Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutsattestanter och firmatecknare för kommunledningskontoret"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2014/ Kommunstyrelsen er och firmatecknare för kommunledningskontoret 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer kommunledningskontorets förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för 2015 enligt bifogat förslag. Bakgrund Kommunledningskontoret har tagit fram bifogade förslag till beslutsattestanter och firmatecknare för år Kommunstyrelsen ska fastställa dessa årligen. Förslagen följer huvudsakligen 2014 års beslut men har kompletterats med beloppsgränser. Enheterna har själva möjlighet att beslutsattestera upp till kronor. Fakturor som överskrider denna beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå. Kommundirektören eller dess har möjlighet att beslutsattestera fakturor upp till kronor, belopp däröver beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Övriga förändringar härrör från personal- eller organisationsförändringar. Åsa Bejvall Controller Annette Andersson tf Kommundirektör Bilagor Firmatecknare 2015 er 2015 Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax

2 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Ekonom Åsa Bejvall (4) er kommunledningskontoret 2015 Driftredovisning Ansvar Namn Beloppsgräns 001 Finansiering utom pensionsutbetalningar och förvaltningsavgifter Urban Sparre Anna Johansson, Jonas Agerhed, Åsa Bejvall Finansiering pensionskostnader Pensionsutbetalningar & förvaltningsavgift Anne Elgmark Ulrika Petersson, Thomas Hodin, Mats Gustafsson Koncernledning Annette Andersson Ola Johansson, Urban Sparre x Kansli- och omvärldsenheten Enhetschef KoO Ann-Mari Nilsson Jonas Sverkén Ärendehantering Jonas Sverkén Ann-Mari Nilsson Kvalitet och service Ann-Mari Nilsson Jonas Sverkén Hållbarhet och strategi Ann-Mari Nilsson Jonas Sverkén Överförmyndarnämndens kansli Ann Wribe Peter Lindqvist, Ann-Mari Nilsson Ekonomienheten Urban Sparre Anna Johansson, Jonas Agerhed, Åsa Bejvall

3 2 (4) Ansvar Namn Beloppsgräns Personalenheten Anne Elgmark Mats Gustafsson Löneadministration Mats Gustafsson Anne Elgmark Kommunhälsan Carina Hertzberg Sinisa Vukovac, Magnus Appert 13006x Näringslivs- och arbetsmarknadsenhet Näringslivsverksamhet Thomas Davidsson Niklas Andersson Arbetsmarknadsvht. Jimmy Johansson Thomas Davidsson Kunskapsnavet Birgitta Agnesson Thomas Davidsson Invandrarservice Lars-Ove Angré Thomas Davidsson 13007x Projekt- och Exploateringsenheten Administration Pär Svanfeldt Eva Danielsson, Susanne Karlsson, Klara Persson Mark och tomträtter Patrik Ihrman Pär Svanfeldt, Maria Jakobsson, Susanne Karlsson Miljö och deponier Maria Jakobsson Pär Svanfeldt, Patrik Ihrman, Susanne Karlsson Huvudprojektledare Mattias Andersson Annika Fonseca, Pär Svanfeldt, Susanne Karlsson Exploateringsverksamhet Pär Svanfeldt Susanne Karlsson, Johanna Kindqvist, Klara Persson, Peder Hägg, Patrik Ihrman, Maria Jakobsson Kommunikationsenhet Henrik Nilsson Christine Bergqvist Björklund Kontaktcenter Kenth Gustafsson Henrik Nilsson Stiftelseadministration Urban Sparre Åsa Bejvall, Jonas Agerhed, Anna Johansson

4 3 (4) Ansvar Namn Beloppsgräns 13030x Brandkåren Gert Friberg Annette Andersson Administration Gert Friberg Annette Andersson Skydd och säkerhet Peo Carlsson Gert Friberg Tillsyn Karl-Johan Daléen Gert Friberg Operativ enhet heltid Kenneth Emricsson Daniel Åström Operativ enhet deltid Daniel Åström Kenneth Emricsson Utbildning Ulf Petersson Gert Friberg Krisledning Stabschefer krisledning Ekonomer krisledning 133 Gymnasieskola Urban Sparre Anna Johansson, Jonas Agerhed Investeringsredovisning Ansvar Beloppsgräns 130 Inventarier KL-kontoret Annette Andersson Åsa Bejvall, Urban Sparre Hamnverksamhet Urban Sparre Ola Johansson, Annette Andersson Exploateringsverksamhet Pär Svanfeldt Johanna Kindqvist, Maria Jakobsson, Klara Persson, Peder Hägg, Patrik Ihrman x Brandkåren Gert Friberg Annette Andersson

5 4 (4) Balansräkning Ansvar Konto Samtliga 1-2, utom; Anna Johansson Ann-Marie Ekblad, Urban Sparre, Viveca Polteg, Jörgen Svensson, Britt-Marie Mikkelsen, Jonas Agerhed, Åsa Bejvall, Susanne Karlsson Arbetsgivaravg, särskild löneskatt Eva Sjöstedt Urban Sparre, Anna Johansson, Ulrika Petersson, Maj-Greth Åckerström 271 Personalens källskatt Eva Sjöstedt Urban Sparre, Anna Johansson, Ulrika Petersson, Maj-Greth Åckerström Löneavdrag för samtliga nämnder/förvaltningar Eva Sjöstedt Urban Sparre, Anna Johansson, Ulrika Petersson, Maj-Greth Åckerström Löneutbetalningar Eva Sjöstedt Ulrika Petersson, Maj-Greth Åckerström Utmätning Eva Sjöstedt Ulrika Petersson, Maj-Greth Åckerström Bokföringsorder (rättelser) drift, investering och balansräkning Ansvar Konto Samtliga Samtliga Urban Sparre, Anna Johansson, Åsa Bejvall, Susanne Karlsson, Jonas Agerhed, Viveca Polteg, Ann-Marie Ekblad, Britt-Marie Mikkelsen och Jörgen Svensson får attestera bokföringsorder med rättelser av fel eller andra omföringar som kan uppstå vid inrapportering från de olika delsystemen till Aditro Redovisning och Reskontror och andra uppenbara konteringsfel oavsett belopp. Samma personalgrupp får också kontera och attestera de inbetalningar som kommer till kommunen. Samtliga Samtliga Anne Elgmark, Ulrika Petersson, Eva Sjöstedt, Maj-Greth Åckerström, Håkan Stenberg, Ann Johansson och Thomas Hodin får attestera bokföringsorder med rättelser av fel som kan uppstå vid inrapportering av uppgifter till systemet Personec P och andra uppenbara konteringsfel som avser löne- och pensionsadministration. Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande beslutsattestanterna på samma befattning följer attesträtten med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. Fakturor som överskrider beslutad beloppsgräns ska eskalera till överordnad nivå. Ställföreträdande kommundirektör eller dess kan gå in som för samtliga ansvar och övertar då beloppsgränsen. Kommundirektören eller dess är beslutattestant för samtliga förvaltningschefer inom Kalmar kommun. Kommundirektörens beslutsattest maximeras till kronor. Belopp däröver beslutas av kommunstyrelsens ordförande. Kommundirektörens är ställföreträdande kommundirektör. Ställföreträdande kommundirektörs är kommunledningskontorets controller.

6 KOMMUNLEDNINGSKONTORETS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Ekonom Åsa Bejvall (4) Rätt att underteckna vissa handlingar - firmatecknare m.m. 1. Rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar samt utfärda checkar och andra anvisningar Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed, ekonom Åsa Bejvall, ekonomiadministratörerna Jörgen Svensson, Ann-Marie Ekblad, Viveca Polteg och Britt-Marie Mikkelsen får två tillsammans under 2015; kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar och andra anvisningar som är ställda till Kalmar kommun eller kommunens nämnder, förvaltningar och andra enheter. utfärda checkar och andra anvisningar från Kalmar kommun och dess bolags bankräkningar samt plus- och bankgiro. Några andra anställda i kommunen har inte rätt att kvittera ut pengar på postanvisningar, utbetalningskort, checkar eller andra anvisningar som är ställda till Kalmar kommun eller kommunens nämnder, förvaltningar och andra enheter. 2. Rätt att företräda Kalmar kommun på koncernkontot i internetuppkopplingen mot banken Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed, ekonom Åsa Bejvall, ekonomiadministratörerna Viveca Polteg, Ann-Marie Ekblad, Jörgen Svensson och Britt-Marie Mikkelsen får två tillsammans under 2015 beordra utbetalningar eller omdisponeringar av pengar på Kalmar kommuns koncernkonto via internetuppkopplingen. Registrering och beslutsattest sker med elektronisk behörighet i systemen. 3. Rätt att underteckna låne- och borgensförbindelser Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller förste vice ordförande Christina Fosnes får tillsammans med ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed eller ekonom Åsa Bejvall under 2015 underteckna kommunens låneförbindelser samt borgens- och andra ansvarsförbindelser.

7 2 (4) 4. Rätt att ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar Ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed eller ekonom Åsa Bejvall får tillsammans med någon av ekonomiadministratörerna Viveca Polteg eller Britt-Marie Mikkelsen under 2015 för Kalmar kommun ansöka om betalningsförelägganden och utmätningar. 5. Rätt att underteckna kommunens allmänna självdeklaration Ekonomichef Urban Sparre får tillsammans med redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed eller ekonom Åsa Bejvall underteckna kommunens allmänna självdeklaration vid taxeringen Rätt att underteckna månatliga skattedeklarationer Löneadministratörerna Eva Sjöstedt, Maj-Greth Åckerström eller Ulrika Petersson får tillsammans med ekonomichef Urban Sparre, redovisningschef Anna Johansson, budgetchef Jonas Agerhed, ekonom Åsa Bejvall, ekonomiadministratör Viveka Polteg eller ekonomiadministratör Britt-Marie Mikkelsen underteckna Kalmar kommuns månatliga skattedeklarationer under Rätt att utfärda tjänstelegitimation Löneadministratör Håkan Stenberg eller säkerhetssamordnare Peo Carlsson får under 2015 utfärda tjänstelegitimation för kommunens personal. 8. Rätt att kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser Vaktmästare Alf Rundberg och vaktmästare Patrik Larsson får under 2015 kvittera ut paket, postförskott, rek och andra värdeförsändelser till Kalmar kommun. Värdeförsändelserna ska förtecknas i samband med postöppningen och utlämnas därefter till adressaten mot kvittens. 9. Rätt att avge yttrande och överklaga beslut om folkbokföring Utredningssekreterare Susanne Eriksson får under 2015 för Kalmar kommun avge yttrande och överklaga beslut om folkbokföring. 10. Rätt att underteckna leasingavtal för fordon Supportchef Johan Råberg, enhetschef Björn Hedbäck eller tf enhetschef Peter Hermansson eller transportassistent Camilla Svensson, inköparna Gunnar Farmansson eller Mats Sund under 2015 underteckna Kalmar kommuns leasingavtal för fordon. 11. Köp och försäljning av fastigheter samt upplåtelser med tomträtt Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller förste vice ordförande Christina Fosnes får tillsammans med enhetschef för projektoch exploateringsenheten Pär Svanfeldt, exploateringsingenjör Johanna Kindqvist, markingenjör Patrik Ihrman, exploateringsingenjör Peder Hägg, exploateringsingenjör Klara Persson eller exploateringsingenjör Maria Jakobsson under 2015 underteckna erforderliga handlingar vid köp och försäljning av fastigheter samt upplåtelser med tomträtt.

8 3 (4) Vid köp och försäljning av fastigheter samt upplåtelse med tomträtt upp till ett värde av högst 20 prisbasbelopp får exploateringschef Pär Svanfeldt, exploateringsingenjör Johanna Kindqvist, markingenjör Patrik Ihrman, exploateringsingenjör Peder Hägg, exploateringsingenjör Klara Persson eller exploateringsingenjör Maria Jakobsson två i förening, under 2015 underteckna erforderliga handlingar. 12. Beslut om vilka som ska verkställa uppdrag som lämnats av kommunfullmäktige Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson eller förste vice ordförande Christina Fosnes får efter föredragning av ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson eller stadssekreterare Jonas Sverkén besluta om vilka som ska verkställa de uppdrag som kommunstyrelsen får av kommunfullmäktige Ansökan om bidrag/finansiering av projekt Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson, förste vice ordförande Christina Fosnes eller ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson får underteckna ansökan om bidrag i projekt där EU, statliga myndigheter eller andra externa aktörer helt eller delvis står som finansiärer. 14. Förvaltade donationsstiftelsers årsredovisningar Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och förste vice ordförande Christina Fosnes får underteckna de årsredovisningar för donationsstiftelser som förvaltas av Kalmar kommunstyrelse och avser verksamhetsår Firmatecknare för kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ordförande Johan Persson och förste vice ordförande Christina Fosnes får under 2015 teckna firma för kommunstyrelsen. 16. Firmatecknare i andra ärenden Ställföreträdande kommundirektör Annette Andersson och enhetscheferna på kommunledningskontoret får under 2015 underteckna handlingar som gäller kontorets respektive verksamheter. Det gäller följande enheter och enhetschefer: Kansli- och omvärld Enhetschef Ann-Mari Nilsson Ekonomi Ekonomichef Urban Sparre Personal Personalchef Anne Elgmark Kommunhälsan Enhetschef Carina Hertzberg Näringsliv och arbetsmarknad Näringslivs- och arbetsmarknadschef Thomas Davidsson Projekt och exploatering Enhetschef Pär Svanfeldt Kommunikationsenhet Kommunikationschef Henrik Nilsson Brandkåren Räddningschef Gert Friberg

9 Då annan tjänsteman under löpande verksamhetsår ersätter en av de nuvarande på samma befattning följer rätten att underteckna vissa handlingar m.m. med till den nya tjänstemannen utan särskilt beslut. 4 (4)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan)

Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) 270 KALMAR KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2007-12-10 Tid 10.00-12.20 Plats Sammanträdeslokalen Magistern (f.d. Handelsskolan) Omfattning 237-258 ande Johan Persson (s) ordförande Göran

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Attestplan 2015. Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna:

Attestplan 2015. Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna: 1 (5) Attestplan 2015 Alla transaktioner attesteras innan de utförs. Nedan följer en redovisning av de olika attesterna: 1. Mottagningsattest 2. Granskningsattest/momsattest 3. Beslutsattest 1. Person

Läs mer

Kommunledningskontorets internbudget 2014

Kommunledningskontorets internbudget 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall 2013-12-23 KS 2013/0983 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets internbudget 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB

Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-12-11 KS 2014/1036 0480-45 34 11 Kommunfullmäktige Avtal med Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun

Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Generella tillämpningsanvisningar till attestreglementet för Lidköpings kommun Antagna av kommunstyrelsen 2012-10-31 Dessa tillämpningsanvisningar är ett komplement till attestreglementet och skall användas

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2014-08-18 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest.

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar. finns två typer av attest: beslutsattest och granskningsattest. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Söder 1 (2) Datum 2014-12-22 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Läs mer

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185

Attestreglemente Reviderat 2012 KS12.185 Reviderat 2012 KS12.185 2012-03-27 Marina Skyldberg Innehåll 1 Inledning 5 2 Attestreglemente 6 2.1 Omfattning...6 2.2 Huvudregler...6 2.3 Ansvar...6 2.3.1 Kommunfullmäktige...6 2.3.2 Kommunstyrelsen...6

Läs mer

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning

Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Malmö stad Utbildningsnämnden Attestreglemente Utbildningsnämnden och dess förvaltning Fastställd av Utbildningsnämnden den Utbildningsförvaltningen Besökadress: Ledebursgatan 5 Postadress Box 171 95 200

Läs mer

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter

Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter 1 (13) Delegationsordning för kommunstyrelsen 2015-2018 inkl. förteckning över teckningsrätter Dokumentnamn Delegationsordning Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Kommunledningskontoret

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(8) TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning Med ekonomiska händelser avses alla förändringar i storleken och sammansättningen av förmögenheten som beror på ekonomiska

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer

Dokumenttyp Dokumentansvarig Fastställd Senast reviderad Diarienummer Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad 2015-05-11 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2015/201 002 Delegationsordning Kommunstyrelsen i

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Övriga deltagande Daniel Modée (S) ersättare 1 9 Sven-Erik Ekblad (S) Kifah Qasem Mohammad (V)

Övriga deltagande Daniel Modée (S) ersättare 1 9 Sven-Erik Ekblad (S) Kifah Qasem Mohammad (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 17 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen kl.08.15 - kl. 13.15 Beslutande Dzenita Abaza (S) ordförande Per-Olof Jonsson (M) 1:e vice ordförande Patricia Johansson (MP)

Läs mer

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner

Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Styrande dokument Senast ändrad 2012-11-20 Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Reglemente för kontroll av ekonomiska

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

2. Attestförteckning, reviderad 141217 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman

2. Attestförteckning, reviderad 141217 Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Yvonne Norman KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 17 december 2014 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information från chefer Informationsärende

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-03-02 Kommunfullmäktige Sammanträde 10 mars 2015 klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun

Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Riktlinje Attestreglemente för Karlskoga kommun Fastställd av: KF 122, 2014-09-23 Revideras senast: 2016-12-31 Innehåll Riktlinje - Attestreglemente... 3 Omfattning... 3 Angränsande styrdokument... 3 Syfte...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente

Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Sida 1/8 Tillämpningsanvisningar till attestreglemente Ansvar Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för kommunen och fastställer attestreglementet. Kommunstyrelsens förvaltning ekonomichefen

Läs mer

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar

Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar 2014 06 11 Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar Fastställd av KS 2014 08 19, 175 Riktlinjerna gäller fr o m 2014 09 15 Kommunstyrelsen har i Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2009 6:3 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer