Rehabilitering och habilitering i samverkan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rehabilitering och habilitering i samverkan"

Transkript

1 ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting (TKL) Inledning Både landstinget och kommunerna har ett habiliterings- och rehabiliteringsansvar, som även omfattar individuellt förskrivna hjälpmedel. Ansvaret för habilitering och rehabilitering i Uppsala län följer hälso- och sjukvårdsansvaret som det beskrivs i överenskommelsen om samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård1. Riktlinjen avser att tydliggöra ansvaret för habilitering och rehabilitering och hur landstinget och kommunerna ska samverka. Genom riktlinjen identifieras också utvecklingsområden som landstinget och kommunerna tillsammans och var för sig ska arbeta med. Se bilaga. Intentionen är att samverka utifrån den enskildes behov och göra samhällsnytta. Riktlinjen omfattar samtliga målgrupper där landstinget och kommunerna behöver samverka. Eftersom landstingets och kommunernas ansvar för habilitering (A) är detsamma som ansvaret för rehabilitering (B) kommer processerna för enkelhetens skull fortsättningsvis benämnas rehabilitering i detta dokument. Definitioner av begrepp som är markerade med en bokstav återfinns i slutet av riktlinjen. Syfte och mål Den enskilde ska erbjudas en sammanhållen rehabilitering inom vård och omsorg i syfte att utveckla, behålla och/eller återvinna bästa möjliga funktions- och aktivitetsförmåga. Huvudmännens ansvar Båda huvudmännen ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv; att ta tillvara den enskildes funktioner och förmågor samt arbeta sjukdomsförebyggande. Rehabilitering innebär ofta långvariga processer som kan behöva stödjas när hälso- och sjukvårdsinsatser avslutas och övergår till egenvård2 och friskvård. Då den enskilde behöver insatser från båda huvudmännen har landstingets och kommunens verksamheter ett ansvar att samordna insatserna och vid behov erbjuda den enskilde en samordnad individuell plan (Sip)3. Den i landstinget eller kommunen som först uppmärksammar eller får kännedom om att den enskilde har behov av att samordna insatserna, ska ta initiativ till att upprätta Sip. 1 Samverkan i Uppsala län avseende hälso- och sjukvård, överenskommelse (ViS) 2 Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län, riktlinje (ViS) 3 Samordnad individuell plan, riktlinje och rutin (ViS) Sidan 1 av 10

2 Specialiserad vård Landstinget ansvarar för rehabiliteringen då den enskilde behöver specialiserad vård (C) dygnet runt, s.k. slutenvård. Redan när patienten skrivs in i slutenvården görs en bedömning av rehabiliteringsbehov. Under vårdtiden ansvarar verksamheten för att tillhandahålla hjälpmedel för att möjliggöra mobilisering och rehabilitering. När den enskilde har behov av specialiserad vård under längre tid, kanske flera månader eller år, har landstinget ansvar för rehabilitering som är knuten till något av sjukhusets olika, s.k.. Till öppenvård räknas också sjukhusets hemrehabilitering. Primärvård Både landstinget och kommunerna ansvarar för rehabilitering i primärvård (D). Landstingets ansvar Landstingets ansvar i primärvård omfattar i huvudsak rehabilitering vid vårdcentral eller. Ansvaret omfattar även rehabilitering vid handskador och ortostillverkning. Kommunens ansvar Kommunernas ansvar omfattar rehabilitering i hemmet om den enskilde bedöms ha betydande att ta sig till en mottagning och rehabiliteringsbehovet bedöms överstiga 14 dagar. Behov av insatser i hemmet tillgodoses från första dagen4. Kommunerna ansvarar också för rehabilitering vid särskilda boendeformer (SOL), boenden med särskilt stöd (LSS) och vid dagverksamhet SOL). Kommunernas ansvar gäller personer från och med 17 års ålder5. Hjälpmedel Förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel är en del av rehabiliteringen6. Landstinget och kommunerna ska ha behöriga förskrivare (E) som tillgodoser den enskildes behov. Särskilda finns hos landstinget och kommunerna gällande förskrivningen. Landstinget ansvarar för syn-, hör-, tal- och kommunikationshjälpmedel för alla åldrar. När det hjälpmedel för förflyttning, personlig vård och kognition har landstinget ansvar upp till 21 års. har kommunen ansvaret. Det finns en länsgemensam rutin för hur överlämningen av ska gå till när den enskilde fyller 21 år7. När det finns likvärdiga hjälpmedel tillgängliga för att kompensera ska den enskilde ges möjlighet att välja. Den enskilde ska få det valda hjälpmedlet om det med till hens behov och till kostnaderna för hjälpmedlet framstår som befogat8. 4 Kommunernas ansvar för arbetsterapeutiska insatser i hemmet från första dagen är en konsekvens av skatteväxlingen i Uppsala län vid den s.k. Ädelreformen 1992 då samtliga arbetsterapeuter i landstingets primärvård över till kommunerna. I dag finns viss arbetsterapeutresurs i primärvården och vid Enköpings lasarett med specifik kunskap om handrehabilitering och ortostillverkning, som kommunerna kan konsultera. 5 Enköpings kommuns ansvar är som ovan förutom att rehabiliteringsansvaret för arbetsterapeuter gäller från 21 år, och för fysioterapeuter/sjukgymnaster från 65 år. 6 Förskrivningsprocessen omfattar: utprovning och inträning av hjälpmedlet, information till berörda om hjälpmedlet samt uppföljning av hur hjälpmedlet används och fungerar. 7 Arbetsgång gällande överföring av hjälpmedel från landstinget till kommunerna i Uppsala län när brukare fyller 21 år, Patientlagen 7 kap. 2 Sidan 2 av 10

3 Om den enskilde har insatser från flera verksamheter samtidigt eller från både kommun och landsting krävs samverkan. Den verksamhet där hjälpmedelsbehovet uppmärksammas ansvarar för att säkerställa att individen får sitt behov utrett och tillgodosett. Berörda förskrivare ska samråda om vem som ska utföra hjälpmedelsförskrivning. Behovet av specialistkunskap, den enskildes funktionsnedsättning och hemmiljö ska då beaktas. Bostadsanpassning Det är kommunen som ansvarar för bostadsanpassning efter särskild utredning av den enskildes behov. Detta gäller alla åldrar. I utredningen kan professioner (F) både från landstinget och kommunen involveras. Information och delaktighet Planeringen av rehabiliteringsprocessen utgår från regelverk och den enskildes mål och prioriteringar. Professionen ska kontinuerligt föra en dialog med den enskilde så att hen är delaktig och kan påverka sin rehabiliteringsprocess. Vårdgivaren ska anpassa informationen utifrån den enskildes förmåga för att säkerställa delaktigheten. Om den enskilde ger sitt samtycke informeras även närstående på motsvarande sätt. Överlämning mellan vårdgivare eller verksamheter Det är den enskildes individuella behov som avgör när rehabiliteringsansvaret kan överlämnas till annan vårdgivare eller verksamhet. I vissa situationer kan den enskildes behov resultera i att endast delar av hälso- och sjukvårdsansvaret lämnas över. Den som överlämnar rehabiliteringsansvar ska säkerställa att det finns en mottagare. Under förutsättning att den enskilde har gett sitt samtycke ska berörda parter hantera meddelanden i kommunikationsverktyget Prator. 9 Adekvat information ska kommuniceras, bl. a om funktion, kognitiv förmåga och hjälpmedel. När den enskilde är utskrivningsklar (G) ska den samlade specialistkompetensen involveras i bedömningen av fortsatta rehabiliteringsbehov. När det finns fortsatta rehabiliteringsbehov kallar slutenvården berörda verksamheter till en samordnad utskrivningsplanering.10 I samband med utskrivning från slutenvård ska verksamheten säkerställa att den enskildes behov av hjälpmedel kartläggs och tillgodoses. Förskrivning av hjälpmedel ska ske på plats, eller genom att den enskildes behov kommuniceras till ansvarig förskrivare i mottagande verksamhet. Kommunikation mellan landstinget och kommunen om befintliga hjälpmedel ska föras oavsett vem som ansvarar för uppföljningen eller om hjälpmedlet överlämnas till den enskilde som egenvård eller egenansvar. Tillgänglighet Den enskilde ska veta vem hen ska kontakta vid frågor och funderingar om sin rehabiliteringsprocess. En samordnande funktion, s.k. fast vårdkontakt11, ska finnas när flera vårdgivare och organisationer är involverade i vård och stöd runt den enskilde och insatserna behöver samordnas. I organisationernas strävan efter tillgänglighet ska samarbetsperspektivet beaktas. För att vård och omsorg runt den enskilde ska kunna hållas samman ska vårdgivarna säkerställa att berörda funktioner i landstinget och kommunicerar med varandra. 9 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala län, riktlinje och rutin (ViS) 10 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala län, riktlinje och rutin (ViS) 11 Fast vårdkontakt, ritklinje (ViS) Sidan 3 av 10

4 Samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa När den enskilde har nedsatt arbetsförmåga, på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning eller riskerar en sådan nedsättning och det finns behov av samordning, ska samverkan ske med arbetsgivare/arbetsförmedling och försäkringskassa. Samarbetet omfattar både anställda och arbetslösa personer. Försäkringskassans uppdrag är att utreda rehabiliteringsbehovet och samordna de insatser från arbetsgivare, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen, socialtjänsten och andra myndigheter som behövs för att den enskilde ska kunna återgå i arbete eller kunna söka arbete. Försäkringskassans uppdrag är inte att genomföra rehabiliteringsinsatser eller kostnader för insatser, utan när behov finns, samordna andra parters insatser utifrån deras uppdrag och ansvar. I arbetsförmedlingens uppdrag ingår arbetslivsinriktad rehabilitering i samarbete med försäkringskassan. Samarbetet startar med en gemensam kartläggning tillsammans med den enskilde. Insatserna kan bedrivas parallellt med andra insatser från till exempel arbetsgivare, kommunen och vårdgivare. Den enskilde är delaktig i sin egen rehabilitering och får ett gemensamt stöd från /arbetsförmedlingen och försäkringskassan så länge det behövs. Uppföljning Avvikelser i rehabiliteringsprocessen ska hanteras enligt riktlinje och rutin för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala län12. En årlig rapport13 lämnas till Tjänstemannaberedningen kommuner och landsting i Uppsala län (TKL). De utvecklingsområden som identifieras i denna riktlinje ska följas upp i TKL senast i samband med att riktlinjen följs upp inför giltighetstidens utgång. (Giltighetstid två år) Definition av begrepp A. Habilitering Insatser som ska bidra till att en person med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Socialstyrelsens termbank) B. Rehabilitering Insatser som ska bidra till att en person med förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet. (Socialstyrelsens termbank) C. Specialiserad vård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård (Socialstyrelsens termbank). I detta dokument förtydligas att den specialiserade vården omfattar en samlad kompetens, beroende på patientens behov. Det vill säga teamet som förutom läkaren och sjuksköterskan kan bestå av arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut (sjukgymnast), kurator, logoped och psykolog. Specialiserad vård avser här vårdnivån där landstinget har hälso- och sjukvårdsansvar. 12 Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård i Uppsala län, riktlinje och rutin (ViS) 13 Patientsäkerhet i samverkan, årsrapport vårdkedjan somatik och psykiatri Sidan 4 av 10

5 D. Primärvård Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder, eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser (Socialstyrelsen termbank). Här avses primärvård som vårdnivå, där både landstinget och kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvar. E. Förskrivare I denna riktlinje menas hälso- och sjukvårdspersonal som uppfyller kompetenskrav för att bedöma behov, prova och lämna ut hjälpmedel/medicinteknisk produkt till en viss namngiven patient. Förskrivaren skall vara godkänd av verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten och vara registrerad förskrivare. F. Profession I denna riktlinje menas olika yrkesutövare med särskilt ansvar för rehabiliteringsprocessen. Inom landstinget: arbetsterapeut, dietist, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, logoped, läkare, psykolog och sjuksköterska. Inom kommunen: arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska. G. Utskrivningsklar En patient är utskrivningsklar när hen av den behandlande läkaren inte längre bedöms behöva vård vid en enhet inom landstingets slutna hälso- och sjukvård. (Lag om betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, 2003:193). Sidan 5 av 10

6 BILAGA Generell illustration av rehabiliteringsansvar Sidan 6 av 10

7 BILAGA Utvecklingsområden inom rehabiliteringsområdet Den länsgemensamma riktlinjen om habilitering och rehabilitering behöver implementeras. Det är viktigt att diskutera de olika delarna och vad de får för konsekvenser i organisationen, i verksamheten och i samverkan. I arbetet med att ta fram riktlinjen har arbetsgruppen identifierat följande delar som utvecklingsområden. Huvudmännens ansvar Både landstinget och kommunerna ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande perspektiv; att ta tillvara den enskildes funktioner och förmågor samt arbeta sjukdomsförebyggande Med hälsofrämjande perspektiv menas i riktlinjen dels hälso- och sjukvårdens uppdrag att arbeta förebyggande och stödja patienter till hälsosamma levnadsvanor14, dels att i den dagliga omvårdnaden ta tillvara den enskildes funktioner och förmågor, som ibland benämns rehabiliterande förhållnings/arbetssätt. Både landstinget och kommunerna behöver granska sig själva och fundera över om det hälsofrämjande perspektivet behöver utvecklas. Rehabilitering innebär ofta långvariga processer som kan behöva stödjas när hälso- och sjukvårdsinsatser övergår till egenvård och friskvård. Det kan vara otydligt, när rehabiliteringen, som hälso- och sjukvårdsinsats, övergår till friskvård. Många kan bedriva egenvård15 och friskvård på egen hand i det som kallas allmännyttan men för vissa målgrupper finns inte den anpassning som skulle behövas. Här kan tyckas att varken kommunen eller landstinget som vårdgivare har ett ansvar, eller kanske båda två? Detta är en angelägen fråga att diskutera i samverkan. Landstingets och kommunernas ansvar för rehabilitering utgår från hälso- och sjukvårdsansvaret såsom det växlades över vid Ädelreformen Hälso- och sjukvården har utvecklats sedan dess. Det gäller såväl teknik och kunskap som synsätt, inte minst om den enskilde som resurs och medskapare i vården. Hälso- och sjukvårdsansvaret utifrån Ädelöverenskommelsen kan i sig vara svår att beskriva utifrån dagen förutsättningar. Rehabiliteringsansvaret är ännu svårare att beskriva eftersom det omfattar flera undantag. Detta gäller framför allt arbetsterapeuternas uppdrag eftersom de växlades över till kommunerna och därför till stora delar saknas inom landstingets primärvårdsnivå. En översyn av hälso- och sjukvårdsansvaret, inklusive rehabiliteringsansvaret, borde göras generellt utifrån den enskildes behov. Ett förslag till reglering av bristerna bör tas fram samt en plan för att åtgärda dem. 14 Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 15 Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län, riktlinje (ViS) Sidan 7 av 10

8 Överlämning mellan vårdgivare eller verksamheter Det är den enskildes individuella behov som avgör när rehabiliteringsansvar kan överlämnas till annan vårdgivare eller verksamhet. Under arbetet med länsgemensamma riktlinjer för rehabilitering har det framkommit att såväl kommuner som verksamheter inom landstinget har åldersgränser och tidsgränser för rehabilitering som utgår från ett verksamhetsperspektiv och som inte har stöd i lagstiftning eller länsgemensamma överenskommelser. Vilka resurser som tillhandahålls från den specialiserade vården kan också variera i de olika ländselarna. Ett sådant exempel är rehabilitering i samband med sjukhusansluten hemsjukvård (SAH). Varje huvudman och verksamhet behöver granska sin verksamhet och vid behov revidera sina direktiv för rehabilitering utifrån den länsgemensamma riktlinjen. Hjälpmedel Landstinget och kommunerna ska ha behöriga förskrivare som tillgodoser den enskildes behov. Behov av hjälpmedel ska kartläggas och tillgodoses i samband med utskrivning från slutenvård så att den enskilde kan klara sitt dagliga liv. Behov av hjälpmedel vid överlämning mellan vårdgivare är en mycket kritisk punkt som denna riktlinjer avser att säkra. Det innebär att samtliga enheter inom slutenvården, till skillnad mot i dag, måste ha tillgång till förskrivarkompetens. En jämlik hälso- och sjukvård i Uppsala län. Så står det inte i riktlinje. Det är ett citat från dialogen med brukarorganisationerna. Patient- och brukarföreningar har lämnat synpunkter på att kommunerna och landstinget i länet har olika regler när det gäller förskrivning av hjälpmedel. De anser att hälso- och sjukvården i det fallet inte är jämlik i länet. Är det möjligt att ha gemensamma riktlinjer för individuellt förskrivna hjälpmedel i Uppsala län? Frågan behöver diskuteras i TKL för att eventuellt utredas vidare. Tillgänglighet Den enskilde ska veta vem hen ska kontakta vid frågor och funderingar om sin rehabiliteringsprocess. En samordnande funktion, s.k. fast vårdkontakt, ska finnas när flera vårdgivare och organisationer är involverade i vård och stöd runt den enskilde och insatserna behöver samordnas. Arbetet med den länsgemensamma riktlinjen har haft en stark intention att säkra rehabiliteringsprocessen utifrån patientens perspektiv. Behovet av samordning har då framkommit tydligt. En samordnande funktion i rehabiliteringssammanhang finns inom vissa områden. Exempelvis kan rehabiliteringskoordinator finnas när den enskilde har kontakt med arbetsförmedling och försäkringskassa. När den enskilde har en samordnad individuell plan ska en samordnare utses. Det är i dag ingen självklarhet att rehabiliteringsprocessen samordnas såsom det beskrivs i riktlinjen. TKL s Sidan 8 av 10

9 beredningsgrupp skulle kunna ansvara för att ta fram rutiner för hur detta ska gå till. I organisationernas strävan efter tillgänglighet ska samarbetsperspektivet beaktas. För att vård och omsorg runt den enskilde ska kunna hållas samman ska vårdgivarna säkerställa att berörda funktioner i landstinget och kommunerna kommunicerar med varandra. Vid remisshanteringen av riktlinjen lämnades synpunkter om att kommunikationsverktyget Prator inte alltid fungerar för eller används av professionerna arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Det borde vara en självklarhet i rehabiliteringsprocessen och omgående åtgärdas. Landstingets och kommunernas hemsidor strävar efter att vara tillgängliga för medborgare, och det är bra! Men hur kan landstinget och kommunerna vara tillgängliga för varandra till gagn för den enskilde? Har vi de system vi behöver och använder vi dem som vi ska? Behöver vi nya sätt att kommunicera? Det finns flera frågor att diskutera för att ta reda på vari problemen består och vad som behövs för att det ska bli lättare att kommunicera. Det kanske är ett uppdrag inom ramen för ehälsa. Sammanfattande förslag till utvecklingsområden - Utveckla det hälsofrämjande perspektivet Ansvar: Landstinget och kommunerna - Diskutera ansvarsfrågan och eller samverkan runt dem som avslutat rehabiliteringen som hälso- och sjukvårdsinsats och som inte kan tillgodogöra sig friskvård i allmännyttan Ansvar: TKL - Översyn av hälso- och sjukvårdsansvaret, inklusive rehabiliteringsansvaret, utifrån dagens förutsättningar och den enskildes behov Ansvar: TKL - Översyn av resurser, interna regler och direktiv så att rehabiliteringsansvaret i hela länet stämmer överens med den länsgemensamma riktlinjen. Ansvar: Landstinget och kommunerna - Översyn av förskrivarkompetens framför allt inom slutenvården Ansvar: Landstinget - Diskutera möjligheten om länsgemensamma riktlinjer för individuellt förskrivna Hjälpmedel Ansvar: TKL - Ta fram rutiner för samordning i rehabiliteringsprocessen. Ansvar: TKL s beredningsgrupp - Utveckla tillgängligheten mellan vårdgivare utifrån patientens perspektiv. Det Sidan 9 av 10

10 gäller först och främst att kommunikationsverktyget Prator kan användas och används av samtliga professioner i rehabiliteringsprocessen men också en utveckling av kommunikationsvägar generellt. Ansvar: Särskild arbetsgrupp inom ramen för ehälsa - Uppmärksamma och dokumentera avvikelser gällande samverkan i rehabiliteringsprocessen. Ansvar: Landstinget och kommunerna, Processgruppen för in- och utskrivning av patienter i slutenvård. Sidan 10 av 10

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan

Rehabilitering och habilitering i samverkan ViS - Vård i samverkan Kommun(er): Länets samtliga kommuner Region Uppsala: Förvaltningar som bedriver hälso- och sjukvård Fastställt av: TML HSVO Datum:2017-12-21 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...2 Definition

Läs mer

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård

Överenskommelse om samverkan avseende hälso- och sjukvård ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-03-01 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Landstingets samtliga förvaltningar Fastställt

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län

Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län Handläggare Datum Diarienummer Thomas Folkesson 2017-02-28 [Ange diarienummer] Omsorgsnämnden Förlängning av överenskommelse om samverkan avseende hälsooch sjukvård i Uppsala län 2014-2016 Förslag till

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

1 Överenskommelsens parter

1 Överenskommelsens parter 1 OÖ verenskommelse mellan Region Va stmanland och kommunerna i Va stmanland om samverkan fo r trygg och effektiv utskrivning fra n sluten ha lso- och sjukva rd 1 Överenskommelsens parter Arboga kommun

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Diarienummer ALN-2015-0123.37 OSN-2015-0239.37 SCN-2015-0187.37 Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Ny lag om Samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård Prop.2016/17:106 Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2018 för den somatiska vården och 1 januari 2019 för den psykiatriska

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad?

Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? Hur samverkar kommuner och landsting utifrån personens behov? Vem ansvarar för vad? 13:00 Inledning Birgitta Jervinge 13:15 Samverkansavtalet i Halland 14:00 Paus 14:15 Samordnade planer hur går det till?

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Gäller från januari 2018 Nytt arbetssätt gäller vid behov av samordning av insatser Idag finns brister i samordning av insatser för den

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg.

Avtal hemsjukvård. mellan. Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. Avtal hemsjukvård mellan Kommunerna och Landstinget i Gävleborg. INLEDNING Kommunerna ansvarar för hemsjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå för personer fyllda 18 år som ges av distriktssköterskor, sjuksköterskor,

Läs mer

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014

Kommittédirektiv. Betalningsansvarslagen. Dir. 2014:27. Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Kommittédirektiv Betalningsansvarslagen Dir. 2014:27 Beslut vid regeringssammanträde den 27 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska göra en översyn av lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Hemsjukvård 2015 inriktning

Hemsjukvård 2015 inriktning PROMEMORIA Elisabeth Höglund, HSF Gunilla Hjelm-Wahlberg, KSL-kansliet Presidiegruppen Sammanträdesdatum: 2012-06-08 Hemsjukvård 2015 inriktning Presidiegruppen föreslås besluta att godkänna förslaget

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning Samordnad vårdplanering (SVPL) Dokumentansvarig Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument

Läs mer

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län

Samordnad individuell plan (Sip) i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-12-11 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Samtliga Förvaltningar Fastställt av: TKL 2016-11-18

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen

Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Hur kan vi kvalitetssäkra in- och utskrivningsprocessen Kommunikation Ansvar och roller Personcentrerat Evidens-/kunskapsbaserat Landstinget Kommunen Primärvård Socialtjänst Specialistvård Hemsjukvård

Läs mer

Psykisk funktionsnedsättning

Psykisk funktionsnedsättning Ärendenr 1 (6) Handlingstyp Överenskommelse Psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden och avseende samverkan kring barn, unga och vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

Patientlag

Patientlag Patientlag 2015-01-01 Patientlagen Stärka och tydliggöra patientens ställning Ställer krav på hälso- och sjukvården att ändra sitt förhållningssätt och sina arbetsmetoder Patient jämbördig partner i vården

Läs mer

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen? 2016-12-16 1 (5) Avdelningen för Vård och omsorg Anna Östbom Frågor och svar Villkor 2 Funktion för koordinering 1. Vad menas med funktion för koordinering av sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen?

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP)

Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) Rutin fö r samördnad individuell plan (SIP) 1. Syfte och omfattning Efter ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) 1 januari 2010 ska landsting och kommun tillsammans ska

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 7 (17) 2015-05-25 Ks 5. Samverkansöverenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar revidering Dnr

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Ärendebeteckning 2013-05-02 SN 2012/0684 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2013-2014 Kalmar kommun

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar. mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland

Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar. mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland Samarbetsavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland 1 INLEDNING...3 1 GRUNDLÄGGANDE UTGÅNGSPUNKTER...3 PARTERNAS ANSVAR...3 2 ALLMÄNT...3 T 3 KOMMUNERNAS

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland

Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Riktlinje fö r samverkan vid utskrivning fra n sluten va rd i Va rmland Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för individer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientlag; utfärdad den 19 juni 2014. SFS 2014:821 Utkom från trycket den 1 juli 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan

SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING AV PATIENTER I SLUTENVÅRDEN I SÖRMLAND Informationsöverföring och upprättande av samordnad plan Enligt SOSFS 2005:27 Riktlinjerna avser en process som syftar

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård

Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård 1 1998-09-01 Avtal med anledning av förslag till gränsdragning mellan kommunerna och regionen i Västra Götaland avseende primärvård Väststyrelsens styrgrupp för primärvård har lämnat förslag till gränsdragning

Läs mer

Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar

Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar 2013-10-14 Vägledning Rehabilitering och habilitering inom öppenvård för vuxna personer i Västra Götaland arbetsterapeuters och sjukgymnasters ansvar 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Definitioner...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling

Patientlagen Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen 2015-11-05 Sofie Tängman Staben för verksamhetsutveckling Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar det viktigaste som rör patienten

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8)

Korttidsvård. Regel för hälso- och sjukvård Sida 1 (8) Sida 1 (8) 2016-02-16 Korttidsvård MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Kriterier för korttidsvård...

Läs mer

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul

Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Samordnad individuell plan med stöd av IT-tjänsten Prator - öppenvårdsmodul Överenskommelse mellan Västerbottens läns landsting och kommunerna i Västerbotten. Överenskommelsen ska ge vägledning till samverkan

Läs mer

Länsgemensam ledning i samverkan

Länsgemensam ledning i samverkan Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Praktiska anvisningar Sjuksköterska Kerstin Jonskog- Bertilsson och Ann-Katrin Wilhelmson Informationsöverföringsgruppen

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 2003-03-27 rev 2006-03-22 Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård samt betalningsansvar för utskrivningsklara patienter Inledning Ändringar i Lag (1990:1404) om

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING ÖVERENSKOMMELSE MELLAN JÖNKÖPINGS LÄNS LANDSTING OCH KOMMUNER AVSEENDE HABILITERING 1 Innehåll Uppdraget... 4 Syfte... 4 Målgrupp... 4 Definitioner... 5 Habiliteringsbegreppet Som gemensam beskrivning

Läs mer

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen).

Överenskommelsen följer ramöverenskommelsen för Regionen (se punkt 25 i Ramöverenskommelsen). Bilaga 2 Lokal överenskommelse rörande samverkan kring personer under 18 år med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom eller riskerar utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne har tecknat ramöverenskommelse

Läs mer

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7

Region Norrbotten, Norrbotten Kommuner Luleå kommun, Haparanda kommun Luleå Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Rutin Pilot 25 april 9 juni 2017 INNEHÅLL Blått spår... 7 Slutenvård blått spår... 7 Sök patient... 7 Samtycke... 7 Inskrivningsmeddelande... 7 Underlag (vänster meny under SPU i Lifecare)... 7 ADL (vänster

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen

Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen RIKTLINJE 1(12) Riktlinje för hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering i socialförvaltningen Riktlinjen gäller från 2016-02-15 till 2019-02-15. Det tidigare beslutet av socialchef Thomas Brandell om

Läs mer

Hemsjukvård inriktning

Hemsjukvård inriktning SPÅNGA-TENSTA STADSDELSFÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-08-02 Handläggare: Ulla söderlind Telefon: 08 508 03 281 Till Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden

Läs mer

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix

Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Riktlinje för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning från sjukhus inom Region Halland med stöd av Meddix Denna riktlinje är gemensamt framtagen av representanter från Region Halland och kommunerna

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP

Reko Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling. Samordnad individuell plan, SIP Samordnad Individuell Plan, SIP Susanne Lundblad, Qulturum Marie Rahlén Altermark, Kommunal utveckling http://mc.jimi.nu/resejournal2.htm SIP på 3 minuter Om behov av samordning av insatser upptäcks tas

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Överenskommelse. om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Överenskommelse Datum: 2017-09-01 Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård Region Örebro län Kommunerna i Örebro län Rubrik specificerande dokument Omfattar område/verksamhet/enhet

Läs mer

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman

Patientlagen Josefin Leijon och Sofie Tängman Patientlagen 2015-11-17 Josefin Leijon och Sofie Tängman josefin.leijon@vll.se sofie.tangman@vll.se Patientlagen Gäller sedan 1 januari 2015. Lagen reglerar vad som gäller ur patientens perspektiv. Samlar

Läs mer

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats

Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Revisionsrapport* Äldre med omfattande vårdbehov utan kommunal insats Kompletteringsgranskning till Hallandsgemensam granskning Landstinget Halland Mars 2007 Christel Eriksson Bo Thörn Innehållsförteckning

Läs mer

att anta Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator

att anta Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Medicinskt ansvariga 2015-05-19 OSN-2015-0239.37 Omsorgsnämnden Riktlinje för samordnad utskrivningsplanering och Prator Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

IFO nätverket 19 maj 2017

IFO nätverket 19 maj 2017 IFO nätverket 19 maj 2017 INNEHÅLL Hälso- och sjukvårdsavtalet 1. Allmänt om Hälso och sjukvårdsavtalet 2. Gemensam värdegrund 3. Parternas ansvar 4. Avtalsvård 5. Gemensamma utvecklingsområden Avtalet

Läs mer