KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING"

Transkript

1 KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget av kyrkogårdsgruppen i Södra Vätterbygden.

2 Innehållsförteckning Definitioner. 1 Expeditions- och telefontider.. 1 Sida Anmälan om begravning/gravsättning 1-2 Tider för gravsättning. 2 Begravningsceremoni. 3 Huvudmannens ceremonilokal Transport av avliden till och inom huvudmannens ansvarsområde 4-5 Transport av avliden från eller utanför huvudmannens ansvarsområde.. 5 Mottagande av avliden i huvudmannens ceremonilokal/kyrkogård eller krematorium. 5 Rutiner kring upplåtelse av ny gravplats 6 Bilagor: Etiska riktlinjer och riskbedömning, rutiner vid gravgrävning, återfyllning och gravsättning.. 1 Demontering och montering av gravsten. 2 Etiska regler för krematorieverksamheten. 3 In- och utförsel av stoft och aska till/från Sverige... 4 Transportregler... 5

3 Definitioner Huvudman: Dödsbo: Ombud: Den som skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för folkbokförda inom sitt ansvarsområde. Företrädare för den avlidne. Företrädare för dödsboet. Expeditions- och telefontider - Öppettider: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Telefonnummer: Faxnummer: E-post: - Adress: Norrahammars församling, Centrumgången Norrahammar - Under kontorstid lyssnas telefonsvararen av, fax och e-posten kollas. Anmälan om begravning/gravsättning Församlings/Kyrkogårdsexpedition - Personuppgifter över den avlidne. - Uppgifter över dödsbo/ombud. - Önskemål om ceremoni, lokal och gravöppning. - Kontroll av kyrkotillhörighet. - Intyg Kremering eller gravsättning hämtas från Skatteverket. - Ingen kremering eller gravsättning får ske utan intyg från Skatteverket. - Beställning av visning av gravplats. - Ingen nedsättning i minneslunden får ske utan godkännande från dödsboet. - Om den avlidne skall gravsättas i en familje- eller släktgrav skall gravnumret finnas med på beställningen samt gravrättsinnehavarens/nas godkännande att gravsättning får ske. 1

4 Dödsbo - Beställning kan ske via personligt besök, e-post eller telefon. - Släktutredning inhämtas från Skatteverket. - Uppstår osäkerhet om behörighet för dödsboets företrädare skall fullmakt visas upp. - Beställningen bekräftas av både beställaren och mottagaren. Ombud för dödsboet - Beställningsblanketten ska skickas via fax nr: eller e-postadress: - Uppstår osäkerhet om behörighet för ombudet, skall fullmakt från dödsboet visas upp. - Beställningen gäller först efter att både ombudet och mottagaren har skrivit under. Tider för gravsättning Gravsättning av kista kan ske tidigast fem arbetsdagar efter anmälan om dödsfall och för gravsättning av urna gäller tre arbetsdagar. Mellan de olika gravsättningstiderna måste det finnas så mycket tid avsatt att de sörjande ges möjlighet att vara ensamma med sin sorg och för förberedelser inför nästkommande ceremoni. Gravsättningstider - Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Om särskilda skäl föreligger kan avsteg göras från ovanstående. Stoftet efter den avlidne skall gravsättas eller kremeras senast en månad efter dödsfallet. Askan efter avliden som har kremerats, ska gravsättas inom ett år efter kremering. (Begravningslagen kap 5, 11 12). 2

5 Begravningsceremoni Begravningsceremonin är religiös eller borgerlig. Ceremoni är inte obligatorisk. Religiös - Ceremonin kan ske som begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning eller i annat trossamfunds ordning. Borgerlig - Ceremonin kan ske i kapell eller av huvudmannen anvisad neutral lokal. - Dödsboet utformar själva ceremonin. Huvudmannens ceremonilokal (Bekostas av huvudmannen) Lokalen ska vara utan religiösa symboler och ha sittplatser. Huvudmannen ska också ha en större lämplig lokal att erbjuda på annat håll för enstaka tillfällen. Lokalen skall kunna disponeras minst en timme före ceremonin. Utrustning: - Musik- och ljudanläggning. - Hörselslinga. - Orgel/piano eller motsvarande. - CD-spelare. - Kistpallar/katafalk. - Golvljusstakar minst 4 st. - Krans- och bukettställ minst 6 st. - Bårtäcke, även neutralt (lokala avvikelser kan förekomma). Tjänstgörande vaktmästare ser till följande: - Att finnas tillhands för att kunna informera om lokalen minst 30 min innan ceremonins början. - Att ceremonilokalen är i ordnat och värdigt skick. - Att ordningsställa lokalen inför den ceremoni som skall genomföras. - Att övriga lokaler såsom väntrum, wc är i ordning. - Att lokalens tekniska utrustning är i ordning och fungerar samt att sköta densamma. - Att om bårtäcke används, ser till att detta finns på plats samt att tillsammans med ombud/dödsbo placera det på kistan samt efter ceremonin ta bort detsamma. - Att om så önskas utföra klockringning. - Att hjälpa till med utbärning av kransar/buketter. 3

6 Tjänstgörande förrättare ansvarar för: - Att vara på plats minst 20 minuter före ceremonins början. - Att ceremonin hålls över rätt avliden, kontroll sker via kistkortet. - Att samordna ceremonin och ser till att dess innehåll är riktigt. Tjänstgörande musiker ansvarar för: - Att vara på plats minst 20 minuter före ceremonins början. - Att genomföra musiken. Ombud/dödsbo ansvarar för: - Att kransar och buketter ordnas och placeras innan ceremonin och bär ut desamma till gravplats eller annan anvisad plats. - Att vara värd för dödsboet. - Att om bårtäcke används, tillsammans med vaktmästare placera det på kistan samt efter ceremonin ta bort detsamma. - Att behandla ceremonilokalen och dess inventarier med stor aktsamhet och att samråda med förrättare och vaktmästare. Transport av avliden till och inom huvudmannens ansvarsområde (Bekostas av huvudmannen) Transporten skall ske enligt gällande ersättningsregler fr om (Bilaga) Från Ryhov (bisättningslokal) till ceremonilokal/kyrkogård eller krematorium - Leverantör av kistan ansvarar för att kistan är av förgängligt material och att ett kistkort finns placerat på kistans huvudände med den avlidnes namn, personnummer, dödsdag, dag och plats för ceremonin. - Dödsbo med ombud: ombudet ansvarar för transporten. - Dödsbo utan ombud: huvudmannen ansvarar för transporten. - Transportören identifierar stoftet i kistan tillsammans med Ryhovs personal och sätter fast kistkortet på kistans huvudände med den avlidnes namn och personnummer. - Transportören kvitterar med namn, personnummer och företag i en särskild liggare (bårhusjournal) när kistan hämtas och vart kistan ska transporteras. 4

7 Från ceremonilokal till kyrkogård/krematorium - Dödsbo med ombud: ombudet ansvarar för transporten. - Dödsbo utan ombud: huvudmannen ansvarar för transporten. Från krematorium till kyrkogård/ceremonilokal - Huvudmannen ansvarar för transporten av urnan eller askan. Transport av avliden från eller utanför huvudmannens ansvarsområde (Ersätts inte av huvudmannen) - Ombud ansvarar för transporten till bisättningslokal (Ryhov). - Dödsbo med ombud: ombudet ansvarar för transporten. - Dödsbo utan ombud: dödsboet ansvarar för transporten. Mottagande av avliden i huvudmannens ceremonilokal/kyrkogård eller krematorium - Enligt gällande ersättningsregler fr om ansvarar huvudmannen för mottagandet. (bilaga) - Transportören biträder med en person. - Mottagaren kontrollerar den avlidnes identitet via kistkortet. Rutiner kring upplåtelse av ny gravplats 1. De anhöriga tillfrågas om det finns släktgravar som man kan tänkas gravsättas i, tänk på att det är gravrättsinnehavaren som godkänner gravsättning. 2. Gravrättstiden 25 år. 3. Informerar de anhöriga att vid urngravsättningen behöver inte begravningsentreprenören vara med. 5. Uppmana de anhöriga att inte ha för bråttom med att välja gravvård. Informerar om att kyrkogårdsförvaltningen i Norrahammar tillhandahåller återlämnade gravstenar. Kyrkogårdsförvaltningen står alltid tillförfogande med råd och tips. 5

8 Bilaga 1 Etiska riktlinjer och riskbedömning, rutiner vid gravgrävning, återfyllning och gravsättning av kista, urna och minneslundsaska. 3.1 Etiska riktlinjer Generella regler om ordning och etik på begravningsplatserna finns i begravningslagens andra kapitel där det i 12 anges En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid beaktas. Därtill anges i 13 En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsens försorg, Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas och 16 kapitlet 10 brottsbalken fastslås Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller på gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. I Risker och etiska aspekter vid gravgrävning kapitel 5, lyfts en rad frågor om hur gravgrävningsarbetet ska utföras från etiska utgångspunkter. Det etiska hänsynstagandet måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning skall särskilt följande beaktas. Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. Anhöriga bör om de så önskar, kunna medverka vid återfyllningen. Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup för att bereda plats för aktuell kistgravsättning. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Vid återfyllning av grav ska kistan först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande maskinell återfyllning. Tunga lerjordar och stenbundna massor ska undvikas närmast kistan och i översta skiktet eller i gravkulle. Vid högt grundvattenstånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravgravöppning och gravsättning. Rutiner kring upplåtelse av ny gravplats De anhöriga tillfrågas om det finns släktgravar som kan upplåtas för användning. Gravrättsinnehavaren godkänner gravsättning. Gravrättstiden är på 25 år efter den sista gravsättningen. 6

9 Information skall ges till anhöriga om att vid urngravsättning behöver inte begravningsentreprenör närvara. Hämtning av urna från krematoriet sker i genom kyrkvaktmästarens, ombud/anhörigas försorg. Vid val av utseende på gravvård uppmanas de anhöriga att inte ha för bråttom med detta val utan ta god tid på sig. Kyrkogårdspersonalen står alltid till förfogande med råd och tips. Gravnumret meddelas omgående till församlingsexpeditionen på särskild blankett. Rutiner före grävning i befintlig eller ny grav Församlingsexpeditionen ansvarar för att samtliga formella handlingar inkommit innan graven återfylls. Särskilt viktigt är dokumentet om vem som är gravrättsinnehavare. Gravplatsens nummer skall vara ifyllt. Se Gravboken. Församlingsexpeditionen ansvarar för att arbetsledaren på kyrkogården ska veta att det grävs på rätt plats. Personal som tjänstgör vid gravgrävning skall vara minst 18 år och vara väl förtrogen med de etiska riktlinjerna samt gällande arbetsrutiner. Minst två erfarna och rutinerade personer ur kyrkogårdspersonalen är alltid med vid grävningen. Innan grävmaskinen är på plats skall gravplatsen vara markerad. Den personliga skyddsutrustningen kontrolleras innan grävningen påbörjas. Vid behov sker avspärrning runt gravplatsen. Tänk på allmänhetens säkerhet! Under den säsong det finns tjäle skall tjältinningsaggregat utplaceras minst 1 dygn i förväg innan grävningen påbörjas. Under grävningen Gräv så djupt det går utan rasrisk. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Lägg ut överramen i markplan så att den ligger i våg. Obs! Rasskydd skall alltid användas. Samtliga jordmassor läggs i jordbinge som skyddas mot köldgrader Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och nedgrävas på större djup i graven. Stege bör användas får att gå upp och ner i graven. Efter grävningen läggs skyddslocket på över graven. Se till så att allt ser snyggt, rent och prydligt ut innan gravplatsen lämnas efter grävningen! 7

10 Mottagande av kistan En person ska alltid vara behjälplig vid mottagande och införsel av kista till kyrkan/ församlingsgården. Tjänstgörande kyrkvaktmästare ska kontrollera att det är rätt kista med den avlidnes namn via kistkort och beställning av begravning. Tjänstgörande präst kontrollerar att det är rätt kista med den avlidnes namn via kistkortet och beställning av begravning. Återfyllning av grav Intyg om dödsfall från Skatteverket ska ha inkommit till församlingsexpeditionen innan återfyllningen kan påbörjas. Ansvariga är kyrkvaktmästare/arbetandeförmannen eller dess ersättare. Personal som tjänstgör vid återfyllning av grav ska vara minst 18 år och väl insatt i de fastslagna arbetsrutinerna och de Etiska riktlinjerna för gravgrävning i Norrahammars församling På gravsättningsdagen tas skyddslocket bort och graven kläs med mattor och gångplank runt graven. Klockringning sker till graven om så önksas. Kistan sänks med kistsänkare antingen direkt eller senare efter att begravningsföljet lämnat kyrkogården. Täckmattor och gångplank tas bort och transporteras till anvisad plats. Kistan återfylls med finare material runt densamma så att kistan inte skadas vid återfyllningen! Lyft upp nedre ramen. Lyft bort övre ramen. Tänk på rasrisken! Dra upp samtliga lämmar innan återfyllningen fortsätter. Efter att graven fyllts med finfördelat material runt kistan, fylls densamma med återstående jordmassor från förvaringsbingen. Jordhögen snyggas till och eventuella blommor och kransar läggs på graven En sista kontroll görs så att inga synliga ben- eller kistrester finns kvar. Ett kors med den avlidnes namn ska omgående placeras vid graven. (Detta gäller endast nyupplåtelse) Anhöriga får närvara vid återfyllningen av graven. 8

11 Kransar, blommor och buketter efter begravningsgudstjänst/ceremoni Blommor, kransar etc. bör vara kvar ca en vecka efter gravsättningen. Hämtning av urnor och askor Täck över urnan om transportbilen behöver lämnas och se till att fordonet är låst. Urnor/askor låses in på respektive kyrkogård innan gravsättning. Kyrkogårdsförvaltningen förvarar aldrig urnor som inte skall gravsättas på kyrkogården om inget annat överenskommits. Gravsättning av urna Personal som tjänstgör vid gravsättningar ska var minst 18 år och vara väl insatta i de fastslagna arbetsrutinerna och de Etiska riktlinjerna för gravgrävning i Norrahammars församling Kontrollera att gravnumret stämmer överens med arbetsordern. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Urngraven ska grävas i god tid före gravsättningen och påföras gravklädsel. 9

12 Bilaga 2 Demontering och montering av gravsten Centrala Gravvårdskommitténs (CGK) anvisningar. 10

13 Bilaga 3 Etiska regler för krematorieverksamheten All personal som arbetar inom begravningsverksamheten ska alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledarna ska informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till diskussion vid personalmöten minst en gång om året. 1. Krematoriepersonalens kompetens All krematoriepersonal ska vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området. Ingen ska arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid ett krematorium. Personalen ska dessutom ha den utbildning som behövs för den anläggningen. 2. Respektfull och värdig kremering Kremering och askberedning ska alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök. 3. Identifiering och hantering av avlidna Stoft är alltid kistlagt när det överlämnas till huvudmannen. Stoftet/kistan ska hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner ska finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollbrickan ska tas bort vid gravsättning i en minneslund. 4. Kremering av stoft Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet ska kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen. 5. Separata kremeringar Varje kremering ska utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske. 6. Material vid kremering Kistor och askurnor ska vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorieugnen eller miljön, inte läggs i 11

14 kistan. Därför ska anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t ex glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan. 7. Hantering av rester efter kremering Sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen ska hanteras i enlighet med begravningslagen. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidne uttryckligen sagt att tandguldet ska tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan ska förvaras på krematoriet på ett betryggande sätt, t.ex. i ett låst utrymme. De ska vid lämpligt tillfälle grävas ner på kyrkogården på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen ska ske på normalt förekommande gravdjup. 8. Förvaring av aska/urna Aska/urna ska i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt. 9. Utlämnande av aska/urna från krematoriet Utlämnade av aska/urna ska ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar aska/urna ska identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar ska uppvisas som visar var aska/urna ska gravsättas; - ska askan spridas i naturen ska länsstyrelsens beslut visas upp - ska askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman ska krematoriet kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning, eller - ska askan föras ut ur landet ska utförselhandlingarna visas upp. Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen ska äga rum. 12

15 13

16 Bilaga 4 IN- OCH UTFÖRSEL AV STOFT/ASKA TILL/FRÅN SVERIGE Utförsel av stoft Begravningsförordningen 36 Stoftet efter en person som har avlidit i Sverige får föras ut ur landet om Skatteverket har utfärdat en passersedel. Passersedeln skall följa med stoftet under transporten. (2008:1251) Begravningsförordningen 37 Passersedel får utfärdas bara om 1. intyg för gravsättning av stoft eller kremering kan utfärdas enligt 4 kap. 7 begravningslagen Skatteverket skall utfärda ett intyg om att stoft får gravsättas eller kremeras. Ett sådant intyg får utfärdas bara - om förhållandena vid dödsfallet enligt dödbeviset inte är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m., eller - om polismyndigheten har meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering i fall som avser i begravningslagen 4 Om förhållandena vid ett dödsfall är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning enligt lagen (1995:832) om obduktion m.m. skall den läkare som fastställt att döden har inträtt eller som annars skall utfärda dödsbeviset snarast möjligt anmäla dödsfallet till polismyndigheten i den ort där dödsfallet inträffade eller, om kännedom härom saknas, den ort där den döda kroppen har anträffats. I stället för vad som föreskrivs i begravningslagen 3 första stycket Om något annat inte följer av begravningslagen 4 skall dödsbeviset utan dröjsmål lämnas till Skatteverket. Polismyndigheten skall underrätta Skatteverket om dödsfallet och efter den utredning som kan behövas lämna dödsbeviset till Skatteverket tillsammans med ett tillstånd till gravsättning eller kremering. Beslutas att någon rättsmedicinsk undersökning inte skall göras, skall polismyndigheten underrätta den som har lämnat dödsbeviset om detta. Lag (2003:699) och 2. ett intyg från begravningsentreprenör visar att föreskrifterna i begravningsförordningen 40 En kista som används för transport från Sverige av avlidens stoft skall vara ogenomtränglig för fukt och invändigt innehålla ett absorberande material. 14

17 Kistan kan bestå av: en yttre träkista med minst 2 cm tjocka sidor och en inre kista av zink eller annat självförstörande material, eller en träkista med minst 3 cm tjocka sidor som invändigt är klädd med zink eller något annat självförstörande material. Vid transport med flyg gäller dessutom att kistan skall vara försedd med en reningsanordning som utjämnar trycket. Om en reningsanordning saknas, skall kistan vara så hållbar att den kan motstå den tryckförändring som kan uppkomma under transporten. Begravningsförordningen 41 Om dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom, skall kroppen vid transporten vara klädd i en svepning som är indränkt med en antiseptisk lösning. är uppfyllda, och att kistan inte innehåller något annat än stoftet och sådana personliga tillhörigheter som skall gravsättas eller kremeras tillsammans med det. Begravningsförordningen 43 En kista som transporteras med vanlig frakt skall förpackas så att det inte framgår att det är en kista. På förpackningen skall anges att den skall hanteras med varsamhet. Första stycket 2 gäller inte vid införsel till Danmark, Finland, Island eller Norge (1991:802) Begravningsförordningen 38 Passersedeln skall utfärdas på en blankett som fastställs av Skatteverket. Den skall avfattas på svenska och engelska eller svenska och franska. Vid utförsel till Danmark, Finland, Island eller Norge behöver dock passersedeln avfattas bara på svenska. (2003:947) Begravningsförordningen 39 Sedan stoftet har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med transporten över gränsen intyga på en kopia av passersedeln att stoftet har förts ut och återsända kopian till Skatteverket. Kopian ska ha kommit in till Skatteverket inom två veckor från den dag då stoftet fördes ut. (2008:1251) Kistans beskaffenhet m.m. Begravningsförordningen 40 En kista som används för transport från Sverige av avlidens stoft skall vara ogenomtränglig för fukt och invändigt innehålla ett absorberande material. Kistan kan bestå av: 15

18 1. en yttre träkista med minst 2 cm tjocka sidor och en inre kista av zink eller annat självförstörande material, eller 2. en träkista med minst 3 cm tjocka sidor som invändigt är klädd med zink eller något annat självförstörande material. Vid transport med flyg gäller dessutom att kistan skall vara försedd med en reningsanordning som utjämnar trycket. Om en reningsanordning saknas, skall kistan vara så hållbar att den kan motstå den tryckförändring som kan uppkomma under transporten. Begravningsförordningen 41 Om dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom, skall kroppen vid transporten vara klädd i en svepning som är indränkt med en antiseptisk lösning. Begravningsförordningen 42 Vid transport till Danmark, Finland, Island eller Norge tillämpas föreskrifterna i 40 och 41 om 1. den som sköter transporten kräver det, eller 2. dödsfallet har orsakats av en smittsam sjukdom och en läkare bestämmer att föreskrifterna skall tillämpas. Kistan skall vara tät och tillräckligt solid. Begravningsförordningen 43 En kista som transporteras med vanlig frakt skall förpackas så att det inte framgår att det är en kista. På förpackningen skall anges att den skall hanteras med varsamhet. Utförsel av aska Begravningsförordningen 44 Om askan efter en avliden person som har kremerats i Sverige ska föras ut ur landet, måste ett utdrag ur kremationsjournalen om den avlidna först inhämtas. Utdraget ska tillhandahållas av den som innehar krematoriet. (2008:1251) Begravningsförordningen 45 Sedan askan har förts ut ur Sverige ska den som ordnat med transporten över gränsen intyga på utdraget ur kremationsjournalen att askan har förts ut och återsända utdraget till innehavaren av krematoriet. Utdraget ska ha kommit in till krematoriet inom två veckor från den dag då askan fördes ut. Innehavaren av krematoriet ska därefter genast sända ett meddelande till Skatteverket om att askan enligt mottaget bevis har förts ut ur Sverige. (2008:1251) 16

19 Införsel av stoft Begravningslagen 4 kap 1 När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2003:699) Begravningslagen 4 kap 6 När stoftet efter en person som har avlidit utomlands förts till Sverige skall den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd till gravsättning eller kremering. Frågor om tillstånd prövas av polismyndigheten i den ort där stoftet skall gravsättas eller kremeras. Lag (1991:496) Till en ansökan om tillstånd till gravsättning eller kremering skall fogas ett intyg om dödsfallet av behörig myndighet eller behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade Intyget skall innehålla uppgift om dödsdag. Om det är möjligt, skall intyget också innehålla uppgift om dödsorsaken. Efter att polismyndigheten meddelat tillståndet ska denna sända tillståndet till Skatteverket. Det är sedan Skatteverket som utfärdar intyg om att det införda stoftet får gravsättas eller kremeras. Införsel av aska Begravningslagen 4 kap. 1 När stoftet eller askan efter en person som har avlidit utomlands har förts in till Sverige, skall den som ordnar med gravsättningen snarast anmäla detta till Skatteverket. Lag (2003:699) Begravningslagen 4 kap. 6 När stoftet efter en person som har avlidit utomlands förts till Sverige skall den som ordnar med gravsättningen begära tillstånd till gravsättning eller kremering. Frågor om tillstånd prövas av polismyndigheten i den ort där stoftet skall gravsättas eller kremeras. Begravningsförordningen 20 Till en ansökan om tillstånd till gravsättning eller kremering enligt 4 kap. 6 begravningslagen (1990:1144) skall fogas ett intyg om dödsfallet av behörig myndighet eller behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade. Intyget skall innehålla uppgift om dödsdagen. Om det är möjligt, skall intyget också innehålla uppgift om dödsorsaken. Förordning (1991:802) 17

20 Begravningsförordningen 21 En polismyndighet som meddelat tillstånd till gravsättning eller kremering skall sända tillståndet till Skatteverket. Polismyndigheten skall sända sådana intyg som avses i begravningsförordningen 20 till Socialstyrelsen. Förordning (2003:947) Av bestämmelserna framgår att det första som ska ske när stoftet eller askan efter en person som avlidit utomlands har förts in till Sverige är att den som ordnar med gravsättningen snarast ska anmäla detta till Skatteverket. Till en ansökan om tillstånd till gravsättning eller kremering skall fogas ett intyg om dödsfallet av behörig myndighet eller behörig läkare i det land där dödsfallet inträffade. Intyget skall innehålla uppgift om dödsdag. Om det är möjligt, skall intyget också innehålla uppgift om dödsorsaken. Begravningslagen 5 kap. 17 Askan som efter kremering har förts in till Sverige skall i avvaktan på gravsättningen lämnas till förvaring i enlighet med föreskrifterna i begravningslagen 5 kap. 13 I avvaktan på gravsättningen skall askan förvaras av en innehavare av krematorium. Askan får även förvaras av huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där askan skall förvaras eller, om platsen för gravsättningen inte är bestämd, av huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd. Lag (1999:306) Begravningslagen 5 kap. 18 Askan skall gravsättas inom ett år från det att den fördes in till Sverige. Den huvudman för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan får dock bevilja anstånd med gravsättningen, om det finns särskilda skäl för det. Om askan inte har gravsatts inom den föreskrivna tiden, skall huvudman för begravningsverksamheten eller den innehavare av krematorium som förvarar askan låta gravsätta den. Begravningslagen 11 kap. 3 Den som underlåter att överlämna ask för förvaring i enlighet med ovanstående får av Länsstyrelsen vid vite föreläggas att fullgöra sin skyldighet. 18

21 Gemensamma bestämmelser beträffande införsel av aska Beträffande aska som förts in till Sverige efter kremering, ska den i avvaktan på gravsättning lämnas över till förvaring antingen till innehavare av krematorium eller till huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där askan ska gravsättas. Om platsen för gravsättning inte är bestämd och den avlidne var folkbokförd i Sverige, får askan även lämnas till förvaring hos huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd. Även om det inte är lagstadgat bör den som ordnar med gravsättningen visa upp någon form av dödsfallsintyg eller liknande handling för huvudmannen innan gravsättning sker. Detta för att huvudmannen ska veta att rätt person gravsätts och följaktligen rätt person förs in i gravboken. Askan ska gravsättas inom ett år från införseldagen. 19

22 Bilaga 5 Ersättningsregler gällande transporter av avlidna Församlingarna i Jönköpings och Habo kommuner har, i särskilt beslut, antagit de nedan uppsatta ersättningsreglerna för transport av avlidna som den tillsatta arbetsgruppen för gemensamma frågor har utarbetat i enlighet med bestämmelserna i begravningslagen. Det åligger således på de inom dessa kommuner verksamma transportörerna att följa de riktlinjer och de ersättningsbestämmelser som anges nedan om inte annan överenskommelse träffas. Huvudman Huvudman för alla transporter av avlidna är de församlingar av Svenska kyrkan som finns inom Jönköpings och Habo kommuners geografiska område (se bilaga). Transporternas omfattning Tranportören åtar sig att utföra de transporter som föranleds av huvudmannens ansvar enligt begravningslagen. Det åligger på transportören att med huvudmannens hjälp föra in kistan med den avlidne i anvisad ceremonilokal. Det åligger vidare på transportören se till att kistan finns i lokalen minst en timme före den tid som utsatts för ceremonin om inte annat överenskommes. Bisättningslokal Lokalen för förvaring och visning av avliden är inom ovanstående kommuner avsett utrymme på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Transport av avliden till bisättningslokalen bekostas inte av huvudmannen. Kvalitetskrav Det åligger begravningsentreprenören att se till att transporten utförs på ett etiskt och pietetsfullt sätt. Fordonet skall vara avsett för transport av avlidna och skall uppfylla kraven på ett sådant fordon och får inte användas för transport för något annat ändamål än vad som är att hänföra till en begravning. 20

23 Ekonomisk ersättning Huvudmannen, d.v.s. den församling som den avlidne tillhört, ersätter transportkostnaden från bisättningslokalen till respektive huvudmans ceremonilokal, till krematorium och i särskilda fall till begravningsplats. Ersättning för transporterna utgår enligt en särskild taxa innehållande startavgift för varje uppdrag och därefter gällande kilometerersättning (se bilaga). Avståndet mellan bisättningslokalen Ryhov och de berörda församlingarna anges i bilagan. Transportören får inte kräva eller ta emot ersättning av dödsbo utöver den av huvudmannen fastställda ersättningen. Om ceremonilokalens läge eller om gravsättningen skall ske utanför huvudmannens förvaltningsområde utgår ersättning maximalt för de avstånd som skulle tillämpats inom förvaltningsområdet. Fakturering Fakturering sker i efterskott senast månaden efter transporten. Transportören ska erhålla ersättningen 30 dagar efter det att fakturan inkommit till huvudmannen. Fakturan skall innehålla detaljerade uppgifter beträffande den dödes identitet, transportens omfattning och tidpunkt samt ceremonilokal. Faktureringsavgift eller liknande godtas inte. Ovanstående ersättningsregler och taxor enligt bilaga, gäller från och med till och med Om någondera parten vill ändra de ersättningar som anges i bilagan skall anmälan därom göras till arbetsgruppen senast tre månader före uppdragstidens utgång i annat fall förlängs perioden med ytterligare ett år. Adress och telefon till arbetsgruppens kontaktman: Jönköpings kyrkogårdsförvaltning Östra Storgatan Jönköping Tel:

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 31 november 2009 Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Församlingsförbundet har uppmärksammat att vissa bestämmelser beträffande

Läs mer

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon:

Läs mer

SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:

SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: Ändring införd: t.o.m. SFS 1999: SFS nr: 1990:1147 Begravningsförordning (1990:1147) Utfärdad: 1990-12-06 Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:882 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Inledande bestämmelser 1 I denna förordning

Läs mer

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning Begravningspastoral Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Riskanalys vid gravsättning Etiska riktlinjer vid gravgrävning 091031 Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Instruktioner

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

1 Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144).

1 Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till begravningslagen (1990:1144). Begravningsförordning (1990:1147) SFS nr: 1990:1147 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:804 Innehåll Inledande bestämmelser 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna Begravningslag (1990:1144) SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:552 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag avses med - begravningsverksamhet:

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning.

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt.

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning 1 Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten Sammanfattning 2016 Ljungby kyrkogårdsförvaltning Ljungby pastorat Antaget av Kyrkonämnden 2010-10-11 Reviderat av Kyrkogårdsutskottet 2016-10-04 70 2 3 Begravningsverksamheten

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna

Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna Cirkulärnr: 2005:52 Diarienr: 2005/1287 Handläggare: Per-Olov Nylander Avdelning: Avd för vård och omsorg Sektion/Enhet: Sektionen vård och socialtjänst Datum: 2005-06-01 Mottagare: Kommunstyrelsen Stadsdels-

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Rutin m m i samband med transport av avlidna

Rutin m m i samband med transport av avlidna Rutin m m i samband med transport av avlidna Bakgrund Bakgrund till denna rutin är cirkulär 2005:52 från Sveriges Kommuner och Landsting Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna. I hälso-

Läs mer

Registrering av dödsfall

Registrering av dödsfall Registrering av dödsfall Hantering av dödsfallsärenden hos Skatteverket Ingegerd Widell Östersund 27 september 2013 Skatteverkets uppdrag Registrera inkomna dödsfall i folkbokföringen Utfärda intyg Besluta

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer

Instruktioner för åtgärder i samband med dödsfall. Väntat dödsfall i hemsjukvård och särskilda boendeformer Åtgärder i samband med dödsfall Sida 1 (5) 1. Dokumenttyp 2. Fastställande/upprättad Instruktion 2011-05-31 av Vård- och omsorgschefen 3. Senast reviderad 4. Detta dokument gäller för 5. Giltighetstid

Läs mer

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg

Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Dödsfall åtgärder inom hälso- och sjukvård Lokal överenskommelse inom Mittenälvsborg Regionen ansvarar för all hälso- och sjukvård inom primärvård och sjukhus. Kommunerna har hälso- och sjukvårdsansvaret

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011

Dnr SN11/47. Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden. Antagen den 28 april 2011 Dnr SN11/47 Riktlinjer för handläggning av dödsboärenden Antagen den 28 april 2011 Att gälla fr o m den 1 juni 2011 Dnr SN11/47 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Socialtjänstens ansvar...

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid dödsfall; Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Tf. chefsjurist Pär Ödman SOSFS 20XX:XX (M) Utkom från trycket den dag månad år Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Omhändertagande vid dödsfall.

Omhändertagande vid dödsfall. 1 (5) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Hälso- och sjukvård Ansvarig: MAS Fastställare: Gäller fr.o.m: 2015-02 Diarienummer: KS 13.272 Utgåva/version: Uppföljning: 2016-02 Omhändertagande

Läs mer

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel Observera nr 16 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kammarrätten har i dom medgivit delning av aska

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning 2011-05-16 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning Inledning En begravning är en angelägenhet för många. I första hand är det en angelägenhet för den avlidnes anhöriga

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET

STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET REGLEMENTE FÖR STOCKHOLMS STADS BEGRAVNINGSVERKSAMHET Antaget av Stockholms kyrkogårdsnämnd 2 november 2004 Utgåva november 2004 Gällande fr o m 1 december 2004 Innehållsförteckning Kapitel 1 Huvudman

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

Att åldras i Sverige

Att åldras i Sverige Att åldras i Sverige Sverige och äldre I många kulturer tar familjen hand om de äldre. I Sverige tar vi hand om de äldre, men det sker ofta genom samhället. en kultur en familj äldre att ta hand om ett

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Transporter vid omhändertagande av avlidna

FÖRBUNDSINFO. Transporter vid omhändertagande av avlidna Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 2005 Transporter vid omhändertagande av avlidna I detta FörbundsInfo klargörs ansvarsgränserna vid transporter av avlidna. Det kan finnas skäl till detta.

Läs mer

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning

En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning En liten bok om Begravning och särskilt om Borgerlig begravning 1 Författare: Olle Vejde Förlag: Olle Vejde Förlag Milsbo 214, 781 94 Borlänge 0243-610 62 olle.vejde@swipnet.se ollevejde.se Teckensnitt:

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79)

Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Sammanfattning av utredningen Några begravningsfrågor (SOU 2009:79) Frågan om variationerna i begravningsavgiften mellan olika huvudmän Begravningsavgifterna Det införs en ny regel i begravningslagen om

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Dödsfall och omhändertagande av avliden

Dödsfall och omhändertagande av avliden Sida 1 (8) 2016-04-26 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar... 3 Medicinskt Ansvarig

Läs mer

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård

MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Örkelljunga kommun MAS Kvalitets HANDBOK för god och säker vård Anvisning vid Dödsfall Dokumentansvarig (MAS) Från denna anvisning får avsteg göras endast efter överenskommelse med MAS. Styrdokument Lag/föreskrift/råd:

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161007 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall

MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall MAS Riktlinje Åtgärder vid dödsfall 1 Inledning I hälso- och sjukvårdslagens (HSL)1 första paragraf regleras att omhändertagande av avlidna tillhör hälso- och sjukvården och i 2d HSL regleras att När någon

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner)

FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) 161111 FAQ om begravningsavgift (ersätter äldre versioner) Om enhetlig begravningsavgift Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift, en lagändring som trädde i kraft 1 januari 2016. Lagändringen

Läs mer

Vad kostar en begravning hos oss?

Vad kostar en begravning hos oss? Vad kostar en begravning hos oss? Vår ambition Vår uppgift och passion är att ständigt höja kvalitén på våra tjänster och att alltid sträva framåt och överträffa kundens förväntningar. Detta är möjligt

Läs mer