UPPDRAG GÄLLANDE FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG GÄLLANDE FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA"

Transkript

1 Regionsamordnare Gösta Andersson MISSIV Dnr LD11/ Rev , UPPDRAG GÄLLANDE FRAMTIDSPLAN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD DALARNA Svar: Gemensamt Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin gemensamt AT SG rehabmedicin, geriatrik Skönvik AT och Kuratorer mail Sjukgymnastik Uppdrag Uppdraget innebär att verksamhetschefer/specialitetsgrupper bjuds in att belysa ett antal frågeställningar. I diskussionen kring frågeställningarna är det bra att ha i bakhuvudet tankar om nya sätt att strukturera och organisera vården. Patient- och processperspektiv bör också vägas in i diskussionerna. Nedanstående frågeställningar önskas få belysta av respektive specialitetsgrupp: Högspecialiserad vård o Vilka är de huvudsakliga diagnosgrupper/tillstånd som remitteras till högspecialiserad vård? RIMA, Neurokir, spinal akutvård, handkirurgi för tetraplegiker, svåra beteendestörningar ( Bollnäs ) Fetma kirurgi vissa Arbetsterapi: Kompetens finns att fortsätta rehabilitering av de flesta patientgrupper efter de högspecialiserade medicinska insatserna t ex brännskador, hjärnskaderehabilitering mm. Viktigt att hög kompetens finns inom arbetsterapeutisk rehabilitering vid ev regionalisering av mer akut sjukvård Kurator: Viktigt att patienter (och dess anhöriga ffa barn) som får högspecialiserad vård får tillgång till psykosocialt stöd på hemmaplan. Ökat antal patienter med cancerdiagnoser förväntas. (enl RCC) där det tydligt framgår behovet av psykosocialt stöd. Även här kan vissa delar av behandling tas hem tex klinisk hypnos för patienter med mag-tarm problematik. Sjukgymnastik: Flera av de patientgrupper som remitteras via högspec/valfrihetsremisser träffar sjukgymnast på hemmaplan postoperativt. Sjukgymnastiskt skickar vi ingen patient till annat län för omhändertagande. Däremot tar vi emot remisser från andra landsting (ex dysfunktionell andning, fokala dystonier). Nej o Är det några av dessa diagnosgrupper/tillstånd som bör tas hem?

2 Sjukgymnastik: Patienter med vissa ortopediska skador skulle kunna tas hem för rehabiliteringen. Ett exempel är opererade axlar men även nacke. Resursförstärkning på hemmaplan för detta borde kosta mindre. Struktur, samverkan Behov finns att patienten och dennes behov ses som en helhet, vilket innebär att oavsett var i vårdkedjan patienten kommer in ska en förståelse finnas för vad som har skett innan och vad som måste till för att målet med de olika insatserna ska vara tydligt hela vägen. Arbetet måste ske mer processinriktat och någon bör vara ansvarig för resp process och hela dess utveckling. Här måste både förebyggande, akuta, rehabiliterande inkl psykosociala insatser räknas med. Därtill kommer sen andra myndigheters ansvar tex arbetsförmedling, försäkringskassa, arbetsgivare, kommuner som på olika sätt ska dockas ihop. Rätt insatser måste ske vid rätt tillfälle utifrån patientbehov. Troligtvis kommer den slutna vården minska även fortsättningsvis till förmån för specialiserad öppenvård och vård i hemmet. Teknisk utveckling bidrar samt att i vissa fall är det bättre med rehabilitering i hemmet än på institution. Tex för hjärnskadade patienter och multisjuka. Inom vissa patientgrupper krävs en hög kompetens där bla antalet patienter med liknande problem är en av faktorerna. Då kan inte öppen vård inom primärvård(mer generell) eller vård i hemmet från kommuner komma ifråga. Patienter med stroke är en sådan grupp som kräver hög kompetens och erfarenhet av strategier/direkta träningssätt utifrån diagnos, i samband med hemgång. Då är det möjligt att skrivas ut från sjukhus i tidigare skede (nationella riktlinjer). Samverkan mellan vårdnivåer kan förbättras på alla plan. Först måste dock ansvar och uppdrag tydliggöras så att alla i kedjan känner till den andres uppdrag. Ett rehabiliterande tänk där personers förmågor tas tillvara och stöd att utveckla dem finns o Finns det, nya eller befintliga, områden där medicinsk-teknologisk utveckling medför behov av att koncentrera vårdinsatserna alternativt strukturförändringar alternativt samverka över länsgränserna? Beteendestörningar hos hjärnskadepatienter Geropsykatrisk avdelning. ( går det att samordna kompetens kring dessa båda ). Kompetenscentrum för sömn Kompetenscentrum för fetmarehabilitering Arbetsterapi: Kognitiv rehabilitering samt handrehabilitering är områden idag där samverkan över länsgränser förekommer. Här finns stora möjligheter till utökat samarbete via telemedicin. Via regiongruppen bestående av arbetsterapichefer pågår också arbete med framtagande av prioriteringar, arbetsterapiprogram samt behandlingsriktlinjer. Arbetsterapeuter kommer i framtiden att behövas som stöd till andra yrkesprofessioner såsom vårdpersonal inom slutenvård och ffa kommuner, för att tydliggöra personers behov av aktivitet och delaktighet för bättre hälsa (ICF). Handledande roll både inom sluten vård men ffa inom vård i hemmet.

3 Arbete i större utsträckning ute i samhället- delaktigheten. Utveckla andra aktivitetsområden tex djur och natur Kurator: Samverkan finns i dag mellanolika landsting avseende mindre specialistfunktioner tex dövblinda barn/vuxna. Detta arbetssätt behöver fortsätta och gälla även andra mindre specialgrupper. Behöver förbättras gentemot psykiatrin och primärvården Sjukgymnastik: Resultatet av den medicinska utvecklingen medför att patienter idag lever längre med sina sjukdomar. Detta innebär i sin tur att patienterna etablerar svårare funktionstillstånd än tidigare. När fler räddas till livet och fler högteknologiska hjälpmedel tas fram, ökar rehabiliteringsbehovet. Detta behov behöver vi resursmässigt möta (mer omfattande och komplexa sjukgymnastiska insatser). o Hur bör vården/vårdprocesserna strukturellt eller av andra anledningar organiseras annorlunda än idag? PROCESSORIENTERAT HELHET utan fnuttifiering SAMVERKAN BAS SPECIALIST HÖGSPEC. Samarbete mellan medicin och geriatrik samt primärvård bör förbättras gällande multisjuka äldre. Närvårdskonceptet bör stärkas för denna patientgrupp. Starka öppenvårdsenheter med kompetens inom neurologi, neurorehab, geriatrik och habilitering inom varje närvårdsområde Sjukgymnastik: Idag pratar vi processer inom stuprören. Vi måste se oss som en koncern i första hand och därtill förbättra kommunikation/samverkan med andra aktörer/huvudmän. En processinriktad kompletterande organisation hotar INTE den traditionella linjeorganisationen. Rätt sammansatt kompletterar den och vi får en kundorienterad matrisorganisation (inte produktionsinriktad). Vårdprogram tas fram för hela processer. Idag tappas rehabiliteringen ofta bort p.g.a. dåligt identifierade processer. Med kompletterande behandlingsriktlinjer för respektive professioner klargörs vem som gör vad. o På vilket sätt kan ett processorienterat arbetssätt ge systemeffekter avseende patientnytta, effektivt resursutnyttjande samt utveckling? Att arbeta så skulle kunna ge ett mervärde för patienterna, större effekt för samma eller mindre kostnader en förutsättning är att MÅLET är klart. Sjukgymnastik: Lika vård, standardisering, gemensamma/kända indikatorer för uppföljning. Patientsäker hantering då föregående och efterföljande steg i processen är känd och uttalad. Resurstillgång längs vårdkedjan identifieras och prioriteringar för resursomfördelningar möjliggörs. Bortprioriterade patientgrupper identifieras och ny prioritering kan göras så att den är aktuell (ex Claudicatio, Parkinson). Vi behöver förbättra utvärderingssystemen (efterfråga resultatuppföljning!). Insatserna ska utföras av den profession som har rätt kompetens för uppgiften. Detta identifieras i processbeskrivningen. Vi får då en grund för framtagande av nyckeltal där t.ex antal listade invånare/läkare kan utökas med antal listade invånare/sjukgymnast etc. o Beskriv vilka koncept för stora patientgrupper som bör användas och vilken ambitionsnivå för vårdkedjan som är önskvärd

4 Nationella riktlinjer för stroke där brytpunkt för fortsatt rehabilitering blir lokal och har en hög ambitionsnivå. o Slutenvård kontra öppenvård hur ser utvecklingen ut? Bedöm också konsekvenserna! Risken finns att vi för dessa målgrupper inte har tillräckligt med slutenvård. Korta vårdtider ger fler återinläggningar och vi gör inte färdigt. Möjlighet för återinläggning för riktade intensivinsatser behöver kunna finnas Kommunens korttidsplatser har en vårdnivå som liknar en internmedicinsk avdelning, men inte kompetens och personal nog för det. Flödet mellan öppen och sluten vård bör kunna vara mer flexibel och behovsrelaterad det skulle ge en ökad trygghet hos dessa patientgrupper. Sjukgymnastik: Då vårdtiderna blir allt kortare kompletteras slutenvården med öppenvård och gärna i form av grupper för att nå ut till fler. Ex KOL-skola, Hjärtskola. Här skulle vi kunna utöka med t.ex. diabetesskola etc. o Inom vilka områden finns störst potential när det gäller skifte från slutenvård till öppenvård? Störst potential skulle vi få med ett utslussningsboende för rehabmedicins svåraste patienter där pers. ass skulle kunna utbildas tillsammans/av vår personal för att få en bättre överföring. Sjukgymnastik: Neuro och äldrevård. Decentralisera och satsa på hemrehab (kommunalt uppdrag)!! Införande av äldrevårdscentraler, ÄVC, för att arbeta mer preventivt med äldre (halvering av antal fallolyckor skulle innebära 4 miljarder kronor i lägre kostnader (LEV-projektet). Rehabilitering i öppenvård för t.ex pat som opererats för höftfraktur. Se över behov av patienthotell-idén för att minska vårdplatsbehovet till förmån för dagvård. o Hur kan samverkan med andra vårdgivare utökas och förbättras? Utökad samverkan med psyk och habilitering för Rehabmedicin. Genom gemensamma uppdragsbeskrivningar och tydliga mål. Sjukgymnastik: Samma journalsystem och sekretessområde som andra t.ex. kommunens hälso- och sjukvård. Idag går oerhört mycket tid åt till att överrapportera patienter och jaga vårdgivare per telefon. o Reflektera över gränssnittet primärvård specialistvård samt effekter av förändringar i huvudmannaskap (hemsjukvården) Befolkningsansvar för mycket svårt handikapp och sjukdomar SpecialistPAL Sjukgymnastik: Viktigt att man säkrar tillgång till kompetens (konsulttjänster inom alla professioner). Risk finns att man generaliserar vem som ansvarar för insatserna och använder tröskeln som gräns. Det ska vara patientens behov av insats och kompetens-/vårdnivå av behovet som ska styra. o Hur går vi från briljans i individens agerande till briljanta system på mikro och makroplanet? Genom stark samverkan, samarbete och ett processorienterat arbetssätt. Sjukgymnastik: Utvecklandet av uppföljning och jämförelser. Forskning och utveckling, utbildning

5 Inom hälso- och sjukvården behövs samsyn i värderingar och etiska ställningstaganden. En fortsatt satsning på kliniska studier inom rehabilitering specifikt men också rehabiliterande synsätt inom omvårdnad, klinisk forskning, flöden, individuell målbeskrivning/vårdplan Bemötande, förebyggande arbete, hälsobegreppet är andra områden som behöver beforskas. Hur reagerar jag som personal i olika situationer Generellt krävs ökat antal arbetsterapeuter för att ge stöd åt att hitta strategier att klara sin situation hemma och på arbetet och kuratorer som ger ett psykosocialt stöd både på individ, grupp och samhällsnivå. Det största behovet är inom primärvård där även det förebyggande arbetet ska ske för att förhindra att patienter kommer in i sjuksvängen. System för att mäta nytta med insatser i större utsträckning istället för kvantitativa metoder tex antal besök som det är idag.: o Genom vilka kliniknära forsknings- och utvecklingsaktiviteter skulle man kunna förbättra hälso- och sjukvården? -Vi utvärderar oftast i termer av överlevnad men mer fokus på resultat / nyttan för patienter enl ICF (livskvalitet aktivitets- och funktionsförmåga, delaktighet ) -Vi behöver ha personer med forskningskompetens ledningsnära. Sjukgymnastik: Knyta personer med forskningskompetens till personal-, ekonomioch utvecklingsenheter i syfte att ha bättre uppföljnings- och utvärderingssystem och säkra en kvalitativ revidering. Ta fram ett system för prioritering mellan forsknings- och utvecklingsaktiviteter och inte som idag sjösätta projekt som trots goda utvärderingar aldrig implementeras medan andra direkt införts utan kontrollerad testperiod (PDSA). Forskning och utveckling bör vara en del i verksamheten och absolut behovsstyrd. o Vilka forsknings- och utvecklingsaktiviteter pågår i verksamheten i Dalarna? - Förekomst av Restless legs bland kvinnor med fibromyalgi hos befolkningen i Dalarna. - Viktbehandling Arbetsterapi: pågår: arbetsterapiprogram/process arbetas fram via specialitetsgruppen, behandlingsresultat avseende AV-pump. Stöd till vårdpersonal i rehabiliterande förhållningssätt där syftet är att ta vara på de resurser patienten har här och nu men också utifrån olika förhållningssätt stimulera till ökad delaktighet och aktivitet. Kurator pågår: samtalet som bedömning och behandling/olika metoder pågår och kräver även fortsättningsvis utbildningsinsatser. Doktorandstudier om hur personal reagerar på existentiella frågeställningar från patienter i palliativt skede, pågår inom landstinget Behov: handledarstöd för vårdpersonal-reflektion kring patientbehov Sjukgymnastik: Forskning - Smärta i rörelseapparaten, dysfunktionell andning. Utveckling behandlingsriktlinjer inom många områden, projekt för att styra flöden mellan specialist- och primärvård, kompetensstege, sjukgymnast på akuten.

6 o Vilka viktiga aspekter bör beaktas när det gäller framtida behov av utbildning och handledning? Specialisttjänster inom fler yrkesgruppert.ex arbetsterapi och sjukgymnastik ( SG ÖL eller AT-ÖL ) så att en karriärväg finns med ett uppdrag kopplat. Inte vara för snåla med utbildningsbudget. Sjukgymnastik: Sjukgymnastutbildningen föreslås bli 5-årig och utredning pågår på Högskoleverket. LD behöver möta det kompetenskravet för redan anställda sjukgymanster. Idag beskriver Socialstyrelsen behovet av vidareutbildning efter grundutbildning för sjukgymnaster. Strategi för detta bör tas fram centralt i LD. Införande av allmäntjänstgöring för sjukgymnaster diskuteras och stödet till primärvårdens sjukgymnaster med specialistsjukgymnaster efterfrågas. Inrättande av specialisttjänster likt andra landsting. o Hur ser kompetensutvecklingsbehovet ut? Kan identifieras i samband med processarbetet. Sjukgymnastik: se ovan: o Förändrad personalmix, nyrekryteringsbehov mm vilka konsekvenser kan förutses? (beakta demografin på arbetsmarknaden) Neuropsykologer och arbetsterapeuter med kognitions kompetens. Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande Vara uppmärksam på initialt: Missbruk/riskbruk, våld i nära relation, vinster med fysisk aktivitet. Riskgrupper ska uppmärksammas tidigt för rådgivande insatser, ex gruppverksamhet för att också ge stöd åt varandra Viktigt förebygga för att minska total vårdkonsumtion Kurator: information till personal och befolkning samt psykosociala och psykoterapeutiska insatser för att främja god häls. Redan i dag vet man att en stor del av personer som söker för medicinska orsaker har i första hand problem av psykosociala eller psykosomatiska orsaker. Exempel på ökad tillgänglighet till kurator minskar väntetider till läkare och minskad läkemedelsförbrukning. Stöd till anhöriga ffa barn viktigt Hälsofrämjande arbete med stresshantering och vardagsstruktur, välbefinnande genom aktivitet. Ökad efterfrågan av arbetsterapikunskap i tex nybyggnation/ombyggnad för bättre tillgänglighet Sjukgymnastik: Viktigt att koppla patientens behov av kompetens till den profession som har kompetensen. I vissa fall används befintliga resurser oavsett formell kompetens. Se även tidigare svar: Resultat.. medicinska utvecklingen lever längre.... etablerar svårare funktionstillstånd ökar rehabiliteringsbehovet. Detta behov behöver vi resursmässigt möta (mer omfattande och komplexa sjukgymnastiska insatser). Ex studie som visar att ortopedspecialist har högre kompetens än sjukgymnast på att bedöma sjukdom/funktion i rörelse-stödjeapparaten. Däremot har sjukgymnastens mycket högre kompetens än allmänläkaren för detsamma. o Hur kan/bör arbetet med hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser utvecklas inom specialitetsområdet?

7 Vi arbetar idag med primär och sekundärprevention och det ifrågasätts när våra yrkesgrupper och enheter anser att vi behöver arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi har inte råda att låta bli! Ex. Artros Nu skall alla knäartrospatienter genomgå artrosskolekonceptet innan operation vilket medför att flera operationer inte behöver göras. Se bild s 197 av den sprängfulla bägaren i Stockholmsunderlaget Ex Skola Skolhälsovård vem arbetar med barnens inaktivitetsrelaterade problem. Barnfetma, barn med ont i ryggen, depression, ångest. o Vad behöver göras för att åstadkomma denna utveckling? Sjukgymnastik: Komplettera t.ex. läkemedelskommittén med sjukgymnast för att lyfta in fysisk aktivitet och därmed kroppens eget kemiska system att påverka sjukdomar på ett tidigt stadium (ex hypertoni, diabetes). Använd professionen för pedagogisk utbildning av pat med vissa sjukdomstillstånd för att föra över ansvar/delaktighet till patienten (ex artros, hjärt-kärlsjukdomar, KOL, äldre (ÄVC), TIA). Studier finns som styrker detta. Samverka med friskvårdsinrättningar och slussa ut patienter att sköta sin egenvård där, då det gäller träning. Sjukgymnasten kan då få mer tid till det hantverk som ämnet sjukgymnastik faktiskt är och bedöma och behandla. o Hur kan patientens delaktighet och inflytande stärkas/ utveckling av empowerment? Sjukgymnastik: se ovan. Fokusgrupper och samverkan med patientorganisationer. Användandet av Mina vårdkontakter, MVK, utökas för uppföljning och därmed delaktigheten. e-hälsa (inkl mina vårdkontakter) och patientfokusering o vad kommer den ökade satsningen på e-hälsa att betyda? Sjukgymnastik: Uppföljningar via nätet, skypa med patienter, träningsdagböcker på nätet. Konsultationer. o Vilka effekter kan utvecklingen av mina vårdkontakter ge? Bra! Men man måste också förstå att det än inte passar alla! Ger ökat ansvar kräver pålästa medarbetare med öppenhet för olika behandlingsinsatser. Kommer att kräva flexiblare arbetstider. Risk att de med nedsatt autonomi hamnar utanför ( multisjuka, dementa ). Många klarar inte själva av kontaktvägarna. Kan också ge möjlighet för några att sköta sina kontakter med vården på ett smidigare sätt. Nå specialist även från hemmet sköta viss uppföljning via video ex. Sjukgymnastik: Mer ansvar läggs på patienten.

8 Perspektivet 2025 Psykosomatik Ännu mer konsulter till annan vårdpersonal inom landsting och kommun. AT finns mer inom privat rehabaktörer o Vilka långsiktiga utvecklingstrender inom verksamhetsområdet kan skönjas? Det pågår en stark medicinsk utveckling inom neurologin / en revolution för de neurologiskt sjuka och skadade. Detta innebär att även rehabiliteringen för dessa patientgrupper bör följa. Förutsättning för neurologisk plasticitet utan rätt rehabilitering kan vara förödande och bli dyrt. Ex. MS benmärgstransplantation men inga åtgärder som stödjer rätt funktion. Kan också ge fel resultat som t.ex ökat smärtpåslag. o Vilka konsekvenser för Dalarnas del kan förutses till följd av detta? Behov av kompetent rehabilitering lokalt. Övrigt o Övriga viktiga spörsmål och framtidsfrågor som bör lyftas fram? Vid en allt mer uppdelat ansvar är det avgörande att någon tar HELHETSANSVAR. Helhet utifrån patientbehov. Ökad smidighet i/mellan instanser. Viktigt att se kognitiva svårigheter i tex arbetsförmåga mm Stress, psykisk ohälsa ökar Inom geriatrikområdet har Stockholmsarbetet formulerat framtiden mycket bra Sjukgymnastik: Nya områden för sjukgymnasterna att arbeta med är transplantationerna (lever, lung, hjärt). Vi tror också att det är viktigt att man på akutsidan och inom primärvården börjar arbeta mer teamstyrt med tydliga gemensamma mål (görs idag inom rehabkliniker ex GerRehab, Öppenrehab och Reuma). Stockholms läns landsting har nyligen genomfört motsvarande arbete som nu planeras i Dalarna. I en underlagsrapport redovisas Specialitetsråden inom Stockholms Medicinska Råd idéer, diskussioner och bedömningar. Detta underlag per specialitet och nedanstående förteckning över specialitetsrådsordföranden bifogas som referensmaterial. Några ord på vägen Uppdraget innebär att belysa ett antal frågeställningar men alla frågor är inte relevanta för alla. Försök att i tanken lämna nuvarande struktur och organisation och håll samtidigt tanken levande om att vi 2015 har gått upp i en större region. Fundera över demografins betydelse för verksamhetsområdets patientgrupper och för möjligheterna att rekrytera personal. Fundera även över hur i dag ej tillgodosedda behov och befolkningens förväntningar att kommer att påverka framtida utveckling. Det är fritt fram att nyttja så mycket som möjligt av befintligt material. De regionala specialitetsråden kan också vara en källa. Underlagsrapporten ska vara klar senast den 30 september 2011 och skickas till Leif Hernefalk som också bevarar eventuella frågor kring arbetet. Bedömningen är att minst ett gemensamt möte behövs inom verksamhetsområdet. Avstämning finns inplanerat vid verksamhetschefsträffar 5-6 oktober resp okt. Kontakter kan behöva tas över verksamhetsgränserna även i ett tidigare skede för att kunna tillgodose ett processorienterat synsätt. Representant från respektive specialitetsgrupp/motsvarande (se lista över ansvariga) förväntas medverka vid seminariet den oktober Ledning

9 Hela arbetet med framtagandet av framtidsplan leds av regionsamordnare Gösta Andersson ( ) tillsammans med cheferna för hälso- och sjukvårdsenheten, administrativa enheten och medicinska enheten, Elisabeth Fransson- Strandberg, Jens Beronius och Leif Hernefalk. Karin Mjöberg- Stikå Landstingsdirektör Gösta Andersson Regionsamordnare Ytterligare tillgängligt referensmaterial är - Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten, - Framtidens hälso och sjukvård slutrapport Stockholms läns landsting samt - Den ljusnande framtid är vård rapport från Socialdepartementet.

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

För personalen, för patienten!

För personalen, för patienten! För personalen, för patienten! Kristdemokraterna, Vård för Pengarna och Moderaterna i landstinget Sörmland Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017. Copyrightinformation, bilder: Bild 1, sid 11 Can

Läs mer

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun

Lokala riktlinjer för. Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun Lokala riktlinjer för Vård och Omsorg av personer med Demenssjukdom i Öckerö Kommun 2013 INNEHÅLL: Sidnr 1.0 INLEDNING 1-3 1.1 Bakgrund 1.2 Arbetsgrupp 1.3 Nationella riktlinjer 1.4 Vård och omsorgsfilosofi

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän

r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän r MÅL OCH INRIKTNING 2011-2013 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden maj 2010 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Vision...4 Den demokratiska

Läs mer

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten

FoU NORRBOTTEN. FoU Rapport 68:2011. Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Forskning och utveckling inom Socialtjänsten Forskning och utveckling inom Socialtjänsten FoU Rapport 68:2011 Samtal om öppen prioritering för sjukgymnaster och arbetsterapeuter Redovisning av diskussioner från en studiecirkel om öppna prioriteringar

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad MÅL OCH INRIKTNING 2010-2012 2013-2015 Hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden april 2012 Fastställd av hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson

Slutrapport projekt. Flöden och resurser. Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921. Projektledare: Ingela Oscarsson Slutrapport projekt Flöden och resurser Bild. Timmerflottning i Nässeforsen, Långsele, 1921 Projektledare: Ingela Oscarsson Innehållsförteckning Inledning...1 Bakgrund...1 Problemformulering...3 Syfte...4

Läs mer

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. en kunskapssammanställning Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa en kunskapssammanställning Förord Denna kunskapssammanställning är en del av det arbete som bedrivs på Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016

MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016 MÅL OCH INRIKTNING 2014-2016 Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän Beslutad av hälso- och sjukvårdsnämnden 27 maj 2013-2 - Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...4 Visionen för hälso- och

Läs mer

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Arbetsterapeuter och sjukgymnaster prövar metod för prioriteringar - ett samarbetsprojekt med FSA och LSR Mari Broqvist PrioriteringsCentrum 2006:4 ISSN 1650-8475 PrioriteringsCentrum Landstinget i Östergötland

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Patientprocess Mest sjuka äldre

Patientprocess Mest sjuka äldre Patientprocess Mest sjuka äldre Slutrapport 2013-09-02 Författare: Mette Davidsson, projektledare, Kommunförbundet Skåne Carina Nordqvist Falk, projektledare, Region Skåne Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09

Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01. Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Promemoria Dnr 42/06 2006-03-01 Nationell psykiatrisamordning S 2003:09 Nationell psykiatrisamordnings ställningstaganden och förslag avseende tidiga insatser till barn och unga som riskerar allvarlig

Läs mer

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott

Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Kallelse Kommunstyrelsens folkhälsoutskott Tid: Onsdagen den 24 september 2014, kl. 08,30 Plats: Västra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare Föredragande 2. GR- projekt Utanförskap

Läs mer

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län

Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Ett praktiskt försök Nationell prioriteringsmodell tillämpad i Landstinget i Kalmar Län Monica Ahlström, Ulrika Blomé, Mari Broqvist, Ingrid Göransson, Anna-Karin Nilsson, Ulla Pettersson PrioriteringsCentrum

Läs mer

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada?

Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? Rätt insatser i rätt tid till personer med hjärnskada? En tillsyn av insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården till personer som fått en hjärnskada i vuxen ålder. Genomförd vid fyra stadsdelsnämnder

Läs mer

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner

Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner FoU Kronoberg FOU-RAPPORT 2010:11 Hemrehabilitering för äldre i olika stora kommuner upplevd kvalitet, funktionsförändring, organisationsförutsättningar, resursförbrukning och statliga stimulansmedels

Läs mer

Vård och omsorg i en ny tid

Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid FS 2013-11-13 Sammanfattning 10 punkter för en god vård och omsorg: SPF eftersträvar på sikt en sammanhållen vård och omsorg med en huvudman vilket innebär att landstingen avvecklas.

Läs mer

Vem bestämmer? 2014-11-07

Vem bestämmer? 2014-11-07 www.pwc.se? En översiktlig kartläggning av styrning och ansvar för insatser för barn och unga med psykisk ohälsa, tre landsting och sju kommuner 2014-11-07 Innehållsförteckning Rapport Sidan Uppdrag avgränsning

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst Lägesrapport 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer