Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat."

Transkript

1 Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon: Kyrkogårdsexpeditionen: Kyrkogårdschef: Åke Johansson Telefon: Habo ake.johanssonvenskakyrkan.se

2 Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar. Arbetsbeskrivning gravgrävning igenfyllning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt. Vid öppnandet av grav ska arbetet utföras så att resultatet blir så gott som möjligt under rådande omständigheter samtidigt som höga krav på säkerhet och arbetsmiljö uppfylls. Det är av stor vikt att resultatet bedöms ur begravningsgästens synvinkel. Arbetsmiljö - lagar Arbetet med att fylla igen grav ska präglas av höga krav på arbetsmiljön och säkerhet samt har höga krav på ett etiskt väl utfört arbete. Den lag som reglerar skydds- och säkerhetsföreskrifter på en arbetsplats är Arbetsmiljölagen vars ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsmiljöverket har till uppgift att tillse att lagen upprätthålls bl. a genom de föreskrifter och råd som verket ger ut. Dessa utgör de s.k. lagliga minimikraven som kan ställas på arbetsgivaren beträffande arbetsmiljön. Följande kan vara av särskilt intresse i sammanhanget: AFS1981:15 Skydd för skada genom ras, AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 1996:1 Minderåriga, AFS 1982:3 Ensamarbete samt AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete Från dessa föreskrifter kan följande utläsas: Arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbeten kring gravgrävning kan ske på ett säkert sätt. Detta ska anges i en arbetsmiljöpolicy som ska vara skriftlig om det finns fler än tio arbetstagare. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att tillse att arbetstagaren har den utbildning och erfarenhet som krävs för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt. Gravgrävningsarbetet ska planeras så att risk för ras förebyggs. Underlaget som belastas ska ha tillräcklig bärighet. Rasskydd ska alltid användas för att förebygga ras. Minderåriga får inte gräva eller återfylla gravar. Man får inte gräva eller återfylla grav ensam. Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte anses uppenbart onödigt. Andra föreskrifter som är relevanta i sammanhanget är AFS 1980:14, Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1981:14, Skydd för skada genom fall, AFS 2001:3, Användning av personlig skyddsutrustning. Beroende på vilken utrustning som används kan även följande föreskrifter omfattas: AFS 1993:10, Maskiner och andra tekniska anordningar, AFS 2004:6, Användning av traktorer, AFS 2006:4, Användning av arbetsutrustning.

3 Etiska riktlinjer vid gravgrävning. Generella regler om ordning och etik på begravningsplatserna finns i begravninslagens andra kapitel där det i 12 anges: En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid beaktas. Därtill anges i 13 En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsens försorg. Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas. Och i 16:e kapitlet 10 brottsbalken fastslås. Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller gravvård, döms för brott mot griftefrid tillböter eller fängelse i högst två år. I Risker och etiska aspekter vid gravgrävning kaitel 5, lyfts en rad frågor om hur gravgrävningsarbetet ska utföras från etiska utgångspunkter. Det etiska hänsynstagande måste vara styrande. Där finns formuleringar som är självklara från allmänna, kristna och etiska värderingar. Vid gravgrävning skall särskilt följande beaktas: Gravgrävning och gravsättning ska alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. Anhöriga bör om de så önskar kunna medverka vid återfyllningen. Eventuella tidigare gravsatta urnor som påträffas ska hanteras pietsfullt i avvaktan på återförande och återfyllande av graven. Vid återfyllning av grav ska kistan först höljas försiktigt så att den inte skadas vid åtföljande återfyllning. Tunga lerjordar och stenbundna massor får aldrig vara närmast kistan. Vid högt grundvatten stånd bör övervägas att temporärt eller permanent införa stopp för kistgravöppning och gravsättning. Checklista för riskbedömning. Checklistan ska fungera som stöd för personal som arbetar med begravningsarbeten. Listan tar upp aspekter som hanteras av både, kansli, arbetsledning och kyrkogårdspersonal, detta gör att det är vikigt att var och en är införstådd med sin roll och sitt ansvar. Riskbedömning vid gravöppning Personal som arbetar med begravningsarbeten skall ta del av Risker och etiska aspekter vid gravgrävning- riskbedömning och instruktioner för gravgrävning utgiven av Svenska kyrkans församlingsförbund. Vid begravningsarbeten skall en riskbedömning göras för att undvika tillbud eller arbetsplatsolycka. Handhavandet av utrustningen ska följa de riktlinjer som tillverkare och kyrkogårdsförvaltningen föreskriver.

4 Gravöppning OK Kommentar o Har gravrättsinnehavaren godkänt gravsättningen? o Är det rätt grav? o Har personalen som ska utföra grävningen fullgod kompetens och erfarenhet? o Vad finns gravsatt tidigare i graven, på vilket djup och för hur länge sedan? o Har det grävts intill eller i närheten nyligen? o Är utrustningen i god kondition, fungerar rasskydd, jordlåda etc? o Vad är det för jordart (ökad risk för ras t ex sand, grus)? o Hur är grundvattenförhållandet? Finns det mycket vatten i marken? o Hur rör sig allmänheten på kyrkogården? Krävs avspärrning för att genomföra grävningen? o Behöver befintlig gravvård tas bort? Hur ska detta gå till? Behöver andra intilliggande gravanordningar tas bort för att få plats med maskin, jordlåda/jordhög o s v? Finns det någon risk för att intilliggande gravanordningar ramar o dyl påverkar grävarbetet? o Var kan grävmaskin placeras på ett säkert sätt? o Var ska jordlåda placeras? Behöver underlaget förstärkas/stabiliseras. o Hur ska transport av massor från och till graven genomföras? Hur många körmattor behöver användas? o Vid all gravöppning används gravram och stämp/spont, för att säkerställa att rasrisken elimineras. o Den grävda graven täckas med ett lock eller med ett fallskydd som tål att man går på det? o Håller marken intill den grävda graven för allmänhet, ev. trafik, bärare och begravningsfölje? Behövs tryckutjämningsskiva? Ansvarig vaktmästare kollar med Rose-Mari Kontroll mot arbetsorder Kolla i gravregistret Besiktiga platsen Habo Västra samt Habo Mellan Kv Lera. Fiskebäck sand speciell spont användes där Var uppmärksam och rapportera förändringar. Vid grävningsarbeten får allmänheten ej vara närmare än 25 m till arbetande maskin. Beakta ändrade markförhållanden mellan grävning och återfyllning, temperatursvängningar och nederbörd. Använd tillräckligt långa reglar under jordlådan. Gravlock eller plank används.

5 Återfyllning o Har personalen som ska utföra återfyllningen fullgod kompetens och erfarenhet? o Hur kan återfyllningen av graven ske på ett säkert samt etiskt försvarbart sätt? Erfaren personal utför arbetet, ny personal går bredvid. Ta del av rapporten Risker och risker vid gravgrävning o Hur demonteras rasskyddet? Vad finns det för instruktioner och anvisningar? o Om återfyllning görs med maskin, håller marken närmast graven för belastningen? o Om återfyllning görs ur jordlåda finns instruktioner och erfarenhet för säkert handhavande? o Finns det erfarenheter från gravöppningen/igenfyllning som behöver dokumenteras och i så fall hur? o Finns det ett behov av psykologiskt stöd för personalen efter slutfört arbetet? o Har det förkommit tillbud som ska rapporteras? Rapportera brister och skador till närmaste chef. Tillbud skall alltid rapporteras

6 Rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Administrativa rutiner * Anmälan om begravning sker till informationsassistenten på expeditionen. Hon kontaktar kantorer, musiker och kyrkogårdschef, när alla är överens om datum, tid och plats läggs det in i den elektroniska almanackan. *Anmälan om begravning faxas upp till expeditionen Kg. Kyrkogårdschef eller ersättare för denne fyller i vår blankett om vilken Kyrkogård, kvarter och plats som gäller. Om de anhöriga till avliden vill att denne skall begravas i befintlig gravplats måste skriftligt medgivande ges från den som är gravrättsinnehavare. Grav återanvänds ej för kistgrav om det inte gått 40 år sedan föregående gravsättning skett. På Habo västra kyrkogård återanvändes ej kistgravplats på grund av lera. *Kamrersassistenten ansvarar för att gravsättningsintyget från lokala skattkontoret beställes och bevakar att det kommit oss tillhanda innan gravsättning. * Efter att gravsättning skett skickar Kg. chef eller annan utsedd ansvarig begravningsintyget till expeditionen påskrivit och klart. Kamrersassistenten ansvarar att det blir infört i gravregistret och att vi har aktuell gravrättsinnehavare på graven, samt skickar intyget till lokala skattekontoret. Rutiner vid visning av ny gravplats *Fråga anhöriga om det finns släktgravar som man kan tänkas använda. Om de inte är gravrättsinnehavare så måste de ha skriftligt tillstånd till detta från denne. *Gravrättstiden är på 25 år efter den sista gravsättningen. *Det finns speciella gravvårdsbestämmelser på våra kyrkogårdar se bilaga * Upplys gärna de anhöriga att inte ha för bråttom med att välja gravvård. Kyrkogårdsenheten står alltid till förfogande med råd och tips. *När de anhöriga valt gravplats, skriv in Kyrkogård, kvarter och platsnummer på vår blankett som vi skickar till kamrersassistenten på expeditionen efter att gravsättning skett. Visning av gravplats *Vid visning av gravplats. Är det noga med att den som visar har rena arbetskläder. Informera sakligt om begravningsalternativ. Om barn avlidit vill föräldrarna utnyttja samma grav i framtiden. Om flera ska begravas i framtiden i dessa gravar gäller det kremation eller jordbegravning. Om önskemål om minneslund finns informera noga om vad för regler som gäller för Minneslund. Uppträdande av personal på Kyrkogården under begravningsakten. *Det är kyrkogårdschefens ansvar att informera personal om när en begravning skall ske. Ingen störande maskinkörning runt kyrkan eller området runt den blivande gravplatsen från 30 minuter före förrättningens början tills gästerna lämnat kyrkogården. Aldrig korsa möta eller på annat sätt störa en procession eller gravsättning ute på Kyrkogården. Innan grävning i befintlig eller ny grav. *Kontrollera på arbetsorden för gravgrävning i vilket kvarter och gravplatsnummer det ska grävas. *Kyrkogårdschef eller utsedd vaktmästare ansvarar för att det grävs på rätt plats, var noggrann dubbelkolla alltid. Grävning sker i regel dagen före begravningen, i undantagsfall kan graven öppnas tidigare om det medför en avsevärd praktisk fördel. *Kg.Ch. eller utsedd vaktmästare beställer grävning av Leringe Lantbruk när ni fått besked om när gravsättning kan ske. *Personal som deltar i gravgrävning skall vara minst 18 år och vara väl insatt i arbetsrutinerna

7 samt de etiska riktlinjer som gäller i pastoratet. Arbetsrutiner och etiska riktlinjer gås igenom varje år muntligt och undertecknas av alla som kommer att delta i dessa arbetsuppgifter. *Innan att material och jordbinge körs ut ska ni gå igenom checklistan för riskbedömning se bilaga ansvarig tjänstgörande vaktmästare. *Kontrollera att de som deltar i gravgrävningen har rätt personlig skyddsutrustning. Ansvarige vaktmästare ansvarig för detta. Vid risk för allmänhetens säkerhet spärra av runt gravplatsen. *Vintertid när tjäle förekommer skall tiningsaggregat placeras ut minst ett dygn före grävning. Etik vid begravningar De som tjänstgör vid visning av gravplats, gravgrävning, begravningsgudstjänst, återfyllning av grav tänk på att ni är ansiktet utåt för Svenska kyrkan. Var mycket noga med ditt uppträdande mot alla som du kommer i kontakt med, vid dessa tillfällen, tänk på att många av dessa mår väldigt dåligt. Uppträd som du önskar man skall uppträda mot dig om det vara någon av dina anhöriga som skulle begravas. *Kontroll av att god etik och att allt sker efter givna instruktioner vid dessa olika moment, kontrolleras av kyrkogårdschefen tre gånger per år. *Vilket skall dokumenteras skriftligt, kontrollen anmäls inte innan den sker. Gravgrävning *Personlig skyddsutrustning hjälm, skyddsskor med mera skall alltid användas. *Prat i mobiltelefon undvikes under grävning. *Om gravsten står så att den kan orsaka fara, lyft bort den ställ den så att den inte medför olycksrisk detsamma gäller gravstenar närmast den grav man gräver. Orax stenlyft används alltid. *Om vi under grävning kommer på benrester från tidigare gravsatta eller urnor gräv ner dessa längst ner i graven, fyll över med jord. *Gräv aldrig igenom en tidigare orörd kista *Stenar som grävs upp under gravgrävning skall alltid transporteras bort. Aldrig läggas i jordbingen. *Kör bort tre lastarskopor jord. Se till att det inte kommer med eventuella benrester. *OBS: Rasskydd skall alltid användas. *Orax stämplingslämmar används: *Gräv först 50 cm *Lägg ut de övre stämplingslämmarna och montera gravstämpen. *Fortsätt grävningen och häng i de undre stämlingslämmarna i kedjorna gräv aldrig djupare än du behöver för att montera den nedersta stämpen. Skruva fast stämpen kolla så att du har 70 cm mellan lämmarna på det smalaste stället. *Färdiggrävd grav skall vara 1,60 meter djup. *Vid minusgrader ställ en kupévärmare under jordbingen så att jordmassorna ej fryser. *Lägg ut gravklädseln och montera dit glasfiberplanken, lägg på skyddslocket över graven och checklista för riskbedömning gås igenom. *Städa upp så att det ser snyggt ut innan ni lämnar gravplatsen Begravningsgudstjänsten *Den som har inre tjänst på begravningen ansvarig för följande. * 1 timma innan begravningsgudstjänstens start får inga turistgrupper vistas i kyrkan, och

8 innan 30 minuter innan så ber vi strö-turister återkomma efter akten. *Se till att det är fräscha altarblommor. Hissa flaggan på halv stång. Plocka fram mullställ, ljusstakar, bukettställ, kransställ, kistbockar allt detta skall vara framtaget 1 timma före förrättningen. *Ställ fram katafalkvagnen vid yttertrappan, se till att den är ren och snygg. *Ta bort skyddslocket över graven. *Se till att sänkbanden är rena och snygga och utlagda över graven, och en sista kontroll av att allt ser bra ut på gravplatsen *Vaktmästaren är behjälplig vid införsel av kistan in i kyrkan. *Tjänstgörande vaktmästare skall kontrollera att det är rätt avliden via kistkort och beställningspapper om begravning. *Håll en tydlig och klar konversation med präst, kantor, och begravningsentreprenör och övrig personal som tjänstgör så att alla är införstådda med hur akten kommer att genomföras. *Från 30 minuter innan begravningens början skall det vara lugnt runt kistan och ljusen tända. *Under akten sköta ljud och ljus, ringa i klockorna när kistan bärs ut tills den är sänkt om inget annat har bestämts. Flaggan hissas när kistan sänkts. *När begravningsföljet lämnar graven ring i klockorna. *Plocka bort allt materiel som använts till rätt förvaringsplats, utför enklare städning. *Kontrollera att alla levande ljus som varit tända är släckta. *Sänkning av kista när anhöriga inte är närvarande. *Alla som bär ska ha rena arbetskläder. * Vi ringer i klockorna som vanligt, kör kistan till graven på katafalk- vagnen, sänker kistan ner i graven, en bugning vid kistan när den är sänkt, allt ska utföras precis som om de anhöriga varit med. Återfyllning av grav *Innan återfyllning gå igenom checklista för riskbedömning. * Om de anhöriga vill närvara vid återfyllning är det ok, men tänk på att säkerheten uppfylls. *Personal som deltar i återfyllning skall vara minst 18 år och vara väl insatta i arbetsrutinerna samt de etiska riktlinjerna *Åk inte fram till gravplatsen för igenfyllning innan begravningsgästerna lämnat kyrkogården, om det skall vara minnesstund att gästerna kommit in i samlingssalen. *Koppla fast jordbingen i traktorns kulkoppling *Återfyll runt kistan manuellt med finare material så att kistan täcks med jord ordentligt tippa sedan försiktigt ner resten av jorden så att kistan ej skadas. Om det är lera eller tung jord fyll på mera jord manuellt innan ni börjar tippa. *Fyll jord till nedersta stämpen, ta bort denna fyll till underkant av översta stämpen ta bort och fyll graven jäms med gräsmattan, gravkulle endast från Allhelgona till mars månads utgång. *Sopa och snygga till runt graven. Lägg ut blommorna snyggt 1/11-31/3 tänd två marschaller. *Låt blommorna ligga kvar ca en vecka. *Korset med den avlidnes namn sätts ut omgående. (Obs: endast vid nyupplåtelse). Kransar, buketter och blommor efter begravningsgudstjänst/ceremoni *Kransar, buketter och blommor placeras vid klockstapeln I Habo kyrka och Fiskebäcks kapell. *I Brandstorp och Gustav Adolf placeras blommorna i korsarmarna vid kyrkorna. *Markera med namn och jordfästningsdatum. *Ovanstående gäller för minneslunden och för de som inte valt urngravplats

9 Gravsättning av urna *Personal som tjänstgör vid gravsättningar skall vara minst 18 år och vara väl insatt i arbetsrutiner samt de etiska riktlinjerna *Kontrollera att gravnumret stämmer överens med arbetsordern. *Eventuella tidigare urnor som påträffas vid grävning av urnplats ska hanteras pietsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. *Urngraven ska vara färdiggrävd senast en timma före urnsättning. Lägg ut skyddsklädsel och lock över grävda graven. Jord från urngraven förvaras i skottkärra eller på elbil tills återfyllning *Om vi har urnan tjänstgörande vaktmästare plocka fram askan/urnan och kvittera i pärmen kvittering av urna/aska *Tjänstgörande personal kontrollera att det är rätt urna, fyll i blanketten. *Placera urnan i stensakristian om det gäller Habo kyrka, i Gustav Adolf kyrka sidoaltaret och i Brandstorps kyrka på altaret, tänd levande ljus. OBS: detta gäller, om de anhöriga vill ha kyrklig inriktning på akten. *Ta reda på innan vad anhöriga önskar. *Om de anhöriga så önskar klockringning när anhöriga går till graven. *Så snart de anhöriga lämnat gravplatsen fylls graven igen, om det är ny grav sätt ut kors med den avlidnes namn på, från Allhelgonahelgen till 31 mars tänd två marschaller. Gravsättning i minneslund *Den som gravsätter ska vara 18 år fyllda och kunna alla rutiner inklusive etiska riktlinjerna *Askan efter en avliden som har kremerats skall gravsättas inom ett år efter kremering. *Läs igenom arbetsordern om gravöppning Minneslund *Kyrkogårdsenheten ombesörjer hämtning av askan. *Kontrollera gravkarta för respektive Minneslund var det skall grävas. *Askan grävs ner utan hölje efter att identitetsbrickan från krematoriet plockats bort. *Meddela dödsboet när gravsättning skett. *Namn med gravsatta i minneslund skrivs in i en Minnesbok som förvaras i respektive kyrka.

10 Etiska regler för krematorieverksamheten i Jönköping. All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledarna skall informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till diskussion vid personalmöten minst en gång om året. 1. Krematoriepersonalens kompetens All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det human-istiska området. Ingen skall arbeta ensam förrän vederbörande genomgått en ordentlig utbildning för arbetet vid ett krematorium. Personalen skall dessutom ha den utbildning som behövs för den anläggningen. 2. Respektfull och värdig kremering Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök. Detta bör även beaktas vid ombyggnad av krematoriet. 3. Identifiering och hantering av avlidna Stoft bör alltid vara kistlagt när det överlämnas till huvudmannen. Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. Identitetskontrollbrickan skall tas bort vid gravsättning i en minneslund. 4. Kremering av stoft Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen. 5. Separata kremeringar Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske.

11 6. Material vid kremering Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorieugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t ex glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan. 7. Hantering av rester efter kremering I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidne uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras på krematoriet på ett betryggande sätt, t.ex. i ett låst utrymme. De skall vid lämpligt tillfälle grävas ner på kyrkogården antingen i samband med att ny kistgrav grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt förekommande gravdjup. 8. Förvaring av aska/urna Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt. 9. Utlämnande av aska/urna från krematoriet Utlämnade av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar skall uppvisas som visar var aska/urna skall gravsättas; - skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp - skall askan sättas ner på en gravplats hos annan huvudman skall krematoriet kontakta denne för att informera om att askan kommer att lämnas ut och för att förvissa sig om att det är planerat för en gravsättning, eller - skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingarna visas upp. Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.

12 Etiska regler för krematorieverksamheten i Skövde. Antaget i Kyrkogårdsutskottet All personal som arbetar inom begravningsverksamheten skall alltid arbeta med värdighet, omtanke och utifrån etiska värderingar. Arbetsledaren skall informera nyanställda om de etiska reglerna och hålla dem levande genom att ta upp dem till diskussion vid personalmöten minst en gång om året. 1. Krematoriepersonalens kompetens All krematoriepersonal skall vara väl förtrogen med arbetet samt ha en lämplig och relevant utbildning inom såväl det tekniska som det humanistiska området. Utbildningen skall innehålla SKKF:s krematorieutbildning minst steg 1 och grundlig utbildning av den egna anläggningen samt kursen Att möta sörjande eller liknande. 2. Respektfull och värdig kremering Kremering och askberedning skall alltid genomföras på ett värdigt och respektfullt sätt och i en miljö som är öppen t.ex. för anhöriga och för studiebesök. Detta bör även beaktas vid reparationer och ombyggnad av krematoriet. 3. Identifiering och hantering av avlidna Stoft skall vara kistlagt när det överlämnas till Skövde krematorium. Stoftet/kistan skall hanteras med värdighet och så som religion eller tradition kräver. Säkra rutiner skall finnas för att garantera identifiering av den avlidne vid huvudmannens övertagande av stoftet och den fortsatta hanteringen genom hela kremationsprocessen, förvaringen av askan och till gravsättningen. 4. Kremering av stoft Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här. Vid krematoriet skall kremationsjournal föras i enlighet med begravningsförordningen. 5. Separata kremeringar Varje kremering skall utföras separat för att tillförsäkra att ingen sammanblandning eller förväxling av aska kan ske. 6. Material vid kremering Kistor och askurnor skall vara utförda i enlighet med de rekommendationer som lämnats av Samrådsgruppen Begravningsbranschen Träindustrin (SBT). Det är också viktigt att verka för att föremål som kan innebära risk för explosion eller skador på krematorieugnen eller miljön, inte läggs i kistan. Därför skall anhöriga, begravningsbyråpersonal med flera informeras om de risker som följer om t ex glasflaskor och batterier i leksaker läggs i kistan. Se fastställt reglemente. 7. Hantering av rester efter kremering I enlighet med begravningslagen skall sådana delar av stoftet inklusive metalldelar som inte har förbränts vid kremeringen tillföras askurnan. Inte i något fall får rester av tandguld lämnas ut till anhöriga, inte ens om den avlidne uttryckligen sagt att tandguldet skall tillfalla de anhöriga. De metalldelar som inte kan tillföras askurnan skall förvaras på krematoriet i ett låst utrymme. De skall vid lämpligt

13 tillfälle grävas ner på kyrkogården antingen i samband med att ny kistgrav grävs eller på en speciell plats inom kyrkogården. Nedgrävningen skall ske på normalt förekommande gravdjup. 8. Förvaring av aska/urna Aska/urna skall i avvaktan på gravsättning förvaras på ett betryggande och värdigt sätt i låst utrymme. 9. Utlämnande av aska/urna från krematoriet Utlämnade av aska/urna skall ske under värdiga former och i en värdig miljö. Den som hämtar aska/urna skall identifiera sig och kvittera uthämtningen. Handlingar skall uppvisas som visar var aska/urna skall gravsättas; - skall askan spridas i naturen skall länsstyrelsens beslut visas upp - skall askan sättas ner på en gravplats hos annan kyrkogårdsförvaltning skickar krematoriet alla handlingar som rör askan i separat brev utom identitetsbeviset som medföljer urnan. - skall askan föras ut ur landet skall utförselhandlingarna visas upp. Observera att skatteverket kan meddela tillfälligt förbud mot gravsättning om medling pågår i tvist mellan de anhöriga om var gravsättningen skall äga rum.

Huskvarna Kyrkogårdsförvaltningen

Huskvarna Kyrkogårdsförvaltningen Arbetsbeskrivning gravgrävning igenfyllning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt. Vid öppnandet av grav ska arbetet

Läs mer

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning.

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt.

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning Begravningspastoral Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Riskanalys vid gravsättning Etiska riktlinjer vid gravgrävning 091031 Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Instruktioner

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning 1 Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten Sammanfattning 2016 Ljungby kyrkogårdsförvaltning Ljungby pastorat Antaget av Kyrkonämnden 2010-10-11 Reviderat av Kyrkogårdsutskottet 2016-10-04 70 2 3 Begravningsverksamheten

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid

Läs mer

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige

FÖRBUNDSINFO. Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 31 november 2009 Ändrade regler vad gäller utförsel av stoft eller aska från Sverige Församlingsförbundet har uppmärksammat att vissa bestämmelser beträffande

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning

Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning 2011-05-16 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning - en vägledning Inledning En begravning är en angelägenhet för många. I första hand är det en angelägenhet för den avlidnes anhöriga

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen i Falun Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser som vi sköter med stor omsorg. Vårt ansvarsområde omfattar elva kyrkogårdar: Aspeboda, Grycksbo,

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött i Guds händer. Gudstjänsten

Läs mer

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna

2 Regeringen meddelar föreskrifter om vilka länsstyrelser som ansvarar för uppgifter enligt denna Begravningslag (1990:1144) SFS nr: 1990:1144 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1990-12-06 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:552 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I denna lag avses med - begravningsverksamhet:

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral.

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral. Begravningspastoral Helheten Denna begravningspastoral beskriver hur Himledalens församlings anställda och förtroendevalda arbetar med begravningsfrågor samt de riktlinjer för det praktiska handhavandet

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 Reviderad 2013 11 26 INNEHÅLL Begravningspastoral Pastoralteologisk grund 3 Vad är en begravningspastoral? 3 Kontakt och administration Kontakt

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011

Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den. Avfall Sveriges höstmöte 2011 Att få kontroll över arbetsmiljön på arbetsplatsen och behålla den Avfall Sveriges höstmöte 2011 Något om arbetsgivarens skyldigheter Ur arbetsmiljölagen: Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs

Läs mer

Kyrkogårdar & begravningsplatser

Kyrkogårdar & begravningsplatser Kyrkogårdar & begravningsplatser i Huddinge Kyrkogårdar begravningsplatser i Huddinge I den här broschyren presenteras Huddinges kyrkogårdar och begravningsplatser: Huddinge och Tomtberga kyrkogårdar,

Läs mer

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

Arbetsmiljö- Arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter Arbetsmiljö- lagen fastställer grundläggande regler Arbetsmiljöförordningen ger Arbetsmiljöverket rätt att ge ut föreskrifter 1 Lagens syfte Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt uppnå

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005

Begrepp i begravningsverksamheten GRÖNA FAKTA 5/2005 Begrepp i begravningsverksamheten 2005 År 1989 gavs en Skötselmanual ut i Gröna Fakta-serien. Den följdes av Skötselmanual kyrkogårdar 2004 som reder ut innebörden av olika skötseltyper m.m. i kyrkogårdsbranschen.

Läs mer

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla.

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsmiljö och SAM Arbetsmiljölagen I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare

Läs mer

Efter kremationen. Efter kremationen

Efter kremationen. Efter kremationen Efter kremationen Efter kremationen Gravsättning efter kremationen Efter en kremation kan man välja att gravsättas i en urngrav, familjegrav avsedd för kistor, askgravplats, askgravlund eller minneslund.

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den.

I fråga om begravning och begravningsplatser gäller dessutom vad som bestäms i hälsoskyddslagen (763/1994) och med stöd av den. Given i Helsingfors den 6 juni 2003 Begravningslag I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Tillämpningsområde I denna lag finns bestämmelser om gravsättning och kremering

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter

ARBETSMILJÖ- LAGEN ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ARBETSMILJÖ- VERKET. fastställer grundläggande regler. ger. rätt att ge ut föreskrifter ARBETSMILJÖ- LAGEN fastställer grundläggande regler ARBETSMILJÖ- FÖRORDNINGEN ger ARBETSMILJÖ- VERKET rätt att ge ut föreskrifter 1 LAGENS SYFTE Förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet Även i övrigt

Läs mer

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Denna policy gäller i tillämpliga delar den personal på pastorsexpeditionerna, kyrkogårdarna

Läs mer

I samband med dödsfall

I samband med dödsfall I samband med dödsfall Att förlora en nära anhörig och vän tillhör livets allra svåraste upplevelser. Sorgen och saknaden måste få bearbetas och ta sin tid. Man behöver söka stöd både hos närstående och

Läs mer

Registrering av dödsfall

Registrering av dödsfall Registrering av dödsfall Hantering av dödsfallsärenden hos Skatteverket Ingegerd Widell Östersund 27 september 2013 Skatteverkets uppdrag Registrera inkomna dödsfall i folkbokföringen Utfärda intyg Besluta

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete hos oss? Jo, det är att chefen, arbetsgivaren, ser till att det inte finns risker med arbetet så någon blir skadad

Läs mer

Kyrkogårdens begravningsplatser

Kyrkogårdens begravningsplatser Kyrkogårdens begravningsplatser En kyrkogård är inte bara till för de döda utan också för de levande. Vår ambition är att församlingens begravningsplatser ska ge en känsla av stillhet, tröst och hopp och

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete

Självskattning. Systematiskt arbetsmiljöarbete Självskattning Systematiskt arbetsmiljöarbete Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel

Observera. Handläggare: Karin de Fine Licht, vik. jurist, tel Observera nr 16 DECEMBER 2013 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kammarrätten har i dom medgivit delning av aska

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser

FÖRBUNDSINFO. Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 16 september 2007 Skötsel och administration av förbehållsgravplatser Det finns testamentshandläggare knutna till olika frivilligorganisationer som återkommande

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön?

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 Viktigt

Läs mer