BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling"

Transkript

1 Ålems församling BEGRAVNINGSPASTORAL för Ålems församling

2 INNEHÅLL 1. Pastoralteologisk grund 2. Pastoralt förhållningssätt 3. Platser för begravningsverksamhet 4. Kontakt 5. Administrativa rutiner vid pastorsexpedition 6. Anmälan och registrering av dödsfall vid borgerlig begravning 7. Administrativa rutiner vid gravsättning 8. Bemötande 9. Tillgänglighet 10. Själavård 11. Barn 12. Begravningsgudstjänstens utformning 13. Begravning av icke kyrkotillhörig 14. Minnesstund 15. Tacksägelse 16. Etik och värdighet på kyrkogården 17. Förvaring av kistor och urnor 18. Transport av kista och urna 19. Visning av gravplats 20. Instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning 21. Gravsättning i minneslund 22. Höga maskinljud vid begravningsgudstjänst och gravsättning 23. Samverkan 24. Miljöhänsyn 25. Medling vid konflikter 26. Övrigt 27. Uppföljning 28. Fastställande av begravningspastoral 2

3 1. Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i inledningen till kapitel 24 i Kyrkoordningen. I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som dött åt Guds barmhärtighet. Kyrkan tror och bekänner att Jesus Kristus genom sin död har burit människans död och genom sin uppståndelse segrat över döden och öppnat vägen till det eviga livet. Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton. Dessutom kan tilläggas att begravningsverksamheten är en av de mötesplatser där Ålems församling möter många av sina kyrkotillhöriga. Begravningsverksamheten en viktig del av församlingens uppdrag att förkunna hopp och möta människor med omsorg. Denna pastoralteologiska grund genomsyrar församlingens arbete kring begravningen såsom själavård, gudstjänster och nedanstående rutiner. 2. Pastoralt förhållningssätt Allt som sker i begravningsverksamheten ska ske med värdighet. Gud, som gett oss livet ger oss också hoppet om ett liv efter döden. Den människosyn kyrkan vill förmedla innebär att en avlidnes kropp ska behandlas på ett värdigt sätt. Medarbetare i Ålems församling ska i alla begravningsuppgifter visa den avlidne samma omsorg och ha samma etiska förhållningssätt som om anhöriga var närvarande när arbetsuppgifterna utförs. Begravningen sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. I församlingens arbete med begravningen skall människor mötas med omsorg, respekt, kärlek och tålamod. en är en hjälp för att tydliggöra såväl helheten som de enskilda arbetsuppgifterna i samband med begravningen. Kyrkoherden har det övergripande ansvaret för att begravningsverksamheten sköts i enlighet med denna begravningspastoral men varje medarbetare måste också för sin del ta ansvar för sina uppgifter för att begravningspastoralen också ska gälla i enskildheter. en är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i Ålems församling arbetar med begravningsfrågorna. en är ett arbetsledningsinstrument för kyrkoherden och församlingens medarbetare ska följa de riktlinjer som finns i pastoralen. en omfattar tiden från dödsbädden till uppföljningen efter begravningsgudstjänsten och är ett sätt för Ålems församling att kvalitetssäkra begravningsverksamheten. 3

4 3. Platser för begravningsverksamhet Ålems församling har en begravningsplats vilken är Ålems kyrkogård. På kyrkogården finns en bisättningslokal för förvaring av stoft, bisättning samt andakt vid urnsättningar. Begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning hålls i Ålems kyrka och plats för minnesstund erbjuds i Ålems församlingshem. Som lokal för borgerlig begravning tillhandahålls Ålems församlingshem. 4. Kontakt Begravningsbyråer och sorgehus kommer i kontakt med Ålems församling för att boka begravningstid, planera begravning, utse gravplats samt för själavård. Under anvisad öppettid kan pastorsexpeditionen i församlingen kontaktas. Där bokas begravningstid i Ålems kyrka. Pastorsexpeditionen förmedlar också kontakt med präst och kyrkomusiker och kyrkogårdsvaktmästare. Präst skall omedelbart efter att han/hon mottagit beställningen av en begravning höra av sig till anvisad kontaktperson för ett första samtal via telefon samt tidsbokning av sorgesamtal. Vid sorgesamtalet skall präst förhöra sig om att kontakt upprättats mellan anhöriga och kyrkogårdsvaktmästare och i annat fall samordna sådan i det fall då ny grav skall upplåtas. Präst kan alltid kontaktas direkt av anhöriga i samband med dödsfall för utfärdsbön eller själavård. Prästen bokar ingen begravningstid utan hänvisar till närmast kommande kontorstid vid pastorsexpeditionen för bokning av begravning och samordning med begravningsbyrå. Om det bedöms som nödvändigt kontaktar prästen pastorsexpeditionen för bokning av begravningsgudstjänst mm. Telefonnummer och e-postadresser finns att tillgå på församlingens hemsida (www.minkyrka.se/alem) samt övriga sökmotorer och tryckta telefonkataloger. 5. Administrativa rutiner vid pastorsexpedition Medarbetarna vid pastorsexpeditionen i Ålems församling administrerar uppdrag rörande församlingens begravningsverksamhet. Pastorsexpeditionen är öppen kl. 09:00 12:00 måndag, onsdag och fredag helgfria dagar. Pastorsexpeditionen tar emot anmälan om dödsfall och noterar uppgifter om den avlidne noterar dödsdatum noterar närmast anhörig, telefon- och adressuppgifter noterar vem som anmäler dödsfallet, närmast anhörig eller begravningsbyrå noterar vilken begravningsbyrå som företräder dödsboet vid begravningsgudstjänsten kontrollerar den avlidnes kyrkotillhörighet bokar begravningsgudstjänst bokar präst och musiker informerar begravningsbyrån vem som är tjänstgörande präst och kyrkomusiker bokar i förekommande fall lokal för minnesstund hämtar blankett för begravningsgudstjänst från kyrkobokföringen, KBOK

5 noterar på blanketten om jordbegravning, urngrav eller gravsättning i minneslund önskas noterar om befintlig grav eller ny grav ska öppnas skickar kopia av bokningsblankett till präst, kyrkomusiker, kyrkvaktmästare och kyrkogårdsvaktmästeriet och sparar en kopia i pärm. Originalet sorteras in efter gravsättningsdatum. Präst får två ex. av begravningsblanketten. Vid önskemål om gravsättning i minneslund tillser pastorsexp. att blankett för medgivande om gravsättning i minneslund har inkommit från anhöriga. skickar till sorgehuset inbjudan till tacksägelse när begravningsgudstjänsten är utförd signerar tjänstgörande präst begravningsblanketten i original arkiverar begravningsblanketten Församlingen har fastställda tider för begravningsgudstjänster och en långsiktigt fastställd tjänstgöringsordning för präst, musiker och vaktmästare. Den medarbetare på pastorsexpeditionen som tar emot anmälan om dödsfall har också befogenhet att genomföra bokningen. En av Skatteverket utfärdad identitetsblankett bifogas med kistan resp. urnan och skall efter gravsättning fyllas i av pastorsexpeditionen och returneras till Skatteverket. Vid urnsättning medföljer även en blankett gällande kremeringen vilken returneras ifylld till det avsändande krematoriet. Vid förekommande fall kan ett medgivande om gravsättning i en aktuell grav behövas från gravrättsinnehavaren. Blankett för underskrift skickat ut av pastorsexpeditionen. Efter det att gravsättningen ägt rum lämnar vaktmästeriet uppgifter till pastorsexpeditionen för registrering i gravboken av placeringen i graven. 6. Anmälan och registrering av dödsfall vid borgerlig begravning Vid borgerlig begravning meddelas kyrko- och kyrkgårdsvaktmästarna om gravsättningen på kyrkogården enligt Administrativa rutiner vid pastorsexpedition. Medarbetarna vid pastorsexpeditionen informerar anhöriga om att församlingen tillhandahåller lokal utan religiösa symboler för eventuell begravningsceremoni. Vid borgerlig begravning får inte församlingens kyrkorum användas. Enligt Svenska kyrkans biskopsbrev om begravningen bör inte en präst eller diakon lika lite som en kyrklig förtroendevald i ledande ställning vara officiant vid en borgerlig begravning. Om en nära anhörig eller vän önskat borgerlig begravning, kan man som privatperson medverka i enskilt moment såsom text- eller diktläsning, men inte leda akten. 7. Administrativa rutiner vid gravsättning Medarbetare på pastorsexpeditionen och/eller kyrkogårdsföreståndaren i Ålems församling administrerar uppdrag rörande församlingens begravningsverksamhet. Datum för gravsättning av kista/urna registreras i gravbok. 5

6 Gravbrev, bevis om att ny gravrätt upplåtits, skickas till närmaste anhörig när gravsättning ägt rum. När gravsättning sker i redan upplåten grav antecknas att gravrätten från om med tidpunkten för den nya gravsättningen förlängs med 25 år om villkoren i 9 Begravningslagen är uppfyllda. Har den avlidne varit antecknad som gravrättsinnehavare kontaktas dödsboet för uppgift om ny gravrättsinnehavare ca 1 månad efter gravsättning. Om den avlidne inte är församlingsbo i Ålems församling men begravs här faktureras den avlidnes hemförsamling för de kostnader som Ålems församling har i samband med begravningen. 8. Bemötande Församlingens medarbetare förväntas bemöta sorgehus med saklighet, vänlighet, öppenhet, respekt, empati och diskretion. Medarbetare i församlingen förmedlar själavårdsärenden till församlingens präster. 9. Tillgänglighet Församlingens kyrkogårdar är alltid öppna för besök. Ålems kyrka och församlingshemmet är försedda med hörselslinga. Ålems kyrka är öppen för enskild andakt under dagtid på vardagar samt lördagar jämna veckor och i samband med gudstjänster. Ålems kyrka ska vara öppen och tillgänglig för sorgehus och deltagare i begravningsgudstjänst 30 minuter före utsatt gudstjänsttid. 10. Själavård Begravningens sammanhang sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. Mycket av detta hör till själavården och det pastorala handlandet och präglas därför av en betydande frihet. Svenska kyrkans riter vill hjälpa de sörjande att förstå att den döde är död och gestalta kyrkans tro på Guds närhet och på de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Församlingens präster ska när de är i tjänst stå till förfogande för själavård och andakter i samband med dödsfall. I samband med begravning och dödsfall bistår församlingen med själavårdande omsorg. Församlingen har beredskap för bön och sjukkommunion som en del av omsorgen vid livets slut. Präst eller diakon medverkar till att söka skapa tillit inför döden och avskedet och lämnar möjlighet till enskilt samtal. Andakten vid den avlidne vill förmedla tillit och förtröstan till de närvarande. Omständigheterna kring dödsfallet får betydelse för hur andakten utformas. Präst eller eller annan medarbetare stöder sörjande i sorgeprocessen. Präst kan bistå med praktiska råd. Se Begravningen ett brev från Svenska kyrkans biskopar. Präst medverkar när så önskas och leder andakt i samband med visning av den avlidne/och enskilt avsked. Präst samråder efter anhörigas önskan med begravningsbyråns representant om de praktiska frågorna vid utformningen av visningen. Präst informerar om möjligheten till deltagande i sorgegrupp och en riktad inbjudan ges några månader efter dödsfallet till den avlidnes livskamrat. 6

7 Präst medverkar efter kallelse i samlingar på den avlidnes arbetsplats eller motsvarande. Präst tar omedelbart kontakt med de närmast anhöriga senast första tjänstgöringsdagen efter beställningen av begravningen. Präst möter de närmaste anhöriga för sorgesamtal i deras hem eller i någon av församlingens lokaler. Om närmast anhörig bor på annan ort och inte har möjlighet att komma till sorgesamtal sker detta via telefon. Präst deltar efter inbjudan i minnesstunder. Erbjudande om prästs medverkan vid urnsättning ges alltid då begravningsgudstjänst hållits. Församlingen erbjuder själavårdskontakt efter begravningen. 11. Barn När någon i ett barns närhet dör bör särskild omsorg om barnet iakttas. I sorgesamtalet bör barnets särskilda behov av stöd tas upp. Frågor om barns närvaro vid visning, enskilt avsked, begravningsgudstjänst och gravsättning ska tas på stort allvar. Det är viktigt att barn får bli delaktiga i sorgeprocessen och att det kan ske på barnens villkor. För barns känslor och tankar liksom för deras frågor, sorg och oro ska prästen visa stor lyhördhet. Tonåringars behov av stöd och hjälp bör särskilt uppmärksammas. Församlingens präster har rutiner för kontakt med dagis, förskola och skola samt för skärskilt utformade gudstjänster där barnen är delaktiga. Vid begravningsgudstjänsten kan prästen underlätta för barnen genom att be dem komma lite tidigare för att bekanta sig med kyrkorummet och prästen kan på plats berätta om vad som ska hända. Barn kan hjälpa till med att förbereda begravningsgudstjänsten med att t.ex. tända ljus, hjälpa till att lägga ut blommor eller lägga ut psalmböcker. Präst kan vid behov få biträde av medarbetare inom församlingens barn- och ungdomsarbete. Begravningsgudstjänsten kan utformas så att barnen är delaktiga i symbolhandlingar. När barn eller unga dör finns vanligtvis sörjande kamrater och lärare som behöver få uttrycka sin saknad och sin sorg. Församlingens medarbetare bör erbjuda särskild hjälp att bearbeta sorg och rädsla genom t.ex. samtal, samlingar och lektionsmedverkan. När foster avlider och församlingen får vetskap om detta erbjuds en begravningsgudstjänst eller en andakt när det bedöms som pastoralt lämpligare. Gudstjänsten eller andakten ska utformas i nära samarbete med den drabbade familjen och med stor pastoral omsorg och lyhördhet. 12. Begravningsgudstjänstens utformning Vid begravningsgudstjänster i Ålems församling följs kyrkohandboken med dess riktlinjer. Anhöriga inbjuds att vara delaktiga i utformandet av begravningsgudstjänsten. Präst och kyrkomusiker verkar för att anhöriga deltar vid val av musik, bibeltexter och böner. Präst planerar begravningsgudstjänsten vid sorgesamtalet tillsammans med de anhöriga och förmedlar kontakt mellan anhöriga och kyrkomusiker för val av instrumentalmusik och 7

8 eventuell solosång. Det är av vikt att samråd med präst, kyrkomusiker och anhöriga äger rum så att musik och psalmer blir en integrerad del av helheten och står i samklang med Svenska kyrkans tro och lära. I begravningsgudstjänsten används normalt inte inspelad musik med utgångspunkt från att gudstjänsten är något som formas av de människor som finns på plats i kyrkan. Tal, brev, texter, egen poesi, cd-musik m.m. kan med fördel framföras under minnesstunden. Det är viktigt att i lyhördhet för människors förväntningar tydligt visa på att begravningsgudstjänsten är en gudstjänst. Ingenting av det som förekommer vid en begravningsgudstjänst ska motsäga den kristna tron på Jesus Kristus, hoppet om de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det är också viktigt att kyrkorummets helgd och begravningsaktens värdighet bevaras, liksom livets värde, den avlidnes heder och gravfrid. Tjänstgörande präst avgör utifrån dessa riktlinjer hur ovanstående situationer ska handhas på ett pastoralt riktigt sätt. Vid jordbegravning avslutas gudstjänsten alltid tillsammans med präst vid graven även då de anhöriga har önskat förlägga avskedet inne i kyrkorummet. Möjlighet att följa med till graven skall vara öppen för alla. 13. Begravning av icke kyrkotillhörig Av respekt för den som har utträtt ur Svenska kyrkan erbjuder inte församlingen begravningsgudstjänst. I något enstaka fall kan skäl föreligga som gör att en begravningsgudstjänst ändå firas. Förutsättningen för att församlingen ska överväga en sådan begravning är att man inte bryter mot begravningslagens skrivning om den avlidnes önskan samt att den avlidne är döpt och därmed i sakramental mening hör till kyrkan (KO 42 kap, 9 ). Enligt Kyrkoordningen beslutar kyrkoherden om upplåtelse av Ålems kyrka för begravning av avliden som vid dödfallet inte tillhörde Svenska kyrkan samt för upplåtelse av kyrkan för begravningsgudstjänst i annat trossamfunds ordning. Beslut om storlek på avgift fattas i varje enskilt fall enligt de riktlinjer som kyrkorådet fattat beslut om. Eftersom begravningen är en offentlig gudstjänst och begravningsgudstjänsten enligt KO är ett uttryck för Svenska kyrkan tro och lära är huvudprincipen att inte upplåta kyrkorummet för begravningar enligt andra kyrkor och samfunds ordningar. Om den döde inte tillhört något kristet kyrkosamfund eller kyrka erbjuds ingen begravningsgudstjänst. Tillhörde den döde någon kyrka inom Borgå-gemenskapen, Lutherska Världsförbundet, Tysklands evangeliska kyrkor eller Filippinernas oberoende kyrka ska begravningsgudstjänst erbjudas. I andra fall söks lösningar som präglas av öppenhet och samförstånd. 14. Minnesstund Minnesstunden efter begravningsgudstjänsten är en viktig samling. Den möjliggör en måltidsgemenskap och ger tillfälle till att minnas den döde och ta ett steg vidare i en ny livssituation. Vid planeringen av minnesstunden är det den dödes eller närmast anhöriga önskan som gäller. I Ålems församling är det vanligt att minnesstunden hålls i församlingshemmet. 8

9 Det är viktigt att präst om så önskas deltar vid minnesstunden och prästen ska därför vid planeringen för begravningsgudstjänsten även inplanera tid för minnesstunden. När minnesstunden hålls i församlingens lokaler ska prästen medverka till att minnestunden blir en minnesstund. 15. Tacksägelse Medarbetare vid pastorsexpeditionen skickar inbjudan till tacksägelse till sorgehuset. Tacksägelse hålls i Ålems kyrka så snart som möjligt, men sorgehuset ska ha nåtts av inbjudan innan tacksägelsen äger rum. 16. Etik och värdighet på kyrkogården Generella regler om ordning och etik på Ålems kyrkogård finns i begravningslagens andra kapitel där det i 12 anges: En begravningsplats skall hållas i ordnat och värdigt skick och den helgd som tillkommer de dödas vilorum skall alltid beaktas. Därtill anges i 13 : En grav får öppnas bara genom innehavarens av begravningsplatsens försorg. Graven får inte öppnas på ett sådant sätt att stoft eller aska skadas. I 16 kapitlet, 10 brottsbalken fastslås: Den som obehörigen flyttar, skadar eller skymfligen behandlar lik eller avlidens aska, öppnar grav eller eljest gör skada eller ofog på kista, urna, grav eller annat de dödas vilorum eller gravvård, döms för brott mot griftefrid till böter eller fängelse i högst två år. 17. Förvaring av kistor och urnor I Ålems församling förvaras kistor och urnor i bisättningsutrymmet, som är låst. Bisättningsutrymmet har ett visningsrum och har plats för fyra kistor i kylutrymme. Urnorna förvars i låst skåp i visningsrummet. I visningsrummet finns det en katafalk, som även används som katafalk vid begravningsgudstjänsten. Det finns möjlighet att tända ljus vid bisättning. Personal som vistas i bisättningsutrymmet uppträder på ett värdigt och pietetsfullt sätt med respekt för att kistor och urnor förvaras i lokalen. Som regel transporterar begravningsbyrån kistorna till bisättningsutrymmet. Begravningsbyrån fyller i den loggbok som finns i bisättningslokalen. Namn på den avlidne, personnummer, begravningsbyrå samt uppgift om vem som är ansvarig för transport och överlämnande av kista eller urna lämnas. När stoft flyttas från bisättningslokalen skall anteckning med ovanstående uppgifter göras i loggboken. Kommer anhöriga med urna till Ålems församling förs anteckningar i församlingens loggbok angående överlämnandet. 9

10 Senast dagen före begravningsgudstjänsten kontrolleras att rätt kista finns i församlingens bisättningsutrymme. Om transport sker vid senare tillfälle ska överenskommelse ske med begravningsbyrån. Innan kista eller urna lämnar bisättningsutrymmet kontrollerar vaktmästaren att uppgifterna på kistan eller urnan överensstämmer med församlingens anteckningar. Församlingens vaktmästare, kyrkoherden och Klassons begravningsbyrå har nyckel till bisättningsutrymmet. Extranyckel finns i församlingens arkiv. 18. Transport av kista och urna När kista överlämnats till Ålems församling svarar församlingen för alla ytterligare transporter av kista. Transport från bisättningsutrymmet till Ålems kyrka, där begravningsgudstjänsterna firas sker med katafalkvagn. Om bärarlag medverkar vid gravsättning av kista bärs kistan ut ur kyrkorummet och placeras på katafalkvagnen som förs fram av bärarlaget. Kistan sänks sakta och värdigt i graven med sänkband av bärarlaget. Om kremation av stoft sker transporteras kistan efter begravningsgudstjänsten från Ålems kyrka till bisättningslokal eller direkt till krematoriet. Församlingens kyrkoråd har beslutat att transport av kista från kyrka/bisättningsutrymme till krematorium samt transport av urna från krematorium till bisättningslokal ska utföras av begravningsbyrå. Vid transport av kistor och urnor avstannas alla störande arbeten i anslutning till transporten och gravsättningen. 19. Visning av gravplats Kyrkogårdsvaktmästare visar anhöriga lediga gravar. Kyrkogårdsvaktmästare ansvarar för att kontakt upprättats med anhöriga och överenskommer om tidpunkt för visning av gravplats. Vid visning av gravplats informerar vaktmästaren om församlingens kyrkogård och lämnar närmare information om de kvarter som har lediga gravplatser. Information lämnas att vid gravsättning erhålles en gravplats med plats för kista/kistor eller urnor. Om alternativet minneslund väljs visas minneslunden och anhöriga informeras om vilka regler som gäller för minneslunden. Bl.a. informeras de om att minneslunden är en anonym och gemensam gravplats, vilket innebär att anhöriga inte är närvarande vid gravsättningen, det finns gemensam plats för snittblommor och en gemensam plats för gravljus. Anhöriga informeras om var närmaste parkering är belägen i förhållande till gravplatsen. Likaså informeras de om att kyrkogården har automatbevattning, var närmaste plats för sopkärl, vasställ, redskap mm finns. Anhöriga ges rådrum för att kunna tänka över vilken gravplats som önskas av de alternativ som vaktmästaren visat dem. Vaktmästaren och anhöriga kommer överens om när besked om vilka alternativ som valts senast ska lämnas. 10

11 20. Instruktion och checklista för gravgrävning och gravsättning Ansvar och delegation: Kyrkoherde och vidaredelegation till arbetsledare. Alla som deltar i något av dessa arbetsmoment omfattas av denna instruktion. Arbetsledaren ser till att medarbetare har tagit del av nedanstående information. Personer som utför grävningsarbetena och återfyllning samt transport av grävmaskin skall ha genomgått intern utbildning på grävmaskin, traktor med tillbehör och dess handhavande. Gravgrävning och gravsättning skall alltid utföras på ett värdigt och säkert sätt. Det skall alltid finnas två personer närvarande inom arbetsområdet vid öppning och återfyllning av en kistgravplats. All personal kontrollerar att den personliga skyddutrustningen är fullgod såsom skyddsskor, skyddshjälm (vid behov), hörselskydd och första förband. Andra instruktioner och lagkrav, se AFS: 1981:15 Skydd mot skada genom ras. Lagstiftning: Lagen om griftefrid, Brottsbalken 16 kap 10 och Begravningslagen 2 kap 12 o 13. Vid brister skall eventuella tillbud rapporteras in genom att fylla i blanketten tillbud, se arbetsmiljöhandboken under fliken tillbud. Även brister i utrustningen skall anmälas. Utdrag ur skriften Risker och etiska aspekter vid gravgrävning Rapport/utredning finns i arbetsmiljöhandboken. Innan grävning: Kontrollera beställning av begravning samt att behörig gravrättsinnehavare lämnat ett godkännande om gravsättning. Kontrollera att intyg om gravsättning finns. Kontrollera att det är rätt gravplats och om det finns uppgifter om tidigare gravsatta och var och på vilket djup tidigare gravsättningar gjorts. Ta fram kartmaterial från digitalkartan med tillhörande lägesuppgifter. Gör en helhetsbedömning av hur arbetet ska läggas upp med hänsyn till rasrisk, omkringliggande gravstenar, placering av grävmaskin etc. Gravsten skall vid behov lyftas från sockeln och placeras en bit från graven. Kontroll och översyn av utrustning och maskiner som skall användas vid grävningsarbetena och återfyllning, rasskyddslåda, gångplank, tryckutjämningsplattor, värmetråg och annan utrustning fungerar som avsett. Under grävning: Vid grävning lastas jordmassorna på en släpvagn och transporteras bort från gravområdet till dess gravsättning skett. Rasskydd skall alltid användas för att eliminera rasrisk. Rasskydd skall alltid användas innan någon går ner i graven. Sortera bort större stenar och lerklumpar under grävningen så det inte riskerar att slå sönder kistan i samband med återfyllning av graven. Eventuella ben- och kistrester ska hanteras pietetsfullt och grävas ned. Eventuellt tidigare gravsatta urnor som påträffats ska hanteras pietetsfullt i avvaktan på återförande och återfyllning av grav. Gräv aldrig igenom tidigare orörd kista. 11

12 Kistdjup kontrolleras med mätsticka, min 1,60 m. Uppgift om placering rapporteras till den som registrerar gravsättningen i gravboken. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. Efter grävning: Graven kläds med särskild gravklädsel när begravningsceremonin avslutas med utbärning och gravsättning. Gångplank läggs ut för att eliminera rasrisk i samband med kistsänkning. Skyddslock skall läggas över graven när den lämnas obevakad. Kistgravsättning: Kistan transporteras alltid till gravplatsen med katafalkvagn (kistvagn). När begravningsceremonin avslutas med gravsättning sänks kistan av 6 st bärare. Bärarna skall vara väl informerade om rutinerna vid gravsättning. När begravningsceremonin avslutas i kyrka-/ceremonilokalen så förvaras kistan i kylrummet till dess gravsättning skall ske. Kistan gravsätts genom bärarlagets försorg med 4-6 st bärare beroende på kistans vikt. Urngravsättning: Urngravar grävs manuellt till ett djup av 70 cm. Graven kläds med särskild gravklädsel innan urngravsättning genomförs med anhöriga. Anhöriga skall ges möjlighet att sänka urnan. Präst erbjuds alltid vid urnsättning då begravningsgudstjänst hållits. Återfyllning: Vid återfyllning av kistgrav ska kistan överfyllas för hand med finare jord, sand ovan kistlock, därefter påförs resterande massor försiktigt från släpvagn. Återfyllningen avslutas med en gravkulle bestående av matjord som besås med gräs Återfyllning av urngrav sker i anslutning till urnnedsättningen med det uppgrävda materialet. Närvaro av anhöriga: Anhöriga som önskar närvara vid gravsättning och återfyllning av grav bör kontakta kyrkogårdsförvaltningen för att få veta när gravsättningen och återfyllningen sker. 21. Gravsättning i minneslund Minneslunden är en anonym och gemensam gravplats, varför endast medarbetare på kyrkogården känner till plats och tidpunkt för gravsättningen. För att anonymiteten inom minneslunden ska upprätthålls får anhöriga inte närvara vid gravsättningen av askan. Gravsättning av aska i minneslunden sker så snart stoftet överlämnas till församlingen från krematoriet. Under årstid med tjälbunden mark sker ingen gravsättning i minneslunden. Gravsättning i minneslunden sker under arbetstid, men på sådant sätt att läget för graven inte röjs. Innan gravsättningen sker kontrolleras nogsamt att det är rätt aska som nedsätts. 12

13 22. Höga maskinljud vid begravningsgudstjänst och gravsättning Inga störande arbeten får utföras och inga maskiner med högt motorljud får användas i närheten av Ålems kyrka vid bisättningar, under begravningsgudstjänster, inte heller i närområdet vid transporter av kistor och urnor för gravsättning eller vid själva gravsättningarna. Medarbetarna på kyrkogården informeras veckovis om kommande bisättningar, begravningsgudstjänster, urnnedsättningar och gravsättningar i samband med arbetsplatsträffar. 23. Samverkan Ålems församling samverkar med ett flertal institutioner och begravningsbyråer i frågor som rör begravningsverksamheten. För samverkan med begravningsbyråer ansvarar präst För samverkan med skola ansvarar präst För samverkan med äldreboenden och vårdhem ansvarar präst Rutiner för kris- och katastrofhantering finns i därför särskild pärm och under Gemensamt i församlingens interna server. Samverkan med andra församling För jourtelefon ansvarar kyrkoherden. 24. Miljöhänsyn I församlingens miljövårdsplan finns angivna ramar för begravningsverksamhetens miljöarbete. 25. Medling vid konflikter När anhöriga är oense huruvida den avlidne ska kremeras eller jordbegravas eller var gravsättningen ska ske, ska medling enligt begravningslagen erbjudas de anhöriga. Kyrkorådet i Ålems församling har delegerat medlingsuppdraget till kyrkoherden. Kan inte enighet uppnås genom medlingen ska kyrkoherden med eget yttrande överlämna ärendet till Länsstyrelsen i Kalmar. Om de närmaste är oense om begravningsgudstjänsten eller var gudstjänsten ska hållas är det en fråga för kyrkoherdens pastorala ansvar. Finns konflikter bland de närmaste i begravningsfrågor ska den präst som har kontakt med sorgehuset underrätta kyrkoherden om konflikten och överlämna frågan om medling till kyrkoherden. 26. Ordningsregler på kyrkogården Vid ingångarna till kyrkogårdarna finns skyltar som informerar om att stillhet råder på denna helgade mark. Vid kyrkogårdsgrindarna finns även skylt uppsatt som informerar besökaren att ur olycksfallssynpunkt får inte burkar och blomsterbehållare av glas, vilka lätt går sönder, utsättas på gravarna. 13

14 Vid ingången till minneslunden finns skylt med information om de särskilda ordningsregler som gäller för minneslunden. Besökarna informeras om att minneslunden på Ålems kyrkogård är ett gemensamt vilorum. För att minneslunden ska upplevas som en gemensam gravplats ansvarar Ålems församling för plantering och skötsel av planteringsytan. Besökarna av minneslunden får inom avsett område sätta snittblommor i vas och tända minnesljus. Personal vid Ålems kyrkogårdar tar bort utsmyckning och plantering som inte är tillåten. Den som besöker kyrkogården ska ha möjlighet att uppleva stillhet och ro och kyrkogården skall vara välskött och estetiskt tilltalande. 27. Uppföljning Kyrkoherden utvärderar varje år begravningspastoralen tillsammans med församlingen präster, kyrkomusiker, medarbetare vid pastorsexpedition och kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare. Kyrkoherden redovisar utvärderingen för kyrkorådet. 28. Fastställande av begravningspastoral Medarbetare och förtroendevalda i församlingen har haft möjlighet att lämna synpunkter på förslag till begravningspastoral för Ålems församling. Efter genomgång av begravningspastoralen med kyrkorådet i församlingen är begravningspastoralen fastställd. /Gustav Lundborg, kyrkoherde 14

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling

Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Begravningspastoral för Starrkärr Kilanda församling Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat

BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat BEGRAVNINGSPASTORAL Begravningspastoral för Grästorps pastorat 1 Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kapitel 24, Inledningen, Kyrkoordningen.

Läs mer

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning

Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Begravningspastoral för Floby pastorat samt Checklista, instruktion och riskbedömning vid gravgrävning och gravsättning Ps. 90:1 Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Bibelhänvisningar

Läs mer

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014

Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Begravningspastoral Kulla pastorat 2014 Innehåll: A. Pastoralteologisk grund.. B. Ansvarsfördelning av begravningsverksamheten. C. Platser för begravningsverksamhet.. D. Kulla pastorats rutiner för begravningsverksamheten..

Läs mer

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling

Den sista viloplatsen. i Maria Magdalena församling Den sista viloplatsen i Maria Magdalena församling Begravning När en anhörig dör är det klokast att först kontakta en begravningsbyrå. Där får man all tänkbar hjälp med de praktiska detaljerna kring begravningen.

Läs mer

Begravningspastoral för Eda pastorat.

Begravningspastoral för Eda pastorat. Begravningspastoral för Eda pastorat. Ur kyrkoordningen, 24 kapitlet, inledningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande avsked och överlämnar den som har dött åt guds barmhärtighet

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen 2011-09-04 Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 2 Begravningspastoral Begravningspastoral för Värnamo pastorat (Värnamo, Fryele och Nydala församlingar) Pastoralteologisk grund Den pastoralteologiska

Läs mer

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå

Begravningspastoral. - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Begravningspastoral - så här arbetar Svenska kyrkan i Umeå Pastoralens innehåll Svenska kyrkan har fått i uppdrag från staten att sköta begravningsverksamheten för alla i Umeå. Begravningslagen reglerar

Läs mer

Begravningspastoral för Vist församling

Begravningspastoral för Vist församling Begravningspastoral för Vist församling Inledning Denna pastoral är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom Vist församling. Pastoralen är ett

Läs mer

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral.

I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Inledning Sida 1 av 7 I Biskopsbrev om begravning anges syftet med en begravningspastoral. Begravningspastoralen är en lokal överenskommelse om hur anställda och förtroendevalda i församlingen/församlingarna

Läs mer

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING

Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Om våra möjligheter, rättigheter och skyldigheter vid en BEGRAVNING Foton i broschyren är tagna av: Kerstin Andersson, Owe Backland och Christer Arneson. Broschyren ges ut av: Kyrkogårdsnämnden i Löddebygdens

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet är framtaget

Läs mer

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning.

för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. BEGRAVNINGSPASTORAL för Lysekil, Lyse och Skaftö församlingar inkl. riskbedömning vid gravgrävning och skriftliga rutiner för gravgrävning och gravsättning. Godkänt av pastoratets församlingar och kyrkonämnd

Läs mer

Om begravning och gravsättning i Umeå

Om begravning och gravsättning i Umeå Om begravning och gravsättning i Umeå Begravning och gravsättning i Umeå Allmänt Det är Svenska kyrkan i Umeå som sköter begravningsverksamheten i Umeå på uppdrag av staten. Det gäller invånare i Umeå

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från kyrkogårdsnämnden i Malmö DÅ MAN MISTER EN ANHÖRIG eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet

Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Vad gäller? Information om begravningsverksamheten i Linköpings kyrkliga samfällighet Inledning De styrdokument som utgör underlag för denna information är i begravningslagen, SFS 1990:1144 och begravningsförordningen,

Läs mer

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö

Råd vid dödsfall. Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Råd vid dödsfall Information från Kyrkogårdsnämnden i Malmö Då man mister en anhörig eller nära vän ställs man inför både sin egen sorg och en rad praktiska frågor. Frågor som man kanske inte tänkt på

Läs mer

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun.

Gravrättsinnehavare. vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Gravrättsinnehavare vad innebär det? Svenska kyrkan på Orust har statens uppdrag att ansvara för begravningsverksamheten i Orusts kommun. Här hoppas vi kunna ge svar på en del frågor kring begravning och

Läs mer

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger.

All personal som arbetar med begravningar i Tibro kyrkliga samfällighet omfattas av denna pastoral och ska följa de riktlinjer som den anger. Begravningspastoral Helheten Svenska kyrkan, Tibro kyrkliga samfällighet, utövar huvudmannaskap för all begravningsverksamhet inom Tibro kommun och på samfällighetens begravningsplatser. Samfällighetens

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

Bra att veta när man mister en anhörig

Bra att veta när man mister en anhörig Mattmars kyrka Bra att veta när man mister en anhörig Vad gör vi nu? Vad ska man börja med? Det är många frågor som dyker upp vid ett dödsfall. Församlingen försöker alltid vara behjälplig så långt det

Läs mer

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009

BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 BEGRAVNINGS- PASTORAL 2009 Bilaga till Församlingsinstruktion för Österhaninge församling Österhaninge församling, Box 113, 136 22 Haninge Besöksadress: Runstensvägen 14 Telefon: 08-555 670 00. Fax: 08-555

Läs mer

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium

Jukkasjärvi församling Luleå stift. Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Jukkasjärvi församling Luleå stift Jukkasjärvi församlings bårtäcke fotat på Kiruna krematorium Begravningspastoral 2012 2 Sorgehus välkomnas att ta tidig kontakt med församlingens präster och diakoner

Läs mer

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat

Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Instruktion för personalens arbete på kyrkogårdarna i Tibro pastorat Enligt begravningslagen har vi skyldighet att tillse att arbetet på våra kyrkogårdar sköts på ett ordnat, värdigt och pietetsfullt sätt:

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Planering för begravningsbeställning Här kan du göra dina egna anteckningar och ta med dig till begravningsbyrån, där har du möjlighet att i lugn miljö

Läs mer

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00

När någon dör... ... behöver du svar på dina frågor... www.vallentunaforsamling.se 08-511 862 00 När någon dör... Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn vx: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: vallentuna.forsamling@svenskakyrkan.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se

Läs mer

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling

Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Föreskrifter reglemente för begravningsverksamheten 1 I Överkalix församling Allmänt Utöver vad som föreskrivs i begravningslagen, SFS 1990:1144, och begravningsförordningen, SFS 1990:1147, gäller föreskrifterna

Läs mer

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning

Begravningspastoral. Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav. Riskanalys vid gravsättning. Etiska riktlinjer vid gravgrävning Begravningspastoral Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Riskanalys vid gravsättning Etiska riktlinjer vid gravgrävning 091031 Rutiner vid gravgrävning och återfyllning av grav Instruktioner

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 -

Begravningspastoral. för Kropps pastorat - 1 - Begravningspastoral för Kropps pastorat - 1 - - 2 - Begravningsgudstjänsten Begravningens sammanhang kan sträcka sig under mycket långt tid. Från en allvarlig sjukdom till sorgetiden efter begravningsgudstjänsten,

Läs mer

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling

Danderyds kyrka. Danderyds. KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrka Djursholms begravningsplats Altorps kapell Danderyds KYRKOGÅRDAR Begravningsverksamheten inom Danderyds församling Danderyds kyrkogård Välkommen till Danderyds kyrkogårdar Inom Danderyds

Läs mer

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral.

Alla församlingens anställda och förtroendevalda som på olika sätt arbetar med begravningsfrågor har att följa denna begravningspastoral. Begravningspastoral Helheten Denna begravningspastoral beskriver hur Himledalens församlings anställda och förtroendevalda arbetar med begravningsfrågor samt de riktlinjer för det praktiska handhavandet

Läs mer

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar

Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar Olika slags gravplatser på våra kyrkogårdar TILLHANDAHÅLLES UTAN KOSTNAD FÖR DÖDSBOET: gravplats på allmän begravningsplats under en tid av 25 år gravsättning, se nedan transporter från det kyrkan övertagit

Läs mer

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån

Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Checklista inför mötet hos oss på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför mötet hos oss på Karlbergs Begravningsbyrå. Här kan du göra egna anteckningar

Läs mer

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård

Råd vid begravning. Information från Göteborgs kyrkogårdsförvaltning. Urngravfält på Kvibergs kyrkogård Urngravfält på Kvibergs kyrkogård 031-731 80 80 www.svenskakyrkan.se/goteborg/kgf/ mobil.svenskakyrkan.se/goteborg November 2009 Foto Ronald Eek, Conny Nylén, Cia Hylander Tryck PR-Offset Råd vid begravning

Läs mer

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål

Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Borgerlig begravning helt efter dina personliga önskemål Begravningen är det sista avskedet. Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en

Läs mer

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN

KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN KVALITETSSÄKRING AV BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN Genom detta dokument vill Bodens kyrkliga samfällighet lämna upplysningar om hur Överluleå, Sävasts och Gunnarsbyns församlingar normalt arbetar i samband med

Läs mer

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad

Begravningspastoral. För Värnamo pastorat. Fastslagen Reviderad Begravningspastoral För Värnamo pastorat Fastslagen 2011-09-04 Reviderad 2013 11 26 INNEHÅLL Begravningspastoral Pastoralteologisk grund 3 Vad är en begravningspastoral? 3 Kontakt och administration Kontakt

Läs mer

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar

Stillhetens rum. en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar Stillhetens rum en enkel broschyr om kyrkogårdar och begravningar När sorgen drabbar Vi som arbetar i Svenska kyrkan i Kvistofta församling vill finnas som ett stöd och som en hjälp då människor drabbas

Läs mer

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN

När någon dör behöver du svar på dina frågor... SVENSKA KYRKAN Adress: Box 71, 186 21 Vallentuna Besöksadress: Mathiasgården Tfn: 08-511 862 00, Fax: 08-511 862 48 e-mail: svenskakyrkan@vallentunaforsamling.se hemsida: www.vallentunaforsamling.se När någon dör......

Läs mer

Ordlista - Begravningsverksamheten

Ordlista - Begravningsverksamheten Ordlista - Begravningsverksamheten Allmängravar, linjegravar Gravsättning i löpande följd, ingen gravrätt finns på gravplatsen. Gravsättning i allmängravar och linjegravar upphörde att gälla 1964. Askgravlund

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling

Kyrkogårdsförvaltningen. Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Österhaninge församling Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av kyrkogården vid Österhaninge kyrka och Österhaninge begravningsplats som ligger

Läs mer

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om

Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om Min önskan Att fylla i dokumentet är kanske i första hand en omtanke om anhöriga och vänner. Att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte längre kan ge uttryck för din önskan själv. I vissa frågor

Läs mer

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang.

De seder och bruk av olika slag som vi har i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och sammanhang. Begravning Vad är meningen med livet? Finns det en fortsättning efter döden? Hur kommer man igenom sorg? Det är viktigt för oss människor att ge oss tid att fundera och samtala kring livets mening och

Läs mer

Våra gravar LILLA EDET

Våra gravar LILLA EDET Våra gravar LILLA EDET På graven kan blommor växa Våra kyrkogårdar är som vackra trädgårdar där våra kära vilar. Stilla oaser mitt i samhällets brus som hjälper oss att stanna till och släppa fram både

Läs mer

Önskemål Inför livets slut

Önskemål Inför livets slut Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning

Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten. Sammanfattning 1 Kvalitetssäkring av begravningsverksamheten Sammanfattning 2016 Ljungby kyrkogårdsförvaltning Ljungby pastorat Antaget av Kyrkonämnden 2010-10-11 Reviderat av Kyrkogårdsutskottet 2016-10-04 70 2 3 Begravningsverksamheten

Läs mer

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför

Önskemål. livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers. Inför livets slut. Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför Önskemål Inför livets slut Dokumentet Önskemål inför livets slut och skriften Inför livets slut är framtagna av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för att underlätta för dig som vill planera inför din

Läs mer

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043

Till mitt minne. En vägledning till mina efterlevande. Rörsjöstadens begravningsbyrå 040-230043 Till mitt minne En vägledning till mina efterlevande Mina önskemål Att fylla i detta dokument är kanske i första hand en omtanke om dina anhöriga. För att inte lämna dem i osäkerhet den dag då du inte

Läs mer

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling

Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Till dig som är gravrättsinnehavare i Katrineholmsbygdens församling Att vara gravrättsinnehavare innebär Att ha en grav att gå till, en egen plats där man kan minnas, pynta med blommor och på olika sätt

Läs mer

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar

Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar Vi vårdar Kungsbacka och Hanhals kyrkogårdar När vi mister en anhörig eller nära vän ställs vi inför både sorg och en rad praktiska problem. Begravning och gravsättning

Läs mer

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING

Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING Begravningen information från Raus församling (begravningspastoral) INLEDNING I begravningsgudstjänsten tar de sörjande och församlingen avsked och överlämnar den som har dött i Guds händer. Gudstjänsten

Läs mer

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag?

En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut. men vad är det som gäller och hur gör jag? En sista hälsning.. Ett värdigt avslut när livet tar slut men vad är det som gäller och hur gör jag? Av Carina Alvén, Konsumentvägledare, Marks kommun, 511 80 KINNA Ett värdigt avslut när livet tar slut

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012.

Kommittédirektiv. Begravningsfrågor. Dir. 2012:118. Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Kommittédirektiv Begravningsfrågor Dir. 2012:118 Beslut vid regeringssammanträde den 29 november 2012. Sammanfattning En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet. Syftet med översynen

Läs mer

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat.

Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Etiska regler och rutiner vid begravning och urnsättningar i Habo pastorat. Habo, Gustav Adolf och Brandstorps församlingar Habo Kyrkliga Samfällighet Kontaktperson: Rose-Marie Johansson Box 200 Telefon:

Läs mer

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål

SILJANS Begravningsbyrå. Till den som ordnar med min begravning. Mina. önskemål Till den som ordnar med min begravning Mina önskemål Jag vill att begravningen ombesörjes av.... (Namn på begravningsentreprenör) Vanligen styr religionstillhörigheten begravningsordningen. Svenska kyrkans

Läs mer

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat

Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat Att ta avsked Om begravning & gravplatser i Ekerö pastorat BEGRAVNINGSPLATSER Och kyrkogårdar i Ekerö pastorat Ekerö pastorat består av tre församlingar, Adelsö-Munsö, Ekerö och Lovö. Här finns fem kyrkor

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning

FÖRBUNDSINFO. Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 18 november 2008 Huvudmannens och begravningsbyråns ansvar vid begravning en vägledning Det är många som är delaktiga i en begravning. Detta FörbundsInfo innehåller

Läs mer

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING

KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING KVALITETSSÄKRING OCH ETISKA REGLER VID BEGRAVNING I termen BEGRAVNING ingår flera moment, såsom bisättning, begravningsceremoni, gravsättning, eventuell kremering och tillhörande administration. Dokumentet

Läs mer

Önskelistan. Namn. Personnummer

Önskelistan. Namn. Personnummer Önskelistan Din guide till sånt som du bör tänka igenom kring din egen begravning. Och dessutom är den ett bra underlag att använda när du pratar med dina nära och kära om vad som är viktigt i livet. Namn

Läs mer

DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN. Inledning

DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN. Inledning DEL 1 BEGRAVNINGSLAGEN Genom detta dokument vill Edefors församling lämna upplysningar om rutiner i samband med dödsfall. Edefors församlings kyrkogårdar, nya-, skogs- och gamla kyrkogården ligger alla

Läs mer

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22

Begravningspastoral. för Jämshögs församling. Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Begravningspastoral för Jämshögs församling Antagen av kyrkorådet 2009-10-22 Dnr JF 2009-221:610 Innehåll Helheten Tillgänglighet Begravningsalternativ Gudstjänstens utformning Samverkan JÄMSHÖGS KYRKA

Läs mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer

Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och något alldeles oväntat sker Världen förändrar sig varje dag men ibland blir den aldrig detsamma mer Alf Henriksson I den sorg och saknad som följer när något

Läs mer

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående

Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående Vita Arkivet en vägledning för dina närmaste Att fylla i Vita Arkivet innebär att du underlättar för dina närstående genom att svara på frågor som annars kan vara svåra att besluta om, eller som till och

Läs mer

Processkartläggning av begravningsverksamheten

Processkartläggning av begravningsverksamheten Processkartläggning av begravningsverksamheten 1 Syfte... 4 2 Definitioner och förkortningar... 4 3 Processer... 5 4 Process 1 Hantera gravrätt... 5 4.1 Processbeskrivning... 5 4.2 Input... 5 4.3 Processflöde...

Läs mer

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB

www.novabegravning.se 08-570 344 27 info@novabegravning.se 1 Nova Begravningsbyrå AB Bra att veta Bra att veta Det är många frågor du behöver ta ställning till i samband med ett dödsfall. Nova Begravningsbyrå vill i denna folder ta fram det som bör och måste göras samt våra rekommendationer

Läs mer

Välkommen till Vita Arkivet

Välkommen till Vita Arkivet en vägledning Välkommen till Vita Arkivet Varsågod, här får du ett kort som du kan ha i plånboken för att berätta att du fyllt i Vita Arkivet. Det kan dessutom vara en god idé att underrätta dina anhöriga

Läs mer

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de

Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de Bra att veta. Mötet med oss på byrån Det är många frågor du/ni måste besluta om i samband med ett dödsfall, så hur mycket en begravning kostar beror därför på de val man gör. T.ex. storlek på dödsannonsen,

Läs mer

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL

BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BORGERLIG BEGRAVNING HELT EFTER DINA PERSONLIGA ÖNSKEMÅL BEGRAVNINGEN ÄR DET SISTA AVSKEDET Alla närvarande kommer för alltid att bära med sig minnet av en personlig och värdig ceremoni. Väljer du en borgerlig

Läs mer

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån

Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Anteckningar Inför planeringsmötet på begravningsbyrån Det anteckningsblad som du håller i din hand är tänkt som en checklista inför planeringsmötet hos oss på begravningsbyrån. Här kan du göra dina egna

Läs mer

Ersättning för begravningskostnader

Ersättning för begravningskostnader Personskadekommittén Cirkulär 2/2010 (Ersätter cirkulär 2/2005) 2010-11-30 Ersättning för begravningskostnader Allmänt Nuvarande lagstiftning (SFS 2001:732 och som gäller för skadefall inträffade från

Läs mer

Begravningspastoral för Glanshammar församling

Begravningspastoral för Glanshammar församling Begravningspastoral för Glanshammar församling Den pastoralteologiska grunden för Svenska kyrkans begravningsverksamhet beskrivs i kyrkoordningen: I begravningsgudstjänsten tar församlingen och de sörjande

Läs mer

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett

dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett dödsfall i ett mångkulturellt samhälle Dödsfall i ett mångkulturellt samhälle 2 Praktiska frågor om dödsfall och begravning oavsett tradition och kultur Syftet med denna informationsfolder är att ge information

Läs mer

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet

Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Begravningspolicy och etiska riktlinjer för begravningsverksamheten i Arnäs Gideå Trehörningsjö kyrkliga samfällighet Denna policy gäller i tillämpliga delar den personal på pastorsexpeditionerna, kyrkogårdarna

Läs mer

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen Kyrkogårdsförvaltningen i Falun Vår verksamhet omfattar nästan 10 000 gravplatser som vi sköter med stor omsorg. Vårt ansvarsområde omfattar elva kyrkogårdar: Aspeboda, Grycksbo,

Läs mer

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014

Kommittédirektiv. Begravningsclearing. Dir. 2014:62. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Kommittédirektiv Begravningsclearing Dir. 2014:62 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska se över systemet med reglering av kostnader vid gravsättning

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN

BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN BEGRAVNINGSPASTORAL HELHETEN Begravningsplatser och ceremonilokaler Församlingen förfogar över två begravningsplatser Östra begravningsplatsen och Norra begravningsplatsen. Begravningsgudstjänst kan hållas

Läs mer

Checklista begravning

Checklista begravning Checklista begravning En begravning innehåller en mängd olika moment och detaljer. Att planera och tänka igenom alla de alternativ som finns är en förutsättning för att begravningen ska bli så personlig

Läs mer

Lilla Begravningsbyrån

Lilla Begravningsbyrån Har Du mist en anhörig eller nära vän? En anhörigs bortgång är en av de svåraste händelser en människa kan drabbas av. Ofta uppstår en sorgekris då man kan behöva hjälp att ordna det praktiska runt ett

Läs mer

Mina önskemål i samband med min död

Mina önskemål i samband med min död Min sista vilja Mina önskemål i samband med min död Datum Namnteckning... Namnförtydligande... Jag ber mina närstående att respektera mina önskemål. Viktigt! Denna handling bör förvaras hemma så att den

Läs mer

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom:

Jag,.. vill att.. enligt den ordning som tillämpas av. Jag vill gärna att åtager sig att vara officiant (präst. eller annan) som jag känner genom: 1 (Anvisningar för ifyllande finns i slutet) Denna handling redogör för Min Sista Vilja Jag,.. vill att.. ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse som möjligt med de

Läs mer

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND

GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND GEMENSAM ASKGRAVPLATS, ASKGRAVLUND OCH MINNESLUND Gemensam askgravplats vid Galärvarvskyrkogården KYRKOGÅRDSFÖRVALTNINGEN Gemensam askgravplats, askgravlund eller minneslund? Gemensam askgravplats och

Läs mer

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet

Min sista vilja. Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Min sista vilja Följande önskemål gäller mig och jag önskar att Ni respekterar det i sin helhet Samtliga förnamn Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Folbokföringsadress Postnummer Ort Medlem i Svenska

Läs mer

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut

vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut vid livets slut Till dig som arbetar inom vården, inför mötet med människor vid livets slut 2 Vid livets slut Död och begravning är i många kulturer lika viktigt som livet självt. Därför är det av yttersta

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING 1. Jag, vill att Axelssons Begravningsbyrå AB ombesörjer min begravning och den arrangeras i så när överenskommelse med de önskemål som jag ger uttryck för i detta dokument.

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift

begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift om begravning gravplatser I gravsättning I begravningsceremonier begravningslagstiftning I begravningsavgift Om begravning Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation redaktionsgrupp Eva Grönwall, Sofia Skog,

Läs mer

borgerlig begravning Borgerlig begravning

borgerlig begravning Borgerlig begravning borgerlig begravning Borgerlig begravning 2 Vad är en borgerlig begravning? En borgerlig begravningsakt är en ceremoni där var och en helt fritt kan bestämma hur begravningsakten skall utformas. Tvärtemot

Läs mer

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se

ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING. Min sista vilja. nordbegravning.se ÖNSKEMÅL OM MIN BEGRAVNING Min sista vilja nordbegravning.se 1. Jag, pers nr vill att nord begravning ombesörjer min begravning och att den arrangeras i så nära överensstämmelse med de önskemål jag ger

Läs mer

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning.

Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Arbetsbeskrivning samt etiska riktlinjer vid gravgrävning och begravning. Målbeskrivning för begravningsarbeten Allt begravningsarbete skall präglas av ett värdigt och etiskt riktigt förhållningssätt.

Läs mer

Önskemål och. tankar inför begravning

Önskemål och. tankar inför begravning Önskemål och tankar inför begravning Innehåll: Mina önskemål och tankar inför begravning * Begravningsform * Kista och bädd * Begravningsceremonin * Minnesstunden * Gravsten * Tillkännagivande av dödsfallet

Läs mer

att lämna svåra besked

att lämna svåra besked att lämna svåra besked Jakob Carlander Liten lathund, checklista och komihåg Det finns några grundläggande punkter som bör gälla svåra besked i de flesta sammanhang. Se detta som en checklista du går igenom

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008

Kommittédirektiv. Vissa frågor på begravningsområdet. Dir. 2008:39. Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Kommittédirektiv Vissa frågor på begravningsområdet Dir. 2008:39 Beslut vid regeringssammanträde den 10 april 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska se över vissa frågor på begravningsområdet.

Läs mer

Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva.

Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva. Begravningsguide 1 Döden har drabbat dig. En närstående människa är borta. Sorgen har kommit in i ditt liv. Förlusten av en kär människa gör mer ont än ord kan beskriva. Du känner kanske att längtan och

Läs mer

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd

När någon avlidit. till dig som närstående, information och praktiska råd När någon avlidit till dig som närstående, information och praktiska råd I den här foldern kan du läsa om vad som sker i samband med att någon avlidit och vad du som närstående har ansvar för samt vart

Läs mer