SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-09-02"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, kl , Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Mira Wedenberg (M), vice ordförande Sirwan Mostafaey (S), ersättare för Thomas Lidberg (S) Emmelie Rexhell (S) Peder Griph (S) Maria Eklund (S) Lars-Åke Bergstrand (S) Kenneth Axelsson (M) Fredrik Ebbestad (M) Bo Hasselblad (M) Astrid-Marie Jonsson (C) Joakim Magnusson (C) Mia Götesdotter (MP) Jan Svensson (SD) Bertil Jonsson (SD) Övriga närvarande Ersättare Erica Nåhdin (S) Ulf Dahl (S) Carin Palm (S) Björn Moum (M) Marianne Sandberg (M) Anders Byström (FP) Máire Skogstjärna (KD) Lennart Pettersson (V) Lars Elmendal (SD) Beryl Elmendal (SD) Övriga närvarande Justering Utses att justera Robert Bredberg, kommunchef Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Emmelie Rexhell (S) och Mia Götesdotter (MP) Underskrifter Sekreterare Ordförande Anita Sjösvärd Elisabet Edlund Justerare Emmelie Rexhell Mia Götesdotter Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningsförvaltningen Anita Sjösvärd

2 Förteckning över kommunstyrelsens ärenden Ärende Namninsamling med begäran om folkomröstning avseende folkbibliotekets placering Del av Åtvidaberg 6:5 försäljning Ej verkställda beslut, kvartal 2 Ekonomi uppföljning årsprognos Åtgärdsplaner och effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen Promemoria Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EUs avfallsförteckning remiss Sakområdessamråd vård och omsorg arbetsplan Länsstyrelsens krishanteringsplan/program remiss Fortsatt folkhälsoarbete i Östergötland Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Rapporter utskottsordförande Rapporter Delegationsbeslut Ordförandes

3 Ks 147 Dnr ATVKS Namninsamling med begäran om folkomröstning avseende folkbibliotekets placering Kommunstyrelsen beslutar att notera resultatet av granskningen och att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för avgörande. Den 17 juni 2015 överlämnades namnunderskrifter till kommunfullmäktiges ordförande med begäran om en kommunal folkomröstning rörande folkbibliotekets placering antingen vid Gamla Torget, främst på Netto, eller vid Gamla Torget i B- fabriken. Kommunledningsförvaltningens handläggning Förutsättningar för kommunal folkomröstning Enligt 5 kap 23 Kommunallagen kan frågan om att hålla folkomröstning i en fråga väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommunmedlemmarna (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Har ett folkinitiativ väckts ska fullmäktige besluta om att en folkomröstning ska hållas om frågan som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i fullmäktige röstar emot förslaget. I det fall kommunfullmäktige ska besluta om att folkomröstning ska hållas ska fullmäktige besluta om datum för omröstningen, frågan och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade, vallokaler och vallokalernas öppettider, röstsedlarnas antal och utseende, hur röstning ska ske samt när resultatet ska vara klart. En folkomröstning är enbart rådgivande. Granskning av namnunderskrifter Det finns inte någon särskild reglering om hur kontrollen av initiativtagarnas underskrifter ska ske. Det är upp till respektive kommun att bestämma hur denna kontroll ska gå till. Namninsamlingen innehåller 966 underskrifter. Kansliavdelningen har granskat samtliga underskrifter utifrån de kriterier som anges i Kommunallagen. Vad avser kontroll av att de som undertecknat insamlingen är röstberättigade kommunmedlemmar har denna granskning skett slumpmässigt. Ordförandes

4 forts Ks 147 I granskningen har 12 poster underkänts eftersom de inte har innehållit samtliga uppställda kriterier. Detta innebär att namninsamlingen innehåller 954 godkända underskrifter. För att frågan om kommunal folkomröstning ska väckas krävs 917 namnunderskrifter. Namninsamlingen uppfyller därmed de krav som ställs för att kommunfullmäktige ska ta ställning till frågan om folkomröstning. Ordförandes

5 Ks 148 Dnr ATVKS Del av Åtvidaberg 6:5 - försäljning Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att försälja del av fastigheten Åtvidaberg 6:5, Åtvidabergs kommun till Rashid Ahmed Suleiman, Linköping för en köpeskilling av kronor och på de villkor i övrigt som framgår av upprättat köpeavtal. Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadschefen att underteckna erforderliga handlingar. I november 2013 tecknades ett lägenhetsarrende mellan kommunen och ägaren av Tobbas Gatukök för en ny plats då den tidigare kiosken brunnit ned och befintlig lokalisering inte medgav en utökning av verksamheten. Den nya platsen vid rondellen ansågs som lämplig. I november 2014 inkom ägaren till Tobbas Gatukök med ett önskemål om att förvärva den mark som kiosken ligger på samt även grönytan som ligger i direkt anslutning till kiosken. Syftet med detta skulle vara att dels få möjlighet att utöka antalet sittplatser, dels för att få till en mer ekonomisk finansiering av verksamheten. För att en utökning av antalet platser ska kunna komma till stånd krävs en planändring då nuvarande plan enbart godkänner en byggnad på 75 kvm vilket ungefär motsvarar den byggnad som finns idag. Kommunstyrelsen har vid sammanträde i april 2015 beslutat uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att undersöka möjligheten för en försäljning av marken och har även fått uppdraget att utreda huruvida en ny detaljplan skulle vara möjlig för området. Planerings- och ekonomiutskottets handläggning Inför planerings- och ekonomiutskottets sammanträde föreligger av samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till köpeavtal där Åtvidabergs kommun överlåter med full äganderätt till köparen del av fastigheten Åtvidaberg 6:5, cirka 565 kvm. Föreslagen köpeskilling uppgår till kronor. I avtalet finns inskrivet att i det fall verksamheten upphör ska kommunen erbjudas att köpa tillbaka marken om intresse finns från kommunens sida. Denna skrivning bör täcka upp kommunens eventuella behov av rådighet. Ordförandes

6 Ks 149 Dnr ATVKS Ej verkställda beslut, kvartal 2 Informationen noteras. Rapport över antal gynnande beslut enligt 4:1 Socialtjänstlagen (SoL) och 9 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet, eller avbrott i verkställighet. Rapport över ej verkställda beslut på individnivå sker kvartalsvis till inspektionen för vård och omsorg (IVO). För kvartal finns fyra ej verkställda beslut, samtliga beslut avser personer med funktionsnedsättning enligt SoL eller LSS. Två av besluten är nya för kvartal 2. Under perioden har tre beslut som ej kunnat verkställas inom tre månader avslutats. I samtliga fall har brukaren valt att avsäga sig beviljad insats. Beslutsdatum Kön Typ av bistånd Anledning till att beslutet enligt SoL/typ av inte verkställts insats enligt LSS Kvinna Bostad med särskild Ledig bostad saknas. Insats service för vuxna eller enligt SoL 4:1, i form av annan särskilt anpassad boendestöd, pågår i väntan på bostad för vuxna 9.9 LSS att beslut enligt 9.9 LSS kan verkställas Kvinna Daglig verksamhet Har provat på verksamhet 9.10 LSS men önskar prova annan verksamhet istället Man Biträde av Resursbrist, saknar lämplig kontaktperson 9.4 personal/uppdragstagare LSS Man Bostad med särskild Ledig bostad saknas service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 9.9 LSS Vård- och omsorgsutskottet överlämnar rapport gällande ej verkställda beslut till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt kommunrevisionen för kännedom. Ordförandes

7 Ks 150 Dnr ATVKS Ekonomi uppföljning årsprognos Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. Ekonomichefen lämnar vid planerings- och ekonomiutskottets sammanträde i augusti en årsprognos baserad på utfall till och med juni månad Budget anger ett resultat om 21,2 miljoner kronor. Helårsprognos för resultat före jämförelsestörande poster uppgår till 19,0 miljoner kronor, d v s 2,2 miljoner kronor lägre än budget. Prognos för kommunalskatt, kommunalekonomisk utjämning samt kommunal fastighetsavgift är 3,9 miljoner kronor lägre än budget, avvikelsen beror på följande: Lägre invånarantal än antagande i kommunens budget Svagare konjunktur än budgeterat Prognos för verksamhetens nettokostnad är 2,1 miljoner kronor bättre än budget. Prognos för finansnettot är kronor sämre än budget. Jämförelsestörande poster - Återbetalning från AFA (4,8 miljoner kronor) - Torpheimer (-2,4 miljoner kronor) Prognos för resultat efter jämförelsestörande poster uppgår till 21.4 miljoner kronor. Ordförandes

8 Ks 151 Dnr ATVKS Åtgärdsplaner och effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till vård- och omsorgsförvaltningen att genomföra följande effektiviseringar: Lägga ut verksamheten personlig assistans på entreprenad (dvs genomföra sedvanligt upphandlingsförfarande). Minska antalet platser med 11 inom särskilt boende (Östergården). Vård- och omsorgsförvaltningen uppvisar vid ekonomisk prognos per april månad ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Underskottet beror främst på differensen mellan förvaltningens tilldelade ramuppräkning på 1,5 % vid beslut om budget 2015 och förvaltningens faktiska löneökning under Snitt för löneökningarna under 2015 är 2,5 %. Under 2014 tog vård- och omsorgsförvaltningen över den fasta LSS verksamheten. Kostnaderna inom denna verksamhet har varit högre än budgeterat trots att verksamheten arbetar med att minska kostnaderna. Antalet placeringar inom individ och familjeomsorgens verksamhet, främst gällande barn och unga fortsätter att öka. Även kostnaderna för försörjningsstöd är fortsatt höga. Samtliga enheter inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar intensivt med att minska sina kostnader. Det är dock inte möjligt att spara in underskottet utan att större effektiviseringar inom vård- och omsorgsförvaltningen genomförs. Vård- och omsorgsförvaltningen har tagit fram förslag på effektiviseringar som på längre sikt bör minska förvaltningens kostnader. Den ekonomiska prognosen för 2016 visar ingen större förändring jämfört med nuläget. Detta innebär att förvaltningen fortsatt räknar med en mycket ansträngd ekonomi och det kommer med största sannolikhet innebära fortsatta effektiviseringar i verksamheten, både på kort och lång sikt. Ordförandes Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut om följande förslag på effektiviseringar: Lägga ut hela verksamheten personlig assistans på entreprenad (om beslut fattas kommer således sedvanligt upphandlingsförfarande att påbörjas gällande personlig assistans). Kommunen driver i dag 11 egna ärenden inom personlig assistans. Utöver dessa 11 ligger också 6 ärenden på extern utförare med anledning av att brukaren valt det själv. Kommunen betalar ut ersättning för personlig assistans upp till de 20 första timmarna därefter får

9 forts Ks 151 utföraren ersättning från Försäkringskassan på resterande timmar. Ersättningen från Försäkringskassan 284 kronor per timme. Kommunen klarar inte av att komma ner till den summan utan ligger på en kostnad på cirka 302 kronor per timme. Anledningen till att kommunen inte klarar av att komma ner i samma kostnader som externa utförare har är att kommunen har andra avtal som avser personal. Ovanstående åtgärd beräknas generera en besparing på cirka 1 miljon kronor per år. Uppskattad besparing förutsätter att det inte tillkommer några nya ärenden. Kostnaden är beroende på antalet ärenden samt om driften sker i kommunens regi eller inte. Effektiviseringen beräknas ge effekt i slutet av Minska 11 platser inom särskilt boende (Östergården). Kommunfullmäktige beslutade om att när all byggnation är klar på Östergårdenområdet ska kommunen ha 117 SÄBO platser, 35 trygghetsbostäder och 10 korttidsplatser. Denna utredning gjordes i samband med att beslut fattades om att ingå samarbete med Riksbyggen och starta en kooperativ hyresrättsförening. I takt med att trygghetsbostäder skapades skulle antalet SÄBO platser minska. I juli var det klart för inflyttning i de 11 trygghetsbostäder som är byggda i kvarteret Trekanten (före detta Nettohuset). Föreslagen minskning kan innebära att verksamheten inte kan tillgodose behovet av antal platser. Det kommer att krävas ett omfattande arbete inom förvaltningen vad gäller att hitta alternativa vårdformer. Mellanboendeformen trygghetsbostäder och hemtagningsteam kommer att ha en central roll om antalet SÄBO platser minskas då det i befolkningsprognoser visar att den äldre befolkningen kommer att öka. Det finns även en risk att kostnaderna kommer öka om vi inte har möjlighet att ta hem personer efter sjukhusvistelse inom avtalad tid, vilket vi har tagit hänsyn till i besparingen. I fall förutsättningarna ändras har dock verksamheten även fortsättningsvis möjlighet att utöka antalet platser inom SÄBO. Ovanstående åtgärd beräknas generera en besparing på cirka 2,5 miljoner kronor per år. Denna effektivisering förväntas ge effekt under större delen av När besparingen ger effekt är dock svårt att uppskatta då det i nuläget inte går att uppge exakt när verksamheten kan läggas ner. Vård- och omsorgsutskottets handläggning Vård- och omsorgsutskottet enades om att vissa kompletteringar av beslutsunderlaget ska göras inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Inom verksamheten personlig assistans berörs 31 anställda personliga assistenter samt 10 PAN anställda (anhöriganställning) vid ett eventuellt beslut. Om ny utförare blir aktuell kommer personalen att få erbjudande om att följa med i verksamhetsövergång till ny extern utförare. Om personal väljer att tacka nej till tjänst hos extern utförare kommer personen i fråga att sägas upp från sin anställning Ordförandes

10 forts Ks 151 inom kommunen eftersom verksamheten försvinner. Om beslut i frågan sker kommer vård- och omsorgsförvaltningen att ta fram förslag på förfrågningsunderlag som beslutas av vård- och omsorgsutskottet. Om beslut gällande minskning av antalet platser på Östergården fattas kommer vård- och omsorgsförvaltningen att omgående upphöra att belägga platser på Östergården. 6 personal påverkas av en eventuell nedläggning av platser på Östergården. Bedömningen är att dessa personer kommer erbjudas andra tjänster när de uppstår i organisationen. Till dess att det finns lediga tjänster placeras berörd personal på bemanningsenheten. Yrkanden Thomas Lidberg (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut med ovanstående kompletteringar. Vård- och omsorgsutskottets beslut Vård- och omsorgsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att genomföra följande effektiviseringar: - Genomföra upphandlingsförfarande av verksamheten personlig assistans - Minska antalet platser inom särskilt boende (Östergården) med 11 stycken. Övrigt Astrid-Marie Jonsson (C) deltar inte i den del av beslutet som avser minskning av antalet platser inom särskilt boende. Kommunstyrelsens handläggning Peder Griph (S) yrkar bifall till vård- och omsorgsutskottets förslag. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsutskottets sammanträde Ordförandes

11 Ks 152 Dnr ATVKS Promemoria Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EUs avfallsförteckning remiss Åtvidabergs kommun har inget att erinra mot promemoria avseende ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EUs avfallstörteckning. Från Miljö- och energidepartementet föreligger remiss avseende Promemoria Ändringar i avfallsförordningen med anledning av nya EU-bestämmelser om farliga egenskaper hos avfall och ändringar i EUs avfallsförteckning. Förslaget innebär en anpassning av avfallsförordningen till nya EU-bestämmelser om hur farliga egenskaper hos avfall ska fastställas samt till ändringar i EUs förteckning över avfall. Ändringarna görs med anledning av kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 och kommissionens beslut (2014/955). Förslagen föreslås träda i kraft den 1 november Åtvidabergs kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter på remissmaterialet senast den 11 september Kommunledningsförvaltningens handläggning Ärendet har internremitterats till miljökontoret och Åtvidabergs Renhållning AB för utlåtande och där remissen inte föranleder någon erinran mot förslaget. Beslutsunderlag Planerings- och ekonomiutskottets sammanträde Remissmaterial från Miljö- och energidepartementet Expediering Miljö- och energidepartementet Ordförandes

12 Ks 153 Dnr ATVKS Sakområdessamråd vård och omsorg arbetsplan Kommunstyrelsen beslutar godkänna arbetsplan för sakområdessamråd vård och omsorg. Arbetsplan för sakområdessamråd vård och omsorg beskriver regionens och länets kommuners gemensamma fokusområden och särskilt utvalda och prioriterade arbetsområden för inom vård och omsorg. Samrådets fokus ligger på folkhälsa samt en jämlik vård och omsorg med individfokus. Arbetsplanen är framtagen gemensamt mellan länets kommuner och regionen med syfte att ge invånarna i Östergötland god vård och omsorg där huvudmannaskapsgränserna inte är ett hinder. Sakområdessamråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunstyrelserna i länet att godkänna arbetsplanen för sakområdessamråd vård och omsorg. Beslutsunderlag Planerings- och ekonomiutskottets sammanträde Arbetsplan Expediering Region Östergötland Ordförandes

13 Ks 154 Dnr ATVKS Länsstyrelsens krishanteringsplan/program - remiss Åtvidabergs kommun beslutar avge yttrande över ny krishanteringsplan/program för länsstyrelsen Östergötland i enlighet med föreliggande förslag. Länsstyrelsen Östergötland har utarbetat ett förslag till ny krishanteringsplan/ program som härmed översändes för synpunkter. Länsstyrelsen ska enligt 4 kap 21 Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor, efter att ha hört berörda myndigheter, kommuner och landsting, upprätta ett program för räddningstjänsten enligt 4 kap 6 Lagen (2003:788) om skydd mot olyckor. Till planen hör en Kommunikationsplan och en Saneringsplan som också remitteras för synpunkter i samband med denna remiss. Synpunkter ska vara länsstyrelsen tillhanda, efter förlängd remisstid, senast den 10 september Kommunledningsförvaltningens handläggning Ärendet har internremitterats till kommunens säkerhetssamordnare för utlåtande. Inför planerings- och ekonomiutskottets sammanträde föreligger förslag till yttrande över ny krishanteringsplan för Länsstyrelsen Östergötland. Beslutsunderlag Planerings- och ekonomiutskottets sammanträde Remisshandlingar från Länsstyrelsen Östergötland Expediering Länsstyrelsen Östergötland Ordförandes

14 Ks 155 Dnr ATVKS Fortsatt folkhälsoarbete i Östergötland Som politisk representant att företräda Åtvidabergs kommun i frågor gällande det fortsatta folkhälsoarbetet utses Thomas Lidberg (S). Som en uppföljning av det tidigare arbetet kring folkhälsa som bedrevs inom ramen för ÖSTSAM inbjuder Region Östergötland kommunerna i länet till ett samtal kring det fortsatta folkhälsopolitiska arbetet med utgångspunkt från Östgötakommissionens rekommendationer. Varje kommun ska representeras av en politiker med mandat för frågorna i diskussionen om det fortsatta folkhälsoarbetet. Mötet äger rum den 1 oktober 2015, Missionskyrkan Linköping. Beslutsunderlag Planerings- och ekonomiutskottets sammanträde Ordförandes

15 Ks 156 Dnr ATVKS Kommunstyrelsens delegationsordning revidering Delegationsordningen för kommunstyrelsen revideras i enlighet med vård- och omsorgsförvaltningens förslag. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att delegationsordning för kommunstyrelsen ändras enligt nedanstående förslag. Ändringarna beror på de förändringar som skett av den politiska representationen. Avsnitt D.2. Beslutanderätt enligt lag (så kallad kompletterande beslutanderätt) Mira Wedenberg och Magnus Hesse stryks i punkterna D.2.1-D.2.4, D.2.6, D.2.7 samt D.2.9 och istället läggs Kenneth Axelsson till. I punkten D.2.8 läggs Kenneth Axelsson till. Beslutsunderlag Vård- och omsorgsutskottets sammanträde Ordförandes

16 Ks 157 ATVKS Rapporter utskottsordförande Under denna rubrik kommer respektive utskottsordförande vid varje sammanträde med kommunstyrelsen att översiktligt redovisa aktuella frågor från sin verksamhet. Mira Wedenberg, personalutskottet Pågår implementeringen av kulturskolan. Diskussion kring prioriteringen och utvecklingen av det fortsatta arbetet med att förverkliga intentionerna med antagen arbetsgivarstrategi. Dialog med de fackliga organisationerna vid utskottssammanträdet i september. Kenneth Axelsson, vård- och omsorgsutskottet Nytt EKB-boende i Björsäter. Tryck inom Individ och Familjeomsorgen. Lars-Åke Bergstrand, kultur-, turism-, fastighets- och samhällsbyggnadsutskottet Pågående bredbandsutbyggnad. Asfaltering pågår inom tätorten. Pågående biblioteksflytt. Åtvidaberg är Öppet den 4 september allmänhet och företagare har möjlighet att besöka ortens företag, föreningar och organisationer, arrangerade seminarier, guidade turer i samhället. Pågående rekrytering av bibliotekschef. Elisabet Edlund, planerings- och ekonomiutskottet Allmänna strategiska och ekonomiska frågor behandlas i detta utskott. Pågående arbete med översiktsplan samt ett antal detaljplaner. Ordförandes

17 Ks 158 ATVKS Rapporter Lars-Åke Bergstrand meddelar att för närvarande pågår bredbandsutbyggnad i Åtvidabergs tätort. Stort intresse vid de informationsträffar om kommunens bredbandsutbyggnad, anslutning och avgift som genomförts. Flera informationsträffar kommer att äga rum. Mira Wedenberg redovisar från direktionsmöte med RTÖG. En fråga som diskuterades var medlemskommunernas syn på uppvaktning av de som arbetat 25 år inom verksamheten. Kommunchefen Robert Bredberg och ordföranden informerar båda från möten gällande den nya polisorganisationen. Chef för lokalpolisområde Linköping är Anna Lindqvist. Fortfarande mycket oklart vad gäller den nya organisationen men flera möten är inplanerade. Kommunchefen informerar om inplanerade företagsbesök för kommunledningen. Samtalen kommer att handla om verksamheten i stort, nuläge och framtid samt synen på kommunen. Ordföranden informerar från styrelsemöte samt det fortsatta arbetet inom Kopparsvanen. Ordförandes

18 Ks 159 ATVKS Delegationsbeslut Kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut samt foga dem till dagens protokoll. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Ordförandes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-01-09 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Odet Klaff, ersättare för Elisabeth Edlund Thomas Lidberg Maria Lind Peder Griph Siw

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-11-03

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2010-11-03 Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunalhuset, kl 13.30 16.00 Beslutande Lennart Haraldsson, ordförande Sverre Moum Maria Lind Thomas Lidberg Kerstin Gustavsson Peder Griph Elisabeth Edlund Åsa Merving,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Sammanträdesprotokoll Sida 1(18) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, onsdag den 29 augusti kl. 14.00-16.50 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige

132- 2014-12-17. Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sida 1(47) Plats och tid Sessionssalen, Gamla kommunhuset, Åtvidaberg, den 26 november 2014, kl 13.30 15.00 Beslutande ledamöter s samtliga ledamöter med undantag av Richard Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Kommunstyrelsen 2012-09-25 Blad 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08-16.00 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande Susanne Hansson (s) Lennart Oscarsson (s) Birgitta

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-12-06 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00-14.35 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan-Christer Jonsson (S) Jan Norberg (S) Anders Rydahl S) Bengt Nilsson (S) Susanne Suokko (S) Tony

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ajournering för lunch 12.00 13.00

ajournering för lunch 12.00 13.00 1(50) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.20, ajournering för lunch 12.00 13.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50

Kommunfullmäktige 2013-02-28. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2013-02-28 kl 18.30 21.50 Beslutande Se sidan 2-3 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Roland Kindslätt, kommunchef Börje Olsson, kanslichef

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Administrativ service, kommunhuset

Administrativ service, kommunhuset 1(4) Plats och tid Kommunhuset, plenisalen, Kl. 13.00-16.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer