Miljökonsekvensbeskrivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljökonsekvensbeskrivning"

Transkript

1 Vindkra park Östavall Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Miljökonsekvensbeskrivning

2

3 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Camilla Friman FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Lilliesköld ANSVARIG UTGIVARE Nordex Sverige AB Kungsängsvägen Uppsala Tel: Uppsala, December 2010 Tryckeri:KPH Layout & korrektur: m2layout, Kungsörnsinventering: Enetjätn Natur AB, Naturinventering:Vectura AB, Floberget, Vectura AB, Kulturinventering och landskapsanalys: Vectura AB, Rennäring, Vectura AB, Geoteknisk undersökning, Vectura AB,

4

5 Icketeknisk sammanfattning

6 I Icketeknisk sammanfa ning Företaget Nordex Sverige AB planerar en vindkraftanläggning med 36 stycken vindkraftverk på höjder vid området strax öster om Östavall, cirka 10 km sydväst om samhället Ånge. Den totala uteffekten för anläggningen är maximalt 90 MW om vindkraftverken är på 2,5 MW vardera. Detta motsvarar en årlig produktion på ca 252 GWh det vill säga kwh. Detta räcker till ungefär eluppvärmda hus i Sverige. Effekten kan variera då senaste tekniken vid byggnationen kommer att användas. De planerade vindkraftverken har tornhöjden 100 meter, 120 meter eller 140 meter beroende på vad som anses vara den bästa möjliga tekniken vid anläggningstillfället. Rotordiameter är cirka 100 meter upp till 117 meter enligt de senaste modellerna av Nordex vindkraftverk. Lämpliga elanslutningsalternativ finns. Figur.1 Översiktskarta. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2010/1462 Samråd har genomförts i enlighet med gällande bestämmelser med myndigheter, företag, allmänheten och särskilt berörda organisationer liksom de närboende. Vindkraftverksamheten planeras i ett glesbyggt område där skogsbruk dominerar miljön med vissa inslag av mindre våtmarker i närområdet. Området har mycket goda vindförhållanden enligt utförda vindmätningar. Vindkraftparken bedöms inte påverka miljön negativt och lokaliseringen bedöms som mycket lämplig för verksamheten. Området är utpekat av kommunen som lämpligt för vindkraft. Landskapsbilden kommer att påverkas i begränsad omfattning då omgivningarna är kuperade. Vid anläggningsskedet kommer störningar i form av buller från transporter att ske. Anläggandet av vägar, breddning av befintliga vägar och anläggandet av fundament kommer att medföra buller. Damm kan komma uppstå lokalt där väg anläggs. Under driftskedet kommer ljud och skuggor att uppstå men gällande riktvärden kommer inte att överskridas. Vid avvecklingsskedet sedan vindkraftverken har tjänat ut monteras de ned och återvinns. Vindkraft och förnybar energi bidrar till att annan mindre miljövänlig energiproduktion ersätts. Med vindkraft tillmötesgår vi många av de ställda miljömålen både på regional och på nationell nivå.

7 Innehållsförteckning

8 I 1. Inledning Bakgrund Sökanden Tidplan Samrådsprocessen Verksamhetsbeskrivning Lokalisering Alternativ lokalisering Omfa ning Antal vindkraftverk och effekt Alternativt antal vindkraftverk och effekt U ormning Typ av vindkraftverk Alternativa typer av vindkraftverk Parklayout Alternativ parklayout Elanslutning Alternativ elanslutning Vägar Alternativ vägar Beskrivning av verksamhetens olika skeden Anläggningsskedet Driftskedet Avslutningsskedet Nollalterna vet Samrådsredogörelse Inbjudningar Genomförda samrådsmöten Inkomna y randen Inkomna yttranden från myndigheter Inkomna yttranden från Enskilda Förändringar ll följd av inkomna y randen Områdesbeskrivning Kommunala planer Omgivning och närboende Frilu sliv, jakt och fiske Naturmiljö Skogar och våtmarker Geologi Sjöar och vattendrag Kungsörn Övrigt fågelliv Floberget Övrigt Landskapsbild Skyddade områden Kulturmiljö Rennäring Lu fart/vägar/järnväg Radio- och telekommunika on Förväntad påverkan och skyddsåtgärder Människor Visuellt intryck Skuggbilder och reflexer Ljudpåverkan Friluftsliv, jakt och fiske Naturmiljö Skogar och våtmarker Geologi Sjöar och vattendrag Kungsörn Övrigt fågelliv Floberget Övrigt... 64

9 I 5.3 Kulturmiljö Landskapsbild Rennäring Lu fart/vägar/järnväg Radio- och telekommunika on Utsläpp och avfall Hushålla med ändliga resurser Referenser Bilageförteckning...86

10

11 1 Inledning

12 I 1. Inledning 1.1 Bakgrund Bolaget Nordex Sverige AB planerar, i samarbete med markägaren Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), en vindkraftanläggning med 36 vindkraftverk i området runt Östavall ca 1 mil sydväst om samhället Ånge i Ånge kommun. Den totala uteffekten för anläggningen beror på Figur 1.1 Översiktskarta, Vindkraftpark Östavall För att anlägga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan om sådant tillstånd har sökanden bedrivit samråd med myndigheter, närboende, olika intresseföreningar med flera för att ta emot synpunkter på projektet. Efter samrådet har olika studier bedrivits för att undersöka om hur miljön är på den aktuella platsen. Resultatet av dessa studier och samrådet ligger till grund för denna miljökonsekvensbeskrivning (benämnd MKB) och för ansökan om tillstånd. Enligt IEA s World Energy Outlook 2010, rapport om globala energifrågor, redovisas följande siffror. Subventioner till fossila bränslen var fem gånger(!) större än subventioner till all förnybar energi, globalt sett under vilken effekt vindkraftverken kommer att ha. Den senaste tekniken vid tillfället för byggnationen kommer att tillvaratas till fördel för miljön. De planerade vindkraftverken kan ha upp till 190 meters totalhöjd och ca 100 meters rotordiameter. 1.2 Sökanden Nordex Sverige AB (org.nr ) Kungsängsvägen Uppsala Telefon Nordex Sverige AB är ett dotterbolag i Nordexkoncernen. Under moderföretaget Nordex SE sker tillverkning av vindkraftverk i fabriker i Europa, Asien och USA. Företaget har tillverkat och installerat över vindkraftverk 2 sedan Nordex har huvudkontor i Hamburg och är listat på Frankfurtbörsen sedan Inom koncernen arbetar drygt personer med tillverkning av vindkraftverk, utveckling av projekt, försäljning, bygg- och anläggning samt drift- och underhåll. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2010/ Totalt 57 miljader dollar uppgick subventionerna till för förnybar energi, dvs vind, vatten, sol, våg osv. Men inte mindre än 221 miljader(!) dollar gick till olja och gasutvinning. 2 2 Antalet vindkraftverk gällde för september 2010

13 Bild 1.1 Nordex vindkraftverk 3 Foto. Nordex Sverige AB

14 I Forskning och utveckling sker kontinuerligt på global nivå inom koncernen där resultatet också kommer Nordex Sverige AB tillgodo. Stor möda läggs vid att sänka ljudnivåer och möta upp de olika krav som ställs för att tillvarata andra miljövärden i vindkraftverkens omgivningar. I Sverige finns fyra enheter med personal inom projektutveckling, försäljning, bygg- och anläggning samt drift- och underhåll. Det svenska huvudkontoret ligger i Uppsala. Nordex Sverige AB har tillgång till vindkraftverk från egen tillverkning när projektet väl ska förverkligas. I december 2010 har bolaget byggt 60 vindkraftverk i Sverige och lite mer än ett hundratal är planerade att uppföras inom några år. Nordex Sverige AB är utsett av kreditvärderingsinstitutet Soliditet till rating AA vilket innebär att Nordex Sverige AB anses ha god kreditvärdighet 3. Av Nordex Sverige AB:s förvaltningsberättelse för år 2009 framgår bolagets nettoomsättning till kronor Vindkraftverken byggs 2012 Vägar och fundament anläggs 2011 Byggförberedelser och upphandling 2011 Tillstånd ges 1.3 Tidplan Detta projekt påbörjades under 2009 och ingick i en pipeline med många andra föreslagna projekt. I konkurrens med flera andra projekt fortskred planerna på detta projekt och i början av 2010 kontrakterades markägaren SCA AB. De mycket goda vindförhållandena och förhållandevis få konflikter har bidragit till att detta projekt ges prioritet. Ansökan inlämnas december Tillståndet förväntas ta ett halvår i anspråk då prövningsmyndigheten fått i uppdrag att ge dessa ansökningar prioritet. Under hösten 2011 påbörjas byggförberedelser och upphandling inför vägbyggnation och fundamentens anlägganden. Under 2012 planeras vägar och fundament att anläggas. Om allt fortgår i enlighet med planerna kan vindkraftverken monteras och vara färdigställda första kvartalet Soliditets kreditvärderingssystem lanserades 1989 och betygsätter ett företags betalningsförmåga utifrån en mängd olika beslutsregler. Resultatet redovisas i form av ett krditbetyg från AAA till C och används vid bedömning av kreditgivning, prospektsökning och upphandlingar Ansökan lämans in 2009/2010 Avtal med markägare 1.4 Samrådsprocessen Samrådet påbörjades under hösten Ett antal möten med Ånge kommun hade då också hållits för att få synpunkter i tidigt skede om området runt Östavall. Under mars 2010 inbjöds myndigheter på lokal, regional och nationell nivå liksom enskilda, intresseorganisationer och närboende till samrådsmöten. Alla synpunkter som lämnats i samrådet återges i denna MKB. Eftersom området har valts ut med stor omsorg finns förhållandevis få konflikterför att uppföra planerade vindkraftverk. Ändringar har gjorts för att bemöta synpunkter inkomna under samrådsförfarandet.

15 2 Verksamhetsbeskrivning

16 V 2. Verksamhetsbeskrivning Nordex studerar nya områden för lokalisering av vindkraft. Först och främst söker Nordex platser där det är bra vindförhållanden, liten konfliktrisk mot andra intressen och där en bra infrastruktur finns. För att vindkraftetableringar skall vara bärkraftiga och realiserbara måste ovannämnda förhållanden samverka. Landområden med goda vindtillgångar ligger ofta i glest bebyggda områden med få abonnenter och låg elförbrukning vilket ofta medför ett svagt elnät. Nätanslutningen är därför en viktig parameter vid val av plats. Bild 2.1 Nordex vindkraftverk. Foto. Nordex Sverige AB 6

17 V Fördelen med att bygga landbaserade vindkraftanläggningar är främst att det ofta finns bra infrastruktur vilket gör dem mer lönsamma jämfört med havsbaserade anläggningar. I storskaliga vindkraftetableringar är det lättare att få lönsamhet då kostnader och risker sprids på ett större antal vindkraftverk. Det är därför viktigt att hela områdets potential för vindkraft nyttjas när ett område tas i anspråk för en vindkraftanläggning. De viktigaste bedömningskriterierna för val av lokalisering för Nordex är följande: Vind Vinden är den viktigaste parametern för etablering av vindkraft. En årsmedelvindhastighet vid turbinens navhöjd på minst 6,5 m/s är det huvudkriterium som används av Energimyndigheten vid framtagandet av områden för riksintresse för vindbruk. Enligt den kartläggning av vindpotentialen över Sverige som gjorts av Uppsala Universitet med MIUU-modellen, har västkust och fjäll de bästa vindtillgångarna. Denna vindkartering visar även att det finns högt belägna områden i inlandet som har goda vindförhållanden, och att områden i Västernorrland inte är något undantag. Infrastruktur Området måste ha infrastruktur i form av transportvägar som gör det möjligt att transportera vindkraftverkens alla delar till och från etableringsområdet, utan att någon nybyggnation av vägar i större skala behöver göras. För grundläggning av fundamenten till vindkraftverken bör även området ha goda jord- och bergegenskaper. Hänsyn till geologiska förutsättningar har tagits vid utformandet av vindkraftpakt Östavall. Elnätanslutning Vindkraftanläggningar måste ha tillgång till elnätanslutning med ledig kapacitet för att kunna transportera elenergin till slutanvändare. Förutsättningarna för anslutning och ledig nätkapacitet är särskilt gynnsamma där det tidigare funnits elproduktion eller där det finns mer elkonsumtion än elproduktion. Diskussioner om bästa möjliga anslutningspunkt pågår med berörda nätbolag i området. Markåtkomst Markavtal med berörda markägare är en förutsättning för att bygga en vindkraftpark. Erforderliga markavtal finns för vindkraftpark Östavall. Motstående intressen - Boende. Att ha ett vindkraftverk nära bostaden kan upplevas som störande. Därför får ett vindkraftverk inte placeras för nära bebyggelse enligt vissa riktlinjer. För ljud från vindkraftverk används Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller 4 och för skuggor och reflexer från rotorbladen används Boverkets normer 5. Inga bostäder finns i direkt anslutning till Östavall vindkraftpark inom de områden där ljud och skuggvärden överstiger riktlinjerna. - Naturmiljö. Enligt 4 kap. 1 miljöbalken får exploatering komma till stånd endast om det kanske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Det är viktigt att en vindkraftsanläggning kan anpassas och utformas så att negativ påverkan på skydds- och bevarandeintressen kan undvikas. Etablering av Östavall vindkraftpark kommer inte att skada områdets natur- eller kulturvärden enligt genomförda undersökningar. - Riksintressen. Om flera riksintressen gör anspråk på samma område skall, enligt 6 kap. 10 MB, företräde ges åt det eller de ända-mål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushålning. Vindenergi är en resurs som kommer att bli en allt viktigare del av vår framtida energiförsörjning. - Rennäring. Det är viktigt att hänsyn tas vid lokalisering och utformning av en vindkraftanläggning så att påverkan kan minimeras. Sökt park kommer inte att påverka någon rennäring. - Övriga intressen. Friluftsliv, turismverksamhet och övrig näringsverksamhet är några intressen som kan behövas beaktas vid en vindkraftetablering. Hänsyn har tagits till verksamhetsutövare i området. 4 Naturvårdsverket 2001, Naturvårdsverket, Ljud från vindkraftverk: Rapport 6241, ISBN pdf 5 Boverket 2003, Boverkets handbok, Planering och prövning av vindkraftanläggningar, upplaga 1:1,ISBN

18 V 2.1 Lokalisering Vindkraftprojektet Östavall ligger i Ånge kommun, Västernorrlands län, cirka 10 km sydväst om Ånge och 2 km öster om Östavall. Närmaste avstånd till permanentboende är cirka meter. Projektområdet ligger till allra största del inom kommunens utpekade intresseområde för vindkraftetablering i översiktplanens tillägg Vindkraft i Ånge kommun. Fyra vindkraftverk är placerade utanför översiktsplanens utpekade område av den anledning att det finns goda vindlägen även en bit utanför som kan tas till vara. Östavall vindkraftpark är belägen på fastigheterna: Ånge kommun: Ovansjö 33:77 Hålsnäset 1:19 Hålsnäset 1:24 Vassnäs 2:16 Vassnäs 15:1 Vassnäs 18:1 Figur 2.1 Fastighetskartan och parklayout. 8

19 V Alternativ lokalisering Vid utvärdering av alternativa lokaliseringar för vindkraft skiljer sig förfarandet något jämfört med andra näringar och andra typer av anläggningar. Vissa av de lämpliga lokaliseringar som Nordex kan hitta, ses inte som alternativ till Östavall, utan Nordex vill ha möjlighet att söka ytterligare tillstånd/göra anmälningar som även kan inkludera dessa lokaliseringar. Detta kan liknas vid ett gruvföretag som ständigt söker och hittar nya mineralfyndigheter. Nordex inventerar därför kontinuerligt tänkbara platser för etablering av vindkraft. I karta nedan visas en inventering av tänkbara platser i närområdet runt Östavall. De studerade platserna är Koberget och Klevberget i Ånge kommun. Gemensamt för dessa områden är att de hyser bra vindtillgångar. Områdena har dock olika förutsättningar vad gäller infrastruktur samt konfliktrisker. Nordex avser att vidare undersöka möjligheterna för etablering av vindkraft i Norrland men fokuserar i det här skedet på Västernorrland. De utpräglade fjälloch kustområdena har valts bort då de ofta har ett starkt naturskydd genom nationalparker och naturreservat och risken för konflikter med andra näringar och intressen är stora. Huvudalternativ Östavall Området finns med i Ånge kommuns översiktplan för vindkraft. Beskrivning: Området består av en höjd med brukad skog öster om Östavall i kommunens centrala delar. Den högsta toppen i området når 501 m ö h. Mitt i området finns en värdefull våtmark (klass 2). I området förekommer även sumpskogsinslag. Vindtillgång: Årsmedelvind på 103 m över nollplansförskjutningen beräknas till minst 6,5 m/s i området. Nordex bedömning är att platsen har bättre vindresurser. Vindmätning pågår sedan januari Nationella och regionala intressen: Våtmark klass 2. Infrastruktur: Flera skogsbilvägar går genom området. Kraftledning i området. Bedömning och platsspecifika riktlinjer: Enligt Ånge kommuns föreslagna översiktsplan för vindkraft görs följande bedömning av området och dess lämplighet att etablera vindkraft Området bedöms som lämpligt för vindkraftsetablering under förutsättning att hänsyn visas så att inte våtmarker påverkas negativt. Markåtkomst: Markavtal finns med berörd markägare. Alternativ Koberget Området finns inte slutligen med i Ånge kommuns översiktplan för vindkraft, men undersöktes inledningsvis. Beskrivning: Koberget höjer sig topografiskt från näromgivningen. Den höga höjden indikerar att vindförhållandena förväntas vara goda för en vindkraftetablering. I nordvästlig riktning finns flertalet toppar. Området används för skogsbruk. Natur- och kulturinventeringen för Koberget visade inledningsvis att inga betydande värden förväntades att påverkas av en vindkraftetablering, men senare framkom att kungsörn finns i området. Vindtillgång: Årsmedelvind på 103 m över nollplansförskjutningen beräknas till minst 7,0 m/s i större delen av området. Infrastruktur: Ett vägnät som har bra bärighet lämpat för tunga transporter. Rimlig/goda elnätsanslutningsmöjligheter. Markåtkomst: Markavtal finns för del av området. Platsspecifika egenskaper: Området är av intresse för rennäringen. I området är förekomsten av örn hög. Alternativ Klevberget Området finns med i Ånge kommuns översiktplan för vindkraft. Beskrivning: Området består av en skogbeklädd flack höjdrygg ( m ö h) i nord-sydlig riktning. I området finns flera våtmarker och sumpskogsinslag. Här finns även några nyckelbiotoper och naturvärdesområden. Öster om Klevberget finns de värdefulla vattendragen Roggån och Saxån med förekomst av flodpärlmussla. Cirka 7 km öster om området finns Flataklocken, som är ett viktigt besöksmål med vid utsikt. 9

20 V Vindtillgång: Årsmedelvind på 103 m över nollplansförskjutningen beräknas till minst 6,5 m/s i området. Nationella och regionala intressen: Inga särskilt utpekade nationella eller regionala intresse inom det föreslagna området. Infrastruktur: Flera skogsbilvägar finns i området. Platsspecifika egenskaper: Området bedöms vara lämpligt för vindkraftsetableringar under förutsättning att de sker på ett sådant sätt att grumling av Roggån-Saxån undviks. Hänsyn ska visas mot våtmarker och andra naturvärden i området. En etablering måste föregås av att projektören beskriver hur utsikten från Flataklocken påverkas. Markåtkomst: Markavtal saknas för området. Summering: Samtliga alternativa lokaliseringar har bra vindförhållanden med mer än 6,5 m/s i årsmedelvind och är därför väl lämpade för etablering av vindkraft. Inom områdena finns olika kon fliktrisker samt andra för- och nackdelar. Av de tre studerade lokaliseringarna bedöms Östavall som det mest lämpliga och genomförbara alternativet. I alternativet Koberget är förekomst av örn av sådan betydelse att Nordex avstår från vidare undersökningar. I alternativet Klevberget har Nordex ej lyckats teckna markavtal med berörda markägare. 2.2 Omfa ning Antal vindkraftverk och effekt I vindkraftprojektet Östavall avser Nordex ansöka om uppförande av 36 st vindkraftverk i en sammanhållen grupp. Omfattning och utformning baseras på verkningsgrad inom parken (avstånd mellan verken), avstånd till bostadshus, vindenergin samt områdets specifika förhållanden (biotopskydd, fornlämningar etc.). Vid utformningen av vindkraftparken tas hänsyn till den information som inkommit under samråden med närboende, organisationer och myndigheter. Den sammanlagda installerade generatoreffekten för huvudalternativet med 36 st vind kraftverk, om 2,5 MW vardera, är 90 MW. Mer information om vindkraftverken finns på Nordex hemsida: Bild 2.2 Rotor N100. Foto Nordex Alternativt antal vindkraftverk och effekt Efter utförd vindmätning och vindstudier kan placeringen av vindkraftverken komma att anpassas inom vindkraftområdet. Detta utförs för att ge optimal energiutvinning från vinden och för att minska de fysiska laster som turbulensen bakom vindkraftverken kan ge upphov till på bakomstående vindkraftverk. Antalet vindkraftverk kan också komma att minskas. Information som inkommer under tillståndsprocessen kan påverka vindkraftparkens omfattning och utformning. Då teknikutvecklingen inom vindkraft fortskrider finns möjlighet att effektivare vindkraftverk finns tillgängliga då tillstånd för vindkraftparken ges. För att maximera miljönyttan kontra miljöpåverkan strävar Nordex efter att etablera en vindkraftpark som i sin helhet är så effektiv som möjligt inom ramarna för tillståndet. Detta inkluderar att vid anläggningstillfället använda bästa tillgängliga teknik. 10

21 V 2.3 U ormning Typ av vindkraftverk Nordex huvudverksamhet är produktion och utveckling av vindkraftverk. Modellen som planeras för Östavall vindkraftpark heter N100, där N står för Nordex och 100 anger rotordiametern i meter. Tornhöjden planeras till 100 meter. Nordex vindkraftverk är försedda med åskledare. Tornen består oftast av stål men hybridtorn av stål och betong finns med höjderna 120 meter och 140 meter. Maximal totalhöjd för sökta vindkraftverk uppgår till 190 meter. En rotordiameter på 100 meter och ett 140 meter högt torn ger denna totalhöjd. Vindkraftverken startar vid en vindstyrka på 3-4 m/s och när vinden överstiger 20 m/s (alternativt 25 m/s beroende på val av vindkraftverk) stängs verket ned automatiskt. Under de senaste åren har utvecklingen av vindkraftverk varit snabb, med effektivare och driftsäkrare verk som resultat. Vintern 2010 har Nordex en modell som heter N117 i pipeline för utveckling. Slutligt val av vilken Nordexturbin som ska byggas på Östavall kommer därför att göras inför byggskedet Alternativa typer av vindkraftverk När Nordex Sverige AB projekterar vindkraftparker kommer ett lämpligt vindkraftverk från den egna tillverkningen att väljas. De alternativ som finns är N80, N90 och N100. Tornhöjden kan också varieras från 100 meter, 120 meter till 140 meter. Torn med höjd om 120 meter och 140 meter består av betongtorn meter närmast marken, därefter av ståltorn. Den bästa tekniken och utformningen som är beprövad och lämpligast vid byggtillfället kommer att användas ur Nordex sortiment. Bild 2.3 Nordex100 Gamma. Foto Nordex Sverige AB. 11

22 V Parklayout När det gäller den slutgiltiga parklayouten och individuella utplaceringen av vindkraftverken, vägar och internt elnät bör detta göras först efter att vindmätningar pågått i minst ett år, noggranna undersökningar av markförhållandena utförts samt efter att ett flertal andra parametrar är fastställda och analyserade. Tillståndet för placeringen av vindkraftverken inom vindkraftsområdet måste alltså vara flexibelt för att ge möjlighet att placera vindkraftverken med minsta möjliga påverkan på natur, där de rätta markförhållandena råder samt på ett sådant sätt att vindkraftverken ger maximal elproduktion. Den exakta placeringen av vindkraftverken beslutas efter en så kallad micrositing, det vill säga en beräkning där alla ovan angivna parametrar vägs in. Planerad parklayout för Östavall vindkraftpark visas i nedan, figur 2.2. Figur 2.2 Terrängkarta med parklayout. I själva vindkraftparken måste ett visst placeringsmönster följas för att förebygga så kallad parkförlust. Parkförlust innebär att om vindkraftverken är placerade för nära varandra kommer vinden inne i parken störas och bli så turbulent att produktionen för bakomvarande vindkraftverk kommer att minska. Detta på grund av att ett vindkraftverk inte kan ta till vara energin i turbulent vind lika bra som ostörd vind. Turbulensen gör även att vindkraftverkets ingående komponenter utsätts för en större yttre påverkan vilket leder till att vindkraftverkets livslängd kan minska. För att förhindra turbulensproblem bör avståndet mellan varje verk ligga på cirka 5 gånger rotordiametern. I detta fall blir avståndet mellan vindkraftverken 500 meter om vindkraftverken har en rotordiameter på 100 meter. 12

23 V Alternativ parklayout Allteftersom projektet framskrider och mer information om vind, turbulens, geologi, olika intressen, naturvärden, samråd och eventuella villkor framkommer och val av turbin gjorts kan huvudalternativet komma att justeras till att över gå till att vara den mest lämpliga placeringen Elanslutning Områdeskoncensionärer är Härjeåns Nät AB och Linjekoncessionär är Vattenfall AB. Diskussioner med Härjeåns Nät har pågått kontinuerligt sedan projektet initierades juni Efter diskussioner med Härjeåns Nät AB hänvisas Nordex till SvK för anslutning av Östavall vindkraftpark. Hos Vattenfall pågår utredning för att kartlägga deras elnäts kapaciteter och anslutningsförmåga. Huvudalternativ Huvudalternativet är att ansluta Östavall vindkraftpark vid Järnvägsforsens vattenkraftverk till SvK:s 220 kv-ledning via en ny transformator. Vindkraftverkens uteffekt efter transformering i torn/kiosk väljs efter vidare elnätsoptimering, men 36 kv är vid ansökans upprättande trolig spänningsnivå. Denna tekniska elnätslösning möjliggör att ett 36 kv-ledningsnät byggs till anslutningspunkten i Järnvägsforsen utan mellanliggande transformering. Markkabel läggs huvudsakligen för det interna nätet. Även för samlingskabel till anslutningspunkt kommer i första hand markkabel att väljas. Samlingskabel från vindkraftparken till Järnvägsforsen kan komma att få högre spänning om samordning av elnätanslutning sker med fler projekt och/eller elnätförlustberäkningar påvisar det alternativet mer fördelaktigt. Exakt hur ledningsdragningen till och inom vindkraftparken kommer att utformas är inte fastställt. För detta görs en tillståndsprövning enligt miljöbalken Nätkoncessionshavaren Härjeåns Nät upprättar denna ansökan vid en spänningsnivå på 36 kv, alternativt blir ledningen ett så kallat icke koncessionspliktigt nät. I bild 2.4 nedan, visas en bild på internt ledningsnät som ligger i anslutning till intern väg, kabel täcks sedan av över av uppgrävt material och humus. Bild 2.4 Det externa elnätet dras i det här fallet med en 30-kV luftledning upp till anslutningspunkt vid vindkraftparken. Fotot är taget vid byggnation av vindkraftspark vid Jokkmokksliden i Malå kommun år Foto.Tommy Schröder Andersen, Nordex Sverige AB 13

24 V Alternativ elanslutning Alternativ elnätsuppkoppling är vid ställverket vid Alby där en större elkonsument (fabrik) är ansluten och Vattenfall har två 70 kv-ledningar. Vid anslutning vid denna punkt kommer vindkraftparkens uteffekt dels att förbrukas lokalt av fabriken, vilket ger mycket små nätöverföringsförluster, och dels kommer effekten att föras över via Vattenfalls 70 kv ledning från ställverket i Alby till Vattenfalls transformator T3 i Ånge som är kopplad upp mot SvK:s överliggande 220 kv nät. Preliminärt finns uppgift om att fabrikens effektuttag är ca 50 MW men kan komma att öka framgent. Detaljerad studie krävs av Vattenfall för att klargöra hur mycket effekt som kan anslutas, men runt 50 MW förväntas vara möjligt i dagsläget och uppemot 80 MW om fabriken ökar sin kapacitet. Vindkraftverkens uteffekt efter transformering i torn/kiosk väljs efter vidare elnätsoptimering; trolig spänningsnivå är mellan kv. Markkabel läggs huvudsakligen för det interna nätet. Även för samlingskabel till anslutningspunkt kommer i första hand markkabel att väljas. Samlingskabel från vindkraftparken till Järnvägsforsen kan komma att få högre spänning om samordning av elnätanslutning sker med fler projekt och/eller elnätförlustberäkningar påvisar det alternativet mer fördelaktigt. Exakt hur ledningsdragningen till och inom vindkraftparken kommer att utformas är inte fastställt. För detta görs en tillståndsprövning enligt miljöbalken. Nätkoncessionshavaren Härjeåns Nät upprättar denna ansökan vid en spänningsnivå på 36 kv, alternativt blir ledningen ett så kallat icke koncessionspliktigt nät. Foto. Kristian Lilliesköld, Nordex Sverige AB Vägar Ett förslag till vägnät för anslutning till föreslagna verksplaceringar har på uppdrag av Nordex arbetats fram av Vectura. Utgångspunkten har varit att beskriva ett förslag till vägnät inom parken som kan förväntas vara geotekniskt rimligt, funktionellt för transport och ge minsta intrång i identifierade värden. Till grund för vägförslaget ligger en geoteknisk kartstudie och de inventeringar som genomförts i samband med arbetet med miljökonsekvensbeskrivning. För att minimera intrånget har förslaget utgått från befintligt vägnät. Vägalternativ där identifierade natur- och kulturvärden kan undvikas har valts i första hand. För att minimera påverkan på landskapsbilden bör vägarna inte läggas lodrätt upp på bergen, särskilt om de ligger i siktlinje från byar och samhällen. Med de kriterier på lutning som används har ingen konflikt uppstått med tanke på sikt. I det fortsatta arbetet behöver bredd och skick på befintligt vägnät undersökas ytterligare. En ytterligare osäkerhet är variationer i terrängen som inte framgår av kartan (höjdkurvor med 10 m ekvidistans). Maximal stigning 7% Radie i vägmitt Beräknad ny vägsträcka 50 m m 14

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning

Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Vindkraft i Bönhult Hörby kommun Projektbeskrivning Kraftö AB Stockholms Frihamn, Hus D, vån 2 115 56 Stockholm Kontaktperson: Björn Grinder, Miljöutredare Tfn 08-505 35 453 bjorn.grinder@krafto.se Inledning

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner

Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Bilaga 5 Fördelar med tillstånd utan fasta positioner Sammanfattning fördelar med att inte koordinatsätta Energiutbytet blir så högt som möjligt i förhållande till omgivningspåverkan - Rätt vindkraftverk

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun

Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar Global Wind Day 15 juni 2014 Jokkmokksliden Malå kommun VindByar VindByar Urvalskriterier i reviderad vindbruksplan, daterad 2014-05-07, för kommunerna Norsjö och Malå För att ett område ska

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft

SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Vindkraft SKELLEFTEÅ KRAFT FÖRETAGSPRESENTATIONina Bergström, Skellefteå Kraft Min bakgrund Teknik & Utveckling 10 personer 2 civilingenjörer Teknisk Fysik 2 civilingenjörer Elektro 2 civilingenjörer Maskinteknik

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning

Hedbodbergets vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HEDBODBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB

Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Vindkraft Hönsholma Perstorps kommun Projektbeskrivning KRAFTÖ AB Stockholms Frihamn Hus D 115 56 Stockholm Kontaktperson: Malin Löfgren Tfn 08 505 35 449 malin.lofgren@krafto.se 1 Inledning Kraftö AB

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10

Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Informationsmöte Rögle och Västraby vindkraftsparker 2014-09-10 Vi beklagar att vi inte lyckades ordna ett informationsmöte innan start av anläggningsarbetena. Presentation Kallade (genom inbjudan) Vardar

Läs mer

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN

VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN VINDKRAFTPOLICY FÖR GÄVLE KOMMUN 2009 Innehållsförteckning Vindkraftpolicy för Gävle kommun... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 4 Vindkraft i Gävle... 4 Vindkraft i Sverige... 5 Vindkraftverks konstruktion...

Läs mer

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi

Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Vindkra( förutsä0ningar och ekonomi Storlek E0 2 MW vindkra(verk har en tornhöjd på 80-100 meter och en rotordiameter på 80-100 meter De största verk som är i kommersiell dri( i Sverige har e0 100 meter

Läs mer

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter.

två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) och vart och ett av vindkraftverken inklusive rotorblad är högre än 150 meter. Att: Länsstyrelsen i Västerbotten län Miljöprövningsdelegationen 901 86 UMEÅ ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL MILJÖFARLIG VERKSAMHET, GRUPPSTATION FÖR VINDKRAFT VID FJÄLLBOHEDEN SÖKANDE Gothia Vind 11 AB Lokalkontor,

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

byter Vi ser till riktning att tankarna

byter Vi ser till riktning att tankarna Sverige Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids största globala utmaningar. Sida 2 Till stor del

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås

Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Hur projekt Högabjär blev Högabjär-Kärsås Vattenfall har fört en fördjupad dialog med föregående ägare sedan efter sommaren Genom att slå ihop projekten kan flera synergier uppnås - Synergier i upphandling

Läs mer

Samrådsunderlag Jan 12, 2011

Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Samrådsunderlag Jan 12, 2011 Vindkraft Ljustorp, Timrå och Sundsvall kommun Page 1 of 27 Innehåll ÄRENDE... 3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 KONTAKTPERSONER... 3 3 BAKGRUND TILL PROJEKTET... 5 4 VARFÖR

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar

Om Vindkraft. Vindkraftverk, anläggning som omvandlar Vindkraft Solberg Om Vindkraft Vindkraftverk, anläggning som omvandlar vindenergi till el. Den vanligaste typen har en vindturbin med horisontell axel och tre (ibland två) smala blad. Global årsproduktion

Läs mer

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25

SÄTILA VINDKRAFT. Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken 2009-05-25 2009-05-25 SÄTILA VINDKRAFT Samråd enligt 6kap 4 Miljöbalken för uppförande av en vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5,

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun

Bilaga 9: Remissförfrågningar. Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun Bilaga 9: Remissförfrågningar Miljökonsekvensbeskrivning för Lönnstorp vindbrukspark i Svalövs kommun 6 Juli 2012 Bilaga 9 - Remissförfrågningar Lönnstorp vindbrukspark miljöanmälan Under våren 2012 har

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer