen utökad med fler soffor och bord. Lilla grillplatsen har nedmonterats. Hörnskydd monterat i samtliga entréer. Nya skyltar till P-platser för gäster. Utökad belysning har monterats på gångvägen vid Piruettvägen 5 mot Personnevägen. Skalskydd utökat med duttläsare vid dörrar in till lägenhetsförråd och vid dörrar till garageslussar. Garagegolv bilat och nygjutet samt nya linjer målade. Hålkäl anlagd längs golv. Tätningsinjektering utförd i flera omgångar och väggar målade. Utredning rörande fuktutfällningar på fasader har fortsatt. Evakueringsfläkt från garaget utbytt. Entrédörrar utbytta på Piruettvägen 4 och 5. Fasader behandlade mot grönalger. Stödmur mot parkväg behandlad mot rödalger. Egenbesiktning av fasader, tak och gemensamma ytor. Bergsparkens dag har på sedvanligt sätt genomförts vid två tillfällen med möjlighet att slänga grovsopor samt allmän trivselstund med korvgrillning. Föreningens medlemmar fick även delta i en brandutbildning.

5 4 (15) Verksamhet under kommande året Inleda arbete med värmeåtervinning, i Energigruppens försorg. Genomföra Bergsparkens dag vår och höst. Förbättra brandsäkerheten med trapprondering Installera hjärtstartare Börja genomföra utbildning i DHLR. Åtgärda algpåväxten på fasaderna. Installera elektronisk bokning av tvättstuga. Inleda utbyte av trappbelysning. Förändring av likvida medel Årsavgifter Hyror och övriga intäkter Rörelsekostnader exkl avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet Förändring fordringar och kortfristiga skulder exkl amorteringar Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets amorteringar Nya lån 0 0 Nya insatser från medlemmarna 0 0 Investeringar Förändring likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Från och med 2014 tillämpar föreningen Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre ekonomiska föreningar. En del av förändringen är att föreningen övergått från en progressiv till en rak avskrivningsplan för byggnad. Detta har medfört att avskrivningskostnaderna ökat från 173 tkr 2013 till tkr Följden av detta blir att föreningen redovisar ett negativt resultat. Dock har föreningen ett positivt kassaflöde, d v s de löpande inbetalningarna har täckt de löpande utgifterna. Ett positivt kassaflöde är grundläggande för en sund ekonomi i föreningen.

6 5 (15) Medlemsinformation Föreningen hade vid årsskiftet 136 (144) medlemmar. Antal överlåtelser under året var 13. Vid årets utgång var samtliga bostadsrätter upplåtna. Flerårsöversikt Nettoomsättning (tkr) 5 289, , ,66 Resultat efter finansiella poster (tkr) ,54-79,77 400,04 Årets resultat exkl avskrivningar (tkr) 222,35 191,37 626,71 Soliditet (%) 84,86 84,97 85,04 Lån per kvm bostadsyta vid årets utgång (kr) 6 058, , ,00 Skuldränta (%) 2,34 2,89 3,11 Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Eget kapital i relation till balansomslutning. Fastighetslån/kvm Föreningens totala fastighetslån dividerat med boyta av föreningens fastighet. Genomsnittlig skuldränta (%) Genomsnittlig skuldränta definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig låneskuld.

7 6 (15) Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): balanserad vinst årets förlust behandlas så att till yttre fonden reserveras i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

8 7 (15) Resultaträkning Not Rörelseintäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader och arvoden Avskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat

9 8 (15) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

10 9 (15) Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Medlemsinsatser Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Förskott från kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som ställts för egna skulder Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

11 10 (15) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Från och med detta räkenskapsår skrivs byggnaden av med rak avskrivningsplan utifrån en total avskrivningstid om 100 år. Tidigare års avskrivningar har gjorts enligt en progressiv avskrivningsplan. Årets avskrivning byggnad uppgår till kr (fg. år kr). Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer 100 år 20 år 10 år 5 år

12 11 (15) Noter Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter P-plats och garage Kabel-tv och bredband Hyres- och avgiftsbortfall Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städ Hyra av entrémattor Snöröjning/sandning Hisskostnader Övriga serviceavtal Besiktningskostnader Reparationer Hissreparationer Planerat underhåll El Värme Vatten och avlopp Avfallshantering Försäkringskostnader Tomträttsavgäld Kabel-tv Bredband Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Öresutjämning

13 12 (15) Not 3 Övriga externa kostnader Fastighetsskatt Mobil- och IP-telefoni Fast telefoni Hemsida Hyra/leasing av maskin/fordon Porto Föreningsgemensamma kostnader Revisionsarvode Ekonomisk förvaltning Bankkostnader Konsultarvoden Juridisk konsultation Underhållsplan Övriga poster Öresutjämning Not 4 Personalkostnader och arvoden Styrelsearvode Övriga arvoden Sociala avgifter Övriga personalkostnader

14 13 (15) Not 5 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 6 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 7 Långfristiga värdepappersinnehav Aktier i Fastum UBC Ekonomisk Förvaltning AB; st aktier à 1500 kr.

15 14 (15) Not 8 Övriga fordringar Skattekonto Avräkningskonto förvaltare Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda försäkringspremier Förutbetald kabel-tv/bredband Förutbetald tomträttsavgäld Förutbetald förvaltningskostnad Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Yttre rep. Balanserat Årets insatser avgifter fond resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 11 Skulder till kreditinstitut Långivare Räntesats % Datum för ränteändring Lånebelopp Lånebelopp Nordea 1, Nordea 1, Nordea 2, Nordea 2, Avgår kortfristig del av långfristig skuld

16 15 (15) Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Upplupna styrelsearvoden Förutbetalda avgifter och hyror Ber arvode för revision extern Elkostnader Värmekostnader Sophämtning Telefoni Juridiskt arvode Öresutjämning Stockholm Jens Pörkenäs Ordförande Sture Lagerlund Fredrik Boegård Siv Sagerberg Lars Kjellin Carlos Janus Anders Kahn Vår revisionsberättelse har lämnats Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Niklas Jonsson Auktoriserad revisor

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen 769603-5117 Räkenskapsåret 2014 2 (13) Styrelsen för Brf Kämpevägen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt

Läs mer

Årsredovisning. Brf Lavetten Örnen

Årsredovisning. Brf Lavetten Örnen Årsredovisning för Brf Lavetten Örnen 769616-5856 Räkenskapsåret 2014 1 (16) Styrelsen för Brf Lavetten Örnen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kämpevägen

Årsredovisning. Brf Kämpevägen Årsredovisning för Brf Kämpevägen Räkenskapsåret 2013 Brf Kämpevägen 1(13) Styrelsen för Brf Kämpevägen, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Siffror inom parentes avser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kringlan 2

Årsredovisning. Brf Kringlan 2 Årsredovisning för Brf Kringlan 2 Räkenskapsåret 2010 Brf Kringlan 2 1(13) Styrelsen för Brf Kringlan 2, Tyresö kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser

Läs mer

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING

BRF TRYCKERIET I NACKA ÅRSREDOVISNING BRF TRYCKERIET I NACKA Org nr 769612-1453 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2012 1(11) Brf Tryckeriet i Nacka 769612-1453 Styrelsen för Brf Tryckeriet i Nacka får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING

BRF SUNNERSTA L.I.F.E. Org nr 769616-9569 ÅRSREDOVISNING BRF SUNNERSTA L.I.F.E Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Sunnersta L.I.F.E 1(11) Styrelsen för Brf Sunnersta L.I.F.E får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret den 1 januari 2013

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2

Årsredovisning. Brf Kungsängen 2 Årsredovisning för Brf Kungsängen 2 Räkenskapsåret 2007 Brf Kungsängen 2 1(12) Styrelsen för Brf Kungsängen 2, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag

ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015. Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag ÅRSMÖTE BRF ÄLVSJÖ CENTRUM 1 30mars2015 Kallelse och dagordning Stadgeändringar Årsredovisning Revisionsrapport Valberedningens förslag Styrelsen för BrfÄlvsjö Centrum 1 kallar härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234

Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Borlången 5 Org.nr 769619-5234 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17

Årsredovisning. Brf Gillet nr 17 Årsredovisning för Brf Gillet nr 17 Räkenskapsåret 2011 Brf Gillet nr 17 1(13) Styrelsen för Brf Gillet nr 17, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Holmgård 1

Årsredovisning. Brf Holmgård 1 Årsredovisning för Brf Holmgård 1 Räkenskapsåret 2004 Brf Holmgård 1 1(12) Styrelsen för Brf Holmgård 1, Huddinge kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa

Årsredovisning. Brf Rönninge Källa Årsredovisning för Brf Rönninge Källa Räkenskapsåret 2008 Brf Rönninge Källa 1(12) Styrelsen för Brf Rönninge Källa, Salems kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Org.nr 769621-3565. Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-1 2-31

Org.nr 769621-3565. Årsredovisning. Räkenskapsåret 201 4-01 -01-201 4-1 2-31 Org.nr 769621 3565 Årsredovisning Räkenskapsåret 201 401 01 201 41 231 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Noter Underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1

Årsredovisning. Brf Tussmötet 1 Årsredovisning för Brf Tussmötet 1 Räkenskapsåret 2012 Brf Tussmötet 1 1(11) Styrelsen för Brf Tussmötet 1, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5

Årsredovisning. Brf Nipfjället 5 Årsredovisning för Brf Nipfjället 5 Räkenskapsåret 2010 Brf Nipfjället 5 1(12) Styrelsen för Brf Nipfjället 5, Stockholms stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014

Årsredovisning. för. Räkenskapsåret 2014 Årsredovisning för Räkenskapsåret 2014 Brf Alnmåttet sid 2 (12) Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Brf Radiosändaren

Årsredovisning. Brf Radiosändaren Årsredovisning för Brf Radiosändaren Räkenskapsåret 2013 Brf Radiosändaren 1(12) Styrelsen för Brf Radiosändaren, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pelikan 10

Årsredovisning. Brf Pelikan 10 Årsredovisning för Brf Pelikan 10 769603-6495 Räkenskapsåret 2013 2 (15) Styrelsen för Brf Pelikan 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer