Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB. Vindkra park Östavall. Samrådsunderlag"

Transkript

1 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Vindkra park Östavall Samrådsunderlag

2

3 SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK ÖSTAVALL FÖRFATTARE Kris an Baurne FRAMSIDA Östavall. Foto: Kris an Baurne ANSVARIG UTGIVARE Nordex Sverige AB Kungsängsvägen Uppsala Tel: Uppsala, Mars 2010 Layout & korrektur: m2layout,

4

5 Innehållsförteckning

6 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Sökanden Tidplan Fas gheter Inbjudna ll samråd Verksamhetsbeskrivning Lokalisering Alternativ lokalisering Omfa ning och u ormning Typ av vindkraftverk Vind och energi Alternativ omfattning och utformning Elnätanslutning Alternativ Elnätsanslutning Vägdragning Alternativ vägdragning Beskrivning av verksamhetens olika skeden Anläggningsskedet Driftskedet Avvecklingsskedet Områdesbeskrivning Omgivning Landskapsbild Vindförhållanden Kommunala planer Fågel Fladdermöss Rennäring Övriga djur Växter Skyddade områden Arkeologi och kulturmiljö Lu fart/vägar/järnväg Försvaret Mobilmaster och radio/tv-master Förväntad påverkan Påverkan på människor Visuellt intryck Skuggbilder Ljudpåverkan Friluftsliv Jakt och fiske Ispåverkan Landskapsbilden Fågel Fladdermöss Rennäring Övriga Djur Växter Skyddade områden Arkeologi och kulturmiljö Lu fart/vägar/järnväg Försvaret Mobilmaster och radio/tv-master Hushållning med naturresurser Utsläpp och avfall Nollalterna vet Kontakt...36

7 Inledning

8 Inledning 1. Inledning 1.1 Bakgrund Vindkraftföretaget Nordex Sverige AB planerar en vindkraftanläggning med 36 st. Nordex vindkraftverk på berget strax öster om Östavall, 1 mil sydväst om samhället Ånge i Ånge kommun. Den installerade effekten för anläggningen blir ca 90 MW. De planerade vindkraftverken har 150 meters (eventuellt 190 meter) 1 totalhöjd och ca 100 meters rotordiameter. Planeringen sker i samråd med SCA som är markägare i området. För att kunna genomföra anläggandet av vindkraftparken krävs tillstånd enligt miljöbalken. Inför ansökan genomför sökanden samråd. Syftet med samrådet är att ge sakägare såsom närboende, naturskyddsföreningar, myndigheter med flera, möjlighet att ta del av planerna. Under samrådstiden ges tillfälle att ge synpunkter på vindkraftsplanerna. I detta dokument presenteras därför planerna såsom ett förslag till utformning. Efter att samrådet har genomförts har sökanden att sammanställa alla synpunkter. Synpunkterna kan sedan påverka utformningen av den planerade verksamheten varför ändringar i planerna kan komma att ske i ett senare skede. Detta dokument utgör samrådsunderlag med dels en redogörelse för projektet (lokalisering, omfattning och utformning) och dels hur sökanden avser utforma miljökonsekvensbeskrivning där förväntad påverkan av projektet ska presenteras. 1.2 Sökanden Nordex Sverige AB (org.nr ) Kungsängsvägen Uppsala Telefon Nordex Sverige AB är ett dotterföretag inom Nordexkoncernen. Nordex är börsnoterat på Frankfurtbörsen sedan Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO Koncernen har tillverkning av vindkraftverk i Europa (Rostock Tyskland), Asien (Peking, Kina) och USA (Arkansas). Nordex har rest ca Nordexturbiner (aug 2009) världen över varav 53 i Sverige. Inom koncernen arbetar ca 2000 tekniker, fysiker, montörer, ekonomer, jurister, marknadsförare med mera med utveckling av projekt, försäljning av turbiner, bygg och anläggning samt drift och underhåll. I Sverige finns enheter med personal inom projektutveckling, försäljning, bygg och anläggning samt drift och underhåll. Det svenska huvudkontoret ligger i Uppsala och ett mindre projekteringskontor finns i Skellefteå. 1.3 Tidplan Samrådet planeras starta i april och avslutas 24 maj Särskilda inbjudningar samt tidningsannonser kommer att gå ut under mars månad för de planerade samrådsmötena. Tillfälle att yttra sig (skriftligt och/eller muntligt) över planerna ges fram till den 24 maj Från februari månad till oktober månad 2010 planeras inventeringar och studier inför utformandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Under hösten 2010 utformas och inlämnas miljökonsekvensbeskrivningen tillsammans med tillståndsansökan till Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västernorrland. Ett tillståndsförfarande förväntas ta minst ett halvår hos prövningsmyndigheten varför tillstånd möjligen kan uppskattas sommaren Vägar och fundament kan börja byggas under hösten 2011 och vindkraftverken är beräknad att uppföras under Om tillståndsprocessen tar lång tid och om den bästa möjliga tekniken utvecklas till att högre tornhöjder eller längre blad används kan de planerade vindkraftverken få en totalhöjd upp till 190 meter. 2

9 Inledning 1.4 Fas gheter Vindkraftområdet är beläget på följande fastigheter: Fastigheter: Ånge, Ovansjö 33:77 Ånge, Hålsnäset 1:19 Ånge, Hålsnäset 1:24 Ånge, Vassnäs 2:16 Ånge, Vassnäs 15:1 Ånge, Vassnäs 18:1 Översiktskarta Figur. 1.1 Vindkraftparkens placering 3

10 Inledning 1.5 Inbjudna ll samråd Följande inbjuds till samråd. Andra aktörer kan tillkomma i samrådsförfarandet. Allmänheten (inbjudan via annons i lokaltidning) Närboende (inbjudan via annons i lokaltidning) Jaktlag (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Haverö Hembygdsförening (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Östavalls Intresseförening (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Föreningen Folkets Hus Östavall (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Ånge kommun (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Länsstyrelsen Västernorrland (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Medelpads ornitologiska förening (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Sveriges ornitologiska förening (inbjudan via e-brev) Naturskyddsförening (inbjudan via telefon och/eller e-brev) Elnätägare (inbjudan via telefon och/ eller e-brev) Telecombolag (inbjudan via e-brev) Statliga myndigheter (inbjudan via e-brev) - Banverket - Boverket - Energimyndigheten - Försvarsmakten - Kammarkollegiet - Lantbrukarnas riksförbund - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - Naturvårdsverket - Post- och Telestyrelsen - Riksantikvarieämbetet - Skogsstyrelsen - Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU - Svenska kraftnät - Transportstyrelsen - Vindkraftssamordnare - Vägverket 4

11 2 Verksamhetsbeskrivning

12 Verksamhetsbeskrivning 2. Verksamhetsbeskrivning 2.1 Lokalisering Projektet Vindkraftpark Östavall ligger i Ånge kommun, Västernorrlands län, ca 10 km sydväst om Ånge. Projektet med 36 vindkraftverk sträcker sig över flera höjder. Närmaste avstånd till bebyggelse är meter vilket är en jaktkoja väster om berget. Närmaste permanentboende ligger i Östavall på 1800 meters avstånd från närmaste vindkraftverk Alternativ lokalisering Nordex har undersökt många platser som lämpar sig för vindkraftetableringar. Efter att ha fokuserat på vindförhållanden och övervägt risken för konflikter inom dessa områden valdes området öster om Östavall som det mest lämpliga. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer de övriga alternativa lokaliseringarna som valdes bort till förmån för detta projekt att beskrivas närmare om det behövs. 2.2 Omfa ning och u ormning I vindkraftprojektet Östavall planeras 36 stycken vindkraftverk i en sammanhållen grupp med ett inbördes avstånd mellan vindkraftverken på ca fem rotordiametrar (500m). Detta avstånd krävs för att minimera påverkan av turbulens från andra vindkraftverk i parken. Vindkraftområdet inom vilket vindkraftparken planeras är beläget högst upp på bergen där vindresursen är som störst. Vid val av positioner för vindkraftverken har hänsyn tagits till kulturhistoriska lämningar, våtmarker, reservat och skyddsvärda biotoper. Slutgiltig placering av vindkraftverken kommer att presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen och baseras på vad som framkommer under vindmätningen och samråden. Den preliminära placeringen av vindkraftverken redovisas i figur 2.1. Omfattning och utformning baseras sammanfattningsvis på verkningsgrad inom parken (avstånd mellan vindkraftverken), avstånd till bostadshus, vindenergin samt områdets specifika förhållanden (biotopsskydd, fornlämningar etc.). Vid utformningen av vindkraftparken kommer hänsyn tas till den information som inkommer under samråden med närboende, organisationer och myndigheter. 6

13 Verksamhetsbeskrivning Figur. 2.1 Preliminär placering av vindkraftverken Typ av vindkraftverk Nordex är tillverkare av vindkraftverk och för projektet vid Östavall planeras modellen N100. N100 har en generatoreffekt på 2,5 MW, en rotordiameter på 100 meter och tornhöjden planeras till 100 meter. Hybridtorn av både stål och betong finns som prototyp på höjderna 120 meter och 140 meter. Alternativt kan modellen N90 med 90 meters rotordiameter och 2,5 MW effekt användas. Mer information om vindkraftverken finns på Nordex hemsida: 7

14 Verksamhetsbeskrivning Vind och energi Enligt preliminära beräkningar är medelvindhastigheten ca 7 meter per sekund på 100 meters höjd i det aktuella vindkraftområdet vid Östavall. Ett vindkraftverk av modell N100 på denna plats beräknas producera ca 6-7 GWh/år. Med 36 vindkraftverk kommer vindkraftparken ha en installerad effekt på 90 MW och beräknas producera ca GWh/år. Om en eluppvärmd villa antas förbruka kwh/år kommer parken vid Östavall att kunna försörja villor/år. Nordex har under mars månad 2010 uppfört en 80 meter hög vindmätningsmast på berget för att under minst ett år utföra vindmätningar som kommer att ligga till grund för omfattning och utformning av vindkraftparken Alternativ omfattning och utformning Efter utförda vindmätningar och vindstudier kan placeringen av vindkraftverken komma att anpassas inom vindkraftområdet. Detta utförs för att ge optimal energiutvinning från vinden och för att minska de fysiska laster som turbulensen bakom vindkraftverken kan ge upphov till på bakomstående vindkraftverk. Antalet vindkraftverk kan också komma att ändras. Information som inkommer under samråden kan påverka vindkraftparkens omfattning och utformning. Då teknikutvecklingen inom vindkraft fortskrider finns möjlighet att effektivare vindkraftverk finns tillgängliga när tillstånd för vindkraftparken ges. För att maximera miljönyttan kontra miljöpåverkan strävar Nordex efter att etablera en vindkraftpark som i sin helhet är så effektiv som möjligt inom ramarna för tillståndet. Detta inkluderar att vid anläggningstillfället använda bästa tillgängliga teknik. 2.3 Elnätanslutning Elnätanslutningen kommer att planeras och projekteras i samarbete med Härjeåns Nät som har koncession för elnät i området. Som det ser ut idag bedöms närmaste elnätanslutning för projektet vara vid Alby ca 8 km norr om vindkraftparkens mittpunkt. Det interna ledningsnätet beräknas bli ca 20 km (500 meter/vindkraftverk) långt med en spänningsnivå på 20 alt 30 kv och förläggs med kabel i direkt anslutning till grusvägarna mellan vindkraftverken. Ledningen mellan vindkraftparken och anslutningspunkten mot elnätet kan både hängas på stolpar och grävas ned i marken Alternativ Elnätsanslutning I miljökonsekvensbeskrivningen kommer alternativ elnätsanslutning att diskuteras. 2.4 Vägdragning Fram till varje vindkraftverk byggs en grusväg och vid vindkraftverkets position anläggs en grusplan för uppställning av de kranar som används vid montage av vindkraftverket. Det interna vägnätet i parken beräknas bli ca 20 km (500 meter/vindkraftverk). I vindkraftområdet finns redan välbyggda grusvägar som kommer att användas i möjligaste mån. Körbanan måste vara 4,5 meter bred på raksträckor och ännu bredare i kurvor vilket kan innebära att vissa vägar kan behöva förstärkas och breddas. Vid vägbyggnation kommer hänsyn att tas till eventuella känsliga biotoper samt till vattendragens genomströmning. Inför byggskedet kommer utförliga undersökningar av transportväg från fabrik fram till vindkraftområdet att utföras i samråd med vägverket. 8

15 Verksamhetsbeskrivning Alternativ vägdragning Under samråden kan information inkomma som påverkar framtida vägdragning. 2.5 Beskrivning av verksamhetens olika skeden Anläggningsskedet Under anläggningsskedet ska vägar byggas, fundament anläggas, avställningsytor ordnas och byggbaracker uppföras. Trafik med olika delar kommer att köra till platsen från lämplig hamn. Befintliga vägar kommer att förstärkas, justeras och användas i så stor utsträckning som det låter sig göras. Till viss del förväntas ny väg anläggas för att nå fram till alla vindkraftverken. De vanligaste fundamenten är gravitationsfundament. Om det finns förutsättningar kan också så kallade bergsförankrat fundament användas. Det sistnämnda kräver dock att jordlagret är tunt och att berggrunden har god hållfasthet. Bergsförankrade fundament har fördelen att ca 100 m 3 betong per fundament behövs jämfört med ca 500 m 3 betong för ett gravitationsfundament. I båda fallen jämnas ytan ut först innan fundamentet anläggs. Ett gravitationsfundament är ungefär 20 meter i diameter. Den nedersta delen av vindkraftverkets torn förankras i fundamentets armering, den så kallade ingjutningssektionen. Fundamentet runt tornet täcks sedan med uppgrävda massor, jord och grus för att efterlikna vanlig mark. Det enda som sticker upp är tornet. Själva vindkraftverket monteras med kranar. Tornet lyfts på plats i sektioner. Maskinhus och rotor lyfts därefter på plats. Monteringen av ett vindkraftverk tar normalt sett en till två dagar efter att fundamentet är klart. Efter anslutningar av elkablar och genomfört kontrollprogram kan sedan vindkraftverket kopplas till elnätet och börja producera energi efter ett par veckor. Bredvid varje vindkraftverk byggs en liten transformatorkiosk vilken liknas vid ett hus på drygt 10 m 2. Inom vindkraftområdet brukar man även bygga en uppsamlingsstation, även den ett litet hus på ca 30 m 2, där kablarna från alla vindkraftverken går in och kopplas om till grövre ledningar som transporterar elen till elnätet antingen via markförlagd kabel, luftledning eller båda delarna. Kablar dras i vägdiken inom parken Driftskedet Under driftskedet producerar vindkraftverk energi när det blåser mellan 3 m/s och m/s. Under respektive över dessa vindvärden stängs verket av. Transporter med lättare fordon sker till och från vindkraftverken under driftskedet för att sköta drift och underhåll. Serviceintervallet är ca två gånger per år men mer omfattande under inkörningsperioden. Vindkraftverk tar liten markyta i anspråk och normalt skogsbruk kan bedrivas i vindkraftparken under hela parkens livslängd. Två olika typer av ljud kommer från vindkraftverken, dels ett aerodynamiskt svischande ljud och dels ett mekaniskt ljud från fläktsystem, motorer med mera. Det mekaniska ljudet på moderna maskiner hörs sällan längre bort än några tiotals meter. Det aerodynamiska ljudet, vilket är det dominerande ljudet som hörs, kan på avstånd liknas vid ljudet från träd och buskar som viner i vinden. När solen står lågt på en klar himmel och det blåser så att rotorn går kan vindkraftverket ge upphov till svepande skuggor. Om skuggorna når bostadshus kan de uppfattas som störande. För parken vid Östavall är avståndet till bebyggelse dock så stort att risken för störningar är mycket liten. 9

16 Verksamhetsbeskrivning I enlighet med Luftfartsstyrelsens (numera Transportstyrelsen) föreskrifter ska vindkraftverk belysas i gryning, skymning och mörker. Vid totalhöjd över 150 meter krävs högintensivt blinkande ljus. Vid Östavall där vindkraftverkens totalhöjd planeras till under 150 meter krävs medelintensivt blinkande ljus Avvecklingsskedet Efter ungefär 25 år tas vindkraftverken ur drift. De demonteras och kan återvinnas till största delen. Redan idag finns företag som koncentrerat sin verksamhet runt återvinning av uttjänta vindkraftverk. Det finns även en marknad för begagnade vindkraftdelar. Ekonomisk säkerhet kommer att ställas för att det ska finnas medel till att montera ned vindkraftverken och återställa platsen. Vindmätningsmast vid Östavall, uppförd mars 2010 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB 10

17 3 Områdesbeskrivning

18 Områdesbeskrivning 3. Områdesbeskrivning 3.1 Omgivning Det planerade vindkraftområdet ligger på ett berg öster om samhället Östavall. Området består av flera toppar som till största delen är bevuxna med gran- och tallskog. Hyggen och våtmarker finns också inom området. Projekteringsområdet ligger på ca meters höjd över havet. 3.2 Landskapsbild Landskapet utgörs av skogsbeklädd kuperad terräng. Ljungan rinner strax väster om området genom Holmsjön och fortsätter förbi samhällena Alby och Ånge norr om området. Berget där vindkraftområdet är beläget har en markant högre höjd än omgivningarna vilket ur en vindmässig synpunkt gör det till en mycket lämplig plats för en vindkraftetablering. Fotomontage där vindkraftverken visas i terrängen från olika håll presenteras i kapitel fyra i detta samrådsunderlag. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer verksamhetens påverkan på landskapsbilden att beskrivas utförligare. 3.3 Vindförhållanden Årsmedelvindhastigheten på 100 meters höjd över marken bedöms vara ca 7 m/s. Denna bedömning är delvis baserad på Energimyndighetens nationella vindkartering samt topografiska data. Området för projektet ligger i skogslandskap med kuperad terräng vilket gör turbulensen svårbestämd. För att erhålla mer detaljerade vinddata har Nordex i mars 2010 påbörjat vindmätning i en 80 meter hög mast som uppförts i området. 3.4 Kommunala planer Berget öster om Östavall där Nordex planerar vindkraftparken finns med som ett förslag till kommunalt intresseområde för vindkraft under namnet Fjället/Tovåsen i planförslaget Vindkraft i Ånge kommun som är ett tillägg till den kommunala översiktsplanen. Syftet med Vindkraft i Ånge kommun är att ge stöd för en strukturerad utbyggnad av vindkraft i kommunen. Tillägget är på utställning till den 24 maj och väntas vinna laga kraft under sommaren Ett utdrag ur planförslaget visas i figur 3.1. Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB 12

19 Områdesbeskrivning Figur. 3.1 Planförslag. Vindkraft i Ånge kommun 13

20 Områdesbeskrivning 3.5 Fågel Medelpads ornitologiska förening, Länsstyrelse och kommun är inbjudna till samråd där påverkan på fågellivet i området diskuteras och där val av eventuella studier kan föreslås. Då örn förekommer i kommunen har Nordex varit proaktiv och redan i januari 2010 beställt örnstudie som utförs under februari och mars 2010 (den tid då örnarna spelflyger och markerar sina revir). Ett preliminärt resultat från denna örnstudie visar inga tecken på örnrevir inom vindkraftområdet. 3.6 Fladdermöss Under samråd med myndigheter, naturskyddsföreningar och allmänheten med flera önskar Nordex få information om omfattningen av fladdermöss i området för att kunna utröna eventuell påverkan på dessa. Slutsatser kommer att presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. 3.7 Rennäring Området berörs inte av riksintresse för rennäringen. 3.8 Övriga djur Några uppenbara konflikter med djurlivet i området har inte framkommit under förundersökning av området. Nordex avser undersöka saken närmare för att kunna redovisa detta i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 3.9 Växter Valet av positioner för vindkraftverken har gjorts med hänsyn till de naturvärden som länsstyrelsen och skogsstyrelsen redovisar i sina GIS-databaser, GISdata från länsstyrelserna och Skogens Pärlor. Storflon finns med i våtmarksinventeringen och ett antal sumpskogar finns inom vindkraftområdet vilka redovisas i figur Skyddade områden Några nationalparker, naturreservat eller riksintresseområden finns inte inom vindkraftområdet i dagsläget. Väster om vindkraftområdet finns ett riksintresse för kulturmiljövård kring Holmsjön. Länsstyrelsen och markägaren SCA arbetar för närvarande med en reservatsbildning på Florberget. Efter att ha blivit informerade om den pågående reservatsbildningen har Nordex tagit bort planerade vindkraftpositioner inom detta område som visas i figur Arkeologi och kulturmiljö Nordex har sökt efter fornlämningar inom det planerade vindkraftområdet i Riksantikvarieämbetets databas Fornsök. Det som hittades var lämningar efter fäboden Ovansjöåsen vilken av Riksantikvarieämbetet bedöms vara Övrig kulturhistorisk lämning. Det finns idag inga byggnader kvar på vallen. Nordex kommer att undvika fysisk påverkan inom fäbodvallens område vilket markeras i figur

21 Områdesbeskrivning Figur. 3.2 Natur- och kulturintressen 15

22 Områdesbeskrivning 3.12 Lu fart/vägar/järnväg Genom att ha samråd med bland annat Transportstyrelsen, Vägverket, Banverket och Luftfartsverket kommer eventuella konflikter med vägnät, järnväg och luftburen trafik att undersökas. Ingenting i förundersökningen påvisar några hinder av denna art Försvaret Flera av försvarets verksamheter kan påverkas av vindkraftetableringar däribland kommunikationslänkar, radarstationer och flygverksamheten. Försvarets verksamheter är av nationellt intresse och vid eventuell påverkan måste vindkraftplanerna anpassas. Luftfartsverket har yttrat sig i frågan och har inget att erinra angående föreslagna positioner för vindkraftverk vid Östavall. Norra stambanan passerar väster om vindkraftområdet genom samhället Östavall. Banverket är inbjudet till samråd och hänsyn kommer att tas till järnvägens telekommunikationssystem. Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB 16

23 Områdesbeskrivning 3.14 Mobilmaster och radio/tv-master TeliaSonera har två länkstråk som korsar vindkraftområdet enligt figur 3.3. Befintlig placering av vindkraftverken stör inte dessa länkar men vid eventuell omplacering av vindkraftverken måste hänsyn tas till dessa länkar. Telenor, ICE.NET, 3GIS och Tele2 har inget att erinra gällande vindkraftetableringen vid Östavall. Teracom som har en mast nordost om projektet har inte något att erinra om placeringen av vindkraftverken. Figur.3.3 TeliaSoneras radiolänkstråk 17

24

25 4 Förväntad påverkan

26 Förväntad påverkan 4. Förväntad påverkan 4.1 Påverkan på människor Samhället Östavall ligger väster om projektet m från närmaste vindkraftverk. Närboende kommer att inbjudas till samråd för att få information om planerna och framförallt för att få ge sina synpunkter på projektet Visuellt intryck Då vindkraftverken placeras högst upp på berget där vinden är starkast kommer de oundvikligen att synas i omgivningarna och påverka landskapsbilden. Hur stor denna påverkan blir är en subjektiv bedömning. En del kopplar vindkraftverk till deras positiva miljönytta och ser dem som ett positivt inslag i landskapet. Andra kan tycka att vindkraftverk förfular området. Här visas några fotomontage för att visa exempel på hur det skulle kunna se ut från några valda positioner. Vindkraftverken på Östavall planeras få en totalhöjd på 150 meter med 100 meter höga torn och 50 meter långa blad. Om tillståndsprocessen tar lång tid och om den bästa möjliga tekniken utvecklas till att högre tornhöjder eller längre blad används kan de planerade vindkraftverken få en totalhöjd upp till 190 meter. Av denna anledning presenteras även fotomontage där vindkraftverken har en totalhöjd på 190 meter med tornhöjd 140 meter och bladlängd 50 meter. Fotona är tagna med 86 mm brännvidd i det gamla 35 mm filmformatet. Om fotomontaget är tryckt i A4 format skall betraktelseavståndet vara ca 65 cm från pappret. Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB 20

27 Förväntad påverkan Östavall Översikt Fotomontage 4 positioner Brännvidd 55 mm (35mm format) Betraktelseavstånd 65 cm Figur. 4.1 Positioner för fotomontage 21

28 Östavall Fotoposition 1 Folkets hus Östavall RT90 X: Y: Bäring: 70 Närmaste vkv: m Navhöjd: 100 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB 22

29 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 1 Folkets hus Östavall RT90 X: Y: Bäring: 70 Närmaste vkv: m Navhöjd: 140 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 23

30 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 2 Tempo Alby RT90 X: Y: Bäring: 157 Närmaste vkv: m Navhöjd: 100 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 24

31 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 2 Tempo Alby RT90 X: Y: Bäring: 157 Närmaste vkv: m Navhöjd: 140 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 25

32 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 3 Klorindustri Alby RT90 X: Y: Bäring: 160 Närmaste vkv: m Navhöjd: 100 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 26

33 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 3 Klorindustri Alby RT90 X: Y: Bäring: 160 Närmaste vkv: m Navhöjd: 140 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 27

34 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 4 Järnvägsstation Ånge RT90 X: Y: Bäring: 210 Närmaste vkv: m Navhöjd: 100 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 28

35 Foto. Kristian Baurne, Nordex Sverige AB Östavall Fotoposition 4 Järnvägsstation Ånge RT90 X: Y: Bäring: 210 Närmaste vkv: m Navhöjd: 140 m Rotordiameter: 100 m Brännvidd 86mm (35mm format) 29

36 Förväntad påverkan Skuggbilder De planerade vindkraftverken vid Östavall ligger 1800 meter från närmaste bostadshus. I normala fall uppfattas inte skuggor längre bort än 1000 meter från ett vindkraftverk. Enligt beräkningar med mjukvaran WindPRO kommer svepande skuggor inte att överskrida rekommenderade värden vid bebyggelse för detta projekt. Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. Det har i praxis arbetats fram en rekommendation som innebär att den teoretiskt maximala skuggtiden för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och maximalt 30 minuter per dag. 2 Detta skall säkerställa att den faktiska skuggtiden inte överstiger 8 timmar per år och 30 minuter per dag. Beräkningen i figur 4.2, visar antalet skuggtimmar per år och för det värsta fallet, d.v.s. att solen alltid skiner från en klar himmel, att det alltid blåser så att rotorn går, att rotorn alltid är vinklad mot bostadshuset och att inga hinder i form av vegetation eller byggnader finns. Bladen på vindkraftverken är målade med anti-reflexfärg för att inte ge upphov till reflexer. Om svepande skuggor förekommer kan vindkraftverk förses med skuggdetektorer som automatiskt stänger av turbinerna under den kritiska tiden. Figur. 4.2 Teoretiskt beräknad maximal skuggutbredning. Rekommenderat värde vid bostadshus är mindre än 30 timmar per år. Beräkningen är utförd i WindPRO. 2 Boverket. Vindkraftshandboken - Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära vattenområden

37 Förväntad påverkan Ljudpåverkan Det dominerande ljudet från vindkraftverk är ett aerodynamiskt svischande ljud. När vindkraftverken roterar blåser det normalt även där den som lyssnar befinner sig. Då uppkommer prasslande och vinande ljud i buskar och träd vilket delvis eller helt kan maskera ljudet från vindkraftverken. För vindkraftverk tillämpas i Sverige vanligtvis Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller. Vid bedömning har i de flesta fall nattvärdet 40 db(a) vid bostäder angetts som villkor av tillståndsmyndigheten vilket motsvarar ljudet från ett modernt kylskåp. Ljudberäkningen anger ett värsta fall så till vida att ingen hänsyn tas till markdämpning och beräkningen sker utifrån antagandet att det alltid blåser från vindkraftverken mot det ljudkänsliga området. Resultatet motsvarar således det högsta ljud som kan beräknas höras från vindkraftverken, oavsett vindförhållanden på platsen. Denna typ av vindkraftverk alstrar inte heller rena toner. I figur 4.3 visas hur ljudutbredningen beräknas bli runt vindkraftparken vid Östavall. Figur. 4.3 Ljudutbredning. Beräkningen är utförd I WindPRO enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell. 31

38 Förväntad påverkan Några exempel på ljudnivåer i vår vardag visas i Tabell 4.1. db(a) 30 Sovrum Friluftsliv Sökanden avser utreda om området används för friluftsliv och i så fall i vilken omfattning. Hur verksamheten kan komma att påverka friluftslivet i området ska presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen Jakt och fiske Typiska ljudnivåer 40 Tyst inomhusmiljö, kylskåp 50 Vanlig inomhusmiljö, kontor 60 Vanlig samtalston på kort avstånd Hur verksamheten kan komma att påverka jakt och fiske i området ska presenteras i miljökonsekvensbeskrivningen. Normalt påverkas inte jakt i någon större utsträckning. Några betydande negativa effekter på jaktbara däggdjur och fåglar i området förväntas inte på lång sikt även om aktiviteterna under främst byggskedet lokalt kan störa viltet. Inga avspärrningar eller restriktioner mot jakt planeras. Området kommer troligtvis inte att omfattas av detaljplan, ett planinstrument som skulle kunna vara en begräsning för jakten. I en park utanför Piteå står 14 stycken vindkraftverk. Sedan vindkraftverkens tillkomst har älgstammen ökat och älgar har setts betande under vindkraftverken. Detta kan tolkas som att älgarna inte påverkas märkbart av vindkraftverken Ispåverkan Is och snö kan vid speciella väderleksförhållanden falla ned i närheten av verken. Intensiv forskning sker i branschen för att minimera risker till följd av isbildning. Sökanden avser följa gällande regler och råd som ges från denna forskning. I ett EUforskningsprogram (WECO) om vindkraftproduktion i kallt klimat har ett riskavstånd tagits fram för iskast. 3 Beräkningsmetoden ger ett högsta riskavstånd på ca 350 m vid en maximal vindhastighet på 25 m/s. Sannolikheten att träffas av is eller snö när man befinner sig nära vindkraftverken är mycket liten. Informationsskyltar kommer att sättas upp på lämpliga platser. 4.2 Landskapsbilden Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen hur landskapsbilden påverkas av verksamheten. 4.3 Fågel De flesta studier pekar på att risken för kollisioner och övrig inverkan på fåglar från vindkraftverken är liten. 4 Generellt sett är det vanligare att fåglar dör av krockar med kraftledningar, motorfordon mm, än med vindkraftverk. Än så länge finns det alltför lite data på hur rovfåglar beter sig i områden med vindkraftanläggningar. Att rovfåglar kan vara särskilt sårbara för vindkraftverk visar en del studier i USA och Norge. Det finns grund för att anta att de största rovfåglarna, exempelvis örnar, är mer utsatta än små rovfåglar, eftersom manövreringsförmågan minskar med ökad storlek och vikt Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat - nedisning, iskast och avisning, Elforsk rapport 04:13 4 Energimyndigheten. Vindkraft - bygga och ansluta större vindkraftverk Naturvårdsverket. Vindkraftens miljöpåverkan. Resultat från forskning inom kunskapsprogrammet Vindal.

39 Förväntad påverkan Ett preliminärt resultat från den örnstudie som Nordex låtit utföra visar inga tecken på örnrevir inom vindkraftområdet vid Östavall. Mer detaljerad information från studien kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. 4.4 Fladdermöss Vindkraftverk tenderar att dra till sig insekter och därmed även fladdermöss som kommer för att jaga insekterna. Normalt sett flyger fladdermöss inte så högt som rotorn på ett vindkraftverk. Det är vid svaga vindar och vackert väder som fladdermöss lockas att jaga högre upp i höjd med rotorbladen och risken för kollision förhöjs. Om det skulle visa sig att kollisioner med fladdermöss blir ett problem kan det åtgärdas. Det sker genom att vindkraftsanläggningen kan stoppas vid vindstyrkor mindre än 4 meter per sekund under den årstid då mest fladdermusaktivitet förekommer, vanligtvis under sommaren. Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen en djupare beskrivning av hur djurlivet påverkas av verksamheten. 4.5 Rennäring Området berörs inte av riksintresse för rennäringen. 4.6 Övriga Djur Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen en djupare beskrivning av hur djurlivet påverkas av verksamheten. 4.7 Växter Hänsyn har tagits vid positionering av vindkraftverken för att minimera påverkan på skyddsvärd växtlighet. Vindkraftverk i allmänhet bedöms ge en marginell påverkan på växtligheten då största delen av skogen kan stå kvar orörd. En relativt liten yta kommer att påverkas av schaktning och gjutning av fundament, uppställningsplatser och vägdragning. Vid väg- och kabeldragning tas särskild hänsyn till känsliga biotoper samt vattendrag och våtmarker. Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen en djupare beskrivning av hur naturvärden påverkas av verksamheten. 4.8 Skyddade områden Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen en djupare beskrivning av vilka skyddade områden som finns och hur de eventuellt kan påverkas av verksamheten. 4.9 Arkeologi och kulturmiljö Kulturmiljön kan anses bli påverkad av den förändrade landskapsbilden. Detta är en subjektiv bedömning. Vissa kan tycka att åsynen av vindkraftverk förtar upplevelsen av kulturmiljön medan andra kan tycka att vindkraftverken ger ett positivt intryck då de står för miljövänlig elproduktion. Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen en djupare beskrivning av befintlig kulturmiljö och hur den kan påverkas av verksamheten Lu fart/vägar/järnväg En vindkraftanläggning kan utgöra ett hinder för luftfarten och måste därför förses med hinderbelysning på toppen av varje vindkraftverks maskinhus. Godkännande från Luftfartsverket krävs för alla vindkraftetableringar. Hinderbelysningen på vindkraftverken vid Östavall beräknas bli medelintensivt blinkande ljus i gryning, skymning och mörker. Luftfartsverket har yttrat sig i frågan och har inget att erinra angående de föreslagna positionerna för vindkraftverk vid Östavall. Befintliga vägar kommer att användas i möjligaste mån och vissa kan behöva breddas och förstärkas. Vid vägbyggnation kommer hänsyn att tas till eventuellt känslig 33

40 Förväntad påverkan växtlighet. Inför byggskedet kommer utförliga undersökningar av transportväg från fabrik fram till vindkraftområdet att utföras i samråd med vägverket. Norra stambanan passerar väster om vindkraftområdet genom samhället Östavall. Banverket är inbjudet till samråd och hänsyn kommer att tas till järnvägens telekommunikationssystem. Sökanden avser uppge en utförligare beskrivning i miljökonsekvensbeskrivningen över hur luftfart, vägar och järnväg påverkas av verksamheten Försvaret Försvaret är inbjudet till samråd. Eventuell påverkan på försvarets verksamhet och påföljande anpassning av vindkraftparken kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen Mobilmaster och radio/tv-master Vindkraftverk kan störa länkstråk och därför har sökanden genomfört samråd med TeliaSonera, Telenor, ICE. NET, 3GIS, Tele2 och Teracom. Inget av företagen hade något att erinra angående vindkraftparken vid Östavall Hushållning med naturresurser Sökanden avser uppge i miljökonsekvensbeskrivningen på vilket sätt verksamheten medför att hushållning med naturresurser sker Utsläpp och avfall Vindkraft har en i huvudsak positiv inverkan på miljö och hälsa eftersom energin i vinden kan tas till vara utan utsläpp av hälso- eller miljöförstörande ämnen. El från vindkraft ersätter kolkraft i det nordiska elsystemet, eftersom kolkraft idag har de högsta marginalkostnaderna och därför byts ut först. Därmed minskar utsläpp av; svaveldioxid som är försurande, kväveoxid som är både försurande och övergödande och koldioxid som ger klimatpåverkan. Vindkraftverk ger i sig inga utsläpp. Vid eventuellt läckage av smörjoljor är konstruktionen sådan att oljan stannar inne i vindkraftverket där den kan tas om hand. Ett vindkraftverk kan på ca ett halvår producera den mängd energi som går åt för att tillverka, uppföra, driva och demontera själva vindkraftverket. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer sökanden att visa vilka förväntade utsläpp och avfall som kan uppstå i samband med verksamhetens olika skeden Nollalterna vet Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras vid Östavall och de lokala förhållandena kvarstår som de är idag. Den el som produceras av vindkraftverk ersätter främst importerad el producerad av kolkraftverk i grannländer. Den importerade elen bidrar till växthuseffekten genom sina stora koldioxidutsläpp och orsakar även försurning och övergödning av mark och vatten. 1 MWh el från vindkraft ger minskade utsläpp med ca 1 ton koldioxid. 6 Denna anläggning beräknas producera MWh per år och skulle således minska koldioxidutsläppen med ca ton koldioxid per år. Om vindkraftsanläggningen inte byggs kommer ett flertal regionala och lokala arbetstillfällen att utebli. Sökanden avser vidareutveckla nollalternativet i miljökonsekvensbeskrivningen. 6 El från kolkondens ger utsläpp av 969 kg koldioxid per MWh, Energimyndigheten 2007, 34

41 5 Kontakt

42 Kontakt 5 Kontakt Detta samrådsunderlag finns att ladda ned från Om ni önskar få ett exemplar skickat till er, vänligen kontakta oss. Yttranden över vindkraftplanerna kan skickas både med e-post och vanlig post till nedanstående adresser. Nordex önskar mottaga yttranden innan 24 maj Nordex Sverige AB (moderbolag Nordex SE) Kungsängsvägen Uppsala Telefon: Organisationsnummer: Kontaktperson: Kristian Baurne Mobil: Telefon: Fax: E-post: Mer information om Nordex finns på den internationella hemsidan 36

43

44

45

Vindkra park Kokträskliden. Samrådsunderlag. Foto. Tommy Schröder Andersen, Nordex Sverige AB

Vindkra park Kokträskliden. Samrådsunderlag. Foto. Tommy Schröder Andersen, Nordex Sverige AB Vindkra park Kokträskliden Samrådsunderlag Foto. Tommy Schröder Andersen, Nordex Sverige AB SAMRÅDSUNDERLAG VINDKRAFTPARK KOKTRÄSKLIDEN FÖRFATTARE Tommy Schröder Andersen FRAMSIDA Foto. Tommy Schröder

Läs mer

Vindkra park Riberget. Samrådsunderlag. Foto Kristian Baurne, Nordex Sverige

Vindkra park Riberget. Samrådsunderlag. Foto Kristian Baurne, Nordex Sverige Vindkra park Riberget Samrådsunderlag Foto Kristian Baurne, Nordex Sverige Innehållsförteckning Innehåll 1. INLEDNING... 2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Sökande...3 1.3 Tidplan...4 1.4 Inbjudna ll samråd...4 2.

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Vindkraftpark Gullberg

Vindkraftpark Gullberg Underlag för Samråd - Arbetsmaterial Vindkraftpark Gullberg Administrativa Uppgifter 1.1 Sökanden Nordex Energy GmbH Sweden Technosite, Kungsgatan 62 753 18 Uppsala Organisationsnummer: 516404-7374 Kontaktperson:

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds

Elanslutning Inom parkområdet: Markförlagda kablar Längs väg Anslutning till regionala elnätet Utreds Transporter till vindparken Stora/långa/tunga transporter: Rotorblad upp till 60 m långa Maskinhus upp emot 100 ton Torndelar över 4 m diameter Transport från hamn på allmänna vägar med följebil Nära till

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04

Vindkraft. Sara Fogelström 2011-05-04 Vindkraft Sara Fogelström 2011-05-04 Historik Vindkraft i världen (MW) 200 000 180 000 160 000 140 000 120 000 100 000 MW 80 000 60 000 40 000 20 000 0 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 I slutet på 2010

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Äskåsen. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Äskåsen Samrådsunderlag 2010-08-31 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT ÄSKÅSEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Bilaga 3. Teknisk beskrivning

Bilaga 3. Teknisk beskrivning Bilaga 3 Teknisk beskrivning Teknisk Beskrivning Teknisk Data Den planerade vindparken kommer att bestå av maximalt 6 stycken vindkraftverk med en enskild effekt om cirka 2,0 3,5 MW. Vindkraftverkens navhöjd

Läs mer

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet

Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage Ljud Skugga Säkerhet Välkomna Utformning Lokalisering och placering Vindförutsättningar Vindkraftverk Fundament, väg och elnät Områdesbeskrivning Naturområden Djur och växter Inventeringar Kultur Mänsklig påverkan Landskap/fotomontage

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge

E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge E.ON Vind Sverige AB Vindkraftprojekt Gröninge Underlag till samrådsmöte 17/1 2012 enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-12-09 Dnr: V-1112-04 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 4 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco

Tillståndsprocess. Håkan Lindroth, Sweco Tillståndsprocess Håkan Lindroth, Sweco Moskogens vindpark Cirka 50 vindkraftverk spridda över området, främst på höjder Vindparkens totala area: cirka 30 km 2 Verkens tornhöjd: 105 m Rotordiameter: 90

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun

Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun Göteborg den 23 november 2012 Vindkraft i Gunnarsbo Kalmar kommun GreenExtreme AB avser att bygga fem vindkraftverk i Kalmar kommun i området Gunnarsbo, och vill med detta brev informera er närboende eller

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Brahehus

Projektbeskrivning Vindkraft vid Brahehus Projektbeskrivning Vindkraft vid Bakgrund o2 Vindkompaniet AB planerar en vindkraftetablering i ett område vid nordost om Gränna i Jönköpings kommun. Energimyndigheten har pekat ut området som riksintresse

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun

SAMRÅDSHANDLING. Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i. MÖRTELEK med omnejd. i Uppvidinge kommun SAMRÅDSHANDLING Samrådsmöte 2011-07-05 Vindkraftetablering i MÖRTELEK med omnejd i Uppvidinge kommun ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Sökande: Billyvind AB Adress: Pistolvägen 10 226 49 LUND Telefon: 046-188 432

Läs mer

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark!

Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! Välkomna på informationsmöte om tillståndsansökan för Stormyrberget vindkraftpark! 2106-02-29 Syfte med informationsmötet Informera om: - Hur tillståndsansökan har tagits fram - Innehållet i tillståndsansökan

Läs mer

Förstudie. Siene Vindkraftspark

Förstudie. Siene Vindkraftspark Förstudie Siene Vindkraftspark Augusti 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 4 Miljöanmälan... Fel! Bokmärket är inte definierat. Sökande... 4 Upplägg... 4 Projektdata... 5 Projektör... 5 Placering

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK

SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK SAMRÅDSSMÖTE KULLBOARP VINDKRAFTSPARK 2013-09-05 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Kullboarp Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg 5 anställda

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008

Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Samrådsunderlag enligt miljöbalken inför samråd den 7 oktober 2008 Uppförande av vindkraftverk vid Blädingeås 2:3, Äspetuna 1:7, Äspetuna 1:2, Ryamon 1:3, Spånhult 1:11 och Fallen 1:27 1 i Alvesta kommun

Läs mer

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas

Teknisk beskrivning Vestas V112. Foto Vestas Teknisk beskrivning Vestas V112 Foto Vestas Vestas V112 Driftdata Märkeffekt 3 000 kw Inkopplingsvind 3 m/s Märkvind 12 m/s Urkopplingsvind 25 m/s Ljudnivå 7 m/s 100 db(a) 8 m/s 102,8 db(a) 10 m/s 106,5

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget

Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Fotomontage Version 1.0 Datum 2014-06-20 Fotomontage Vindkraftsanläggning Vitberget Vindpark Vitberget Format: A3 Fotomontage är framställda av Kabeko Kraft på uppdrag av Vitberget Vindkraft Upphovsrätt

Läs mer

Vindkraftprojektet Kettstaka

Vindkraftprojektet Kettstaka Vindkraftprojektet Kettstaka Miljökonsekvensbeskrivning Juni 2010 Kettstaka Vind AB www.kettstakavind.se Innehållsförteckning 1 Icke-teknisk sammanfattning sid 2 2 Redovisning av verksamhetens omfattning

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Projektspecifikationer

Projektspecifikationer Projektspecifikationer Lantmäteriet Medgivande I2013/00189 Antal verk: Upp till 8 st. Installerad effekt per verk: 2,5-4 MW Total installerad effekt: 20-32 MW Totalhöjd: Max 200 m. Tornhöjd: Ca 94-144

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00

Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun. Den 14/6 kl 18.00 Samrådsmöte enligt MB med anledning uppförande av vindkraftverk på Dal 1:1 i Kungsbacka kommun Den 14/6 kl 18.00 Agenda för mötet: Agenda 1. Presentation av sökande 2. Presentation av Triventus Consulting

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag

Vindkraftprojekt Skabersjö. Samrådsunderlag Vindkraftprojekt Skabersjö Samrådsunderlag Samråd enligt 6 kap. 4. Miljöbalken samt 5 kap 20 i Plan- och bygglagen Okt 2008 Innehåll Bakgrund...3 Omfattning och utformning...3 Områdesbeskrivning...4 Energiproduktion...4

Läs mer

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft

Vindens kraft. 15 frågor och svar om vindkraft Vindens kraft 15 frågor och svar om vindkraft Vinden är oändlig, den kostar inget och den skapar inga föroreningar. Det finns vind överallt. Människan har använt vinden i tusentals år. Vinden har fungerat

Läs mer

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25

Vindkraft. Sara Fogelström 2013-10-25 Vindkraft Sara Fogelström 2013-10-25 Historik Vindkraft i världen (MW) I slutet på 2012 var totalt cirka 280 000 MW installerat världen över. Källa: EWEA och GWEC Vindkraft i världen Totalt installerad

Läs mer

Förstudie för vindkraft i Malå

Förstudie för vindkraft i Malå Förstudie för vindkraft i Malå Storliden, Hemliden, Tallberget och Jokkmokksliden i Malå kommun Upprättad av: Fredrik Öhrvall, Skellefteå Kraft, 2007-05-22 Uppdaterad av Tommy Schröder Andersen, Skellefteå

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08

Vindkraftsprojekt Brattmyrliden. Samrådsunderlag samråd med allmänhet. Dnr: V-1105-08 Vindkraftsprojekt Brattmyrliden Samrådsunderlag samråd med allmänhet Dnr: V-1105-08 Innehåll 1 BAKGRUND... 3 2 PROJEKTBESKRIVNING... 3 3 UTFORMNING... 5 3.1 Vindkraftverk... 5 3.2 Tillfartsvägar... 5 3.3

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun

Projektbeskrivning. Vindkraft Täfteå Umeå kommun Projektbeskrivning Vindkraft Täfteå Umeå kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 2 Sökanden... 2 Presentation av projektet... 3 Produktion och miljönytta... 4 Lokal nytta...

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning.

Miljökonsekvensbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning www.enetjarnnatur.se Miljökonsekvensbeskrivning Beslutsunderlag för länsstyrelsen Konsekvensbedömning Samrådet ligger till grund för arbetet MKB:ns syfte Att beskriva direkta

Läs mer

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4.

Vindkraftprojekt. Vindkraftprojekt. Midsommarberget. Midsommarberget och Högklippen. Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4. Vindkraftprojekt Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Midsommarberget Samrådsunderlag Kompletterande samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2010-08-14 2011-01-11 Innehåll BILAGOR 2 1 BAKGRUND...

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal

Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Samrådshandling Vindkraftpark Jättendal Nordex Sverige AB Kungsängsvägen 21 753 23 Uppsala Tel: 018-18 59 00 E-post: awiding@nordex-online.com Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 FÖRETAGET...3 1.2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun

BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20 i Sollefteå kommun 2013-01-16 Samhällsbyggnadskontoret Sollefteå kommun Djupövägen 3 881 80 Sollefteå BYGGLOVSANSÖKAN ENLIGT PBL FÖR UPPFÖRANDE OCH DRIFTEN AV 2 VINDKRAFTVERK PÅ FASTIGHETERNA Lungsjön 2:20, Lungsjön 1:6/2:20

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parkerna: Stamåsen Bodhögarna

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer