ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie Jonsson, C Marianne Sandberg, M Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Anders Byström, FP Närvarorätt Övriga närvarande Justering Utses att justera Robert Bredberg, Barn- och utbildningschef Ewa Asklöf, Sekreterare Sirvan Mostafaey Louise Willborg, Skolstrateg Hanna Edström, Retor 20 Justeringens plats och tid Kommunhuset, Justerande paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Ewa Asklöf Mira Wedenberg Sirvan Mostafaey Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(16) Förteckning över barn- och utbildningsutskottets ärenden Ärende Sidnummer 20 Verksamhetsbesök 3 21 Ekonomi- uppföljning 4 22 Personal- uppföljning 5 23 Delegationsbeslut- redovisning 6 24 Information från verksamheten 7 25 Redovisning av skolinspektionens enkäter 8 26 Skolpsykologupphandling 9 27 Medarbetar undersökning SKL- öppnajämförelser Sökta statsbidrag Elevvårdsgången Namn på nya förskolan Frukostomsorg på fritidshemmen Riktad tillsyn av skolinspektionen 16 Ordförandes

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(16) 20 Verksamhetsbesök tackar Hanna Edström för informationen. besöker Bildningscentrum Facetten. Rektor Hanna Edström informerar utskottet om verksamheten på Bildningscentum Facetten. Ordförandes

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(16) 21 Ekonomi- uppföljning noterar informationen Buf prognostiserar ett nollresultat i relation till budget Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag av Centerpartiet att redovisa de kostnader förvaltningen har till Åff. Barn- och utbildningschefen redovisade hur kostnaderna till Åff är fördelade enligt följande: Gymnasiet Hyra/aktiviteter kr/år Fotbollsträning kr/år Kopparvallen Hyra Media Summa kr/år kr/år kr/år Ordförandes

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(16) 22 Personal -uppföljning noterar informationen. Inget att redovisa Ordförandes

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(16) 23 Delegationsbeslut- redovisning noterar informationen. informerades om de beslut som är fattade enligt gällande delegationsordning. Delegationsbesluten skickas sedan vidare till kommunstyrelsen. Ordförandes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(16) 24 Information från verksamheten noterar informationen. Byggnationen av den nya förskolan på Långbrottsområdet är i gång. Under hösten startar förvaltningen ett samarbete med SPSM. Samarbetet ska ge personal inom förskola och grundskola utbildning i hur vi jobbar med elever/barn med NP problematik. Ordförandes

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(16) 25 Redovisning av skolinspektionens enkäter noterar informationen. Skolstrateg Louise Willborg redovisar den enkät som gjordes av skolinspektionen under ht 13 inför kommande inspektion. ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att välja ut några av de områden som enkäten berör, för vidare utredning. Förslag på områden ska redovisas på juni mötet. Ordförandes

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(16) 26 Dnr 2014-KS0121/625 Skolpsykologupphandling noterar informationen Underlaget inför kommande skolpsykolog upphandling är klart, men har inte lagts ut. Nya upphandlings regler kan ev. börja gälla from augusti med anledning av detta har man valt att välja att skjuta på upphandlingen. Ordförandes

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(16) 27 Medarbetar undersökning beslutar att överlämna informationen till KS för kännedom. Barn- och utbildningschefen gick igenom den personal enkät som gjordes i dec En fråga som utmärker sig negativt. Personalens uppfattning om att de inte får kompetensutveckling. De frågor som fått högst betyg är: Mitt arbete känns meningsfullt. Jag känner mig engagerad i mitt arbete. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. Jag är insatt i min arbetsplats mål. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(16) 28 SKL öppnajämförelser beslutar att överlämna informationen till KS för kännedom. Barn och utbildningschefen redovisar de öppna jämförelserna som SKL redovisat. Se bilaga. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(16) 29 Sökta statsbidrag noterar informationen Barn- och utbildningsförvaltningen har eller kommer att söka följande statsbidrag: Maxtaxa/Kompetenshöjande åtgärder i förskolan Sommarskola/höst och lovskola Elevhälsa Karriärtjänster Skapandeskola Lärarlyftet SPSM utbildning SIS medel-bidragsmedel för projekttjänst för övergångar mellan stadier Språklyftet Ordförandes

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(16) 30 Elevvårdsgången beslutar att överlämna informationen till KS för kännedom. Barn- och utbildningschefen redovisar elevvårdsgången. Tillgängligheten och syftet med bra elevvård, och hur vi ska bygga upp det. En progressionstrappa är skapad för att verksamheterna ska få hjälp och vägledning i hur elevvårdsarbetet bör bedrivas. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(16) 31 Namn på nya förskolan föreslår KS att nya förskolan ska döpas till Långbrotts förskola. Det vanliga är att kommunens förskolor är döpta efter geografisk placering. Samma princip bör tillämpas vid namngivning av den nya förskolan. Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(16) 32 Dnr 2014-KS0223/632 Frukostomsorg på fritidshemmen föreslår KS att besluta om att införa frukostomsorg på fritidshemmen från HT-14. Sedan serveras det utöver skollunch endast mellanmål på fritidshemmen i Åtvidabergs kommun. Föräldrar ges möjlighet att skicka med sitt barn egen frukost till fritidshemmet. Bakgrunden är ett beslut om besparingar som fattades i Barn- och utbildningsnämnden Under 2012 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av Linköpingskommun. Linköpings kommun serverade då inte frukost/mellanmål till elever i fritidshemmen. I inspektionens beslut för fritidshem föreläggs Linköpings kommun att vidta åtgärder som säkerställer att eleverna serveras måltider utifrån den tid de vistas i verksamheten. Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse , dnr 2014-KS0223/632 Expediering Kommunstyrelsen Ordförandes

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(16) 33 Dnr 2014-KS0101/133 Riktad tillsyn angående utbildningen för ensamkommandeflyktingpojkar inom gymnasieskolan i Åtvidaberg kommun. noterar informationen. Barn- och utbildningsförvaltningen ska senast svara på en skrivelse från skolinspektionen om ensamkommande flyktingpojkars utbildning inom gymnasieskolan. Ordförandes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-08-27 1(9) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande Mia

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 6 Ärendeförteckning 27 Indexering av maxtaxa för förskole- och fritidshemsavgift 28 Strategi - En bra start i livet (0-20år) 29 Meddelanden till kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Franklin Eck (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-15.35 15.35Beslutande Ledamöter Ulrika Landergren (FP), ordförande Franklin Eck (M), vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer